Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-240-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-240-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Queria agradecer todos os contributos que este debate trouxe, queria agradecer muito especialmente, porque há pouco não o fiz, o papel essencial que em toda esta matéria tem tido a Presidente da Comissão ECON, a Senhora Deputada Sharon Bowles. Quero salientar que este pacote da governação económica traz mais transparência às Instituições, traz o melhor e maior papel para o Parlamento Europeu e é um pacote que está na linha da defesa do euro. Todos aqueles que acreditam que as soluções óptimas para o crescimento não estão aqui presentes também não podem deixar de salientar que não conhecem nenhum Estado que, tendo as suas contas públicas em ordem, deixe de crescer. Os Estados com disciplina orçamental são Estados que crescem na sua economia e nós não podemos esquecer-nos disso. É esse o exemplo que aqui devemos dar. É esse o exemplo, que por exemplo, no meu país se está, neste preciso momento, a praticar. Quero também fazer uma pergunta a todos os membros deste Parlamento: podem dizer que hoje este pacote da governação económica está pior do que quando aqui entrou? Podem dizer que não houve melhorias introduzidas por este Parlamento? Não podem porque não é verdade. Hoje este pacote da governação económica está melhor do que a proposta inicial da Comissão e está melhor pelos vários contributos que os deputados deste Parlamento aqui deram. Por isso mesmo, perante os nossos cidadãos temos que dar uma resposta muito clara. Nós queremos uma economia europeia a crescer. Nós queremos estabilidade. Nós, com certeza, queremos transparência, mas para tudo isso, amanhã, na altura da votação, vamos ter responsabilidade, vamos ter obrigatoriamente que ter um voto responsável e escolher muito bem os parceiros com quem estamos. Pela minha parte, a minha opção é muito clara: é de um voto favorável por uma melhor Europa e por uma melhor economia europeia."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, jsem vděčný za všechny příspěvky k této rozpravě a rád bych vyjádřil zvláštní dík - protože jsem tak dosud neučinil - za klíčovou úlohu, kterou sehrála paní kolegyně Bowlesová, předsedkyně Hospodářského a měnového výboru. Chtěl bych zdůraznit, že balíček hospodářské správy přináší větší transparentnost institucím a lepší a významnější roli Parlamentu. Zároveň je součástí obrany eura. Všichni, kdo se domnívají, že v něm nejsou ta nejlepší řešení, musí také přiznat, že nevědí o žádné zemi, která by nerostla, má-li v pořádku své veřejné finance. Země projevující rozpočtovou kázeň jsou zeměmi, jejichž ekonomika roste, a na to nesmíme zapomínat. To je příklad, který zde musíme uvést. To je příklad, jímž se právě nyní řídí například moje země. Všem poslancům tohoto Parlamentu bych také rád položil otázku: můžete říci, že je dnešní podoba balíčku hospodářské správy horší, než když sem dorazil? Můžete říci, že jej tento Parlament svými návrhy nijak nevylepšil? Říci to nemůžete, protože to není pravda. Dnešní balíček hospodářské správy je lepší než původní návrh Komise, lepší díky mnoha příspěvkům poslanců. Našim občanům jsme tudíž poskytli velice jasnou odpověď. Chceme, aby evropská ekonomika rostla. Chceme stabilitu. Zajisté chceme transparentnost. Abychom ovšem toho všeho dosáhli, musíme dát při zítřejším hlasování najevo smysl pro odpovědnost; je nezbytné, abychom hlasovali zodpovědně a velmi dobře si vybírali své partnery. Z mé strany je volba zcela jasná: Budu hlasovat pro lepší Evropu a lepší evropskou ekonomiku."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke for alle bidrag til denne høring og rette en særlig tak – da jeg ikke gjorde det lige før – til fru Bowles, formanden for Økonomi- og Valutaudvalget, for den afgørende rolle, hun har spillet i hele denne proces. Jeg vil gerne understrege, at denne pakke om økonomisk styring giver institutionerne større gennemsigtighed og Parlamentet en større rolle. Pakken er ligeledes et led i vores forsvar af euroen. Enhver, der tror, at de bedste løsninger for vækst ikke findes heri, må dog indrømme, at de ikke kender til noget land, der ikke har vækst, hvis de offentlige finanser er i orden. Lande med budgetdisciplin er lande med voksende økonomier, og der må vi ikke glemme. Det er det, vi skal vise her. Og det er det, vi går efter lige nu, f.eks. i mit hjemland. Jeg vil også gerne stille alle Parlamentets medlemmer et spørgsmål. Kan De sige, at denne pakke om økonomisk styring er dårligere i dag, end da den først kom på bordet? Kan De sige, at Parlamentet ikke har tilført den forbedringer? Det kan De ikke, fordi det ikke er sandt. Den økonomiske styringspakke er i dag bedre end Kommissionens oprindelige forslag, og den er bedre på grund af de mange bidrag fra medlemmerne her i Parlamentet. Derfor skal vi give vores borgere et meget klart svar. Vi ønsker en europæisk økonomi i vækst. Vi ønsker stabilitet. Vi ønsker helt afgjort gennemsigtighed. Men for at opnå alt dette er vi imidlertid nødt til at udvise ansvarsfølelse ved afstemningen i morgen. Det er nødvendigt, at vi stemmer ansvarligt og vælger vores partnere med omhu. For mit vedkommende er valget meget klart. Jeg vil stemme for et bedre Europa og en bedre europæisk økonomi."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte mich für all die Beiträge bedanken, die wir im Verlauf dieser Aussprache gehört haben, und ganz besonders möchte ich – weil ich das vorhin versäumt habe – für ihre überaus wichtige Rolle bei all dem Frau Bowles, der Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, danken. Ich möchte hervorheben, dass dieses Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung größere Transparenz für die Gemeinschaftsorgane und eine bessere und größere Rolle für das Parlament bedeutet. Das Paket ist auch Teil der Verteidigungsstrategie für den Euro. All diejenigen, die glauben, dass die besten Lösungen zur Erzielung von Wachstum hier nicht zu finden seien, müssen auch zugeben, dass sie kein Land kennen, das geordnete Staatsfinanzen aufweist und nicht wächst. Die Länder mit Haushaltsdisziplin sind diejenigen Länder, deren Wirtschaft wächst, und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist das Beispiel, das wir hier geben müssen. Das ist das Beispiel, dem man beispielsweise in meinem Land genau in diesem Augenblick folgt. Ich möchte auch eine Frage an alle Mitglieder dieses Parlaments richten: Können Sie sagen, dass dieses Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung heute schlechter ist, als zu dem Zeitpunkt, als es hier eintraf? Können Sie sagen, dass von diesem Parlament keine Verbesserungen vorgenommen wurden? Das können Sie nicht, denn es ist nicht wahr. Dieses Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung ist heute besser als der ursprüngliche Vorschlag der Kommission, und es ist besser wegen der vielen Beiträge, die von den Mitgliedern dieses Parlaments gekommen sind. Deshalb müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine ganz klare Antwort geben. Wir wollen eine europäische Wirtschaft, die wächst. Wir wollen Stabilität. Wir wollen ganz sicher Transparenz. Um aber all dies zu erreichen, müssen wir morgen bei der Abstimmung Verantwortung zeigen, müssen wir unbedingt verantwortungsvoll abstimmen und unsere Partner sehr genau auswählen. Für mich ist die Entscheidung eindeutig: Ich werde für ein besseres Europa und eine bessere europäische Wirtschaft stimmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων για όλες τις παρεμβάσεις στην παρούσα συζήτηση, και θα ήθελα να εκφράσω ιδιαιτέρως τις ευχαριστίες μου –διότι δεν το έκανα προ ολίγου– για τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε σε όλα αυτά η κ. Bowles, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης αποφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια για τα θεσμικά όργανα και καλύτερο και ευρύτερο ρόλο στο Κοινοβούλιο. Η εν λόγω δέσμη μέτρων εντάσσεται εξίσου στο πλαίσιο των αμυνών του ευρώ. Οιοσδήποτε θεωρεί ότι οι βέλτιστες λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη δεν εντοπίζονται σε αυτό το στοιχείο, οφείλει επίσης να παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει καμία χώρα χωρίς να παρουσιάζει οικονομική ανάπτυξη, εάν οι δημόσιοι λογαριασμοί της βρίσκονται σε τάξη. Οι χώρες που επιδεικνύουν δημοσιονομική πειθαρχία είναι χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες, και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να δώσουμε εν προκειμένω. Αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσει άμεσα, για παράδειγμα, η γενέτειρά μου. Θα ήθελα επίσης να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους βουλευτές του Σώματος: μπορείτε να ισχυριστείτε ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης είναι χειρότερη σήμερα από ό,τι όταν υποβλήθηκε ενώπιον του Σώματός μας; Μπορείτε να ισχυριστείτε ότι το Σώμα δεν έχει επιφέρει βελτιώσεις εν προκειμένω; Δεν μπορείτε να ισχυριστείτε κάτι τέτοιο, διότι δεν αληθεύει. Η σημερινή δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης είναι καλύτερη από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, και είναι καλύτερη χάρη στη σημαντική συμβολή των βουλευτών του Σώματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να παράσχουμε στους πολίτες μας σαφέστατη απάντηση. Επιθυμούμε μια αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή οικονομία. Επιθυμούμε σταθερότητα. Επιθυμούμε οπωσδήποτε διαφάνεια. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, ωστόσο, πρέπει να επιδείξουμε αίσθημα ευθύνης κατά την αυριανή ψηφοφορία· πρέπει απαραιτήτως να ψηφίσουμε με υπευθυνότητα και να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά τους εταίρους μας. Από την πλευρά μου, η επιλογή μου είναι πολύ σαφής: θα ψηφίσω υπέρ μιας καλύτερης Ευρώπης και μιας καλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας."@el10
"Mr President, I am grateful for all the contributions that have been made to this debate, and I would like to express my very special thanks – because I did not do so just now – for the crucial role played in all this by Mrs Bowles, the Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs. I want to point out that this economic governance package brings greater transparency for the institutions and a better and larger role for Parliament. The package also forms part of the euro’s defences. Anyone who believes that the very best solutions for growth are not here must also admit that they do not know of any country that fails to grow if its public accounts are in order. Countries that show budgetary discipline are countries with economies that grow, and we must not forget that. That is the example that we must set here. That is the example that is being followed right now, for instance, in my country. I also want to put a question to all the Members of this Parliament: can you say that this economic governance package is worse today than when it arrived here? Can you say that no improvements have been made to it by this House? You cannot say that, because it is not true. This economic governance package today is better than the Commission’s initial proposal, and it is better because of the many contributions made by the Members of this House. That is why we have to give our citizens a very clear answer. We want a growing European economy. We want stability. We certainly want transparency. To achieve all that, however, we must show a sense of responsibility at voting time tomorrow; we must necessarily vote responsibly and choose our partners very well. For my part, my choice is very clear: I will be voting for a better Europe and a better European economy."@en4
"Señor Presidente, agradezco todas las contribuciones que se han hecho a este debate, y me gustaría expresar una gratitud muy especial ―porque no lo he hecho únicamente ahora― por el papel crucial que ha desempeñado en todo esto la señora Bowles, Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Quiero señalar que este paquete de gobernanza económica aporta una mayor transparencia a las instituciones y un papel mejor y mayor al Parlamento. El paquete también forma parte de las defensas del euro. Quienquiera que crea que las mejores soluciones de todas para el crecimiento no estén aquí debe admitir también que no conoce ningún país que no crezca si sus cuentas públicas están en orden. Los países que muestran disciplina presupuestaria son países con economías que crecen, algo que no debemos olvidar. Ese es el ejemplo que debemos establecer aquí. Ese es el ejemplo que se está siguiendo justo ahora, por ejemplo, en mi país. También deseo plantear una pregunta a todos los diputados al Parlamento: ¿pueden ustedes decir que este paquete de gobernanza económica es peor hoy que cuando llegó aquí? ¿Pueden decir que esta Cámara no ha introducido mejoras en él? No pueden decirlo, porque no es verdad. Este paquete de gobernanza económica hoy es mejor que la propuesta inicial de la Comisión, y es mejor gracias a las numerosas contribuciones realizadas por los diputados de esta Cámara. Por eso tenemos que dar a nuestros ciudadanos una respuesta muy clara. Queremos una economía europea que crezca. Queremos estabilidad. Por supuesto que queremos transparencia. Para lograr todo eso, sin embargo, debemos mostrar un sentido de la responsabilidad cuando votemos mañana; necesariamente, debemos votar de manera responsable y elegir muy bien a nuestros socios. Por mi parte, mi elección es muy clara: votaré a favor de una Europa mejor y de una economía europea mejor."@es21
"Austatud juhataja! Olen tänulik igaühe panuse eest tänasesse arutellu ning – kuna ma ennist seda ei teinud – sooviksin väljendada oma erilist tänu majandus- ja rahandusasjade nõukogu eesistujale Sharon Bowlesile tema olulise rolli eest. Soovin rõhutada, et majandusjuhtimise pakett muudab asutused läbipaistvamaks ja annab parlamendile parema ja olulisema rolli. Pakett on ka osa eurokaitsest. Igaüks, kes usub, et kasvu parimad tingimused ei ole selles paketis, peab ka tunnistama, et nad ei tea ühtegi riiki, mis ei kasvaks, kui riigi rahandus on korras. Hea eelarvedistsipliiniga riigid on kasvava majandusega riigid ning seda me ei tohi unustada. Sellest peaksime praegu lähtuma. Seda peetakse silmas praegu näiteks minu kodumaal. Samuti soovin esitada küsimuse kõigile parlamendiliikmetele: kas saate öelda, et see majandusjuhtimise pakett on praegu halvem võrreldes sellega, kui see siia saabus? Kas saate öelda, et me ei ole seda paremaks teinud? Te ei saa seda öelda, sest see ei ole tõsi. Praegune majandusjuhtimise pakett on parem kui komisjoni algne ettepanek ja see on parem, kuna mitu parlamendiliiget siin täiskogul on aidanud sellele kaasa. Seetõttu peame andma oma kodanikele väga selge vastuse. Me soovime kasvavat Euroopa majandust. Me soovime stabiilsust. Kindlasti tahame läbipaistvust. Kuid selleks, et kõike seda saavutada, peame homme hääletamisel näitama üles vastutustunnet; peame tingimata hääletama vastutustundlikult ja valima oma partnereid väga hästi. Minu otsus on väga selge: hääletan parema Euroopa ja parema Euroopa majanduse poolt."@et5
"Arvoisa puhemies, olen kiitollinen kaikista keskustelussa esitetyistä puheenvuoroista ja haluan aivan erityisesti kiittää – koska en sitä äsken tehnyt – talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Bowlesia, jolla oli kaikessa tässä ratkaiseva rooli. Haluan korostaa, että taloushallintoa koskevalla lainsäädäntöpaketilla lisätään toimielinten avoimuutta ja tarjotaan parlamentille entistä parempi ja laajempi asema. Paketti on myös osa euron puolustusta. Jokaisen, joka katsoo, että kasvun kannalta parhaat ratkaisut eivät ole tässä, on myös myönnettävä, ettei tiedä yhtään valtiota, jossa ei olisi kasvua silloin kun julkinen talous on kunnossa. Budjettikuria noudattavat valtiot ovat niitä, joiden talous kasvaa, emmekä saa unohtaa sitä. Siihen esimerkkiin meidän on nyt luotettava. Tätä esimerkkiä esimerkiksi kotimaassani juuri nyt noudatetaan. Haluan myös kysyä kaikilta parlamentin jäseniltä: voitteko sanoa, että taloushallintoa koskeva paketti on nyt huonompi kuin tänne saapuessaan? Voitteko sanoa, ettei parlamentti ole tehnyt siihen mitään parannuksia? Ette voi, koska se ei ole totta. Taloushallintoa koskeva paketti on nyt parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus, ja se on parempi tämän parlamentin jäsenten panosten ansiosta. Tämän vuoksi meidän on annettava kansalaisille hyvin selkeä vastaus. Me haluamme Euroopan talouden kasvavan. Me haluamme vakautta. Me todellakin haluamme avoimuutta. Kaiken tämän aikaansaamiseksi meidän on kuitenkin osoitettava huomisessa äänestyksessä vastuuntuntoa. Meidän on äänestettävä vastuullisesti ja valittava kumppanimme hyvin. Minun osaltani valinta on täysin selkeä: äänestän paremman Euroopan ja Euroopan paremman talouden puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, je vous suis reconnaissant pour l’ensemble de vos contributions à ce débat et je voudrais remercier tout particulièrement – parce que je ne l’ai pas fait il y a un instant – Mme Bowles, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires pour le rôle crucial qu’elle a joué dans tout cela. Je voudrais souligner le fait que ce paquet sur la gouvernance économique renforce la transparence des institutions et confie un rôle meilleur et plus important au Parlement. Ce paquet fait également partie des défenses de l’euro. Quiconque estime que les solutions optimales pour la croissance ne se trouvent pas ici devra également admettre qu’il ne connaît aucun pays qui ne se développerait pas si ses comptes publics étaient en ordre. Les pays qui font preuve de discipline budgétaire sont des pays dont les économies se développent, et nous ne devons pas l’oublier. Tel est l’exemple que nous devons donner ici. Tel est l’exemple qui est suivi en ce moment précis, par exemple, dans mon pays. Je voudrais également adresser une question à l’ensemble des députés de ce Parlement: pourriez-vous affirmer que ce paquet sur la gouvernance économique est pire aujourd’hui que lorsqu’il est arrivé ici? Pourriez-vous affirmer que le Parlement n’a apporté aucune amélioration? Vous ne pourriez pas le faire, parce que ce n’est pas vrai. Ce paquet sur la gouvernance économique est aujourd’hui de meilleure qualité que la proposition initiale de la Commission, notamment en raison des nombreuses contributions des députés de ce Parlement. C’est pourquoi nous devons donner à nos concitoyens une réponse très claire. Nous voulons voir l’économie européenne se développer. Nous voulons la stabilité. Nous voulons assurément de la transparence. Pour parvenir à tout cela, cependant, nous devons faire preuve d’un sens des responsabilités à l’heure de voter demain; nous devons impérativement voter de manière responsable et choisir nos partenaires avec soin. Pour ma part, mon choix est très clair: je voterai en faveur d’une meilleure Europe et d’une meilleure économie européenne."@fr8
"Elnök úr! Köszönöm az összes hozzászólást, amely e vita során elhangzott, és szeretnék külön köszönetet mondani – mert még nem tettem meg – a mindebben Bowles asszony, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke által játszott rendkívül jelentős szerepért. Rá szeretnék mutatni arra, hogy ez a gazdasági kormányzási csomag az intézmények számára nagyobb átláthatóságot, a Parlament számára pedig jobb és nagyobb szerepet hoz magával. A csomag az euró védelmének is részét képezi. Mindenkinek, aki azt hiszi, hogy a növekedésre nem ez a legjobb megoldás, azt is el kell ismernie, hogy egyetlen országról sem tud, amelynek a gazdasága nem nő, ha közszámlái rendben vannak. Azok az országok, amelyek költségvetési fegyelmet tanúsítanak, egyben azok az országok, amelyeknek a gazdasága nő, és erről nem szabad megfeledkeznünk. Ez az a példa, amelyet mutatnunk kell. Ez az a példa, amelyet éppen most például saját országomban is követnek. Szeretnék feltenni egy kérdést e Parlament összes képviselőjének is: Lehet azt mondani, hogy ez a gazdasági kormányzási csomag ma rosszabb, mint amikor beérkezett hozzánk? Lehet azt mondani, hogy ez a Parlament semmilyen javítást nem eszközölt benne? Nem mondhatják ezt, hiszen nem igaz. Ez a gazdasági kormányzási csomag ma jobb, mint a Bizottság eredeti javaslata, és a javulás az e Parlament képviselői általi nagymértékű közreműködés eredménye. Ezért nagyon világos választ kell adnunk polgárainknak. Növekvő európai gazdaságot akarunk. Stabilitást akarunk. Természetesen átláthatóságot akarunk. Mindezek eléréséhez azonban felelősségérzetet kell tanúsítanunk a holnapi szavazáskor; szükségszerűen felelősen kell szavaznunk, és jól kell megválasztanunk a partnereinket. Ami engem illet, nagyon világos a döntésem: a jobb Európára és a jobb európai gazdaságra fogok szavazni."@hu11
"Signor Presidente, sono grato per tutti i contributi offerti alla discussione e vorrei esprimere un ringraziamento molto speciale (perché non l’ho ancora fatto) per il ruolo cruciale svolto in tutto questo dall’onorevole Bowles, presidente della commissione per gli affari economici e monetari. Mi preme precisare che questo pacchetto sulla governance economica si traduce in una maggiore trasparenza per le istituzioni e in un ruolo più ampio e migliore per il Parlamento. Il pacchetto offre inoltre parte degli strumenti di difesa dell’euro. Chiunque ritenga che non contenga le soluzioni migliori per la crescita deve anche ammettere di non conoscere alcun paese che, con i conti i pubblici in ordine, non riesca a crescere. I paesi che praticano la disciplina di bilancio sono paesi con economie in crescita, e non dobbiamo dimenticarlo. è questo l’esempio che dobbiamo dare. è questo l’esempio che sta seguendo in questo momento il mio paese, giusto per citarne uno. Vorrei inoltre rivolgere una domanda a tutti i deputati di questo Parlamento: pensate davvero che questa versione del pacchetto sulla governance economica sia peggiore della prima che abbiamo esaminato? Credete davvero che quest’Assemblea non vi abbia apportato alcun miglioramento. Non potete affermarlo, perché non è vero. Il pacchetto sulla governance economica di oggi è migliore della proposta iniziale della Commissione, e lo è grazie ai molti contributi dei parlamentari di quest’Assemblea. Per questo dobbiamo dare ai nostri cittadini una risposta molto chiara. Vogliamo un’economia europea in crescita. Vogliamo la stabilità. Di certo vogliamo la trasparenza. Tuttavia, per realizzare tutti questi obiettivi, dobbiamo dare prova di responsabilità alla votazione di domani, dobbiamo necessariamente votare in maniera responsabile e scegliere con attenzione i nostri partner. Per quanto mi riguarda, la scelta è molto chiara: voterò per un’Europa migliore e un’economia europea migliore."@it12
"Pone pirmininke, esu dėkingas už visų narių indėlius į šią diskusiją, ir norėčiau išreikšti ypatingą padėką – nes to dar nepadariau – už svarbų S. Bowles vaidmenį sprendžiant šį klausimą, kurį ji atlieka kaip Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad šiuo ekonomikos valdysenos paketu užtikrinamas didesnis institucijų skaidrumas, o Parlamento vaidmuo tampa didesnis ir svarbesnis. Pakete taip pat yra argumentų, kuriais ginamas euras. Visi, kurie mano, kad čia nėra pateikti patys geriausi sprendimai dėl augimo, turi pripažinti ir tai, kad negali įvardyti nei vienos šalies, kurioje nevyksta augimas, jei viešosios sąskaitos yra subalansuotos. Šalių, kurios laikosi biudžetinės drausmės, ekonomika auga, ir neturime to pamiršti. Tai pavyzdys, kurį ir turime įtvirtinti. Tai pavyzdys, kuriuo, pvz., šiuo metu vadovaujasi mano šalis. Be to, norėčiau pateikti klausimą visiems šio Parlamento nariams: ar galite pasakyti, kad šis ekonomikos valdysenos paketas šiandien yra blogesnis nei tada, kai jis dar tik buvo sukurtas? Ar galite pasakyti, kad šiame Parlamente nebuvo padaryti jokie patobulinimai? Negalite, nes tai būtų netiesa. Šis ekonomikos valdysenos paketas šiandien yra kur kas geresnis nei buvo pradinis Komisijos siūlymas, ir jis tapo geresnis dėl daugelio šio Parlamento narių indėlio. Todėl turime pateikti savo piliečiams labai aiškų atsakymą. Siekiame, kad Europos ekonomika sparčiai augtų. Siekiame stabilumo. Mums iš tikrųjų reikia skaidrumo. Tačiau tam rytojaus balsavime visi turime parodyti atsakomybės jausmą, būtinai turime balsuoti atsakingai ir itin atidžiai pasirinkti savo partnerius. Mano paties pasirinkimas yra visiškai aiškus. Balsuosiu už geresnę Europą ir spartesnį Europos ekonomikos augimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos par visu, kas tika ieguldīts šajās debatēs, un es vēlos izteikt īpašu pateicību — tāpēc, ka es to tikko neizdarīju — par izšķirīgo nozīmi, kāda visā šajā bija kundzei, Ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsēdētājai. Es vēlos uzsvērt, ka šis ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopums dod lielāku pārredzamību iestādēm un labāku un lielāku nozīmi Parlamentam. Šis tiesību aktu kopums veido arī daļu no eiro aizsardzības pasākumiem. Katrs, kas uzskata, ka vislabākie risinājumi izaugsmei šeit nav atrodami, ir spiests arī atzīt, ka viņš nezina nevienu valsti, kurā nebūtu izaugsmes, ja tās valsts budžets ir kārtībā. Valstis, kas ievēro budžeta disciplīnu, ir valstis, kurās ekonomika aug, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tas ir paraugs, kas mums šeit jādod. Tas ir paraugs, kuram pašlaik, piemēram, seko manā valstī. Es gribu arī uzdot jautājumu visiem Parlamenta deputātiem: vai jūs varat teikt, ka šis ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopums šodien ir sliktāks, nekā tas bija sākumā? Vai varat teikt, ka Parlaments neko tajā nav uzlabojis? Jūs to nevarat teikt, jo tā nav taisnība. Šodien šis ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopums ir labāks nekā Komisijas sākotnējais priekšlikums, un tas ir labāks, jo Parlamenta deputāti tajā ir ieguldījuši savu devumu. Tieši tāpēc mums jādod saviem iedzīvotājiem ļoti skaidra atbilde. Mēs gribam plaukstošu Eiropas ekonomiku. Mēs gribam stabilitāti. Mēs noteikti gribam pārredzamību. Lai to visu panāktu, mums tomēr jāparāda atbildības sajūta balsojumā rītdien; mums noteikti jābalso atbildīgi un ļoti labi jāizvēlas savi partneri. Attiecībā uz mani, mana izvēle ir ļoti skaidra: es balsošu par labāku Eiropu un par labāku Eiropas ekonomiku."@lv13
"Queria agradecer todos os contributos que este debate trouxe, queria agradecer muito especialmente, porque há pouco não o fiz, o papel essencial que em toda esta matéria tem tido a Presidente da Comissão ECON, a Senhora Deputada Sharon Bowles. Quero salientar que este pacote da governação económica traz mais transparência às Instituições, traz o melhor e maior papel para o Parlamento Europeu e é um pacote que está na linha da defesa do euro. Todos aqueles que acreditam que as soluções óptimas para o crescimento não estão aqui presentes também não podem deixar de salientar que não conhecem nenhum Estado que, tendo as suas contas públicas em ordem, deixe de crescer. Os Estados com disciplina orçamental são Estados que crescem na sua economia e nós não podemos esquecer-nos disso. É esse o exemplo que aqui devemos dar. É esse o exemplo, que por exemplo, no meu país se está, neste preciso momento, a praticar. Quero também fazer uma pergunta a todos os membros deste Parlamento: podem dizer que hoje este pacote da governação económica está pior do que quando aqui entrou? Podem dizer que não houve melhorias introduzidas por este Parlamento? Não podem porque não é verdade. Hoje este pacote da governação económica está melhor do que a proposta inicial da Comissão e está melhor pelos vários contributos que os deputados deste Parlamento aqui deram. Por isso mesmo, perante os nossos cidadãos temos que dar uma resposta muito clara. Nós queremos uma economia europeia a crescer. Nós queremos estabilidade. Nós, com certeza, queremos transparência, mas para tudo isso, amanhã, na altura da votação, vamos ter responsabilidade, vamos ter obrigatoriamente que ter um voto responsável e escolher muito bem os parceiros com quem estamos. Pela minha parte, a minha opção é muito clara: é de um voto favorável por uma melhor Europa e por uma melhor economia europeia."@mt15
"Ik wil u graag bedanken voor al uw bijdragen aan het debat. Ik wil vooral de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken, mevrouw Bowles, bedanken voor de doorslaggevende rol die ze in dit hele proces heeft gespeeld. Ik heb zojuist verzuimd dat te vermelden. Om te beginnen wil ik erop wijzen dat dit pakket maatregelen voor economisch bestuur bijdraagt tot meer transparantie bij de instellingen. Het verleent dit Parlement een sterkere en belangrijkere rol. Tot slot is het een pakket dat de euro verdedigt. Al degenen die menen dat dit pakket niet de beste oplossingen voor groei bevat zullen toch moeten toegeven dat ze geen enkele staat kennen die zijn openbare financiën op orde heeft en groeit. Staten met een goede begrotingsdiscipline zijn staten met een groeiende economie. We mogen dat niet vergeten – dat dit het voorbeeld is dat we zelf moeten geven. En dat voorbeeld probeert men nu in mijn land te volgen. Verder wil ik iedereen in dit Parlement iets vragen: gelooft u dat dit pakket voor economisch bestuur er nu slechter uitziet dan het oorspronkelijke pakket? Vindt u dat het Parlement er verbeteringen in heeft aangebracht? Dit pakket voor economisch bestuur is beter dan het aanvankelijke Commissievoorstel en dat komt omdat een aantal afgevaardigden er verbeteringen in heeft aangebracht. We moeten onze burgers immers een duidelijk antwoord geven. We willen dat de Europese economie groeit. We willen stabiliteit. En we willen zeer zeker transparantie. Om dat alles te verwezenlijken zullen we morgen bij de stemming verantwoordelijkheid moeten tonen – we moeten dus een verantwoorde stem uitbrengen en de partners met wie we willen samenwerken goed kiezen. Voor mij is de keuze duidelijk: ik kies voor een beter Europa en een betere Europese economie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jestem wdzięczny za wszystkie wystąpienia w tej debacie i pragnę wyrazić szczególne podziękowania – gdyż jeszcze tego nie uczyniłem – za kluczową rolę, jaką odegrała pani poseł Bowles jako przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych. Chciałbym wskazać, że omawiany pakiet zarządzania gospodarczego poprawia przejrzystość instytucji oraz zwiększa rolę Parlamentu. Pakiet jest też elementem mechanizmów obronnych euro. Wszyscy, którzy twierdzą, że nie zawiera on najlepszych przepisów na wzrost, muszą zarazem przyznać, iż nie słyszeli o żadnym kraju, który nie rósłby, mając uporządkowany budżet. Kraje wykazujące dyscyplinę budżetową to kraje o rozwijających się gospodarkach – nie wolno o tym zapominać. To przykład, który musimy tu postawić. W tym kierunku idzie teraz na przykład mój kraj. Pragnę także zadać wszystkim posłom pytanie: czy mogą Państwo powiedzieć, że ten pakiet zarządzania gospodarczego jest obecnie gorszy, niż gdy tu trafił? Czy mogą Państwo powiedzieć, że Parlament go nie poprawił? Nie można tak powiedzieć, gdyż nie jest to prawda. Dzisiejszy pakiet zarządzania gospodarczego jest lepszy od pierwotnego wniosku Komisji – i jest on lepszy dzięki wkładowi wniesionemu przez posłów do PE. Dlatego pragniemy dać naszym obywatelom bardzo jasną odpowiedź. Chcemy rosnącej gospodarki europejskiej. Chcemy stabilności. Niewątpliwie chcemy przejrzystości. Aby osiągnąć to wszystko, musimy jednak wykazać poczucie odpowiedzialności podczas jutrzejszego głosowania; musimy głosować odpowiedzialnie i mądrze dobierać partnerów. Dla mnie wybór jest zupełnie jasny: będę głosować za lepszą Europą i lepszą gospodarką europejską."@pl16
"Dle președinte, sunt recunoscător pentru toate contribuțiile care au fost oferite pentru această dezbatere, și aș dori să mulțumesc într-un mod foarte special – pentru că nu fac acest lucru doar acum – pentru rolul esențial desfășurat în toate acestea de dl Bowles, președinte al Comisiei pentru afaceri economice și monetare. Aș dori să subliniez că acest pachet de guvernanță economică oferă o mare transparență pentru instituții și un rol mai bun și mai cuprinzător pentru Parlament. De asemenea, pachetul face parte din sistemul de apărare al monedei euro. Oricine crede că cele mai bune soluții pentru creștere nu sunt aici, trebuie, de asemenea, să recunoască faptul că nu cunosc nicio țară care nu reușește să crească în situația în care conturile sale publice, sunt în ordine. Statele care afișează disciplină bugetară sunt țări cu economii în creștere, iar noi nu trebuie să omitem acest lucru. Acesta este exemplul pe care trebuie să îl aplicăm aici. Acesta este exemplul care este respectat în prezent, de exemplu, în țara mea. De asemenea, doresc să adresez o întrebare tuturor deputaților acestui Parlament. puteți afirma că acest pachet de guvernanță economică este mai incomplet astăzi, decât atunci când a sosit aici? Puteți afirma că nu a fost efectuată nicio îmbunătățire a acestuia în această Cameră? Nu puteți afirma acest lucru, pentru că nu este adevărat. Acest pachet actual de guvernanță economică este mult mai bun decât propunerea inițială a Comisiei, și este mai bun datorită multor contribuții oferite de membrii acestei Camere. De aceea trebuie să le oferim cetățenilor noștri un răspuns foarte clar. Ne dorim o economie europeană in creștere. Ne dorim stabilitate. Cu siguranță, ne dorim transparență. Totuși, pentru a realiza toate acestea, trebuie să afișăm un sentiment de responsabilitate la sesiunea de vot de mâine; obligatoriu, trebuie să votăm responsabil și să ne alegem partenerii foarte bine. Din partea mea, alegerea este foarte clară: voi vota pentru o Europă mai bună și pentru o economie europeană mai bună."@ro18
"Chcem poďakovať za všetky príspevky do tejto rozpravy a osobitne by som chcel vyjadriť poďakovanie – keďže som to zatiaľ neurobil – pani Bowlesovej, predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci, za rozhodujúcu úlohu, ktorú v tomto všetkom zohrala. Chcem poukázať na to, že tento balík o správe ekonomických záležitostí prináša väčšiu transparentnosť inštitúciám a lepšiu a väčšiu úlohu Parlamentu. Tento balík je tiež súčasťou obranných mechanizmov eura. Každý, kto sa domnieva, že balík neobsahuje tie najlepšie riešenia na zabezpečenie rastu, tiež musí priznať, že nepozná žiadnu krajinu, ktorá by nerástla, ak má v poriadku verejné účty. Krajiny, ktoré preukazujú rozpočtovú disciplínu, sú krajinami s hospodárstvami, ktoré rastú, a na to nesmieme zabúdať. Práve tento príklad tu musíme ukázať a podľa tohto príkladu teraz postupujeme napríklad aj v našej krajine. Chcem tiež položiť jednu otázku všetkým poslancom tohto Parlamentu. Môžete povedať, že tento balík o správe ekonomických záležitostí je dnes horší než v momente, keď nám bol predložený? Môžete povedať, že tento Parlament ho vôbec nezlepšil? Nemôžete to povedať, pretože to nie je pravda. Tento balík o správe ekonomických záležitostí je dnes lepší než pôvodný návrh Komisie a je lepší vďaka mnohým príspevkom od poslancov tohto Parlamentu. Práve preto musíme dať našim občanom veľmi jasnú odpoveď. Chceme rozvíjajúce sa európske hospodárstvo. Chceme stabilitu. Určite chceme transparentnosť. Ak to však chceme všetko dosiahnuť, musíme pri zajtrajšom hlasovaní prejaviť zodpovednosť, musíme bezpodmienečne hlasovať zodpovedne a veľmi dobre si vybrať našich partnerov. Za seba môžem povedať, že moja voľba je veľmi jasná. Budem hlasovať za lepšiu Európu a lepšie európske hospodárstvo."@sk19
"Gospod predsednik, hvaležen sem za vse prispevke k tej razpravi in rad bi se posebej zahvalil – ker tega ravno zdaj nisem storil – za ključno vlogo, ki jo je pri vsem tem igrala gospa Bowles, predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Rad bi poudaril, da ta sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja prinaša večjo preglednost za institucije ter boljšo in večjo vlogo Parlamentu. Sveženj je tudi del obrambe evra. Vsakdo, ki verjame, da tu ni najboljših rešitev za rast, mora tudi priznati, da ne pozna nobene države, ki ne uspe rasti, če so njene javne finance urejene. Države, ki so v proračunskem smislu disciplinirane, so države z rastočimi gospodarstvi in tega ne smemo pozabiti. To je zgled, ki ga moramo dajati. To je zgled, po katerem se zdaj na primer ravnamo v moji matični državi. Vprašanje bi rad postavil tudi vsem poslancem tega parlamenta: ali lahko rečete, da je ta sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja danes slabši kot takrat, ko smo ga prejeli? Ali lahko rečete, da ta parlament ni naredil nikakršnih izboljšav? Tega ne morete reči, ker to ni res. Ta današnji sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja je boljši kot prvotni predlog Komisije in boljši je zaradi mnogih prispevkov poslancev tega parlamenta. Zato moramo našim državljanom zelo jasno odgovoriti. Hočemo rastoče evropsko gospodarstvo. Hočemo stabilnost. Zagotovo hočemo preglednost. Vendar pa moramo, da bi to dosegli, na jutrišnjem glasovanju ravnati odgovorno; nujno moramo odgovorno glasovati in zelo dobro izbrati svoje partnerje. Kar zadeva mene, je moja izbira zelo jasna: glasoval bom za boljšo Evropo in boljše evropsko gospodarstvo."@sl20
"Herr talman! Jag är tacksam över alla de bidrag som har lämnats till debatten. Jag vill rikta ett mycket särskilt tack – för jag gjorde inte det nyss – för den avgörande roll som Sharon Bowles, ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor, har spelat i allt detta. Jag vill påpeka att paketet om ekonomisk styrning leder till större transparens för institutionerna och en bättre och större roll för parlamentet. Paketet är även en av försvarsåtgärderna för euron. Alla de som tror att de allra bästa lösningarna för tillväxt inte finns i paketet måste även erkänna att de inte känner till något land som inte lyckas växa om de offentliga finanserna är som de ska. De länder som uppvisar budgetdisciplin har ekonomier som växer, och vi får inte glömma det. Vi måste föregå med gott exempel just i detta avseende. Bland annat mitt hemland följer just detta exempel. Jag vill även ställa en fråga till samtliga parlamentsledamöter: Kan ni säga att paketet om ekonomisk styrning är sämre i dag än när det kom? Kan ni säga att parlamentet inte har gjort några förbättringar av det? Ni kan inte säga det, för det är inte sant. Dagens paket om ekonomisk styrning är bättre än kommissionens inledande förslag, och det är bättre på grund av alla de bidrag som parlamentsledamöterna har lämnat. Därför måste ge våra medborgare ett mycket tydligt svar. Vi vill ha en växande europeisk ekonomi. Vi vill ha stabilitet. Vi vill absolut ha transparens. För att åstadkomma allt detta måste vi dock visa ansvar vid omröstningen i morgon, och vi måste ovillkorligen rösta förnuftigt och välja våra partner med största omsorg. För mig är valet mycket enkelt: Jag kommer att rösta för ett bättre Europa och en bättre europeisk ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph