Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-259-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-259-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Felicito a relatora pelo excelente trabalho desenvolvido. O enquadramento proposto visa assegurar que os Estados­Membros estabeleçam um quadro regulamentar e elaborem programas nacionais para uma gestão mais responsável dos resíduos radioactivos. É importante que os programas nacionais sejam claros no processo de tomada de decisão. Esta deve assentar na clara divisão de deveres e responsabilidades entre os vários intervenientes. É matéria nuclear a supervisão, o controlo e a informação, que são vitais para uma gestão transparente. A participação do público fomenta o acordo e o envolvimento, conduzindo à legitimação social das estratégias de gestão dos resíduos radioactivos. Em todas as áreas relacionadas com o nuclear e as novas tecnologias, é essencial que o público seja informado dos potenciais riscos. Para que haja uma aceitação é preciso que haja informação, conhecimento e grande transparência. Sublinho ainda a importância do papel da cooperação internacional e dos programas conjuntos de investigação e desenvolvimento para a disseminação e o intercâmbio das melhores práticas nesta área."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, blahopřeji paní zpravodajce k její vynikající práci. Cílem navrhovaného rámce je zajistit, že členské státy vytvoří regulační rámec a vypracují vnitrostátní programy pro odpovědnější nakládání s radioaktivním odpadem. Je důležité, aby se tyto programy vyjadřovaly jasně k otázce rozhodovacího procesu. Rozhodování musí vycházet z přehledného rozdělení povinností mezi všechny zúčastněné strany. Klíčovými otázkami jsou dohled, kontrola a informace, jež jsou životně důležité pro transparentní řízení. Zapojení veřejnosti umožňuje dohodu a spoluodpovědnost, což vede k ospravedlnění strategií nakládání s radioaktivním odpadem ve společnosti. Je zásadní, aby veřejnost byla neustále informována o možných rizicích ve všech oblastech souvisejících s jadernou energií a novými technologiemi. Informace, znalosti a velká míra transparentnosti jsou nezbytné pro přijetí ze strany veřejnosti. Musím rovněž zdůraznit důležitou úlohu, kterou hraje mezinárodní spolupráce a společné programy výzkumu a vývoje při šíření a výměně nejlepších zkušeností v tomto oboru."@cs1
"Fru formand! Jeg gratulerer ordføreren med det fremragende arbejde, hun har udført. Formålet med den foreslåede ramme er at sikre, at medlemsstaterne etablerer en lovgivningsramme og udarbejder nationale programmer for en mere ansvarlig håndtering af radioaktivt affald. Det er vigtigt at have klare nationale programmer, hvad angår beslutningstagningsprocessen. Beslutningstagningen skal baseres på en klar fordeling af pligter og ansvar mellem de forskellige involverede enheder. De vigtigste spørgsmål er tilsyn, kontrol og information, som er afgørende for en gennemsigtig håndtering. Offentlighedens deltagelse fremmer enighed og inddragelse og fører til social legitimering af strategierne for håndtering af radioaktivt affald. Det er nødvendigt, at offentligheden underrettes om de mulige risici på alle områder, der vedrører atomenergi og de nye teknologier. Information, viden og en høj grad af gennemsigtighed er nødvendig for offentlighedens accept. Jeg skal også understrege den vigtige rolle, som det internationale samarbejde og fælles forsknings- og udviklingsprogrammer spiller i forbindelse med udbredelse og udveksling af bedste praksis på dette område."@da2
"Frau Präsidentin! Ich gratuliere der Berichterstatterin zu der hervorragenden Arbeit, die sie geleistet hat. Der vorgeschlagene Rahmen soll sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten einen Regulierungsrahmen schaffen und nationale Programme für eine verantwortungsvollere Entsorgung radioaktiver Abfälle einrichten. Es ist wichtig, dass in den nationalen Programmen in Bezug auf den Entscheidungsfindungsprozess Klarheit herrscht. Die Entscheidungsfindung muss auf einer klaren Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Beteiligten basieren. Die wichtigsten Punkte sind Aufsicht, Kontrollen und Information, die für eine transparente Entsorgung entscheidend sind. Die Beteiligung der Öffentlichkeit fördert Zustimmung und Engagement und führt zu gesellschaftlicher Legitimierung der Abfallentsorgungsstrategien. Es ist erforderlich, dass die Öffentlichkeit über alle potenziellen Risiken in allen Bereichen im Zusammenhang mit Kernenergie und den neuen Technologien auf dem Laufenden bleibt. Informationen, Wissen und ein hohes Maß an Transparenz sind für die öffentliche Akzeptanz erforderlich. Ich muss außerdem betonen, wie wichtig die Rolle der internationalen Zusammenarbeit und der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprogramme bei der Verbreitung und dem Austausch bewährter Verfahren in diesem Bereich ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο. Το προτεινόμενο πλαίσιο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καθιερώσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και θα εκπονήσουν εθνικά προγράμματα για πιο υπεύθυνη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Είναι σημαντικό τα εθνικά προγράμματα να είναι σαφή ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στη σαφή κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων ενεχομένων φορέων. Κεντρικό ζήτημα αποτελούν η εποπτεία, ο έλεγχος και η πληροφόρηση, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφανή διαχείριση. Η συμμετοχή του κοινού ενισχύει τη συναίνεση και τη συμμετοχή και οδηγεί σε κοινωνική νομιμοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων. Είναι σημαντικό να τηρείται ενήμερο το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους σε όλες τις περιοχές που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες. Η πληροφόρηση, η γνώση και η υψηλού βαθμού διαφάνεια είναι απαραίτητες για τη δημόσια αποδοχή. Οφείλω επίσης να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η διεθνής συνεργασία και τα κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στη διάδοση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα."@el10
"Madam President, I congratulate the rapporteur on the excellent work she has done. The proposed framework aims to ensure that the Member States establish a regulatory framework and draw up national programmes for more responsible management of radioactive waste. It is important for the national programmes to be clear on the decision-making process. Decision making must be based on a clear distribution of duties and responsibilities among the various entities involved. Core issues are oversight, control and information, which are vital for transparent management. Public participation fosters agreement and involvement, leading to the social legitimisation of radioactive waste management strategies. It is essential that the public is kept informed of the potential risks in all areas related to nuclear energy and the new technologies. Information, knowledge and a great degree of transparency are necessary for public acceptance. I must also stress the important role played by international cooperation and joint research and development programmes in disseminating and exchanging best practices in this field."@en4
"Señora Presidenta, felicito a la ponente por su excelente trabajo. El marco propuesto tiene por objeto garantizar que los Estados miembros establezcan un marco reglamentario y elaboren programas nacionales que permitan una gestión más responsable de los residuos radiactivos. Es importante que los programas nacionales aseguren la claridad del proceso de toma de decisiones, que debe basarse en una distribución clara de las obligaciones y las responsabilidades entre las diversas entidades que participen en el mismo. Las cuestiones básicas son la supervisión, el control y la información, que son elementos fundamentales para lograr una gestión transparente. La participación del público conduce al acuerdo y la participación, y así a la legitimidad social de las estrategias de gestión de residuos radiactivos. Es esencial mantener informado al público de los riesgos potenciales en todos los ámbitos relacionados con la energía nuclear y las nuevas tecnologías. La aceptación pública exige información, conocimientos y un alto nivel de transparencia. Asimismo, debo hacer hincapié en el importante papel desempeñado por la cooperación internacional y los programas conjuntos de investigación y desarrollo a la hora de difundir e intercambiar las mejores prácticas en este ámbito."@es21
"Austatud juhataja! Kiidan raportööri tubli töö eest! Ettepaneku raamistiku eesmärk on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid õigusraamistiku ja koostaksid riiklikud programmid radioaktiivsete jäätmete vastutundlikumaks käitlemiseks. Oluline on, et otsustamisprotsess riiklikes programmides oleks selge. Otsustamine peab põhinema selgel ülesannete ja vastutuse jaotusel eri seotud üksuste vahel. Põhiküsimused on järelevalve, kontroll ja teave, mis on kõik läbipaistvaks käitlemiseks vajalikud. Avalik osalus soodustab nõustumust ja kaasatust, mis viib radioaktiivsete jäätmete käitlemisstrateegiate sotsiaalse seadustamiseni. Oluline on hoida avalikkus teavitatuna potentsiaalsetest riskidest kõigis tuumaenergiaga seotud valdkondades ja uutest tehnoloogiatest. Avalikuks nõustumiseks on vajalikud teave, teadmised ja suur läbipaistvus. Samuti tuleb rõhutada, et tähtsad on ka rahvusvaheline koostöö ning ühised uurimis- ja arendusprogrammid, et levitada ja vahetada selle valdkonna parimaid tavasid."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelen mietinnön esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Ehdotetun kehyksen tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltiot luovat sääntelykehyksen ja laativat kansallisia ohjelmia nykyistä vastuullisempaa radioaktiivisen jätteen huoltoa varten. On tärkeää, että kansalliset ohjelmat ovat selkeitä päätöksentekoprosessissa. Päätöksenteon on perustuttava selkeään tehtävien ja vastuualueiden jakoon mukana olevien eri tahojen välillä. Keskeiset asiat ovat tarkkailu, valvonta ja tiedotus, jotka ovat olennaisen tärkeitä asioita avoimessa huollossa. Kansalaisten osallistaminen edistää sopimusten syntymistä ja osallistumista ja johtaa radioaktiivisen jätteen huoltostrategioiden yhteiskunnalliseen hyväksymiseen. On tärkeää, että kansalaisia pidetään ajan tasalla mahdollisista riskeistä kaikilla ydinenergiaan ja uusiin tekniikoihin liittyvillä aloilla. Tieto, osaaminen ja suuri avoimuus ovat kansalaisten hyväksynnän edellytyksiä. Haluan myös korostaa kansainvälisen yhteistyön sekä yhteistyö- ja kehitysohjelmien tärkeää osaa parhaiden käytäntöjen levittämisessä ja jakamisessa tällä alalla."@fi7
"Madame la Présidente, je félicite la rapporteure pour l’excellent travail qu’elle a réalisé. Le cadre proposé entend faire en sorte que les États membres établissent un cadre réglementaire et mettent en place des programmes nationaux pour une gestion plus responsable des déchets radioactifs. Il est important que les programmes nationaux soient clairs concernant le processus décisionnel. La prise de décisions doit reposer sur une distribution claire des obligations et des responsabilités entre les différentes entités concernées. Les points centraux concernent la surveillance, le contrôle et l’information, autant d’éléments capitaux pour une gestion transparente. La participation du public favorise l’acceptation et l’implication, ce qui mène à une légitimation sociale des stratégies de gestion des déchets radioactifs. Il est essentiel que le public soit informé des risques potentiels encourus dans tous les domaines liés à l’énergie nucléaire et aux nouvelles technologies. L’information, les connaissances et un fort degré de transparence sont nécessaires pour obtenir l’acceptation du public. Je dois également insister sur le rôle important joué par la coopération internationale et par les programmes conjoints de recherche et de développement dans la diffusion et l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine."@fr8
"Elnök asszony! Gratulálok az előadónak az elvégzett kitűnő munkához! A javasolt keretrendszer célja annak biztosítása, hogy a tagállamok szabályozási keretrendszert alakítsanak ki és nemzeti programokat hozzanak létre a radioaktív hulladék nagyobb felelősséggel való kezelésére. Fontos, hogy a nemzeti programok egyértelműek legyenek a döntéshozatali folyamatot illetően. A döntéshozatalnak a kötelezettségek és felelősségek különféle érdekelt felek közötti egyértelmű megosztásán kell alapulnia. A központi elemeket az átlátható kezelés szempontjából alapvető fontosságúnak számító felügyelet, ellenőrzés és tájékoztatás jelenti. A társadalom részvétele előmozdítja az egyetértést és az elkötelezettséget, ami a radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos stratégiák társadalmi legitimációjához vezet. Alapvető fontosságú, hogy a nyilvánosság folyamatos tájékoztatást kapjon az atomenergiával és az új technológiai megoldásokkal kapcsolatos valamennyi területen felmerülő lehetséges kockázatokról. A társadalmi elfogadottsághoz tájékoztatás, ismeret és nagyfokú átláthatóság szükséges. Hangsúlyoznom kell a nemzetközi együttműködésnek és a közös kutatási és fejlesztési programoknak az e terület legjobb gyakorlatainak terjesztésében és cseréjében betöltött fontos szerepét is."@hu11
"Signora Presidente, mi congratulo con la relatrice per l’eccellente lavoro svolto. Il quadro proposto punta a garantire che gli Stati membri stabiliscano un quadro normativo ed elaborino programmi nazionali per una gestione più responsabile dei residui radioattivi. È importante che il processo decisionale sia ben chiaro nei programmi nazionali: si deve basare su una chiara distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti. La supervisione, il controllo e l’informazione rappresentano il nucleo fondamentale di una gestione trasparente. La partecipazione dei cittadini promuove il loro consenso e coinvolgimento, con la conseguente legittimazione sociale delle strategie di gestione dei residui radioattivi. È essenziale che il pubblico venga informato dei potenziali rischi in tutti i settori legati all’energia nucleare e alle nuove tecnologie. Per ottenere il consenso pubblico sono necessarie informazioni, conoscenze e un alto grado di trasparenza. Devo anche sottolineare l’importante ruolo svolto dalla cooperazione internazionale, dai programmi congiunti di ricerca e di sviluppo per la diffusione e lo scambio delle migliori prassi in questo campo."@it12
"Ponia pirmininke, sveikinu pranešėją su puikiu jos atliktu darbu. Pasiūlyta sistema siekiama užtikrinti, kad valstybės narės sukurtų reguliavimo sistemą ir parengtų nacionalines programas, susijusias su atsakingesniu radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. Svarbu, kad nacionalinėse programose aiškiai būtų nustatytas sprendimų priėmimo procesas. Sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į aiškų pareigų ir atsakomybės tarp įvairių dalyvaujančių veikėjų pasiskirstymą. Pagrindiniai klausimai yra priežiūra, kontrolė ir informacija, kurie yra labai svarbūs skaidriam tvarkymui užtikrinti. Visuomenės dalyvavimas skatina sutarimą ir įsitraukimą ir todėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos tampa teisėtos socialiniu požiūriu. Labai svarbu informuoti visuomenę apie galimo pavojaus rūšis visose su branduoline energija ir naujomis technologijomis susijusiose srityse. Informacija, žinios ir didelis skaidrumas yra būtini siekiant visuomenės pritarimo. Taip pat turiu pabrėžti svarbų vaidmenį, kurį atlieka tarptautinis bendradarbiavimas ir bendros mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos padedant skleisti ir keistis gerąja praktika šioje srityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es apsveicu referenti par lielisko darbu, ko viņa ir veikusi. Ierosinātās shēmas mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis izveido pamatregulējumu un izstrādā valsts programmas radioaktīvo atkritumu atbildīgākai apsaimniekošanai. Ir svarīgi, lai valsts programmās būtu skaidrs lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšanas pamatā jābūt skaidram pienākumu un atbildības sadalījumam dažādo iesaistīto vienību starpā. Centrālie jautājumi ir pārskats, kontrole un informācija, kas pārredzamai apsaimniekošanai ir būtiski. Sabiedrības līdzdalība sekmē vienošanos un iesaistīšanos, kas ved pie sociāli leģitīmas radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, Ir būtiski, lai sabiedrība tiktu informēta par iespējamajiem riskiem visās jomās, kas saistītas ar kodolenerģiju un jaunajām tehnoloģijām. Ir nepieciešama informācija, zināšanas un augstas pakāpes pārredzamība, lai sabiedrība tās pieņemtu. Man jāuzsver arī starptautiskās sadarbības un kopīgu pētījumu un attīstības programmu lielā nozīme labākās prakses izplatīšanā un apmaiņā šajā jomā."@lv13
"Felicito a relatora pelo excelente trabalho desenvolvido. O enquadramento proposto visa assegurar que os Estados-Membros estabeleçam um quadro regulamentar e elaborem programas nacionais para uma gestão mais responsável dos resíduos radioactivos. É importante que os programas nacionais sejam claros no processo de tomada de decisão. Esta deve assentar na clara divisão de deveres e responsabilidades entre os vários intervenientes. É matéria nuclear a supervisão, o controlo e a informação, que são vitais para uma gestão transparente. A participação do público fomenta o acordo e o envolvimento, conduzindo à legitimação social das estratégias de gestão dos resíduos radioactivos. Em todas as áreas relacionadas com o nuclear e as novas tecnologias, é essencial que o público seja informado dos potenciais riscos. Para que haja uma aceitação é preciso que haja informação, conhecimento e grande transparência. Sublinho ainda a importância do papel da cooperação internacional e dos programas conjuntos de investigação e desenvolvimento para a disseminação e o intercâmbio das melhores práticas nesta área."@mt15
"Ik wil de rapporteur graag gelukwensen met haar uitstekende werk. De voorgestelde aanpak is bedoeld om te verzekeren dat de lidstaten een juridisch kader en nationale programma's ontwikkelen voor een verantwoordelijker beheer van radioactief afval. Het is van belang dat de nationale programma's heldere bepalingen bevatten betreffende het besluitvormingsproces. Dat proces moet gebaseerd zijn op een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en plichten van de betrokkenen. Als het gaat om nucleaire zaken zijn toezicht, controle en informatie van cruciaal belang voor een transparant beheer. Inspraak van de bevolking leidt tot overeenstemming en betrokkenheid en dus tot de maatschappelijke legitimering van de strategieën voor het beheer van radioactief afval. Voor alles wat met nucleaire zaken of nieuwe technologieën te maken heeft geldt dat de bevolking moet worden geïnformeerd over mogelijke risico's. Ook dat is van fundamenteel belang. Kennis, informatie en vergaande transparantie zijn voorwaarden voor een maatschappelijk draagvlak. Ik wijs verder op het belang van internationale samenwerking en gemeenschappelijk programma's voor onderzoek en samenwerking teneinde te komen tot uitwisseling en verspreiding van goede werkwijzen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Gratuluję Pani Poseł Sprawozdawczyni wykonania doskonałej pracy. Proponowane ramy mają na celu zapewnienie, by państwa członkowskie ustanowiły ramy regulacyjne i sporządziły krajowe programy bardziej odpowiedzialnej gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Ważne jest, by programy krajowe zawierały klarownie opisane procesy podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji musi być oparte na wyraźnym podziale obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy różnymi uczestniczącymi podmiotami. Podstawowymi problemami są: kontrola, nadzór i informacje mające istotne znaczenie dla przejrzystego zarządzania. Udział społeczeństwa sprzyja porozumieniu i zaangażowaniu, prowadząc do społecznej legitymizacji strategii postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Jest sprawą istotną, żeby społeczeństwo było informowane o potencjalnych zagrożeniach we wszystkich obszarach mających związek z energią jądrową i nowymi technologiami. Informacje, wiedza i wysoki poziom przejrzystości są konieczne dla uzyskania społecznej akceptacji. Muszę również podkreślić ważną role, jaką współpraca międzynarodowa i wspólne programy badawczo-rozwojowe odgrywają w rozpowszechnianiu i wymianie najlepszych praktyk w tej dziedzinie."@pl16
"Dnă președintă, o felicit pe raportoare pentru activitatea excelentă pe care a desfășurat-o. Obiectivul cadrului propus este acela de a garanta că statele membre stabilesc un cadru de reglementare și elaborează programe naționale pentru o gestionare mai responsabilă a deșeurilor radioactive. Este important ca programele naționale să fie clare cu privire la procesul decizional. Adoptarea deciziilor trebuie să se bazeze pe o repartizare clară a atribuțiilor și responsabilităților între diferite entități implicate. Problemele esențiale se referă la supraveghere, control și informare, care sunt vitale pentru o gestionare transparentă. Participarea publicului favorizează acordul și implicarea, ceea ce duce la legitimarea socială a strategiilor de gestionare a deșeurilor radioactive. Este esențial ca publicul să fie informat cu privire la riscurile potențiale din toate domeniile care au legătură cu energia nucleară și noile tehnologii. Informarea, cunoașterea și gradul mare de transparență sunt necesare pentru acceptul publicului. De asemenea, trebuie să subliniez rolul important al cooperării internaționale și al programelor comune de cercetare și dezvoltare în difuzarea și schimbul de bune practici în acest domeniu."@ro18
"Blahoželám pani spravodajkyni k vynikajúcej práci, ktorú vykonala. Cieľom navrhnutého rámca je zabezpečiť, aby členské štáty zriadili regulačný rámec a vypracovali národné programy na zodpovednejšie nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Je dôležité, aby boli národné programy jasné, pokiaľ ide o rozhodovací proces. Prijímanie rozhodnutí musí byť založené na jasnom rozdelení úloh a povinností medzi jednotlivými zainteresovanými subjektmi. Hlavnými otázkami sú dohľad, kontrola a informácie, ktoré sú pre transparentné riadenie nevyhnutné. Účasť verejnosti podporuje dohodu a angažovanosť, čo vedie k spoločenskej legitímnosti stratégií nakladania s rádioaktívnym odpadom. Je nevyhnutné, aby bola verejnosť informovaná o potenciálnych rizikách vo všetkých oblastiach súvisiacich s jadrovou energiou a novými technológiami. Informácie, znalosti a vysoká miera transparentnosti sú potrebné na verejnú akceptáciu. Musím poukázať aj na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú medzinárodná spolupráca a programy spoločného výskumu a vývoja v šírení a výmene osvedčených postupov v tejto oblasti."@sk19
"Gospa predsednica, poročevalki čestitam za odlično delo, ki ga je opravila. Cilj predlaganega okvira je zagotoviti, da bodo države članice vzpostavile regulativni okvir in pripravile nacionalne programe za odgovornejše ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Pomembno je, da so nacionalni programi jasni glede postopka sprejemanja odločitev. Sprejemanje odločitev mora temeljiti na jasni porazdelitvi dolžnosti in odgovornosti med različnimi udeleženimi akterji. Temeljna vprašanja so nadzor, kontrola in informacije, ki so nujni za pregledno ravnanje. Sodelovanje javnosti spodbuja sprejetost in vključenost, kar pelje do družbenega sprejetja strategij za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Nujno je, da se javnost stalno obvešča o morebitnih tveganjih na vseh področjih, povezanih z jedrsko energijo in novimi tehnologijami. Informacije, znanje in visoka stopnja preglednosti so nujni za javno sprejetost. Poudariti moram tudi pomembno vlogo, ki jo igrajo mednarodno sodelovanje in skupni programi za raziskave in razvoj pri širjenju in izmenjavi najboljših praks na tem področju."@sl20
"Fru talman! Jag gratulerar föredraganden till hennes utmärkta arbete. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att se till att medlemsstaterna utarbetar ett regelverk och inrättar nationella program för mer ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall. Det är viktigt att de nationella programmen är tydliga angående beslutsprocessen. Beslutsfattandet måste grundas på en tydlig fördelning av plikter och ansvar bland de olika berörda enheterna. Huvudfrågor är övervakning, kontroll och information, som är grundläggande för öppen hantering. Allmänhetens deltagande leder till enighet och engagemang och därefter till social legitimitet för strategierna för hantering av radioaktivt avfall. Det är mycket viktigt att allmänheten informeras om de potentiella riskerna inom alla områden som har anknytning till kärnenergi och till de nya teknikerna. Information, kunskap och stor öppenhet är nödvändiga för allmänhetens acceptans. Jag måste också betona den viktiga roll som internationellt samarbete och gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram spelar för utbyte och spridning av bästa praxis inom detta område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph