Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-262-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-262-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the recent events in Japan certainly reminded us of the potential problems associated with harnessing nuclear energy and disposing of spent fuel. However, in a world challenged by energy shortages, we need to remain open-minded. We must try to encourage all forms of energy production – from renewable, sustainable energies to investing in safe nuclear plants. When dealing with nuclear energy, safety and the transparency of procedures are two important issues which need to be constantly attended to. The answer is not necessarily to shut down plants, as Germany is planning to do, but rather to ensure that we are following the strictest safety programmes when it comes to dealing with this form of energy and the waste it produces. Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic. Let us be proactive in making nuclear energy work for us now and in the future, and work with this report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nedávné události v Japonsku nám zajisté připomněly možné problémy související s využíváním jaderné energie a nakládáním s vyhořelým palivem. Ve světě ohroženém nedostatkem energie si ovšem musíme zachovat otevřenou mysl. Musíme se snažit podporovat všechny způsoby výroby energie – od obnovitelných, udržitelných energií po investice do bezpečných jaderných elektráren. Zabýváme-li se jadernou energií, bezpečnost a transparentnost postupů jsou dvě důležité věci, jimž je třeba věnovat neustálou pozornost. Odpovědí nemusí nutně být vyřazení jaderných elektráren z provozu, jak plánuje Německo, ale spíše zajištění toho, že při zacházení s touto energií a vzniklým odpadem budeme plnit ty nejpřísnější bezpečnostní programy. Jaderná energie má velký potenciál sloužit Evropě, ale musíme uvažovat realisticky. Aktivně usilujme o to, aby nám jaderná energie nyní i v budoucnu sloužila, a pracujme na této zprávě."@cs1
"Fru formand! Den nylige begivenhed i Japan mindede os om de eventuelle problemer, der er forbundet med at styre atomenergien og bortskaffe brugt brændsel. Men i en verden, hvor energimangel er en stor udfordring, skal vi være åbne. Vi skal forsøge at fremme alle former for energifremstilling – fra vedvarende, bæredygtige energier til investeringer i sikre atomkraftværker. Når vi taler om atomkraft, er sikkerhed og gennemsigtighed, hvad angår producenterne, to vigtige spørgsmål, som vi hele tiden skal være opmærksomme på. Det er ikke nødvendigvis løsningen at lukke anlæg, som Tyskland planlægger at gøre, men vi skal i stedet for sikre, at vi følger de allerstrengeste sikkerhedsprogrammer, når vi har at gøre med denne form for energi og det affald, den producerer. Atomenergi har et stort potentiale til at tjene Europa, men vi skal være realistiske. Vi skal være proaktive, og vi skal få atomenergien til at virke for os nu og i fremtiden og arbejde med denne betænkning."@da2
"Frau Präsidentin! Die jüngsten Ereignisse in Japan haben uns natürlich an die potenziellen Probleme in Verbindung mit der Erzeugung von Kernenergie und der Entsorgung abgebrannter Brennelemente erinnert. In einer Welt, die vor der Herausforderung der Energieknappheit steht, müssen wir jedoch aufgeschlossen bleiben. Wir müssen versuchen, alle Formen der Energieerzeugung zu fördern – angefangen bei erneuerbaren und nachhaltigen Energien bis hin zu Investitionen in sichere Kernkraftwerke. Beim Umgang mit Kernenergie sind die Sicherheit und Transparenz der Verfahren zwei wichtige Punkte, die ständige Aufmerksamkeit erfordern. Die Antwort ist nicht unbedingt, Kraftwerke zu schließen, so wie dies in Deutschland geplant ist, sondern vielmehr sicherzustellen, dass wir beim Umgang mit dieser Form von Energie und den von ihr erzeugten Abfällen die strengsten Sicherheitsprogramme durchführen. Kernenergie kann Europa potenziell von großem Nutzen sein, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Lassen Sie uns die Kernenergie proaktiv jetzt und für die Zukunft zu Nutzen machen und mit diesem Bericht arbeiten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιαπωνία σίγουρα μας υπενθυμίζουν τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και τη διάθεση των αναλωμένων καυσίμων. Ωστόσο, σε έναν κόσμο που απειλείται από ενεργειακή έλλειψη, πρέπει να διατηρούμε ανοικτό πνεύμα. Πρέπει να προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε κάθε μορφή παραγωγής ενέργειας – από τις ανανεώσιμες, βιώσιμες μορφές ενέργειας έως τις επενδύσεις σε ασφαλή πυρηνικά εργοστάσια. Όταν εξετάζουμε το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, η ασφάλεια και η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελούν δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς. Η απάντηση δεν έγκειται απαραιτήτως στο κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων, όπως σχεδιάζει να κάνει η Γερμανία, αλλά μάλλον η εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τα πλέον αυστηρά προγράμματα ασφαλείας όσον αφορά την εν λόγω μορφή ενέργειας και τα απόβλητα που παράγει. Η πυρηνική ενέργεια έχει πολλές δυνατότητες να εξυπηρετήσει την Ευρώπη, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ας είμαστε προορατικοί, επιτυγχάνοντας την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας προς όφελός μας τώρα και στο μέλλον, και ας δώσουμε περαιτέρω συνέχεια στην παρούσα έκθεση."@el10
"Señora Presidenta, Los recientes sucesos ocurridos en Japón nos recuerdan ciertamente los problemas potenciales asociados a la explotación de la energía nuclear y al almacenamiento del combustible gastado. No obstante, en un mundo que se enfrenta a una escasez de energía tenemos que seguir manteniendo una actitud abierta. Debemos intentar promover todas las formas de producción de energía, desde la utilización de energías renovables y sostenibles a las inversiones en centrales nucleares más seguras. Cuando abordamos el tema de la energía nuclear, la seguridad y transparencia de los procedimientos son dos cuestiones importantes que hemos de tener siempre en cuenta. La respuesta no es necesariamente cerrar las centrales, como pretende hacer Alemania, sino garantizar la aplicación de los programas de seguridad más estrictos en relación con esta modalidad de energía y los residuos que produce. La energía nuclear tiene un gran potencial para Europa, pero tenemos que ser realistas. Apliquemos un enfoque proactivo y pongamos la energía nuclear a trabajar para nosotros, ahora y en el futuro, y trabajemos con el presente informe."@es21
"Austatud juhataja! Hiljutised sündmused Jaapanis meenutasid meile ilmselgelt tuumaenergia kasutamise ja kasutatud tuumkütuse käitlemisega seotud potentsiaalseid probleeme. Maailmas, kus on energia puudujääk, peame olema eelarvamusteta. Peame edendama kõiki energiatootmisvorme alates taastuv- ja säästevenergiast kuni turvalistesse tuumajaamadesse investeerimiseni. Tuumaenergia puhul on turvalisus ja läbipaistvus kaks olulist teemat, millega tuleb pidevalt tegeleda. Jaamade sulgemine, mida Saksamaa kavandab, ei ole tingimata lahendus. Pigem tuleks tagada, et me selle energiavormi ja tekkivate jäätmete puhul järgiksime kõige karmimaid ohutusprogramme. Tuumaenergial on suur potentsiaal Euroopat teenida, kuid peame olema realistlikud. Olgem nii praegu kui ka tulevikus tuumaenergia meie heaks töölepanekus proaktiivsed ja nähkem selle raportiga vaeva!"@et5
"Arvoisa puhemies, Japanin viimeaikaiset tapahtumat todella muistuttivat meille mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät ydinenergian hyödyntämiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoon. Maailmassa, jossa kärsitään energiapulasta, meidän on kuitenkin oltava ennakkoluulottomia. Meidän on pyrittävä edistämään kaikenlaisten energiamuotojen tuotantoa uusiutuvista ja kestävistä energiamuodoista aina turvallisiin ydinvoimaloihin investointiin. Kun puhumme ydinenergiasta, menettelyjen turvallisuus ja avoimuus ovat kaksi tärkeää asiaa, joita on jatkuvasti noudatettava. Ratkaisu ei välttämättä ole voimaloiden sulkeminen, kuten Saksa suunnittelee tekevänsä, vaan pikemmin sen varmistaminen, että noudatamme kaikkein tiukimpia turvallisuusohjelmia, kun käsitellään tämäntyyppistä energiaa ja sen tuottamaa jätettä. Ydinenergiaan liittyy valtavasti mahdollisuuksia, joista Eurooppa voisi hyötyä, mutta meidän on oltava realistisia. Toimikaamme ennakoivasti pyrkiessämme hyödyntämään ydinenergiaa nyt ja tulevaisuudessa, toimikaamme tämän mietinnön mukaisesti."@fi7
"Madame la Présidente, les récents événements qui se sont produits au Japon nous ont bel et bien rappelé les problèmes potentiels associés à l’utilisation du nucléaire et au stockage définitif du combustible usé. Dans un monde confronté au défi de la pénurie d’énergie, nous devons toutefois garder un esprit. Nous devons essayer d’encourager toutes les formes de production énergétique - depuis les énergies renouvelables et durables jusqu’aux investissements dans des centrales nucléaires sûres. En matière de nucléaire, la sûreté et la transparence des procédures représentent deux questions fondamentales qu’il convient de garder constamment à l’esprit. La réponse n’est pas forcément de fermer les centrales, comme le prévoit l’Allemagne, mais plutôt de veiller à mener les programmes de sûreté les plus stricts pour la gestion de cette forme d’énergie et des déchets produits. Le nucléaire présente un immense potentiel au service de l’Europe, mais nous devons être réalistes. Adoptons une approche proactive pour que le nucléaire fonctionne aujourd’hui et à l’avenir, et travaillons avec ce rapport."@fr8
"Elnök asszony! A Japánban bekövetkezett közelmúltbeli események természetesen az atomenergia kiaknázásával és a kiégett fűtőelemek elhelyezésével kapcsolatos lehetséges problémákra figyelmeztettek bennünket. Az energiahiány által sújtott világunkban azonban nyitottnak kell maradnunk. Törekednünk kell az energiatermelés valamennyi formájának ösztönzésére – a megújuló, fenntartható energiaforrásoktól kezdve egészen a biztonságos atomerőművekig. Amikor az atomenergiáról van szó, akkor állandó figyelmet kell fordítani két fontos kérdésre: a biztonságra és az eljárások átláthatóságára. A választ nem feltétlenül az erőművek bezárása jelenti – ahogyan azt Németország is tervezi –, hanem inkább annak biztosítása, hogy amikor az energiatermelés e formájával és az általa termelt hulladékokkal foglalkozunk, akkor a legszigorúbb biztonsági programok szerint járjunk el. Az atomenergia óriási lehetőségeket jelent Európa számára, de realistának kell lennünk. Legyünk proaktívak az atomenergia jelenlegi és jövőbeni felhasználását illetően, és foglalkozzunk a jelentéssel."@hu11
"Signora Presidente, i recenti avvenimenti in Giappone ci hanno sicuramente ricordato i potenziali problemi connessi all’utilizzo dell’energia nucleare e allo smaltimento del combustibile esaurito. In un mondo minacciato dalla scarsità di energia, dobbiamo mantenere comunque un atteggiamento aperto. Dobbiamo incoraggiare tutte le forme di produzione di energia, dalle fonti rinnovabili alle energie sostenibili agli investimenti per la sicurezza degli impianti nucleari. Quando si tratta di energia nucleare, la sicurezza e la trasparenza delle procedure sono due questioni fondamentali da monitorare costantemente. La risposta non è necessariamente la chiusura degli impianti, come propone la Germania, ma garantire invece che vengano seguiti programmi di sicurezza più severi in relazione a questa forma di energia e ai residui che essa produce. L’energia nucleare rappresenta un grande potenziale per l’Europa, ma dobbiamo essere realistici. Cerchiamo di essere proattivi nel far funzionare a nostro favore l’energia nucleare, ora e in futuro, e lavoriamo con questa relazione."@it12
"Ponia pirmininke, vėliausi įvykiai Japonijoje iš tikrųjų mums priminė apie galimas problemas, susijusias su branduolinės energijos naudojimu ir panaudoto branduolinio kuro laidojimu. Be to, pasaulyje susidurdami su energijos trūkumu turime išlikti atviri naujovėms. Turime bandyti skatinti visas energijos gamybos formas – nuo atsinaujinančiosios, tvarios energijos rūšių iki investavimo į saugias branduolines elektrines. Kalbėdami apie branduolinę energiją dviems klausimams, t. y. saugumui ir procedūrų skaidrumui, turime skirti nuolatinį dėmesį. Atsakas nebūtinai susijęs su branduolinių elektrinių uždarymu, kaip tai planuoja daryti Vokietija, bet vietoj to reikia siekti užtikrint, kad būtų laikomasi griežčiausių saugumo programų, kai kalbame apie šios rūšies energiją ir atliekas, kurios atsiranda ją gaminant. Branduolinė energija turi didelį naudos potencialą Europai, tačiau turime būti realistai. Būkime aktyvūs siekdami, kad branduolinė energija mums tarnautų dabar ir ateityje ir tobulinkime šį pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Nesenie notikumi Japānā mums, protams, atgādināja iespējamās problēmas saistībā ar kodolenerģijas izmantošanu un lietotās kodoldegvielas noglabāšanu. Tomēr pasaulē, kas izjūt enerģijas trūkumu, mums jāsaglabā atvērtība. Mums jāmēģina rosināt visu veidu energoresursu ražošanu — no atjaunojamiem, ilgtspējīgiem energoresursiem līdz ieguldījumiem drošās kodolspēkstacijās. Darbojoties ar kodolenerģiju, procedūru drošība un pārredzamība ir divi svarīgi aspekti, kuriem pastāvīgi jāpievērš uzmanība. Atbilde nav meklējama obligātā spēkstaciju slēgšanā, kā to plāno darīt Vācija, bet drīzāk nodrošinājumā, ka mēs ievērojam visstingrākās drošības programmas, nodarbojoties ar šo enerģijas veidu un atkritumiem, ko tas rada. Kodolenerģijai ir liels potenciāls, kas var kalpot Eiropai, bet mums jābūt reālistiem. Darbosimies aktīvi, lai liktu kodolenerģijai darboties mūsu labā tagad un turpmāk, un strādāsim pie šā ziņojuma."@lv13
"Madam President, the recent events in Japan certainly reminded us of the potential problems associated with harnessing nuclear energy and disposing of spent fuel. However, in a world challenged by energy shortages, we need to remain open-minded. We must try to encourage all forms of energy production – from renewable, sustainable energies to investing in safe nuclear plants. When dealing with nuclear energy, safety and the transparency of procedures are two important issues which need to be constantly attended to. The answer is not necessarily to shut down plants, as Germany is planning to do, but rather to ensure that we are following the strictest safety programmes when it comes to dealing with this form of energy and the waste it produces. Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic. Let us be proactive in making nuclear energy work for us now and in the future, and work with this report."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de recente gebeurtenissen in Japan hebben ons zonder twijfel herinnerd aan de potentiële problemen die kleven aan het beteugelen van kernenergie en het verwijderen van verbruikte splijtstof. Maar in een wereld die te kampen heeft met energietekorten moeten we de kwestie met een open geest blijven benaderen. We moeten proberen alle vormen van energieproductie – van hernieuwbare, duurzame energiebronnen tot investeringen in veilige kerncentrales – te stimuleren. Als het om kernenergie gaat, zijn veiligheid en transparantie van procedures twee belangrijke kwesties waar we voortdurend aandacht aan moeten besteden. Het antwoord is niet per se dat we centrales moeten sluiten, zoals Duitsland van plan is, maar eerder dat we ervoor zorgen dat we de strengst mogelijke veiligheidsprogramma’s volgen als het gaat om deze vorm van energie en het afval dat wordt geproduceerd. Kernenergie biedt vele mogelijkheden om Europa te dienen, maar we moeten wel realistisch zijn. Laten we proactief zijn en kernenergie nu en in de toekomst voor ons laten werken, en met dit verslag aan de slag te gaan."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Niedawne wydarzenia w Japonii przypomniały nam z pewnością o potencjalnych zagrożeniach związanych z okiełznaniem energii jądrowej i usuwaniem wypalonego paliwa. Jednak w świecie stojącym przed wyzwaniem niedoboru energii nie możemy hołdować uprzedzeniom. Musimy się starać zachęcać do rozwijania wszystkich form wytwarzania energii, od energii odnawialnych, zrównoważonych, do inwestowania w bezpieczne elektrownie jądrowe. Przy obchodzeniu się z energią jądrową bezpieczeństwo i przejrzystość procedur są dwiema ważnymi sprawami, na które trzeba nieustannie zwracać uwagę. Rozwiązaniem niekoniecznie musi być zamykanie elektrowni, jakie planuje się w Niemczech, lecz raczej zagwarantowanie postępowania zgodnego z najbardziej rygorystycznymi programami bezpieczeństwa, kiedy mamy do czynienia z tą formą energii i odpadami, jakie wytwarza. Energia jądrowa ma ogromny potencjał, który może służyć Europie, ale musimy być realistami. Bądźmy proaktywni, starając się zaprząc energię jądrową do pracy dla nas teraz i w przyszłości, zgodnie z przedmiotowym sprawozdaniem."@pl16
"Senhora Presidente, os recentes acontecimentos no Japão recordaram-nos certamente os potenciais problemas ligados ao aproveitamento da energia nuclear e à eliminação do combustível irradiado. No entanto, num mundo ameaçado pela falta de energia, é preciso que mantenhamos um espírito de abertura. É preciso que tentemos incentivar todas as formas de produção de energia – desde as energias renováveis e sustentáveis ao investimento em centrais nucleares seguras. No que se refere à energia nuclear, a segurança e a transparência dos procedimentos são duas questões importantes, que é necessário ter constantemente presentes. A resposta não passa necessariamente por encerrar centrais, como a Alemanha está a planear fazer, mas sim por garantir que apliquemos os programas de segurança mais rigorosos no tratamento desta forma de energia e dos resíduos que esta produz. A energia nuclear tem um grande potencial em matéria de abastecimento à Europa, contudo, é preciso que sejamos realistas. É preciso que nos empenhemos activamente em colocar a energia nuclear a funcionar a nosso favor, hoje e de futuro, e que trabalhemos com base no presente relatório."@pt17
"Dnă președintă, evenimentele recente din Japonia ne-au reamintit cu siguranță de problemele potențiale asociate exploatării energiei nucleare și eliminării combustibilului uzat. Cu toate acestea, într-o lume amenințată de penuria energetică, trebuie să fim receptivi. Trebuie să încercăm să încurajăm producția tuturor tipurilor de energie – de la energia regenerabilă și durabilă până la investiții în centrale nucleare sigure. În domeniul energiei nucleare, siguranța și transparența procedurilor reprezintă două aspecte importante care trebuie îndeplinite în permanență. Soluția nu înseamnă neapărat să se închidă centralele, astfel cum intenționează Germania, ci mai degrabă să ne asigurăm că respectăm cele mai stricte programe de siguranță atunci când gestionăm această formă de energie și deșeurile pe care le produce. Energia nucleară are un mare potențial de a aproviziona Europa, dar trebuie să fim realiști. Să fim proactivi pentru ca energia nucleară să fie în avantajul nostru acum și în viitor și să se înscrie în acest raport."@ro18
"Nedávne udalosti v Japonsku nám rozhodne pripomenuli možné problémy spojené s využívaním jadrovej energie a likvidáciou vyhoreného paliva. No vo svete, ktorý stojí pred problémom nedostatku energie, musíme zostať otvorení. Musíme sa snažiť podporovať všetky formy výroby elektrickej energie – od obnoviteľných, udržateľných zdrojov energie po investície do bezpečných jadrových elektrární. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, bezpečnosť a transparentnosť postupov sú dvomi dôležitými bodmi, na ktoré musíme neustále dávať pozor. Odpoveďou určite nie je zatvorenie elektrární, aké plánuje Nemecko, ale skôr zaistenie, aby sme vo vzťahu k tejto forme energie a odpadu, ktorý vyrába, dodržiavali najprísnejšie bezpečnostné programy. Jadrová energia má obrovský potenciál, ako môže Európe slúžiť, ale musíme byť realistickí. Buďme aktívni a nechajme jadrovú energiu pracovať teraz a v budúcnosti pre nás a pracujme s touto správou."@sk19
"Gospa predsednica, nedavni dogodki na Japonskem nas zagotovo spominjajo na morebitne težave, povezane z izkoriščanjem jedrske energije in odlaganjem izrabljenega goriva. Vendar pa moramo v svetu, ki ga postavlja pred preizkušnjo pomanjkanje energije, ostati odprti. Poskusiti moramo spodbuditi vse oblike proizvodnje energije – od obnovljive, trajnostne energije do vlaganja v varne jedrske elektrarne. Pri ravnanju z jedrsko energijo sta varnost in preglednost postopkov dve pomembni vprašanji, za kateri je treba stalno skrbeti. Odgovor ni nujno zapreti jedrske elektrarne, kakor namerava storiti Nemčija, ampak raje zagotoviti, da izhajamo iz najstrožjih varnostnih programov, ko gre za ravnanje s to obliko energije in odpadki, ki jih ustvarja. Jedrska energija predstavlja velike možnosti za oskrbovanje Evrope, a biti moramo realni. Bodimo proaktivni in poskrbimo, da bo jedrska energija zdaj in v prihodnosti delala za nas in uporabimo to poročilo."@sl20
"Fru talman! Den senaste tidens händelser i Japan utgjorde i högsta grad en påminnelse om de potentiella problem som är förknippade med kärnkraft och med hanteringen av använt kärnbränsle. I en värld som hotas av energibrist måste vi dock hålla alla vägar öppna. Vi måste försöka främja alla former av energiproduktion – alltifrån förnybara hållbara energikällor till investeringar i säkra kärnkraftsanläggningar. När det gäller kärnenergi, säkerhet och insyn i förfarandena finns det två frågor som alltid måste beaktas. Lösningen är inte nödvändigtvis att stänga kärnkraftsanläggningar, vilket Tyskland planerar att göra, utan snarare att se till att vi följer så stränga säkerhetsbestämmelser som möjligt när det gäller hantering av denna form av energi och det avfall som den genererar. Kärnkraften har en betydande potential för EU, men samtidigt måste vi vara realistiska. Vi måste agera proaktivt så att vi har tillgång till kärnkraft nu och i framtiden, och vi måste arbeta med detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph