Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-247-812"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Precum s-a demonstrat anul trecut, așa-numitul Pact de stabilitate și de creștere, destinat să ofere un mijloc eficient împotriva încălcării de către statele membre a principiilor macroeconomice din zona euro, nu a fost destul de eficient, pentru a mă exprima delicat. Acest lucru se datorează într-o mare măsură faptului că statele membre au considerat că pot acționa fără teamă de consecințe, întrucât sancțiunile prevăzute de sistem nu sunt automate. Suntem de acord cu forma sancțiunilor care vor fi aplicate țărilor din zona euro care au depășit nivelul permis al deficitului și al datoriei publice. Cu toate acestea, este la fel de important să adoptăm măsuri de prevenire și, prin urmare, noi, cei din Parlamentul European, susținem, de asemenea, introducerea unui mecanism automat în componenta preventivă a Pactului. Întregul proces necesită, de asemenea, o mai mare transparență, iar acest lucru poate fi garantat numai printr-o implicare mai mare a Parlamentului European și a parlamentelor naționale."@ro18
lpv:translated text
"Nagu viimane aasta on näidanud, ei ole niinimetatud stabiilsuse ja kasvu pakt, mille eesmärk oli tagada tõhus takistus euroala makromajanduslike põhimõtete rikkumisele liikmesriikide poolt, pehmelt öeldes olnud just liiga tõhus. See on suuresti seetõttu, et liikmesriigid uskusid, et nad saavad tegutseda karistamatult, kuna süsteemis olevad sanktsioonid ei olnud automaatsed. Oleme ühte meelt sanktsioonide vormis, mida tuleks rakendada euroala riikidele, mis on ületanud lubatud defitsiiti ja riigivõlga. Sama tähtis on aga rakendada ka ennetavaid meetmeid, mistõttu oleme meie Euroopa Parlamendis ka pakti ennetavas osas sisalduvate automaatse mehhanismi kasutuselevõtu poolt. Samuti nõuab kogu protsess suuremat läbipaistvust, mida saab tagada Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide suurema kaasatusega."@et5
lpv:translated text
"Kot se je pokazalo v preteklem letu, tako imenovani pakt za stabilnost in rast, ki je bil namenjen zagotavljanju učinkovitega sredstva za odvračanje kršitev makroekonomskih načel območja evra s strani držav članic, milo rečeno, ni bil preveč učinkovit. V veliki meri je tako zaradi dejstva, da so države članice verjele, da lahko ravnajo po svoji volji, ne da bi bile za to kaznovane, saj sankcije, ki jih zagotavlja sistem, niso bile avtomatične. Strinjamo se glede oblike sankcij, ki bi se izvajale za države v območju evra, ki so presegle dovoljeno raven primanjkljaja in javnega dolga. Vendar pa je enako pomembno sprejeti preventivne ukrepe in zato smo v Evropskem parlamentu naklonjeni tudi uvedbi avtomatičnega mehanizma v preventivnem delu pakta. Za celoten proces je potrebna tudi večja preglednost in to je mogoče zagotoviti le z večjo vključenostjo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov."@sl20
lpv:translated text
"Jak pokazał ostatni rok, tzw. Pakt Stabilności i Wzrostu mający skutecznie powstrzymywać państwa członkowskie przed łamaniem makroekonomicznych założeń strefy euro, oględnie mówiąc, nie działał zbyt skutecznie. W dużej mierze dlatego, że państwa członkowskie czuły się bezkarnie, ponieważ przewidziane w systemie sankcje nie były automatyczne. Jesteśmy zgodni co do formy sankcji, które miałyby być nakładane na kraje strefy euro przekraczające dozwolony poziom deficytu i długu publicznego. Równie ważne jest jednak działanie prewencyjne, dlatego w PE opowiadamy się za wprowadzeniem automatyzmu również w prewencyjnym wymiarze paktu. Cały proces wymaga także większej przejrzystości, a tę zapewnić może tylko większe zaangażowanie PE oraz parlamentów narodowych."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jak ukázal loňský rok, takzvaný Pakt stability a růstu, jehož cílem měla být účinná obrana proti porušování hospodářských zásad eurozóny členskými státy, nebyl nijak zvlášť efektivní, řeknu-li to mírně. Důvodem je z velké části přesvědčení členských států o tom, že mohou jednat beztrestně, jelikož sankce umožňované systémem nebyly automatické. Souhlasíme, pokud jde o podobu sankcí udělovaných zemím eurozóny v případě, že překročí povolenou úroveň schodku a veřejného dluhu. Nicméně je stejně tak důležité provádět preventivní opatření, a proto v Evropském parlamentu podporujeme zavedení automatického mechanismu také v preventivní části paktu. Celý proces rovněž vyžaduje větší transparentnost a tu je možné zajistit jedině prostřednictvím širšího zapojení Evropského parlamentu a parlamentů vnitrostátních."@cs1
lpv:translated text
"Ako nám ukázal minulý rok, tzv. Pakt stability a rastu, ktorý mal účinne odstrašiť členské štáty od porušovania makroekonomických zásad eurozóny, nebol nijako úspešný, ak to mám povedať mierne. Vo veľkej miere to bolo spôsobené tým, že členské štáty boli presvedčené, že môžu konať beztrestne, pretože sankcie stanovené v tomto systéme neboli automatické. Zhodneme sa na podobe sankcií, ktoré sa majú ukladať krajinám v eurozóne, ktoré prekročia povolenú úroveň deficitu a verejného dlhu. Rovnako dôležité je však prijať preventívne opatrenia, a preto my v Európskom parlamente podporujeme aj zavedenie automatického mechanizmu v rámci preventívnych opatrení Paktu stability a rastu. Celý proces si tiež vyžaduje väčšiu transparentnosť. Tá sa dá zaistiť len väčším zapojením Európskeho parlamentu a národných parlamentov."@sk19
lpv:translated text
"Kaip parodė ankstesni metai, vadinamasis Stabilumo ir augimo paktas, kuriuo buvo numatyta sukurti veiksmingą atgrasymo nuo valstybių narių daromų euro zonos makroekonominių principų pažeidimų priemonę, švelniai tariant nebuvo beprotiškai veiksmingas. Tai daugiausia susiję su tuo, kad valstybės narės buvo įsitikinusios, kad gali veikti nebaudžiamos, kadangi sistemoje numatytos sankcijos nebuvo taikomos automatiškai. Mes susitarėme dėl sankcijų formos, kuri būtų taikoma euro zonos šalims, viršijusioms leidžiamą deficitą ir valstybės skolos lygį. Tačiau lygiai taip pat svarbu imtis prevencinių priemonių ir todėl mes Europos Parlamente taip pat pritariame automatinio mechanizmo nustatymui prevencinėje Pakto dalyje. Visas procesas taip pat turi būti skaidresnis, o tai galima užtikrinti tik aktyviau dalyvaujant Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams."@lt14
lpv:spoken text
"Jak pokazał ostatni rok, tzw. Pakt Stabilności i Wzrostu mający skutecznie powstrzymywać państwa członkowskie przed łamaniem makroekonomicznych założeń strefy euro, oględnie mówiąc, nie działał zbyt skutecznie. W dużej mierze dlatego, że państwa członkowskie czuły się bezkarnie, ponieważ przewidziane w systemie sankcje nie były automatyczne. Jesteśmy zgodni co do formy sankcji, które miałyby być nakładane na kraje strefy euro przekraczające dozwolony poziom deficytu i długu publicznego. Równie ważne jest jednak działanie prewencyjne, dlatego w PE opowiadamy się za wprowadzeniem automatyzmu również w prewencyjnym wymiarze paktu. Cały proces wymaga także większej przejrzystości, a tę zapewnić może tylko większe zaangażowanie PE oraz parlamentów narodowych."@pl16
lpv:translated text
"Miként az elmúlt év megmutatta, az úgynevezett Stabilitási és Növekedési Paktum, amelynek az volt a rendeltetése, hogy hatékonyan visszatartsa a tagállamokat az euróövezet makrogazdasági elveinek megsértésétől, nem volt igazán hatékony, hogy enyhén fejezzem ki magam. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a tagállamok meg voltak győződve arról, hogy büntetlenül cselekedhetnek, mert a rendszer által meghatározott szankciók nem voltak automatikusak. Egyetértés van közöttünk a szankciók formáját illetően, amelyeket az euróövezet azon országaira vetnének ki, amelyek túllépik a költségvetési hiány és az államadósság megengedett szintjét. Ugyanilyen fontos azonban megelőző intézkedéseket is hozni, és ezért mi az Európai Parlamentben egy automatikus mechanizmus bevezetését támogatjuk a paktum preventív ágában is. A teljes folyamat nagyobb átláthatóságot is megkövetel, és ez csak az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek nagyobb mértékű bevonásával biztosítható."@hu11
lpv:translated text
"Som vi har set i det sidste år, har den såkaldte stabilitets- og vækstpagt, som skulle være et effektivt værn mod overtrædelse af euroområdets makroøkonomiske principper, ikke været særlig effektiv, for at sige det mildt. Det skyldes i vid udstrækning, at medlemsstaterne troede, at de kunne handle ustraffet, da systemets sanktioner ikke var automatiske. Vi er enige, hvad angår den form for sanktioner, der kan pålægges lande i euroområdet, som har overskredet den tilladte tærskel for underskud og offentlig gæld. Men det er imidlertid lige så vigtigt at træffe forebyggende foranstaltninger, og vi går derfor i Parlamentet ind for også at indføre en automatisk mekanisme i den forebyggende del af pagten. Der er ligeledes brug for større gennemsigtighed i hele processen, og det kan kun sikres ved i højere grad at inddrage Parlamentet og de nationale parlamenter."@da2
lpv:translated text
"Det senaste året har visat att den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten, som skulle avskräcka från överträdelser av euroområdets makroekonomiska principer från medlemsstaternas sida, inte har varit särskilt effektiv, milt sagt. Det beror till stor del på att medlemsstaterna ansåg att de kunde agera ostraffat eftersom de påföljder som ingick i systemet inte var automatiska. Vi är överens om vilken sorts påföljder som ska utdömas för de länder i euroområdet som överskrider den tillåtna nivån av budgetunderskott och statsskuld. Det är dock lika viktigt att vidta förebyggande åtgärder, och därför är vi i parlamentet positiva till ett införande av en automatisk mekanism i paktens förebyggande delar. Hela förfarandet kräver dessutom ökad öppenhet, och detta kan bara garanteras genom att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i ökad utsträckning."@sv22
lpv:translated text
"Kuten kulunut vuosi on osoittanut, niin kutsuttu kasvu- ja vakaussopimus, jonka oli määrä toimia tehokkaana pelotteena jäsenvaltioiden makrotaloudellisten periaatteiden rikkomista vastaan euroalueella, ei ole lievästi sanottuna ollut kovin tehokas. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että jäsenvaltiot uskoivat voivansa toimia ilman rangaistuksia, koska järjestelmän seuraamukset eivät olleet automaattisia. Olemme päässeet sopuun niistä seuraamuksista, joita on määrättävä euroalueen valtioille, jotka ovat ylittäneet alijäämän ja valtionvelan sallitut tasot. On kuitenkin yhtä tärkeää toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joten kannatamme parlamentissa myös automaattisen mekanismin käyttöönottoa kasvu- ja vakaussopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa. Koko prosessiin tarvitaan myös lisää avoimuutta, ja tämä voidaan varmistaa vain lisäämällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien osallisuutta."@fi7
lpv:translated text
"Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat het stabiliteits- en groeipact, dat was bedoeld om de lidstaten te weerhouden van schending van de macro-economische beginselen van de eurozone, op zijn zachtst gezegd niet bepaald effectief is geweest. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de lidstaten ongestraft hun gang konden gaan, omdat de sancties uit het systeem niet automatisch werden toegepast. Wij zijn het eens over de vorm van de sancties die moeten worden opgelegd aan landen uit de eurozone zodra zij het toegestane niveau van het begrotingstekort en de staatsschuld overschrijden. Preventieve maatregelen zijn echter net zo belangrijk. Daarom is het Europees Parlement ook voor de invoering van een automatisch mechanisme voor de preventieve dimensie van het pact. Het totale proces vereist tevens meer transparantie, die alleen kan worden gewaarborgd door grotere betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale parlementen."@nl3
lpv:translated text
"Όπως αποκαλύφθηκε κατά το προηγούμενο έτος, το λεγόμενο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο επεδίωκε να παράσχει ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά των παραβιάσεων των μακροοικονομικών αρχών της ζώνης του ευρώ από τα κράτη μέλη, δεν απέβη ιδιαίτερα αποδοτικό, για να το θέσω ήπια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ενεργούν υπό καθεστώς ατιμωρησίας, δεδομένου ότι οι κυρώσεις που προβλέπονταν από το σύστημα δεν ήταν αυτόματες. Συμφωνούμε ως προς τη μορφή των κυρώσεων οι οποίες επρόκειτο να επιβάλλονται στις χώρες της ζώνης του ευρώ που θα υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο επίπεδο ελλείμματος και δημόσιου χρέους. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και η λήψη προληπτικών μέτρων, και ως εκ τούτου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τασσόμαστε υπέρ της θέσπισης ενός αυτόματου μηχανισμού και στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου. Η όλη διαδικασία απαιτεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια, και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων."@el10
lpv:translated text
"Kā ir parādījis pagājušais gads, tā sauktais Stabilitātes un izaugsmes pakts, kas bija paredzēts, lai nodrošinātu efektīvu aizsarglīdzekli pret dalībvalstu veiktiem eiro zonas makroekonomikas principu pārkāpumiem, maigi izsakoties, nav bijis ļoti efektīvs. Tas lielā mērā ir noticis, pateicoties dalībvalstu uzskatam, ka tās var rīkoties nesodīti, jo sistēmas noteiktās sankcijas nebija automātiskas. Mēs atbalstām to sankciju veidu, kas tiktu piemērots eiro zonas valstīm, kuras pārsniegušas budžeta deficīta un valsts parāda atļauto līmeni Tomēr ir vienlīdz svarīgi veikt preventīvus pasākumus, un tādēļ mēs Eiropas Parlamentā atbalstām automātiska mehānisma ieviešanu arī Pakta preventīvajā daļā. Viss process prasa arī lielāku pārredzamību, un to var nodrošināt tikai, ciešāk iesaistoties Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem."@lv13
lpv:translated text
"Wie das vergangene Jahr gezeigt hat, ist der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt, der als effektive Abschreckung gegen die Verletzung makroökonomischer Grundsätze für den Euroraum durch die Mitgliedstaaten gedacht war, nicht besonders effektiv, gelinde gesagt. Dies ist überwiegend auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten geglaubt haben, sie könnten ungestraft handeln, da die vom System vorgesehenen Strafen nicht automatisch griffen. Wir sind uns über die Form der Sanktionen einig, die Ländern im Euroraum auferlegt würden, die die erlaubte Grenze für das Haushaltsdefizit und Staatsschulden überschritten haben. Es ist jedoch genauso wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu treffen, und daher sind wir im Europäischen Parlament auch für die Einführung eines automatischen Mechanismus' im Rahmen der präventiven Komponente des Pakts. Der gesamte Prozess erfordert mehr Transparenz, und dies kann nur durch eine stärkere Beteiligung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente sichergestellt werden."@de9
lpv:translated text
"As the past year has shown, the so-called Stability and Growth Pact, which was intended to provide an effective deterrent against violations of the macroeconomic principles of the euro area by the Member States, has not been terribly effective, to put it mildly. This is due to a large extent to the fact that the Member States believed they could act with impunity, since the sanctions provided for by the system were not automatic. We are in agreement as to the form of sanctions which would be imposed on countries in the euro area which exceeded the permitted level of deficit and public debt. However, it is equally important to take preventive measures, and therefore we in the European Parliament are in favour of introducing an automatic mechanism in the preventive arm of the Pact as well. The entire process also requires greater transparency, and this can only be ensured by greater involvement of the European Parliament and the national parliaments."@en4
lpv:translated text
"Como el año pasado ha demostrado, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el que se pretendía ofrecer un elemento de disuasión efectivo contra el incumplimiento de los principios macroeconómicos de la zona del euro por parte de los Estados miembros, no ha sido de lo más efectivo, por decirlo suavemente. Esto se debe en gran parte a que los Estados miembros creían que podrían actuar con impunidad, ya que las sanciones dispuestas por el sistema no eran automáticas. Estamos de acuerdo en relación con la forma de las sanciones que se impondrían a los países de la zona del euro que excediesen el nivel permitido de déficit y de deuda pública. No obstante, es igualmente importante tomar medidas preventivas y, por tanto, en el Parlamento Europeo estamos a favor de introducir un mecanismo automático en el componente preventivo del Pacto también. Asimismo, todo el proceso requiere una mayor transparencia, algo que solo puede garantizarse mediante una mayor participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales."@es21
lpv:translated text
"Como ficou bem patente o ano passado, o denominado Pacto de Estabilidade e Crescimento, cujo objectivo era ter um efeito dissuasor eficaz contra as violações dos princípios macroeconómicos da zona euro pelos Estados­Membros, revelou-se pouco eficaz, para utilizar uma expressão branda. Isto ficou a dever-se em larga medida ao facto de os Estados­Membros considerarem que poderiam actuar com impunidade, uma vez que as sanções previstas pelo sistema não eram automáticas. Existe entre nós um consenso quanto à forma que devem assumir as sanções a impor aos Estados­Membros da zona euro que excederam os níveis permitidos do défice e da dívida pública. Contudo, é igualmente importante tomar medidas preventivas e, por conseguinte, nós, no Parlamento Europeu, somos favoráveis à introdução de um mecanismo automático também no ramo preventivo do Pacto. Aliás, todo o processo requer maior transparência, e isto só pode se assegurado através de um envolvimento acrescido do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais."@pt17
lpv:translated text
"Come abbiamo constatato nell’arco dello scorso anno, il cosiddetto Patto di stabilità e crescita, che doveva costituire un deterrente efficace contro le violazioni dei principi macroeconomici dell’area dell’euro da parte degli Stati membri, non ha prodotto risultati eccellenti, per usare un eufemismo. La causa di ciò è stato principalmente il fatto che gli Stati membri ritenevano di poter agire impunemente, visto che le sanzioni previste dal sistema non erano automatiche. Siamo d’accordo con la tipologia di sanzioni a cui sarebbero soggetti i paesi dell’area dell’euro che superassero le soglie ammissibili di disavanzo e debito pubblico. Tuttavia, è altrettanto importante prevedere misure preventive, pertanto noi europarlamentari siamo favorevoli anche all’introduzione di un meccanismo automatico nel braccio preventivo del patto. L’intero processo presuppone inoltre una maggiore trasparenza, che può essere garantita solamente con un più ampio coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali."@it12
lpv:translated text
"Comme nous l’avons vu l’an passé, le dit pacte de stabilité et de croissance, qui avait pour but de décourager les États membres de violer les principes macroéconomiques de la zone euro, n’a pas été très efficace, c’est le moins que l’on puisse dire. Cette inefficacité est en grande partie due au fait que les États membres pensaient qu’ils pouvaient agir en toute impunité puisque les sanctions prévues par le système n’étaient pas automatiques. Nous sommes d’accord quant à la forme des sanctions à imposer aux pays de la zone euro dont le déficit ou la dette publique a dépassé le niveau autorisé. Il est néanmoins tout aussi important de prendre des mesures préventives, raison pour laquelle le Parlement européen est également favorable à l’introduction d’un mécanisme automatique dans le volet préventif du pacte. Le processus tout entier requiert également plus de transparence, laquelle ne pourra être garantie que par une plus grande implication du Parlement européen et des parlements nationaux."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-247-812"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph