Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-251-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.19.3-251-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Obravnavamo predlog zakonodajnega dokumenta, s katerim bodo prvič uvedeni evropski standardi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Doslej je bilo več pozornosti namenjene varnemu obratovanju jedrskih elektrarn in dve leti sta minili od časa, ko smo sprejeli direktivo o jedrski varnosti. Iz Evropskega parlamenta je prišla večkrat zahteva tudi o direktivi o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Dogodki v Fukušimi so pokazali, da smo imeli prav, kajti tudi izrabljeno jedrsko gorivo v začasnem bazenu lahko predstavlja tveganje, ki pa se mu je možno izogniti z ustreznimi ukrepi. Stališče v odboru ITRE je zelo naklonjeno ideji o evropski direktivi, želimo pa, da bi bila na določenih mestih močnejša. V našem poročilu smo pozornost namenili tehnološkim aspektom, zagotavljanju finančnih in človeških virov ter neodvisnim, močnim ter kompetentnim nadzornim organom. Zdaj pa nekoliko natančneje o stališčih. Tudi najboljše ideje, pa če so še tako zaželene, se ne izvajajo, če zanje ni na voljo zadosti finančnih sredstev. V ITRE smo bistveno dopolnili zahteve glede finančnih virov. Za nas ni dovolj, da so ti viri zadostni in razpoložljivi. Na politični ravni moramo zagotoviti, da se ti dve zahtevi tudi izvajata. Zato podpiramo večjo transparentnost in nadzor nad finančnimi viri. Uvajamo tudi zahtevo, da se denar porablja namensko. Podprli smo tudi izvajanje načela „onesnaževalec plača“ in ocenjujem, da je to ena izmed ključnih zahtev Evropskega parlamenta. Odzvali smo se tudi na pomisleke javnosti glede varnosti odloženega jedrskega goriva in podprli načelo povratnosti. Zavzeli smo stališče, da mora biti izrabljeno jedrsko gorivo nadzorovano. V primeru tehničnih razlogov ali v primeru novih tehnoloških rešitev pa ga je možno izvleči, predelati oziroma reciklirati in ponovno uporabiti. Bistveno smo okrepili zahteve glede transparentnosti in natančneje določili sodelovanje javnosti, vsebine, o katerih naj bo obveščena, način obveščanja, sodelovanje v postopkih. Pri tem se sklicujemo na Arhuško konvencijo. V odboru smo podprli regionalno sodelovanje. Da pa le-to ne bi služilo zgolj kot izgovor za zakasnitev odločitev, smo dodali celo vrsto zahtev, ki jih mora takšno regionalno sodelovanje izpolniti. Posebno pozornost smo namenili zaščiti delavcev, ki ravnajo z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki, spoštovanju strokovno uveljavljenega načela ALARA (As Low As Reasonably Achievable), skrbi za izobraževanje, trening, pa tudi za razvoj znanstvenih in tehnoloških spretnosti. Posebej želim poudariti stališče do izvoza radioaktivnih odpadkov. Upam si trditi, da ni poslanca v odboru, ki bi podprl tako imenovano načelo NIMBY (Not In My BackYard). Nismo za neodgovorno ravnanje. Želimo, da so radioaktivni odpadki varno odloženi. Vemo pa, da so izjeme, pri katerih je izvoz dopusten. Zato smo podprli amandma, ki dopušča izvoz v države, ki imajo zagotovljene enake standarde, kot jih bomo s to direktivo uvedli v EU. Npr. v države, ki nimajo končnega odlagališča, radioaktivnih odpadkov ne bi smeli izvažati. Vložili smo tudi amandma, v katerem zahtevamo, da Evropska komisija po opravljenih medsebojnih strokovnih pregledih naredi oceno koncepta ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Poseben poudarek naj bo namenjen načelu povratnosti in zahtevam glede izvoza. Spoštovani, Evropski parlament ima po pogodbi Euratom le posvetovalno vlogo. Trdo smo delali in želim si, da naše delo ne bi bilo zaman. Zato pričakujem, da bosta Evropska komisija in Svet upoštevala naša stališča in vas prosim, da se v okviru te razprave tudi opredelite do stališč, ki jih je sprejel odbor ITRE."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Paní předsedající, zabýváme se legislativním návrhem, jímž se vůbec poprvé zavádějí evropské standardy pro zacházení s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Uběhly dva roky od chvíle, kdy jsme schválili směrnici o jaderné bezpečnosti, a od té doby se bezpečnému fungování jaderných elektráren věnuje zvýšená pozornost. Evropský parlament také několikrát požadoval směrnici o nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Události ve Fukušimě nám ukázaly, že jsme měli pravdu, protože i vyhořelé jaderné palivo uskladněné v dočasném úložišti může znamenat riziko, jemuž lze předejít pomocí odpovídajících opatření. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) myšlenku evropské směrnice rozhodně podporuje, chceme však, aby byla v některých místech tvrdší. Ve své zprávě jsme věnovali pozornost technologickým hlediskům, zajištění finančních a lidských zdrojů a nezávislým, silným a kompetentním dozorčím orgánům. Dovolte mi, abych vás s našimi názory seznámila podrobněji. Ani ty nejlepší nápady, jakkoli mohou být přitažlivé, nelze uskutečnit, není-li na ně dostatek peněz. Ve výboru ITRE jsme v zásadě posílili finanční požadavky. Podle nás nestačí, aby byly tyto zdroje pouze přiměřené a dostupné. Na politické úrovni musíme zajistit uplatňování těchto dvou požadavků, a proto podporujeme větší transparentnost a dohled nad finančními zdroji. Zavádíme také požadavek, aby se peníze využívaly na konkrétní účely. Prosadili jsme rovněž uplatňování zásady „znečišťovatel platí“, což pokládám za jeden z klíčových požadavků Evropského parlamentu. Reagovali jsme také na obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti uloženého jaderného paliva a podpořili jsme zásadu reverzibility. Zastáváme názor, že na vyhořelé jaderné palivo je třeba dohlížet. Z technických důvodů nebo v případě nových technologických řešení je však možné takové palivo vytěžit, zpracovat nebo recyklovat a znovu použít. Podstatně jsme zpřísnili požadavky na transparentnost a stanovili podrobnosti ohledně účasti veřejnosti, informací, jež mají být veřejnosti poskytovány, a metod komunikace a účasti na postupech. V této souvislosti odkazujeme na Aarhuskou úmluvu. Náš výbor podporuje regionální spolupráci. Aby však regionální spolupráce nesloužila pouze jako výmluva pro odkládání rozhodnutí, přidali jsme celou řadu požadavků, které by taková spolupráce měla splňovat. Zvláštní pozornost jsme věnovali ochraně pracovníků nakládajících s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, dodržování v praxi zavedené zásady co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovně (ALARA – „as low as reasonably achievable“), nutnosti vzdělávání a výcviku a také potřebě rozvíjení vědeckých a technologických dovedností. Obzvlášť bych chtěla zdůraznit naše stanovisko ohledně vývozu radioaktivního odpadu. Odvážím se říci, že ani jeden ze členů výboru není „nimby“ (zkratka pro člověka, který odmítá, aby nějaká stavba např. skládka byla blízko jeho domova). Nepodporujeme nezodpovědné nakládání s vyhořelým palivem a chceme, aby se radioaktivní odpad ukládal bezpečně. Na druhou stranu víme, že existují výjimky, kde je vývoz dovolen. Proto jsme podpořili pozměňovací návrh umožňující vývoz do zemí uplatňujících tytéž standardy, jaké zavádíme v EU prostřednictvím této směrnice. Neměli bychom například vyvážet radioaktivní odpad do zemí, které nedisponují zařízeními pro konečnou likvidaci. Předložili jsme rovněž pozměňovací návrh, v němž požadujeme, aby Evropská komise po dokončení odborného hodnocení členskými státy zhodnotila koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Zvláštní důraz by měl být kladen na zásadu reverzibility a požadavky týkající se vývozu. Dámy a pánové, Evropský parlament má podle Smlouvy o Euratomu pouze poradní roli. Pracovali jsme usilovně a já bych si ráda myslela, že naše práce nebyla marná. Proto očekávám, že Evropská komise a Rada budou naše stanoviska respektovat, a prosím vás, abyste během této rozpravy stanoviska přijatá výborem ITRE podpořili."@cs1
"− Fru formand! Vi beskæftiger os med et lovgivningsforslag, hvorved vi for første gang indfører europæiske standarder til håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Der er gået to år, siden vi vedtog et direktiv om atomsikkerhed, og siden er opmærksomheden i stigende grad blevet rettet mod sikker drift af atomkraftværkerne. Parlamentet har ligeledes flere gange opfordret til, at der udarbejdes et direktiv om håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Begivenhederne i Fukushima har vist, at vi havde ret, for brugt nukleart brændsel, der er oplagret i et midlertidigt bassin, kan også udgøre en risiko, som kan forebygges med egnede foranstaltninger. Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) går stærkt ind for idéen om et europæisk direktiv, men vi ønsker det strengere på visse områder. Vi har i vores betænkning fokuseret på de teknologiske aspekter, de finansielle og menneskelige ressourcer og uafhængige, stærke og kompetente regulerende myndigheder. Jeg skal komme ind på vores holdning i lidt flere detaljer. Selv de bedste idéer, hvor attraktive de end måtte være, kan ikke føres ud i livet, hvis der ikke er finansielle midler nok. I Udvalget om Industri, Forskning og Energi har vi i det væsentligste styrket finansieringskravene. For os er det ikke nok, at disse midler blot er tilstrækkelige og tilgængelige. Vi skal på det politiske plan sikre, at disse to krav gennemføres, og vi støtter derfor større gennemsigtighed i og tilsyn med de finansielle ressourcer. Vi indfører også et krav om, at pengene skal bruges til et bestemt formål. Vi har ligeledes holdt fast i princippet om, at det er forureneren, der betaler, og jeg betragter det som et af Parlamentets vigtigste krav. Vi har også reageret på offentlighedens bekymringer vedrørende det bortskaffede nukleare brændsels sikkerhed, og vi har støttet reversibilitetsprincippet. Vi har indtaget den holdning, at brugt nukleart brændsel skal kontrolleres. Men af tekniske grunde, eller hvis man finder nye teknologiske løsninger, skal sådant brændsel kunne udtages, forarbejdes eller genanvendes og genbruges. Vi har i betydelig grad strammet gennemsigtighedskravene og fastslået detaljerne vedrørende offentlighedens deltagelse, de oplysninger, som offentligheden skal have, og vedrørende metoderne for kommunikation og deltagelse i procedurerne. I denne sammenhæng har vi henvist til Århuskonventionen. Vores udvalg går ind for regionalt samarbejde. Men for at sikre, at et regionalt samarbejde ikke blot tjener som undskyldning for at forhale beslutningerne, har vi tilføjet en hel række krav, som et sådant samarbejde skal opfylde. Vi har været særlig opmærksomme på beskyttelsen af de arbejdstagere, der håndterer brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, overholdelse af ALARA-princippet (så lavt som det med rimelighed kan lade sig gøre), som er etableret i praksis, behovet for almen og faglig uddannelse samt behovet for udvikling af videnskabelige og teknologiske færdigheder. Jeg vil især gerne understrege vores holdning til eksport af radioaktivt affald. Jeg vover at påstå, at ikke et eneste medlem af udvalget er en, der siger: Ikke i min baggård. Vi går ikke ind for uansvarlig forvaltning, og vi ønsker, at radioaktivt affald bliver bortskaffet sikkert. Men vi ved på den anden side, at der er undtagelser, hvor eksport er tilladt. Vi støttede derfor det ændringsforslag, der tillader eksport til lande, som arbejder med de samme standarder, som vi indfører i EU med dette direktiv. Vi skal f.eks. ikke eksportere radioaktivt affald til lande, som ikke har nogen slutdeponeringsfaciliteter. Vi har også stillet et ændringsforslag, hvor vi kræver, at Kommissionen efter endt peer review evaluerer håndteringen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Der skal lægges særlig vægt på reversibilitetsprincippet og eksportkravene. Parlamentet har kun en rådgivende rolle i henhold til Euratomtraktaten. Vi har arbejdet hårdt, og jeg vil gerne kunne tro, at vi ikke har arbejdet forgæves. Jeg forventer derfor, at Kommissionen og Rådet respekterer vores holdninger, og jeg vil bede Dem om under denne forhandling at støtte de holdninger, som ITRE har vedtaget."@da2
"− Frau Präsidentin! Wir haben es mit einem Gesetzesvorschlag zu tun, mit dem wir erstmalig europäische Standards für den Umgang mit radioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen einführen. Zwei Jahre sind vergangen, seit wir eine Richtlinie über nukleare Sicherheit angenommen haben, und seitdem wird dem sicheren Betrieb von Kernkraftwerken mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Außerdem hat das Europäische Parlament mehrmals eine Richtlinie über die Entsorgung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente gefordert. Die Ereignisse in Fukushima haben gezeigt, dass es richtig war, dies zu fordern, da abgebrannte Brennelemente, die in einem vorläufigen Becken gelagert werden, ebenfalls ein Risiko darstellen können, das mit den geeigneten Maßnahmen verhindert werden kann. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie befürwortet die Idee einer europäischen Richtlinie sehr, allerdings wünschen wir uns, dass sie an einigen Stellen etwas konsequenter wäre. In unserem Bericht haben wir besonderes Augenmerk auf die technologischen Aspekte, die Bereitstellung finanzieller sowie Humanressourcen sowie unabhängige, starke und kompetente Aufsichtsgremien gelegt. Lassen Sie mich unsere Positionen etwas genauer erläutern. Auch die besten Ideen können ohne ausreichende Finanzierung nicht umgesetzt werden, auch wenn sie noch so wünschenswert sein mögen. Wir im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie haben im Wesentlichen die Finanzierungsanforderungen verstärkt. Uns genügt es nicht, dass diese Ressourcen einfach nur ausreichend und verfügbar sind. Wir müssen auf politischer Ebene sicherstellen, dass diese beiden Anforderungen umgesetzt werden, und daher unterstützen wir mehr Transparenz und Kontrolle der finanziellen Ressourcen. Zudem führen wir als Voraussetzung ein, dass die Gelder für einen spezifischen Zweck verwendet werden sollten. Außerdem haben wir auch die Umsetzung des Verursacherprinzips beibehalten, und das betrachte ich als eine der wichtigsten Forderungen des Europäischen Parlaments. Wir haben außerdem auf die Bedenken der Öffentlichkeit bezüglich der Sicherheit des entsorgten Kernbrennstoffs reagiert und den Grundsatz, dass Rückgängigmachung möglich sein muss, unterstützt. Wir vertreten die Position, dass abgebrannte Kernbrennstoffe kontrolliert werden müssen. Aus technischen Gründen oder im Falle neuer technologischer Lösungen könnten die Brennstoffe aber extrahiert, verarbeitet oder recycelt und wiederverwertet werden. Wir haben die Anforderungen an die Transparenz erheblich verschärft und die Einzelheiten bezüglich der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Informationen, die der Öffentlichkeit bereitgestellt werden müssen und der Methode der Kommunikation und Teilnahme an den Verfahren festgelegt. In diesem Zusammenhang haben wir auf das Übereinkommen von Aarhus verwiesen. Unser Ausschuss ist für eine regionale Zusammenarbeit. Um jedoch zu gewährleisten, dass eine regionale Zusammenarbeit nicht nur als Ausrede für das Hinausschieben von Entscheidungen dient, haben wir eine ganze Reihe von Anforderungen hinzugefügt, die eine solche Zusammenarbeit erfüllen sollte. Wir haben besonderen Wert auf den Schutz von Arbeitnehmern gelegt, die mit abgebrannten Brennstoffen und radioaktiven Abfällen umgehen, sowie auf die Einhaltung des ALARA-Grundsatzes („so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar“), der in der Praxis ermittelt wird, das Erfordernis von Aus- und Fortbildung sowie das Erfordernis von Entwicklung wissenschaftlicher und technologischer Fähigkeiten. Ich möchte insbesondere unseren Standpunkt zum Export radioaktiver Abfälle betonen. Ich wage zu behaupten, dass nicht ein einziges Mitglied des Ausschusses ein „Nimby“ („not in my backyard“, „nicht vor meiner eigenen Haustür!“) ist. Wir sind nicht für eine unverantwortliche Entsorgung, und wir wollen, dass radioaktive Abfälle sicher entsorgt werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es Ausnahmen gibt, wo der Export erlaubt ist. Daher haben wir den Änderungsantrag unterstützt, der den Export an Länder erlaubt, die die gleichen Standards haben, die wir in der EU mit dieser Richtlinie einführen werden. Beispielsweise sollten wir radioaktive Abfälle nicht in Länder exportieren, die keine Endlagerstätten haben. Außerdem haben wir einen Änderungsantrag vorgelegt, in dem wir fordern, dass die Europäische Kommission das Konzept der Entsorgung von radioaktiven Abfällen und abgebrannten Kernbrennstoffen evaluiert, sobald die Prüfungen durch Experten abgeschlossen sind. Besonderes Augenmerk sollte auf den Grundsatz, dass Rückgängigmachung möglich sein muss, gelegt werden sowie auf die Exportanforderungen. Meine Damen und Herren, das Europäische Parlament hat im Rahmen des Euratom-Vertrags lediglich eine beratende Rolle. Wir haben hart gearbeitet, und ich hoffe, dass unsere Arbeit nicht umsonst war. Daher erwarte ich von der Europäischen Kommission und dem Rat, dass sie unseren Standpunkt respektieren, und ich bitte darum, dass Sie während dieser Debatte die im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie angenommenen Standpunkte unterstützen."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, συζητούμε μια νομοθετική πρόταση με την οποία πρόκειται να θεσπίσουμε, για πρώτη φορά, ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων. Έχουν παρέλθει δύο έτη από τότε που εγκρίναμε μια οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια και έκτοτε άρχισε να αποδίδεται αυξημένη προσοχή στην ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αρκετές φορές τη θέσπιση οδηγίας για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων. Τα γεγονότα στη Φουκουσίμα κατέδειξαν ότι δικαίως το πράξαμε, διότι τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα που αποθηκεύονται προσωρινά σε μια δεξαμενή ενδέχεται να συνιστούν εξίσου κίνδυνο, ο οποίος θα μπορούσε να προληφθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) επιδοκιμάζει ιδιαίτερα την ιδέα μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά θέλουμε να είναι πιο αυστηρή σε ορισμένες πτυχές της. Στην έκθεσή μας δώσαμε έμφαση στις τεχνολογικές πτυχές, στην παροχή οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη λειτουργία ανεξάρτητων, ισχυρών και ικανών εποπτικών φορέων. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις θέσεις μας με περισσότερες λεπτομέρειες. Όσο επιθυμητές και αν είναι, ακόμα και οι καλύτερες ιδέες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. Στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχουμε ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις. Κατά την άποψή μας, δεν αρκεί αυτοί οι πόροι να είναι απλώς επαρκείς και διαθέσιμοι. Σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει να διασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των δύο απαιτήσεων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τασσόμαστε υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και της εποπτείας των χρηματοδοτικών πόρων. Εισάγουμε επίσης την απαίτηση περί της χρήσης των χρημάτων για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, υποστηρίξαμε την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανταποκριθήκαμε επίσης στις ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ασφάλεια της διάθεσης των πυρηνικών καυσίμων και ταχθήκαμε υπέρ της αρχής της αναστρεψιμότητας. Δηλώσαμε τη θέση μας ότι τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα πρέπει να ελέγχονται. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, ή σε περίπτωση νέων τεχνολογικών λύσεων, τέτοιου είδους καύσιμα θα μπορούσαν να υποβληθούν σε διεργασίες εξόρυξης και επεξεργασίας ή ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Προσδώσαμε αισθητά αυστηρότερο χαρακτήρα στις απαιτήσεις διαφάνειας και καθορίσαμε τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού, την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στο κοινό και τη μέθοδο επικοινωνίας και συμμετοχής στις διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφερθήκαμε και στη Σύμβαση του Aarhus. Η επιτροπή μας τάσσεται υπέρ της περιφερειακής συνεργασίας. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η περιφερειακή συνεργασία δεν θα χρησιμεύει απλώς ως δικαιολογία για την καθυστέρηση των αποφάσεων, προσθέσαμε μια ολόκληρη σειρά απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή εστιάσαμε στην προστασία των εργαζομένων που χειρίζονται αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα, στη συμμόρφωση με την αρχή ALARA (το κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο), η οποία καθιερώνεται και στην πράξη, στην ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων. Θα ήθελα να τονίσω ειδικότερα τη θέση μας όσον αφορά την εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων. Τολμώ να πω ότι ούτε ένα μέλος της επιτροπής δεν διακατέχεται από το σύνδρομο NIMBY («Όχι στη δική μου περιοχή»). Δεν υποστηρίζουμε την ανεύθυνη διαχείριση και επιδιώκουμε την ασφαλή διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, βάσει των οποίων επιτρέπεται η εξαγωγή. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίξαμε την τροπολογία που επιτρέπει τις εξαγωγές σε χώρες οι οποίες τηρούν τα ίδια πρότυπα που πρόκειται να θεσπίσουμε και στην ΕΕ με την παρούσα οδηγία. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να εξάγουμε ραδιενεργά απόβλητα σε χώρες που δεν έχουν εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης. Καταθέσαμε επίσης μια τροπολογία με την οποία ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της έννοιας της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από ομοτίμους. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να αποδοθεί στην αρχή της αναστρεψιμότητας και στις απαιτήσεις εξαγωγής. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο. Εργαστήκαμε σκληρά και θα ήθελα να πιστεύω ότι το έργο μας δεν θα αποβεί άκαρπο. Ως εκ τούτου, προσδοκώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν τις θέσεις μας και θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε, κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης, τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας."@el10
"− Madam President, we are dealing with a legislative proposal with which we will, for the first time, be introducing European standards for the handling of radioactive waste and spent nuclear fuel. Two years have passed since we adopted a directive on nuclear safety and since then increased attention has been paid to the safe operation of nuclear power plants. The European Parliament has also several times called for a directive on the management of radioactive waste and spent nuclear fuel. The events in Fukushima have shown that we were right to do so because spent nuclear fuel stored in a temporary pool may also present a risk which can be forestalled with appropriate measures. The Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) is very much in favour of the idea of a European directive, but we want it to be more rigorous in certain places. In our report, we have paid attention to the technological aspects, the provision of financial and human resources and independent, strong and competent regulatory bodies. Let me give you a little more detail on our positions. Even the best ideas, much as they may be desirable, will not become reality if there is not enough finance. In the ITRE, we have essentially reinforced the finance requirements. For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available. At the political level, we have to ensure that these two requirements are implemented and we therefore support greater transparency and supervision of financial resources. We are also introducing a requirement that the monies should be used for a specific purpose. We have also upheld the implementation of the polluter pays principle, and that I consider to be one of the key demands of the European Parliament. We have also responded to public concerns concerning the safety of disposed-of nuclear fuel and supported the principle of reversibility. We have taken the position that spent nuclear fuel must be controlled. However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused. We have significantly tightened the transparency requirements and set out the details concerning public participation, the information which is to be given to the public and the method of communication and participation in procedures. In this context, we have referred to the Aarhus Convention. Our Committee is in favour of regional cooperation. However, in order to ensure regional cooperation does not serve merely as an excuse to delay decisions, we have added a whole raft of requirements which such cooperation should meet. We have paid particular attention to the protection of workers who handle spent nuclear fuel and radioactive waste, compliance with the ALARA (as low as reasonably achievable) principle which is established in practice, the need for education and training as well as the need for the development of scientific and technological skills. I would particularly like to emphasise our position on the export of radioactive waste. I dare say that not a single member of the Committee is a nimby (‘not in my backyard’). We are not in favour of irresponsible management and we want radioactive waste to be disposed of safely. On the other hand, we know that there are exceptions where export is allowed. We have therefore supported the amendment which allows exports to countries which operate the same standards that we will be introducing in the EU with this directive. For example, we should not be exporting radioactive waste to countries that have no final disposal facilities. We have also tabled an amendment in which we are demanding that the European Commission, once the peer reviews have been completed, evaluate the concept of radioactive waste and spent nuclear fuel management. Particular emphasis should be placed on the reversibility principle and the export requirements. Ladies and gentlemen, the European Parliament has only an advisory role under the Euratom Treaty. We have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain. I therefore expect the European Commission and the Council to respect our positions and I ask that, during this debate, you support the positions adopted by ITRE."@en4
"− Señora Presidenta, estamos abordando una propuesta legislativa con la que, por primera vez, introduciremos unas normas europeas para la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado. Han transcurrido dos años desde que aprobamos una directiva sobre seguridad nuclear y desde entonces se ha prestado más atención al funcionamiento seguro de las centrales nucleares. El Parlamento Europeo también ha pedido varias veces una directiva sobre la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado. Los sucesos de Fukushima han demostrado que teníamos razón al hacerlo porque el combustible nuclear gastado almacenado en una piscina temporal también puede presentar un riesgo que puede prevenirse mediante las medidas adecuadas. La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) está muy a favor de la idea de una directiva europea, pero queremos que sea más rigurosa en ciertos puntos. En nuestro informe, hemos prestado atención a los aspectos tecnológicos, la provisión de recursos financieros y humanos, y órganos reguladores independientes, fuertes y competentes. Permítanme explicarles de manera un poco más detallada nuestras posiciones. Ni siquiera las mejores ideas, por muy deseables que sean, se harán realidad si no hay suficiente financiación. En la ITRE, hemos reafirmado esencialmente los requisitos de financiación. Para nosotros, no basta con que estos recursos simplemente sean adecuados y estén disponibles. En el plano político, tenemos que garantizar que estos dos requisitos se pongan en práctica y, por tanto, apoyamos una mayor transparencia y supervisión de los recursos financieros. También estamos introduciendo el requisito de que los fondos se utilicen para un fin concreto. Asimismo, hemos mantenido la aplicación del principio de que «quien contamina paga», que, a mi juicio, es una de las exigencias fundamentales del Parlamento Europeo. También hemos respondido a las inquietudes públicas relacionadas con la seguridad del combustible nuclear desechado y hemos apoyado el principio de reversibilidad. Hemos adoptado la postura de que el combustible nuclear gastado debe controlarse. Sin embargo, por motivos técnicos o en el caso de nuevas soluciones tecnológicas, dicho combustible se podría extraer, procesar o reciclar y reutilizar. Hemos endurecido considerablemente los requisitos de transparencia y hemos expuesto los detalles relacionados con la participación del público, la información que se ha de facilitar al público y el método de comunicación y participación en los procedimientos. En este contexto, nos hemos referido al Convenio de Aarhus. Nuestra Comisión está a favor de la cooperación regional. Sin embargo, para garantizar que la cooperación regional no sirva de mera excusa para retrasar las decisiones, hemos añadido toda una serie de requisitos que dicha cooperación debería cumplir. Hemos prestado particular atención a la protección de los trabajadores que manejan el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, el cumplimiento del principio ALARA («el valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse») que está establecido en la práctica, la necesidad de educación y formación, así como la necesidad del desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Me gustaría particularmente hacer hincapié en nuestra posición con respecto a la exportación de residuos radiactivos. Me atrevo a decir que ni un solo miembro de la Comisión tiene una actitud NIMBY (siglas inglesas para no en mi jardín esto es, una postura favorable al almacenamiento de residuos en cualquier lugar que no esté cercano al propio de uno). No estamos a favor de una gestión irresponsable y queremos que los residuos radiactivos se almacenen en condiciones de seguridad. Por otro lado, sabemos que hay excepciones en las que se permite la exportación. Por tanto, hemos apoyado la enmienda que permite las exportaciones a los países que aplican las mismas normas que introduciremos en la UE con esta directiva. Por ejemplo, no deberíamos exportar residuos radiactivos a países que carecen de instalaciones de almacenamiento definitivo de residuos. También hemos presentado una enmienda en la que exigimos que la Comisión Europea, una vez que se hayan completado las revisiones por pares, evalúe el concepto de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Habría que hacer particular hincapié en el principio de reversibilidad y los requisitos de exportación. Señorías, el Parlamento Europeo solo tiene una función asesora en virtud del Tratado Euratom. Hemos trabajado duro y me gustaría pensar que nuestra labor no será en vano. Por tanto, espero que la Comisión Europea y el Consejo respeten nuestras posiciones y a ustedes les pido que, durante este debate, apoyen las posiciones adoptadas por la ITRE."@es21
"− Austatud juhataja! Tegu on seadusandliku ettepanekuga, millega tutvustame esmakordselt Euroopa standardeid radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise kohta. Tuumaohutust käsitleva direktiivi vastuvõtmisest on möödunud kaks aastat ning sellest ajast on pööratud rohkem tähelepanu tuumaelektrijaamade ohutule tegutsemisele. Euroopa Parlament on mitmel korral nõudnud direktiivi radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise kohta. Fukushima sündmused on näidanud, et oli õige seda teha, sest kasutatud tuumkütuse ladustamine ajutises basseinis võib samuti kujutada endast riski, mida saab õigete meetmetega ennetada. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni sekretariaat (ITRE) on vägagi Euroopa direktiivi poolt, kuid me soovime, et see oleks teatud kohtades karmim. Oma raportis oleme pööranud tähelepanu tehnoloogilistele aspektidele, finants- ja inimressursside ning iseseisvate, tugevate ja pädevate reguleerivate asutuste olemasolule. Täpsustan veel veidi meie seisukohti. Isegi parimad ideed, ükskõik kui head need ka ei oleks, ei saa teoks, kui ei ole piisavalt raha. Oleme ITREs peamiselt kindlustanud finantsnõudeid. Meile ei piisa sellest, kui ressursid on üksnes piisavad ja kättesaadavad. Poliitilisel tasandil peame tagama, et neid kahte nõuet rakendatakse, mistõttu toetame finantsressursside suuremat läbipaistvust ja järelevalvet. Samuti tutvustame nõuet, mille tarbeks tuleks kasutada raha erandjuhtudel. Oleme toetanud ka saastaja-maksab-põhimõtte rakendamist ning see on minu meelest üks Euroopa Parlamendi põhinõudmisi. Ka oleme vastanud riikide murele kasutatud tuumkütuse ohutuse kohta ja toetanud ümberpööratavuse põhimõtet. Oleme asunud seisukohale, et kasutatud tuumkütust tuleb kontrollida. Tehnilistel põhjustel või uute tehnoloogiliste lahenduste puhul saab sellist kütust aga kaevandada, töödelda või ümber töödelda ning taaskasutada. Oleme oluliselt karmistanud läbipaistvusnõudeid, kehtestanud riikide osalust puudutavad üksikasjad, mis tuleb riikidele edastada, ning kommunikatsiooni- ja osalusmeetodid menetlusteks. Siin oleme viidanud Aarhusi konventsioonile. Oleme enda komisjonis regionaalse koostöö poolt. Selleks et kindlustada, et regionaalne koostöö ei oleks vabandus, miks otsuseid edasi lükata, oleme lisanud suure hulga nõudeid, millele selline koostöö peab vastama. Oleme pööranud erilist tähelepanu tööliste kaitsele, kes kasutatud tuumkütust ja radioaktiivseid jäätmeid käitlevad, ALARA ( nii madal, kui on mõistlikult võimalik saavutada) põhimõtte järgimisele, hariduse ja koolituse vajadusele ning teaduslike ja tehnoloogiliste oskuste arendamise vajadusele. Eriti tahaksin rõhutada meie seisukohta radioaktiivsete jäätmete ekspordi kohta. Julgen väita, et ükski komisjoni liige ei ole mitte minu tagahoovi). Me ei ole vastutustundetu käitlemise poolt ning soovime, et radioaktiivseid jäätmeid paigutataks ohutult. Teisalt me teame, et on erandeid, kus eksport on lubatud. Seetõttu oleme toetanud muudatust, mis lubab eksporti riikidesse, kus rakendatakse samu standardeid, mida meie selle direktiiviga ELis juurutame. Näiteks ei ekspordi me radioaktiivseid jäätmeid riikidesse, kus ei ole lõppladustamisrajatisi. Samuti oleme võtnud päevakorda muudatuse, millega nõuame, et Euroopa Komisjon hindaks pärast vastastikuseid eksperthinnanguid radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise kontseptsoone. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ümberpööratavuse põhimõttele ja ekspordinõuetele. Head kolleegid! Euroopa Parlamendil on Euratomi lepingu alusel ainult nõuandev roll. Me oleme palju vaeva näinud ja oleks tore mõelda, et see pole luhta läinud. Seega ootan, et Euroopa Komisjon ja nõukogu meie seisukohti austaksid, ja palun, et te toetaksite ITRE vastu võetud seisukohti."@et5
"− Arvoisa puhemies, käsittelemme nyt lainsäädäntöesitystä, jolla luomme ensimmäistä kertaa eurooppalaiset määräykset radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollosta. Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun hyväksyimme direktiivin ydinturvallisuudesta, ja siitä lähtien ydinvoimaloiden turvalliseen toimintaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Euroopan parlamentti on myös useita kertoja vaatinut direktiiviä radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollosta. Fukushiman tapahtumat ovat osoittaneet, että olimme oikeassa niin tehdessämme, koska tilapäiseen altaaseen varastoitu käytetty ydinpolttoaine voi olla myös riski, jota voidaan ehkäistä asianmukaisin keinoin. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) tukee voimakkaasti esitystä Euroopan laajuisesta direktiivistä, mutta haluamme tiukennuksia eräisiin kohtiin. Olemme mietinnössämme kiinnittäneet huomiota teknisiin seikkoihin, rahoitus- ja henkilöstövarojen tarjoamiseen sekä riippumattomien, vahvojen ja päätösvaltaisten sääntelyelinten perustamiseen. Tarkennan teille hieman kantojamme. Edes kaikkein parhaita ehdotuksia ei voida toteuttaa, jos rahoitusta ei ole riittävästi, vaikka ne olisivat hyvin toivottavia. ITRE-valiokunnassa olemme vahvistaneet huomattavasti rahoitusvaatimuksia. Emme pidä riittävänä sitä, että nämä varat ovat vain tarkoituksenmukaiset ja saatavilla. Poliittisessa toiminnassamme meidän on varmistettava, että nämä kaksi vaatimusta pannaan täytäntöön, ja sen vuoksi kannatamme rahoitusvarojen entistä laajempaa avoimuutta ja valvontaa. Otamme myös käyttöön vaatimuksen, että rahat olisi käytettävä tiettyyn tarkoitukseen. Olemme myös säilyttäneet tässä yhteydessä saastuttaja maksaa -periaatteen, ja sitä pidän itse yhtenä Euroopan parlamentin tärkeimmistä vaatimuksista. Lisäksi olemme vastanneet kansalaisten huoleen ydinpolttoaineen käsittelyn turvallisuudesta ja antaneet tukemme jätteen sijoituksen peruutusmahdollisuuden periaatteelle. Olemme esittäneet kannan, että käytettyä ydinpolttoainetta on valvottava. Teknisistä syistä tai uusien teknisten ratkaisujen ilmaantuessa tällaista polttoainetta olisi kuitenkin mahdollista erottaa, käsitellä tai kierrättää ja käyttää uudelleen. Olemme tiukentaneet huomattavasti avoimuusvaatimuksia ja esittäneet yksityiskohdat, jotka koskevat yleisön osallistumista päätöksentekoon, kansalaisille jaettavaa tietoa sekä yhteydenpitomenetelmää ja osallistumista menettelyihin. Olemme tässä yhteydessä viitanneet Århusin yleissopimukseen. Valiokuntamme kannattaa alueellista yhteistyötä. Alueellisen yhteistyön takaamiseen ei riitä se, että käytetään tekosyynä päätösten viivyttelyä, joten olemme lisänneet koko joukon vaatimuksia, jotka tässä yhteistyössä olisi täytettävä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä käsittelevien työntekijöiden suojeluun, käytännössä toteutettavan optimointi- eli ALARA-periaatteen (niin pieni kuin kohtuudella mahdollista) noudattamiseen, opetukseen ja koulutukseen ja valmennukseen sekä tarpeeseen kehittää tieteellisiä ja teknisiä taitoja. Haluan korostaa kantaamme radioaktiivisen jätteen viennistä. Rohkenen sanoa, että yhdelläkään valiokunnan jäsenellä ei ole niin sanottua nimby-asennetta, eli "ei minun takapihalleni" -asennetta. Emme kannata vastuutonta huoltoa, ja haluamme, että radioaktiiviset jätteet hävitetään turvallisesti. Toisaalta tiedämme, että poikkeuksia tehdään silloin, kun vienti on sallittu. Olemme näin ollen tukeneet tarkistusta, joka sallii viennin niihin maihin, jotka toimivat samojen tämän direktiivin nojalla käyttöön ottamiemme määräysten mukaan. Meidän ei esimerkiksi pitäisi viedä radioaktiivista jätettä maihin, joilla ei ole loppusijoituslaitoksia. Olemme myös jättäneet käsiteltäväksi tarkistuksen, jossa vaadimme, että kun vertaisarvioinnit on tehty, Euroopan komissio arvioi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon käsitettä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä peruutusmahdollisuuden periaatteeseen sekä vientivaatimuksiin. Hyvät jäsenet, Euroopan parlamentilla on vain neuvoa-antava rooli Euratom-sopimuksessa. Olemme tehneet kovasti töitä, ja olen sitä mieltä, että työmme ei ole ollut turhaa. Sen vuoksi oletan, että Euroopan komissio ja neuvosto kunnioittavat näkemyksiämme, ja pyydän, että annatte tämän keskustelun aikana tukenne ITRE-valiokunnan esittämille kannoille."@fi7
"− Madame la Présidente, nous avons affaire à une proposition législative qui nous permettra, pour la première fois, de mettre en place des normes européennes pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Deux ans se sont écoulés depuis que nous avons adopté une directive sur la sûreté nucléaire et, depuis, l’attention portée à l’exploitation sûre des centrales nucléaires n’a cessé d’augmenter. Le Parlement européen a lui aussi réclamé à plusieurs reprises une directive relative à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Les événements de Fukushima ont montré que nous avions raison, parce que l’entreposage temporaire en piscines du combustible usé peut également présenter un risque pouvant être anticipé par des mesures appropriées. La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) est tout à fait favorable à l’idée d’une directive européenne, mais nous souhaitons que celle-ci soit plus rigoureuse sur certains points. Dans notre rapport, nous avons porté notre attention sur les aspects technologiques, sur la fourniture de ressources financières et humaines et sur des organes de contrôle indépendants, forts et compétents. Permettez-moi de vous présenter plus en détail nos positions. Même les meilleures idées, aussi souhaitables soient-elles, ne peuvent se concrétiser si elles ne bénéficient pas d’un financement suffisant. Au sein de la commission ITRE, nous avons avant tout renforcé les exigences de financement. Il ne suffit pas, à nos yeux, que ces ressources soient appropriées et disponibles. Nous devons nous assurer que ces deux exigences sont respectées au niveau politique et nous soutenons par conséquent une plus grande transparence et une meilleure surveillance des ressources financières. Nous introduisons également une obligation d’utilisation de ces fonds à des fins précises. Nous avons également soutenu l’application du principe du «pollueur-payeur», que je considère comme l’une des exigences clés du Parlement européen. Nous avons également répondu aux préoccupations du public en matière de sûreté du combustible nucléaire stocké et soutenu le principe de réversibilité. Nous estimons qu’il faut contrôler le combustible nucléaire usé. Cependant, pour des motifs techniques ou en cas de nouvelles solutions technologiques, ce combustible pourrait être extrait, traité ou recyclé et réutilisé. Nous avons fortement renforcé les obligations de transparence et fixé les détails relatifs à la participation du public, aux informations qui doivent être transmises au public ainsi qu’à la méthode de communication et de participation aux procédures. Dans ce contexte, nous faisons référence à la Convention d’Aarhus. Notre commission est favorable à la coopération régionale. Toutefois, afin de faire en sorte que la coopération régionale ne serve de prétexte pour retarder la prise de décisions, nous avons ajouté une série d’obligations que cette coopération doit remplir. Nous avons accordé une attention particulière à la protection des travailleurs qui manipulent le combustible nucléaire usé et les déchets radioactifs, au respect du principe ALARA (« ) établi en pratique, au besoin d’éducation et de formation ainsi qu’au besoin de développement des compétences scientifiques et technologiques. Je souhaiterais en particulier insister sur notre position concernant l’exportation des déchets radioactifs. J’ose dire qu’aucun des membres de la commission n’est un (not in my backyard – pas dans mon jardin). Nous ne sommes pas favorables à une gestion irresponsable et nous souhaitons que les déchets radioactifs soient stockés de manière sûre. Nous savons en revanche qu’il existe des exceptions où les exportations sont autorisées. Nous avons donc soutenu l’amendement qui autorise les exportations vers des pays adoptant les mêmes normes que celles mises en place au sein de l’Union par cette directive. Nous ne devrions pas, par exemple, exporter nos déchets radioactifs vers des pays qui ne disposent pas d’installations de stockage définitif. Nous avons également déposé un amendement dans lequel nous demandons que la Commission européenne évalue, une fois l’examen par les pairs réalisé, le concept de gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Il conviendrait d’insister en particulier sur le principe de réversibilité et sur les obligations relatives aux exportations. Mesdames et Messieurs, le Parlement européen ne dispose que d’un rôle consultatif en vertu du traité Euratom. Nous avons durement travaillé et je voudrais croire que notre travail n’aura pas été vain. J’attends par conséquent de la Commission européenne et du Conseil qu’ils respectent nos avis et je vous demande, lors de ce débat, de soutenir les positions adoptées par ITRE."@fr8
"Elnök asszony! Egy olyan jogalkotási javaslat van előttünk, amellyel – most először – európai szabványokat kívánunk bevezetni a radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyagok kezelésére vonatkozóan. Két év telt el azóta, hogy irányelvet fogadtunk el a nukleáris biztonságra vonatkozóan, és azóta nagyobb figyelmet fordítottunk az atomerőművek biztonságos működésére. Az Európai Parlament is több alkalommal sürgette már a radioaktív hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek kezeléséről szóló irányelvet. A fukusimai események megmutatták, hogy helyesen cselekedtünk, mivel az átmeneti tárolóban tárolt kiégett nukleáris fűtőanyag szintén olyan kockázatot jelenthet, amely a megfelelő intézkedésekkel megelőzhető. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) nagyon támogatja az európai irányelv gondolatát, de bizonyos részeket illetően szigorúbbak kívánunk lenni. Jelentésünkben figyelmet fordítottunk a technikai szempontokra, a pénzügyi és emberi erőforrások biztosítására, és a független, erős és a hatáskörrel rendelkező szabályozó testületekre. Hadd ismertessem önökkel részletesebben is álláspontunkat. Elegendő finanszírozás híján még a legjobb elképzelések sem tudnak megvalósulni, legyenek akármennyire is kívánatosak. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban jelentős mértékben megerősítettük a pénzügyi követelményeket. Számunkra nem elegendő, ha az említett erőforrások csak megfelelők és elérhetők. Politikai szinten biztosítanunk kell e két követelmény végrehajtását, és ezért támogatjuk a pénzügyi erőforrások nagyobb átláthatóságát és felügyeletét. Bevezetjük azt a követelményt is, hogy a pénzeszközöket meghatározott célokra kell felhasználni. Megerősítettük a szennyező fizet elv végrehajtását is, és úgy vélem, ez az elv az Európai Parlament fő követeléseinek egyike. Válaszoltunk a tárolókba lerakott nukleáris üzemanyagok biztonságával kapcsolatos lakossági aggodalmakra is, és támogattuk a visszafordíthatóság elvét. Az lett az álláspontunk, hogy a kiégett nukleáris fűtőelemeket ellenőrizni kell. Technikai okokból – illetve új technikai megoldások esetében – az ilyen fűtőanyag kinyerhető, feldolgozható vagy újrafeldolgozható és újrahasznosítható. Jelentős mértékben szigorítottuk az átláthatósági követelményeket, és meghatároztuk a nyilvánosság részvételével kapcsolatos részleteket, azaz a nyilvánossággal közlendő információkat, továbbá a kommunikáció és az eljárásokban való részvétel módszerét. Ezzel összefüggésben az Aarhusi Egyezményre hivatkoztunk. Szakbizottságunk támogatja a regionális együttműködést. Azonban – annak biztosítása érdekében, hogy a regionális együttműködés ne csupán a döntéshozatal elhalasztásának ürügyéül szolgáljon – számos olyan követelményt adtunk hozzá, amelyet az ilyen együttműködésnek teljesítenie kell. Különös figyelmet fordítottunk a kiégett fűtőelemeket és radioaktív hulladékokat kezelő munkavállalók védelmére, a gyakorlatban megállapított ALARA-elvnek (az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvének) való megfelelőségre, az oktatás és képzés szükségességére, valamint a tudományos és műszaki készségek fejlesztésének szükségességére. Különösen a radioaktív hulladék kivitelével kapcsolatos álláspontunkat szeretném hangsúlyozni. Bátran mondhatom, hogy a szakbizottság tagjai között nincs senki, aki a „Csak ne nálam!” elv szerint gondolkodna. Nem támogatjuk a felelőtlen kezelést, és azt kívánjuk, hogy a radioaktív hulladék elhelyezése biztonságosan történjen. Másfelől tudjuk azt, hogy vannak olyan kivételek, amelyek esetében megengedett a kivitel. Ennélfogva támogattuk azt a módosítást, amely lehetővé teszi az azokba az országokba történő kivitelt, amelyek ugyanazon szabványokat tartják fenn, mint amelyeket ezzel az irányelvvel vezetünk be az EU-ban. Például nem szabadna olyan országokba kivinnünk a radioaktív hulladékokat, amelyek nem rendelkeznek végleges elhelyezésre szolgáló lerakóval. Előterjesztettünk egy olyan módosítást is, amelyben azt követeljük, hogy az Európai Bizottság – amint sor került a szakértői vizsgálatok elvégzésére – értékelje a radioaktív hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésével kapcsolatos elképzelést. Különös hangsúlyt kell helyezni a visszafordíthatóság elvére és a kiviteli követelményekre. Hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament az Euratom-Szerződés alapján csupán tanácsadó szerepet tölt be. Keményen dolgoztunk, és szeretném azt gondolni, hogy a munkánk nem volt hiábavaló. Ezért azt várom az Európai Bizottságtól és a Tanácstól, hogy tartsák tiszteletben álláspontunkat, önöktől pedig azt kérem, hogy a vita során támogassák az ITRE által elfogadott álláspontokat."@hu11
"− Signora Presidente, ci occupiamo di una proposta legislativa con cui per la prima volta introdurremo standard europei per la gestione dei residui radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Sono trascorsi due anni da quando abbiamo adottato una direttiva per la sicurezza nucleare e da allora è stata dedicata maggiore attenzione al funzionamento sicuro delle centrali nucleari. Il Parlamento europeo ha più volte richiesto una direttiva per la gestione dei residui radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Gli eventi di Fukushima hanno dimostrato che avevamo ragione, perché anche il combustibile nucleare esaurito stoccato in una piscina temporanea può comportare un rischio da prevenire con misure appropriate. La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) accoglie con grande favore l’idea di una direttiva europea: vogliamo però che sia più rigorosa in alcuni punti. Nella nostra relazione, abbiamo dedicato particolare attenzione agli aspetti tecnologici, alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e di organismi di regolamentazione indipendenti, forti e competenti. Consentitemi di fornirvi alcuni dettagli in più sulle nostre posizioni. Anche le idee migliori, per quanto possano essere auspicabili, non si realizzeranno senza adeguate risorse finanziarie. Nella commissione ITRE abbiamo sostanzialmente rafforzato le esigenze finanziarie: non basta che le risorse siano solo adeguate e disponibili; occorre garantire a livello politico che questi due requisiti vengano implementati, sostenendo quindi una maggiore trasparenza e supervisione delle risorse finanziarie. Stiamo anche introducendo un requisito affinché il denaro venga utilizzato per uno scopo specifico. Abbiamo inoltre confermato l’attuazione del principio “chi inquina paga”, che io ritengo una delle richieste fondamentali del Parlamento europeo. Abbiamo anche risposto alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza dello smaltimento del combustibile nucleare e sostenuto il principio della reversibilità, stabilendo che il combustibile nucleare deve essere controllato. Ad ogni modo, per ragioni tecniche o in caso di nuove soluzioni tecnologiche, tale combustibile può essere recuperato, trasformato o riciclato e riutilizzato. Abbiamo notevolmente inasprito i requisiti di trasparenza e definito i dettagli relativi alla partecipazione pubblica, alle informazioni da fornire ai cittadini e alle modalità di comunicazione e di partecipazione ai processi decisionali, facendo specifico riferimento alla Convenzione di Århus. In sede di commissione abbiamo sostenuto la cooperazione regionale e abbiamo aggiunto una serie di requisiti che questa cooperazione deve soddisfare affinché non si trasformi in una semplice scusa per ritardare le decisioni. Abbiamo prestato particolare attenzione alla tutela dei lavoratori coinvolti nel trattamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al rispetto del principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA) stabilito nella pratica, alla necessità di istruzione, di formazione, nonché di sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche. In particolare, desidero sottolineare la nostra posizione in materia di esportazione di rifiuti radioattivi. Oserei dire che non un singolo membro della commissione è a favore dello “scaricabarile”; siamo contrari a una gestione irresponsabile e vogliamo che i rifiuti radioattivi vengano smaltiti in modo sicuro. Sappiamo, d’altra parte, che ci sono delle eccezioni che consentono l’esportazione. Abbiamo quindi appoggiato l’emendamento che consente le esportazioni verso i paesi che operano nel rispetto degli stessi standard che saranno introdotti nell’UE con questa direttiva; non sarà, per esempio, possibile esportare rifiuti radioattivi in paesi che non dispongano di impianti di stoccaggio finale. Abbiamo presentato anche un emendamento in cui chiediamo che la Commissione europea, una volta completati i riesami proceda a una rivalutazione del concetto di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Particolare enfasi deve essere posta sul principio di reversibilità e sugli obblighi di esportazione. Onorevoli colleghi, il Parlamento europeo svolge solo un ruolo consultivo ai sensi del trattato Euratom. Abbiamo lavorato duramente e mi piace pensare che questo nostro impegno non sarà inutile. Mi attendo quindi che la Commissione europea e il Consiglio rispettino le nostre posizioni e chiedo che, nel corso di questa discussione, sosteniate le posizioni adottate dalla commissione ITRE."@it12
"− Ponia pirmininke, svarstome pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuriuo mes pirmą kartą nustatysime radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo standartus Europoje. Prieš dvejus metus patvirtinome direktyvą dėl branduolinės saugos ir nuo to laiko didesnis dėmesys skiriamas saugiai branduolinių elektrinių veiklai. Europos Parlamentas taip pat keletą kartų ragino patvirtinti direktyvą dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo. Fukušimos įvykiai parodė, kad taip elgėmės ne veltui, nes laikinoje saugykloje laikomas panaudotas branduolinis kuras taip pat gali kelti pavojų, kuriam kelią galima užkirsti tinkamomis priemonėmis. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (angl. ITRE) ypač palankiai vertina Europos direktyvos idėją, tačiau norime, kad tam tikri jos aspektai būtų griežtesni. Savo pranešime dėmesį skyrėme technologiniams aspektams, finansinių ir žmogiškųjų išteklių užtikrinimui ir nepriklausomoms, tvirtoms ir kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Dabar šiek tiek išsamiau aptarsiu mūsų pozicijas. Net ir geriausių idėjų, kad ir kaip trokštume jas įgyvendinti, negalėsime įgyvendinti praktikoje be pakankamo finansavimo. ITRE komitete mes iš esmės padidinome finansinius reikalavimus. Mūsų nuomone, nepakanka, kad šios lėšos būtų tik pakankamos ir prieinamos. Turime politiniu lygiu užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie du reikalavimai ir todėl pritariame didesniam finansinių išteklių skaidrumui ir priežiūrai. Taip pat nustatome reikalavimą, kad pinigai turėtų būti naudojami konkrečiam tikslui. Taip pat jau pritarėme principo „teršėjas moka“ įgyvendinimui ir manau, kad tai vienas iš pagrindinių Europos Parlamento reikalavimų. Taip pat atkreipėme dėmesį į visuomenės abejones dėl palaidoto panaudoto branduolinio kuro saugumo ir pritarėme susigrąžinimo principui. Laikėmės pozicijos, kad panaudotas branduolinis kuras turi būti kontroliuojamas. Tačiau dėl techninių priežasčių arba naujų technologinių sprendimų atveju toks kuras galėtų būti ekstrahuojamas, apdorojamas arba perdirbamas ir pakartotinai panaudojamas. Pastebimai sugriežtinome skaidrumo reikalavimus ir nustatėme visuomenės dalyvavimo, informacijos, kuri turi būti pateikiama visuomenei, ir komunikavimo bei dalyvavimo procedūrose reikalavimus. Šiuo atveju rėmėmės Orhuso konvencija. Mūsų komitetas pritaria regioniniam bendradarbiavimui. Tačiau siekiant užtikrinti, kad regioninis bendradarbiavimas nebūtų naudojamas vien tik kaip pasiteisinimas delsiant priimti sprendimus nustatėme daugybę reikalavimų, kurių turėtų būti laikomasi regioninio bendradarbiavimo srityje. Ypatingą dėmesį skyrėme darbuotojų, kurie tvarko panaudotą branduolinė kurą ir radioaktyviąsias atliekas, apsaugai, praktikoje susiklosčiusio principo „kiek įmanoma mažiau“ (angl. ALARA) laikymuisi, švietimo ir mokymo poreikiui, taip pat poreikiui tobulinti mokslinius ir technologinius įgūdžius. Ypač norėčiau pabrėžti mūsų poziciją dėl radioaktyviųjų atliekų eksporto. Drįstu teigti, kad nė vienas komiteto narys nėra savanaudiškas („bent jau ne mano komitete“). Nepritariame neatsakingam tvarkymui ir norime, kad radioaktyviosios atliekos būtų laidojamos saugiai. Kita vertus, žinome, kad yra išimčių, kai eksportas leidžiamas. Todėl pritarėme pakeitimui, kuriuo leidžiama eksportuoti į šalis, kurios laikosi tokių pat standartų, kurie bus nustatyti ES patvirtinus šią direktyvą. Pvz., neturėtume eksportuoti radioaktyviųjų atliekų į šalis, kuriose nėra galutinių laidojimo įrenginių. Taip pat pateikėme pakeitimą, kuriame reikalaujame, kad Europos Komisija, ekspertams atlikus vertinimą, įvertintų radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo koncepciją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas susigrąžinimo principui ir eksporto reikalavimams. Ponios ir ponai, Europos Parlamento vaidmuo pagal Euratomo sutartį yra tik patariamojo pobūdžio. Mes sunkiai dirbome ir norėčiau manyti, kad mūsų darbas nenueis perniek. Todėl tikiuosi, kad Europos Komisija ir Taryba gerbs mūsų pozicijas ir prašau, kad per šias diskusijas, pritartumėte ITRE komiteto patirtintoms pozicijoms."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šis ir normatīvs priekšlikums, ar kuru mēs pirmoreiz ieviesīsim Eiropas standartus darbībām saistībā ar radioaktīviem atkritumiem un lietotu kodoldegvielu. Ir pagājuši divi gadi, kopš mēs pieņēmām direktīvu par kodoldrošību, un kopš tā brīža ir pievērsta lielāka uzmanība kodolspēkstaciju drošai ekspluatācijai. Eiropas Parlaments ir vairākkārt pieprasījis direktīvu par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu. Notikumi Fukušimā ir parādījuši, ka mums bija pamats to pieprasīt, jo lietotā kodoldegviela, kas uzglabāta pagaidu glabāšanas tvertnēs, arī var radīt risku, kuru var novērst ar atbilstīgiem pasākumiem. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE) pilnīgi atbalsta Eiropas direktīvas ideju, bet mēs gribam, lai noteiktās vietās tā būtu stingrāka. Mēs savā ziņojumā pievērsām uzmanību tehnoloģiskajiem aspektiem, finanšu un cilvēku resursu nodrošinājumam un neatkarīgām, stingrām un kompetentām reglamentācijas iestādēm Ļaujiet man sīkāk paskaidrot mūsu nostāju. Pat vislabākās idejas, lai cik tās būtu vēlamas, neīstenosies, ja nav pietiekama finansējuma. ITRE komitejā mēs būtiski esam palielinājuši finanšu prasības. Mūsuprāt, nepietiek tikai ar to, ka šie resursi ir atbilstīgi un pieejami. Politiskajā līmenī mums jānodrošina, lai šīs divas prasības būtu īstenotas, un tāpēc mēs atbalstām finanšu resursu lielāku pārredzamību un uzraudzību. Mēs ieviešam arī prasību, ka nauda izmantojama konkrētam nolūkam. Mēs esam uzsvēruši arī „piesārņotājs maksā” principa īstenošanu, un es to uzskatu par vienu no Eiropas Parlamenta galvenajām prasībām. Mēs reaģējām arī uz sabiedrības bažām par noglabātās kodoldegvielas drošību un atbalstījām atgriezeniskuma principu. Mēs pieņēmām nostāju, ka lietotā kodoldegviela ir jākontrolē. Taču tehniskām vajadzībām vai jaunu tehnoloģisku risinājumu gadījumā šādu degvielu varētu iegūt, apstrādāt vai pārstrādāt un atkārtoti izmantot. Mēs esam būtiski pastiprinājuši pārredzamības prasības un noteikuši konkrētus nosacījumus attiecībā uz sabiedrības līdzdalību, informāciju, kas dodama sabiedrībai, un sazināšanās metodi un līdzdalības procedūrām. Saistībā ar šo mēs atsaucāmies uz Orhūsas konvenciju. Mūsu komiteja atbalsta reģionu sadarbību. Tomēr, lai nodrošinātu, ka reģionu sadarbība netiek izmantota tikai kā iegansts lēmumu kavēšanai, mēs esam pievienojuši veselu kopumu prasību, kas šādā sadarbībā jāņem vērā. Īpašu uzmanību mēs pievērsām to darbinieku aizsardzībai, kuri nodarbojas ar lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, ievērojot (tik maz, cik praktiski iespējams) principu, kas ir noteikts praksē, izglītības un mācību, kā arī zinātnisko un tehnoloģisko prasmju attīstības nepieciešamību. Es īpaši vēlētos uzsvērt mūsu nostāju saistībā ar radioaktīvo atkritumu eksportu. Es uzdrošinos teikt, ka neviens komitejas loceklis neieņem nostāju „uz mani tas neattiecas”. Mēs neatbalstām bezatbildīgu apsaimniekošanu un gribam, lai radioaktīvie atkritumi tiktu droši noglabāti. No otras puses, mēs zinām, ka ir izņēmumi, kuros eksports ir atļauts. Tāpēc mēs atbalstījām grozījumu, kurš pieļauj eksportu uz valstīm, kas darbojas pēc tādiem standartiem, kādus ar šo direktīvu mēs ieviesīsim ES. Piemēram, mēs nedrīkstam eksportēt radioaktīvus atkritumus uz valstīm, kurās nav galīgās noglabāšanas iekārtas. Mēs iesniedzām arī grozījumu, kurā mēs pieprasām, lai Eiropas Komisija, tiklīdz ir pabeigti ekspertu vērtējumi, izvērtētu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas koncepciju. Īpašs uzsvars liekams uz atgriezeniskuma principu un eksporta prasībām. Dāmas un kungi! Eiropas Parlamentam ir tikai konsultatīva nozīme saskaņā ar līgumu. Mēs nopietni strādājām, un es gribētu cerēt, ka mūsu darbs nebūs bijis veltīgs. Tāpēc es gaidu, ka Eiropas Komisija un Padome ņems vērā mūsu nostāju, un es lūdzu jūs šajās debatēs atbalstīt ITRE pieņemto nostāju."@lv13
"Obravnavamo predlog zakonodajnega dokumenta, s katerim bodo prvič uvedeni evropski standardi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Doslej je bilo več pozornosti namenjene varnemu obratovanju jedrskih elektrarn in dve leti sta minili od časa, ko smo sprejeli direktivo o jedrski varnosti. Iz Evropskega parlamenta je prišla večkrat zahteva tudi o direktivi o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Dogodki v Fukušimi so pokazali, da smo imeli prav, kajti tudi izrabljeno jedrsko gorivo v začasnem bazenu lahko predstavlja tveganje, ki pa se mu je možno izogniti z ustreznimi ukrepi. Stališče v odboru ITRE je zelo naklonjeno ideji o evropski direktivi, želimo pa, da bi bila na določenih mestih močnejša. V našem poročilu smo pozornost namenili tehnološkim aspektom, zagotavljanju finančnih in človeških virov ter neodvisnim, močnim ter kompetentnim nadzornim organom. Zdaj pa nekoliko natančneje o stališčih. Tudi najboljše ideje, pa če so še tako zaželene, se ne izvajajo, če zanje ni na voljo zadosti finančnih sredstev. V ITRE smo bistveno dopolnili zahteve glede finančnih virov. Za nas ni dovolj, da so ti viri zadostni in razpoložljivi. Na politični ravni moramo zagotoviti, da se ti dve zahtevi tudi izvajata. Zato podpiramo večjo transparentnost in nadzor nad finančnimi viri. Uvajamo tudi zahtevo, da se denar porablja namensko. Podprli smo tudi izvajanje načela „onesnaževalec plača“ in ocenjujem, da je to ena izmed ključnih zahtev Evropskega parlamenta. Odzvali smo se tudi na pomisleke javnosti glede varnosti odloženega jedrskega goriva in podprli načelo povratnosti. Zavzeli smo stališče, da mora biti izrabljeno jedrsko gorivo nadzorovano. V primeru tehničnih razlogov ali v primeru novih tehnoloških rešitev pa ga je možno izvleči, predelati oziroma reciklirati in ponovno uporabiti. Bistveno smo okrepili zahteve glede transparentnosti in natančneje določili sodelovanje javnosti, vsebine, o katerih naj bo obveščena, način obveščanja, sodelovanje v postopkih. Pri tem se sklicujemo na Arhuško konvencijo. V odboru smo podprli regionalno sodelovanje. Da pa le-to ne bi služilo zgolj kot izgovor za zakasnitev odločitev, smo dodali celo vrsto zahtev, ki jih mora takšno regionalno sodelovanje izpolniti. Posebno pozornost smo namenili zaščiti delavcev, ki ravnajo z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki, spoštovanju strokovno uveljavljenega načela ALARA (As Low As Reasonably Achievable), skrbi za izobraževanje, trening, pa tudi za razvoj znanstvenih in tehnoloških spretnosti. Posebej želim poudariti stališče do izvoza radioaktivnih odpadkov. Upam si trditi, da ni poslanca v odboru, ki bi podprl tako imenovano načelo NIMBY (Not In My BackYard). Nismo za neodgovorno ravnanje. Želimo, da so radioaktivni odpadki varno odloženi. Vemo pa, da so izjeme, pri katerih je izvoz dopusten. Zato smo podprli amandma, ki dopušča izvoz v države, ki imajo zagotovljene enake standarde, kot jih bomo s to direktivo uvedli v EU. Npr. v države, ki nimajo končnega odlagališča, radioaktivnih odpadkov ne bi smeli izvažati. Vložili smo tudi amandma, v katerem zahtevamo, da Evropska komisija po opravljenih medsebojnih strokovnih pregledih naredi oceno koncepta ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Poseben poudarek naj bo namenjen načelu povratnosti in zahtevam glede izvoza. Spoštovani, Evropski parlament ima po pogodbi Euratom le posvetovalno vlogo. Trdo smo delali in želim si, da naše delo ne bi bilo zaman. Zato pričakujem, da bosta Evropska komisija in Svet upoštevala naša stališča in vas prosim, da se v okviru te razprave tudi opredelite do stališč, ki jih je sprejel odbor ITRE."@mt15
"− Mevrouw de Voorzitter, wij behandelen nu een wetgevingsvoorstel waarmee voor het eerst Europese normen zullen worden ingevoerd voor het omgaan met radioactief afval en verbruikte splijtstof. Er zijn twee jaar verstreken sinds we een richtlijn inzake nucleaire veiligheid hebben aangenomen en sindsdien is er steeds meer aandacht besteed aan een veilige werking van kerncentrales. Het Europees Parlement heeft eveneens herhaaldelijk aangedrongen op een richtlijn inzake het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof. De gebeurtenissen in Fukushima hebben laten zien dat dit terecht was, want verbruikte splijtstof in tijdelijke opslagbassins kan eveneens een risico vertegenwoordigen dat met adequate maatregelen kan worden voorkomen. De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) is een groot voorstander van een Europese richtlijn, maar die moet wat ons betreft op een aantal punten strenger worden. In ons verslag hebben wij aandacht besteed aan de technologische aspecten, het beschikbaar stellen van financiële middelen en arbeidskrachten, evenals onafhankelijke, sterke en competente regelgevende instanties. Laat ik u onze standpunten nader toelichten. Zelfs de beste ideeën, hoe gewenst ook, kunnen geen werkelijkheid worden zonder voldoende financiële middelen. Binnen ITRE hebben we de financiële vereisten aanzienlijk aangescherpt. Het slechts adequaat en beschikbaar zijn van deze middelen is volgens ons niet voldoende. Op politiek niveau moeten wij ervoor zorgen dat deze twee vereisten worden geïmplementeerd, en wij zijn derhalve voorstander van meer transparantie van en toezicht op financiële middelen. Wij stellen eveneens voor te eisen dat de middelen voor een specifiek doeleinde worden benut. Wij hebben ons tevens sterk gemaakt voor implementatie van het beginsel 'de vervuiler betaalt' en dat is mijns inziens een van de fundamentele eisen van het Europees Parlement. Wij hebben bovendien gereageerd op de zorgen van het publiek ten aanzien van de veiligheid van verbruikte splijtstof en gepleit voor het omkeerbaarheidsbeginsel. Wij hebben het standpunt ingenomen dat verbruikte splijtstof moet worden beheerd. Om technische redenen of in geval van nieuwe technologische oplossingen moet deze splijtstof worden gewonnen, verwerkt of gerecycled en hergebruikt. Wij hebben de vereisten ten aanzien van transparantie aanmerkelijk aangescherpt en details uitgewerkt met betrekking tot inspraak van het publiek, de informatie die het publiek moet worden verschaft, evenals de wijze van communicatie en inspraak bij besluitvorming. Wij hebben in dit verband gewezen op het Verdrag van Aarhus. Onze commissie is een voorstander van regionale samenwerking. Om ervoor te zorgen dat regionale samenwerking echter niet slechts een excuus is om besluiten uit te stellen, hebben wij een reeks vereisten toegevoegd waaraan deze samenwerking moet voldoen. Wij hebben bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van werknemers die omgaan met verbruikte splijtstof en radioactief afval, naleving van het ALARA-beginsel ( zo laag als redelijkerwijs mogelijk) dat in de praktijk wordt bepaald, de noodzaak tot opleiding en training, evenals de noodzaak tot ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische vaardigheden. Ik wil met name ons standpunt ten aanzien van de uitvoer van radioactief afval benadrukken. Ik durf te stellen dat niemand in de commissie een NIMBY-houding ( niet in mijn achtertuin) heeft. Wij zijn tegen onverantwoord beheer en wij willen dat radioactief afval veilig wordt opgeslagen. Anderzijds weten wij dat er uitzonderingen zijn als het gaat om uitvoer. Om die reden hebben wij onze steun verleend aan een amendement waarmee uitvoer is toegestaan naar landen die dezelfde normen aanhouden als wij met deze richtlijn in de EU gaan invoeren. Wij moeten bijvoorbeeld geen radioactief afval gaan uitvoeren naar landen die niet over definitieve opslagfaciliteiten beschikken. Wij hebben eveneens een amendement ingediend waarin wij erop aandringen dat de Europese Commissie het concept voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof beoordeelt zodra de collegiale toetsingen zijn afgerond. De nadruk moet met name liggen op het omkeerbaarheidsbeginsel en de vereisten ten aanzien van uitvoer. Dames en heren, het Europees Parlement heeft op grond van het Euratom-Verdrag slechts een adviserende rol. We hebben hard gewerkt en ik ga er graag vanuit dat ons werk niet voor niets is geweest. Ik verwacht derhalve dat de Europese Commissie en de Raad onze standpunten zullen respecteren en ik verzoek u om de standpunten van ITRE tijdens dit debat te ondersteunen."@nl3
"− Pani Przewodnicząca! Zajmujemy się wnioskiem ustawodawczym, dzięki któremu wprowadzimy po raz pierwszy europejskie normy postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Upłynęły dwa lata od chwili, kiedy przyjęliśmy dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa jądrowego; od tego czasu przywiązuje się coraz większą wagę do bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych. Również Parlament Europejski kilkakrotnie wzywał do przyjęcia dyrektywy o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Wydarzenia w Fukushimie pokazały, że postępowanie nasze było słuszne, ponieważ wypalone paliwo jądrowe składowane w tymczasowym basenie może również stanowić zagrożenie, któremu da się zapobiec przez zastosowanie właściwych środków. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zdecydowanie opowiada się za pomysłem dyrektywy europejskiej, jednak chcielibyśmy by niektóre jej przepisy były bardziej rygorystyczne. W naszym sprawozdaniu zwróciliśmy uwagę na aspekty technologiczne, zapewnienie zasobów finansowych i ludzkich, oraz powołanie niezależnych, silnych i właściwych organów regulacyjnych. Pozwolę sobie przedstawić nieco bardziej szczegółowo nasze stanowiska. Nawet najlepsze, jak najbardziej pożądane pomysły nie zostaną urzeczywistnione, jeżeli nie będzie wystarczającego finansowania. W ITRE w sposób istotny wzmocniliśmy wymogi finansowe. Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne. Musimy zagwarantować spełnienie obu tych wymagań na szczeblu politycznym, dlatego też opowiadamy się za większą przejrzystością i nadzorem nad zasobami finansowymi. Wprowadzamy także wymóg wykorzystywania środków pieniężnych na określony cel. Utrzymaliśmy też w mocy stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, co uważam za jedno z kluczowych żądań Parlamentu Europejskiego. Zajęliśmy się także budzącymi zaniepokojenie opinii publicznej kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa składowanego paliwa jądrowego i poparliśmy zasadę odwracalności. Stoimy na stanowisku, że wypalone paliwo jądrowe musi podlegać kontroli. Ze względów technicznych lub też w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, paliwo takie mona jednak wydobywać, przerabiać lub recyklizować i użyć ponownie. Zaostrzyliśmy znacząco wymagania w zakresie przejrzystości i określiliśmy szczegóły dotyczące udziału społeczeństwa, informacji, jakie mają być podawane do wiadomości publicznej, jak również metody komunikacji i udziału w procedurach. W tym kontekście przywołaliśmy postanowienia konwencji z Aarhus. Nasza Komisja opowiada się za współpracą regionalną. Chcąc jednak zapewnić, żeby współpraca regionalna nie posłużyła jako wymówka pozwalającą na odkładanie decyzji, dodaliśmy całe mnóstwo wymagań, jakie powinna spełniać taka współpraca. Poświęciliśmy szczególną uwagę ochronie pracowników, którzy zajmują się wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, spełnieniu wymagań praktycznie sprawdzonej zasady ALARA (utrzymania zagrożenia na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie), potrzebie kształcenia i szkoleń, jak również potrzebie rozwijania umiejętności w zakresie nauki i techniki. Chciałabym szczególnie podkreślić nasze stanowisko w sprawie eksportu odpadów promieniotwórczych. Przypuszczam, że ani jeden z członków naszej Komisji nie jest zwolennikiem poglądów w rodzaju „nie na moim podwórku” (ang. nimby). Nie popieramy nieodpowiedzialnego postępowania i chcemy, żeby odpady promieniotwórcze były bezpiecznie składowane. Z drugiej strony, wiemy, że są wyjątki, kiedy dopuszcza się eksport. A zatem poparliśmy przyjęcie poprawki pozwalającej na eksport do krajów stosujących normy, które będziemy w prowadzać w UE przez przedmiotową dyrektywę. Na przykład, nie powinniśmy eksportować odpadów promieniotwórczych do krajów, które nie posiadają składowisk służących do ostatecznego usuwania odpadów. Złożyliśmy także poprawkę, w której żądamy, żeby po zakończeniu wzajemnej oceny, Komisja Europejska oceniła koncepcję postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Szczególny nacisk należy położyć na zasadę odwracalności w wymogach dotyczących exportu. Panie i Panowie! Na mocy traktatu EURATOM Parlament Europejski pełni jedynie funkcję doradczą. Pracowaliśmy ciężko i chciałabym wierzyć, że nasza praca nie pójdzie na marne. Oczekuję zatem, by Komisja Europejska i Rada uszanowały nasze stanowiska i proszę Państwa o poparcie podczas tej debaty stanowisk zajętych przez ITRE."@pl16
"− Senhora Presidente, trata-se aqui de uma proposta legislativa através da qual iremos, pela primeira vez, introduzir normas europeias relativas à manipulação de resíduos radioactivos e combustível nuclear irradiado. Decorreram dois anos desde que adoptámos uma directiva sobre a segurança nuclear e, desde então, tem sido atribuída uma atenção crescente à segurança na exploração das centrais nucleares. O Parlamento Europeu também instou diversas vezes à introdução de uma directiva sobre a gestão dos resíduos radioactivos e do combustível nuclear irradiado. Os incidentes em Fukushima mostraram que tínhamos razão em fazê-lo, pois o combustível irradiado numa piscina de armazenagem temporária pode igualmente representar um risco que é possível evitar com medidas adequadas. A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) é muito favorável à ideia de uma directiva europeia, mas queremos que esta seja mais rigorosa em determinados aspectos. No nosso relatório, atribuímos particular atenção aos aspectos tecnológicos, à provisão de recursos financeiros e humanos, e à necessidade de dispor de organismos reguladores independentes, fortes e competentes. Vou descrever-vos um pouco mais em pormenor as nossas posições. Até mesmo as melhores ideias, por mais desejáveis que sejam, não se poderão concretizar se não houver financiamento suficiente. Na ITRE, o que fizemos, essencialmente, for reforçar os requisitos financeiros. Para nós, não basta que os recursos sejam os adequados e estejam disponíveis. Temos de assegurar, a nível político, que estes dois requisitos sejam levados a efeito e, por conseguinte, reclamamos uma maior transparência e uma supervisão acrescida dos recursos financeiros. Introduzimos também a exigência de que as verbas disponíveis sejam utilizadas para fins específicos. Pugnámos igualmente pela aplicação do princípio do poluidor-pagador, o que, pessoalmente, considero ser uma das principais exigências do Parlamento Europeu. Demos também resposta a preocupações dos cidadãos relativamente à segurança do combustível nuclear eliminado, e apoiámos o princípio da reversibilidade. Assumimos a posição de que o combustível irradiado deve ser controlado. Contudo, por razões técnicas ou caso surjam novas soluções tecnológicas, esse combustível poderá vir a ser objecto de extracção ou transformação, ou ainda de reciclagem e reutilização. Reforçámos de forma significativa os requisitos de transparência e definimos pormenorizadamente os aspectos relativos à participação pública, à informação a ser transmitida aos cidadãos e ao método de comunicação e participação nos procedimentos. Neste contexto, remetemos para a Convenção de Aarhus. A nossa comissão é a favor da cooperação regional. No entanto, para garantir que a cooperação regional não sirva meramente como desculpa para atrasar as decisões, acrescentámos toda uma série de requisitos que essa cooperação deve satisfazer. Conferimos particular atenção à protecção dos trabalhadores que intervêm na gestão de combustível irradiado e resíduos radioactivos, à observância do princípio ALARA ("as low as reasonably achievable" ou "tão baixo quanto razoavelmente possível") na prática, e à necessidade de educação e formação bem como de desenvolver competências científicas e tecnológicas. Gostaria de destacar em particular a nossa posição sobre a exportação de resíduos radioactivos. Devo dizer que não há um único membro na comissão que se caracterize pela atitude de "no meu quintal não". Não somos a favor da gestão irresponsável e queremos que os resíduos radioactivos sejam eliminados em condições de segurança. Por outro lado, sabemos que há excepções em que a exportação é permitida. Apoiámos, por conseguinte, a alteração que permite as exportações para países que aplicam normas idênticas às que iremos introduzir na UE com esta directiva. A título de exemplo, não devemos exportar resíduos radioactivos para países que não dispõem de instalações de eliminação definitiva. Apresentámos igualmente uma alteração em que exigimos que a Comissão Europeia, uma vez concluídas as avaliações pelos pares, avalie o conceito de gestão de resíduos radioactivos e de combustível irradiado. Deve ser atribuída particular importância ao princípio da reversibilidade e aos requisitos em matéria de exportação. Minhas senhoras e meus senhores, à luz do Tratado Euratom, o Parlamento Europeu tem apenas uma função consultiva. Trabalhámos arduamente e gostaria de acreditar que o nosso trabalho não foi em vão. Espero, pois, que a Comissão Europeia e o Conselho respeitem as nossas posições e convido-vos, neste debate, a apoiar as posições adoptadas pela Comissão ITRE."@pt17
"− Dnă președintă, abordăm o propunere legislativă cu ajutorul căreia vom introduce, pentru prima dată, standarde europene privind gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. Au trecut doi ani de la adoptarea unei directive privind siguranța nucleară și de atunci, o atenție deosebită a fost acordată funcționării în condiții de siguranță a centralelor nucleare. De asemenea, Parlamentul European a solicitat, de mai multe ori, o directivă privind gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. Evenimentele de la Fukushima au demonstrat că am avut dreptate să procedăm astfel, deoarece combustibilul nuclear uzat stocat într-un bazin temporar ar putea, de asemenea, să reprezinte un risc care poate fi prevenit prin măsuri corespunzătoare. Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) este în favoarea ideii unei directive europene, dar ne dorim să fie mult mai riguroasă pe alocuri. În raportul nostru, am acordat atenție aspectelor tehnologice, furnizării de resurse financiare și resurse umane și organismelor de reglementare independente, puternice și competente. Permiteți-mi să vă ofer puțin mai multe detalii privind poziția noastră. Și cele mai bune idei, indiferent cât de mult ar fi de dorit, nu vor putea deveni realitate dacă nu sunt suficient finanțate. În cadrul ITRE, am consolidat, în principal, solicitările de finanțare. Pentru noi, nu este suficient ca aceste resurse să fie doar adecvate și disponibile. La nivel politic, trebuie să ne asigurăm că aceste două cerințe sunt puse în aplicare și, prin urmare, noi sprijinim creșterea transparenței și a supravegherii resurselor financiare. De asemenea, introducem o cerință ca fondurile să fie utilizate pentru un anumit scop. De asemenea, am confirmat punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește”, pe care îl consider una din solicitările-cheie ale Parlamentului European. De asemenea, am răspuns la preocupările publicului referitoare la siguranța combustibilului nuclear eliminat și am susținut principiul reversibilității. Am adoptat poziția conform căreia combustibilul nuclear uzat trebuie controlat. Cu toate acestea, din motive tehnice sau în cazul noilor soluții tehnologice, acest tip de combustibil ar putea fi extras, procesat sau reciclat și reutilizat. Am înăsprit în mod considerabil cerințele de transparență și am stabilit detaliile referitoare la participarea publicului, informațiile care trebuie oferite publicului, metodele de comunicare și participarea la proceduri. În acest context, am făcut referire la Convenția de la Aarhus. Comisia noastră este de acord cu cooperarea regională. Totuși, pentru a ne asigura că această cooperare regională nu servește drept scuză pentru amânarea deciziilor, am adăugat o serie întreagă de cerințe pe care ar trebui să le îndeplinească o astfel de cooperare. Am acordat o atenție deosebită protecției lucrătorilor care manevrează combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive, în conformitate cu principiul ALARA (cât mai sigure și cât mai reduse posibil) care stabilește, în practică, necesitatea educației și formării profesionale, precum și necesitatea dezvoltării competențelor științifice și tehnologice. Aș dori, în mod special, să subliniez poziția noastră cu privire la exportul deșeurilor radioactive. Îndrăznesc să afirm că niciun singur membru al comisiei nu are o atitudine de tip NIMBY (not in my backyard - „nu în curtea mea”). Nu suntem de acord cu gestionarea iresponsabilă și ne dorim ca deșeurile radioactive să fie eliminate în condiții de siguranță. Pe de altă parte, știm că există excepții unde exportul este permis. Prin urmare, am susținut amendamentul care permite exporturile către țările care funcționează pe baza acelorași principii pe care le vom introduce în UE prin intermediul acestei directive. De exemplu, nu ar trebui să exportăm deșeuri radioactive către țări care nu au instalații de depozitare finală. Am depus, de asemenea, un amendament în care solicităm Comisiei Europene ca, odată cu finalizarea evaluărilor inter pares, să evalueze conceptul de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. O atenție deosebită trebuie acordată principiului reversibilității și cerințelor privind exportul. Doamnelor și domnilor, Parlamentul European are rol consultativ potrivit Tratatului Euratom. Am depus numeroase eforturi și aș dori să cred că munca noastră nu va fi în van. Prin urmare, îmi doresc ca poziția noastră să fie respectată de Comisia Europeană și Consiliu și vă solicit, pe parcursul acestei dezbateri, să sprijiniți pozițiile adoptate de către ITRE."@ro18
"− Zaoberáme sa tu legislatívnym návrhom, ktorým po prvý raz zavedieme európske normy pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým rádioaktívnym palivom. Od prijatia smernice o jadrovej bezpečnosti prešli dva roky a odvtedy sa bezpečnej prevádzke jadrových elektrární venuje zvýšená pozornosť. Európsky parlament tiež niekoľkokrát požadoval smernicu o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom. Udalosti vo Fukušime dokázali, že robíme správne, pretože vyhorené jadrové palivo uskladnené v dočasnej nádrži môže tiež predstavovať riziko, ktorému je možné pomocou vhodných opatrení predísť. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku veľmi podporuje myšlienku európskej smernice, ale chceme, aby bola v určitých oblastiach dôslednejšia. V našej správe sme sa venovali technologickým stránkam, zabezpečeniu finančných a ľudských zdrojov a nezávislým, silným a schopným orgánom. Dovoľte mi podrobnejšie vysvetliť naše názory. Ani najlepšie myšlienky – bez ohľadu na to, ako veľmi sú potrebné – sa nestanú realitou, ak nebude dostatok financií. Vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku sme v podstate posilnili finančné požiadavky. Nám nepostačuje, že tieto prostriedky sú len primerané a dostupné. Musíme na politickej úrovni zabezpečiť, aby sa tieto dve požiadavky vykonali, a preto podporujeme väčšiu transparentnosť a dohľad nad finančným zdrojmi. Predkladáme tiež požiadavku, že peniaze by sa mali používať len na špecifické účely. Presadili sme aj uplatňovanie zásady, podľa ktorej platí znečisťovateľ, ktorú považujem za jednu z kľúčových požiadaviek Európskeho parlamentu. Reagovali sme aj na obavy verejnosti týkajúce sa bezpečnosti likvidovaného jadrového paliva a podporili sme zásadu reverzibility. Zaujali sme stanovisko, že vyhorené jadrové palivo sa musí kontrolovať. Z technických dôvodov alebo v prípade nových technologických riešení sa však takéto palivo môže opätovne vyberať, spracovať alebo recyklovať a opäť použiť. Výrazne sme sprísnili požiadavky na transparentnosť a podrobne sme opísali účasť verejnosti, informácie, ktoré sa majú poskytovať verejnosti, spôsob komunikácie a účasť v postupoch. V tejto súvislosti sme sa odvolávali na Aarhuský dohovor. Náš výbor je za regionálnu spoluprácu. Aby však regionálna spolupráca neslúžila len ako výhovorka na odkladanie rozhodnutí, doplnili sme množstvo požiadaviek, ktoré by takáto spolupráca mala spĺňať. Osobitne sme sa venovali ochrane pracovníkov, ktorí manipulujú s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, dodržiavaniu zásady najnižšej primerane dosiahnuteľnej úrovne (ALARA), ktorá je v praxi stanovená, potrebe vzdelávania a odbornej prípravy a tiež potrebe vývoja vedeckých a technologických zručností. Osobitne by som chcela zdôrazniť náš postoj k vývozu rádioaktívneho odpadu. Dovolím si povedať, že žiadny člen výboru nie je zástancom postoja „nie na mojom dvore“. Nepodporujeme nezodpovedné nakladanie s odpadom a chceme, aby sa rádioaktívny odpad likvidoval bezpečne. Na druhej strane vieme, že existujú výnimky, v rámci ktorých je vývoz povolený. Preto sme podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožňuje vývozy do krajín, ktoré majú rovnaké normy, aké touto smernicou zavedieme v EÚ. Rádioaktívny odpad by sme napríklad nemali vyvážať do krajín, ktoré nemajú zariadenia na jeho konečné uloženie. Predložili sme aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom požadujeme, aby Európska komisia po dokončení partnerských posúdení posúdila koncepciu nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom. Osobitný dôraz by sa mal klásť na zásadu reverzibility a vývozné požiadavky. Dámy a páni, podľa zmluvy o Euroatome má Európsky parlament len poradnú úlohu. Usilovne sme pracovali a dúfam, že naša práca nebude zbytočná. Preto očakávam, že Európska komisia a Rada zohľadnia naše stanoviská, a žiadam vás, aby ste počas tejto rozpravy podporili stanoviská prijaté Výborom pre priemysel, výskum a energetiku."@sk19
"− Fru talman! Vi behandlar ett lagstiftningsförslag genom vilket vi för första gången kommer att införa europeiska normer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Två år har gått sedan vi antog ett direktiv om kärnsäkerhet, och sedan dess har den säkra driften av kärnkraftverk uppmärksammats i allt större utsträckning. Parlamentet har vid ett flertal tillfällen efterlyst ett direktiv om hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Händelserna i Fukushima visar att vi gjorde rätt eftersom använt kärnbränsle som förvaras i en tillfällig bassäng också kan utgöra en risk som kan förebyggas genom lämpliga åtgärder. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) är mycket positivt till ett EU-direktiv men vi vill att det ska vara strängare inom vissa områden. I vårt betänkande har vi uppmärksammat tekniska aspekter, tillhandahållande av ekonomiska och personella resurser samt oberoende och behöriga tillsynsmyndigheter. Låt mig beskriva våra ståndpunkter lite mer ingående för er. Inte ens de bästa idéerna, hur önskvärda de än må vara, kommer att kunna förverkligas om det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser. I ITRE-utskottet har vi i grund och botten förstärkt finansieringskraven. Enligt oss räcker det inte med att dessa resurser bara är tillräckliga och tillgängliga. På politisk nivå måste vi se till att dessa två krav genomförs, och därför stöder vi ökad öppenhet och kontroll när det gäller ekonomiska resurser. Vi inför också ett krav på att pengarna ska användas till ett särskilt syfte. Vi har också försvarat tillämpningen av principen om att förorenaren betalar, och jag anser att det är ett av parlamentets viktigaste krav. Vi har dessutom reagerat på allmänhetens oro angående säkerheten vid slutförvaring av kärnbränsle och gett vårt stöd till reversibilitetsprincipen. Vi har antagit ståndpunkten att använt kärnbränsle måste kontrolleras. Av tekniska skäl eller vid uppkomst av nya tekniska lösningar kan detta bränsle dock utvinnas, behandlas eller återvinnas och återanvändas. Vi har i hög grad ökat kraven på öppenhet och fastställt detaljerna för allmänhetens deltagande, vilken information som ska ges till allmänheten, vilken kommunikationsmetod som ska tillämpas och hur deltagandet i förfarandena ska se ut. I detta sammanhang har vi hänvisat till Århuskonventionen. Vårt utskott är positivt till regionalt samarbete. För att garantera att detta samarbete inte enbart fungerar som en ursäkt för att skjuta upp beslut har vi dock lagt till många krav som detta samarbete ska uppfylla. Vi har särskilt uppmärksammat skyddet av de arbetare som hanterar använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, efterlevnad av Alara-principen (as low as reasonably achievable) som tillämpas i praktiken, behovet av utbildning samt behovet av utveckling av vetenskapliga och tekniska färdigheter. Jag vill framför allt betona vår ståndpunkt om export av radioaktivt avfall. Jag vågar påstå att inte en enda ledamot i utskottet är en så kallad nimby (”not in my backyard”). Vi är inte positiva till oansvarig hantering och vi vill att radioaktivt avfall ska slutförvaras på ett säkert sätt. Å andra sidan vet vi att det finns undantag där export är tillåten. Därför stödde vi det ändringsförslag som tillåter export till länder som tillämpar samma normer som vi kommer att införa i EU genom det aktuella direktivet. Vi bör t.ex. inte exportera radioaktivt avfall till länder som inte har några slutförvarsanläggningar. Vi har också lagt fram ett ändringsförslag i vilket vi kräver att kommissionen, efter att granskningarna har slutförts, utvärderar konceptet för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Särskild tonvikt bör läggas vid reversibilitetsprincipen och exportkraven. Parlamentet har endast en rådgivande funktion enligt Euratomfördraget. Vi har arbetat hårt och jag vill tro att vårt arbete inte är förgäves. Därför förväntar jag mig att kommissionen och rådet tar hänsyn till våra ståndpunkter och jag ber er att under denna debatt stödja de ståndpunkter som ITRE har antagit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ALARA"13
"as low as reasonably achievable"5
"as low as reasonably achievable»"8
"as low as reasonably possible"3
"nimby"8
"nimby (not in my backyard"5
"«not in my backyard»"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph