Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-270-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-270-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének kérdése fontos és égető terület, mely a fukusimai tragédia nyomán még nagyobb hangsúlyt nyert. A probléma a technológiai újítások és megoldások, illetve a hulladékkezelési programok ellenére egyre nagyobb kihívást jelent. A radioaktív hulladékok kezelése és végső elhelyezése létező gond, és a jövőben is az marad. Európában energiabiztonságra, környezetkímélő, stabil energiatermelésre törekszünk, de ezzel párhuzamosan egyre fokozottabb hangsúlyt kell fektetnünk több problémakörre, így a rohamosan növekvő radioaktív hulladékok feldolgozására, átalakítására és végleges elhelyezésére. Ehhez nemcsak a műszaki feltételeket kell megteremteni, hanem ki kell építeni a szigorú politikai, jogi és társadalmi szerkezetet is. Érdemes lenne megfontolni, fölbecsülni és megtervezni egy összeurópai együttműködést ezen a téren. A biztonságos folyamat kiépítésébe és fejlesztésébe be kell vonni minden felelőst. Olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek megóvják a jövő nemzedékeit is."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, otázka vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu je významnou a naléhavou oblastí, jíž se po katastrofě ve Fukušimě dostalo ještě větší pozornosti. Navzdory technologickým inovacím a řešením a programům nakládání s odpadem je tento problém den za dnem větší. Nakládání s radioaktivním odpadem a jeho konečná likvidace představují problém, jenž bude přetrvávat i v budoucnu. V Evropě usilujeme o energetickou bezpečnost a ekologickou, stabilní výrobu energie. Musíme ovšem věnovat stále větší pozornost řadě otázek, jako je například zpracování, přeměna a konečná likvidace rychle rostoucího objemu radioaktivního odpadu. K tomu potřebujeme nejen vytvořit technická zařízení, ale také vybudovat striktní politickou, právní a sociální strukturu. Stálo by za to v této oblasti zvážit, zhodnotit a naplánovat celoevropskou spolupráci. Na budování a rozvoji bezpečného procesu by se měli podílet všechny odpovědné strany. Musíme přijmout opatření, která ochrání i budoucí generace."@cs1
"Fru formand! Spørgsmålet om håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald er et vigtig og påtrængende område, som har fået endnu større opmærksomhed siden Fukushima-katastrofen. Til trods for teknologiske fornyelser og løsninger og programmer for affaldshåndtering bliver problemet dag for dag en endnu større udfordring. Affaldshåndtering og slutdeponering af radioaktivt affald er et aktuelt problem, og det er et problem, som vi fortsat vil stå med i fremtiden. I Europa stiler vi efter energisikkerhed og en miljøvenlig, stabil energifremstilling. Men der er flere spørgsmål, som vi skal være meget mere opmærksomme på, f.eks. oparbejdning, transmutation og slutdeponering af hurtigt voksende mængder af radioaktivt affald. Det er ikke blot nødvendigt at oprette de tekniske faciliteter til dette, men der skal også opbygges en streng politisk, retlig og social struktur. Det ville være nyttigt at overveje, evaluere og planlægge et fælleseuropæisk samarbejde på dette område. Alle ansvarlige deltagere skal inddrages i udarbejdelsen og udviklingen af denne sikre proces. Det er nødvendigt, at vi træffer foranstaltninger, der også vil beskytte fremtidige generationer."@da2
"Frau Präsidentin! Das Problem der Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ist ein wichtiges und dringendes Thema, das seit der Katastrophe in Fukushima sogar noch mehr Aufmerksamkeit erhält. Trotz technologischer Innovationen und Lösungen sowie Programmen zur Entsorgung von Abfällen wird die Herausforderung durch dieses Problem täglich größer. Die Entsorgung und Endlagerung radioaktiver Abfälle ist ein bestehendes Problem und wird auch in der Zukunft weiterhin bestehen. In Europa streben wir nach Sicherheit der Energieversorgung und umweltfreundlicher stabiler Energieerzeugung. Wir müssen allerdings verschiedenen Problemen zunehmende Aufmerksamkeit schenken, beispielsweise der Verarbeitung, Umwandlung und Endlagerung schnell anwachsender Mengen an radioaktiven Abfällen. Wir müssen nicht nur die technischen Anlagen dafür schaffen, sondern auch eine strikte politische, rechtliche und gesellschaftliche Struktur. Es würde sich lohnen, in diesem Bereich eine gesamteuropäische Zusammenarbeit zu erwägen, einzuschätzen und zu planen. Alle verantwortlichen Akteure sollten am Aufbau und der Entwicklung dieses sicheren Prozesses beteiligt sein. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, die auch zukünftige Generationen schützen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα των αναλωμένων καυσίμων και της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων αποτελούν σημαντικό και πιεστικό τομέα, ο οποίος απέσπασε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα. Παρά τις τεχνολογικές καινοτομίες και λύσεις και παρά τα προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων, το πρόβλημα αυτό συνιστά καθημερινά ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση. Η διαχείριση και η τελική διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα , το οποίο θα υπάρχει και στο μέλλον. Στην Ευρώπη στοχεύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερή, φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να δίδουμε ολοένα μεγαλύτερη προσοχή σε διάφορα ζητήματα, όπως η επεξεργασία, η μεταστοιχείωση και η τελική διάθεση των αυξανόμενων ποσοτήτων ραδιενεργών αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν πρέπει μόνο να κατασκευάσουμε τεχνικές εγκαταστάσεις, αλλά και να διαμορφώσουμε μια αυστηρή πολιτική, νομική και κοινωνική δομή. Θα άξιζε να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε και να σχεδιάσουμε μια πανευρωπαϊκή συνεργασία εν προκειμένω. Όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες θα πρέπει να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας ασφαλείας. Πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν επίσης την προστασία των μελλοντικών γενεών."@el10
"Madam President, the issue of spent fuel and radioactive waste management is an important and pressing area, which has received even greater attention since the disaster at Fukushima. Despite technological innovations and solutions and waste management programmes, the problem represents a greater challenge every day. The management and final disposal of radioactive waste is an existing problem, and will continue to exist in the future. In Europe we aim for energy security and environmentally friendly, stable energy production. However, we also need to pay increasing attention to several issues, for instance the processing, transmutation and final disposal of rapidly expanding quantities of radioactive waste. Not only do we need to create the technical facilities for this, but also build a strict political, legal and social structure. It would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field. All responsible participants should be involved in the building and development of this safe process. We need to take measures that will also protect future generations."@en4
"Señora Presidenta, la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos es una cuestión apremiante y ha sido objeto de mayor atención si cabe desde el desastre de Fukushima. A pesar de las innovaciones y soluciones tecnológicas y a los programas de gestión de residuos, esta cuestión constituye un reto que aumenta de día en día. La gestión y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos es un problema que ya existe y seguirá existiendo en el futuro. En Europa pretendemos lograr la seguridad energética y un proceso de producción de energía estable y respetuoso con el medio ambiente. No obstante, tenemos que prestar cada vez más atención a algunas cuestiones, por ejemplo, al procesamiento, la transmutación y el almacenamiento definitivo de cantidades cada vez mayores de residuos radiactivos. No solo tenemos que crear las instalaciones técnicas necesarias, sino que también tenemos que crear una estructura política, jurídica y social sólida. Cabría considerar, evaluar y planificar la cooperación paneuropea en este ámbito. Todos los responsables deberían participar en la construcción y el desarrollo de este proceso de seguridad. Tenemos que adoptar medidas para proteger a las futuras generaciones."@es21
"Austatud juhataja! Kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine on oluline ja kiireloomuline valdkond, mis on pärast Fukushima katastroofi veelgi enam tähelepanu saanud. Hoolimata tehnilistest uuendustest ja lahendustest ning jäätmekäitlusprogrammidest muutub probleem iga päevaga üha keerulisemaks. Radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja lõppladustamine on kestev probleem, mis vajab lahendamist ka tulevikus. Meie eesmärk Euroopas on energiaturve ning keskkonnasõbralik ja stabiilne energiatootmine. Kuid üha rohkem peame tähelepanu pöörama mitmele teemale, näiteks kiiresti üha suureneva radioaktiivsete jäätmete koguse töötlemisele, muundamisele ja lõplikule ladustamisele. Me ei pea selleks mitte üksnes tehnilisi rajatisi looma, vaid ehitama ka range poliitilise, õigusliku ja sotsiaalse struktuuri. Sel alal tasub kaaluda, hinnata ja planeerida üleeuroopalist koostööd. Kõik vastutavad osalejad tuleks kaasata turvalise protsessi ehitamisse ja arendamisse. Peame rakendama meetmeid, mis kaitsevad ka tulevasi põlvkondi."@et5
"Arvoisa puhemies, käytettyyn ydinpolttoaineeseen ja radioaktiiviseen jätteeseen liittyvä kysymys on tärkeä ja kiireellinen aihe, joka on saanut osakseen entistä suurempaa huomiota Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista ja jätehuolto-ohjelmista huolimatta tämä ongelma muodostaa suuren haasteen joka päivä. Radioaktiivisen jätteen huolto ja loppusijoitus ovat todellinen ongelma, joka on olemassa myös tulevaisuudessa. Pyrimme Euroopassa takaamaan energiaturvallisuuden ja ympäristöystävällisen ja vakaan energiantuotannon. Meidän on kuitenkin myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota useisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi nopeasti lisääntyvän radioaktiivisen jätemäärän käsittelyyn, muuttamiseen ja loppusijoitukseen. Sen lisäksi, että meidän on rakennettava tätä varten tekniset laitteet, meidän on myös luotava tiukka poliittinen, oikeudellinen ja sosiaalinen rakenne. Olisi viisasta pohtia, arvioida ja suunnitella yleiseurooppalaista yhteistyötä tällä alalla. Kaikkien vastuullisten osallistujien olisi osallistuttava turvallisen prosessin rakentamiseen ja kehittämiseen. Meidän on ryhdyttävä toimiin, jotka suojelevat myös tulevia sukupolvia."@fi7
"Madame la Présidente, la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est une question importante et urgente qui suscite davantage d’intérêt depuis la catastrophe de Fukushima. Malgré les innovations et les solutions technologiques et malgré les programmes de gestion des déchets, le problème pose un défi plus grand chaque jour. La gestion et le stockage définitif des déchets radioactifs sont un problème qui existe et qui continuera d’exister dans le futur. En Europe, nous visons la sécurité énergétique et une production énergétique stable et respectueuse de l’environnement. Nous devons toutefois également accorder une plus grande importance à certaines questions, comme le traitement, la transmutation et le stockage définitif de quantités de plus en plus importantes de déchets radioactifs. Nous ne devons pas seulement créer des installations techniques pour y faire face, mais nous devons également élaborer une structure politique, juridique et sociale stricte. Il vaudrait la peine d’envisager, d’évaluer et de prévoir une coopération paneuropéenne dans ce domaine. Tous les participants responsables devraient être impliqués dans l’élaboration et le développement de ce processus sûr. Nous devons prendre des mesures qui protégeront également les générations à venir."@fr8
"Signora Presidente, la questione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi è importante e urgente, che, dopo il disastro di Fukushima, ha ricevuto un’attenzione ancora maggiore. Nonostante le innovazioni tecnologiche, le soluzioni e i programmi di gestione dei residui, la sfida che questo problema pone cresce di giorno in giorno. La gestione e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi sono un problema reale, oggi come in futuro. In Europa miriamo alla sicurezza energetica e alla produzione stabile ed ecologica di energia. Dobbiamo però prestare un’attenzione sempre maggiore anche ad altre questioni, quali la trasformazione, la trasmutazione e lo stoccaggio finale di residui radioattivi in rapido aumento. Non abbiamo solo bisogno di creare le necessarie infrastrutture tecniche, ma anche di costruire una rigorosa struttura politica, giuridica e sociale. In questo settore è opportuno prendere in considerazione, valutare e pianificare una cooperazione paneuropea e tutte le parti coinvolte e responsabili devono partecipare alla costruzione e allo sviluppo di questo processo di sicurezza. Dobbiamo prendere misure che tutelino anche le generazioni future."@it12
"Ponia pirmininke, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimas, kuriam po Fukušimos nelaimės buvo skiriamas vis daugiau dėmesio, yra svarbus ir skubiai spręstinas. Nepaisant technologinių inovacijų ir sprendimų, ir atliekų tvarkymo programų dėl šios problemos kiekvieną dieną kyla vis nauji uždaviniai. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir galutinis laidojimas yra egzistuojanti problema ir ji toliau egzistuos ateityje. Europoje mes siekiame energetinio saugumo ir aplinkai kuo mažiau kenksmingos, stabilios energijos gamybos. Tačiau taip pat turime vis didesnį dėmesį skirti kai kuriems klausimams, pvz., greitai didėjančio radioaktyviųjų atliekų kiekio apdorojimas, pakeitimas ir galutinis laidojimas. Šiam tikslui turime ne tik sukurti techninius įrenginius, bet taip pat griežtą politinę, teisinę ir socialinę struktūrą. Šioje srityje būtų verta apsvarstyti, įvertinti ir suplanuoti visą Europą apimantį bendradarbiavimą. Visi atsakingi dalyviai turėtų būti įtraukti kuriant ir tobulinant šį saugų procesą. Turime imtis priemonių, kurios taip pat padės užtikrinti ateities kartų saugumą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Jautājums par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu ir svarīga un aktuāla joma, kurai kopš katastrofas Fukušimā tiek pievērsta vēl lielāka uzmanība. Neskatoties uz tehnoloģiskām inovācijām un risinājumiem, un atkritumu apsaimniekošanas programmām, problēma ar katru dienu rada lielākus sarežģījumus. Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un noglabāšana ir pašlaik reāla problēma un saglabāsies arī turpmāk. Eiropā mēs tiecamies pēc energodrošības un videi draudzīgas, stabilas enerģijas ražošanas. Tomēr arvien lielāka uzmanība mums jāvelta arī vairākiem jautājumiem, piemēram, to radioaktīvo atkritumu apstrādei, pārveidošanai un galīgai apglabāšanai, kuru daudzums strauji palielinās. Mums šim nolūkam jārada ne vien tehniskās iekārtas, bet jāveido stingra politiska, tiesiska un sociāla struktūra. Būtu vērts apsvērt, izvērtēt un plānot Eiropas līmeņa sadarbību šajā jomā. Ir jāiesaista visi atbildīgie dalībnieki šī drošā procesa veidošanā un attīstīšanā. Mums jāveic pasākumi, kas aizsargās arī nākamās paaudzes."@lv13
"A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének kérdése fontos és égető terület, mely a fukusimai tragédia nyomán még nagyobb hangsúlyt nyert. A probléma a technológiai újítások és megoldások, illetve a hulladékkezelési programok ellenére egyre nagyobb kihívást jelent. A radioaktív hulladékok kezelése és végső elhelyezése létező gond, és a jövőben is az marad. Európában energiabiztonságra, környezetkímélő, stabil energiatermelésre törekszünk, de ezzel párhuzamosan egyre fokozottabb hangsúlyt kell fektetnünk több problémakörre, így a rohamosan növekvő radioaktív hulladékok feldolgozására, átalakítására és végleges elhelyezésére. Ehhez nemcsak a műszaki feltételeket kell megteremteni, hanem ki kell építeni a szigorú politikai, jogi és társadalmi szerkezetet is. Érdemes lenne megfontolni, fölbecsülni és megtervezni egy összeurópai együttműködést ezen a téren. A biztonságos folyamat kiépítésébe és fejlesztésébe be kell vonni minden felelőst. Olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek megóvják a jövő nemzedékeit is."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de kwestie van verbruikte splijtstof en radioactief afval is een belangrijk en brandend vraagstuk dat naar aanleiding van de tragedie in Fukusima nog meer nadruk heeft gekregen. Ondanks technologische innovaties en oplossingen en afvalbeheersprogramma’s vormt het probleem een steeds grotere uitdaging. Het beheer en de opberging van radioactief afval is een bestaand probleem en blijft dat ook in de toekomst. In Europa streven we naar energiezekerheid en milieuvriendelijke, stabiele energieproductie, maar tegelijkertijd vraagt een aantal problemen, waaronder de verwerking, transmutatie en opberging van de stormachtig toenemende hoeveelheid radioactief afval, steeds meer om onze aandacht. Met het oog daarop moeten we niet alleen de technische voorwaarden vaststellen, maar ook een strenge politieke, juridische en maatschappelijke structuur opbouwen. Het zou de moeite waard zijn om op dit gebied een pan-Europese samenwerking te overwegen, te evalueren en te plannen. We moeten alle verantwoordelijken bij de opbouw en ontwikkeling van dit veilige proces betrekken en maatregelen nemen die ook toekomstige generaties zullen beschermen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Problem wypalonego paliwa i gospodarki odpadami promieniotwórczymi jest ważnym i pilnym zagadnieniem, które przyciąga jeszcze większą uwagę od czasu katastrofy w Fukushimie. Pomimo technologicznych innowacji i rozwiązań oraz programów gospodarki odpadami, problem ten stanowi wyzwanie rosnące z każdym dniem. Gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi i ich ostateczne usuwanie to problem, który istnieje i będzie istniał w przyszłości. W Europie dążymy do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i przyjaznego dla środowiska, stabilnego sposobu wytwarzania energii. Musimy jednak zwracać coraz baczniejszą uwagę na kilka kwestii, na przykład na przerób, transmutację i ostateczne usuwanie gwałtownie rosnących ilości odpadów promieniotwórczych. Potrzebujemy nie tylko tworzenia technicznych możliwości dla tych działań, ale także rozwoju ściśle określonej struktury politycznej, prawnej i społecznej. Warto rozważyć, ocenić i zaplanować paneuropejską współpracę w tej dziedzinie. Wszyscy odpowiedzialni uczestnicy powinni być zaangażowani w proces tworzenia i rozwoju tego bezpiecznego procesu. Niezbędne jest podjęcie działań, które będą chroniły również przyszłe pokolenia."@pl16
"Senhora Presidente, o problema do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos é uma questão importante e urgente, que tem merecido uma atenção ainda maior desde a catástrofe de Fukushima. Apesar das inovações e soluções tecnológicas e dos programas de gestão de resíduos, o problema representa um desafio maior a cada dia que passa. A gestão e eliminação final dos resíduos radioactivos constitui, já hoje, um problema e continuará a sê-lo de futuro. Na Europa, visamos a segurança energética e uma produção de energia estável e respeitadora do ambiente. No entanto, precisamos também de prestar uma atenção acrescida a outras questões, como, por exemplo, o processamento, a transmutação e a eliminação final de quantidades de resíduos radioactivos em rápida expansão. Não só precisamos de criar as condições técnicas para o efeito, como também de construir uma estrutura política, jurídica e social estrita. Valerá a pena ponderar, avaliar e planear uma cooperação pan-europeia neste domínio. Todos os actores responsáveis deverão ser envolvidos na construção e desenvolvimento deste processo seguro. É preciso que tomemos medidas que protejam também as gerações futuras."@pt17
"Dnă președintă, problema gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este un domeniu important și urgent, care a beneficiat de cea mai mare atenție de la dezastrul de la Fukushima. În pofida inovațiilor și soluțiilor tehnologice și a programelor de gestionare a deșeurilor, problema reprezintă o provocare tot mai mare în fiecare zi. Gestionarea și depozitarea finală a deșeurilor radioactive constituie o problemă reală și va continua să existe și în viitor. În Europa, ne propunem o securitate energetică și o producție de energie ecologică și stabilă. Cu toate acestea, trebuie să acordăm, de asemenea, o atenție sporită câtorva aspecte, cum ar fi, procesarea, transmutarea și depozitarea finală a cantităților în continuă creștere de deșeuri radioactive. Nu trebuie doar să creăm instalații tehnice, ci și să construim o structură politică, juridică și socială strictă. Ar merita să luăm în considerare evaluarea și planificarea cooperării paneuropene în acest domeniu. Toți participanții responsabili ar trebui să se implice în elaborarea și dezvoltarea acestui proces de securitate. Trebuie să adoptăm măsuri care să protejeze și generațiile viitoare."@ro18
"Otázka nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom predstavuje dôležitú a naliehavú oblasť, ktorej sa od katastrofy vo Fukušime venuje ešte väčšia pozornosť. Napriek technologickým inováciám a riešeniam a programom nakladania s odpadom predstavuje tento problém každým dňom čoraz väčšiu výzvu. Nakladanie s rádioaktívnym odpadom a jeho konečná likvidácia predstavujú skutočný problém, ktorý bude pretrvávať aj v budúcnosti. V Európe sa snažíme o energetickú bezpečnosť a ekologickú, stabilnú výrobu energetickej energie. Čoraz väčšiu pozornosť však musíme venovať niekoľkým otázkam, ako napríklad spracovaniu, transmutácii a konečnej likvidácii rýchlo rastúcich objemov rádioaktívneho odpadu. Nielenže musíme na tieto účely vytvoriť technické zariadenia, ale musíme vybudovať aj dôslednú politickú, právnu a sociálnu štruktúru. Bolo by vhodné zvážiť, posúdiť a naplánovať celoeurópsku spoluprácu v tejto oblasti. Všetky zodpovedné zúčastnené strany by sa mali zapojiť do budovania a rozvoja tohto bezpečného procesu. Musíme prijať opatrenia, ktoré budú chrániť aj budúce generácie."@sk19
"Gospa predsednica, vprašanje ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki je pomembno in pereče vprašanje, ki je od nesreče v Fukušimi dobilo še več pozornosti. Kljub tehnološkim inovacijam in rešitvam ter programom za ravnanje z odpadki ta problem predstavlja vsak dan večji izziv. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo končno odlaganje je problem, ki obstaja in bo obstajal tudi v prihodnosti. V Evropi je naš cilj energetska varnost ter okolju prijazna in stabilna proizvodnja energije. Vendar pa moramo vedno večjo pozornost posvečati več vprašanjem, na primer obdelavi, transmutaciji in končnemu odlaganju hitro rastoče količine radioaktivnih odpadkov. Poleg ustvarjanja tehničnih obratov za to moramo zgraditi tudi strogo politično, pravno in socialno strukturo. Veljalo bi premisliti o vseevropskem sodelovanju na tem področju, ga oceniti in načrtovati. Vsi odgovorni udeleženci bi morali biti vključeni v gradnjo in razvoj tega varnega postopka. Sprejeti moramo ukrepe, ki bodo zaščitili tudi prihodnje generacije."@sl20
"Fru talman! Hanteringen av använt bränsle och radioaktivt avfall är en viktig och brådskande fråga som fått ökad uppmärksamhet efter katastrofen i Fukushima. Trots tekniska innovationer och lösningar och program för avfallshantering utgör detta problem en utmaning som blir allt större för var dag. Hanteringen och slutförvaringen av radioaktivt avfall är ett reellt problem som kommer att finnas kvar i framtiden. Vår målsättning inom EU är energisäkerhet och en miljövänlig och stabil energiproduktion. Det finns emellertid även flera andra frågor som vi i allt högre grad måste uppmärksamma, exempelvis bearbetningen, omvandlingen och slutförvaringen av de snabbt ökande mängderna radioaktivt avfall. Vi måste inte bara skapa tekniska förutsättningar för detta utan även bygga upp en omfattande politisk, rättslig och social struktur. Vi bör överväga, utvärdera och planera för ett paneuropeiskt samarbete på detta område. Samtliga ansvarfulla aktörer bör involveras i arbetet för att bygga upp och utveckla en sådan säker process. Vi måste vidta åtgärder som skyddar även kommande generationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph