Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-247-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-247-500"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The economic integration of the European Union and in particular the euro has reached a juncture at which one can no longer turn a blind eye to unequivocal deviations from the criteria that have been set in order to safeguard economic stability in the Union. Therefore, I would call for enhancing the role of the Commission with regard to the economic governance of the EU. Ultimately, automatic mechanisms ought to be established and executed when certain Member States consistently breach the Stability and Growth Pact. The economic crisis has exposed the irresponsible financial and economic decisions of several governments, but it is the conscientious Member States that are paying the price. The crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future. The Commission ought to be mandated to intervene without prejudice whenever it receives alarming signals from any Member State and the Council should not back the culprits. Much talked about solidarity will not be infinite and, unless we call the malefactors to order, the citizens of countries such as Estonia might lose their patience."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Hospodářská integrace Evropské unie, a zejména pak eurozóny, dospěla na křižovatku, na níž už není možné dál zavírat oči před jednoznačným porušováním kritérií stanovených za účelem zabezpečení hospodářské stability Unie. Proto bych si přála posílení úlohy Komise v souvislosti s hospodářskou správou EU. Nakonec by měly vzniknout automatické mechanismy, které by se uplatnily tehdy, pokud by některé členské státy trvale porušovaly pravidla Paktu stability a růstu. Hospodářská krize odhalila nezodpovědná finanční a hospodářská rozhodnutí řady vlád, jsou to však svědomité členské státy, kdo za ně platí. Krize nám udělila bolestivou, ale o to cennější lekci do budoucna. Komise by měla mít pravomoc nezaujatě zasáhnout, kdykoli se jí dostane varovných znamení z kteréhokoli členského státu, a Rada by se neměla stavět za viníky. Solidarita, o níž se tolik mluví, nebude nekonečná, a jestliže viníky nepotrestáme, občané zemí, jako je Estonsko, by mohli ztratit trpělivost."@cs1
"EU's økonomiske integration og især euroen er nået til et afgørende øjeblik, hvor man ikke længere kan overse de helt utvetydige fravigelser fra de kriterier, der er fastlagt for at sikre den økonomiske stabilitet i EU. Jeg vil derfor opfordre til, at Kommissionens rolle forstærkes, når det gælder økonomisk styring i EU. I sidste instans bør der oprettes automatiske mekanismer, der skal gennemføres, når visse medlemsstater konstant overtræder stabilitets- og vækstpagten. Den økonomiske krise har afsløret flere regeringers uansvarlige finansielle og økonomiske beslutninger, men det er de samvittighedsfulde medlemsstater, der betaler prisen. Krisen har givet os en smertelig, men så meget desto mere værdifuld lære for fremtiden. Kommissionen bør have mandat til at gribe fordomsfrit ind, når den modtager alarmerende signaler fra en medlemsstat, og Rådet bør ikke støtte de skyldige. Den meget omtalte solidaritet vil ikke vare evigt, og medmindre vi går i rette med synderne, vil borgerne i lande som Estland tabe tålmodigheden."@da2
". Die wirtschaftliche Integration der Europäischen Union und insbesondere der Euro sind an einem Scheideweg angelangt, bei dem man nicht länger die Augen vor den eindeutigen Abweichungen von den Kriterien verschließen kann, die zum Schutz der wirtschaftlichen Stabilität der Union festgelegt wurden. Daher bin ich dafür, die Rolle der Kommission in Bezug auf die wirtschaftspolitische Steuerung der EU zu stärken. Letztlich müssen automatische Mechanismen eingerichtet und durchgeführt werden, wenn bestimmte Mitgliedstaaten ständig gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstoßen. Die Wirtschaftskrise hat die unverantwortlichen Finanz- und Wirtschaftsentscheidungen mehrerer Regierungen aufgedeckt, aber es sind die gewissenhaften Mitgliedstaaten, die dafür den Preis bezahlen. Die Krise hat uns eine schmerzliche, aber dafür umso wertvollere Lektion für die Zukunft erteilt. Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, vorbehaltslos zu intervenieren, wenn sie alarmierende Zeichen aus einem Mitgliedstaat erhält, und der Rat sollte die Schuldigen nicht unterstützen. Die viel beschworene Solidarität wird nicht unendlich sein, und wenn wir die Urheber des Übels nicht zur Rechenschaft ziehen können, verlieren die Bürgerinnen und Bürger von Ländern wie beispielsweise Estland womöglich ihre Geduld."@de9
"Η οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε το ευρώ, έχει φθάσει σε κομβικό σημείο, στο οποίο κανείς πλέον δεν μπορεί να εθελοτυφλεί απέναντι στις κατάφωρες αποκλίσεις από τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ζητήσω την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. Εντέλει, θα πρέπει να θεσπιστούν και να τίθενται σε εφαρμογή αυτόματοι μηχανισμοί σε περίπτωση που ορισμένα κράτη μέλη παραβιάζουν συστηματικά το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Η οικονομική κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια τις ανεύθυνες δημοσιονομικές και οικονομικές αποφάσεις αρκετών κυβερνήσεων, αλλά το τίμημα πληρώνουν τα ευσυνείδητα κράτη μέλη. Η κρίση μάς δίδαξε ένα επώδυνο, αλλά ιδιαιτέρως πολύτιμο μάθημα για το μέλλον. Πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εντολή να παρεμβαίνει χωρίς επιφύλαξη κάθε φορά που λαμβάνει ανησυχητικά μηνύματα από οποιοδήποτε κράτος μέλος, και το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να υποστηρίζει τους ενόχους. Πολλοί ανέφεραν ότι η αλληλεγγύη δεν θα είναι ανεξάντλητη και ότι, εάν δεν επαναφέρουμε σε τάξη τους κακώς πράττοντες, ενδέχεται να εξαντληθεί η υπομονή των πολιτών ορισμένων χωρών όπως η Εσθονία."@el10
". La integración económica de la Unión Europea y en particular del euro ha llegado a una coyuntura en la que ya no se puede seguir haciendo la vista gorda ante desviaciones inequívocas respecto de los criterios que se han fijado para salvaguardar la estabilidad económica en la Unión. Por tanto, yo instaría a ampliar el papel de la Comisión con respecto a la gobernanza económica de la UE. En última instancia, habría que establecer y ejercitar mecanismos automáticos cuando ciertos Estados miembros incumplan constantemente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La crisis económica ha puesto de manifiesto las decisiones financieras y económicas irresponsables de varios gobiernos, pero son los Estados miembros serios los que están pagando el precio. La crisis nos ha dado una lección dolorosa, pero mucho más valiosa para el futuro. La Comisión debería recibir el mandato de intervenir sin prejuicios siempre que le lleguen señales alarmantes de cualquier Estado miembro y el Consejo no debería respaldar a los culpables. La solidaridad de la que tanto se habla no será infinita y, a menos que llamemos al orden a los malhechores, los ciudadanos de países como Estonia podrían perder la paciencia."@es21
"Euroopa Liidu ja eriti euro majanduslik integratsioon on jõudnud pöördepunkti, kus keegi ei saa enam silmi kinni pigistada selle ees, et ühenduse majanduse stabiilsuse kaitsmiseks seatud kriteeriumidest on selgelt kõrvale kaldutud. Lõpuks, kui mõned liikmesriigid järjepidevalt stabiilsuse ja kasvu pakti rikuvad, tuleb kehtestada ja ellu viia automaatsed mehhanismid. Majanduskriis on toonud esile mitme valitsuse vastutustundetud finants- ja majanduslikud otsused, kuid kohusetundlikud liikmesriigid on need, kes selle eest maksavad. Kriis on andnud meile valuliku, kuid seda väärtuslikuma õppetunni tulevikuks. Komisjonile tuleks panna kohustus sekkuda kohe, kui mõnest liikmesriigist on näha murettekitavaid märguandeid, ning komisjon ei tohiks hakata süüdlasi kaitsma. Palju räägitud solidaarsus ei ole lõputu ja kui me rikkujaid korrale ei kutsu, siis riikide, nagu Eesti, kodanikud võivad kannatuse kaotada."@et5
"Euroopan unionin ja erityisesti euroalueen taloudellinen yhdentyminen on vaiheessa, jossa ei enää voida sivuuttaa yksipuolisia poikkeamia asetetuista kriteereistä, joilla on määrä turvata unionin talouden vakaus. Tämän vuoksi komission asemaa on mielestäni vahvistettava EU:n taloushallinnon osalta. Viime kädessä on perustettava automaattisia mekanismeja ja se on pantava täytäntöön, kun tietty jäsenvaltio toistuvasti rikkoo kasvu- ja vakaussopimusta. Talouskriisi on paljastanut useiden hallitusten tekemät vastuuttomat rahoitusta ja taloutta koskevat päätökset, mutta hinnan maksavat tunnolliset jäsenvaltiot. Olemme saaneet kriisistä tuskallisia mutta sitäkin arvokkaampia opetuksia tulevaisuuden varalle. Komissiolle on annettava valtuudet puuttua asiaan ennakkoluulottomasti aina, kun se saa hälyttäviä signaaleja mistä tahansa jäsenvaltiosta, ja neuvoston ei pidä tukea syyllisiä. Paljon puhuttu solidaarisuus ei ole loputonta, ja jos pahantekijöitä ei saada kuriin, kansalaiset Viron kaltaisissa valtioissa saattavat menettää kärsivällisyytensä."@fi7
". L’intégration économique de l’Union européenne et, en particulier, l’euro sont arrivés à un point où personne ne peut plus fermer les yeux sur les manquements clairs par rapport aux critères qui ont été fixés en vue de préserver la stabilité économique dans l’Union. Je voudrais dès lors demander un renforcement du rôle de la Commission en ce qui concerne la gouvernance économique de l’UE. En fin de compte, des mécanismes automatiques devraient être mis en place et appliqués aux États membres qui ne cessent de violer le pacte de stabilité et de croissance. La crise économique a mis en lumière les décisions financières et économiques irresponsables de plusieurs gouvernements, mais ce sont les États membres consciencieux qui en paient le prix. La crise nous a enseigné une leçon douloureuse, mais néanmoins précieuse pour l’avenir. La Commission devrait être mandatée pour intervenir de manière impartiale chaque fois qu’elle reçoit des signaux alarmants d’un État membre et le Conseil ne devrait pas soutenir les coupables. Beaucoup ont déclaré que la solidarité ne serait pas éternelle et, si nous ne rappelons pas les coupables à l’ordre, les citoyens de pays tels que l’Estonie pourraient bien perdre patience."@fr8
"Az Európai Unió gazdasági integrációja és különösen az euró olyan fordulóponthoz érkezett, amikor már nem hunyhatunk többé szemet az Unió gazdasági stabilitásának védelme érdekében megszabott kritériumoktól való kétségtelen eltérések felett. Ezért kérném az EU gazdasági kormányzását illetően a Bizottság szerepének bővítését. Végső soron automatikus mechanizmusokat kellene meghatározni és végrehajtani, ha bizonyos tagállamok következetesen megszegik a Stabilitási és Növekedési Paktumot. A gazdasági válság fényt derített több kormány felelőtlen pénzügyi és gazdasági döntéseire, de az árat a lelkiismeretes tagállamok fizetik meg. A válság egy fájdalmas, de annál értékesebb tanulsággal szolgált számunkra a jövőre nézve. A Bizottságot meg kell bízni azzal, hogy elfogultság nélkül beavatkozzon, ha riasztó jelzéseket kap valamely tagállamtól, a Tanácsnak pedig nem szabadna védenie a bűnösöket. A sokszor hangoztatott szolidaritás nem lesz végtelen, és hacsak nem utasítjuk rendre a gonosztevőket, az olyan országok polgárai, mint például Észtország, elveszíthetik a türelmüket."@hu11
". L’integrazione economica dell’Unione europea e in particolare l’euro si ritrovano in una congiuntura in cui non si possono più ignorare le deviazioni palesi dai criteri che erano stati stabiliti per salvaguardare la stabilità economica nell’Unione. Chiedo pertanto un rafforzamento del ruolo della Commissione per quanto riguarda la governance economica dell’UE. In fin dei conti, se determinati paesi membri violano ripetutamente il Patto di stabilità e crescita, vanno istituiti e attuati meccanismi automatici. La crisi economica ha messo a nudo le decisioni economiche e finanziarie irresponsabili di diversi governi, ma sono gli Stati membri coscienziosi che ne stanno pagando lo scotto. La crisi ci ha insegnato una lezione dolorosa, ma comunque preziosa per il futuro. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza pregiudizio ogniqualvolta intercetta segnali d’allarme da parte di qualsiasi paese membro, e il Consiglio non dovrebbe schierarsi dalla parte dei colpevoli. La famosa solidarietà è destinata a esaurirsi e, se non assicureremo i malfattori alla giustizia, i cittadini di paesi quali l’Estonia potrebbero perdere la pazienza."@it12
". Europos Sąjungos ekonominės integracijos ir ypač euro požiūriu pasiekta tokia padėtis, kurioje nebegalima užsimerkti prieš akivaizdžius nukrypimus nuo kriterijų, kurie buvo nustatyti siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą Europos Sąjungoje. Todėl norėčiau paraginti stiprinti Komisijos vaidmenį ES ekonomikos valdymo srityje. Galiausiai, tam tikroms valstybėms narėms nuolat pažeidinėjant Stabilumo ir augimo paktą, reikėtų sukurti ir taikyti automatinius mechanizmus. Dėl ekonomikos krizės išaiškėjo kelių vyriausybių neatsakingi finansiniai ir ekonominiai sprendimai, tačiau už tai moka sąžiningos valstybės narės. Krizė davė mums skausmingą, bet dėl to tik dar naudingesnę pamoką ateičiai. Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus įsikišti nedarant žalos, kai tik gauna iš bet kurios valstybės narės įspėjimą, o Taryba neturėtų užstoti kaltininkų. Kalbos apie solidarumą nebus begalinės ir jei nusikaltėliai nebus įspėti, tokių šalių kaip Estija piliečiai gali prarasti kantrybę."@lt14
". – Eiropas Savienības, jo īpaši eiro, ekonomiskā integrācija ir sasniegusi punktu, kurā vairs nevar nepievērst uzmanību nepārprotamajām atkāpēm no tiem kritērijiem, kas ir bijuši noteikti, lai aizsargātu Eiropas Savienības ekonomikas stabilitāti. Tāpēc es gribētu aicināt palielināt Komisijas nozīmi attiecībā uz ES ekonomisko pārvaldību. Galu galā vajadzētu izveidot un īstenot automātiskus mehānismus, ja noteiktas dalībvalstis pastāvīgi pārkāpj Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus. Ekonomikas krīze ir atklājusi vairāku valdību bezatbildīgos lēmumus finanšu un ekonomikas jomā, bet apzinīgās dalībvalstis ir tās, kuras par to maksā. Krīze mums ir devusi sāpīgu, bet tāpēc jo vērtīgāku mācību nākotnei. Komisiju vajadzētu pilnvarot iejaukties bez ierobežojumiem, kad vien tā saņem satraucošus signālus no jebkuras dalībvalsts, un Padomei nevajadzētu atbalstīt vainīgos. Daudzās runas par solidaritāti nebūs bezgalīgas, un, ja vien mēs nesauksim ļaundarus pie kārtības, iedzīvotāji no tādām valstīm kā Igaunija varētu zaudēt pacietību."@lv13
"The economic integration of the European Union and in particular the euro has reached a juncture at which one can no longer turn a blind eye to unequivocal deviations from the criteria that have been set in order to safeguard economic stability in the Union. Therefore, I would call for enhancing the role of the Commission with regard to the economic governance of the EU. Ultimately, automatic mechanisms ought to be established and executed when certain Member States consistently breach the Stability and Growth Pact. The economic crisis has exposed the irresponsible financial and economic decisions of several governments, but it is the conscientious Member States that are paying the price. The crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future. The Commission ought to be mandated to intervene without prejudice whenever it receives alarming signals from any Member State and the Council should not back the culprits. Much talked about solidarity will not be infinite and, unless we call the malefactors to order, the citizens of countries such as Estonia might lose their patience."@mt15
"De economische integratie van de Europese Unie en met name de euro zijn zover gevorderd dat we niet langer de andere kant op kunnen kijken als er sprake is van onmiskenbare afwijkingen van de criteria die zijn vastgesteld om de economische stabiliteit in de Unie te waarborgen. Ik roep derhalve op tot versterking van de rol van de Commissie bij het economisch bestuur van de EU. Uiteindelijk moeten er automatische mechanismen worden ingesteld en uitgevoerd wanneer bepaalde lidstaten consequent het stabiliteits- en groeipact schenden. De economische crisis heeft de onverantwoorde financiële en economische besluiten van verschillende regeringen blootgelegd, maar het zijn de consciëntieuze lidstaten die de prijs daarvoor betalen. De crisis heeft ons een pijnlijke maar zeer waardevolle les geleerd voor de toekomst. De Commissie moet het mandaat krijgen om zonder voorbehoud in te grijpen wanneer ze alarmerende signalen van een lidstaat ontvangt en de Raad moet niet achter de daders gaan staan. We kunnen niet oneindig over solidariteit blijven praten. Als we de boosdoeners niet tot de orde roepen, zouden de burgers van landen zoals Estland hun geduld wel eens kunnen verliezen."@nl3
"Integracja gospodarcza Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, osiągnęła etap, na którym nie można już przymykać oczu na wyraźne odstępstwa od kryteriów ustanowionych w celu zabezpieczenia stabilności gospodarczej Unii. W związku z tym wzywam do zwiększenia roli Komisji w odniesieniu do zarządzania gospodarczego UE. W ostatecznym rozrachunku należy stworzyć automatyczne mechanizmy i wykorzystywać je, gdy pewne państwa członkowskie stale naruszają pakt stabilności i wzrostu. Kryzys gospodarczy ujawnił nieodpowiedzialne decyzje finansowe i gospodarcze kilku rządów, ale cenę za to płacą sumienne państwa członkowskie. Kryzys dał nam bolesną, ale przez to jeszcze wartościowszą lekcję na przyszłość. Komisja powinna zyskać uprawnienia do bezwarunkowej interwencji, gdy tylko pojawią się alarmujące sygnały z jakiegokolwiek państwa członkowskiego, a Rada nie może popierać winnych. Często wspominana solidarność nie jest niewyczerpana, i jeżeli nie przywołamy złoczyńców do porządku, obywatele krajów takich jak Estonia mogą stracić cierpliwość."@pl16
". A integração económica e, sobretudo, monetária da União Europeia chegou a uma situação em que já não é possível fazer vista grossa aos inegáveis desvios dos critérios estabelecidos para salvaguardar a estabilidade económica na União. Por conseguinte, apelo a um reforço das funções da Comissão em matéria de governação económica da UE. Em última instância, deveriam ser criados mecanismos que seriam automaticamente aplicados quando certos Estados­Membros violam sistematicamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento. A crise económica pôs a descoberto as decisões irresponsáveis tomadas por determinados governos nos planos económico e financeiro, mas quem está a pagar o preço são os Estados­Membros conscienciosos. A crise ensinou-nos uma lição dolorosa, mas também valiosa, para o futuro. A Comissão deve ser mandatada para intervir sem reservas sempre que receba sinais alarmantes de qualquer Estado-Membro, e o Conselho não deve apoiar os culpados. A tão apregoada solidariedade não é infinita e, a menos que chamemos à pedra os malfeitores, os cidadãos de países como a Estónia poderão acabar por perder a paciência."@pt17
". Integrarea economică a Uniunii Europene și, în special, moneda euro au atins un moment critic în care nu mai pot fi trecute cu vederea abaterile fără echivoc de la criteriile care au fost stabilite pentru a proteja stabilitatea economică din cadrul Uniunii. Prin urmare, aș solicita creșterea rolului Comisiei în ceea ce privește guvernanța economică a UE. În final, atunci când anumite state membre încalcă în mod constant Pactul de stabilitate și de creștere, ar trebui stabilite și puse în aplicare mecanisme automate. Criza economică a dezvăluit deciziile financiare și economice iresponsabile ale mai multor guverne, însă prețul este plătit de către statele membre conștiincioase. Criza ne-a învățat o lecție dureroasă, dar foarte valoroasă pentru viitor. Comisia ar trebui să fie mandatată să intervină, fără a aduce prejudicii, de fiecare dată când primește semnale de alarmă de la orice stat membru, iar Consiliul nu ar trebui să îi sprijine pe vinovați. Solidaritatea mult discutată nu va dura la infinit și, cu excepția cazului în care îi chemăm pe răufăcători la ordine, cetățenii din țări, precum Estonia, și-ar putea pierde răbdarea."@ro18
"Hospodárska integrácia Európskej únie a najmä eurozóny sa dostala do kritického bodu, v ktorom sa už nedajú zatvárať oči pred úplne zjavnými odchýlkami od kritérií, ktoré boli stanovené s cieľom ochrániť hospodársku stabilitu v Únii. Preto požadujem posilnenú úlohu Komisie v oblasti správy ekonomických záležitostí EÚ. Treba konečne vytvoriť a vykonávať automatické mechanizmy, keď určité členské štáty neustále porušujú Pakt stability a rastu. Hospodárska kríza poukázala na nezodpovedné finančné a hospodárske rozhodnutia niekoľkých vlád, ale platia za to svedomité členské štáty. Kríza nám všetkým dala bolestivú, ale o to cennejšiu lekciu do budúcnosti. Komisia by mala dostať mandát, aby mohla bez predsudkov zasiahnuť vždy, keď dostane varovné signály z akéhokoľvek členského štátu, a Rada by nemala kryť vinníkov. Nedá sa donekonečna hovoriť o solidarite, a ak nenapomenieme páchateľov, občania v krajinách ako napríklad Estónsko možno stratia trpezlivosť."@sk19
"Gospodarsko povezovanje Evropske unije in zlasti evra je doseglo točko, ko si ne moremo več zatiskati oči pred jasnimi odstopanji od meril, ki so bila določena, da bi zavarovali gospodarsko stabilnost Unije. Zato pozivam k okrepitvi vloge Komisije glede gospodarskega upravljanja EU. Navsezadnje bi bilo treba vzpostaviti avtomatične mehanizme in jih izvajati, ko nekatere države članice stalno kršijo pakt za stabilnost in rast. Gospodarska kriza je razkrila neodgovorne finančne in gospodarske odločitve več vlad, vestne države članice pa so tiste, ki plačujejo. Nauk krize je boleč, a toliko bolj dragocen za prihodnost. Komisija bi morala dobiti mandat, da lahko brez škode posreduje, kadar koli prejme zaskrbljujoča znamenja iz katere koli države članice, Svet pa ne bi smel podpirati krivcev. Solidarnost, o kateri se mnogo govori, ne bo trajala neskončno, in če ne umirimo hudodelcev, lahko državljani držav, kot je Estonija, izgubijo potrpljenje."@sl20
". EU:s ekonomiska integration och framför allt euron har nått en punkt där ingen längre kan blunda för de tydliga avvikelserna från de kriterier som har fastställts för att garantera ekonomisk stabilitet i EU. Därför efterlyser jag en förstärkning av kommissionens roll när det gäller EU:s ekonomiska styrning. I slutändan bör automatiska mekanismer inrättas och verkställas när vissa medlemsstater konsekvent bryter mot stabilitets- och tillväxtpakten. Den ekonomiska krisen har framhävt många regeringars oansvariga finansiella och ekonomiska beslut men det är de samvetsgranna medlemsstaterna som betalar priset. Krisen har lärt oss en smärtsam men desto mer värdefull läxa för framtiden. Kommissionen bör ges befogenhet att ingripa objektivt när den får varningssignaler från någon medlemsstat och rådet bör inte försvara de skyldiga. Den omdiskuterade solidariteten bör inte vara oändlig och om vi inte vidtar åtgärder gentemot de skyldiga kanske medborgarna i länder som Estland förlorar sitt tålamod."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland (ALDE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph