Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-247-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-247-875"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W marcu i czerwcu 2010 roku Rada Europejska przyjęła strategię Europa 2020, której głównym priorytetem jest wzmożona koordynacja strategii polityki gospodarczej w krajach członkowskich z długofalowym celem, jakim jest trwały oraz sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost i zrównoważone zatrudnienie. Jako że zarządzanie gospodarcze umieszcza dług publiczny na równi z deficytem, powinniśmy dopełnić wszelkich starań, żeby ustalenie średniookresowych ram budżetowych przyczyniło się do zmniejszenia obciążeń przyszłych pokoleń. Musimy przy tym wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas pierwszego dziesięciolecia funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Istnieje paląca potrzeba ujednolicenia wymogów dotyczących zasad i procedur tworzących ramy budżetowe, zapewniające podobne świadczenia ochrony socjalnej oraz zwalczania wykluczenia społecznego. Mając na uwadze dużą współzależność pomiędzy budżetem państw członkowskich a budżetem Unii, prognozy budżetowe na obu poziomach powinny cechować się tą samą dozą przejrzystości. Dlatego tak ważne jest porozumienie między Komisją a każdym państwem członkowskim w kwestii zakresu i metod prognozowania. Współpraca tego typu pozwoliłaby uniknąć sprzecznych ze sobą scenariuszy makrobudżetowych oraz zwiększyć wiarygodność prognoz wykorzystywanych w procesie planowania."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V březnu a červnu roku 2010 přijala Evropská rada strategii Evropa 2020, jejíž hlavní prioritou je větší koordinace hospodářsko-politických strategií členských států a dlouhodobým cílem pak udržitelný a všeobecný růst a udržitelná zaměstnanost. Jelikož hospodářská správa považuje veřejný dluh za ekvivalent schodku, měli bychom vynaložit veškeré úsilí, abychom zajistili, že zaváděný střednědobý rozpočtový rámec přispěje k omezení zátěže pro budoucí generace. Při tom musíme využít zkušenosti, které jsme získali během prvního desetiletí fungování hospodářské a měnové unie. Požadavky týkající se pravidel a postupů vytvářejících rozpočtový rámec je naléhavě zapotřebí standardizovat, aby se zajistily stejné dávky sociální ochrany a bránilo se sociálnímu vyloučení. S ohledem na vysokou míru vzájemné provázanosti rozpočtů členských států a rozpočtu EU by měly být rozpočtové prognózy na obou úrovních charakteristické stejnou mírou transparentnosti. Proto je tak důležité, aby se Komise dohodla s každým ze členských států, pokud jde o rozsah prognóz a používané metody. Spolupráce tohoto druhu by umožnila předejít protichůdným makro rozpočtovým scénářům a zvýšit důvěryhodnost prognóz využíváních k plánování."@cs1
"I marts og juni 2010 vedtog Det Europæiske Råd Europa 2020-strategien, hvis hovedprioritet er øget koordinering af medlemsstaternes økonomiske politiske strategier, og hvor det langsigtede mål er bæredygtig og inklusiv vækst og bæredygtig beskæftigelse. Da man i forbindelse med økonomisk styring opfatter offentlig gæld som lig med underskud, skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at den mellemfristede budgetramme, der indføres, bidrager til at mindske byrden for de fremtidige generationer. Her skal vi bruge erfaringerne fra Den Økonomiske og Monetære Unions første 10 år. Det er nødvendigt hurtigt at standardisere kravene vedrørende de bestemmelser og procedurer, der udgør budgetrammen, for at sikre ensartede socialsikringsydelser og for at bekæmpe social udstødelse. I lyset af den store gensidige afhængighed mellem medlemsstaternes budgetter og EU-budgettet, skal budgetoverslagene på begge niveauer kendetegnes af samme grad af gennemsigtighed. Derfor er det så vigtigt, at vi får en aftale på plads mellem Kommissionen og de enkelte medlemsstater vedrørende overslagenes omfang og de metoder, der bruges til at udarbejde overslagene. Et sådant samarbejde betyder, at man kan undgå modstridende makrobudgetscenarier, og at man kan øge tiltroen til de prognoser, der bruges til planlægning."@da2
"Im März und Juni 2010 nahm der Europäische Rat die Strategie Europa 2020 an, deren Hauptpriorität die verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der Strategien für die Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten ist und die langfristig zum Ziel hat, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie zukunftsfähige Beschäftigung sicherzustellen. Da die wirtschaftspolitische Steuerung Staatsschulden als gleichbedeutend mit einem Haushaltsdefizit ansieht, sollten wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der mittelfristig festgesetzte Haushaltsrahmen dazu beträgt, die Lasten der nachkommenden Generationen zu verringern. Dabei müssen wir die Erfahrungen nutzen, die wir in den ersten zehn Jahren seit dem Bestand der Wirtschafts- und Währungsunion gesammelt haben. Die Anforderungen in Verbindung mit den Vorschriften und Verfahren für den Haushaltsrahmen müssen dringend standardisiert werden, um ähnlichen sozialen Schutz zu gewährleisten und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Angesichts der starken gegenseitigen Abhängigkeit der Haushalte der Mitgliedstaaten und des EU-Haushalts sollten Haushaltsprognosen auf beiden Ebenen das gleiche Maß an Transparenz aufweisen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass zwischen der Kommission und jedem Mitgliedstaat eine Vereinbarung bezüglich des Umfangs und der Mittel der Prognosen besteht. Eine Zusammenarbeit dieser Art würde es ermöglichen, dass widersprüchliche Haushaltsszenarien auf Makroebene vermieden werden können und dass die Glaubwürdigkeit der Prognosen für Planungszwecke erhöht wird."@de9
"Τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», βασική προτεραιότητα της οποίας είναι ο ενισχυμένος συντονισμός των στρατηγικών οικονομικής πολιτικής στα κράτη μέλη και, ως μακροπρόθεσμος στόχος, η αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η βιώσιμη απασχόληση. Εφόσον η οικονομική διακυβέρνηση αντιμετωπίζει το δημόσιο χρέος ως ισοδύναμο ελλείμματος, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ συνδράμει στη μείωση της επιβάρυνσης για τις μελλοντικές γενιές. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Απαιτήσεις σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει επειγόντως να τυποποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν παρόμοιες παροχές κοινωνικής προστασίας και να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Λόγω του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης μεταξύ των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι δημοσιονομικές προβλέψεις σε αμφότερα τα επίπεδα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον ίδιο βαθμό διαφάνειας. Αυτός είναι ο λόγος για το οποίο κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και εκάστου κράτους μέλους σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των προβλέψεων και των μεθόδων πρόβλεψης. Αυτού του είδους η συνεργασία θα επέτρεπε την αποφυγή αντιφατικών μακροδημοσιονομικών σεναρίων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των προβλέψεων που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό."@el10
"In March and June 2010, the European Council adopted the Europe 2020 strategy, the main priority of which is enhanced coordination of economic policy strategies in the Member States and, as a long-term goal, sustainable and inclusive growth and sustainable employment. Since economic governance regards public debt as equivalent to a deficit, we should make every effort to ensure that the medium-term budgetary framework which is put in place helps to reduce the burden on future generations. In doing so, we must use the experience gained during the first decade of functioning of the Economic and Monetary Union. Requirements pertaining to the rules and procedures that form the budgetary framework urgently need to be standardised, in order to ensure similar social protection benefits and to fight social exclusion. In view of the high level of interdependence between the budgets of the Member States and the EU budget, budgetary forecasts at both levels should be characterised by the same degree of transparency. This is why it is so important for an agreement to be in place between the Commission and each Member State as regards the scope of forecasts and forecasting methods. Cooperation of this kind would make it possible to avoid contradictory macrobudgetary scenarios and to increase the credibility of forecasts using for planning."@en4
"En marzo y junio de 2010, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europa 2020, cuya prioridad fundamental es la coordinación mejorada de las estrategias de política económica en los Estados miembros y, como objetivo a largo plazo, el crecimiento sostenible e integrador, y el empleo sostenible. Puesto que la gobernanza económica considera que la deuda pública equivale a un déficit, deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el marco presupuestario a medio plazo que se ponga en práctica ayude a reducir la carga que recaerá sobre las generaciones futuras. Al hacerlo, debemos emplear la experiencia adquirida durante la primera década de funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Los requisitos concernientes a las normas y procedimientos que forman el marco presupuestario tienen que estandarizarse urgentemente, con el fin de garantizar unas prestaciones de protección social similares y luchar contra la exclusión social. En vista del alto nivel de interdependencia entre los presupuestos de los Estados miembros y el presupuesto de la UE, las previsiones presupuestarias a ambos niveles deberían caracterizarse por el mismo grado de transparencia. Por este motivo es tan importante que exista un acuerdo entre la Comisión y cada Estado miembro en lo que respecta al alcance de las previsiones y los métodos de previsión. Una cooperación de este tipo haría posible evitar escenarios macropresupuestarios contradictorios y aumentar la credibilidad del uso de previsiones para la planificación."@es21
"2010. aasta märtsis ja juunis võttis Euroopa Nõukogu vastu Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia, mille prioriteet on liikmesriikide majandusstrateegiate parem koordineerimine ning mille pikaajaline eesmärk on jätkusuutlik ja kaasav kasv ja tööhõive. Kuna majandusjuhtimises on riigivõlg sama mis eelarvedefitsiit, peaksime andma oma parima tagamaks, et rakendatav keskmise tähtajaga eelarvete raamistik aitaks vähendada tulevaste põlvkondade koormat. Seejuures peame kasutama majandus- ja rahaliidu toimimise esimesel aastakümnel saadud kogemusi. Nõuded, mis puudutavad eelarveraamistiku moodustavaid reegleid ja menetlusi, tuleb kohe standardida, et tagada sarnane sotsiaalne kaitse ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu. Arvestades liikmesriikide eelarvete ja ELi eelarve sõltumatuse taset üksteisest, peaksid eelarveprognoosid olema ühtviisi läbipaistvad. Seetõttu ongi oluline, et komisjoni ja iga liikmesriigi vahel oleks leping prognooside ulatuse ja prognoosimismeetodite kohta. Selline koostöö võimaldaks vältida vastuolulisi makromajanduslikke ja eelarvelisi stsenaariume ning suurendada planeerimisel usaldust prognooside kasutamise vastu."@et5
"Eurooppa-neuvosto hyväksyi maaliskuussa ja kesäkuussa 2010 Eurooppa 2020 -strategian, jonka keskeinen painopisteala on jäsenvaltioiden talouspoliittisten strategioiden entistä vahvempi koordinointi ja pitkän ajanjakson tavoite kestävä ja osallistava kasvu sekä kestävä työllisyys. Koska taloushallinnossa valtionvelan katsotaan vastaavan alijäämää, meidän on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että keskipitkän aikavälin budjettikehyksellä autetaan vähentämään tulevien sukupolvien taakkaa. Näin toimiessamme meidän on hyödynnettävä kokemuksiamme talous- ja rahaliiton ensimmäisen vuosikymmenen toiminnasta. On kiireesti standardoitava budjettikehyksen muodostaviin sääntöihin ja menettelyihin liittyvät vaatimukset, jotta voidaan varmistaa vastaavat sosiaaliturvaedut ja torjua sosiaalista syrjäytymistä. Ottaen huomioon jäsenvaltioiden talousarvioiden ja EU:n talousarvion hyvin merkittävän keskinäisen riippuvuussuhteen molempien tasojen talousarvioennusteiden on oltava yhtä avoimia. Tämän vuoksi on tärkeää, että komission ja jokaisen jäsenvaltion välillä on sopimus ennusteiden ulottuvuudesta ja ennusteisiin sovellettavista menetelmistä. Tällainen yhteistyö auttaisi välttämään ristiriitaisia makrotason talousarvionäkymiä ja lisäisi suunnittelussa käytettävien ennusteiden uskottavuutta."@fi7
"En mars et en juin 2010, le Conseil européen a adopté la stratégie Europe 2020, dont la principale priorité est de renforcer la coordination des stratégies de politique économique dans les États membres et, dont l’objectif à long terme est de garantir la croissance durable et inclusive et l’emploi durable. Dans la mesure où la gouvernance économique assimile la dette publique à un déficit, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le cadre budgétaire à moyen terme qui est aujourd’hui mis en place contribue à réduire le fardeau qui pèsera sur les générations futures. Ce faisant, nous devons nous appuyer sur l’expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Les exigences relatives aux règles et procédures qui constituent le cadre budgétaire doivent être standardisées de toute urgence, afin de garantir des bénéfices similaires en termes de protection sociale et de lutter contre l’exclusion sociale. Au vu du degré élevé d’interdépendance entre les budgets des États membres et celui de l’UE, les prévisions budgétaires aux deux niveaux devraient afficher le même degré de transparence. C’est pourquoi un accord entre la Commission et les différents États membres sur la portée des prévisions et les méthodes de prévision est tellement important. Une coopération de ce type permettrait d’éviter des scénarios macrobudgétaires contradictoires et d’accroître la crédibilité des prévisions utilisées aux fins de la planification."@fr8
"Az Európai Tanács 2010 márciusában és júniusában elfogadta az Európa 2020 stratégiát, amelynek legfőbb prioritása a tagállami gazdaságpolitikai stratégiák fokozott összehangolása, illetve hosszú távú célként a fenntartható és befogadó növekedés és a fenntartható foglalkoztatás. Mivel a gazdasági kormányzás az államadósságot a költségvetési hiánnyal egyenértékűnek tekinti, mindent el kell követnünk annak biztosítása érdekében, hogy az életbe lépő középtávú költségvetési keret segítsen a jövő generációkra háruló teher csökkentésében. Ennek során fel kell használnunk a Gazdasági és Monetáris Unió működésének első évtizede alatt szerzett tapasztalatokat. A költségvetési keretet alkotó szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos követelményeket sürgősen szabványosítani kell a hasonló szociális védelmi ellátások biztosítása és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében. A tagállamok költségvetései és az uniós költségvetés közötti nagyfokú kölcsönös függésre tekintettel a költségvetési előrejelzéseket mindkét szinten azonos fokú átláthatóságnak kell jellemeznie. Ezért fontos annyira, hogy megállapodás legyen érvényben a Bizottság és minden tagállam között az előrejelzések hatókörét és az előrejelzési módszereket illetően. Az ilyen jellegű együttműködés lehetővé tenné az egymásnak ellentmondó makroköltségvetési forgatókönyvek elkerülését és a tervezéshez felhasznált előrejelzések hitelességének növelését."@hu11
"Nel marzo e giugno 2010, il Consiglio europeo ha adottato la strategia Europa 2020, la cui principale priorità consiste nel coordinamento rafforzato delle strategie di politica economica degli Stati membri e, quale obiettivo a lungo termine, una crescita sostenibile ed inclusiva e uno sviluppo sostenibile. Poiché la governance economica equipara il debito pubblico a un disavanzo, dovremmo impegnarci a fondo per garantire che il quadro di bilancio a medio termine che verrà istituito contribuisca a ridurre l’onere a carico delle generazioni future. A tal fine, occorre sfruttare l’esperienza acquisita nel coso del primo decennio di operatività dell’unione economica e monetaria. è necessario e impellente standardizzare gli obblighi derivanti dalle norme e procedure che compongono il quadro di bilancio, al fine di assicurare prestazioni analoghe in termini di protezione fiscale e di combattere l’esclusione sociale. Alla luce della marcata interdipendenza tra i bilanci degli Stati membri e il bilancio comunitario, le previsioni di bilancio a entrambi i livelli dovrebbero essere contrassegnate dal medesimo grado di trasparenza. Per questo è così importante che tra la Commissione e ogni paese membro venga stipulato un accordo relativo al campo di applicazione delle previsioni e al metodo delle stesse. Una cooperazione del genere consentirebbe di evitare scenari contraddittori di macrobilanci e accrescerebbe la credibilità del ricorso alle previsioni per la pianificazione."@it12
"2010 m. kovo ir birželio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino 2020 m. Europos strategiją, kurios pagrindinis prioritetas – geresnis ekonomikos politikos strategijų derinimas valstybėse narėse ir toks ilgalaikis tikslas kaip tvarus bei integracinis augimas ir pastovių darbo vietų kūrimas. Kadangi vykdant ekonomikos valdymą valstybės skola laikoma tolygia deficitui, turėtume stengtis užtikrinti, kad taikoma vidutinio laikotarpio biudžeto sistema padėtų sumažinti naštą ateities kartoms. Tai darydami turime pasinaudoti patirtimi, įgyta per pirmąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo dešimtmetį. Reikalavimus, susijusius su taisyklėmis ir procedūromis, kurios sudaro biudžeto sistemą, reikia skubiai standartizuoti, siekiant užtikrinti panašias socialinės apsaugos išmokas ir kovoti su socialine atskirtimi. Atsižvelgiant į didelę valstybių narių biudžetų ir ES biudžeto tarpusavio priklausomybę, biudžeto prognozės abiem lygmenimis turėtų būti vienodai skaidrios. Būtent todėl taip svarbu, kad Komisija ir kiekviena valstybė narė sudarytų susitarimą dėl prognozių apimties ir prognozavimo metodų. Toks bendradarbiavimas padėtų išvengti prieštaringų makrobiudžetinių scenarijų ir padidinti prognozių naudojimo planavimui patikimumą."@lt14
"Eiropas Padome 2010. gada martā un jūnijā pieņēma stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras galvenā prioritāte ir dalībvalstu ekonomikas politikas koordinācijas uzlabošana un ilgtermiņa mērķis — ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme un ilgtspējīga nodarbinātība. Tā kā ekonomiskā pārvaldība uzskata valsts parādu par līdzvērtīgu deficītam, mums ir jāvelta visas pūles, lai nodrošinātu, ka ieviestā vidēja termiņa budžeta shēma palīdz samazināt nākamajām paaudzēm radīto slogu. To veicot, mums ir jāizmanto tā pieredze, kas gūta Ekonomikas un monetārās savienības darbības pirmajā desmitgadē. Prasības attiecībā uz noteikumiem un procedūrām, kas veido budžeta shēmu, ir steidzami jāstandartizē, lai nodrošinātu līdzīgus sociālās aizsardzības ieguvumus un cīnītos pret sociālo atstumtību. Ņemot vērā dalībvalstu budžetu un ES budžeta savstarpējās atkarības augsto pakāpi, budžeta prognozēm abos līmeņos ir jābūt vienlīdz pārredzamām. Tādēļ ir tik svarīgi īstenot nolīgumu starp Komisiju un katru dalībvalsti attiecībā uz prognožu darbības jomu un prognozēšanas metodēm. Šāda sadarbība dotu iespēju izvairīties no pretrunīgiem makroekonomikas budžeta scenārijiem un palielināt plānošanā izmantoto prognožu uzticamību."@lv13
"W marcu i czerwcu 2010 roku Rada Europejska przyjęła strategię Europa 2020, której głównym priorytetem jest wzmożona koordynacja strategii polityki gospodarczej w krajach członkowskich z długofalowym celem, jakim jest trwały oraz sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost i zrównoważone zatrudnienie. Jako że zarządzanie gospodarcze umieszcza dług publiczny na równi z deficytem, powinniśmy dopełnić wszelkich starań, żeby ustalenie średniookresowych ram budżetowych przyczyniło się do zmniejszenia obciążeń przyszłych pokoleń. Musimy przy tym wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas pierwszego dziesięciolecia funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Istnieje paląca potrzeba ujednolicenia wymogów dotyczących zasad i procedur tworzących ramy budżetowe, zapewniające podobne świadczenia ochrony socjalnej oraz zwalczania wykluczenia społecznego. Mając na uwadze dużą współzależność pomiędzy budżetem państw członkowskich a budżetem Unii, prognozy budżetowe na obu poziomach powinny cechować się tą samą dozą przejrzystości. Dlatego tak ważne jest porozumienie między Komisją a każdym państwem członkowskim w kwestii zakresu i metod prognozowania. Współpraca tego typu pozwoliłaby uniknąć sprzecznych ze sobą scenariuszy makrobudżetowych oraz zwiększyć wiarygodność prognoz wykorzystywanych w procesie planowania."@mt15
"In maart en juni 2010 heeft de Europese Raad de EU 2020-strategie aangenomen. Prioriteit van deze strategie is een grotere coördinatie tussen de economische beleidsstrategieën van de lidstaten om uiteindelijk op de lange termijn duurzame en inclusieve groei en een evenwichtige arbeidsmarkt te bereiken. Aangezien economisch bestuur overheidsschuld gelijkstelt aan een tekort, moeten we ons tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de vaststelling van het begrotingskader voor de middellange termijn bijdraagt aan lastenverlaging voor de toekomstige generaties. Hierbij moeten we gebruik maken van de ervaring die is opgedaan in het eerste decennium dat de Economische en Monetaire Unie functioneerde. Er is dringend behoefte aan harmonisatie van de eisen die betrekking hebben op de regels en procedures die het begrotingskader vormen, zodat vergelijkbare sociale uitkeringen zijn gewaarborgd en sociale uitsluiting kan worden bestreden. Gelet op de hoge mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de begrotingen van de lidstaten en de EU-begroting moeten de begrotingsramingen op beide niveaus even transparant zijn. Daarom is overeenstemming tussen de Commissie en iedere lidstaat over de reikwijdte van de ramingen en de ramingsmethoden zo belangrijk. Deze vorm van samenwerking voorkomt tegenstrijdige macro-economische scenario's en vergroot de geloofwaardigheid van de prognoses die worden gebruikt bij de planning."@nl3
"Em Março e Junho de 2010, o Conselho Europeu adoptou a estratégia Europa 2020, cuja principal prioridade é o reforço da coordenação das estratégias de política económica nos Estados­Membros e, como objectivos a longo prazo, um crescimento sustentável e inclusivo e um nível de emprego sustentável. Uma vez que, na óptica da governação económica, a dívida pública é entendida como um défice, devemos empreender todos os esforços para garantir que o quadro orçamental que for instituído a médio prazo ajude a reduzir os encargos para as gerações vindouras. Ao fazê-lo, devemos recorrer à experiência adquirida durante a primeira década de funcionamento da União Económica e Monetária. Os requisitos relativos às regras e procedimentos que formam o quadro orçamental necessitam urgentemente de ser normalizados, de modo a garantir benefícios da segurança social semelhantes e combater a exclusão social. Atendendo ao elevado nível de interdependência entre os orçamentos dos Estados­Membros e o orçamento da UE, as previsões orçamentais a ambos os níveis devem caracterizar-se pelo mesmo grau de transparência. Daí ser tão importante que haja um acordo entre a Comissão e cada Estado-Membro no que se refere ao âmbito das previsões e aos métodos de previsão. Uma cooperação desta natureza permitiria evitar cenários macro-orçamentais contraditórios e aumentar a credibilidade da utilização de previsões para efeitos de programação."@pt17
"În martie și iunie 2010, Consiliul European a adoptat strategia Europa 2020, a cărei prioritate principală este o coordonare mai bună a strategiilor privind politicile economice din statele membre, iar, pe termen lung, o creștere durabilă și favorabilă incluziunii, precum și locuri de muncă durabile. Deoarece guvernanța economică se referă la datoria publică ca echivalent al unui deficit, trebuie să depunem toate eforturile pentru a asigura că acel cadru bugetar pe termen mediu care este instituit contribuie la reducerea presiunii asupra generațiilor viitoare. În acest context, trebuie să ne folosim experiența câștigată în timpul primului deceniu de funcționare a Uniunii Economice și Monetare. Solicitările referitoare la normele și procedurile care formează cadrul bugetar trebuie standardizate urgent pentru a asigura prestații similare de protecție socială și a combate excluziunea socială. Având în vedere nivelul ridicat de interdependență între bugetele statelor membre și bugetul UE, previziunile bugetare pentru ambele niveluri ar trebui să se caracterizeze prin același grad de transparență. De aceea, este atât de important să existe un acord între Comisie și fiecare stat membru privind domeniul de aplicare a previziunilor și a metodelor de previziune. Acest tip de cooperare ar permite evitarea scenariilor macrobugetare contradictorii și creșterea credibilității utilizării previziunilor pentru planificare."@ro18
"V marci a v júni 2010 Európska rada prijala stratégiu Európa 2020, ktorej hlavnou prioritou je posilnená koordinácia stratégií hospodárskej politiky v členských štátoch a dlhodobým cieľom udržateľný a inkluzívny rast a udržateľná zamestnanosť. Keďže správa ekonomických záležitostí považuje verejný dlh za ekvivalent deficitu, mali by sme sa maximálne snažiť, aby strednodobý rozpočtový rámec, ktorý sa vymedzuje, pomáhal znižovať zaťaženie našich budúcich generácií. Pritom musíme využiť skúsenosti získané počas prvej dekády fungovania hospodárskej a menovej únie. Naliehavo treba štandardizovať požiadavky vzťahujúce sa na pravidlá a postupy, ktoré tvoria rozpočtový rámec, aby sa zaistili podobné výhody v rámci sociálneho zabezpečenia a aby sa bojovalo proti sociálnemu vylúčeniu. Vzhľadom na vysokú mieru vzájomnej prepojenosti medzi rozpočtami členských štátov a rozpočtom EÚ by mala byť pre rozpočtové prognózy na oboch úrovniach typická rovnaká miera transparentnosti. Práve preto je také dôležité dosiahnuť dohodu medzi Komisiou a každým členským štátom vo vzťahu k rozsahu a metódam prognóz. Spolupráca tohto druhu by umožnila vyhnúť sa vzájomne si odporujúcim makrorozpočtovým scenárom a zvýšiť dôveryhodnosť prognóz používaných na plánovanie."@sk19
"Marca in junija 2010 je Evropski svet sprejel strategijo Evropa 2020, katere glavna prednostna naloga je bilo okrepljeno usklajevanje strategij gospodarske politike v državah članicah ter kot dolgoročni cilj trajnostna in vključujoča rast in trajnostno zaposlovanje. Glede na to, da gospodarsko upravljanje šteje javni dolg za enakovrednega primanjkljaju, bi si morali po najboljših močeh prizadevati, da bomo zagotovili, da bo srednjeročni proračunski okvir, ki bo izdelan, pomagal zmanjšati breme prihodnjih generacij. Pri tem moramo uporabiti izkušnje, ki smo jih pridobili v prvem desetletju delovanja ekonomske in monetarne unije. Zahteve, ki spadajo k pravilom in postopkom, ki tvorijo proračunski okvir, je treba nujno standardizirati za zagotavljanje podobnih koristi socialnega varstva in za boj proti socialni izključenosti. Glede na visoko raven medsebojne odvisnosti med proračuni držav članic in proračunom EU bi morala proračunske napovedi na obeh ravneh označevati enaka stopnja preglednosti. Zato je tako pomembno, da je med Komisijo in vsako državo članico izdelan sporazum glede obsega napovedi in metod napovedovanja. Takšno sodelovanje bi omogočilo izogibanje nasprotujočih si makroproračunskih scenarijev in povečanje verodostojnosti uporabe napovedi za načrtovanje."@sl20
"I mars och juni 2010 antog Europeiska rådet Europa 2020-strategin, vars främsta prioritering är ökad samordning av strategierna för den ekonomiska politiken i medlemsstaterna och, som ett långsiktigt mål, hållbar tillväxt som omfattar alla och hållbar sysselsättning. Eftersom ekonomisk styrning gäller statsskulden – som är ett underskott – bör vi göra allt som står i vår makt för att se till att den medelfristiga finanspolitiska ram som inrättas bidrar till att minska framtida generationers börda. När vi gör det bör vi använda den erfarenhet som förvärvats under den ekonomiska och monetära unionens första årtionde. Krav som hänger samman med de regler och förfaranden som utgör den finanspolitiska ramen måste omgående standardiseras så att likartade sociala förmåner garanteras och social utestängning bekämpas. Med tanke på den höga nivån av ömsesidigt beroende mellan medlemsstaternas budgetar och EU-budgeten bör budgetprognoserna på båda nivåerna kännetecknas av samma grad av öppenhet. Därför är det mycket viktigt att ett avtal ingås mellan kommissionen och varje enskild medlemsstat när det gäller prognosernas omfattning och prognosmetoderna. Samarbete av detta slag gör det möjligt att undvika att de makroekonomiska situationerna skiljer sig åt samt att öka trovärdigheten hos de prognoser som används för planering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph