Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-267-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-267-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Radioaktív hulladék minden uniós tagállamban keletkezik, így a polgárok és a környezet védelme érdekében nemcsak az atomerőművek kiégett fűtőelemeiről kell gondoskodni, hanem általában a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezeléséről is. Már csak ezért is nagyon helyénvaló, hogy erről a kérdésről ma itt, az Európai Parlamentben tárgyalunk. Egyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik. A nemzeti hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos uniós alapelvek megfogalmazásának azonban van létjogosultsága. Ennek hiányában ugyanis az eltérő előírások következtében a piaci szereplők abban érdekeltek, hogy a legmegengedőbb szabályokkal rendelkező országokban kezeljék radioaktív hulladékukat. Mindezek alapján jó irányba mutat az a kezdeményezés, hogy a tagállamok kötelező érvényű hulladékkezelési programokat hozzanak létre. Ennek előfeltétele viszont olyan illetékes hatóságok kijelölése, amelyek szigorúan felügyelik a nukleáris hulladékkezelési tevékenységet, és adott esetben megfelelő módon képesek büntetni a kihágásokat is. A nemzeti programokban véleményem szerint egyértelművé kell tenni azt is, hogy mire terjed ki a hatóság tevékenységköre, és hogy mi a piaci szereplők felelőssége. Befejezésül még egy gondolat: a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok teljes körű kezelése rendkívül költséges tevékenység. A finanszírozási kérdések tisztázása nélkül ezért mit sem érnek a nemzeti programok. Fontos alapelv, hogy a nukleáris hulladékok kezelésére már a hulladék keletkezése során elkülönítésre kerüljön a szükséges pénzügyi forrás. Egyetértek azzal, hogy a hulladékkezelés költségeit a hulladéktermelőnek kell viselni. Ez ugyanis megfelelően ösztönzi a piaci szereplőket a radioaktív hulladékok csökkentésére és azok hatékony kezelésére."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, každý členský stát produkuje radioaktivní odpad. Proto bychom se měli nejen postarat o vyhořelé palivo z jaderných elektráren s ohledem na ochranu životního prostředí a zdraví občanů, ale také zajistit bezpečné a efektivní nakládání s radioaktivním odpadem všeobecně. Už jen z tohoto důvodu je skutečně vhodné, abychom dnes o tomto tématu diskutovali zde v Evropském parlamentu. Souhlasím, že využití jaderné energie spadá do suverenity jednotlivých států. Stanovení základních evropských zásad týkajících se vnitrostátních nařízení pro nakládání s odpadem je nicméně oprávněné. Při absenci takovýchto zásad a v důsledku rozdílných nařízení mají hráči na trhu zájem o to, aby se svým radioaktivním odpadem nakládali v těch zemích, kde jsou pravidla nejmírnější. Podnět k tomu, aby členské státy přijaly závazné programy nakládání s odpadem, je proto slibný. Jedním z jeho předpokladů je ovšem jmenování kompetentních orgánů, které budou moci provádět přísnou kontrolu nakládání s jaderným odpadem a porušování pravidel odpovídajícím způsobem trestat, bude-li to nutné. Jsem přesvědčen, že vnitrostátní programy musí rovněž ujasnit pravomoci těchto orgánů a odpovědnost hráčů na trhu. Na závěr bych rád připojil jednu poslední poznámku: nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je velice nákladná činnost. To znamená, že vnitrostátní programy jsou zbytečné, nebudou-li vyjasněny otázky financování. Vyčlenění finančních prostředků nutných pro nakládání s jaderným odpadem v co nejranější fázi celého procesu jeho vzniku je důležitým základním principem. Souhlasím s tím, že ti, kdo odpad vyprodukují, musí nést náklady na jeho likvidaci. To bude pro hráče na trhu znamenat odpovídající podnět k tomu, aby snižovali objem radioaktivního odpadu a nakládali s ním efektivně."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Alle medlemsstater producerer radioaktivt affald. Derfor skal vi ikke kun tage os af brugt brændsel fra kraftværkerne med henblik på at beskytte miljøet og borgernes sundhed, men også for at garantere en sikker og effektiv håndtering af radioaktivt affald rent generelt. Alene af den grund er det hensigtsmæssigt at drøfte dette spørgsmål her i Parlamentet i dag. Jeg er enig i, at anvendelse af atomkraft henhører under den nationale suverænitet. Men det er imidlertid berettiget at fastlægge grundlæggende EU-principper vedrørende nationale bestemmelser om håndtering af affald. Hvis man ikke har sådanne principper og dermed forskellige bestemmelser, vil markedsaktørerne være interesseret i at håndtere deres radioaktive affald i lande med de slappeste bestemmelser. Det er grunden til, at initiativet om at få medlemsstaterne til at fastlægge bindende programmer for håndtering af affald er lovende. En af forudsætningerne herfor er imidlertid at udpege kompetente myndigheder, der kan foretage en streng kontrol med håndteringen af atomaffald, og som på passende vis om nødvendigt kan straffe lovovertrædelser. Jeg mener, at de nationale programmer ligeledes skal klarlægge sådanne myndigheders beføjelser og markedsaktørernes ansvar. Jeg vil gerne afslutte med en sidste bemærkning. Total håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald er en meget dyr aktivitet. Det betyder, at de nationale programmer er nyttesløse, hvis de finansielle spørgsmål ikke er klarlagt. Det er et vigtigt grundlæggende princip, at der bliver afsat finansielle midler til håndtering af atomaffald allerede i løbet af produktionen af atomaffaldet. Det vil være en velegnet tilskyndelse til, at markedsaktørerne begrænser mængden af deres radioaktive affald og håndterer det effektivt."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Alle Mitgliedstaaten produzieren radioaktive Abfälle. Daher sollten wir uns im Hinblick auf den Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger nicht nur um die abgebrannten Brennelemente der Kraftwerke kümmern, sondern auch um die sichere und effiziente Entsorgung radioaktiver Abfälle im Allgemeinen. Schon aus diesem Grund ist es in der Tat angemessen, das Thema heute hier im Europäischen Parlament zu diskutieren. Ich stimme zu, dass die Nutzung von Kernenergie zur nationalen Souveränität gehört. Die Schaffung grundlegender EU-Prinzipien in Bezug auf Vorschriften zur nationalen Entsorgung von Abfällen ist jedoch gerechtfertigt. In Abwesenheit solcher Prinzipien und als Ergebnis der Unterschiede bei den Vorschriften haben die Marktteilnehmer ein Interesse daran, ihre radioaktiven Abfälle in Ländern zu entsorgen, in denen die laschesten Vorschriften herrschen. Daher ist die Initiative, die Mitgliedstaaten dazu zu veranlassen, verbindliche Programme zur Entsorgung von Abfällen zu schaffen, vielversprechend. Eine ihrer Voraussetzungen ist jedoch, zuständige Behörden zu ernennen, die eine strenge Kontrolle der Aktivitäten zur Entsorgung des radioaktiven Abfalls durchführen und falls erforderlich etwaige Verstöße angemessen bestrafen können. Ich glaube, dass nationale Programme außerdem die Zuständigkeiten solcher Behörden sowie die Verantwortlichkeiten der Marktteilnehmer klar festlegen müssen. Ich möchte noch eine letzte Bemerkung machen: Die vollständige Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfälle ist sehr kostspielig. Das bedeutet, dass nationale Programme nutzlos sind, wenn die Finanzierungsfragen nicht geklärt sind. Die Zurückstellung der zur Entsorgung der nuklearen Abfälle erforderlichen Finanzmittel muss so früh wie möglich im Rahmen der Produktion nuklearer Abfälle erfolgen, und dies ist ein wichtiges Grundprinzip. Ich stimme zu, dass diejenigen, die die Abfälle erzeugt haben, auch die Kosten der Abfallentsorgung tragen müssen. Dies wird einen angemessenen Anreiz für die Marktteilnehmer bieten, die Mengen radioaktiver Abfälle zu reduzieren und sie effizient zu entsorgen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να μεριμνήσουμε μόνο για τα αναλωμένα καύσιμα των πυρηνικών εργοστασίων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, αλλά και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων εν γένει. Για αυτόν και μόνο τον λόγο, ορθώς συζητούμε αυτό το ζήτημα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας υπάγεται στην εθνική κυριαρχία. Ωστόσο, η καθιέρωση των βασικών αρχών της ΕΕ σχετικά με τους εθνικούς κανόνες διαχείρισης των αποβλήτων είναι δικαιολογημένη. Λόγω της απουσίας ανάλογων αρχών, και συνεπεία των διαφορετικών κανονισμών, οι παράγοντες της αγοράς προτιμούν να διαχειρίζονται τα ραδιενεργά απόβλητά τους σε χώρες με λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς. Για αυτόν τον λόγο, η πρωτοβουλία να καθιερώσουν τα κράτη μέλη δεσμευτικά προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων είναι ελπιδοφόρα. Ωστόσο, προϋπόθεση συνιστά ο διορισμός αρμοδίων αρχών που να είναι σε θέση να διασφαλίζουν αυστηρό έλεγχο των δραστηριοτήτων διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και να τιμωρούν καταλλήλως τις παραβιάσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Πιστεύω ότι τα εθνικά προγράμματα πρέπει επίσης να αποσαφηνίζουν τις αρμοδιότητες αυτών των αρχών και την ευθύνη των φορέων της αγοράς. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια τελευταία παρατήρηση: η πλήρης διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα εθνικά προγράμματα είναι άχρηστα εάν δεν αποσαφηνιστούν τα ζητήματα χρηματοδότησης. Μια σημαντική βασική αρχή είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων ήδη κατά τη διάρκεια της παραγωγής πυρηνικών αποβλήτων. Συμμερίζομαι την άποψη ότι όσοι παράγουν τα απόβλητα πρέπει να επωμίζονται και το κόστος της διαχείρισής τους. Αυτό θα παρέχει κατάλληλο κίνητρο στους φορείς της αγοράς για τη μείωση του όγκου των ραδιενεργών αποβλήτων και για την αποδοτικότερη διαχείρισή τους."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, every Member State produces radioactive waste. This is why we should not only take care of the spent fuel of the power plants with a view to protecting the environment and citizens’ health, but also ensure safe and efficient management of radioactive waste in general. For that reason alone it is indeed appropriate to discuss this issue here, in the European Parliament today. I agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty. However, the establishment of basic EU principles related to national waste management regulations is justified. In the absence of such principles and as a result of divergent regulations, market players are interested in managing their radioactive waste in countries with the most permissive regulations. This is why the initiative to make Member States establish binding waste management programmes is promising. One of its prerequisites, however, is to appoint competent authorities who can provide a strict control of nuclear waste management activities and can penalise violations in an appropriate manner, if necessary. I believe that national programmes must also clarify the competence of such authorities and the responsibility of market players. I would like to conclude with one final remark: full-scale management of spent fuel and radioactive waste is a very costly activity. This means that national programmes are useless unless financing issues are clarified. Setting aside the financial resources required for nuclear waste management as early as in the course of nuclear waste production is an important basic principle. I agree that those who produced the waste have to bear the costs of waste management. This will provide an appropriate incentive for market players to reduce radioactive waste quantities and manage them efficiently."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todos los Estados miembros producen residuos radiactivos. Por ello, a la hora de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, no deberíamos ocuparnos solamente del combustible gastado procedente de las centrales sino que deberíamos garantizar asimismo una gestión segura y eficaz de los residuos radiactivos en general. Solo ese motivo ya es suficiente para que estemos debatiendo esta cuestión hoy aquí, en el Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo en que el uso de la energía nuclear entra dentro del ámbito de la soberanía nacional, pero el establecimiento en la UE de principios básicos en relación con los reglamentos por los que debe regirse la gestión de los residuos a nivel nacional sí me parece que está justificado. En ausencia de tales principios y debido a las divergencias en los reglamentos, a los agentes que intervienen en el mercado les interesa gestionar sus residuos radiactivos en los países que cuentan con los reglamentos más permisivos. Por ello, la iniciativa de exigir a los Estados miembros que establezcan programas vinculantes de gestión de residuos me parece acertada. No obstante, uno de los requisitos previos es designar a autoridades competentes capaces de ejercer un control estricto sobre las actividades de gestión de los residuos nucleares y de aplicar, en caso necesario, sanciones adecuadas. Creo que los programas nacionales también deben especificar claramente las competencias de dichas autoridades y la responsabilidad de los agentes que intervienen en el mercado. Quisiera concluir con un último comentario: la gestión total del combustible gastado y los residuos radiactivos es una actividad muy costosa, lo cual significa que los programas nacionales no servirán de nada a menos que se aclaren las cuestiones relativas a la financiación. Asignar los recursos financieros necesarios para la gestión de los residuos nucleares constituye un importante principio básico. Estoy de acuerdo en que los que producen los residuos tienen que correr con los costes de su gestión. De esta manera se ofrecerá un incentivo adecuado a los agentes que intervienen en el mercado para que reduzcan las cantidades de residuos radiactivos y los gestionen con eficacia."@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Iga liikmesriik toodab radioaktiivseid jäätmeid. Sel põhjusel me ei peaks tegelema ainult elektrijaamade kasutatud kütusega, pidades silmas keskkonna ja kodanike tervise kaitset, vaid tagama ka üldiselt radioaktiivsete jäätmete ohutu ja tõhusa käitlemise. Juba ainuüksi seetõttu on vajalik seda teemat siin Euroopa Parlamendis praegu arutada. Nõustun, et tuumaenergia kasutamise õigus kuulub riikidele, ent ELi põhimõtete kehtestamine riiklikule jäätmekäitlusele on põhjendatud. Selliste põhimõtete puudumisel ja lahknevate õigusaktide tõttu oleksid turulolijad huvitatud oma radioaktiivsete jäätmete käitlemisest riikides, kus on kõige leebemad õigusaktid. Seetõttu ongi algatus sundida liimesriike kehtestama siduvaid jäätmekäitlusprogramme nii paljulubav. Üks eeltingimusi aga on pädevate asutuste nimetamine, kes suudavad tagada range kontrolli tuumajäätmete käitlemise tegevuse üle ja vajaduse korral karistada rikkujaid sobival viisil. Usun, et riiklikes programmides peab olema kehtestatud nende asutuste pädevus ja turulolijate vastutus. Sooviksin võtta oma jutu kokku ühe lõpliku märkusega: kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete täielik käitlemine on väga kulukas tegevus. See tähendab, et riiklikud programmid on kasutud, kuni rahastamisküsimused on lahendatud. Tuumajäätmete käitlemiseks vajalike rahaliste allikate küsimuse kõrvalejätmine hiljemalt tuumajäätmete tootmise ajaks on oluline põhimõte. Nõustun, et jäätmete tekitajad peavad ka kandma jäätmekäitluse kulud. See on turulolijatele sobiv ergutusvahend, et vähendada radioaktiivsete jäätmete koguseid ja käidelda neid tõhusalt."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, jokainen jäsenvaltio tuottaa radioaktiivista jätettä. Sen vuoksi meidän olisi huolehdittava voimaloiden käytetystä ydinpolttoaineesta niin, että ympäristön ja kansalaisten suojelu otetaan huomioon, mutta sen lisäksi meidän on varmistettava yleisesti radioaktiivisen jätteen turvallinen ja tehokas huolto. Yksin tästä syystä on todella tarkoituksenmukaista keskustella tänään tästä asiasta täällä Euroopan parlamentissa. Olen samaa mieltä siitä, että ydinvoiman käyttö kuuluu kansallisen itsemääräämisoikeuden piiriin. On kuitenkin perusteltua luoda EU:n perusperiaatteet, jotka liittyvät kansallisiin jätehuoltoasetuksiin. Tällaisten periaatteiden ja erilaisten säännösten puuttuessa markkinatoimijat ovat kiinnostuneita huoltamaan radioaktiivisia jätteitään maissa, joissa on kaikkein sallivimmat säännökset. Tästä syystä aloite, jolla jäsenvaltiot tekevät jätehuolto-ohjelmista sitovia, on lupaava. Yksi perusedellytyksistä on kuitenkin se, että perustetaan toimivaltainen viranomainen, joka voi huolehtia jätehuoltotoiminnan tiukasta valvonnasta ja määrätä tarvittaessa tarkoituksenmukaisia seuraamuksia rikkomuksista. Mielestäni kansallisissa ohjelmissa on myös selkiytettävä tällaisten viranomaisten toimivaltaa ja markkinatoimijoiden vastuuta. Päätän puheenvuoroni vielä viimeiseen huomautukseen. Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen täysimittainen huolto on hyvin kallista toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalliset ohjelmat ovat hyödyttömiä, jos rahoitusasioita ei selkiytetä. Tärkeä perusperiaate on se, että varataan määrärahoja ydinjätehuoltoon jo ydinjätteen tuotannon aikana. On samaa mieltä siitä, että niiden, jotka tuottavat jätettä, on vastattava jätehuollon kustannuksista. Näin luodaan asianmukaiset kannustimet markkinatoimijoille, jotta ne vähentäisivät radioaktiivisen jätteen määrää ja huoltaisivat sitä tehokkaasti."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, tous les États membres produisent des déchets radioactifs. C’est la raison pour laquelle nous devrions non seulement traiter le combustible usé des centrales électriques en vue de protéger l’environnement et la santé des citoyens, mais également garantir une gestion sûre et efficace des déchets radioactifs en général. Cet objectif justifie à lui seul que nous discutions de cette question ici, au Parlement européen aujourd’hui. Je conviens que l’utilisation du nucléaire relève de la souveraineté nationale. Il est toutefois légitime d’établir des principes de base européens concernant les réglementations nationales relatives à la gestion des déchets. En l’absence de tels principes et en raison des réglementations divergentes, les acteurs sur le marché cherchent à traiter leurs déchets radioactifs dans des pays dotés des réglementations les plus permissives. C’est la raison pour laquelle l’initiative invitant les États membres à établir des programmes contraignants de gestion des déchets est prometteuse. Cela nécessite cependant au préalable de désigner des autorités compétentes pouvant effectuer un contrôle strict des activités de gestion des déchets nucléaires et sanctionner, au besoin, les infractions de manière appropriée. Je crois que les programmes nationaux doivent également clarifier la compétence de ces autorités et la responsabilité des acteurs du marché. Je souhaiterais conclure par une dernière remarque: la gestion de grande ampleur du combustible usé et des déchets radioactifs est une activité très coûteuse. Cela signifie que les programmes nationaux sont inutiles si les questions financières ne sont pas clarifiées. Un important principe de base consiste à réserver les ressources financières nécessaires à la gestion des déchets nucléaires dès leur production. Je conviens que ceux qui ont produit les déchets doivent supporter les coûts de leur gestion. Cela incitera ainsi les acteurs du marché à réduire les quantités de déchets radioactifs et à les traiter de manière efficace."@fr8
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, ogni Stato membro produce residui radioattivi e per questo non dobbiamo solamente occuparci del combustibile esaurito delle centrali elettriche ai fini della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, ma anche garantire una gestione sicura ed efficiente dei residui radioattivi in generale. Questo è di per sé sufficiente a rendere appropriata la discussione del problema, qui oggi al Parlamento europeo. Sono d’accordo che l’utilizzo dell’energia nucleare rientra nelle competenze della sovranità nazionale. Rimane comunque giustificata la definizione di principi fondamentali dell’UE legati alla normativa nazionale in materia di gestione nazionale dei rifiuti; in mancanza di tali principi e in conseguenza a normative divergenti, è nell’interesse degli attori del mercato gestire i propri residui radioattivi in paesi con disposizioni più permissive. Per questo sembra promettente l’iniziativa di portare gli Stati membri ad istituire programmi vincolanti di gestione dei rifiuti, ma un requisito necessario a questo scopo è l’istituzione di autorità competenti che controllino in modo rigoroso le attività di gestione dei residui nucleari e, se necessario, sanzionino le violazioni in modo appropriato. I programmi nazionali devono sottolineare le competenze di tali autorità e le responsabilità degli attori del mercato. Vorrei concludere con un’ultima osservazione: la completa gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è un’attività molto costosa e questo significa che i programmi nazionali sono inutili se non si risolvono prima le questioni legate ai finanziamenti. Accantonare le risorse finanziarie necessarie per la gestione dei rifiuti nucleari già durante la loro produzione è un importante principio di base e concordo con il principio che chi produce i rifiuti deve sostenere anche i costi legati alla loro gestione. Questo costituirà un incentivo adeguato affinché gli attori del mercato riducano le quantità di residui radioattivi e li gestiscano in maniera efficiente."@it12
"Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, kiekvienoje valstybėje narėje pagaminama radioaktyviųjų atliekų. Būtent todėl turėtume pasirūpinti ne tik branduolinėse elektrinėse panaudotu branduoliniu kuru siekdami apsaugoti aplinką ir piliečių sveikatą, bet taip pat užtikrinti saugų ir veiksmingą radioaktyviųjų atliekų tvarkymą apskritai. Vien dėl tos priežasties reikia tinkamai aptarti šį klausimą šiandien čia, Europos Parlamente. Sutinku, kad branduolinės energijos naudojimas yra nacionalinio suvereniteto klausimas. Tačiau bendrų ES principų, susijusių su nacionaliniu atliekų tvarkymo taisyklėmis, nustatymas yra pagrįstas. Be tokių principų atsirado skirtingos taisyklės ir todėl rinkos dalyviai suinteresuoti tvarkyti savo radioaktyviąsias atliekas šalyse, kuriose nustatytos liberaliausios taisyklės. Būtent todėl iniciatyva, kuria siekiama, kad valstybės narės nustatytų privalomas atliekų tvarkymo programas teikia vilčių. Tačiau viena iš būtinų sąlygų – paskirti kompetentingas institucijas, kurios galėtų užtikrinti griežtą branduolinių atliekų tvarkymo veiklų kontrolę ir prireikus skirti tinkamas bausmes už pažeidimus. Manau, kad nacionalinėse programose taip pat turi būti aiškiai nustatoma tokių institucijų kompetencija ir rinkos dalyvių atsakomybė. Baigdamas norėčiau pasakyti vieną galutinę pastabą: visavertis panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas yra labai brangi veikla. Tai reiškia, kad nacionalinės programos yra bevertės tol, kol nėra aiškios finansavimo perspektyvos. Kuo ankstesnis finansinių išteklių, reikalingų branduolinių atliekų tvarkymui, atidėjimas branduolinių atliekų atsiradimo proceso metu yra svarbus pamatinis principas. Sutinku, kad tie, dėl kurių veiklos atsiranda atliekos turi padengti atliekų tvarkymo išlaidas. Tai bus tinkama iniciatyva rinkos dalyviams sumažinti radioaktyviųjų atliekų kiekius ir veiksmingai juos tvarkyti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Katra dalībvalsts ražo radioaktīvus atkritumus. Tieši tāpēc mums būtu ne vien jārūpējas par spēkstaciju lietoto kodoldegvielu, lai aizsargātu vidi un iedzīvotāju veselību, bet arī jānodrošina radioaktīvo atkritumu droša un efektīva apsaimniekošana vispār. Arī šā iemesla dēļ šodien patiešām jādiskutē par šo jautājumu šeit, Eiropas Parlamentā. Es piekrītu, ka kodolenerģijas izmantošana pieder valsts suverenitātei. Tomēr ES pamatprincipu noteikšana attiecībā uz valsts atkritumu apsaimniekošanas regulējumu ir pamatota Trūkstot šādiem principiem, un atšķirīgu noteikumu rezultātā tirgus dalībnieki ir ieinteresēti apsaimniekot savus radioaktīvos atkritumus valstīs ar vispielaidīgāko regulējumu. Tieši tāpēc šī iniciatīva, ka dalībvalstīm jāizveido saistošas atkritumu apsaimniekošanas programmas, ir daudzsološa. Viens no tās priekšnosacījumiem tomēr ir kompetentu iestāžu iecelšana, kuras var veikt stingru kontroli pār kodolatkritumu apsaimniekošanas darbībām un, ja nepieciešams, var pienācīgā veidā sodīt par pārkāpumiem. Es uzskatu, ka valsts programmām arī jāizskaidro šādu iestāžu kompetence un tirgus dalībnieku atbildība. Nobeigumā es gribu izteikt beidzamo piezīmi: lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu pilna apjoma apsaimniekošana ir ļoti dārga nodarbošanās. Tas nozīmē, ka valsts programmām nav nozīmes, ja nav noskaidroti to finansēšanas jautājumi. Finanšu resursu rezervēšana kodolatkritumu apsaimniekošanai jau tad, kad notiek kodolatkritumu ražošana, ir svarīgs pamatprincips. Es piekrītu, ka tiem, kuri ražojuši atkritumus, jāsedz atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Tas dos pienācīgu stimulu tirgus dalībniekiem samazināt radioaktīvo atkritumu daudzumus un tos efektīvi apsaimniekot."@lv13
"Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Radioaktív hulladék minden uniós tagállamban keletkezik, így a polgárok és a környezet védelme érdekében nemcsak az atomerőművek kiégett fűtőelemeiről kell gondoskodni, hanem általában a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezeléséről is. Már csak ezért is nagyon helyénvaló, hogy erről a kérdésről ma itt, az Európai Parlamentben tárgyalunk. Egyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik. A nemzeti hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos uniós alapelvek megfogalmazásának azonban van létjogosultsága. Ennek hiányában ugyanis az eltérő előírások következtében a piaci szereplők abban érdekeltek, hogy a legmegengedőbb szabályokkal rendelkező országokban kezeljék radioaktív hulladékukat. Mindezek alapján jó irányba mutat az a kezdeményezés, hogy a tagállamok kötelező érvényű hulladékkezelési programokat hozzanak létre. Ennek előfeltétele viszont olyan illetékes hatóságok kijelölése, amelyek szigorúan felügyelik a nukleáris hulladékkezelési tevékenységet, és adott esetben megfelelő módon képesek büntetni a kihágásokat is. A nemzeti programokban véleményem szerint egyértelművé kell tenni azt is, hogy mire terjed ki a hatóság tevékenységköre, és hogy mi a piaci szereplők felelőssége. Befejezésül még egy gondolat: a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok teljes körű kezelése rendkívül költséges tevékenység. A finanszírozási kérdések tisztázása nélkül ezért mit sem érnek a nemzeti programok. Fontos alapelv, hogy a nukleáris hulladékok kezelésére már a hulladék keletkezése során elkülönítésre kerüljön a szükséges pénzügyi forrás. Egyetértek azzal, hogy a hulladékkezelés költségeit a hulladéktermelőnek kell viselni. Ez ugyanis megfelelően ösztönzi a piaci szereplőket a radioaktív hulladékok csökkentésére és azok hatékony kezelésére."@mt15,15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, iedere lidstaat produceert radioactief afval, en daarom moeten wij met het oog op de bescherming van de burgers en het milieu zorg dragen voor niet alleen verbruikte splijtstof van kerncentrales maar ook het veilig en doeltreffend beheer van radioactief afval in het algemeen. Alleen al om die reden is het absoluut op zijn plaats dat wij deze kwestie vandaag hier in het Europees Parlement bespreken. Ik ben het ermee eens dat het gebruik van kernenergie een kwestie van nationale bevoegdheid is, maar het is wel gerechtvaardigd om EU-beginselen met betrekking tot nationale wetgeving inzake afvalbeheer vast te stellen. Want als deze ontbreken en als er afwijkende voorschriften bestaan, hebben marktdeelnemers er belang bij om hun radioactieve afval in landen met de soepelste wetgeving te beheren. Gezien het bovenstaande is het initiatief om lidstaten strikte afvalbeheersprogramma’s te laten opstellen veelbelovend. Maar voorwaarde daarvoor is wel dat de bevoegde autoriteiten worden aangewezen die strikt toezicht kunnen houden op het kernafvalbeheer en zo nodig ook in staat zijn om overtredingen op adequate wijze te bestraffen. Naar mijn mening moet in nationale programma’s tevens duidelijk worden gemaakt wat de bevoegdheden van die autoriteiten zijn en welke verantwoordelijkheid marktdeelnemers hebben. Tot slot nog één gedachte: volledig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval is een uitermate kostbare activiteit. Nationale programma’s hebben derhalve alleen zin als de financieringsaspecten worden verduidelijkt. Een belangrijk basisbeginsel is dat de noodzakelijke financiering voor het beheer van nucleaire afvalstoffen reeds tijdens de productie van afval gereserveerd moet worden. Ik ben het ermee eens dat de kosten van afvalbeheer voor rekening van de afvalproducent moeten komen. Dat stimuleert marktdeelnemers namelijk op adequate wijze om radioactief afval te verminderen en doeltreffend te beheren."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Każde państwo członkowskie produkuje odpady promieniotwórcze. Dlatego powinniśmy nie tylko zajmować się wypalonym paliwem z elektrowni jądrowych, mając na względzie ochronę środowiska i zdrowia obywateli, ale zapewnić również ogólnie pewne i wydajne gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi w ogólności. Choćby z tego jednego powodu jest rzeczywiście właściwe dyskutowanie dzisiaj tej kwestii tutaj, w Parlamencie Europejskim. Zgadzam się, że wykorzystywanie energii jądrowej przynależy do suwerenności narodowej. Ustanawianie podstawowych zasad UE odnoszących się do krajowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami jest jednak uzasadnione. Przy braku takich przepisów i w wyniku rozbieżnych regulacji uczestnicy rynku zainteresowani będą prowadzeniem postępowania z ich odpadami promieniotwórczymi w krajach o najbardziej liberalnych przepisach. Dlatego inicjatywa mająca na celu zmuszenie państw członkowskich do ustanowienia wiążących programów gospodarki odpadami jest obiecująca. Jednym z warunków wstępnych jest jednak wyznaczenie właściwych organów do sprawowania ścisłej kontroli nad działaniami w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i karania naruszeń w sposób właściwy, jeśli zajdzie taka konieczność. Uważam również, że w programach krajowych należy wyjaśniać kompetencje takich organów i odpowiedzialność uczestników rynku. Chciałbym podsumować przedstawiając jedną uwagą końcową: gospodarka wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi w pełnym zakresie to działanie bardzo kosztowne. Oznacza to, że programy krajowe są bezużyteczne, jeśli nie zostaną wyjaśnione kwestie finansowe. Ważna zasadą podstawową jest przeznaczenie zasobów finansowych potrzebnych na postępowanie z odpadami promieniotwórczymi już w momencie, kiedy odpady promieniotwórcze zostają wytworzone. Zgadzam się, że ci, którzy wytworzyli odpady muszą ponosić koszty postępowania z nimi. Dla uczestników rynku stanowić to będzie właściwą zachętę do ograniczania ilości odpadów promieniotwórczych i sprawnego postępowania z nimi."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, todos os Estados­Membros produzem resíduos radioactivos. Por isso, deveremos não só tratar o combustível irradiado das centrais, a fim de proteger o ambiente e a saúde dos cidadãos, mas também garantir uma gestão segura e eficiente dos resíduos radioactivos em geral. Só por isso se justifica, efectivamente, que debatamos, hoje, este tema aqui no Parlamento Europeu. Concordo que a utilização da energia nuclear é assunto de soberania nacional. No entanto, justifica-se o estabelecimento de princípios fundamentais da UE no que respeita aos regulamentos nacionais em matéria de gestão de resíduos. Na ausência desses princípios e, como resultado de regulamentações divergentes, os intervenientes no mercado terão todo o interesse em gerir os seus resíduos radioactivos em países que possuam regulamentação mais permissiva. Razão por que a iniciativa de levar os Estados­Membros a criarem programas de gestão de resíduos vinculativos é promissora. Um dos seus requisitos prévios, no entanto, é a nomeação de autoridades competentes, que possam realizar um controlo rigoroso das actividades de gestão dos resíduos nucleares e sancionar de forma adequada, se necessário, qualquer infracção. Acredito que os programas nacionais deverão ainda esclarecer a competência dessas autoridades e a responsabilidade dos intervenientes no mercado. Gostaria de concluir com uma observação final: uma gestão em grande escala do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos é uma actividade muito dispendiosa. Isto significa que os programas nacionais serão inúteis, a menos que se esclareçam as questões do financiamento. Reservar os recursos financeiros necessários para a gestão dos resíduos nucleares, o mais cedo possível no decurso da produção dos resíduos nucleares, constitui um importante princípio de base. Concordo que quem produz os resíduos tenha de suportar os custos da sua gestão. Essa medida dará um incentivo adequado para que os intervenientes no mercado reduzam as quantidades de resíduos radioactivos e os giram de forma eficiente."@pt17
"Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, fiecare stat membru produce deșeuri radioactive. De aceea, nu ar trebui să luăm în considerare doar combustibilul uzat de la centralele nucleare în scopul protejării mediului și a sănătății cetățenilor, ci, de asemenea, trebuie să asigurăm o gestionare eficientă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, în general. Doar din acest motiv, este într-adevăr necesar să discutăm despre această problemă, astăzi, aici în Parlamentul European. Sunt de acord că utilizarea energiei nucleare ține de suveranitatea națională. Cu toate acestea, este justificată stabilirea principiilor de bază ale UE referitoare la reglementările naționale de gestionare a deșeurilor. În absența unor astfel de principii și ca urmare a unor reglementări divergente, operatorii de pe piață sunt interesați să își gestioneze deșeurile radioactive în țările cu reglementările cele mai permisive. De aceea, inițiativa de a convinge statele membre să stabilească programe obligatorii de gestionare a deșeurilor este promițătoare. Cu toate acestea, una din condițiile prealabile este aceea de a desemna autoritățile competente care pot asigura un control strict al activităților de gestionare a deșeurilor nucleare și pot sancționa abaterile într-un mod adecvat, dacă este necesar. Consider că programele naționale trebuie, de asemenea, să clarifice competența acestor autorități și responsabilitățile operatorilor de pe piață. Aș dori să închei cu o ultimă afirmație: gestionarea completă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este o activitate foarte costisitoare. Acest lucru presupune că programele naționale sunt inutile dacă problemele financiare nu sunt clarificate. Rezervarea resurselor financiare necesare pentru gestionarea deșeurilor nucleare, încă de pe parcursul producției de deșeuri nucleare, reprezintă un principiu de bază important. Sunt de acord că aceia care produc deșeurile trebuie să suporte costurile de gestionare a acestora. Acest aspect va oferi un stimulent adecvat operatorilor de pe piață pentru a reduce cantitatea de deșeuri radioactive și de a le gestiona eficient."@ro18
"Každý členský štát vyrába rádioaktívny odpad. Preto by sme sa nemali venovať len vyhorenému palivu z elektrární s cieľom chrániť životné prostredie a zdravie občanov, ale mali by sme zabezpečiť aj všeobecné bezpečné a efektívne nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Už len z tohto dôvodu je skutočne vhodné diskutovať dnes o tejto otázke tu, v Európskom parlamente. Súhlasím s tým, že využívanie jadrovej energie je vecou vnútroštátnej zvrchovanosti. Stanovenie základných zásad EÚ týkajúcich sa vnútroštátnych predpisov o nakladaní s odpadom je však oprávnené. Keďže takéto zásady neexistujú a existujú rozdielne opatrenia, aktéri na trhu chcú nakladať so svojím rádioaktívnym odpadom v krajinách s najvoľnejšími predpismi. Preto je iniciatíva, ktorej cieľom je, aby členské štáty vypracovali záväzné programy nakladania s odpadom, sľubná. Jedným z jej nevyhnutných predpokladov je však vymenovanie príslušných orgánov, ktoré zabezpečia prísnu kontrolu činností v oblasti nakladania s odpadom a ktoré budú môcť v prípade potreby primeraným spôsobom pokutovať porušenia. Myslím si, že národné programy musia tiež jasne určiť právomoc týchto orgánov a zodpovednosť aktérov na trhu. Ešte jednu poznámku na záver. Kompletné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom je veľmi nákladná činnosť. Znamená to, že národné programy sú zbytočné, pokým sa nevyjasnia otázky financovania. Vyhradenie finančných prostriedkov potrebných na nakladanie s jadrovým odpadom už počas výroby jadrového odpadu je dôležitou základnou zásadou. Súhlasím s tým, že náklady na nakladanie s odpadom majú znášať tí, ktorí odpad vyrobili. Pre aktérov na trhu to bude vhodným stimulom na to, aby znížili objem rádioaktívneho odpadu a účinne s ním nakladali."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, vsaka država članica ustvarja radioaktivne odpadke. Zato naša naloga ni le skrb za izrabljeno gorivo elektrarn z namenom zaščite okolja in zdravja ljudi, ampak tudi zagotavljanje varnega in učinkovitega ravnanja z radioaktivnimi odpadki na splošno. Samo zaradi tega razloga je vsekakor primerno, da o tem vprašanju danes razpravljamo tu, v Evropskem parlamentu. Strinjam se, da je uporaba jedrske energije stvar nacionalne suverenosti. Vendar pa je upravičena določitev osnovnih načel EU, povezanih z nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki. Ob odsotnosti takšnih načel in posledično različnih predpisov se akterji na trgu zanimajo za upravljanje svojih radioaktivnih odpadkov v državah z najbolj popustljivimi predpisi. Zato je obetajoča pobuda, da se države članice pripravi do tega, da ustvarijo zavezujoče programe za ravnanje z odpadki. Vendar pa je eden od njenih pogojev imenovanje pristojnih organov oblasti, ki lahko zagotovijo strog nadzor nad dejavnostmi ravnanja z jedrskimi odpadki in, če je to potrebno, ustrezno kaznujejo kršitve. Menim, da morajo nacionalni programi razlagati tudi pristojnost takšnih organov oblasti in odgovornost akterjev na trgu. Zaključil bi rad s še eno, zadnjo pripombo: celostno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki je zelo draga dejavnost. To pomeni, da so nacionalni programi neuporabni, če niso razjasnjena vprašanja financiranja. Pomembno osnovno načelo je, da se finančna sredstva, ki so potrebna za ravnanje z jedrskimi odpadki, rezervirajo že med proizvodnjo jedrskih odpadkov. Strinjam se, da morajo tisti, ki so ustvarili odpadke, nositi stroške ravnanja z odpadki. To bo zagotovilo primerno pobudo, da bodo akterji na trgu lahko zmanjšali količine radioaktivnih odpadkov in z njimi učinkovito ravnali."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I varje medlemsstat produceras radioaktivt avfall. Vi bör därför inte endast ta hand om använt bränsle från kärnkraftverken för att skydda miljön och människors hälsa, utan även se till att den allmänna hanteringen av radioaktivt avfall är säker och effektiv. Detta i sig ger oss anledning att diskutera denna fråga här i Europaparlamentet i dag. Jag håller med om att kärnkraften faller under nationell behörighet. Samtidigt är det motiverat med grundläggande EU-principer för en nationell reglering av avfallshanteringen. Så länge det saknas både sådana principer och enhetliga bestämmelser kommer marknadsaktörerna välja att göra sig av med sitt radioaktiva avfall i de länder som har de lägsta kraven. Det är därför som initiativet att medlemsstaterna ska införa obligatoriska program för avfallshantering är så positivt. Ett av kraven är dock att det utses behöriga myndigheter som noggrant kontrollerar hanteringen av radioaktivt avfall och vid behov utdömer lämpliga påföljder om någon bryter mot bestämmelserna. Jag anser att man i de nationella programmen även måste klargöra ansvarsområdena för dessa myndigheter och vilket ansvar marknadsaktörerna har. Jag vill avsluta med att påpeka att en omfattande hantering av använt bränsle och radioaktivt avfall är en mycket dyr verksamhet. Detta innebär att det är meningslöst att genomföra nationella program så länge som finansieringsfrågan är olöst. En viktig grundprincip är att de finansiella resurser som krävs för hanteringen av kärnavfall avsätts redan på produktionsstadiet. Jag håller med om att den som producerar avfallet också är den som ska bära kostnaderna för avfallshanteringen. Detta ger bra incitament för marknadsaktörerna att minska mängden radioaktivt avfall och se till att avfallshanteringen blir effektiv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph