Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-265-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-265-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejdříve ze všeho bych chtěl paní Romaně Cizeljové poděkovat za její skvělou zprávu, která nám, jak upřímně doufám, pomůže přiblížit se přijetí následné směrnice o radioaktivním odpadu a vyhořelém jaderném palivu. Evropa rozhodně potřebuje pravidla a právní rámec pro stanovení povinných požadavků s cílem zajistit nejvyšší možnou míru bezpečnosti, již si jak my, tak evropští občané tolik přejeme. Zajištění takové bezpečnosti čistě v rámci Evropě ovšem není žádný velký úspěch. Právě naopak, bude-li činnost zahrnující jadernou energii prováděna v blízkosti hranic Evropské unie, ale podle mírnějších pravidel a standardů, znamenalo by to pro nás a evropské občany důvod k obavám. Jaderné havárie totiž neuznávají zeměpisné hranice. Jak můžeme uplatňování vysokých evropských standardů rozšířit do dalších zemí? Jedinou skutečně praktickou cestou je spolupráce s takovými zeměmi a společné projekty. Proto pokládám za velice důležité, abychom provedli první pozměňovací návrh Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, který umožňuje vyvážet vyhořelé palivo a radioaktivní odpad do třetích zemí, budou-li dodržovat stejně přísné standardy, jako jsou ty naše. Kdybychom členským státům odepřeli tuto praktickou možnost, připravili bychom je o nejúčinnější způsob šíření vysokých evropských nároků. Tím mám na mysli spolupráci a společné projekty nakládání s radioaktivním odpadem. Odložme morální pochybnosti, že evropský jaderný průmysl tuto možnost zneužije k tomu, aby se na náklady jiných zemí zbavil nevhodného odpadu. K tomu nedojde. Naléhavě žádám Komisi, aby k této záležitosti zaujala konstruktivnější stanovisko."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke Romana Cizelj for hendes fine betænkning, som jeg oprigtigt håber vil kunne føre os nærmere i retning af vedtagelse af det efterfølgende direktiv om radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Europa har helt klart brug for bestemmelser og en retlig ramme vedrørende lovpligtige krav for at garantere den størst mulige sikkerhed, som både vi og Europas borgere så stærkt ønsker. Men det er ikke noget stort resultat kun at etablere en sådan sikkerhed i Europa. Tværtimod giver det allerede anledning til bekymring for os og de europæiske borgere, hvis aktiviteter, der involverer atomkraft, gennemføres tæt ved de europæiske grænser i henhold til regler og standarder, der er lavere end Europas. Grunden er, at atomkraftuheld ikke respekterer de geografiske grænser. Hvordan kan vi få udbredt anvendelsen af høje europæiske standarder til andre lande? Den eneste praktiske måde at gøre det på er ved at samarbejde med disse lande og ved at drive fælles projekter. Derfor mener jeg, at det er meget vigtigt at gennemføre det første ændringsforslag, som Udvalget om Industri, Forskning og Energi stillede, som gør det muligt at eksportere brugt brændsel og radioaktivt affald til tredjelande, hvis disse lande anvender standarder, der er lige så høje som vores. Hvis man nægter medlemsstaterne denne praktiske mulighed, fratager man dem det mest effektive middel til at sprede vores høje europæiske krav. Her tænker jeg på samarbejde og fælles projekter for oparbejdning af radioaktivt affald. Lad os se bort fra den moralske tvivl om, at den europæiske kernekraftindustri vil benytte sig af denne lejlighed til at skaffe sig af med uanvendeligt affald på tredjelandes bekostning. Det vil ikke ske i virkeligheden. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen til at indtage en mere konstruktiv holdning til dette spørgsmål."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich Romana Cizelj für ihren guten Bericht danken, der uns hoffentlich erlaubt, dem Ziel, die anschließende Richtlinie über radioaktive Abfälle und abgebrannte Brennelemente anzunehmen, näher bringen wird. Europa braucht definitiv Regeln und einen Rechtsrahmen zur Schaffung verbindlicher Anforderungen, die ein größtmögliches Maß an Sicherheit gewährleisten, das sowohl wir als auch die Bürgerinnen und Bürger Europas so sehr wollen. Die Schaffung dieser Sicherheit innerhalb Europas ist allerdings keine große Leistung. Ganz im Gegenteil, wenn die Aktivitäten in Verbindung mit Kernenergie in der Nähe der Grenzen der Europäischen Union nach Vorschriften und Standards ausgeführt werden, die niedriger sind als die in Europa, ist dies bereits Grund zur Sorge für uns und für die Bürgerinnen und Bürger Europas. Der Grund dafür ist, dass nukleare Unfälle nicht an geografischen Grenzen haltmachen. Wie können wir die Anwendung hoher europäischer Standards in anderen Ländern verbreiten? Der einzig praktikable Weg, das zu tun, besteht in der Zusammenarbeit mit diesen Ländern und in der Durchführung gemeinsamer Projekte. Daher denke ich, dass es sehr wichtig ist, den ersten Änderungsantrag einzubeziehen, der im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie vorgelegt wurde, da dieser die Möglichkeit des Exports von abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen in Drittländer erlaubt, sofern in diesen Ländern Standards angewendet werden, die so hoch sind wie unsere. Den Mitgliedstaaten diese praxisorientierte Möglichkeit zu verweigern, führt dazu, dass ihnen der effektivste Weg, unsere hohen europäischen Anforderungen zu verbreiten, genommen wird. Damit meine ich Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte zur Behandlung radioaktiver Abfälle. Wir sollten die moralischen Zweifel beiseitelegen, dass die europäische Atomindustrie diese Gelegenheit ausnutzt, um ungeeignete Abfälle auf Kosten anderer Länder loszuwerden. Dies wird nicht ernsthaft geschehen. Ich fordere die Kommission dringend auf, einen konstruktiveren Standpunkt in dieser Sache anzunehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Romana izelj για την άρτια έκθεσή της, η οποία πιστεύω ειλικρινά ότι θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα προς την έγκριση της επακόλουθης οδηγίας για τα ραδιενεργά απόβλητα και τα αναλωμένα πυρηνικά απόβλητα. Η Ευρώπη χρειάζεται οπωσδήποτε κανόνες και ένα νομικό πλαίσιο ενόψει της θέσπισης επιτακτικών απαιτήσεων για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας που επιθυμούμε τόσο πολύ και εμείς και οι ευρωπαίοι πολίτες. Ωστόσο, η κατοχύρωση αυτής της ασφάλειας μόνο εντός της Ευρώπης δεν αποτελεί μείζον επίτευγμα. Αντιθέτως, εάν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιούνται κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που είναι χαμηλότερα από αυτά της Ευρώπης, αυτό συνιστά ήδη λόγο ανησυχίας για εμάς και για τους ευρωπαίους πολίτες. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι τα πυρηνικά ατυχήματα δεν γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα. Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή των υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων σε άλλες χώρες; Ο μοναδικός πραγματικά πρακτικός τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό συνίσταται στη συνεργασία με τέτοιες χώρες και στην υλοποίηση κοινών προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί η πρώτη τροπολογία που κατατέθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εξαγωγής αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι στις εν λόγω χώρες εφαρμόζονται πρότυπα εξίσου υψηλά με τα δικά μας. Εάν τα κράτη μέλη αρνηθούν αυτήν την πρακτική δυνατότητα θα στερηθούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο διάδοσης των υψηλών ευρωπαϊκών απαιτήσεων. Και εννοώ με αυτό τη συνεργασία και τα κοινά προγράμματα επεξεργασίας των ραδιενεργών αποβλήτων. Ας παραμερίσουμε τους ηθικούς προβληματισμούς ότι η ευρωπαϊκή πυρηνική βιομηχανία θα εκμεταλλευθεί αυτήν την ευκαιρία για να απαλλαχθεί από ακατάλληλα απόβλητα εις βάρος άλλων χωρών. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πραγματικά. Παροτρύνω ένθερμα την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο εποικοδομητική στάση εν προκειμένω."@el10
"Madam President, I would first of all like to thank Romana Cizelj for her fine report, which I sincerely hope will allow us to move closer towards adopting the subsequent directive on radioactive waste and spent nuclear fuel. Europe definitely needs rules and a legal framework for establishing mandatory requirements for ensuring the highest possible level of safety, which both we and Europe’s citizens want so much. However, establishing such safety solely within Europe is no great achievement. On the contrary, if activities involving nuclear energy are carried out in proximity to the European Union’s borders according to rules and standards which are lower than those in Europe, this is already a cause for concern for us and Europe’s citizens. The reason for this is that nuclear incidents do not respect geographical borders. How can we spread the application of high European standards to other countries? The only really practical means of doing this is through cooperation with such countries and running joint projects. This is why I think that it is very important to implement the first amendment tabled in the Committee on Industry, Research and Energy, which allows the possibility of exporting spent fuel and radioactive waste to third countries, if standards are applied in these countries which are as high as ours. Refusing Member States this practical opportunity deprives them of the most effective means of disseminating our high European requirements. By this I mean cooperation and joint radioactive waste treatment projects. Let us put aside the moral doubts that the European nuclear industry will take advantage of this opportunity to get rid of unsuitable waste at other countries’ expense. This is not seriously going to happen. I strongly urge the Commission to adopt a more constructive stance on this issue."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a Romana Cizelj por su excelente informe, que, espero sinceramente nos permita avanzar hacia la aprobación de la Directiva sobre los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado. Definitivamente Europa necesita normas y un marco legal para establecer requisitos de obligado cumplimiento que garanticen ese máximo nivel de seguridad que tanto nosotros como los ciudadanos europeos deseamos tanto. Sin embargo, establecer ese nivel de seguridad solo dentro del territorio europeo no es un gran logro. Más bien al contrario, porque si las actividades en las que intervenga la energía nuclear se llevan a cabo en las proximidades de las fronteras de la Unión Europea de conformidad con reglas y normas menos exigentes que las que se aplican en Europa, ello constituye ya un motivo de preocupación para nosotros y para los ciudadanos europeos. El motivo es que los accidentes nucleares no respetan las fronteras geográficas. ¿Cómo podemos difundir a otros países la aplicación de las estrictas normas europeas? Realmente la única forma de hacerlo es cooperando con dichos países y ejecutando proyectos conjuntos. Por ello, me parece muy importante aplicar la primera enmienda presentada en el seno de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que deja abierta la posibilidad de exportar combustible gastado y residuos radiactivos a terceros países, siempre que en estos países se apliquen normas tan exigentes como las nuestras. Denegando a los Estados miembros esta oportunidad práctica les privaremos del medio más eficaz para difundir nuestras estrictas normas. Con este me refiero a la cooperación y a los proyectos conjuntos de tratamiento de residuos radiactivos. Dejemos a un lado las dudas morales sobre si la industria nuclear europea va a aprovechar esta oportunidad para deshacerse de residuos incómodos a expensas de otros países, porque no es cierto que esto vaya a ocurrir. Insto firmemente a la Comisión a que adopte una postura más constructiva a este respecto."@es21
"Austatud juhataja! Esiteks sooviksin tänada Romana Cizelj tema ettekande eest, mis – ma loodan – võimaldab meil jõuda lähemale direktiivi radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kohta vastuvõtmisele. Euroopa vajab kindlasti reegleid ja õiguslikku raamistikku, et tagada ohutuse kõrgeim võimalik tase, mida nii meie kui ka Euroopa kodanikud väga soovime. Ohutuse saavutamine üksnes Euroopas ei ole aga suur saavutus. Vastupidi – kui tuumaenergiat puudutavaid toiminguid tehakse Euroopa Liidu piiride läheduses vastavalt reeglitele ja standarditele, milles ei sätestada nii kõrgeid nõudmisi kui Euroopas, siis on see nii meile kui ka Euroopa kodanikele murettekitav. Seda seetõttu, et tuumaõnnetused ei pea geograafilistest piiridest lugu. Kuidas saada teised riigid rakendama Euroopa kõrgeid standardeid? Ainus tõeliselt praktiline viis seda teha on koostöö ja ühiste projektide kaudu nende riikidega. Seetõttu leian, et on väga oluline rakendada tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esitatud esimest muudatust, mis võimaldab kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete eksporti teistesse riikidesse, kui nendes riikides rakendatakse sama kõrgeid standardeid nagu meil. Kui keelame liikmesriikidele selle praktilise võimaluse, võtame neilt ära kõige tõhusama vahendi Euroopa karme nõudeid levitada. Pean silmas koostööd ja ühiseid radioaktiivsete jäätmete käitlemise projekte. Jätkem kõrvale moraalsed kahtlused, et Euroopa tuumatööstus hakkab kasutama seda võimalust, et ebasobivatest jäätmetest teiste riikide kulul lahti saada! Seda tegelikult ei juhtu. Julgustan komisjoni asuma selles kindlamale seisukohale."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää Romana Cizeljia hänen hienosta mietinnöstään, jonka toivon vilpittömästi antavan meille mahdollisuuden edetä lähemmäs kohti radioaktiivista jätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta koskevan direktiivin hyväksymistä. Eurooppa tarvitsee ehdottomasti sääntöjä ja oikeuskehyksen sellaisten pakollisten vaatimusten laatimiseksi, joilla varmistetaan mahdollisimman suuri turvallisuuden taso, jota sekä me että Euroopan kansalaiset haluamme niin kovasti. Tällaisen turvallisuuden takaaminen yksinomaan Euroopassa ei ole kuitenkaan suuri saavutus. Päinvastoin, jos ydinenergiaan liittyvää toimintaa harjoitetaan Euroopan unionin rajojen läheisyydessä sellaisten sääntöjen ja määräysten mukaan, jotka eivät ole niin tiukat kuin Euroopassa, jo tämä asia on aiheuttaa huolta meissä ja Euroopan kansalaisissa. Tämä johtuu siitä, että ydinonnettomuudet eivät noudata maantieteellisiä rajoja. Miten voimme levittää tiukkojen eurooppalaisten määräysten soveltamista muihin maihin? Ainoa todella käytännöllinen keino toteuttaa tämä on tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa ja laatia yhteisiä hankkeita. Sen vuoksi katson, että on hyvin tärkeää toteuttaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan käsiteltäväksi jättämä ensimmäinen tarkistus, joka mahdollistaa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen viennin kolmansiin maihin, mikäli kyseisissä maissa sovellettavat määräykset ovat yhtä tiukat kuin omamme. Tämän käytännön mahdollisuuden kieltäminen jäsenvaltioilta vie niiltä kaikkein tehokkaimman keinon välittää muualle tiukkoja eurooppalaisia vaatimuksia. Tällä tarkoitan yhteistyötä ja yhteisiä radioaktiivisen jätteen hankkeita. Pankaamme sivuun moraaliset epäilymme siitä, että Euroopan ydinteollisuus pyrkii hyödyntämään tätä tilaisuutta päästääkseen eroon kelvottomasta jätteestä muiden maiden kustannuksella. Tällaista ei todellakaan tapahdu. Kehotan lujasti komissiota omaksumaan rakentavamman asenteen tässä asiassa."@fi7
"Madame la Présidente, je souhaiterais tout d’abord remercier Romana Cizelj pour son excellent rapport qui nous permettra, je l’espère sincèrement, de nous rapprocher de l’adoption de la directive relative aux déchets radioactifs et au combustible nucléaire usé qui suivra. L’Europe a bel et bien besoin de règles et d’un cadre juridique pour l’établissement d’exigences obligatoires garantissant le niveau de sûreté le plus élevé possible, ce que les citoyens européens et nous-mêmes souhaitons ardemment. Garantir cette sûreté au sein de l’Europe uniquement ne représente toutefois pas un grand exploit. Les citoyens européens et nous-mêmes avons raison de nous inquiéter si, au contraire, des activités liées à l’énergie nucléaire sont réalisées à proximité des frontières de l’Union européenne selon des règles et des normes inférieures à celles en vigueur en Europe. En effet, les incidents nucléaires ne s’arrêtent pas aux frontières géographiques. Comment pouvons-nous encourager l’application des normes européennes élevées dans les autres pays? La coopération avec ces pays et la réalisation de projets conjoints sont les seuls moyens pratiques dont nous disposons vraiment pour parvenir à cet objectif. C’est la raison pour laquelle il me paraît très important de mettre en œuvre le premier amendement déposé par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie qui autorise la possibilité d’exporter le combustible usé et les déchets radioactifs vers des pays tiers si les normes appliquées sont équivalentes aux nôtres. Refuser aux États membres cette possibilité pratique équivaut à les priver d’un des moyens les plus efficaces de diffuser nos exigences européennes élevées. J’entends par là la coopération et les projets conjoints de traitement des déchets radioactifs. Mettons de côté nos doutes moraux concernant la possibilité que l’industrie nucléaire européenne profite de cette occasion pour se débarrasser des déchets inopportuns aux dépens des autres pays. Une telle chose ne saurait se produire. Je recommande donc vivement à la Commission d’adopter une attitude plus constructive sur la question."@fr8
"Elnök asszony! Mindenekelőtt szeretnék először köszönetet mondani Romana Cizelj asszonynak a kiváló jelentésért, amely – őszintén remélem – lehetővé teszi számunkra, hogy közelebb kerüljünk a radioaktív hulladékról és a kiégett nukleáris fűtőanyagokról szóló, soron következő irányelv elfogadásához. Európának feltétlenül szabályokra is jogszabályi keretrendszerre van szüksége a lehető legmagasabb szintű, az általunk és az európai polgárok által egyaránt oly nagyon áhított biztonságot biztosító, kötelező érvényű követelmények megállapításához. Az azonban nem nagy eredmény, ha ezt a biztonságot kizárólag Európán belül teremtjük meg. Éppen ellenkezőleg: amennyiben az atomenergiával kapcsolatos tevékenységeket az Európai Unió határainak közelében folytatják az európainál kevésbé szigorú szabályok és normák szerint, az már aggodalomra adhat okot számunkra és az európai polgárok számára is. Ennek az az oka, hogy a nukleáris balesetek nem tartják tiszteletben a földrajzi határokat. Hogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra? Ennek az az egyedüli járható útja, ha az ilyen országokkal együttműködésben, közös projekteket megvalósítva cselekszünk. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban előterjesztett első módosítás végrehajtása, ami megengedi a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok harmadik országokba való kivitelét, ha ezekben a harmadik országokban legalább a sajátjainkkal azonos szigorúságú normákat alkalmaznak. Ha megtagadjuk a tagállamoktól ezt a célszerű lehetőséget, megfosztjuk őket szigorú európai követelményeink terjesztésének leghatékonyabb eszközétől. Ez alatt az együttműködést és a közös radioaktívhulladék-kezelési projekteket értem. Tegyük félre azokat az erkölcsi kételyeinket, amelyek szerint az európai atomenergia-ipar majd arra használja fel ezt a lehetőséget, hogy más országok kárára szabaduljon meg az alkalmatlan hulladéktól. Ez komolyan nem történhet meg. Határozottan kérem a Bizottságot, hogy fogadjon el konstruktívabb álláspontot e kérdéssel kapcsolatban."@hu11
"Signora Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare l’onorevole Jordan Cizelj per l’eccellente relazione che mi auguro ci permetterà di procedere all’adozione della successiva direttiva sui residui radioattivi e il combustibile nucleare esaurito. L’Europa ha sicuramente bisogno di norme e di un quadro giuridico che stabiliscano i requisiti obbligatori a garanzia del massimo livello di sicurezza che noi e i cittadini europei tanto desideriamo. Limitare però questa sicurezza alla sola Europa non rappresenta un grande risultato; se vengono intraprese attività legate all’energia nucleare in prossimità delle frontiere europee e secondo norme e standard inferiori alle nostre, questo rappresenta un motivo di preoccupazione per noi e per i cittadini europei. Gli incidenti nucleari, infatti, non rispettano i confini geografici. Come possiamo estendere ad altri paesi l’applicazione degli elevati standard europei? L’unico mezzo veramente concreto per farlo è attraverso la cooperazione e l’attuazione di progetti comuni. Per questo ritengo fondamentale attuare il primo emendamento presentato dalla commissione ITRE, che prevede la possibilità di esportare il combustibile esaurito e i residui radioattivi in paesi terzi, a condizione che applichino standard tanto elevati quanto i nostri. Negando agli Stati membri questa concreta opportunità, li priviamo dei mezzi più efficaci per diffondere i nostri elevati requisiti: mi riferisco con questo alla collaborazione e ai progetti comuni di trattamento dei residui radioattivi. Mettiamo da parte i dubbi morali sul fatto che l’industria nucleare europea approfitti di questa occasione per sbarazzarsi di rifiuti scomodi a spese di altri paesi. Questo non accadrà. Esorto vivamente la Commissione ad assumere un atteggiamento più costruttivo su questo argomento."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Romana Cizelj už jos puikų pranešimą, kuris, nuoširdžiai tikiuosi, leis mums greičiau patvirtinti kitą direktyvą dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro. Europai iš tikrųjų reikia taisyklių ir teisinės sistemos siekiant nustatyti privalomus reikalavimus, kad būtų užtikrintas aukščiausias įmanomas saugumo lygis, kurio mes ir Europos piliečiai taip norime. Tačiau tokio saugumo užtikrinimas tik Europos viduje nėra didelis pasiekimas. Priešingai, jeigu su branduoline energija susijusi veikla vykdoma arti Europos Sąjungos sienų laikantis ne tokių griežtų kaip Europoje taisyklių ir standartų, tai jau yra pagrindas nerimauti mums ir Europos piliečiams. To priežastis – branduolinės nelaimės vyksta nepriklausomai nuo geografinių sienų. Kaip galime užtikrinti, kad aukšti Europos standartai būtų taikomi kitose šalyse? Vienintelė praktinė priemonė tai padaryti – tai bendradarbiavimas su tokiomis šalimis ir bendrų projektų vykdymas. Būtent todėl manau, kad labai svarbu įgyvendinti Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete pateiktą pirmąjį pakeitimą, kuris sudaro galimybę eksportuoti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas į trečiąsias šalis, jeigu šiose šalyse taikomi tokie pat aukšti, kaip ir mūsų, standartai. Atsisakymas valstybėms narėms suteikti tokią praktinę galimybę, neleidžia joms pasinaudoti veiksmingiausiomis priemonėmis informuoti apie aukštus Europos reikalavimus. Sakydamas tai aš turiu omenyje bendradarbiavimą ir bendrus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus. Atidėkime į šalį moralines abejones, kad Europos branduolinė pramonė pasinaudos šia galimybe atsikratyti netinkamomis atliekomis taip pakenkdama kitoms šalims. Taip iš tikrųjų neįvyks. Tvirtai raginu Komisiją patvirtinti konstruktyvią poziciją šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vispirms vēlos pateikties kundzei par viņas labo ziņojumu, kurš, kā es patiesi ceru, ļaus mums pavirzīties tuvāk turpmāko direktīvu par radioaktīviem atkritumiem un lietoto kodoldegvielu pieņemšanai. Eiropai neapšaubāmi ir vajadzīgi noteikumi un juridisks pamats obligātu prasību noteikšanai, lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo drošības līmeni, ko tik ļoti vēlamies gan mēs, gan Eiropas iedzīvotāji. Tomēr šādas drošības izveidošana tikai Eiropas iekšienē nav nekāds liels panākums. Tieši otrādi, ja Eiropas Savienības robežu tuvumā tiek veiktas darbības saistībā ar kodolenerģiju atbilstīgi noteikumiem un standartiem, kas ir zemāki nekā Eiropā, tas jau ir cēlonis mūsu un Eiropas iedzīvotāju bažām. Iemesls ir tas, ka kodolavārijas neņem vērā ģeogrāfiskās robežas. Kā mēs varam panākt augsto Eiropas standartu piemērošanu pārējām valstīm? Vienīgais īsti praktiskais veids, kā to darīt, ir sadarbība ar šādām valstīm un piedalīšanās kopīgos projektos. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi īstenot pirmo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā iesniegto grozījumu, kurš dod iespēju eksportēt lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus uz trešām valstīm, ja šajās valstīs piemēro tikpat augstus kā mūsu standartus. Atsakot dalībvalstīm šo praktisko iespēju, tām tiek liegts visefektīvākais līdzeklis, kā izplatīt Eiropas augstās prasības. Ar to es domāju sadarbību un kopīgus radioaktīvo atkritumu apstrādes projektus. Atliksim malā morāla rakstura šaubas, ka Eiropas kodolindustrija izmantos šo iespēju, lai atbrīvotos no nederīgiem atkritumiem uz citu valstu rēķina. Tas nenotiks, ja runājam nopietni. Es stingri mudinu Komisiju pieņemt konstruktīvāku nostāju šajā jautājumā."@lv13
"Госпожо Председател На първо място бих искал да благодаря на Romana Cizelj за прекрасния доклад, с който, искрено се надявам, се приближаваме към приемането на следващата ядрена директива за радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Безусловно Европа се нуждае от правила и законова рамка, които да установят задължителни изисквания за осигуряване на така желаната от нас и от европейските граждани най-висока безопасност. Но една такава безопасност, затворена единствено и само в рамките на Европа, не е кой знае колко голямо постижение. Напротив, ако в близост до границите на Европейския съюз се извършват ядрени дейности по правила и стандарти, които са по-ниски от тези на Европа, то това вече е повод за безпокойство, за нас и за европейските граждани. Защото, за ядрените инциденти, географските граници не означават нищо. Как можем да разпространим прилагането на високи европейски стандарти в други страни? Единственото наистина работещо средство е сътрудничество с такива страни и реализация на общи проекти. Ето защо считам, че е много важно прилагането на приетото в ITRE изменение, с което се дава възможност за износ в трети страни на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, ако в тези страни се прилагат еквивалентни на нашите, високи стандарти. Отхвърлянето на тази възможност на практика лишава страните-членки от най-ефективния лост за разпространение на нашите високи европейски изисквания. А именно, сътрудничество и общи проекти в третирането на радиоактивните отпадъци. Нека изоставим моралните съмнения, че европейската ядрена индустрия ще се възползва от тази възможност, за да се отърве от неудобните отпадъци за сметка на други страни. Това не е сериозно. Настойчиво приканвам Комисията да заеме по-конструктивна позиция по този въпрос."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in de eerste plaats dank ik mevrouw Jordan Cizelj voor haar voortreffelijke verslag. Ik hoop van harte dat het de aanneming van de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval zal bespoedigen. Het lijdt geen twijfel dat Europa voorschriften en een regelgevingskader nodig heeft om vereisten te kunnen vaststellen die garanties bieden voor het hoogste niveau van veiligheid waarnaar zowel wijzelf als de Europese burgers zo verlangen. Het volstaat helaas niet om een dergelijk veiligheidsniveau in Europa in te voeren. De mogelijkheid dat in de nabijheid van de grenzen van de Europese Unie activiteiten op basis van kernenergie worden uitgevoerd die beantwoorden aan minder strenge voorschriften en normen dan die welke in Europa worden gebezigd, is voor ons en voor de Europese burgers een reden tot bezorgdheid. Immers, kernongevallen kennen geen geografische grenzen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de strenge Europese normen ook in andere landen worden toegepast? Praktisch gezien is er maar één manier om dat te bewerkstelligen, namelijk samenwerking met deze landen en het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarom lijkt het me bijzonder belangrijk dat uitvoering wordt gegeven aan het eerste amendement van de Commissie industrie, onderzoek en energie, waarin wordt voorzien in de mogelijkheid om verbruikte splijtstof en radioactief afval uit te voeren naar derde landen indien de normen in deze landen even streng zijn als de onze. Als wij de lidstaten deze praktische optie ontzeggen, beroven wij hen van de efficiëntste manier om onze strenge Europese voorschriften te verbreiden. Hiermee bedoel ik samenwerking en gezamenlijke projecten inzake het beheer van radioactief afval. Laten wij onze morele twijfels met betrekking tot de praktijken van de Europese kernenergie-industrie opzijzetten. Die zal deze gelegenheid heus niet aangrijpen om haar eigen ongeschikte afval kwijt te raken ten koste van andere landen. Ik verzoek de Commissie dan ook dringend een constructievere houding aan te nemen ten aanzien van deze kwestie."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Poseł Romanie Cizelj za jej świetne sprawozdanie. Żywię szczerą nadzieję, że pozwoli nam ono przybliżyć się do przyjęcia późniejszej dyrektywy w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Europa zdecydowanie potrzebuje przepisów i ram prawnych, by ustanowić obowiązkowe wymogi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, czego my i obywatele Europy tak bardzo pragną. Jednak wprowadzenie takiego bezpieczeństwa wyłącznie w obrębie Europy nie jest wielkim osiągnięciem. Przeciwnie, działalność wykorzystująca energię jądrową prowadzona jest u granic Unii Europejskiej, z zachowaniem norm i przepisów mniej restrykcyjnych niż unijne, co już budzi obawy nasze i naszych obywateli. Powodem jest to, że incydenty jądrowe nie znają granic geograficznych. Jak możemy upowszechnić stosowanie europejskich wysokich norm przez inne kraje? Jedyny praktyczny środek osiągnięcia tego celu polega na współpracy z tymi krajami i prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć badawczych. Dlatego uważam za istotne przyjęcie pierwszej poprawki złożonej w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, pozwalającej eksportować wypalone paliwo i odpady promieniotwórcze do krajów trzecich, jeśli w krajach tych stosowane są normy tak samo wysokie jak nasze. Odmawianie państwom członkowskim tej praktycznej możliwości pozbawia je najbardziej skutecznych środków upowszechniania naszych wysokich wymagań unijnych. Rozumiem przez to współpracę i wspólne projekty w zakresie przetwarzania odpadów promieniotwórczych. Odłóżmy na bok obawy, że oto europejski sektor energetyki jądrowej wykorzysta tę sposobność, aby pozbyć się nieużytecznych odpadów kosztem innych państw. to się naprawdę nie zdarzy. Zdecydowanie nalegam na Komisję, by przyjęła bardziej konstruktywne stanowisko w tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria, antes de mais, de agradecer a Romana Jordan Cizelj pelo seu excelente relatório, que, espero sinceramente, nos permitirá ficar mais perto da adopção da futura Directiva relativa à gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos. A Europa precisa definitivamente de regras e de um quadro jurídico para o estabelecimento de requisitos obrigatórios que garantam o mais elevado grau de segurança possível, que tanto nós como os cidadãos da Europa muito desejamos. No entanto, o estabelecimento desses requisitos de segurança exclusivamente no território da UE não será uma grande conquista. Pelo contrário, se as actividades envolvendo a energia nuclear forem realizadas na proximidade de fronteiras da União Europeia, de acordo com regras e normas que sejam menos rigorosas do que as da Europa, então esse será um motivo de preocupação para nós e para os cidadãos europeus. Isso porque os incidentes nucleares não respeitam as fronteiras geográficas. Como podemos nós estender a aplicação dos elevados padrões europeus a outros países? A única forma verdadeiramente pragmática de o fazermos é através da cooperação com esses países e da execução de projectos conjuntos. Por isso, considero ser extremamente importante que se aprove a primeira alteração apresentada na Comissão da Indústria, Investigação e Energia, que prevê a possibilidade de se exportar combustível irradiado e resíduos radioactivos para países terceiros, caso as normas seguidas nesses países sejam tão rigorosas como as nossas. Recusar aos Estados­Membros esta oportunidade concreta priva-os dos mais eficazes meios de divulgação dos rigorosos requisitos europeus. Com isso refiro-me a projectos de cooperação e de tratamento conjunto dos resíduos radioactivos. Deixemos de lado as dúvidas morais de que a indústria nuclear europeia se aproveitará desta oportunidade para se livrar de resíduos indesejáveis à custa de outros países. Isto não é sério. Recomendo vivamente à Comissão que adopte uma postura mais construtiva a este respeito."@pt17
"Dnă președintă, în primul rând, aș dori să îi mulțumesc dnei Romana Cizelj pentru raportul său de bună calitate, care sper cu sinceritate că ne va permite să ne apropiem de adoptarea următoarei directive privind deșeurile radioactive și combustibilul nuclear uzat. Cu siguranță, Europa are nevoie de norme și de un cadru legislativ de stabilire a unor cerințe obligatorii în vederea asigurării celui mai înalt nivel posibil de siguranță, pe care atât noi, cât și cetățenii europeni îl dorim atât de mult. Cu toate acestea, aplicarea unei asemenea siguranțe exclusiv în Europa nu reprezintă o realizare importantă. Dimpotrivă, dacă activitățile care implică energia nucleară sunt desfășurate în apropierea frontierelor Uniunii Europene, în conformitate cu norme și standarde mai reduse decât cele din Europa, acesta reprezintă un motiv de îngrijorare pentru noi și pentru cetățenii Europei. Motivul este acela că incidentele nucleare nu respectă frontierele geografice. Cum putem extinde în alte țări aplicarea unor standarde europene ridicate? Singura metodă cu adevărat practică ar fi prin cooperarea cu aceste state și prin derularea de proiecte comune. De aceea, consider că este foarte important să punem în aplicare primul amendament depus în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care permite posibilitatea de a exporta combustibil uzat și deșeuri radioactive către țări terțe, dacă standardele aplicate în acele țări sunt la fel de ridicate ca ale noastre. Refuzul acestei oportunități practice de către statele membre le privează de cele mai eficiente metode de diseminare a condițiilor europene ridicate. În opinia mea, acest lucru înseamnă cooperare și proiecte comune de tratare a deșeurile radioactive. Să eliminăm îndoielile de ordin moral cu privire la faptul că industria nucleară europeană va profita de această oportunitate pentru a scăpa de deșeurile necorespunzătoare în detrimentul altor țări. Cu siguranță nu se va întâmpla acest lucru. Solicit insistent Comisiei să adopte o poziție mai constructivă pe această temă."@ro18
"V prvom rade by som chcel poďakovať pani Cizeljovej za kvalitnú správu, o ktorej úprimne dúfam, že nám umožní pokročiť smerom k prijatiu následnej smernice o rádioaktívnom odpade a vyhorenom jadrovom palive. Európa určite potrebuje pravidlá a právny rámec na stanovenie povinných požiadaviek s cieľom zaistiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti, čo tak veľmi chceme aj my a aj európski občania. Stanovenie takejto bezpečnosti len v rámci Európy však nie je veľkým úspechom. Naopak, ak sa v blízkosti hraníc Európskej únie vykonávajú činnosti súvisiace s jadrovou energiou podľa pravidiel a noriem, ktoré sú na nižšej úrovni ako tie v Európe, pre nás a európskych občanov to už predstavuje dôvod na obavy. Dôvodom toho je, že jadrové nehody nerešpektujú geografické hranice. Ako môžeme rozšíriť uplatňovanie prísnych európskych noriem na ostatné krajiny? Jediným skutočným prostriedkom na to je spolupráca s takýmito krajinami a realizácia spoločných projektov. Preto si myslím, že je veľmi dôležité vykonať prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, ktorý umožňuje vývoz vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu do tretích krajín, ak sa v týchto krajinách uplatňujú rovnako prísne normy ako naše. Ak členským štátom odoprieme túto praktickú možnosť, zoberie im to najúčinnejší prostriedok na šírenie našich prísnych európskych požiadaviek. Myslím tým spoluprácu a spoločné projekty na spracovanie rádioaktívneho odpadu. Nechajme bokom morálne pochybnosti, že európsky jadrový priemysel využije túto možnosť na to, aby sa zbavil nevhodného odpadu na úkor ostatných krajín. K tomu v skutočnosti nedôjde. Naliehavo vyzývam Komisiu, aby v tejto otázke zaujala konštruktívnejší postoj."@sk19
"Gospa predsednica, najprej bi se rad zahvalil Romani Cizelj za njeno odlično poročilo, za katerega iskreno upam, da nam bo omogočilo, da se približamo sprejetju direktive o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu. Evropa vsekakor potrebuje pravila in pravni okvir za vzpostavitev obveznih zahtev za zagotavljanje najvišje možne ravni varnosti, ki si je tako mi kot državljani Evrope tako zelo želimo. Vendar pa vzpostavitev takšne varnosti izključno v Evropi ni tako velik dosežek. Nasprotno, če se dejavnosti, ki vključujejo jedrsko energijo, izvajajo v bližini meja Evropske unije po pravilih in standardih, ki so nižji od tistih v Evropi, je to za nas in evropske državljane že razlog za zaskrbljenost. Razlog za to je, da jedrske nesreče ne spoštujejo geografskih meja. Kako lahko širimo uporabo visokih evropskih standardov v druge države? Edino resnično praktično sredstvo, da to storimo, je sodelovanje s takšnimi državami in izvajanje skupnih projektov. Zato menim, da je zelo pomembno uporabiti prvi predlog spremembe, ki je bil predložen v Odboru za industrijo, raziskave in energijo ter dopušča možnost izvažanja izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov v tretje države članice, če so standardi, ki se uporabljajo v teh državah, tako visoki kot naši. Če državam članicam odrečemo to praktično možnost, jih tako prikrajšamo za najbolj učinkovito sredstvo za širjenje naših visokih evropskih zahtev. S tem imam v mislih sodelovanje in skupne projekte na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Pustimo na strani moralne dvome, da bo evropska jedrska industrija izkoristila to priložnost, da bi se znebila neprimernih odpadkov v škodo drugih držav. To se ne bo resnično zgodilo. Odločno pozivam Komisijo, naj deluje bolj konstruktivno glede tega vprašanja."@sl20
"Fru talman! Först och främst vill jag tacka Romana Cizelj för ett utmärkt betänkande som jag verkligen hoppas kommer att föra oss närmare antagandet av ett direktiv om kärnavfall och använt kärnbränsle. Det råder ingen tvekan om att EU behöver regler och en rättslig ram för de obligatoriska krav som är nödvändiga för att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå, något som såväl vi som EU-medborgarna så gärna vill ha. Att endast skapa säkerhet inom EU är emellertid inte tillräckligt. Om verksamhet där kärnenergi används bedrivs nära EU:s gränser och i enlighet med regler och standarder som är mindre stränga än de som gäller inom EU ger detta i allra högsta grad oss och EU:s medborgare anledning till oro. Skälet till detta är att kärnkraftsolyckor inte bryr sig om några geografiska gränser. Hur kan vi sprida EU:s höga standarder till andra länder? Det enda genomförbara sättet att göra detta är genom samarbete med dessa länder och genom att bedriva gemensamma projekt. Det är därför som jag ser det som ytterst viktigt att vi antar det första ändringsförslaget, som lagts fram av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, så att det blir möjligt att exportera använt kärnbränsle och radioaktivt avfall till tredjeländer, under förutsättning att dessa länder tillämpar lika stränga standarder som vi gör. Om medlemsstaterna nekas denna konkreta lösning går de miste om det effektivaste sättet att sprida EU:s höga krav. Det jag avser är alltså samarbete och gemensamma projekt för hantering av radioaktivt avfall. Vi måste upphöra med våra moraliska tvivel och med misstankarna om att den europeiska kärnkraftsindustrin kommer att ta tillfället i akt och göra sig av med olämpligt avfall på andra länders bekostnad. Allvarligt talat kommer detta inte att hända. Jag vill verkligen uppmana kommissionen att inta en mer konstruktiv inställning i denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph