Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-237-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-237-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I am not sure if I can respond to all of the Members. We would not have time for that, but I will try to provide some insights as regards the points made this evening. So, all in all, your vote tomorrow will be a very important one, a very crucial one for the European Union and its capacity to convince our general public, economic actors and international partners of our capacity to overcome the crisis and facilitate sustainable growth. Therefore your vote tomorrow will be a great opportunity to achieve a historic milestone of complementing the monetary union finally with a true and genuinely functioning economic union – which we definitely need – and thus enabling the European Union to come out of the current serious crisis with lessons learnt, hopefully also stronger for the future and, in any case, with new appropriate policy tools for sustainable growth, employment and for our citizens’ benefit. I want to, first of all, thank you all for a very substantial and substantive debate which reflects an overall sense of responsibility for Europe’s economic future, for growth and stability, and for our citizens’ welfare. I believe we all broadly share the view that balanced and healthy public finances are a necessary condition for sustainable growth and improving employment, which is the goal of the current legislative package. That is why it deserves your support. As many of you have underlined, it is an essential building block in our comprehensive policy response to the current and still ongoing financial and sovereign crisis. Why is it so important to adopt this package at the current juncture? Because we must be able to show our citizens, economic actors and the international partners that the European Union really can in future prevent a fiscal crisis such as the one we have recently experienced, in the case of Greece for instance. Never again. That is the first building block of this legislative package. That is why we need preventive budgetary surveillance and effective enforcement as proposed in the package and indeed by your rapporteurs and your committee. That is also why we need a genuinely and effectively functioning mechanism to identify and correct macroeconomic imbalances, in order to prevent the kind of crises we have seen, for instance in Ireland or the credit boom we have seen in Spain. That is why we need the second building block in this package: an effective mechanism to identify and address macroeconomic imbalances. Some of you, like Udo Bullmann, Sven Giegold and Philippe Lamberts, have asked whether we consider that the issue of symmetry/asymmetry has been settled. I can provide you with my interpretation and the Commission’s interpretation of this issue which in fact, if you look at the texts, is extremely complicated. I hope that nobody would block this package for the sake of that because it would be impossible simply to explain it to our citizens. The drafts of both the Council and Parliament cover both the deficit and surplus countries. That is very clear. The differences in drafting would have no substantive impact on the scope or emphasis concerning the economic surveillance to be carried out. I hope that Parliament and the Council can work together and find an agreement that is based on the substance and not the semantics. There is practically no difference, so let us tick the box and conclude this important issue of symmetry/asymmetry so that we can start working in order to identify and also correct the macroeconomic imbalances and competitiveness divergences."@en4
lpv:translated text
". Pane předsedající, nejsem si jist, zda budu moci odpovědět všem poslancům. Na to bychom neměli dost času, pokusím se ale přinejmenším částečně vyjádřit k názorům, které dnes večer zazněly. Celkově vzato bude tedy vaše zítřejší hlasování velmi významné a vskutku klíčové pro Evropskou unii a její schopnost přesvědčit veřejnost, hospodářské aktéry a mezinárodní partnery o tom, že dokážeme překonat krizi a dosáhnout udržitelného růstu. Proto bude vaše zítřejší hlasovat znamenat velkou příležitost k dosažení historického milníku, jímž je konečné doplnění měnové unie o skutečně fungující unii hospodářskou – již opravdu potřebujeme – což Evropské unii umožní vyjít ze současné vážné krize s ponaučením, doufejme silnější do budoucna a v každém případě s novými, vhodnými nástroji pro udržitelný růst a zaměstnanost a ku prospěchu našim občanům. Nejdříve ze všeho bych vám všem rád poděkoval za velmi obsáhlou a obsažnou rozpravu, v níž se odráží všeobecný pocit odpovědnosti za hospodářskou budoucnost Evropy, růst a stabilitu a blahobyt našich občanů. Jsem přesvědčen, že všichni v podstatě sdílíme názor, že vyvážené a zdravé veřejné finance jsou nezbytným předpokladem udržitelného růstu a zvyšující se zaměstnanosti, jež jsou cílem stávajícího balíčku právních předpisů. Proto si zaslouží vaši podporu. Jak mnoho z vás zdůraznilo, představuje základní stavební kámen naší komplexní reakce na současnou a stále přetrvávající finanční a dluhovou krizi. Proč je tak důležité přijmout tento balíček právě na této křižovatce? Protože musíme našim občanům, hospodářským aktérům a mezinárodním partnerům ukázat, že Evropská unie bude v budoucnu skutečně schopná předejít takové finanční krizi, jakou v poslední době zažíváme například v případě Řecka. Nikdy více. To je první stavební kámen tohoto legislativního balíčku. To je důvod, proč potřebujeme preventivní rozpočtový dohled a účinná donucovací opatření, jak v balíčku navrhují sami vaši zpravodajové a váš výbor. A z téhož důvodu potřebujeme skutečně a účinně fungující mechanismus odhalování a nápravy makroekonomické nerovnováhy, abychom zabránili tomu druhu krizí, jehož jsme byli svědky, například v Irsku nebo při úvěrovém boomu ve Španělsku. Proto potřebujeme také druhý stavební kámen tohoto balíčku: účinný mechanismus pro odhalení a řešení makroekonomické nerovnováhy. Někteří z vás, jako pánové Udo Bullmann, Sven Giegold či Philippe Lamberts, se ptali, zda otázku souměrnosti/nesouměrnosti považujeme za vyřešenou. Mohu vám říci, jak ji interpretuji já a Komise, ačkoli je celá tato záležitost, podíváte-li se na dané dokumenty, nesmírně složitá. Doufám, že nikdo nebude tento balíček blokovat na základě toho, že by nebylo možné jej jednoduše vysvětlit našim občanům. Návrhy jak Rady, tak Parlamentu zahrnují země se schodkem i s přebytkem. To je naprosto jasné. Rozdíly v návrzích by neměly žádný podstatný dopad na rozsah či důraz, pokud jde o provádění hospodářského dohledu. Doufám, že Parlament a Rada dokáží spolupracovat a nalézt shodu založenou na podstatě, nikoli na slovním vyjádření. Neexistuje zde prakticky žádný rozdíl, odškrtněme si tedy tuto položku a uzavřeme důležitou otázku souměrnosti/nesouměrnosti, abychom mohli začít pracovat na odhalování a nápravě makroekonomické nerovnováhy a rozdílů v konkurenceschopnosti."@cs1
"Hr. formand! Jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare alle medlemmerne. Det har vi ikke tilstrækkelig tid til, men jeg vil forsøge at bidrage med lidt indsigt i forbindelse med de kommentarer, vi har hørt her i aften. Så alt i alt vil afstemningen i morgen være meget vigtig, meget afgørende for EU og dets evne til at overbevise offentligheden, de økonomiske aktører og vores internationale partnere om, at vi kan overvinde krisen og bane vejen for bæredygtig vækst. Derfor vil afstemningen i morgen være en storslået mulighed for at nå en historisk milepæl ved at supplere den monetære union med en ægte og reelt fungerende økonomisk union – som vi helt afgjort har brug for – og således gøre det muligt for EU at komme ud af den nuværende krise, en erfaring rigere og forhåbentlig stærkere og rustet til fremtiden og under alle omstændigheder med nye passende redskaber til at sikre bæredygtig vækst, beskæftigelse og til gavn for vores borgere. Først og fremmest vil jeg takke alle for en meget væsentlig og indholdsmæssigt vigtig forhandling, som afspejler et generelt ansvar for Europas økonomiske fremtid, for vækst og stabilitet og for borgernes velfærd. Jeg tror, at vi alle stort set er enige om, at afbalancerede og sunde offentlige finanser er en forudsætning for bæredygtig vækst og øget beskæftigelse, hvilket er denne lovpakkes målsætning. Derfor bør vi støtte den. Som mange her har fremhævet, udgør den en meget vigtig byggesten i vores omfattende politiske svar på den stadig igangværende finansielle og nationale krise. Hvorfor er det så vigtigt at vedtage denne pakke på nuværende tidspunkt? Fordi vi skal kunne vise vores borgere, de økonomiske aktører og vores internationale partnere, at EU i fremtiden virkelig vil kunne forhindre en finanspolitisk krise som den, vi har oplevet for nylig f.eks. i Grækenland. Aldrig mere. Det er den første byggesten i denne lovgivningspakke. Derfor har vi brug for forebyggende budgetovervågning og en effektiv håndhævelse, således som det foreslås i pakken og ligeledes af Parlamentets ordførere og Udvalget. Der er ligeledes derfor, vi har brug for en reelt og effektivt fungerende mekanisme til at forebygge den form for krise, vi har set f.eks. i Irland eller det kreditopsving, vi har set i Spanien. Det er derfor, vi har brug for den anden byggesten i denne pakke, nemlig en effektiv mekanisme til at fastslå og imødegå makroøkonomiske ubalancer. Nogle af Dem, som Udo Bullmann, Sven Giegold og Philippe Lamberts, har spurgt, om vi anser spørgsmålet om symmetri/asymmetri for afgjort. Jeg kan give Dem min udlægning og Kommissionens udlægning af dette spørgsmål, der, hvis De læser i teksterne, faktisk er særdeles kompliceret. Jeg håber ikke, at nogen vil blokere pakken på grund af dette, da det simpelthen vil være umuligt at forklare det til vores borgere. Både Rådets og Parlamentets forslag omfatter såvel lande med underskud som lande med overskud. Det står meget klart. Forskellene i forslagene vil ikke have nogen væsentlig indvirkning på rækkevidden af eller på den vægt, der lægges på den økonomiske styring, der skal finde sted. Jeg håber, at Parlamentet og Rådet kan arbejde sammen og finde frem til en afgørelse, der er baseret på indholdet og ikke på semantikken. Der er praktisk talt ingen forskel, så lad os krydse det punkt af og afslutte det vigtige spørgsmål om symmetri/asymmetri, således at vi kan påbegynde arbejdet med at påvise og ligeledes korrigere de makroøkonomiske ubalancer og forskellene i konkurrenceevnen."@da2
". Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob ich allen Abgeordneten antworten kann. Dafür würde die Zeit nicht reichen, aber ich werde versuchen, einige Einsichten hinsichtlich der heute Abend angesprochenen Punkte zu vermitteln. Zusammenfassend gesagt wird Ihr Votum morgen also sehr wichtig, ja entscheidend sein für die Europäische Union und ihre Fähigkeit, die Öffentlichkeit, die wirtschaftlichen Akteure und die internationalen Partner von unserer Fähigkeit zu überzeugen, die Krise zu überwinden und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Daher wird Ihr Votum morgen eine großartige Gelegenheit sein, einen historischen Meilenstein zu erreichen, nämlich die Währungsunion durch eine wirkliche und tatsächlich funktionierende Wirtschaftsunion – die wir definitiv brauchen – zu ergänzen und damit die Europäische Union in die Lage zu versetzen, die derzeitige Krise zu überwinden – mit den gelernten Lektionen, hoffentlich auch besser für die Zukunft gerüstet und auf jeden Fall mit neuen geeigneten politischen Instrumenten für nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen für eine sehr sachliche und substanzielle Aussprache danken, die ein auf allen Seiten vorhandenes Gefühl der Verantwortung für Europas wirtschaftliche Zukunft, für Wachstum und Stabilität und für das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger erkennen lässt. Ich denke, dass wir alle weitgehend die Ansicht teilen, dass ausgeglichene und gesunde öffentliche Finanzen eine notwendige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und eine Verbesserung der Beschäftigungssituation sind, was das Ziel des vorliegenden Legislativpakets ist. Deshalb verdient es Ihre Unterstützung. Wie viele von Ihnen betont haben, ist es ein wesentlicher Baustein unserer umfassenden politischen Antwort auf die derzeitige und noch immer andauernde Finanz- und Staatsschuldenkrise. Warum ist es zu diesem Zeitpunkt so wichtig, dieses Paket zu verabschieden? Weil wir in der Lage sein müssen, unseren Bürgern, den wirtschaftlichen Akteuren und den internationalen Partnern zu zeigen, dass die Europäische Union in Zukunft tatsächlich eine Finanzkrise wie die, die wir in letzter Zeit beispielsweise im Falle Griechenlands erlebt haben, verhindern kann. Nie wieder. Das ist der erste Baustein dieses Legislativpakets. Deshalb brauchen wir eine präventive Haushaltsüberwachung und eine wirkungsvolle Durchsetzung, wie sie in dem Paket und auch von Ihren Berichterstattern und Ihrem Ausschuss vorgeschlagen werden. Deshalb brauchen wir auch einen wirklich und effektiv funktionierenden Mechanismus, um makroökonomische Ungleichgewichte zu erkennen und zu korrigieren, damit solche Krisen, wie wir sie erlebt haben, zum Beispiel in Irland oder eine Kreditblase wie in Spanien, verhindert werden können. Deshalb brauchen wir den zweiten Baustein dieses Pakets: einen effektiven Mechanismus zur Erkennung und Bekämpfung makroökonomischer Ungleichgewichte. Einige von Ihnen, wie Udo Bullmann, Sven Giegold und Philippe Lamberts, haben gefragt, ob wir der Ansicht seien, dass das Thema Symmetrie/Asymmetrie geklärt ist. Ich kann Ihnen meine Sichtweise und die Sichtweise der Kommission zu diesem Thema erläutern, das tatsächlich, wenn Sie sich die Texte anschauen, äußerst kompliziert ist. Ich hoffe, dass niemand dieses Paket deswegen blockieren würde, denn das könnte man unseren Bürgerinnen und Bürger unmöglich erklären. Sowohl die Entwürfe des Rates als auch die des Parlaments berücksichtigen sowohl die Defizit- als auch die Überschussländer. Daran besteht kein Zweifel. Die Unterschiede in der Formulierung hätten keine wesentliche Bedeutung für den Umfang oder das Gewicht der vorgesehenen wirtschaftspolitischen Überwachung. Ich hoffe, dass das Parlament und der Rat zusammenarbeiten und zu einer Einigung kommen können, die die Substanz und nicht einzelne Formulierungen im Blick hat. Es gibt praktisch keinen Unterschied; lassen Sie uns also das Thema abhaken und diese wichtige Frage der Symmetrie/Asymmetrie abschließen, damit wir mit der Arbeit beginnen können, um die makroökonomischen Ungleichgewichte und Unterschiede hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit zu ermitteln und auch zu korrigieren."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να απαντήσω σε όλους τους βουλευτές. Δεν διαθέτουμε τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να παράσχω ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν απόψε. Κατά συνέπεια, η αυριανή σας ψήφος θα είναι πολύ σημαντική, εξαιρετικά κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητά της να πείσει το ευρύ κοινό, τους οικονομικούς παράγοντες και τους διεθνείς εταίρους για την ικανότητά μας να εξέλθουμε από την κρίση και να ευνοήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η αυριανή σας ψήφος θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για το ιστορικό γεγονός της συμπλήρωσης, επιτέλους, της νομισματικής ένωσης με μια πραγματική και πρακτικά λειτουργική οικονομική ένωση, την οποία σαφώς έχουμε ανάγκη, και η οποία θα διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει από την παρούσα σοβαρή κρίση, έχοντας αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα και –ευελπιστώ– ισχυρότερη για το μέλλον και, σε κάθε περίπτωση, με νέα κατάλληλα εργαλεία πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και το συμφέρον των πολιτών μας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετικά ουσιώδη και αξιόλογη συζήτηση, η οποία αντικατοπτρίζει ένα συνολικό αίσθημα ευθύνης για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης, για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα και για την ευημερία των πολιτών μας. Πιστεύω ότι όλοι συμμεριζόμαστε ευρέως την άποψη ότι τα ισορροπημένα και υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της απασχόλησης, που αποτελεί τον στόχο της παρούσας δέσμης νομοθετικών προτάσεων. Για τον λόγο αυτόν, αξίζει τη στήριξή σας. Όπως επισημάνατε πολλοί, αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο για την απάντηση ολοκληρωμένης πολιτικής στην τρέχουσα και συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση εθνικού χρέους. Για ποιον λόγο είναι τόσο σημαντική η έγκριση αυτής της δέσμης προτάσεων στην παρούσα χρονική στιγμή; Διότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε στους πολίτες μας, στους οικονομικούς παράγοντες και στους διεθνείς εταίρους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά στο μέλλον να αποτρέψει μια δημοσιονομική κρίση όπως αυτή που βιώσαμε προσφάτως, παραδείγματος χάριν στην περίπτωση της Ελλάδας. Ποτέ ξανά. Αυτός είναι ο πρώτος θεμέλιος λίθος της εν λόγω δέσμης νομοθετικών προτάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε προληπτική δημοσιονομική εποπτεία και αποτελεσματική εφαρμογή, όπως προτείνεται στη νομοθετική δέσμη, αλλά όπως προτείνουν επίσης οι εισηγητές και η επιτροπή σας. Αυτός είναι εξίσου ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε και έναν μηχανισμό ο οποίος να λειτουργεί πραγματικά και αποτελεσματικά για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, προκειμένου να αποτραπούν κρίσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν, για παράδειγμα στην Ιρλανδία ή η έκρηξη των πιστώσεων στην Ισπανία. Για τον λόγο αυτόν, χρειαζόμαστε ένα δεύτερο δομικό στοιχείο στην εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων: έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ορισμένοι από εσάς, όπως οι κ. Udo Bullmann, Sven Giegold και Philippe Lamberts ρώτησαν εάν θεωρούμε ότι το ζήτημα της συμμετρίας/ασυμμετρίας έχει διευθετηθεί. Μπορώ να σας δώσω εν προκειμένω την προσωπική μου ερμηνεία και την ερμηνεία της Επιτροπής, η οποία, εάν παρατηρήσετε τα κείμενα, είναι όντως εξαιρετικά σύνθετη. Ευελπιστώ ότι κανείς δεν θα προβάλει, για τον λόγο αυτόν, προσκόμματα στην παρούσα δέσμη προτάσεων, διότι, στην περίπτωση αυτή, θα ήταν απλώς αδύνατον να παράσχουμε εξηγήσεις στους πολίτες μας. Τα σχέδια τόσο του Συμβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου καλύπτουν αμφότερες τις ελλειμματικές και τις πλεονασματικές χώρες. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Οι διαφορές στη σύνταξη δεν θα είχαν κανέναν ουσιαστικό αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής ή στην έμφαση που αποδίδεται στην άσκηση της οικονομικής εποπτείας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορέσουν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία θα βασίζεται στην ουσία και όχι στη σημασιολογία. Πρακτικά δεν υφίσταται καμία διαφορά. Συνεπώς, ας θεωρήσουμε λήξαν και ας κλείσουμε το σημαντικό αυτό ζήτημα της συμμετρίας/ασυμμετρίας ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των αποκλίσεων ανταγωνιστικότητας."@el10
". Señor Presidente, no estoy seguro de si puedo responder a todos los diputados. No tendríamos tiempo para eso, pero intentaré ofrecer algunas observaciones en relación con los puntos planteados esta tarde. Así pues, en general, la votación que ustedes celebrarán mañana será muy importante; será una votación realmente crucial para la Unión Europea y su capacidad de convencer a nuestro público en general, a los agentes económicos y a los socios internacionales de nuestra capacidad para superar la crisis y facilitar el crecimiento sostenible. Por tanto, su votación de mañana representará una gran oportunidad para lograr el hito histórico de complementar por fin la unión monetaria con una auténtica unión económica que funcione de verdad ―la cual sin duda necesitamos― y, de este modo, permitir a la Unión Europea que salga de la grave crisis actual con las lecciones aprendidas, esperablemente también fortalecida para el futuro y, en cualquier caso, dotada de nuevos instrumentos políticos adecuados para el desarrollo sostenible y el empleo, que redunden en beneficio de nuestros ciudadanos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes este debate tan sustancial y sustantivo que refleja un sentido general de responsabilidad por el futuro económico de Europa, por el crecimiento y la estabilidad, y por el bienestar de nuestros ciudadanos. Creo que, en líneas generales, todos compartimos la opinión de que unas finanzas públicas equilibradas y saneadas son una condición necesaria para el crecimiento sostenible y la mejora del empleo, lo que constituye el objetivo del actual paquete legislativo. Por eso merece el apoyo de ustedes. Como muchos de ustedes han subrayado, es un pilar esencial en nuestra respuesta política global a la crisis financiera y soberana actual y todavía en curso. ¿Por qué es tan importante aprobar este paquete en la coyuntura actual? Porque debemos ser capaces de mostrar a nuestros ciudadanos, a los agentes económicos y a los socios internacionales que la Unión Europea verdaderamente puede prevenir en el futuro una crisis fiscal como la que hemos vivido recientemente, en el caso de Grecia, por ejemplo. Nunca más. Ese es el primer pilar de este paquete legislativo. Por eso necesitamos una vigilancia presupuestaria preventiva y un cumplimiento efectivo de las normas como se propone en el paquete y como de hecho proponen sus ponentes y su comisión. También por eso necesitamos un mecanismo que funcione de verdad y de manera efectiva para detectar y corregir desequilibrios macroeconómicos, con el fin de prevenir el tipo de crisis que hemos visto, por ejemplo en Irlanda o el auge del crédito que hemos observado en España. Por eso necesitamos el segundo pilar de este paquete: un mecanismo efectivo para detectar y tratar los desequilibrios macroeconómicos. Algunos de ustedes, como Udo Bullmann, Sven Giegold y Philippe Lamberts, han preguntado si consideramos que la cuestión de la simetría/asimetría se ha resuelto. Puedo ofrecerles mi interpretación y la de la Comisión sobre esta cuestión que de hecho, si miran los textos, es sumamente complicada. Espero que nadie bloquee este paquete en aras de eso porque sería sencillamente imposible explicárselo a nuestros ciudadanos. Los borradores tanto del Consejo como del Parlamento cubren tanto a los países con déficit como a los países con superávit. Eso está muy claro. Las diferencias de redacción no tendrían ningún efecto sustantivo en el alcance o énfasis en relación con la supervisión económica que ha de llevarse a cabo. Espero que el Parlamento y el Consejo puedan trabajar juntos y alcanzar un acuerdo que se base en la sustancia y no en la semántica. No hay prácticamente ninguna diferencia, así que marquemos la casilla correspondiente y concluyamos esta importante cuestión de la simetría/asimetría de manera que podamos empezar a trabajar para detectar y corregir los desequilibrios macroeconómicos y las divergencias en materia de competitividad."@es21
"Austatud juhataja! Ma ei tea, kas suudan kõigile parlamendiliikmetele vastata – meil ei ole nii palju aega. Püüan siiski veidi arutleda mõtete üle, millest on täna õhtul räägitud. Seega on kokkuvõttes iga homne hääl väga oluline, väga otsustav Euroopa Liidule ning selle võimele veenda üldsust, ettevõtjaid ja rahvusvahelisi partnereid meie suutlikkuses kriisist üle saada ja kaasa aidata jätkusuutlikule arengule. Seega on iga homne hääl suurepärane võimalus tuua kaasa ajalooline etapp, milleks on rahaliidu täiendamine tõelise ja päriselt toimiva majandusliku liiduga, mida me nii väga vajame, ning seeläbi võimaldada Euroopa Liidul välja tulla praegusest sügavast kriisist koos õppetundidega ja loodetavasti tulevikus tugevamana ning igal juhul uute sobivate vahenditega jätkusuutliku kasvu, tööturu ja kodanike jaoks. Esiteks tahan teid kõiki tänada väga sisuka ja olulise arutelu eest, mis kajastab üleüldist vastutustunnet Euroopa majandusliku tuleviku, kasvu ja stabiilsuse ja meie kodanike heaolu eest. Usun, et laias laastus oleme me kõik seda meelt, et riigi tasakaalus ja eluterve rahandus on jätkusuutlikuks arenguks ja tööturu olukorra paranemiseks vajalik tingimus, mis on ka praeguse õigusaktide paketi eesmärk. Seetõttu väärib see meie toetust. Nagu paljud teist ka rõhutasid, on see hädavajalik ikka veel kestvale finants- ja riigikriisi jaoks võetavatele terviklikele poliitilistele meetmetele. Miks on nii oluline see pakett kohe vastu võtta? Sest peame saama näidata oma kodanikele, ettevõtjatele ja rahvusvahelistele partneritele, et Euroopa Liit tõesti suudab tulevikus hoida ära sellist fiskaalkriisi, mida me just näiteks Kreeka puhul kogesime. Mitte kunagi enam! See on esimene punkt selles õigusaktide paketis. Seetõttu vajame ennetavat eelarvejärelevalvet ja tõhusaid sunnivahendeid, nagu on nimetatud paketis ning nagu on öelnud teie raportöörid ja komisjon. Seetõttu vajame ka tõeliselt ja tõhusalt töötavat mehhanismi, mis tuvastaks ja korrigeeriks makromajanduslikud tasakaalunihked, et vältida sellist kriisi nagu Iirimaa oma või sellist laenubuumi nagu Hispaanias. Seetõttu vajame teist punkti selles paketis: tõhusat mehhanismi makromajanduslike tasakaalunihete tuvastamiseks ja lahendamiseks. Mõned teist, näiteks Udo Bullmann, Sven Giegold ja Philippe Lamberts, on küsinud, kas leiame, et sümmeetria/asümmeetria probleem on lahendatud. Saan teile pakkuda oma nägemust ja komisjoni nägemust sellest probleemist, mis ausalt öelda on väga keeruline, kui tekste vaadata. Loodan, et keegi ei blokeeri seda paketti sel põhjusel, kuna seda oleks võimatu kodanikele seletada. Nii nõukogu kui ka parlamendi projektid katavad nii eelarve puudujäägi kui ka ülejäägiga riike. See on täiesti selge. Projektide erisustel ei ole olulist mõju majanduse järelevalve ulatusele ega rõhuasetustele. Loodan, et parlament ja nõukogu saavad teha koostööd ja saavutada kokkuleppe, mis põhineb sisul, mitte semantikal. Vahet peaaegu ei ole, nii et teeme siia linnukese ja lõpetame selle olulise sümmeetria/asümmeetria teema, et saaksime asuda tööle makromajanduslike tasakaalunihete ja konkurentsikõrvalekallete tuvastamise ning korrigeerimisega."@et5
". Arvoisa puhemies, en ole varma, voinko vastata kaikille jäsenille. Meillä ei riitä aika siihen, mutta pyrin esittämään joitakin näkemyksiä tänään esiin tuotujen seikkojen osalta. Kaiken kaikkiaan huominen äänestyksenne on siis hyvin tärkeä, aivan ratkaiseva Euroopan unionille ja sen kyvylle vakuuttaa suuri yleisö, taloudelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit valmiuksistamme selviytyä kriisistä ja tukea kestävää kasvua. Huominen äänestyksenne on näin ollen suuri mahdollisuus saavuttaa historiallinen virstanpylväs rahaliiton loppuunsaattamiseksi lopultakin todellisella ja aidolla toimivalla talousliitolla – jota me todellakin tarvitsemme – ja antaa näin Euroopan unionille mahdollisuus selviytyä tästä vakavasta kriisistä ottaen siitä opikseen ja toivottavasti myös vahvempana tulevaisuudessa. Joka tapauksessa sillä tulee olemaan uudet asianmukaiset poliittiset välineet kestävän kasvun ja työllisyyden sekä kansalaisten etujen edistämiseen. Aivan aluksi haluan kiittää teitä kaikkia hyvin tärkeästä ja oleellisesta keskustelusta, joka kuvastaa yleistä vastuuntuntoa Euroopan talouden tulevaisuudesta, kasvusta ja vakaudesta ja kansalaistemme hyvinvoinnista. Uskoakseni me olemme laajasti samaa mieltä siitä, että tasapainoinen ja terve julkinen talous on välttämätön edellytys kestävälle kasvulle ja työllisyyden parantamiselle, johon tällä lainsäädäntöpaketilla pyritään. Sen vuoksi se ansaitsee tukenne. Kuten monet teistä ovat korostaneet, paketti on tärkeä rakennuspalikka kattavassa poliittisessa vastauksessamme tämänhetkiseen ja edelleen jatkuvaan rahoituskriisiin ja valtionvelkakriisiin. Miksi tämän paketin hyväksyminen tässä vaiheessa on niin tärkeää? Koska meidän on kyettävä näyttämään kansalaisille, taloudellisille toimijoille ja kansainvälisille kumppaneille, että Euroopan unioni todella pystyy tulevaisuudessa estämään nyt esimerkiksi Kreikan osalta kokemamme kaltaiset rahoituskriisit. Ne eivät saa toistua enää koskaan. Se on lainsäädäntöpaketin ensimmäinen rakennuspalikka. Tämän vuoksi tarvitsemme ennalta ehkäisevää julkisen talouden valvontaa ja tehokasta täytäntöönpanoa, kuten lainsäädäntöpaketissa ehdotetaan ja kuten esittelijänne ja valiokuntanne ovat todellakin ehdottaneet. Tämän vuoksi me tarvitsemme myös aidon ja tehokkaasti toimivan mekanismin makrotaloudellisen epätasapainon havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, jotta voimme estää nyt koettujen kaltaiset kriisit, esimerkiksi Irlannin kriisin tai Espanjassa havaitun luottokannan voimakkaan kasvun. Siihen tarvitaan paketin toista rakennuspalikkaa: tehokasta mekanismia makrotaloudellisen epätasapainon havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Udo Bullmanin, Sven Giegoldin ja Philippe Lambertsin tavoin jotkut teistä kysyivät, onko symmetria/epäsymmetria-asia nyt mielestämme ratkaistu. Voi tarjota teille oman tulkintani ja komission tulkinnan asiasta, joka tekstejä tarkastelemalla paljastuu äärimmäisen monimutkaiseksi. Toivon, ettei kukaan torju pakettia tämän vuoksi, koska sitä olisi yksinkertaisesti mahdotonta selittää kansalaisille. Niin neuvoston kuin parlamentin luonnokset kattavat sekä alijäämäiset että ylijäämäiset valtiot. Tämä on hyvin selvää. Sanamuotojen erilaisuudella ei ole merkittävää vaikutusta toteutettavan talousvalvonnan ulottuvuuteen tai painotuksiin. Toivon, että parlamentti ja neuvosto voivat tehdä yhteistyötä ja päästä sopimukseen, joka perustuu semantiikan sijaan asiasisältöön. Käytännössä eroa ei ole, joten laittakaamme rasti ruutuun ja saattakaamme päätökseen tämä symmetriaa ja epäsymmetriaa koskeva merkittävä asia, jotta voimme käynnistää työt havaitaksemme ja korjataksemme makrotaloudelliset epätasapainot ja kilpailukyvyn erot."@fi7
". Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à l’ensemble des députés. Nous n’en n’aurions pas le temps, mais je vais essayer de vous éclairer quelque peu sur les points soulevés ce soir. L’un dans l’autre, votre vote demain sera donc très important et crucial pour l’Union européenne et sa capacité à convaincre ses citoyens, les acteurs économiques et les partenaires internationaux de son aptitude à surmonter la crise et à promouvoir une croissance durable. Votre vote de demain sera donc une formidable occasion de poser un geste historique en complétant enfin l’union monétaire par une union économique véritable et fonctionnelle – dont nous avons définitivement besoin – et de permettre ainsi à l’Union européenne de sortir de la terrible crise qu’elle traverse actuellement, sur la base des enseignements tirés, en se montrant plus forte à l’avenir et, dans tous les cas, en s’appuyant sur de nouveaux outils politiques adéquats pour assurer la croissance durable et la création d’emploi et dans l’intérêt de nos concitoyens. Je voudrais tout d’abord vous remercier tous pour ce débat très substantiel et important qui témoigne d’un sens général des responsabilités vis-à-vis de l’avenir économique de l’Europe, de la croissance et de la stabilité et du bien-être de nos concitoyens. Je pense que, d’une manière générale, nous sommes tous d’avis que des finances publiques équilibrées et saines sont une condition nécessaire pour garantir une croissance durable et l’amélioration de l’emploi, qui est l’objectif du paquet législatif actuel. C’est la raison pour laquelle celui-ci mérite votre soutien. Ainsi que bon nombre d’entre vous l’ont souligné, ce paquet constitue un élément essentiel de notre réponse politique globale à la crise financière et souveraine actuelle qui continue de faire rage. Pourquoi est-il aussi important d’adopter ce paquet en l’état actuel des choses? Parce que nous devons pouvoir montrer à nos concitoyens, aux acteurs économiques et aux partenaires internationaux que, à l’avenir, l’Union européenne sera véritablement en mesure d’empêcher une crise fiscale telle que celle que nous avons récemment connue, notamment en Grèce. Plus jamais. C’est là la première pièce de ce paquet législatif. C’est pourquoi nous avons besoin d’une surveillance budgétaire préventive et d’une mise en œuvre efficace, ainsi que proposé dans le paquet, mais aussi par vos rapporteurs et votre commission. C’est également la raison pour laquelle nous avons besoin d’un mécanisme réellement fonctionnel et efficace pour identifier et corriger les déséquilibres macroéconomiques, de manière à éviter le genre de crises auxquelles nous avons assisté, notamment en Irlande, ou le boom des crédits qu’a connu l’Espagne. C’est pourquoi nous avons besoin de la deuxième pièce de ce paquet: un mécanisme efficace pour identifier et corriger les déséquilibres macroéconomiques. Certains d’entre vous, notamment Udo Bullmann, Sven Giegold et Philippe Lamberts, ont posé la question de savoir si nous estimons que la question de la symétrie/asymétrie a été réglée. Je peux vous donner mon interprétation et celle de la Commission par rapport à cette question, qui est en fait extrêmement compliqué si vous examinez les textes. J’espère que personne ne bloquera ce paquet pour cette raison, car il serait tout simplement impossible de l’expliquer à nos concitoyens. Les propositions du Conseil et du Parlement couvrent à la fois les pays en déficit et en surplus. C’est très clair. Les différences au niveau de la formulation n’auraient aucun impact majeur sur la portée ou l’importance de la surveillance économique à mettre en place. J’espère que le Parlement et le Conseil pourront collaborer et parvenir à un accord qui repose sur le fond et non sur la sémantique. Il n’y a quasiment aucune différence, alors, de grâce, avançons et clôturons cette question importante de la symétrie/asymétrie. Nous pourrions ainsi commencer à identifier, mais aussi à corriger, les déséquilibres macroéconomiques et les divergences au niveau de la compétitivité."@fr8
"Elnök úr! Nem vagyok biztos abban, hogy minden képviselőnek válaszolni tudok. Erre nem lenne időnk, de igyekszem valamelyest megvilágítani a ma elhangzott kérdéseket. Tehát összességében az önök holnapi szavazata nagyon fontos, valóban döntő jelentőségű az Európai Unió számára abból a szempontból, hogy képes-e meggyőzni a közvéleményt, a gazdasági szereplőket és nemzetközi partnereinket arról, hogy képesek vagyunk legyőzni a válságot és elősegíteni a fenntartható növekedést. Ezért az önök holnapi szavazata nagy lehetőség annak a történelmi mérföldkőnek az elérésére, amelynek keretében a monetáris unió végre igazi és valóban működő gazdasági unióval egészül ki – amelyre egyértelműen szükségünk van –, lehetővé téve az Európai Unió számára, hogy a tanulságokat levonva kilábaljon a jelenlegi súlyos válságból, remélhetőleg a jövőre nézve megerősödve is, de mindenesetre a fenntartható növekedést, a foglalkoztatást és polgáraink javát szolgáló megfelelő új politikai eszközökkel felszerelve. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon tartalmas és lényegi vitáért, amely általános felelősségérzetet tükröz Európa gazdasági jövője, a növekedés és stabilitás, valamint polgáraink jóléte iránt. Meggyőződésem, hogy mindannyian széles körben osztjuk azt a nézetet, hogy a kiegyensúlyozott és egészséges államháztartás szükséges feltétele a fenntartható növekedésnek és a foglalkoztatás javításának, amelyek a jelenlegi jogalkotási csomag céljai. Ezért érdemes a támogatásunkra. Mint önök közül is sokan hangsúlyozták, ez lényeges építőeleme a jelenlegi és még mindig tartó pénzügyi és adósságválságra adott átfogó politikai válaszunknak. Miért annyira fontos a jelenlegi helyzetben elfogadni ezt a csomagot? Mert képesnek kell lennünk arra, hogy megmutassuk polgárainknak, gazdasági szereplőinknek és a nemzetközi partnereknek, hogy az Európai Unió a jövőben valóban meg tudja majd akadályozni az olyan költségvetési válságokat, mint amelyet nemrégiben tapasztaltunk, például Görögország esetében. Ez soha nem ismétlődhet meg. Ez ennek a jogalkotási csomagnak az első építőeleme. Ezért van szükségünk az e csomagban, éppen az önök előadói és bizottsága által javasolt megelőző költségvetési felügyeletre és a hatékony végrehajtásra. Ez az oka annak is, hogy miért van szükségünk egy ténylegesen és hatékonyan működő mechanizmusra a makrogazdasági egyensúlytalanságok annak érdekében történő azonosításához és kiigazításához, hogy megelőzzük az olyanfajta válságokat, mint amelyet például Írországban éltünk át, vagy a hitelezési tevékenység fellendülését, amit Spanyolországban tapasztalhattunk. Ezért van szükségünk e csomag második építőelemére: a makrogazdasági egyensúlytalanságok felismerésére és kezelésére szolgáló hatékony mechanizmusra. Önök közül néhányan, például Udo Bullmann, Sven Giegold és Philippe Lamberts, azt kérdezték, hogy véleményünk szerint rendeződött-e a szimmetria/aszimmetria kérdése. E kérdéssel kapcsolatban saját értelmezésemet és a Bizottság értelmezését mondhatom el önöknek, amely – ha a szövegekre tekintenek – rendkívül bonyolult. Remélem, hogy emiatt senki nem akadályozza meg ezt a csomagot, mert lehetetlen lenne egyszerűen elmagyarázni polgárainknak. A Tanács és a Parlament tervezete egyaránt lefedi mind a költségvetési hiánnyal, mind a költségvetési többlettel rendelkező országokat. Ez teljesen világos. A tervezetek eltéréseinek nem lenne lényeges hatása az elvégzendő gazdaságfelügyelet hatókörére vagy súlypontjára. Remélem, hogy a Parlament és a Tanács együtt tudnak működni, és olyan megoldást találnak, amely a lényegen, nem pedig a szemantikán alapul. Gyakorlatilag nincs különbség, úgyhogy pipáljuk ki ezt a pontot, és zárjuk le a szimmetria/aszimmetria e fontos kérdését, hogy elkezdhessük a munkát a makrogazdasági egyensúlytalanságok, valamint a versenyképességbeli eltérések felismerése és egyben kiigazítása érdekében."@hu11
". Signor Presidente, non sono certo di poter rispondere a tutti gli onorevoli deputati. Non ne avremmo il tempo, ma cercherò comunque di esprimere qualche osservazione dettagliata sui punti sollevati stasera. Pertanto, tutto considerato, la vostra votazione di domani sarà molto importante e cruciale per l’Unione europea e la sua capacità di convincere il pubblico, gli attori economici e i partner internazionali della nostra adeguatezza a superare la crisi e ad agevolare una crescita sostenibile. Ne consegue che il vostro voto di domani rappresenta un’ottima occasione per raggiungere un traguardo storico e completare finalmente l’unione monetaria con un’unione economica veramente funzionante – di cui abbiamo veramente bisogno – consentendo così all’Unione europea di uscire dalla grave crisi attuale avendone appreso gli insegnamenti, con una maggiore forza per affrontare il futuro e, in ogni caso, dotata di nuovi strumenti politici adeguati per la crescita sostenibile, per l’occupazione e per il bene dei nostri cittadini. Vorrei innanzi tutto ringraziarvi tutti per una discussione molto concreta e sostanziale, che riflette un senso generale di responsabilità nei confronti del futuro economico dell’Europa, della crescita e della stabilità, nonché del benessere dei cittadini. A mio parere, siamo tutti del parere che finanze pubbliche solide e bilanciate rappresentano una condizione necessaria per la crescita sostenibile e per migliorare l’occupazione, che è l’obiettivo dell’attuale pacchetto legislativo. Per questo merita il vostro sostegno. Come molti di voi hanno sottolineato, si tratta di una componente essenziale nella nostra risposta politica complessiva alla crisi finanziaria e del debito sovrano attuale e ancora in corso. Perché è così importante adottare il pacchetto in questo frangente? Perché dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini, soggetti economici e partner internazionali che l’Unione europea è veramente in grado di prevenire crisi fiscali future quale quella appena attraversata, ad esempio nel caso della Grecia. Mai più. è questa la prima componente di questo pacchetto legislativo. Per questo ci occorre la sorveglianza preventiva di bilancio e un’applicazione efficace, come proposto nel pacchetto e di fatto dai vostri relatori e dalle vostre commissioni. Per lo stesso motivo ci occorre un meccanismo che funzioni veramente ed efficacemente per individuare e correggere gli squilibri macroeconomici, al fine di prevenire quella tipologia di crisi che ha colpito ad esempio l’Irlanda o l’esplosione del credito a cui abbiamo assistito in Spagna. Ecco perché ci serve la seconda componente di questo pacchetto: un meccanismo efficace per identificare e correggere gli squilibri macroeconomici. Alcuni di voi, e cito gli onorevoli Bullmann, Giegold e Lamberts, hanno chiesto se riteniamo risolta la questione della simmetria/asimmetria. Vi posso fornire la mia interpretazione e quella della Commissione di questa questione, che di fatto, se date un’occhiata ai testi, è estremamente complicata. Auspico che nessuno blocchi questo pacchetto a causa di ciò, in quanto sarebbe impossibile spiegarlo ai nostri cittadini. Entrambe le bozze, del Consiglio e del Parlamento, riguardano sia i paesi in disavanzo sia quelli in eccedenza. è molto chiaro. Le differenze di stesura non avrebbero un impatto sostanziale sulla sfera di competenza o sull’enfasi della sorveglianza economica che andrebbe applicata. Spero che Parlamento e Consiglio collaborino e giungano a un accordo che si basi sulla sostanza, e non sulla semantica. In pratica non vi è alcuna differenza, per cui diamo il nostro consenso e chiudiamo quest’importante questione di simmetria/asimmetria e iniziamo a lavorare per identificare e correggere gli squilibri macroeconomici e le divergenze in termini di competitività."@it12
"Pone pirmininke, nesu įsitikinęs, kad sugebėsiu atsakyti į visų narių klausimus. Tam neturime laiko, tačiau pamėginsiu pateikti keletą pastabų dėl šio vakaro kalbų. Taigi, visų jūsų balsavimas rytoj bus labai svarbus, ir lemiamas Europos Sąjungai ir jos gebėjimui įtikinti mūsų plačiąją visuomenę, ekonomikos srities veikėjus ir tarptautinius partnerius mūsų pajėgumu įveikti krizę ir palengvinti tvaraus augimo procesą. Todėl jūsų balsavimas rytoj galės tapti istoriniu įvykiu, kai pinigų sąjunga galiausiai bus papildyta iš tikrųjų veikiančia ekonomine sąjunga – ko mums tikrai reikia – taip sudarant galimybę Europos Sąjungai įveikti didelę dabartinę krizę, įsisavinant įgytą patirtį ir, tikiuosi, tampant stipresne ateityje, taip pat turinčia naujas, tinkamas politikos priemones, nukreiptas į tvarų ekonomikos augimą, užimtumo didinimą ir mūsų piliečių gerovę. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems nariams už svarų indėlį į diskusijas esminiais klausimais, nes tai atspindi bendrą atsakomybės jausmą dėl Europos ekonomikos padėties, augimo ir stabilumo, taip pat mūsų piliečių gerovės. Manau, kad, apskritai kalbant, visi esame vienos nuomonės dėl to, kad subalansuoti viešieji finansai – būtina sąlyga siekiant tvaraus augimo ir užimtumo gerinimo, ir tai yra dabartinio teisėkūros paketo tikslas. Štai kodėl jis vertas jūsų palaikymo. Kaip daugelis iš jūsų pabrėžė, tai esminis mūsų visapusiškos politikos atsakas į dabartinę ir vis dar tebevykstančią finansų ir valstybių garantuotos skolos krizę. Kodėl taip svarbu priimti šį paketą susidariusiomis aplinkybėmis? Kadangi turime sugebėti parodyti savo piliečiams, ekonomikos srities veikėjams ir tarptautiniams partneriams, kad Europos Sąjunga ateityje gali iš tikrųjų išvengti finansų krizės, pvz., tokios krizės, kurią neseniai patyrėme, kaip Graikijos atveju. Ši krizė niekada neturi pasikartoti. Tai esminis šio teisėkūros paketo aspektas. Būtent todėl mums reikia prevencinės biudžeto priežiūros ir veiksmingo vykdymo užtikrinimo, kaip ir siūloma pakete ir kaip siūlo jūsų pranešėjai bei komiteto nariai. Būtent todėl mums reikia iš tikrųjų veiksmingai veikiančio mechanizmo, kad galėtume nustatyti ir ištaisyti makroekonominį disbalansą siekiant išvengti tokių krizių, kokias teko patirti, pvz., Airijoje, ar tokių kredito rinkų pakilimų, kaip Ispanijoje. Būtent todėl mums reikia antro esminio šio paketo aspekto: veiksmingo mechanizmo, kuriuo būtų nustatytos ir sprendžiamos makroekonominio disbalanso problemos. Kai kurie iš narių, pvz., Udo Udo Bullmann, Sven Giegold ir Philippe Lamberts, teiravosi, ar, mūsų manymu, išspręstas simetrijos/asimetrijos klausimas. Galėčiau pateikti savo ir Komisijos aiškinimus šiuo klausimu, panagrinėjus tekstus iš tikrųjų atrodo labai sudėtingas. Tikiuosi, šiuo pagrindu niekas neužkirs kelio šio paketo patvirtinimui, nes to tiesiog nebūtų įmanoma paaiškinti mūsų piliečiams. Tarybos ir Parlamento pateikti projektai apima ir šalis su biudžeto deficitu, ir šalis su biudžeto pertekliumi. Tai visiškai aišku. Projektų skirtumai neturėtų esminės įtakos ekonominės priežiūros, kuri turi būti vykdoma, reikšmei ar taikymo sričiai. Tikiuosi, kad Taryba ir Parlamentas gali dirbti kartu, kad pasiektų susitarimą, kuris būtų pagrįstas esme, o ne semantika. Praktiškai nėra jokio skirtumo, tad norėčiau, kad leistumėte mums pažymėti reikiamą langelį ir užbaigti šio svarbaus simetrijos/asimetrijos klausimo nagrinėjimą, kad galėtume pradėti dirbti siekiant nustatyti ir ištaisyti makroekonominį disbalansą ir konkurencingumo iškraipymus."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es neesmu pārliecināts, vai varēšu atbildēt visiem deputātiem. Mums tam nepietiktu laika, bet es mēģināšu sniegt ieskatu par dažiem šovakar izvirzītajiem punktiem. Tāpēc, kopumā ņemot, jūsu balsojums rītdien būs ļoti svarīgs, ļoti izšķirīgs Eiropas Savienībai un tās spējai pārliecināt mūsu plašo sabiedrību, ekonomikas dalībniekus un starptautiskos partnerus par to, ka mēs spējam pārvarēt krīzi un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi. Tāpēc jūsu balsojums rītdien būs liela iespēja panākt vēsturisku pagriezienu, beidzot papildinot monetāro savienību ar īstu un reāli funkcionējošu ekonomikas savienību — kas mums noteikti ir vajadzīga —, un tādējādi Eiropas Savienība varēs iziet no pašreizējās nopietnās krīzes, guvusi mācību, cerams, turpmāk arī spēcīgāka un katrā gadījumā aprīkota ar pienācīgiem jaunas politikas rīkiem ilgtspējīgai izaugsmei, nodarbinātībai un savu iedzīvotāju labumam. Es, pirmkārt, vēlos pateikties jums visiem par ļoti pamatīgām un pamatotām debatēm, kas atspoguļo vispārēju atbildības sajūtu par Eiropas ekonomikas nākotni, par izaugsmi un stabilitāti, un par mūsu iedzīvotāju labklājību. Es uzskatu, ka mēs visi lielā mērā piekrītam viedoklim, ka līdzsvarotas un veselīgas valsts finanses ir nepieciešams nosacījums ilgtspējīgai izaugsmei un labākai nodarbinātībai, kas ir pašreizējā normatīvo tiesību aktu kopuma mērķis. Tieši tāpēc tas ir pelnījis jūsu atbalstu. Kā daudzi no jums ir uzsvēruši, tas ir būtisks struktūras elements, veidojot visaptverošu politiku kā atbildi uz pašreizējo un joprojām notiekošo finanšu un valsts parādu krīzi. Kāpēc ir tik svarīgi pieņemt šo tiesību aktu kopumu pašreizējā situācijā? Tāpēc, ka mums jābūt spējīgiem parādīt saviem iedzīvotājiem, ekonomikas dalībniekiem un starptautiskajiem partneriem, ka Eiropas Savienība turpmāk patiešām varēs novērst tādu fiskālo krīzi, kādu mēs nesen pārdzīvojām, piemēram, Grieķijas gadījumā. Nekad vairs! Tas ir pirmais elements šajā normatīvo aktu kopumā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga budžeta preventīva uzraudzība un efektīva izpilde, kā tas ierosināts tiesību aktu kopumā, kā arī jūsu referentu un jūsu komitejas priekšlikumā. Tieši tāpēc mums vajadzīgs arī reāls un efektīvi funkcionējošs mehānisms makroekonomiskās nelīdzsvarotības identificēšanai un koriģēšanai, lai novērstu tādas krīzes, kādas esam pieredzējuši, piemēram, Īrijā, vai kredītu uzplaukumu, ko pieredzējām Spānijā. Tieši tāpēc mums vajadzīgs otrs elements šajā tiesību aktu kopumā: efektīvs mehānisms makroekonomisko nelīdzsvarotību identificēšanai un novēršanai. Daži no jums, piemēram un jautāja, kāpēc mēs uzskatām, ka simetrijas un asimetrijas jautājums ir nokārtots. Es varu sniegt jums savu skaidrojumu un Komisijas skaidrojumu par šo jautājumu, kas faktiski, ja jūs skatāt dokumentus, ir ārkārtīgi sarežģīts. Es ceru, ka neviens nebloķēs šo aktu kopumu tādēļ, jo būtu neiespējami to vienkārši izskaidrot saviem iedzīvotājiem. Gan Padomes, gan Parlamenta projekti attiecas gan uz deficīta, gan pārpalikuma valstīm. Tas ir ļoti skaidrs. Atšķirībām izstrādē nebūtu nekādas būtiskas ietekmes uz īstenojamās ekonomikas uzraudzības apjomu vai svarīgumu. Es ceru, ka Parlaments un Padome varēs strādāt kopā un panāks vienošanos, kuras pamatā ir būtība, nevis izteiksme. Atšķirības praktiski nav, tāpēc iezīmēsim krustiņu un noslēgsim šo svarīgo jautājumu par simetriju un asimetriju un tādējādi varēsim sākt strādāt, lai identificētu un arī koriģētu makroekonomisku nelīdzsvarotību un konkurētspējas novirzes."@lv13
"Mr President, I am not sure if I can respond to all of the Members. We would not have time for that, but I will try to provide some insights as regards the points made this evening. So, all in all, your vote tomorrow will be a very important one, a very crucial one for the European Union and its capacity to convince our general public, economic actors and international partners of our capacity to overcome the crisis and facilitate sustainable growth. Therefore your vote tomorrow will be a great opportunity to achieve a historic milestone of complementing the monetary union finally with a true and genuinely functioning economic union – which we definitely need – and thus enabling the European Union to come out of the current serious crisis with lessons learnt, hopefully also stronger for the future and, in any case, with new appropriate policy tools for sustainable growth, employment and for our citizens’ benefit. I want to, first of all, thank you all for a very substantial and substantive debate which reflects an overall sense of responsibility for Europe’s economic future, for growth and stability, and for our citizens’ welfare. I believe we all broadly share the view that balanced and healthy public finances are a necessary condition for sustainable growth and improving employment, which is the goal of the current legislative package. That is why it deserves your support. As many of you have underlined, it is an essential building block in our comprehensive policy response to the current and still ongoing financial and sovereign crisis. Why is it so important to adopt this package at the current juncture? Because we must be able to show our citizens, economic actors and the international partners that the European Union really can in future prevent a fiscal crisis such as the one we have recently experienced, in the case of Greece for instance. Never again. That is the first building block of this legislative package. That is why we need preventive budgetary surveillance and effective enforcement as proposed in the package and indeed by your rapporteurs and your committee. That is also why we need a genuinely and effectively functioning mechanism to identify and correct macroeconomic imbalances, in order to prevent the kind of crises we have seen, for instance in Ireland or the credit boom we have seen in Spain. That is why we need the second building block in this package: an effective mechanism to identify and address macroeconomic imbalances. Some of you, like Udo Bullmann, Sven Giegold and Philippe Lamberts, have asked whether we consider that the issue of symmetry/asymmetry has been settled. I can provide you with my interpretation and the Commission’s interpretation of this issue which in fact, if you look at the texts, is extremely complicated. I hope that nobody would block this package for the sake of that because it would be impossible simply to explain it to our citizens. The drafts of both the Council and Parliament cover both the deficit and surplus countries. That is very clear. The differences in drafting would have no substantive impact on the scope or emphasis concerning the economic surveillance to be carried out. I hope that Parliament and the Council can work together and find an agreement that is based on the substance and not the semantics. There is practically no difference, so let us tick the box and conclude this important issue of symmetry/asymmetry so that we can start working in order to identify and also correct the macroeconomic imbalances and competitiveness divergences."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk niet dat ik alle Parlementsleden een antwoord kan geven. Daar hebben we niet genoeg tijd voor, maar ik zal proberen enige inzichten te verschaffen wat betreft de vanavond naar voren gebrachte punten. Al met al is uw stem morgen van zeer groot belang voor de Europese Unie om het grote publiek, de economische spelers en onze internationale partners ervan te overtuigen dat we in staat zijn de crisis te boven te komen en duurzame groei te verwezenlijken. Uw stem is morgen dus een fantastische gelegenheid om een historische mijlpaal te bereiken, namelijk door de monetaire unie aan te vullen met een werkelijk goed functionerende economische unie – die we zeker nodig hebben – en de Europese Unie zo in staat te stellen wijzer en hopelijk sterker en, in ieder geval, met nieuwe passende beleidsinstrumenten voor duurzame groei en werkgelegenheid uit de huidige crisis tevoorschijn te komen, met oog voor het belang van onze burgers. Om te beginnen dank ik u allen voor dit zeer substantieel en wezenlijk debat waaruit een algeheel gevoel van verantwoordelijkheid voor de economische toekomst van Europa, voor groei en stabiliteit en voor het welzijn van onze burgers naar voren komt. Ik ben van mening dat we algemeen gesproken allen de opvatting delen dat evenwichtige en gezonde overheidsfinanciën een noodzakelijke voorwaarde zijn voor duurzame groei en het verbeteren van de werkgelegenheid, wat het doel van het huidige wetgevingspakket is. Dit pakket verdient dan ook uw steun. Zoals velen van u benadrukten, is het een wezenlijke bouwsteen van onze alomvattende beleidsreactie op de huidige financiële crisis en staatsschuldcrisis. Waarom is het zo belangrijk dat dit pakket op dit kritieke moment wordt aangenomen? Omdat we onze burgers, economische spelers en internationale partners moeten laten zien dat de Europese Unie echt in staat is een begrotingscrisis zoals we die bijvoorbeeld in het geval van Griekenland onlangs hebben doorgemaakt, voortaan te voorkomen. Dat nooit meer. Dat is de eerste bouwsteen van dit wetgevingspakket. Daarom zijn preventief begrotingstoezicht en effectieve handhaving zoals deze in het pakket en ook door uw rapporteur en uw commissie worden voorgesteld, noodzakelijk. Dat is ook de reden dat we een echt en effectief functionerend mechanisme nodig hebben waarmee we macro-economische onevenwichtigheden kunnen opsporen en corrigeren, zodat we het soort crises waarvan nu sprake was, zoals in Ierland, of de kredietboom die we in Spanje hebben gezien, kunnen voorkomen. Daarom hebben we de tweede bouwsteen in dit pakket nodig: een effectief mechanisme om macro-economische onevenwichtigheden te kunnen opsporen en corrigeren. Sommigen van u, zoals Udo Bullmann, Sven Giegold en Philippe Lamberts, wilden weten of wij van oordeel zijn dat de kwestie rond symmetrie/asymmetrie is opgelost. Ik kan u mijn interpretatie en die van de Commissie geven inzake deze kwestie, die uiterst gecompliceerd is, zoals u zult vaststellen als u de teksten bekijkt. Ik hoop dat niemand dit pakket zal blokkeren omdat dat eenvoudigweg niet aan onze burgers valt uit te leggen. Zowel in de ontwerptekst van de Raad als in die van het Parlement worden zowel de tekort- als de overschotlanden behandeld. Dat is heel duidelijk. De verschillen in de ontwerpteksten zouden geen wezenlijke gevolgen hebben voor het toepassingsgebied of de nadruk betreffende het uit te voeren economisch toezicht. Ik hoop dat het Parlement en de Raad erin slagen samen te werken en tot een overeenkomst te komen op basis van de inhoud en niet van de semantiek. Er zijn bijna geen verschillen, dus laten we de knoop doorhakken en deze belangrijke kwestie rond symmetrie/asymmetrie afronden zodat we aan de slag kunnen en de macro-economische onevenwichtigheden en verschillen in de concurrentiepositie kunnen gaan opsporen en corrigeren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie jestem pewien, czy uda mi się odpowiedzieć na uwagi wszystkich posłów. Nie starczyłoby mi na to czasu, ale spróbuję odnieść się do części spraw poruszonych dziś wieczorem. Generalnie Państwa głosowanie jutro będzie więc bardzo ważne – kluczowe z punktu widzenia Unii Europejskiej oraz jej zdolności do przekonania ogółu społeczeństwa, podmiotów gospodarczych i partnerów międzynarodowych o tym, że potrafimy wyjść z kryzysu i wygenerować trwały wzrost. Dlatego też jutrzejsze głosowanie otworzy wielką sposobność, aby wykonać historyczny krok – uzupełnić wreszcie unię walutową o prawdziwą, działającą unię gospodarczą, której z pewnością potrzebujemy, a tym samym umożliwić Unii Europejskiej wyjście z obecnego poważnego kryzysu, wyciągnięcie wniosków i, jak mam nadzieję, zyskanie większej siły w przyszłości; w każdym razie głosowanie to udostępni nowe narzędzia polityczne prowadzące do trwałego wzrostu, zatrudnienia i poprawy sytuacji obywateli. Po pierwsze, pragnę wszystkim Państwu podziękować za bardzo obszerną i merytoryczną debatę, która dowodzi powszechnego poczucia odpowiedzialności za przyszłość gospodarczą Europy, wzrost i stabilność oraz dobrobyt naszych obywateli. Moim zdaniem wszyscy ogólnie zgadzamy się z poglądem, że zrównoważone i zdrowe finanse publiczne są niezbędnym warunkiem trwałego wzrostu oraz zwiększenia zatrudnienia, co jest celem obecnego pakietu legislacyjnego. Dlatego też pakiet ten zasługuje na Państwa poparcie. Jak wskazało wielu spośród Państwa, jest to niezbędny element całościowej reakcji politycznej na trwający wciąż kryzys finansowy i związany z długiem państwowym. Dlaczego przyjęcie tego pakietu teraz jest tak ważne? Dlatego, że musimy dowieść naszym obywatelom, podmiotom gospodarczym i partnerom zagranicznym, iż Unia Europejska będzie naprawdę potrafiła zapobiec w przyszłości kryzysowi budżetowemu, jakiego niedawno doświadczyliśmy na przykład w przypadku Grecji. Nigdy więcej. To pierwszy element omawianego pakietu legislacyjnego. Dlatego właśnie potrzebujemy zapobiegawczego nadzoru budżetowego i skutecznego egzekwowania zasad, co wnioskuje się w pakiecie, i za czym opowiadają się Państwa sprawozdawcy oraz stosowna komisja. Dlatego też potrzebujemy mechanizmu, który naprawdę działa i działa sprawnie, aby wskazywać oraz korygować zaburzenia równowagi makroekonomicznej w celu zapobieżenia kryzysom takim, jakich świadkami byliśmy na przykład w Irlandii, czy też kredytowym takim jak w Hiszpanii. Z tego powodu potrzebujemy drugiego elementu pakietu: skutecznego mechanizmu służącego identyfikacji zaburzeń równowagi makroekonomicznej oraz uporaniu się z nimi. Niektórzy z Państwa, jak posłowie Bullmann, Giegold i Lamberts, pytali, czy uważamy, że kwestię symetrii/asymetrii udało się rozwiązać. Mogę przedstawić Państwu swoją i Komisji interpretację tego zagadnienia, które w istocie, gdy wczytać się w dokumenty, okazuje się niezwykle złożone. Mam nadzieję, że nikt nie zablokuje przedmiotowego pakietu tylko ze względu na to, gdyż po prostu nie dałoby się tego wyjaśnić naszym obywatelom. W projektach Rady i Parlamentu uwzględniono zarówno kraje wykazujące deficyty, jak i nadwyżki. Widać to wyraźnie. Różnice między projektami nie miałyby znaczącego wpływu na zakres prowadzonego nadzoru gospodarczego ani na rozłożenie jego akcentów. Mam nadzieję, że Parlament i Rada będą w stanie współpracować i wypracować porozumienie oparte na warstwie merytorycznej, a nie semantyce. Różnic praktycznie nie ma, więc uznajmy ważną sprawę symetrii/asymetrii za załatwioną, aby móc rozpocząć działania na rzecz identyfikacji i korekty zaburzeń równowagi makroekonomicznej oraz różnic w poziomie konkurencyjności."@pl16
". Senhor Presidente, não tenho a certeza de poder responder a todos os senhores deputados. O tempo de que dispomos não chega para isso, mas procurarei prestar alguns esclarecimentos sobre as questões aqui focadas esta noite. Assim, resumindo e concluindo, a vossa votação de amanhã será uma votação muito importante, crucial, diria mesmo, para a União Europeia e para a sua capacidade de convencer o público em geral, os agentes económicos e os nossos parceiros internacionais da nossa capacidade de ultrapassar a crise e promover o crescimento sustentável. O vosso voto de amanhã será, pois, uma grande oportunidade para alcançar o marco histórico que consiste em completar, finalmente, a união monetária com uma união económica que realmente funcione – e da qual imprescindivelmente necessitamos – e para, desse modo, permitir à União Europeia sair da actual grave crise com lições aprendidas, fortalecida para o futuro, assim o esperamos, e, seja como for, dotada de novos e adequados instrumentos políticos em prol do crescimento sustentável e do emprego e em benefício dos nossos cidadãos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os senhores deputados este debate muito substancial e útil, que reflecte um sentido geral de responsabilidade pelo futuro económico da Europa, pelo crescimento e a estabilidade, e pelo bem-estar dos nossos cidadãos. Creio que, regra geral, todos partilhamos a opinião de que umas finanças públicas equilibradas e sólidas são condição necessária para um crescimento sustentável e para o reforço da criação de emprego, ambos eles objectivos consignados no actual pacote legislativo. Daí o pacote merecer o nosso apoio. Como muitos aqui frisaram, o conjunto de medidas em apreço constitui um alicerce essencial na nossa resposta política abrangente à actual e persistente crise financeira e da dívida soberana. A razão por que é tão importante na actual conjuntura adoptar este pacote de medidas é porque temos de poder mostrar aos nossos cidadãos, aos agentes económicos e aos nossos parceiros internacionais que a União Europeia pode realmente, no futuro, evitar uma crise financeira como aquela que vivemos recentemente, por exemplo, no caso da Grécia. "Nunca mais!" – eis a postura que constitui o primeiro alicerce deste pacote legislativo. Daí o necessitarmos de vigilância orçamental preventiva e de uma aplicação eficaz, tal como se propõe no pacote e como propõem, aliás, os vossos relatores e a vossa comissão parlamentar. Esta a razão, também, por que necessitamos de um mecanismo verdadeiramente eficaz e funcional para identificar e corrigir os desequilíbrios macroeconómicos, a fim de evitar o tipo de crise a que assistimos, por exemplo, na Irlanda, ou a acentuada expansão do crédito a que se assiste em Espanha. É por isso que necessitamos do segundo alicerce deste pacote: um mecanismo eficaz para identificar e corrigir desequilíbrios macroeconómicos. Alguns de vós, nomeadamente os senhores deputados Udo Bullmann, Sven Giegold e Philippe Lamberts, perguntaram se consideramos que a questão da simetria/assimetria se encontra resolvida. Posso dar-vos a minha interpretação, e da Comissão, sobre esse assunto, que, de facto, se analisarem os textos, verão que é extremamente complexo. Espero que ninguém bloqueie este pacote por motivos associados a essa questão, pois seria muito difícil explicá-lo aos nossos cidadãos. As propostas de regulamento quer do Parlamento Europeu quer do Conselho abrangem tanto os países deficitários como os países que apresentam uma situação excedentária. Quanto a isso não há dúvidas. As diferenças na redacção das propostas não teriam um impacto substantivo no âmbito ou na intensidade da supervisão económica a levar a cabo. Faço votos de que o Conselho e o Parlamento possam trabalhar em conjunto e chegar a um acordo que se baseie no conteúdo e não em questões semânticas. Não existem praticamente diferenças, por isso devemos dar por resolvida e concluir esta importante questão da simetria/assimetria, a fim de podermos começar a trabalhar na identificação, e na correcção, dos desequilíbrios macroeconómicos e das divergências no plano da competitividade."@pt17
". Dle președinte, nu sunt sigur dacă voi putea răspunde tuturor deputaților. Nu am avea timp pentru așa ceva, dar voi încerca să ofer câteva perspective referitoare la aspectele discutate în această seară. Deci, în ansamblu, votul de mâine va fi unul foarte important, crucial pentru Uniunea Europeană și pentru capacitatea acesteia de a convinge publicul general, agenții economici și partenerii internaționali de capacitatea noastră de a depăși criza și de a stimula creșterea durabilă. Prin urmare, votul dvs. de mâine reprezintă o ocazie importantă de a avea un reper istoric în completarea uniunii monetare, în sfârșit, cu o uniune economică reală și cu adevărat funcțională – de care, bineînțeles, avem nevoie – și de a permite Uniunii Europene să depășească această criză gravă, cu lecțiile învățate, cu speranța că va deveni mai pregătită pentru viitor și, în orice caz, cu noi instrumente politice adecvate pentru creșterea durabilă, ocuparea forței de muncă și bunăstarea cetățenilor noștri. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru o dezbatere foarte substanțială și de fond care reflectă un sentiment global de responsabilitate pentru viitorul economic al Europei, pentru creștere și stabilitate, precum și pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Consider că împărtășim cu toții, în linii mari, opinia conform căreia finanțele publice sănătoase și echilibrate sunt condiția necesară pentru o creștere durabilă și o îmbunătățire a gradului de ocupare a locurilor de muncă, ceea ce reprezintă obiectivul pachetului legislativ actual. De aceea merită sprijinul dvs. Așa cum au subliniat mulți dintre dvs., aceasta este un element esențial al răspunsului nostru politic și cuprinzător la actuala criză financiară și de suveranitate, care este încă în desfășurare. De ce este atât de important să adoptăm acest pachet în contextul actual? Deoarece trebuie fim capabili să le demonstrăm cetățenilor, agenților economici și partenerilor internaționali că Uniunea Europeană va putea, cu adevărat, în viitor, să prevină o criză fiscală asemănătoare celei prin care am trecut recent, de exemplu în cazul Greciei. Să nu se mai repete. Aceasta este prima piatră de temelie a acestui pachet legislativ. De aceea avem nevoie de supraveghere bugetară preventivă și de aplicare eficientă, astfel cum este propusă în pachet și elaborată de fapt de raportorii și comisia dvs. De asemenea, acesta este motivul pentru care avem nevoie de un mecanism de funcționare real și eficient care să identifice și să corecteze dezechilibrele macroeconomice, pentru a preveni astfel de crize, de exemplu în Irlanda sau explozia creditelor din Spania. De aceea avem nevoie de cea de-a doua piatră de temelie din acest pachet: un mecanism eficient care să identifice și să rezolve dezechilibrele macroeconomice. Unii dintre dvs., precum dl Udo Bullmann, dl Sven Giegold și dl Philippe Lamberts, au întrebat dacă noi considerăm că aspectul simetriei/asimetriei a fost clarificat. Vă pot oferi interpretarea mea și interpretarea Comisiei privind această chestiune, care, de fapt, dacă analizăm textele, este extrem de complicată. Sper că nimeni nu va bloca acest pachet din acest motiv, deoarece ar fi pur și simplu imposibil să le explicăm acest lucru cetățenilor noștri. Atât proiectele Consiliului, cât și cele ale Parlamentului includ și țările cu deficit, și țările cu excedent. Acest lucru este foarte clar. Diferențele de redactare nu vor avea un impact substanțial asupra domeniului de aplicare sau asupra accentului care se pune pe realizarea supravegherii economice. Sper că Parlamentul și Consiliul pot să colaboreze pentru a ajunge la un acord care să se bazeze pe aspecte de substanță, nu de semantică. Nu există practic nicio diferență, deci haideți să îl bifăm și să încheiem acest aspect important al simetriei/asimetriei, astfel încât să putem începe să lucrăm la identificarea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și a divergențelor legate de competitivitate."@ro18
"− Nie som si istý, či dokážem odpovedať všetkým poslancom. Na to zrejme nebudeme mať čas, pokúsim sa však poskytnúť určitý prehľad týkajúci sa bodov, ktoré tu dnes večer odzneli. Vaše zajtrajšie hlasovanie bude teda veľmi dôležité, veľmi kritické pre Európsku úniu a jej schopnosť presvedčiť verejnosť, hospodárske subjekty a medzinárodných partnerov o našej schopnosti prekonať krízu a umožniť udržateľný rast. Vaše zajtrajšie hlasovanie bude teda veľkou príležitosťou na dosiahnutie historického medzníka, ktorým je doplnenie menovej únie o skutočne a ozajstne fungujúcu hospodársku úniu – ktorú jednoznačne potrebujeme –, čím by sme Európskej únii umožnili prekonať súčasnú závažnú krízu a poučiť sa z nej s nádejou na silnejšiu budúcnosť a v každom prípade s novými primeranými politickými nástrojmi na zabezpečenie udržateľného rastu, zamestnanosti a blaha našich občanov. V prvom rade vám chcem všetkým poďakovať za veľmi podstatnú a rozsiahlu rozpravu, ktorá je prejavom celkového zmyslu pre zodpovednosť za hospodársku budúcnosť Európy, za jej rast a stabilitu a za blaho našich občanov. Som presvedčený, že všetci sa stotožňujeme s názorom, že vyvážené a stabilné verejné financie sú nevyhnutnou podmienkou udržateľného rastu a zlepšenia zamestnanosti, ktoré sú cieľom súčasného legislatívneho balíka. Práve preto si zaslúži vašu podporu. Ako mnohí z vás zdôraznili, je to nevyhnutný stavebný prvok našej komplexnej politickej reakcie na súčasnú a stále pokračujúcu finančnú krízu a krízu štátnych dlhov. Prečo je v tomto kritickom okamihu také dôležité prijať tento balík? Pretože musíme byť schopní ukázať našim občanom, hospodárskym subjektom a medzinárodným partnerom, že Európska únia skutočne dokáže v budúcnosti predchádzať fiškálnej kríze podobnej tej, ktorú sme nedávno zažili napríklad v Grécku. Nikdy viac. Toto je prvý stavebný prvok tohto legislatívneho balíka. Práve preto potrebujeme preventívny rozpočtový dohľad a účinné presadzovanie pravidiel, ako to navrhuje tento balík a vlastne aj vaši spravodajcovia a váš výbor. Práve preto tiež potrebujeme skutočne a účinne fungujúci mechanizmus na identifikáciu a nápravu makroekonomických nerovnováh, aby sme mohli predchádzať takým krízam, aké zažívame napríklad v Írsku, alebo takému rozmachu poskytovania úverov, aký sme zažili v Španielsku. A preto potrebujeme aj druhý stavebný prvok v tomto balíku, a to účinný mechanizmus na identifikáciu a riešenie makroekonomických nerovnováh. Niektorí z vás, napríklad pán Udo Bullmann, pán Sven Giegold a pán Philippe Lamberts, sa pýtali, či sa domnievame, že problematika symetrie a asymetrie bola vyriešená. Môžem vám uviesť svoj výklad a výklad Komisie k tejto záležitosti, ktorá je, ak sa pozriete na texty, v skutočnosti mimoriadne komplikovaná. Dúfam, že nikto nezablokuje tento balík práve z tohto dôvodu, pretože by to jednoducho nebolo možné vysvetliť našim občanom. Návrhy Rady aj Parlamentu sa týkajú krajín s deficitom aj krajín s prebytkom. To je úplne zrejmé. Rozdiely v návrhoch by nemali žiaden podstatný vplyv na rozsah pôsobnosti ani na dôraz v súvislosti s hospodárskym dohľadom, ktorý sa má realizovať. Dúfam, že Parlament a Rada dokážu spolupracovať a nájsť dohodu, ktorá bude založená na podstate a nie na sémantike. Prakticky tam nie je žiaden rozdiel, preto by sme mali túto vec začiarknuť ako hotovú a uzavrieť túto dôležitú problematiku symetrie a asymetrie, aby sme mohli začať pracovať na identifikácii a náprave makroekonomických nerovnováh a rozdielov v konkurencieschopnosti."@sk19
"Gospod predsednik, nisem prepričan, da bom lahko odgovoril vsem poslancem. Za to ne bi imeli časa, a poskusil bom zagotoviti nekatere vpoglede glede točk, ki so bile podane nocoj. Zato bo gledano v celoti jutri vaše glasovanje zelo pomembno in ključno za Evropsko unijo in njeno sposobnost, da prepriča našo splošno javnost, gospodarske akterje in mednarodne partnerje v našo sposobnost, da premagamo krizo in omogočimo trajnostno rast. Zato bo jutri vaše glasovanje predstavljalo pomembno priložnost, da dosežemo zgodovinski mejnik in končno dopolnimo monetarno unijo s pravo in resnično delujočo ekonomsko unijo – ki jo zagotovo potrebujemo – in tako omogočimo Evropski uniji, da se reši te resne krize z naučenimi lekcijami, upamo pa, da tudi močnejša za prihodnost in v vsakem primeru z novimi primernimi orodji za trajnostno rast, zaposlovanje in v korist našim državljanom. Najprej bi se vam rad vsem zahvalil za zelo izdatno in konkretno razpravo, ki odraža splošen smisel odgovornosti za gospodarsko prihodnost Evrope, za rast in stabilnost ter za blaginjo naših državljanov. Menim, da se v grobem vsi strinjamo s stališčem, da so uravnotežene in zdrave javne finance nujen pogoj za trajnostno rast in izboljšanje zaposlovanja, kar je cilj tega zakonodajnega svežnja. Zato si zasluži vašo podporo. Kot ste izpostavili mnogi od vas, je bistven gradnik v našem obsežnem političnem odzivu na sedanjo in finančno in državno krizo. Ki še vedno poteka. Zakaj je tako pomembno sprejeti ta sveženj na tej točki? Ker moramo biti svojim državljanom, gospodarskim akterjem in mednarodnim partnerjem sposobni pokazati, da lahko Evropska unija resnično prepreči fiskalno krizo v prihodnosti, kot je ta, ki smo jo nedavno doživeli, na primer v zvezi z Grčijo. Nikoli več. To je prvi gradnik zakonodajnega svežnja. Zato potrebujemo preventivni proračunski nadzor in učinkovito uveljavljanje, kot je predlagano v svežnju in kot seveda predlagajo vaši poročevalci in vaš odbor. Zato tudi potrebujemo resnično delujoč in učinkovit mehanizem za prepoznavanje in korekcijo makroekonomskih neravnovesij, da bi preprečili krize, ki smo jim bili priča, na primer na Irskem, ali razmah kreditov, ki smo jim bili priča v Španiji. Zato potrebujemo drugi gradnik v tem svežnju: učinkovit mehanizem za prepoznavanje in reševanje makroekonomskih neravnovesij. Nekateri med vami, kot so Udo Bullmann, Sven Giegold in Philippe Lamberts, ste spraševali, ali menimo, da je bilo vprašanje sorazmerja/nesorazmerja rešeno. Lahko vam dam svojo razlago in razlago Komisije glede tega vprašanja, ki je dejansko, če pogledate besedila, izredno zapleteno. Upam, da ne bo nihče blokiral tega svežnja zaradi tega, ker bi bilo to nemogoče na preprost način pojasniti našim državljanom. Osnutki Sveta in Parlamenta zajemajo države s primanjkljaji in države s presežki. To je zelo očitno. Razlike pri oblikovanju ne bi imele nikakršnega vsebinskega vpliva na obseg ali poudarek glede gospodarskega nadzora, ki ga je treba izvesti. Upam, da bosta lahko Parlament in Svet sodelovala in dosegla sporazum, ki bo temeljil na vsebini in ne na pomenu. V praktičnem smislu ni razlike, zato obkljukajmo kvadratek in zaključimo to pomembno vprašanje sorazmerja/nesorazmerja, da se bomo lahko začeli ukvarjati s prepoznavanjem in popravljanjem makroekonomskih neravnovesij in izkrivljanja konkurence."@sl20
". Herr talman! Jag är inte säker på att jag kan ge svar till samtliga ledamöter. Vi skulle inte ha tid för det, men jag kommer att försöka ge en viss inblick när det gäller kvällens kommentarer. När allt kommer omkring kommer alltså er röst att vara mycket viktig: den kommer att vara mycket viktig för EU och dess förmåga att övertyga allmänheten, de ekonomiska aktörerna och de internationella partnerna om vår förmåga att övervinna krisen och främja hållbar tillväxt. Er röst i morgon kommer därför att vara ett ypperligt tillfälle att nå en historisk milstolpe när det gäller att äntligen komplettera den monetära unionen med en verklig och riktigt fungerande ekonomisk union – som vi definitivt behöver – och därmed göra det möjligt för EU att komma ur den nuvarande allvarliga krisen klokare och förhoppningsvis även starkare inför framtiden och, i varje fall, med nya lämpliga politiska verktyg för hållbar tillväxt, sysselsättning och våra medborgares bästa. För det första vill jag tacka alla er för en mycket saklig och viktig debatt som speglar ett allmänt ansvarstagande för Europas ekonomiska framtid, för stabilitet och tillväxt och för våra medborgares välstånd. Jag anser att vi alla mer eller mindre delar uppfattningen att balanserade och sunda offentliga finanser är en förutsättning för hållbar tillväxt och för att förbättra sysselsättningen, vilket är målet med det nuvarande lagstiftningspaketet. Därför förtjänar det vårt stöd. Liksom många av er har betonat, är det en viktig byggsten i vårt allmänna politiska svar på den nuvarande och alltjämt pågående finans- och skuldkrisen. Varför är det så viktigt att anpassa paketet i den här situationen? Anledningen är att vi måste kunna visa våra medborgare, ekonomiska aktörer och internationella partner att EU faktiskt kan förhindra en kris i de offentliga finanserna i framtiden som den som vi just har varit med om, t.ex. när det gäller Grekland. Aldrig igen. Det är den första byggstenen i lagstiftningspaketet. Därför behöver vi förebyggande budgetövervakning och en effektiv efterlevnad, vilket föreslås i paketet och i själva verket av föredragandena och utskottet. Det är också därför som vi behöver en riktigt och effektivt fungerande mekanism för att identifiera och åtgärda makroekonomiska obalanser, i syfte att förhindra sådana kriser som vi har sett, t.ex. på Irland och låneboomen i Spanien. Därför behöver vi den andra byggstenen i paketet, nämligen en effektiv mekanism för att identifiera och åtgärda makroekonomiska obalanser. Några av er, t.ex. Udo Bullmann, Sven Giegold och Philippe Lamberts, har frågat om vi anser att symmetri-/asymmetrifrågan har lösts. Jag kan ge er min och kommissionens tolkning av frågan som faktiskt är oerhört komplicerad om man tittar på texterna. Jag hoppas att ingen blockerar paketet på grund av detta eftersom det vore omöjligt att bara förklara detta för våra medborgare. Såväl rådets som parlamentets förslag omfattar både under- och överskottsländerna. Det är mycket tydligt. Skillnaderna mellan förslagen har ingen betydande inverkan på omfattningen eller tonvikten när det gäller den ekonomiska övervakning som ska genomföras. Jag hoppas att parlamentet och rådet kan samarbeta och nå en överenskommelse utifrån innehåll och inte ordval. I praktiken är det ingen skillnad, så låt oss kryssa för rutan och avsluta denna viktiga symmetri-/asymmetrifråga så att vi kan börja arbeta med att identifiera och även korrigera de makroekonomiska obalanserna och konkurrensskillnaderna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
"P. Lamberts"13
"U. Bullmann, S. Giegold"13
"boomom"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph