Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-247-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-247-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Chybějící vhodné nástroje pro včasnou diagnostiku problémů veřejných financí spolu se špatně fungujícími mechanismy Paktu stability a růstu patří mezi základní příčiny dlouhodobé krize, kterou eurozóna a EU prochází. Tento balíček předpisů nám umožňuje přijímat odpovídající opatření za účelem nápravy nerovnováhy dřív, než začne mít negativní dopad na veřejné finance. Umožní Evropské komisi průběžně sledovat makroekonomický vývoj členských států a v případě potřeby pak provést hloubkovou analýzu jednotlivých vnitrostátních ekonomik. Z toho důvodu nesmějí být ukazatele pro sledování makroekonomického vývoje a jejich mezní hodnoty Komisí přijímány automaticky, ale musí se analyzovat z hospodářského úhlu pohledu. Až bude vznikat srovnávací přehled, je důležité, aby byla brána v úvahu různá výchozí postavení členských států společně s jejich makroekonomickými charakteristikami, které se v zemích eurozóny a v zbývajících zemích EU liší. Při analýze mezních hodnot ukazatelů je třeba brát v potaz proces dohánění starých členských zemí, do nějž jsou země nové zapojeny. Jedině touto cestou je možné zajistit provedení odpovídající analýzy jejich makroekonomického rozvoje."@cs1
". Manglen på egnede instrumenter til at diagnosticere offentlige finansielle problemer på et tidligt tidspunkt samt stabilitets- og vækstpagtens dårligt fungerende mekanismer er blandt de grundlæggende årsager til den langvarige krise, som EU og euroområdet oplever. Med denne lovgivningspakke kan vi træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på ubalancerne, før de får negative konsekvenser for de offentlige finanser. Den vil give Kommissionen mulighed for kontinuerligt at overvåge medlemsstaternes makroøkonomiske udvikling, og hvis det er nødvendigt, vil der blive gennemført en grundig undersøgelse af de nationale økonomier. Det er grunden til, at indikatorerne til kontrol med den makroøkonomiske udvikling og deres tærskler ikke må vedtages automatisk af Kommissionen, men skal analyseres ud fra et økonomisk perspektiv. Når resultattavlen fremlægges, er det vigtigt, at der tages højde for medlemsstaternes forskellige oprindelige positioner og for de makroøkonomiske karakteristika, der er anderledes i landene i euroområdet end i de andre lande i EU. Når man analyserer indikatorernes tærskler, skal der tages hensyn til, at de nye medlemsstater befinder sig i en indhentningsproces. Det er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at der gennemføres en korrekt analyse af deres makroøkonomiske situation."@da2
". Der Mangel an geeigneten Instrumenten zur frühzeitigen Erkennung von Problemen bei den Staatsfinanzen ist in Verbindung mit den schlecht funktionierenden Mechanismen des Stabilitäts- und Wachstumspakts einer der wesentlichen Gründe für die bereits lang anhaltende Krise im Euroraum und in der EU. Dieses Legislativpaket erlaubt uns, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungleichgewichte zu beseitigen, bevor sie nachteilige Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben. Sie werden der Europäischen Kommission erlauben, die makroökonomische Entwicklung der Mitgliedstaaten fortlaufend zu überwachen, und es wird, falls erforderlich, eine umfassende Analyse der nationalen Volkswirtschaften vorgenommen. Aus diesem Grund dürfen die Indikatoren zur Überwachung der makroökonomischen Entwicklung und deren Schwellenwerte nicht automatisch von der Kommission angenommen werden, sondern müssen aus wirtschaftlicher Perspektive analysiert werden. Wenn das Scoreboard erstellt wird, ist es wichtig, dass die verschiedenen Ausgangspositionen der Mitgliedstaaten zusammen mit ihren makroökonomischen Merkmalen einbezogen werden, die sich bei den Ländern im Euroraum und den anderen Ländern der EU unterscheiden. Bei der Analyse der Schwellenwerte des Scoreboards muss der Aufholprozess der neuen Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Dies ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine angemessene Analyse ihrer makroökonomischen Entwicklung durchgeführt wird."@de9
"Η έλλειψη των κατάλληλων μέσων για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων των δημόσιων οικονομικών, καθώς και η πλημμελής λειτουργία των μηχανισμών του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, αποτελούν τις βασικές αιτίες της μακροχρόνιας κρίσης που αντιμετωπίζουν η ευρωζώνη και η ΕΕ. Αυτή η δέσμη νομοθετικών προτάσεων μάς επιτρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την επανόρθωση των ανισορροπιών πριν επισύρουν αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά. Θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί, σε μόνιμη βάση, τη μακροοικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα διεξάγεται εις βάθος ανάλυση των εθνικών οικονομιών. Για τον λόγο αυτόν, οι δείκτες παρακολούθησης της μακροοικονομικής ανάπτυξης και τα όρια τους δεν θα πρέπει να θεσπίζονται αυτομάτως από την Επιτροπή, αλλά να υποβάλλονται σε οικονομική ανάλυση. Κατά την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές αρχικές θέσεις των κρατών μελών, καθώς και τα μακροοικονομικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία είναι διαφορετικά για τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Κατά την ανάλυση των ορίων των δεικτών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία προόδου στην οποία συμμετέχουν τα νέα κράτη μέλη. Πρόκειται για τον μοναδικό τρόπο διασφάλισης της εκπόνησης κατάλληλης ανάλυσης στον τομέα της μακροοικονομικής τους ανάπτυξης."@el10
". The lack of suitable instruments for diagnosing public finance problems early, along with the poorly operating mechanisms of the Stability and Growth Pact, are among the basic causes of the long-running crisis which the euro area and EU are going through. This legislative package allows us to take appropriate measures to rectify the imbalances before they have an adverse impact on public finances. They will allow the European Commission to monitor, on an ongoing basis, the macroeconomic development of Member States and, if necessary, an in-depth analysis of national economies will be carried out. This is why the indicators for monitoring macroeconomic development and their thresholds must not be adopted automatically by the Commission, but must be analysed from an economic perspective. When the scoreboard is being produced, it is important that the different initial positions of the Member States are taken into consideration, along with their macroeconomic features, which differ for the countries in the euro area and the remaining countries in the EU. When analysing the indicators’ thresholds, consideration must be given to the catching-up process which new Member States are involved in. This is the only possible way of ensuring that an appropriate analysis of their macroeconomic development is carried out."@en4
". La falta de instrumentos adecuados para diagnosticar los problemas de finanzas públicas temprano, junto con el mal funcionamiento de los mecanismos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, están entre las causas básicas de la crisis que lleva tiempo afectando a la zona del euro y a la UE. Este paquete legislativo nos permite tomar medidas apropiadas para rectificar los desequilibrios antes de que tengan un efecto adverso en las finanzas públicas. Permitirán que la Comisión Europea controle, de forma continuada, el desarrollo macroeconómico de los Estados miembros y, si es necesario, se llevará a cabo un análisis en profundidad de las economías nacionales. Por este motivo, la Comisión no debe adoptar automáticamente los indicadores para controlar el desarrollo macroeconómico y sus umbrales, sino que estos deben analizarse desde una perspectiva económica. A la hora de confeccionar el cuadro de indicadores, es importante que se tengan en cuenta las diferentes posiciones iniciales de los Estados miembros, junto con sus características macroeconómicas, las cuales difieren en el caso de los países pertenecientes a la zona del euro y los demás países de la UE. Al analizar los umbrales de los indicadores, debe considerarse el proceso de recuperación en el que están inmersos los nuevos Estados miembros. Esta es la única manera posible de garantizar que se lleve a cabo un análisis adecuado de su desarrollo macroeconómico."@es21
". Sobivate vahendite puudumine riigi finantsprobleemide varajaseks tuvastamiseks koos stabiilsuse ja kasvu pakti halvasti töötavate mehhanismidega on ELi ja euroala pikaleveninud kriisi peamisi põhjuseid. See õigusaktide pakett võimaldab meil võtta tasakaalunihete korrigeerimiseks kasutusele sobivaid meetmeid, enne kui need riigi rahandusele kahjulikku mõju avaldavad. See võimaldab Euroopa Komisjonil pidevalt jälgida liikmesriikide makromajanduslikku arengut ja vajaduse korral teha riigisisesed majanduse süvaanalüüsid. Seetõttu ei tohi komisjon makromajandusliku arengu ja selle pöördepunktide jälgimise indikaatoreid võtta vastu automaatselt, vaid neid tuleb analüüsida majanduslikust vaatepunktist. Kui töötatakse välja punktitabel, siis on oluline arvesse võtta liikmesriikide eri lähtepunkte ja nende makromajanduslikke omadusi, mis on erinevad euroala riikidele ja ülejäänud ELi riikidele. Indikaatoreid analüüsides tuleb tähelepanu pöörata uute liikmesriikide järelejõudmisprotsessile. See on ainuke võimalik viis tagada, et nende makromajanduslikku arengut analüüsitakse õigesti."@et5
"Perustavaa laatua olevia syitä pitkään jatkuneeseen kriisiin euroalueella ja EU:ssa ovat julkisen talouden ongelmien varhaiseen havaitsemiseen sopivien välineiden puute sekä kasvu- ja vakaussopimuksen heikosti toimivat mekanismit. Lainsäädäntöpaketti antaa meille mahdollisuuden toteuttaa tarvittavat toimenpiteet epätasapainon korjaamiseksi ennen kuin niillä on kielteisiä vaikutuksia julkiseen talouteen. Niillä annetaan Euroopan komissiolle mahdollisuus seurata jatkuvasti jäsenvaltioiden makrotaloudellista kehitystä, ja tarvittaessa toteutetaan kansallisten talouksien perusteellista analysointia. Tämän vuoksi komission ei pidä automaattisesti soveltaa indikaattoreita makrotaloudellisen kehityksen ja kynnysten seuraamiseen, vaan analyysi on toteutettava taloudellisesta näkökulmasta. Tulostaulua laadittaessa on tärkeää, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtötilanteet makrotaloudellisine piirteineen, jotka ovat erilaisia euroalueen valtioissa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa. Indikaattorien kynnyksiä analysoitaessa on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden kehityserojen tasaamiseen pyrkiminen. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että niiden makrotaloudellista kehitystä analysoidaan asianmukaisesti."@fi7
". L’absence d’instruments appropriés permettant d’identifier très tôt les problèmes de finances publiques, de même que les mécanismes peu efficaces du pacte de stabilité et de croissance, sont deux des causes fondamentales de la crise de longue durée que traversent la zone euro et l’UE. Ce paquet législatif nous permet de prendre des mesures appropriées pour corriger les déséquilibres avant qu’ils n’aient des répercussions négatives sur les finances publiques. Elles permettront à la Commission européenne de surveiller en permanence le développement macroéconomique des États membres et, le cas échéant, une analyse approfondie des économies nationales sera réalisée. C’est pourquoi les indicateurs de surveillance du développement macroéconomique et leurs seuils ne doivent pas être adoptés automatiquement par la Commission, mais être analysés selon une perspective économique. Au moment où le tableau de bord est produit, il est important de prendre en considération les différentes positions de départ des États membres, de même que les caractéristiques macroéconomiques, qui ne sont pas les mêmes pour les pays de la zone euro et les autres pays de l’UE. Lors de l’analyse des seuils des indicateurs, il conviendra de prendre en considération le processus de rattrapage auquel participent les nouveaux États membres. C’est la seule façon de garantir qu’une analyse appropriée de leur développement macroéconomique est réalisée."@fr8
"Az államháztartási problémák korai diagnosztizálására szolgáló alkalmas eszközök hiánya a Stabilitási és Növekedési Paktum gyengén működő mechanizmusai mellett az euróövezetet és az EU-t sújtó elhúzódó válság alapvető okai közé tartozik. Ez a jogalkotási csomag lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk az egyensúlytalanságok orvoslására, mielőtt káros hatással lehetnének az államháztartásra. Lehetővé fogják tenni az Európai Bizottság számára, hogy folyamatosan nyomon kövesse a tagállamok makrogazdasági fejlődését, és szükség esetén el fogják végezni a nemzetgazdaságok mélyre ható elemzését. Ezért nem szabad a Bizottságnak automatikusan elfogadnia a makrogazdasági fejlődés nyomon követésére szolgáló mutatókat és azok küszöbértékeit, hanem ezeket gazdasági szemszögből elemezni kell. Az eredménytábla elkészítésekor fontos, hogy a tagállamok eltérő kiindulási helyzetét is figyelembe vegyék a makrogazdasági sajátosságaik mellett, amelyek az euróövezetbe tartozó országok és az EU többi országa esetében eltérőek. A mutatók küszöbértékeinek elemzésekor tekintettel kell lenni az új tagállamokat érintő felzárkózási folyamatra. Ez az egyetlen lehetséges mód annak biztosítására, hogy megfelelő elemzés készüljön makrogazdasági fejlődésükről."@hu11
". La mancanza di strumenti adeguati per la diagnosi precoce delle difficoltà a livello di finanze pubbliche, unita ai meccanismi poco funzionanti del Patto di stabilità e crescita, sono alcune delle cause principali della crisi persistente che stanno attraversando l’area dell’euro e l’UE. Questo pacchetto legislativo ci consente di adottare misure appropriate per correggere gli squilibri prima che esercitino un impatto avverso sulle finanze pubbliche. Tali strumenti consentiranno alla Commissione europea di monitorare in maniera continuativa l’andamento macroeconomico degli Stati membri e, se necessario, verrà condotta un’analisi approfondita delle economie nazionali. Per questo gli indicatori per monitorare l’andamento macroeconomico e le loro soglie non devono essere adottati automaticamente dalla Commissione, bensì devono essere analizzati da una prospettiva economica. Quando viene prodotto il quadro di controllo, è importante che vengano prese in considerazione le diverse posizioni iniziali degli Stati membri e anche le loro caratteristiche macroeconomiche, che sono diverse a seconda che si tratti di paesi dell’area dell’euro o degli altri paesi dell’UE. All’atto di analizzare le soglie degli indicatori, occorre tener conto del processo in corso nei nuovi paesi membri, che stanno cercando di recuperare terreno. è l’unico modo possibile per accertarsi che venga condotta un’analisi appropriata del loro andamento macroeconomico."@it12
". Tinkamų priemonių viešųjų finansų problemoms anksti nustatyti nebuvimas, taip pat prastai veikiantys Stabilumo ir augimo pakto mechanizmai – vienos iš pagrindinių užsitęsusios krizės, kurią išgyvena euro zona ir ES, priežasčių. Šiuo teisės aktų rinkiniu mums suteikiama galimybė imtis tinkamų priemonių pusiausvyros sutrikimams ištaisyti, kol jie dar nepadarė neigiamo poveikio valstybės finansams. Jomis Europos Komisijai bus suteikta galimybė nuolat stebėti valstybių narių makroekonominį vystymąsi ir prireikus bus atlikta išsami nacionalinių ekonomikų analizė. Būtent todėl Komisija neturi automatiškai nustatyti makroekonominio vystymosi stebėjimo rodiklių ir jų ribų – jie turi būti analizuojami ekonominiu požiūriu. Kuriant rezultatų suvestinę svarbu atsižvelgti į skirtingas valstybių narių pradines pozicijas, taip pat į jų makroekonomines savybes, kurios skiriasi euro zonos šalyse ir likusiose ES šalyse. Analizuojant rodiklių ribas, reikia turėti omenyje kitų šalių pasivijimo procesą, kuriame dalyvauja naujosios valstybės narės. Tai yra vienintelis galimas būdas užtikrinti, kad bus atlikta tinkama jų makroekonominio vystymosi analizė."@lt14
". Piemērotu instrumentu trūkums valsts finanšu problēmu agrīnai diagnosticēšanai kopā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta mehānismu vājo darbību ir vieni no galvenajiem cēloņiem ilgstošajai krīzei, ko pārdzīvo eiro zona un ES. Šis tiesību aktu kopums ļauj mums veikt atbilstīgus pasākumus, lai labotu nelīdzsvarotību, pirms tā rada negatīvu ietekmi uz valsts finansēm. Tie ļaus Eiropas Komisijai pastāvīgi uzraudzīt dalībvalstu makroekonomisko attīstību, un nepieciešamības gadījumā tiks veikta valstu ekonomiku padziļināta analīze. Tādēļ makroekonomikas attīstības rādītājus un to robežvērtības Komisija nedrīkst pieņemt automātiski, bet tie ir jāizanalizē, raugoties no ekonomikas perspektīvas. Izstrādājot rezultātu pārskatu, ir svarīgi ņemt vērā dalībvalstu atšķirīgās sākotnējās nostājas kopā ar to makroekonomikas iezīmēm, kas eiro zonas valstīm un pārējām ES valstīm ir atšķirīgas. Analizējot rādītāju robežvērtības, jāņem vērā „iedzīšanas” process, kurā ir iesaistītas jaunās dalībvalstis. Tas ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu, ka tiek veikta šo valstu makroekonomikas attīstības piemērota analīze."@lv13
"Липсата на адекватни инструменти за ранна диагностика на проблеми с публичните финанси, както и недостатъчно добре работещите механизми на Пакта за стабилност и растеж са сред основните причини за дълговата криза, през която преминават еврозоната и ЕС. С този законодателен пакет предприемаме адекватни мерки за коригиране на дисбалансите преди те да повлияят негативно на публичните финанси. Те ще позволят на Европейската комисия да осъществява постоянен мониторинг на макроикономическото развитие на страните-членки и ако е нужно ще бъде предприеман задълбочен анализ на националните икономики. Затова индикаторите за мониторинг на макроикономическото развитие и техните критични стойности не трябва да бъдат приемани автоматично от Комисията, а трябва да бъдат икономически анализирани. Важно е при изготвянето на таблицата с показатели да бъдат взети предвид различните начални позиции на страните-членки, както и техните макроикономически характеристики, които са различни за страните от еврозоната и за останалите държави от ЕС. При анализа на критичните стойности на показателите трябва да се отчита процесът на наваксване (catching up-process) на новите страни-членки. Само така може да бъде осигурен адекватен анализ на макроикономическото им развитие."@mt15
". Het gebrek aan passende instrumenten voor een vroegtijdige diagnose van overheidsproblemen van financiële aard vormt samen met de slecht werkende mechanismen van het stabiliteits- en groeipact een van de hoofdoorzaken van de langdurige crisis die de eurozone en de Europese Unie thans doormaken. Het wetgevingspakket stelt ons in de gelegenheid passende maatregelen te nemen om de onevenwichtigheden aan te pakken voordat zij schadelijke gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën. Het biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om permanent toezicht uit te oefenen op de macro-economische ontwikkeling van de lidstaten en indien nodig zal een grondige analyse van de nationale economieën worden uitgevoerd. Dat is de reden waarom de indicatoren voor toezicht op de macro-economische ontwikkeling en hun drempelwaarden niet automatisch door de Commissie mogen worden aangenomen, maar bestudeerd moeten worden vanuit een economisch perspectief. Het is belangrijk dat bij de opstelling van het scorebord rekening wordt gehouden met de verschillende uitgangssituaties van de lidstaten, alsook met hun macro-economische kenmerken, die verschillen al naargelang zij al dan niet tot de eurozone behoren. Bij de analyse van de drempelwaarden van de indicatoren dient aandacht te worden besteed aan de inhaalbeweging die de nieuwe lidstaten thans uitvoeren. Dat is de enige manier om te waarborgen dat de macro-economische ontwikkeling aan een passende analyse wordt onderworpen."@nl3
"Brak stosownych mechanizmów wczesnego diagnozowania problemów w zakresie finansów publicznych wraz z niewystarczająco dobrym funkcjonowaniem mechanizmów paktu stabilności i wzrostu są jednymi z głównych przyczyn długotrwałego kryzysu, w jakim znalazły się strefa euro i UE. Omawiany pakiet legislacyjny pozwala nam podjąć właściwe kroki w celu usunięcia zaburzeń, zanim wywrą one negatywny wpływ na finanse publiczne. Pozwoli on Komisji Europejskiej na bieżąco monitorować rozwój makroekonomiczny państw członkowskich, a w razie potrzeby zostanie dokonana dogłębna analiza gospodarek krajowych. Dlatego też Komisja nie może automatycznie przyjmować wskaźników służących monitorowaniu rozwoju makroekonomicznego oraz ich progów, ale powinna przeanalizować je z perspektywy gospodarczej. Przy tworzeniu tabeli wskaźników ważne jest uwzględnienie różnych sytuacji wyjściowych państw członkowskich oraz ich charakterystyki makroekonomicznej, która różni się w przypadku krajów strefy euro i pozostałych krajów UE. Analizując progi wskaźników, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nowe państwa członkowskie nadal zmniejszają dystans do poprzednich członków Wspólnoty. Jest to jedyny sposób zapewnienia prawidłowej analizy ich rozwoju makroekonomicznego."@pl16
". A ausência de instrumentos adequados para diagnosticar atempadamente os problemas no domínio das finanças públicas a par do deficiente funcionamento dos mecanismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento contam-se entre as causas principais desta crise prolongada que a zona euro e a UE atravessam. O pacote legislativo que nos é apresentado permite-nos tomar medidas adequadas para corrigir os desequilíbrios antes que eles tenham um impacto adverso nas finanças públicas. Permitirão à Comissão Europeia acompanhar, de forma permanente, o desenvolvimento macroeconómico nos Estados­Membros e, se necessário, será levada a cabo uma análise aprofundada das economias nacionais. Daí que os indicadores para monitorizar o desenvolvimento macroeconómico e os seus limiares não devam ser adoptados automaticamente pela Comissão, mas devam, sim, ser analisados de uma perspectiva económica. Quando for criado o painel de avaliação, é importante que as diferentes posições iniciais dos Estados­Membros sejam tidas em consideração, juntamente com os respectivos aspectos macroeconómicos, que diferem dos países da zona euros para os restantes países da UE. Ao analisar os limiares dos indicadores, haverá que ter em consideração o processo de recuperação em que os novos Estados­Membros estão envolvidos. É a única forma possível de assegurar que seja levada a cabo uma análise adequada do seu desenvolvimento macroeconómico."@pt17
". Absența unor instrumente adecvate pentru diagnosticarea timpurie a problemelor privind finanțele publice, precum și existența unor mecanisme insuficiente de funcționare a Pactului de stabilitate și de creștere se numără printre cauzele fundamentale ale crizei de lungă durată cu care se confruntă UE și zona euro. Acest pachet legislativ ne permite să luăm măsuri adecvate pentru rectificarea dezechilibrelor înainte ca acestea să aibă un impact nefavorabil asupra finanțelor publice. Va permite Comisiei Europene să monitorizeze, în mod continuu, dezvoltarea macroeconomică a statelor membre și, dacă este necesar, vor fi efectuate analize profunde ale economiilor naționale. De aceea, indicatorii pentru monitorizarea dezvoltării macroeconomice și pragurile acestora nu trebuie să fie adoptate automat de către Comisie, ci trebuie analizate dintr-o perspectivă economică. La întocmirea tabloului de bord, este important ca diferitele poziții inițiale ale statelor membre să fie luate în considerare împreună cu caracteristicile lor macroeconomice, care diferă pentru țările din zona euro și restul țărilor din UE. Atunci când analizăm pragurile indicatorilor, trebuie să acordăm atenție procesului de recuperare a decalajelor în care sunt implicate noile state membre. Aceasta este singura posibilitate de a garanta realizarea unei analize corespunzătoare a dezvoltării lor macroeconomice."@ro18
"Chýbajúce vhodné nástroje na včasnú diagnostiku problémov s verejnými financiami, ako aj slabo fungujúce mechanizmy Paktu stability a rastu patria medzi hlavné príčiny dlhodobej krízy, ktorou prechádzajú eurozóna a EÚ. Tento legislatívny balík nám umožňuje prijať vhodné opatrenia na nápravu nerovnováh ešte predtým, než negatívne zasiahnu verejné financie. Umožnia Európskej komisii nepretržite monitorovať makroekonomický vývoj členských štátov, pričom v prípade potreby sa uskutoční hĺbková analýza hospodárstiev členských štátov. Práve preto Komisia nesmie automaticky prijímať ukazovatele na sledovanie makroekonomického vývoja a ich hraničné hodnoty, ale tieto ukazovatele a ich hodnoty sa musia analyzovať z hospodárskeho hľadiska. Pri vypracovaní hodnotiacej tabuľky je dôležité, aby sa zohľadnili rozdielne úvodné pozície členských štátov, ako aj ich makroekonomické charakteristiky, ktoré sa líšia v krajinách eurozóny a vo zvyšných krajinách EÚ. Pri analýze hraničných hodnôt ukazovateľov sa musí brať do úvahy proces dobiehania, ktorý sa týka nových členských štátov. Len tak sa dá zaistiť to, že sa uskutoční primeraná analýza ich makroekonomického vývoja."@sk19
"Pomanjkanje ustreznih instrumentov za zgodnje odkrivanje problemov na področju javnih financ so skupaj s slabo delujočimi mehanizmi pakta za stabilnost in rast med osnovnimi vzroki dolgotrajne krize, ki jo prestajata območje evra in EU. Ta zakonodajni sveženj nam omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov za izboljšanje neravnovesij, preden bodo imeli škodljiv vpliv na javne finance. Evropski komisiji bodo omogočili stalno spremljanje makroekonomskega razvoja držav članic in po potrebi bo izvedena podrobna analiza nacionalnih gospodarstev. Zato Komisija ne sme avtomatično sprejemati kazalnikov za spremljanje makroekonomskega razvoja in njihovih pragov, ampak jih je treba analizirati z gospodarskega stališča. Pri izdelavi preglednice je pomembno, da se upoštevajo različna začetna stališča držav članic skupaj z njihovimi makroekonomskimi značilnostmi, ki se razlikujejo med državami v območju evra in preostalimi državami v EU. Pri analizi pragov kazalnikov je treba upoštevati proces zmanjševanja zaostanka, v katerem so udeležene nove države članice. To je edini možen način za zagotavljanje, da se izvede ustrezna analiza njihovega makroekonomskega razvoja."@sl20
". Bristen på lämpliga instrument för att tidigt diagnostisera problem med de offentliga finanserna samt det faktum att stabilitets- och tillväxtpakten fungerar dåligt är några av de grundläggande orsakerna till den långvariga kris som euroområdet och EU går igenom. Det aktuella lagstiftningspaketet gör det möjligt för oss att vidta lämpliga åtgärder för att korrigera obalanserna innan de får negativa konsekvenser för de offentliga finanserna. Dessa åtgärder kommer att ge kommissionen möjlighet att kontinuerligt övervaka medlemsstaternas makroekonomiska utveckling och, om det är nödvändigt, kommer en ingående analys av de nationella ekonomierna att genomföras. Därför bör inte indikatorerna för övervakning av den makroekonomiska utvecklingen och deras gränsvärden antas automatiskt av kommissionen utan i stället analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. När resultaten utvärderas är det viktigt att hänsyn tas till medlemsstaternas olika utgångspunkter samt deras makroekonomiska situation, som skiljer sig åt mellan länderna i euroområdet och de övriga medlemsstaterna. När indikatorernas gränsvärden analyseras bör hänsyn tas till de nya medlemsstaternas upphämtningsprocess. Det är det enda möjliga sättet att garantera att en adekvat analys av deras makroekonomiska utveckling genomförs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph