Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-272-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-272-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Salut redactarea acestui raport, pe fundalul modificării politicii nucleare mondiale, și a propunerii de directivă a Comisiei în acest domeniu. Insist asupra importanței unei aplicări corecte a principiului „poluatorul plătește”, după cum s-a dovedit și în urma catastrofei din Japonia. Deși energia nucleară este atractivă din punct de vedere al costului redus, primează siguranța angajaților și a civililor. De aceea, susțin cooperarea dintre statele membre, în scopul unei depozitări în siguranță a deșeurilor nucleare. Transparența acestui proces determină și implicarea populației în stabilirea locului de depozitare și a altor detalii. S-a demonstrat deja utilitatea programelor de cercetare regionale în domeniu. De asemenea, consider necesară și utilizarea în comun de către statele UE a instalațiilor de tratare și depozitare a deșeurilor provenind de la centralele nucleare."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám návrh této zprávy na pozadí změn v celosvětové jaderné politice a návrhu Komise na směrnici týkající se této oblasti. Musím trvat na tom, že je důležité spravedlivě uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“, jak se ukázalo i po katastrofě v Japonsku. Ačkoli je jaderná energie díky nízkým nákladům atraktivní, bezpečnost zaměstnanců a civilních obyvatel musí být na prvním místě. Proto podporuji spolupráci mezi členskými státy, jejímž cílem je bezpečné ukládání jaderného odpadu. Transparentnost tohoto procesu znamená i to, že se obyvatelstvo podílí na rozhodování o místě uložení a dalších podrobnostech. V této oblasti již prokázaly svoji užitečnost regionální výzkumné programy. Domnívám se také, že by členské státy měly společně využívat rovněž zařízení pro zpracování a ukládání odpadu z jaderných elektráren."@cs1
"Fru formand! Jeg er glad for udarbejdelsen af denne betænkning på baggrund af ændringerne i den globale atomkraftpolitik og Kommissionens forslag til et direktiv på dette område. Jeg må insistere på, at det er meget vigtigt på retfærdig vis at anvende princippet om, at det er forureneren, der skal betale, som det også har vist sig at være tilfældet i kølvandet på katastrofen i Japan. Selv om de lave omkostninger gør atomkraft attraktiv, skal arbejdstageres og civiles sikkerhed komme først. Derfor støtter jeg et samarbejde mellem medlemsstaterne med sigte på en sikker opbevaring af atomaffald. Gennemsigtighed i denne proces betyder også, at befolkningen skal inddrages, når det gælder deponeringsstedet og andre detaljer. Regionale forskningsprogrammer på dette område har allerede bevist deres værd. Jeg mener også, at EU's medlemsstater skal være fælles om anvendelsen af faciliteter til behandling og opbevaring af affald fra atomkraftværker."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße den Bericht vor dem Hintergrund der globalen Veränderung der Kernkraftpolitik und dem Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie in diesem Bereich. Ich möchte nochmals hervorheben, wie wichtig es ist, das Verursacherprinzip fair anzuwenden, was sich auch nach der Katastrophe in Japan gezeigt hat. Die niedrigen Kosten der Kernenergie machen sie zwar attraktiv, jedoch muss die Sicherheit der Mitarbeiter und der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Daher unterstütze ich die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Ziel einer sicheren Lagerung nuklearer Abfälle. Transparenz in diesem Prozess bedeutet auch, dass die Bevölkerung an der Bestimmung von Lagerstätten und anderen Einzelheiten beteiligt ist. Regionale Forschungsprogramme in diesem Bereich haben sich bereits als nützlich erwiesen. Ich denke auch, dass die Mitgliedstaaten der EU Anlagen zur Behandlung und Lagerung von Abfällen aus Kernkraftwerken gemeinsam nutzen sollten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιδοκιμάζω τη σύνταξη αυτής της έκθεσης στο πλαίσιο της αλλαγής στην παγκόσμια πυρηνική πολιτική και τη σχετική πρόταση οδηγίας από την Επιτροπή. Πρέπει να επιμείνω στη σημασία της δίκαιης εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της καταστροφής της Ιαπωνίας. Μολονότι το χαμηλό κόστος καθιστά ελκυστικότερη την πυρηνική ενέργεια, προτεραιότητα πρέπει να αποδίδεται στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που στοχεύει στην ασφαλή αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων. Η διαφάνεια σε αυτήν τη διαδικασία συνεπάγεται και τη συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό των αποθηκευτικών χώρων και σε άλλες λεπτομέρειες. Τα περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα στον εν λόγω τομέα έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους. Πιστεύω επίσης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν από κοινού και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης των αποβλήτων που προέρχονται από πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής."@el10
"Madam President, I welcome the drafting of this report against the background of the change in global nuclear policy and of the Commission’s proposal for a directive in this area. I must insist on how important it is to apply fairly the ‘polluter pays’ principle, as has also proved to be the case in the wake of the disaster in Japan. Although its low cost makes nuclear energy attractive, the safety of employees and civilians must come first. This is why I support cooperation between Member States aimed at the safe storage of nuclear waste. Transparency in this process also involves the population in determining the storage site and other details. Regional research programmes in this area have already proved their benefit. I also think that EU Member States need to share the use as well of facilities for treating and storing waste from nuclear power stations."@en4
"Señora Presidenta, acojo con beneplácito la elaboración del presente informe en el contexto de los cambios en la política nuclear mundial y de la propuesta de Directiva de la Comisión en este ámbito. Debo insistir en la importancia de aplicar de manera equitativa el principio de que «quien contamina paga», cuya pertinencia ha quedado demostrada tras el desastre ocurrido en Japón. Aunque la energía nuclear resulta atractiva debido a su bajo coste, la seguridad de los empleados y la población civil debe ser lo primero. Por ello, yo apoyo la cooperación entre los Estados miembros para lograr un método de almacenamiento seguro de los residuos nucleares. Los ciudadanos deben contribuir asimismo a la transparencia de este proceso a la hora de determinar el lugar de almacenamiento y otros detalles. Los programas regionales de investigación en este ámbito ya han demostrado sus ventajas. Además, creo que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que compartir la utilización de las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de los residuos procedentes de las centrales nucleares."@es21
"Austatud juhataja! Pooldan selle raporti projekti, arvestades ülemaailmse tuumapoliitika muutumist ja komisjoni direktiivi ettepanekut. Pean rõhutama, kui oluline on õiglaselt rakendada saastaja-maksab-põhimõtet, mida tõestab ka Jaapani katastroof. Kuigi madalad kulud muudavad tuumaenergia atraktiivseks, peab esmalt arvestama töötajate ja kodanike ohutusega. Seetõttu toetan liikmesriikidevahelist koostööd, mille eesmärk on tuumajäätmete ohutu ladustamine. Protsessi läbipaistvus hõlmab ka seda, et rahvas saab osaleda ladustamiskoha valikul ja muudes otsustes. Selle valdkonna regionaalsetes uurimisprogrammides on nende hüved juba tõendatud. Samuti arvan, et ELi liikmesriigid peaksid jagama ka rajatisi tuumaelektrijaamades tekkinud jäätmete käitlemiseks ja ladustamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti tähän mietintöluonnokseen, kun otetaan huomioon maailman ydinpolitiikan muutokset, sekä komission esitykseen direktiiviksi tällä alalla. Haluan korostaa, miten tärkeää on soveltaa oikeudenmukaisesti saastuttaja maksaa -periaatetta, kuten ilmeni myös Japanin katastrofin yhteydessä. Vaikka ydinvoiman alhaiset kustannukset tekevät siitä houkuttelevan, työntekijöiden ja siviilihenkilöiden turvallisuuden on oltava etusijalla. Sen vuoksi kannatan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on taata ydinjätteen turvallinen loppusijoitus. Tässä prosessissa avoimuus koskee myös kansalaisia, kun määritellään loppusijoituspaikka ja muut yksityiskohdat. Tämän alan alueelliset tutkimusohjelmat ovat jo osoittaneet hyötynsä. Katson myös, että EU:n jäsenvaltioiden on myös jaettava ydinvoimaloiden tuottaman jätteen käyttöön sekä niiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarkoitettuihin laitoksiin liittyvät asiat."@fi7
"Madame la Présidente, je me réjouis de la rédaction de ce rapport dans le contexte du changement de la politique nucléaire mondiale et de la proposition de directive de la Commission dans ce domaine. Je me dois de souligner à quel point il est important d’appliquer équitablement le principe du «pollueur-payeur», comme cela a été le cas à la suite de la catastrophe qui s’est produite au Japon. Même si les faibles coûts du nucléaire rendent cette énergie attrayante, la sécurité des employés et des civils doit prévaloir. C’est la raison pour laquelle je soutiens la coopération entre les États membres en vue du stockage sûr des déchets nucléaires. La transparence de ce processus concerne également la population qui pourra définir le site d’entreposage et d’autres détails. Les programmes de recherche régionaux dans ce domaine ont déjà prouvé leur intérêt. Je crois également que les États membres de l’Union doivent partager l’usage des installations de traitement et de stockage des déchets issus des centrales nucléaires."@fr8
"Elnök asszony! A globális nukleáris politika változásából és az e területtel foglalkozó irányelvre irányuló bizottsági javaslatból kiindulva üdvözlöm a jelentés előterjesztését. Hangsúlyoznom kell, hogy mennyire fontos a „szennyező fizet” elv méltányos alkalmazása, ahogyan az a japáni katasztrófát követően is bebizonyosodott. Noha alacsony költségei vonzóvá teszik az atomenergiát, a munkavállalók és a polgárok biztonsága mindenekelőtt való. Ezért támogatom a tagállamok közötti, a nukleáris hulladék biztonságos tárolására irányuló együttműködést. A folyamat átláthatósága magában foglalja a lakosságnak a tárolók létesítési helyének és más paraméterek meghatározásába való bevonását. Az e területtel kapcsolatos regionális kutatási programok már tanúbizonyságot adtak előnyeikről. Úgy vélem, hogy az uniós tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az atomerőművekből származó hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló létesítmények használatát is."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore la presentazione di questa relazione nel contesto del cambiamento della politica nucleare globale e rispetto alla proposta della Commissione per una direttiva in questo settore. Devo insistere sulla grande importanza di applicare equamente il principio “chi inquina paga”, come è stato anche dimostrato subito dopo il disastro in Giappone. Nonostante il basso costo renda appetibile l’energia nucleare, la sicurezza dei lavoratori e della popolazione civile è prioritaria. Per questo sostengo la cooperazione tra gli Stati membri volta a garantire lo stoccaggio dei residui nucleari. In questo processo, la trasparenza coinvolge anche i cittadini per definire il sito di stoccaggio e altri dettagli e i programmi regionali di ricerca in questo settore si sono già dimostrati vantaggiosi. Ritengo inoltre che gli Stati membri debbano condividere l’utilizzo di impianti per il trattamento e per lo stoccaggio dei residui delle centrali nucleari."@it12
"Ponia pirmininke, atsižvelgdama į pokyčius pasaulinės branduolinės politikos srityje ir Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos šioje srityje palankiai vertinu parengtą šio pranešimo projektą. Turiu tvirtai pabrėžti, kad labai svarbu sąžiningai taikyti principą „teršėjas moka“, kaip tai paaiškėjo po nelaimės Japonijoje. Nors branduolinė energija dėl savo mažos kainos yra patraukli, pirmiausia turi būti rūpinamasi darbuotojų ir civilių saugumu. Būtent todėl remiu valstybių narių bendradarbiavimą, kuriuo siekiama saugiai saugoti branduolines atliekas. Šio proceso skaidrumas taip pat susijęs su gyventojų dalyvavimu nustatant saugojimo vietą ir kitus aspektus. Regioninių mokslinių tyrimų programos šioje srityje jau įrodė savo naudą. Taip pat manau, kad ES valstybės narės taip pat turi bendrai naudoti įrenginius, skirtus atliekoms iš branduolinių elektrinių tvarkyti ir saugoti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es atzinīgi vērtēju šā ziņojuma izstrādi saistībā ar pārmaiņām globālās kodolenerģētikas politikā un Komisijas priekšlikumu par direktīvu šajā jomā. Jāuzsver, cik svarīgi ir godīgi piemērot principu „piesārņotājs maksā”, kā tas ir pierādījies arī pēc katastrofas Japānā. Lai arī kodolenerģijas zemā cena padara to pievilcīgu, darbinieku un civiliedzīvotāju drošībai ir jābūt primārai. Tieši tāpēc es atbalstu sadarbību starp dalībvalstīm ar mērķi panākt kodolatkritumu drošu glabāšanu. Pārredzamība šajā procesā nozīmē arī iedzīvotāju iesaistīšanu, nosakot uzglabāšanas vietu un citas detaļas. Reģionālās pētniecības programmas šajā jomā jau ir apliecinājušas savu lietderību. Es arī uzskatu, ka ES dalībvalstīm savstarpēji jādalās arī iekārtu izmantošanā kodolspēkstaciju atkritumu apstrādei un uzglabāšanai."@lv13
"Salut redactarea acestui raport, pe fundalul modificării politicii nucleare mondiale, şi a propunerii de directivă a Comisiei în acest domeniu. Insist asupra importanţei unei aplicări corecte a principiului „poluatorul plăteşte”, după cum s-a dovedit şi în urma catastrofei din Japonia. Deşi energia nucleară este atractivă din punct de vedere al costului redus, primează siguranţa angajaţilor şi a civililor. De aceea, susţin cooperarea dintre statele membre, în scopul unei depozitări în siguranţă a deşeurilor nucleare. Transparenţa acestui proces determină şi implicarea populaţiei în stabilirea locului de depozitare şi a altor detalii. S-a demonstrat deja utilitatea programelor de cercetare regionale în domeniu. De asemenea, consider necesară şi utilizarea în comun de către statele UE a instalaţiilor de tratare şi depozitare a deşeurilor provenind de la centralele nucleare."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom het opstellen van dit verslag tegen de achtergrond van het mondiale beleid inzake kernenergie en het voorstel voor een richtlijn op dit gebied. Ik moet benadrukken hoe belangrijk het is om het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ eerlijk toe te passen, zoals ook is gebleken in de nasleep van de ramp in Japan. Hoewel de lage kosten ervan kernenergie aantrekkelijk maken, moet de veiligheid van de werknemers en burgers voorop staan. Daarom steun ik het voorstel voor samenwerking tussen lidstaten op het gebied van de veilige opslag van nucleair afval. Transparantie in dit proces houdt ook in dat de bevolking moet worden betrokken bij het vaststellen van de plekken waar stortplaatsen moeten komen en bij andere details. Regionale onderzoeksprogramma’s op dit gebied hebben hun nut reeds bewezen. Ook denk ik dat de EU-lidstaten faciliteiten voor de behandeling en opslag van kernafval moeten delen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Przyjmuję z zadowoleniem sporządzenie przedmiotowego sprawozdania mającego za tło zmianę globalnej polityki jądrowej i wniosek Komisji w sprawie dyrektywy w tej dziedzinie. Jestem zmuszona nalegać, by uznano wagę sprawiedliwego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, co znowu okazało się istotne w następstwie katastrofy w Japonii. Choć niski koszt czyni energię jądrową atrakcyjną, bezpieczeństwo pracowników i ludności cywilnej musi posiadać nadrzędne znaczenie. Dlatego popieram współpracę między państwami członkowskimi mającą na celu bezpieczne składowanie odpadów promieniotwórczych. Przejrzystość tego procesu obejmuje także aktywny udział społeczeństwa w określeniu lokalizacji składowiska i innych szczegółów. Regionalne programy badawcze w tej dziedzinie dowiodły już płynących z nich korzyści. Sądzę również, że państwa członkowskie UE muszą także wspólnie wykorzystywać zakłady przerobu i składowania odpadów z elektrowni jądrowych."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me com a elaboração deste relatório, no contexto das mudanças verificadas na política nuclear a nível mundial e da proposta de directiva da Comissão neste domínio. Devo insistir na importância de uma aplicação equitativa do princípio do "poluidor-pagador", como também ficou comprovado na sequência da catástrofe no Japão. Embora os seus baixos custos tornem a energia nuclear atractiva, a segurança dos trabalhadores e das populações civis deverá ter primazia. Por isso, apoio a cooperação entre os Estados­Membros com vista a um armazenamento seguro dos resíduos nucleares. A transparência neste processo implica igualmente a participação das populações na determinação do local de armazenamento e de outros pormenores. Os programas de investigação regionais neste domínio mostraram já a sua utilidade. Considero igualmente necessário que os Estados­Membros da UE partilhem o uso de instalações de tratamento e armazenamento de resíduos provenientes de centrais de energia nuclear."@pt17
"Vítam vypracovanie tejto správy na pozadí zmeny globálnej jadrovej politiky a návrhu Komisie na smernicu v tejto oblasti. Musím zdôrazniť, aké dôležité je spravodlivé uplatňovanie zásady, podľa ktorej znečisťovateľ platí, ako sa to ukázalo aj po katastrofe v Japonsku. Hoci je pre nízke náklady jadrová energia atraktívna, bezpečnosť zamestnancov a civilistov musí byť prvoradá. Preto podporujem spoluprácu medzi členskými štátmi zameranú na bezpečné skladovanie jadrového odpadu. Transparentnosť tohto procesu zahŕňa aj účasť verejnosti na určovaní miesta skladovania a ostatných podrobností. Regionálne výskumné programy v tejto oblasti už dokázali svoj úžitok. Myslím si tiež, že členské štáty EÚ by mali mať spoločné využitie a spoločné zariadenia na spracovanie a skladovanie odpadu z jadrových elektrární."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam izdelavo tega poročila glede na ozadje sprememb globalne jedrske politike in predloga Komisije za direktivo na tem področju. Vztrajati moram, da je zelo pomembno pravično uporabljati načelo „onesnaževalec plača“, kar se je izkazalo tudi ob nesreči na Japonskem. Čeprav je jedrska energija zaradi nizkih stroškov privlačna, pa ima prednost varnost zaposlenih in civilistov. Zato podpiram sodelovanje med državami članicami, ki je usmerjeno v varno skladiščenje jedrskih odpadkov. Preglednost v tem procesu pri določanju lokacije skladiščenja in drugih podrobnosti vključuje tudi prebivalstvo. Regionalni raziskovalni programi na tem področju so se že izkazali za koristne. Prav tako menim, da morajo države članice EU deliti tudi uporabo obratov za obdelavo in skladiščenje odpadkov iz jedrskih elektrarn."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar detta betänkande med tanke på den globala kärnkraftspolitikens kursändring och kommissionens förslag till direktiv på detta område. Jag vill betona hur viktigt det är med en korrekt tillämpning av principen om att förorenaren betalar, något som också har aktualiserats i samband med katastrofen i Japan. Även om de låga kostnaderna gör kärnkraften attraktiv måste de anställdas och allmänhetens säkerhet sättas i första rummet. Detta är anledningen till att jag stöder ett samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att på ett säkert sätt kunna lagra kärnavfall. Insyn i denna process innebär att även allmänheten görs delaktig i besluten om var avfallet ska lagras och andra detaljfrågor. Fördelarna med regionala forskningsprogram på detta område har redan kunnat påvisas. Jag anser även att EU-medlemsstaterna måste ha gemensamma anläggningar för bearbetning och lagring av avfall från kärnkraftverk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph