Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-246-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-246-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Krize může znamenat příležitost pro změnu či vznik nových pravidel a institucí. Ekonom Joseph Schumpeter hovořil o tzv. kreativní destrukci. V současné době má EU proto jedinečnou příležitost vytvořit nový mechanismus, který by měl vést k vyšší makroekonomické stabilitě, fiskální i měnové, členských států v dlouhodobém horizontu a přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti. Zkušenosti z dosavadního fungování hospodářské a měnové unie ukazují, že takováto pravidla je třeba ukotvit legislativně, a nikoliv se spoléhat na dobrovolnost jednotlivých členských zemí. Z tohoto důvodu je předkládaný legislativní balíček, obsahující šest návrhů na vytvoření dokonalejšího rámce pro správu ekonomických záležitostí, krok správným směrem. Čtyři návrhy se týkají fiskálních záležitostí, včetně reformy Paktu stability a růstu, zatímco dvě nová nařízení usilují o odhalení a řešení vznikající makroekonomické nerovnováhy v EU i eurozóně. Pro efektivní vynucování těchto nových pravidel však je a bude žádoucí, aby byly do celého procesu úžeji a včasněji zapojeny rovněž vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament. Celkově se domnívám, že předkládaný legislativní balíček je adekvátní reakcí na globální krizi a na současnou hospodářskou situaci EU, vychází z relevantní legislativy a je v souladu se strategií Evropa 2020 a dalšími strategickými dokumenty EU, a proto ho doporučuji schválit v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Krisen kan give os en lejlighed til at ændre vores regler og institutioner eller til at skabe nye. Økonomen Joseph Schumpeter talte om "kreativ ødelæggelse". EU har derfor i dag en enestående lejlighed til at oprette en ny mekanisme, der burde føre til større makroøkonomisk og finanspolitisk stabilitet samt valutastabilitet i medlemsstaterne på lang sigt og bidrage til at øge deres konkurrencedygtighed. Den erfaring, vi har fået, med den måde, den Økonomiske og Monetære Union hidtil har virket på, har vist os, at sådanne bestemmelser skal forankres i lovgivning, og at vi ikke kan lade os nøje med de enkelte medlemsstaters gode vilje. Af denne grund er den forelagte lovgivningspakke, der indeholder seks forslag til udarbejdelse af en forbedret ramme for økonomisk styring, et skridt i den rigtige retning. Fire forslag drejer sig om finanspolitiske spørgsmål, herunder en reform af stabilitets- og vækstpagten, mens de to nye forordninger forsøger at identificere og løse de makroøkonomiske ubalancer, vi ser dukke op i EU og i euroområdet. Men for at disse nye bestemmelser kan håndhæves effektivt, er det og vil det fortsat være tilrådeligt, at både de nationale parlamenter og Parlamentet inddrages tættere og tidligere i hele processen. I det store og hele mener jeg, at den forelagte lovgivningspakke er et rigtigt svar på den globale krise og EU's aktuelle økonomiske situation, da den bygger på den relevante lovgivning og overholder Europa 2020-strategien og andre strategiske EU-dokumenter, og jeg anbefaler derfor at vedtage den i den ændrede udgave."@da2
"Die Krise kann uns die Gelegenheit geben, unsere Regeln und Institutionen zu ändern, oder neue zu schaffen. Der Ökonom Joseph Schumpeter sprach von „kreativer Zerstörung“. Derzeit hat die EU daher die einmalige Gelegenheit, einen neuen Mechanismus zu schaffen, der zu mehr makroökonomischer, finanzieller sowie währungspolitischer Stabilität in den Mitgliedstaaten auf lange Sicht führen und dabei helfen sollte, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken. Die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit aus der Wirtschafts- und Währungsunion gewonnen haben, zeigt, dass solche Regeln gesetzlich festgelegt werden müssen und dass wir uns nicht auf den guten Willen der einzelnen Mitgliedstaaten verlassen können. Aus diesem Grund ist das Legislativpaket mit seinen sechs Vorschlägen zur Schaffung eines verbesserten Rahmens zur Wirtschaftsführung ein Schritt in die richtige Richtung. Vier Vorschläge beziehen sich auf haushaltspolitische Angelegenheiten, einschließlich einer Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, und die beiden neuen Verordnungen versuchen, makroökonomische Ungleichgewichte ausfindig zu machen und zu beseitigen, die innerhalb der EU und des Euroraums auftreten. Um diese neuen Regelungen effizient umzusetzen, ist und bleibt es jedoch auch weiterhin ratsam für die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament, sich stärker am gesamten Prozess zu beteiligen, und dies zu einem früheren Zeitpunkt. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass das vorgelegte Legislativpaket, das auf den bereits vorhandenen Rechtsvorschriften aufbaut und mit der Strategie Europa 2020 und anderen strategischen EU-Dokumenten in Einklang steht, eine angemessene Antwort auf die globale Krise und die derzeitige wirtschaftliche Lage der EU ist, und daher empfehle ich, es in der geänderten Version anzunehmen."@de9
"Η κρίση μπορεί να μας παράσχει την ευκαιρία να αλλάξουμε τους κανόνες και τους θεσμούς μας ή να δημιουργήσουμε νέους. Ο οικονομολόγος Joseph Schumpeter μιλούσε περί «δημιουργικής καταστροφής». Κατά συνέπεια, προσφέρεται πλέον στην ΕΕ μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μακροοικονομική, δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα για τα κράτη μέλη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και να συνδράμει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την προηγούμενη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης έχει καταδείξει ότι παρόμοιοι κανόνες πρέπει να κατοχυρώνονται νομοθετικά και ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην καλή θέληση των επιμέρους κρατών μελών. Για τον λόγο αυτόν, η υποβληθείσα δέσμη έξι νομοθετικών προτάσεων για τη θέσπιση ενός βελτιωμένου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέσσερις προτάσεις αφορούν δημοσιονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, ενώ οι δύο νέοι κανονισμοί αποπειρώνται να προσδιορίσουν και να επιλύσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που προκύπτουν στο εσωτερικό της ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων, ωστόσο, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σκόπιμη η ενισχυμένη και πρώιμη συμμετοχή στην όλη διαδικασία τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνολικά, πιστεύω ότι η δέσμη νομοθετικών προτάσεων που παρουσιάστηκε αποτελεί την κατάλληλη απάντηση στην παγκόσμια κρίση και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της ΕΕ, με βάση τη συναφή νομοθεσία και σε συμμόρφωση προς τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλα έγγραφα στρατηγικής της ΕΕ, και προτείνω, συνεπώς, την έγκριση της τροποποιημένης εκδοχής της."@el10
"The crisis may provide us with an opportunity to change our rules and institutions, or to create new ones. The economist Joseph Schumpeter talked about ‘creative destruction’. At present, the EU therefore has a unique opportunity to establish a new mechanism that should lead to greater macroeconomic, fiscal and currency stability for the Member States in the long term, and help increase their competitiveness. The experience we have gained from the past operation of the Economic and Monetary Union has shown that such rules need to be enshrined in legislation, and that we cannot rely on the good will of individual Member States. For this reason, the submitted legislative package containing six proposals for establishing an improved framework for economic management is a step in the right direction. Four proposals relate to fiscal matters, including a reform of the Stability and Growth Pact, while the two new regulations try to identify and resolve macroeconomic imbalances emerging within the EU and the euro area. In order to enforce these new rules effectively, however, it is and it will continue to be advisable for both the national parliaments and the European Parliament to be involved in the whole process more closely and at an earlier point in time. Overall, I believe that the legislative package which has been presented is an appropriate response to the global crisis and the EU’s current economic situation, building on the relevant legislation and complying with the Europe 2020 strategy and other strategic EU documents, and therefore I recommend adopting it in the amended version."@en4
"La crisis puede brindarnos la oportunidad de cambiar nuestras normas e instituciones, o de crear otras nuevas. El economista Joseph Schumpeter hablaba de «destrucción creativa». Actualmente, por tanto, la UE tiene una oportunidad única para establecer un nuevo mecanismo que debería propiciar una mayor estabilidad macroeconómica, fiscal y monetaria para los Estados miembros a largo plazo, así como ayudar a incrementar su competitividad. La experiencia que hemos adquirido del funcionamiento pasado de la Unión Económica y Monetaria ha demostrado que tales normas han de consagrarse en la legislación y que no podemos confiar en la buena voluntad de cada uno de los Estados miembros. Por este motivo, el paquete legislativo presentado que contiene seis propuestas para establecer un marco mejorado para la gestión económica constituye un paso en la buena dirección. Cuatro propuestas tienen que ver con asuntos fiscales, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mientras que los dos nuevos reglamentos intentan identificar y resolver los desequilibrios macroeconómicos que surgen dentro de la UE y la zona del euro. Para hacer cumplir estas nuevas normas de manera efectiva, no obstante, es y seguirá siendo conveniente que tanto los parlamentos nacionales como el Parlamento Europeo participen en todo el proceso más estrechamente y con mayor antelación. En líneas generales, creo que el paquete legislativo que se ha presentado es una respuesta apropiada a la crisis mundial y a la situación económica actual de la UE, que se apoya en la legislación pertinente y se ajusta a la Estrategia Europa 2020 y a otros documentos estratégicos de la UE, por lo que recomiendo aprobarlo en su versión enmendada."@es21
"Kriis võib pakkuda meile võimaluse muuta oma reegleid ja asutusi või luua uusi. Majandusteadlane Joseph Schumpeter rääkis n-ö loovast hävitamisest. Praegu on ELil seega ainulaadne võimalus luua uus mehhanism, mis viib pikas perspektiivis liikmesriikide parema makromajandusliku, fiskaalse ja vääringustabiilsuseni ning aitab suurendada nende konkurentsivõimet. Majandus- ja Rahaliidu tegutsemisest saadud kogemused on näidanud, et selliseid reegleid tuleb talletada seadustes ja et me ei saa toetuda üksikute liikmesriikide heale tahtele. Seetõttu on esitatud õigusaktide pakett oma kuue ettepanekuga, mis loovad majandusjuhtimiseks parema raamistiku, samm õiges suunas. Neli ettepanekut on seotud fiskaalteemadega, hõlmates ka stabiilsuse ja kasvu pakti reformi, ning kahe uue määrusega püütakse tuvastada ja lahendada EList ning euroalast tulenevaid makromajanduslikke tasakaalunihkeid. Selleks aga et uusi reegleid tõhusalt täide viia, on nüüd ja edaspidi nii riiklikel parlamentidel kui ka Euroopa Parlamendil soovitatav olla kogu protsessiga lähemalt ja varem seotud. Kokkuvõttes usun, et esitatud õigusaktide pakett on ülemaailmsele kriisile ja ELi praegusele majandussituatsioonile sobiv lahendus, sest see rajaneb asjaomastel seadustel ja on vastavuses Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia ning muude strateegiliste ELi dokumentidega. Seetõttu soovitan selle parandatud versioon vastu võtta."@et5
"Kriisi voi tarjota meille mahdollisuuden muuttaa sääntöjä ja instituutioita tai luoda uusia. Taloustieteilijä Joseph Schumpeter puhui "luovasta tuhosta". EU:lla on siis tällä hetkellä ainutlaatuinen mahdollisuus perustaa uusi mekanismi, jonka on määrä johtaa pitkällä aikavälillä suurempaan makrotaloudelliseen, julkistaloudelliseen ja valuuttaa koskevaan vakauteen jäsenvaltioissa sekä auttaa lisäämään kilpailukykyä. Talous- ja rahaliiton aiemmasta toiminnasta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tällaiset säännöt on vahvistettava lainsäädännössä ja että emme voi luottaa yksittäisten jäsenvaltioiden hyvään tahtoon. Tästä syystä kuusi ehdotusta sisältävä lainsäädäntöpaketti entistä paremmasta taloushallinnon kehyksestä on askel oikeaan suuntaan. Ehdotuksista neljä koskee julkista taloutta, muun muassa kasvu- ja vakaussopimuksen uudistusta, ja kahdella uudella asetuksella pyritään määrittämään ja ratkaisemaan EU:n sisällä ja euroalueella ilmeneviä makrotaloudellisia epätasapainoja. Näiden uusien sääntöjen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi on ja tulee kuitenkin olemaan suotavaa, että niin kansalliset parlamentit kuin Euroopan parlamentti osallistuvat koko menettelyyn entistä tiiviimmin ja varhaisemmassa vaiheessa. Yleisesti ottaen katson, että nyt esitetty lainsäädäntöpaketti on asianmukainen vastaus globaaliin kriisiin ja EU:n tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen ja että se on asiaa koskevan lainsäädännön ja Eurooppa 2020 -strategian ja EU:n muiden strategisten asiakirjojen mukainen, joten suosittelen sen hyväksymistä tarkistetussa muodossaan."@fi7
"La crise pourrait nous offrir la possibilité de modifier nos règles et nos institutions, ou d’en créer de nouvelles. L’économiste Joseph Schumpeter parlait de «destruction créative». L’UE se voit par conséquent offrir une chance unique d’établir un nouveau mécanisme qui devrait renforcer la stabilité macroéconomique, fiscale et monétaire des États membres à long terme, en plus d’accroître leur compétitivité. L’expérience retirée du fonctionnement passé de l’Union économique et monétaire a montré que de telles règles doivent être inscrites dans la législation, et que nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté des États membres. C’est pourquoi le paquet législatif présenté, qui contient six propositions pour la mise en place d’un cadre de gestion économique plus efficace constitue un pas dans la bonne direction. Quatre propositions concernent des questions fiscales, notamment la réforme du pacte de stabilité et de croissance, tandis que les deux nouvelles réglementations tentent d’identifier et de résoudre les déséquilibres macroéconomiques qui émergent au sein de l’UE et de la zone euro. Pour pouvoir appliquer ces nouvelles règles de manière efficace, il est et continuera d’être conseillé tant aux parlements nationaux qu’au Parlement européen de participer de plus près à l’ensemble du processus et à un stade plus précoce. Dans l’ensemble, j’estime que le paquet législatif qui a été présenté constitue une réponse appropriée à la crise mondiale et à la situation économique actuelle de l’UE, qui s’appuie sur la législation applicable et se conforme à la stratégie Europe 2020 et à d’autres documents stratégiques de l’UE, raison pour laquelle je recommande son adoption dans sa version modifiée."@fr8
"A válság lehetőséget adhat számunkra, hogy megváltoztassuk szabályainkat és intézményeinket, vagy újakat hozzunk létre. Joseph Schumpeter közgazdász „alkotó rombolásról” beszélt. Az EU-nak ezért jelenleg egyedülálló lehetősége van arra, hogy egy új mechanizmust hozzon létre, amely hosszú távon a tagállamok nagyobb makrogazdasági, költségvetési és valutastabilitásához vezethet, és segíthet versenyképességük növelésében. A Gazdasági és Monetáris Unió múltbeli működéséből nyert tapasztalataink azt mutatják, hogy ezeket a szabályokat jogszabályokba kell foglalni, és hogy nem támaszkodhatunk az egyes tagállamok jóakaratára. A benyújtott jogalkotási csomag, amely hat, a gazdasági kormányzás jobb keretrendszerének létrehozására irányuló javaslatot tartalmaz, ezen okból a helyes irányba tett lépés. Négy javaslat költségvetési ügyekre vonatkozik, többek között a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjára, a két új rendelet pedig az EU-n és az euróövezeten belül kibontakozó makrogazdasági egyensúlytalanságok felismerésére és megoldására tesz kísérletet. Ezen új szabályok hatékony végrehajtásához azonban most is és a továbbiakban is ajánlatos lesz az egész folyamatba szorosabban, kellő időben bevonni mind a nemzeti parlamenteket, mind az Európai Parlamentet. Összességében azt hiszem, hogy az előterjesztett jogalkotási csomag megfelelő válasz a világválságra és az EU jelenlegi gazdasági helyzetére, a megfelelő jogszabályokra épül, és megfelel az Európa 2020 stratégiának és más uniós stratégiai dokumentumoknak, ezért javaslom módosított változatának elfogadását."@hu11
"La crisi potrebbe fornirci l’occasione di cambiare le nostre norme e le nostre istituzioni, o di crearne di nuove. L’economista Joseph Schumpeter ha parlato di “distruzione creativa”. In questo momento l’UE ha pertanto l’occasione irripetibile di istituire un nuovo meccanismo che dovrebbe portare a una maggiore stabilità macroeconomica, fiscale e monetaria per gli Stati membri nel lungo termine, e contribuire a rafforzarne la competitività. L’esperienza acquisita con l’operazione passata relativa all’unione economica e monetaria ha dimostrato che tali norme devono essere contemplate da una legislazione, e che non possiamo affidarci alla buona volontà dei singoli Stati membri. Per tale ragione, il pacchetto legislativo presentato, che contiene sei proposte per l’istituzione di un quadro di gestione economica migliore, rappresenta un passo nella giusta direzione. Quattro proposte riguardano questioni fiscali, tra cui una riforma del Patto di stabilità e crescita, mentre i due nuovi regolamenti si propongono di individuare e correggere gli squilibri macroeconomici che emergono in seno all’UE e all’area dell’euro. Tuttavia, per attuare efficacemente le nuove norme, è e continuerà ad essere opportuno coinvolgere prima e più da vicino sia i parlamenti nazionali sia il Parlamento europeo nell’intero processo. Nel complesso, ritengo che il pacchetto legislativo presentato sia una risposta adeguata alla crisi globale e alla situazione economica attuale dell’UE, in quanto tiene conto della legislazione in materia e rispetta la strategia Europa 2020 e altri documenti comunitari strategici, e pertanto ne raccomando l’adozione nella versione modificata."@it12
"Krizė gali suteikti mums galimybę pakeisti savo taisykles ir institucijas arba sukurti naujas. Ekonomistas Foseph Schumpeter kalbėjo apie „kūrybinę destrukciją“. Taigi šiuo metu ES turi unikalią galimybę sukurti naują mechanizmą, kuris ilgainiui turėtų lemti didesnį makroekonominį, mokesčių ir valiutos stabilumą valstybėms narėms, taip pat padėtų padidinti jų konkurencingumą. Patirtis, kurią mums suteikė Ekonominės ir pinigų sąjungos veikla praeityje, rodo, kad tokios taisyklės turi būti įtvirtintos teisės aktuose ir kad mes negalime pasikliauti atskirų valstybių narių gera valia. Todėl pateiktas teisės aktų rinkinys, kurį sudaro šeši pasiūlymai dėl patobulintos ekonomikos valdymo sistemos sukūrimo, yra žingsnis teisinga linkme. Keturi pasiūlymai yra susiję su mokesčių klausimais, įskaitant Stabilumo ir augimo pakto reformą, o dviem naujaisiais reglamentais bandoma nustatyti ir ištaisyti makroekonominius pusiausvyros sutrikimus, atsirandančius ES ir euro zonoje. Tačiau siekiant veiksmingai vykdyti šias naujas taisykles ir nacionaliniams parlamentams, ir Europos Parlamentui dabar ir toliau bus patartina visame procese dalyvauti glaudžiau ir anksčiau. Apskritai, manau, kad pateiktu teisės aktų rinkiniu tinkamai reaguojama į pasaulinę krizę ir dabartinę ES ekonomikos padėtį, remiantis susijusiais teisės aktais ir laikantis Europos 2020 m. strategijos bei kitų strateginių ES dokumentų, ir todėl rekomenduoju patvirtinti pataisytą jo redakciją."@lt14
"Krīze var sniegt mums iespēju mainīt vai no jauna izveidot noteikumus un iestādes. Ekonomists runāja par „radošu iznīcību”. Tādēļ pašlaik Eiropas Savienībai ir vienreizēja iespēja izveidot jaunu mehānismu, kam būtu ilgtermiņā jārada lielāka dalībvalstu makroekonomikas, fiskālā un valūtas stabilitāte un jāpalīdz to konkurētspējas palielināšanā. Ekonomikas un monetārās savienības iepriekšējās darbības gaitā gūtā pieredze ir parādījusi, ka šādi noteikumi ir jānostiprina tiesību aktos un ka mēs nevaram paļauties uz atsevišķu dalībvalstu labo gribu. Šā iemesla dēļ iesniegtais tiesību aktu kopums, kas ietver sešus priekšlikumus par uzlabotas ekonomiskās pārvaldības sistēmas izveidi, ir solis pareizajā virzienā. Četri priekšlikumi attiecas uz fiskālajiem jautājumiem, tostarp par Stabilitātes un izaugsmes pakta reformu, turpretim divas jaunās regulas cenšas identificēt un atrisināt makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas radusies Eiropas Savienībā un eiro zonā. Tomēr, lai šos jaunos noteikumus ieviestu efektīvi, ir un arī turpmāk būs ieteicams, lai valstu parlamenti un Eiropas Parlaments būtu ciešāk un laikus iesaistīti visā procesā. Kopumā es uzskatu, ka šis iesniegtais tiesību aktu kopums ir piemērota atbilde globālajai krīzei un ES pašreizējai ekonomiskajai situācijai, pamatojoties uz attiecīgajiem tiesību aktiem, un saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un citiem stratēģiskiem ES dokumentiem, un tādēļ es iesaku to pieņemt grozītajā versijā."@lv13
"Krize může znamenat příležitost pro změnu či vznik nových pravidel a institucí. Ekonom Joseph Schumpeter hovořil o tzv. kreativní destrukci. V současné době má EU proto jedinečnou příležitost vytvořit nový mechanismus, který by měl vést k vyšší makroekonomické stabilitě, fiskální i měnové, členských států v dlouhodobém horizontu a přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti. Zkušenosti z dosavadního fungování hospodářské a měnové unie ukazují, že takováto pravidla je třeba ukotvit legislativně, a nikoliv se spoléhat na dobrovolnost jednotlivých členských zemí. Z tohoto důvodu je předkládaný legislativní balíček obsahující 6 návrhů na vytvoření dokonalejšího rámce pro správu ekonomických záležitostí krok správným směrem. Čtyři návrhy se týkají fiskálních záležitostí, včetně reformy Paktu stability a růstu, zatímco dvě nová nařízení usilují o odhalení a řešení vznikající makroekonomické nerovnováhy v EU i eurozóně. Pro efektivní vynucování těchto nových pravidel však je a bude žádoucí, aby byly do celého procesu úžeji a včasněji zapojeny rovněž vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament. Celkově se domnívám, že předkládaný legislativní balíček je adekvátní reakcí na globální krizi a na současnou hospodářskou situaci EU, vychází z relevantní legislativy a je v souladu se strategií Evropa 2020 a dalšími strategickými dokumenty EU, a proto ho doporučuji schválit v navrhovaném znění."@mt15
"Crises kunnen een kans voor verandering inhouden of voor het ontstaan van nieuwe regels en instellingen. De econoom Joseph Schumpeter sprak over zogeheten creatieve destructie. En zo beschikt de EU momenteel over de unieke kans om een nieuw mechanisme tot stand te brengen voor meer macro-economische stabiliteit fiscaal en monetair in de lidstaten op de lange termijn. Zo kunnen ze weer concurrerender worden. De ervaringen met het functioneren van de economische en monetaire unie tot nog toe leren ons echter dat dergelijke regels in wetgeving gegoten dienen te worden en dat niet domweg gerekend mag worden op de goede wil van de lidstaten. Om die reden acht ik het voorliggende pakket wetgeving met zes voorstellen voor de totstandbrenging van een degelijker kader voor economisch bestuur een stap in de goede richting. Vier van die voorstellen hebben betrekking op begrotingsaangelegenheden zoals hervorming van het stabiliteits- en groeipact, en de overige twee verordeningen dienen voor een tijdige opsporing en aanpak van macro-economische onevenwichtigheden in de EU en de eurozone. Voor een doeltreffende afdwinging van dergelijke nieuwe regels is het echter noodzakelijk dat de nationale parlementen en het Europees Parlement nauwer en tijdiger bij het hele proces betrokken worden. Door de bank genomen acht ik het voorliggende pakket wetgeving een adequate reactie op de wereldwijde crisis en de huidige economische situatie in de EU. Het gaat uit van relevante wetgeving en is in overeenstemming met de Europa 2020-strategie en andere strategische documenten van de EU. Ik zou dan ook willen voorstellen het in de gedaante waarin het nu voor ons ligt aan te nemen."@nl3
"Kryzys może dostarczyć nam sposobności, by zmienić nasze zasady i instytucje, lub też stworzyć nowe. Ekonomista Joseph Schumpeter mówił o „kreatywnej destrukcji”. Teraz UE zyskuje więc wyjątkową sposobność, aby ustanowić nowy mechanizm, który powinien zwiększyć na dłuższą metę stabilność makroekonomiczną, fiskalną i walutową państw członkowskich oraz poprawić ich konkurencyjność. Doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej dowodzą, że zasady takie muszą zostać zapisane w prawodawstwie i nie możemy polegać na dobrej woli poszczególnych państw członkowskich. Z tego względu przedłożony pakiet legislacyjny zawierający sześć wniosków w sprawie ustanowienia ulepszonych ram zarządzania gospodarczego jest krokiem we właściwym kierunku. Cztery wnioski odnoszą się do kwestii fiskalnych, obejmując między innymi reformę paktu stabilności i wzrostu, natomiast celem dwóch nowych rozporządzeń jest identyfikacja i usunięcie zaburzeń równowagi makroekonomicznej pojawiających się w UE oraz w strefie euro. Aby umożliwić skuteczne egzekwowanie nowych reguł, w cały proces powinny być teraz oraz w przyszłości w większym stopniu i na wcześniejszym etapie zaangażowane zarówno parlamenty narodowe, jak i Parlament Europejski. Ogólnie uważam, że przedstawiony pakiet legislacyjny jest stosowną odpowiedzią na globalny kryzys oraz obecną sytuację gospodarczą UE, rozwijającą odpowiednie prawodawstwo i zgodną ze strategią Europa 2020, jak również z innymi dokumentami strategicznymi UE, dlatego też zalecam przyjęcie go w zmienionej wersji."@pl16
"A crise pode proporcionar-nos uma oportunidade para mudarmos as nossas regras e instituições, ou para criarmos outras novas. O economista Joseph Schumpeter falava da "destruição criativa". Neste momento, a UE dispõe, pois, de uma oportunidade única para criar um novo mecanismo capaz de, a longo prazo, conduzir a uma maior estabilidade macroeconómica, orçamental e monetária para os Estados­Membros e de os ajudar a aumentar a sua competitividade. A experiência que adquirimos no passado com o funcionamento da União Económica e Monetária mostrou que essas regras têm de ficar consagradas na legislação, e que não podemos contar com a boa vontade de cada Estado-Membro. Por esta razão, o pacote legislativo submetido à nossa apreciação, com seis propostas destinadas a criar um quadro de gestão económica melhorado, representa um passo na direcção certa. Quatro das propostas têm a ver com questões orçamentais, incluindo a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ao passo que as outras, relativas a dois novos regulamentos, visam identificar e solucionar os desequilíbrios macroeconómicos que se verificam na UE e na zona euro. A fim de aplicar estas novas regras de forma eficaz, porém, é e continuará a ser aconselhável que tanto os parlamentos nacionais como o Parlamento Europeu sejam chamados, mais cedo, a participar mais de perto em todo o processo. De um modo geral, considero que o pacote legislativo agora apresentado, desenvolvido a partir da legislação pertinente e em consonância com a estratégia Europa-2020 e outros documentos estratégicos da UE, constitui uma resposta adequada à crise global e à actual situação económica na UE e, como tal, recomendo a sua aprovação, na versão alterada."@pt17
"Criza ne poate oferi posibilitatea de a ne modifica normele și instituțiile sau de a crea altele noi. Economistul Joseph Schumpeter a vorbit despre „distrugerea creatoare”. Prin urmare, în prezent, UE are o șansă unică de a stabili un nou mecanism care ar trebui să conducă la o creștere pe termen lung a stabilității macroeconomice, fiscale și monetare pentru statele membre și să contribuie la creșterea competitivității acestora. Experiența pe care am câștigat-o de la ultima operație a Uniunii Economice și Monetare a demonstrat că astfel de norme trebuie să fie consacrate în legislație și că nu ne putem baza pe bunăvoința statelor membre individuale. Din acest motiv, pachetul legislativ prezentat care conține șase propuneri de instituire a unui cadru îmbunătățit pentru gestionarea economică reprezintă un pas în direcția corectă. Patru propuneri se referă la aspectele fiscale, inclusiv o reformă a Pactului de stabilitate și de creștere, iar celelalte două noi regulamente încearcă să identifice și să rezolve dezechilibrele macroeconomice emergente din UE și din zona euro. Cu toate acestea, pentru aplicarea eficientă a acestor noi norme, este și va continua să fie recomandat ca atât parlamentele naționale, cât și Parlamentul European să se implice în întregul proces mai îndeaproape și mai din timp. În ansamblu, cred că pachetul legislativ care a fost prezentat este un răspuns adecvat la criza globală și la situația economică actuală din UE, având la bază legislația relevantă și fiind în conformitate cu strategia Europa 2020 și cu alte documente strategice ale UE, și, prin urmare, recomand adoptarea acestuia în versiunea modificată."@ro18
"Kríza môže znamenať príležitosť na zmenu či vznik nových pravidiel a inštitúcií. Ekonóm Joseph Schumpeter hovoril o tzv. kreatívnej deštrukcii. V súčasnosti má preto EÚ jedinečnú príležitosť vytvoriť nový mechanizmus, ktorý by mal viesť k väčšej makroekonomickej, fiškálnej aj menovej stabilite členských štátov z dlhodobého hľadiska a prispieť k ich väčšej konkurencieschopnosti. Skúsenosti z doterajšieho fungovania hospodárskej a menovej únie ukazujú, že takéto pravidlá treba zakotviť legislatívne a že sa netreba spoliehať na dobrovoľnosť jednotlivých členských štátov. Z tohto dôvodu je predkladaný legislatívny balík obsahujúci šesť návrhov na vytvorenie dokonalejšieho rámca správy ekonomických záležitostí krokom správnym smerom. Štyri návrhy sa týkajú fiškálnych záležitostí vrátane Paktu stability a rastu (PSR), zatiaľ čo dve nové nariadenia sa usilujú o odhalenie a riešenie vznikajúcej makroekonomickej nerovnováhy v rámci EÚ a eurozóny. V záujme účinného presadzovania týchto nových pravidiel však je a bude potrebné, aby sa do celého procesu užšie a v skorších etapách zapájali aj vnútroštátne parlamenty a Európsky parlament. Celkovo sa domnievam, že predkladaný legislatívny balík je primeranou reakciou na globálnu krízu a na súčasnú hospodársku situáciu EÚ. Vychádza z relevantných právnych predpisov a je v súlade so stratégiou Európa 2020 a ďalšími strategickými dokumentmi EÚ, a preto ho odporúčam schváliť v navrhovanom znení."@sk19
"Kriza nam lahko da priložnost, da spremenimo svoja pravila in institucije ali pa ustvarimo nove. Ekonomist Joseph Schumpeter je govoril o „ustvarjalnem uničevanju“. Torej ima EU zdaj edinstveno priložnost za vzpostavitev novega mehanizma, ki bi moral pripeljati dolgoročno do večje makroekonomske in fiskalne stabilnosti ter stabilnosti valute za države članice in povečati njihovo konkurenčnost. Izkušnje, ki smo jih pridobili iz preteklega delovanja ekonomske in monetarne unije, so pokazale, da je treba takšna pravila vključiti v zakonodajo in da se ne smemo zanašati na dobro voljo posameznih držav članic. Zaradi tega je predloženi zakonodajni sveženj, ki vsebuje šest predlogov za vzpostavitev izboljšanega okvira za gospodarsko upravljanje, korak v pravo smer. Štirje predlogi so povezani s fiskalnimi zadevami, vključno z reformo pakta za stabilnost in rast, medtem ko z dvema novima predpisoma poskušamo prepoznati in rešiti makroekonomska neravnovesja, ki se pojavljajo v EU in na območju evra. Vendar pa je in bo, da bi učinkovito uveljavili ta nova pravila, priporočeno, da so tako nacionalni parlamenti kot Evropski parlament bolj in prej udeleženi v celotnem procesu. Na splošno verjamem, da je zakonodajni sveženj, ki je bil predstavljen, primeren odziv na svetovno krizo in sedanje gospodarske razmere EU, ki gradi na ustrezni zakonodaji in spoštovanju strategije Evropa 2020 ter drugih strateških dokumentov EU, in zato priporočam, da se sprejme v spremenjeni različici."@sl20
"Krisen kan ge oss möjlighet att ändra våra regler och institutioner eller att skapa nya. Ekonomen Joseph Schumpeter talade om ”kreativ förstörelse”. I nuläget har EU följaktligen en unik möjlighet att inrätta en ny mekanism som bör leda till långsiktig ökad makroekonomisk och finansiell stabilitet och valutastabilitet för medlemsstaterna samt bidra till att öka deras konkurrenskraft. Den erfarenhet som vi har förvärvat från Ekonomiska och monetära unionens tidigare verksamhet visar att sådana regler bör ingå i lagstiftningen och att vi inte kan lita på enskilda medlemsstaters goda vilja. Därför är det framlagda lagstiftningspaketet med sex förslag för inrättande av en förbättrad ram för ekonomisk styrning ett steg i rätt riktning. Fyra förslag handlar om finansfrågor, däribland en reform av stabilitets- och tillväxtpakten, medan de två nya förordningarna syftar till att identifiera och komma till rätta med de makroekonomiska obalanser som uppstår i EU och i euroområdet. För att genomföra dessa nya regler effektivt är och förblir det dock en god idé att i ökad grad och på ett tidigare stadium involvera både de nationella parlamenten och Europaparlamentet i hela processen. På det hela taget anser jag att det lagstiftningspaket som har lagts fram är ett adekvat svar på den globala krisen och EU:s aktuella ekonomiska situation. Det bygger på relevant lagstiftning och är förenligt med Europa 2020-strategin och andra strategiska EU-dokument, och därför rekommenderar jag att man antar det i dess ändrade version."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph