Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-230-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-230-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ σαν Έλληνας να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν θετικά για την Ελλάδα και να τονίσω πως θεωρώ ότι η επιβίωση των κρατών είναι υπεράνω των κομματικών σχηματισμών και των κομματικών διαθέσεων. Μιλάμε για μια Ευρώπη του μέλλοντος. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την Ευρώπη του παρελθόντος, να κατανοήσουμε πώς μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε μέχρι τώρα. Λυπούμαι να πω ότι υπήρξε μια ανόητη απληστία μερικών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά μια δόλια απληστία πολλών άλλων. Λέμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι η λύση στο πρόβλημα. Ο χώρος των ιδιωτικών επενδύσεων πηγαίνει αλλού. Το ξεχάσαμε αυτό. Πηγαίνει σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα· η Ευρώπη γερνάει· δεν είναι πια ανταγωνιστική και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Εκείνο το οποίο …"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jakožto Řek bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, kteří se o Řecku vyjádřili kladně, a zdůraznit svůj názor, že přežití státu přesahuje hranice a stanoviska politických stran. Hovoříme o Evropě budoucnosti. Stále jsme ještě neporozuměli a stále se snažíme porozumět Evropě minulosti, pochopit, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes. S politováním říkám, že někteří lidé projevili nesmyslnou chamtivost, zejména v Řecku; chamtivost mnoha jiných byla nicméně trestuhodná. Tvrdíme, že řešením problému jsou soukromé investice. Soukromí investoři odešli jinam. Máme sklon na to zapomínat. Odešli do jiných oblastí zeměkoule. Evropě nezůstala žádná konkurenceschopnost; Evropa stárne; už není schopná konkurence a nemá co nabídnout. Co…"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne som græker takke alle de kolleger, der har talt positivt om Grækenland, og understrege, at en stats overlevelse efter min mening overskygger politiske opdelinger og holdninger. Vi taler om fremtidens Europa. Vi har stadig ikke forstået, men prøver dog stadig på at forstå fortidens Europa, prøver at forstå, hvordan vi er kommet dertil, hvor vi er i dag. Jeg beklager at måtte sige, at visse mennesker har udvist en meningsløs grådighed, især i Grækenland. Mange andre har imidlertid udvist så stor grådighed, at det må fordømmes. Vi mener, at private investeringer er løsningen på problemet. De private investorer er gået et andet sted hen. Det er vi tilbøjelige til at glemme. De er gået andre steder hen på kloden. Der er ingen konkurrenceevne tilbage i Europa, Europa er ved at blive gammel, det er ikke længere konkurrencedygtigt og har intet at tilbyde. Det vi …"@da2
"Herr Präsident! Als Grieche möchte ich all meinen Kolleginnen und Kollegen danken, die positiv über Griechenland gesprochen haben, und ich möchte betonen, dass das Überleben eines Staates nach meinem Dafürhalten über alle parteipolitische Grenzen und Positionen hinweg Priorität haben sollte. Wir sprechen über das Europa der Zukunft. Dabei versuchen wir noch immer, das Europa der Vergangenheit zu verstehen und nachzuvollziehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen. Es ist leider wahr, dass sich einige Leute als unglaublich gierig erwiesen haben, besonders in Griechenland, aber auch viele andere haben eine sträfliche Gier an den Tag gelegt. Wir sagen, private Investitionen seien die Lösung für das Problem. Aber die privaten Investoren sind anderswo hingegangen. Das vergessen wir allzu leicht. Sie sind in andere Regionen der Welt abgewandert. Es gibt in Europa keine Wettbewerbsfähigkeit, Europa wird immer älter, es ist nicht mehr wettbewerbsfähig und hat nichts zu bieten. Was wir …"@de9
"Mr President, as a Greek, I wish to thank all my fellow members who spoke positively about Greece and to stress that I think that the survival of a State transcends party political divisions and positions. We are talking about a Europe of the future. We have still not understood and we are still trying to understand the Europe of the past, to understand how we got where we are today. I am sorry to say that some people have demonstrated senseless greed, especially in Greece; however, many others have demonstrated culpable greed. We say that private investment is the solution to the problem. The private investors have gone elsewhere. We tend to forget that. They have gone to other areas of the planet. There is no competitiveness in Europe; Europe is getting old; it is no longer competitive and has nothing to offer. What we ….."@en4
"Señor Presidente, como griego, deseo dar las gracias a todos mis compañeros diputados que han hablado positivamente de Grecia e insistir en que creo que la supervivencia de un Estado trasciende las posiciones y divisiones políticas de los partidos. Estamos hablando de una Europa del futuro. Todavía no hemos entendido y estamos tratando de entender la Europa del pasado, de comprender cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Lamento decir que algunas personas han demostrado una avaricia inconsciente, especialmente en Grecia; sin embargo, otras muchas han demostrado una avaricia culpable. Decimos que la inversión privada es la solución al problema. Los inversores privados se han ido a otra parte. Tendemos a olvidar eso. Se han ido a otras zonas del planeta. En Europa no hay competitividad; Europa está envejeciendo; ya no es competitiva y no tiene nada que ofrecer. Lo que nosotros ….."@es21
"Austatud juhataja! Kreeklasena soovin tänada kõiki oma kolleege, kes on öelnud Kreeka kohta häid sõnu, ning rõhutada, et minu meelest ulatub riigi ellujäämine kaugemale kui parteipoliitiline killustatus ja seisukohad. Me räägime siin tuleviku Euroopast. Me ei ole veel mõistnud mineviku Euroopat ning püüame seda ikka veel teha. Tahame aru saada, kuidas jõudsime siia, kus praegu oleme. Mul on kahju öelda, et mõned inimesed on näidanud üles arutut ahnust, eriti Kreekas; kuid mõned teised on näidanud üles suisa karistusväärset ahnust. Meie arvame, et erainvesteeringud on lahendus. Erainvestorid on mujale läinud – me kipume seda unustama. Nad on läinud teistesse maailma piirkondadesse. Euroopa ei ole konkurentsivõimeline; Euroopa jääb vanaks; see pole enam konkurentsivõimeline ja sel pole midagi pakkuda. Mida me..."@et5
"Arvoisa puhemies, kreikkalaisena haluan kiittää kaikkia kollegojani, jotka puhuivat Kreikasta myönteiseen sävyyn, ja korostaa, että minusta valtion eloonjääminen ylittää puoluepoliittiset jakaumat ja kannat. Puhumme tulevaisuuden Euroopasta. Emme ole vieläkään ymmärtäneet ja pyrimme edelleen ymmärtämään menneisyyden Eurooppaa, ymmärtämään sitä, miten olemme päässeet tähän. Olen pahoillani todetessani, että eräät henkilöt ovat osoittaneet älytöntä ahneutta, erityisesti Kreikassa. Monet muut ovat kuitenkin osoittaneet erittäin paheksuttavaa ahneutta. Sanomme, että yksityiset investoinnit ovat ratkaisu ongelmaan. Yksityiset sijoittavat ovat menneet muualle. Meillä on taipumus unohtaa tämä. Sijoittajat ovat menneet muille maapallon alueille. Euroopassa ei ole kilpailukykyä, Eurooppa alkaa olla vanha, se ei ole enää kilpailukykyinen eikä sillä ole enää mitään tarjottavaa. Se, mitä me… ("@fi7
"Monsieur le Président, en tant que Grec, je voudrais remercier tous les députés qui ont parlé en termes positifs de la Grèce et souligner que, à mes yeux, la survie d’un État transcende les divisions et les positions politiques des partis. Nous parlons de l’Europe du futur. Nous n’avons toujours pas compris et continuons d’essayer de comprendre l’Europe du passé, et comment nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd’hui. Je suis désolé de dire que certaines personnes ont fait preuve d’une cupidité stupide, en particulier en Grèce; mais de nombreux autres ont manifesté une cupidité coupable. Nous affirmons que les investissements privés sont la solution au problème. Les investisseurs privés sont partis ailleurs. Nous avons tendance à l’oublier. Ils sont partis vers d’autres coins de la planète. Il n’y a plus de compétitivité en Europe; l’Europe se fait vieille; elle n’est plus compétitive et n’a plus rien à offrir. Ce que nous…"@fr8
"Elnök úr! Görögként szeretnék köszönetet mondani összes képviselőtársamnak, aki pozitívan szólt Görögországról, és hangsúlyozni szeretném, hogy szerintem egy állam túlélése túllép a pártpolitikai választóvonalakon és álláspontokon. A jövő Európájáról beszélünk. Még mindig nem értettük meg a múlt Európáját, még mindig próbálkozunk a megértésével, annak megértésével, hogy hogyan jutottunk a mai helyzetünkbe. Sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy egyesek esztelen kapzsiságról tettek tanúbizonyságot, különösen Görögországban; sokan mások viszont vétkes kapzsiságukat bizonyították. Azt mondjuk, hogy a probléma megoldása a magánbefektetés. A magánbefektetők elmentek. Ezt rendszerint elfelejtjük. A bolygó más vidékeire távoztak. Európában nincs versenyképesség; Európa öregszik; már nem versenyképes, és nem tud mit kínálni. Amit ….."@hu11
"Signor Presidente, come greco desidero ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che si sono espressi positivamente sulla Grecia e sottolineare che la sopravvivenza di uno Stato, a mio parere, trascende le divisioni e le posizioni politiche di partito. Parliamo di un’Europa del futuro. Non abbiamo ancora compreso l’Europa del passato, ci stiamo ancora provando, per poter capire come siamo arrivati a questo punto. Mi spiace dover constatare che alcune persone hanno dato prova di un’avidità insensata, soprattutto in Grecia; tuttavia, molti altri si sono comportati nello stesso modo. Riteniamo che gli investimenti privati siano la soluzione al problema. Gli investitori privati sono andati altrove. Tendiamo a dimenticarcelo. Hanno scelto altre regioni del pianeta. Non c’è competitività in Europa; l’Europa sta invecchiando; non è più competitiva e non ha niente da offrire. Quello che noi…"@it12
"Pone pirmininke, kaip graikas norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms nariams, kurie palankiai atsiliepė apie Graikiją, taip pat norėčiau pabrėžti, kad, mano manymu, valstybės išlikimas svarbesnis nei frakcijų nuomonių išsiskyrimas. Kalbame apie ateities Europą. Dar nesupratome ir dar tik mėginame suprasti praeities Europą, kad suvoktume, kaip atsidūrėme šiandienos padėtyje. Man labai gaila, kad kai kurie žmonės, visų pirma Graikijoje, parodė betikslį godumą, o daugelis kitų žmonių – godumą, už kurį vertėtų bausti. Teigiame, kad privačios investicijos – problemos sprendimas. Privatūs investuotojai pasirinko kitą kelią. Mes linkę tai pamiršti. Jie išvyko į kitas planetos vietas. Europoje nebeliko konkurencingumo, Europa sensta, ji nebėra konkurencinga ir nebeturi ką pasiūlyti. Ką …."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es kā grieķis vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem deputātiem, kas runāja pozitīvi par Grieķiju, un uzsvērt, ka, manuprāt, valsts izdzīvošana ir svarīgāka par politiskām atšķirībām un nostājām. Mēs runājam par nākotnes Eiropu. Mēs joprojām neesam sapratuši un joprojām mēģinām saprast bijušo Eiropu, saprast, kā mēs esam nonākuši tur, kur esam pašlaik. Man diemžēl jāsaka, ka daži cilvēki ir izrādījuši nesaprātīgu alkatību, jo īpaši Grieķijā; tomēr daudzi citi ir izrādījuši sodāmu alkatību. Mēs sakām, ka privātie ieguldījumi ir problēmas risinājums. Privātie ieguldītāji ir aizgājuši citur. Mēs tiecamies to aizmirst. Viņi ir aizgājuši uz citām planētas vietām. Eiropā nav nekādas konkurētspējas; Eiropa kļūst veca; tā vairs nav konkurētspējīga, un tai nav nekā, ko piedāvāt. Ko mēs…"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ σαν Έλληνας να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν θετικά για την Ελλάδα και να τονίσω πως θεωρώ ότι η επιβίωση των κρατών είναι υπεράνω των κομματικών σχηματισμών και των κομματικών διαθέσεων. Μιλάμε για μια Ευρώπη του μέλλοντος. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την Ευρώπη του παρελθόντος, να κατανοήσουμε πώς μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε μέχρι τώρα. Λυπούμαι να πω ότι υπήρξε μια ανόητη απληστία μερικών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά μια δόλια απληστία πολλών άλλων. Λέμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι η λύση στο πρόβλημα. Ο χώρος των ιδιωτικών επενδύσεων πηγαίνει αλλού. Το ξεχάσαμε αυτό. Πηγαίνει σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα· η Ευρώπη γερνάει· δεν είναι πια ανταγωνιστική και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Εκείνο το οποίο ….."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als Griek wil ik mijn dank betuigen aan alle collega's die zich positief hebben geuit over Griekenland, en onderstrepen dat het overleven van een staat een kwestie is die mijns inziens partijen en partijgezindheid ver overstijgt. Wij hebben het hier weliswaar over het Europa van de toekomst, maar wij hebben het Europa van het verleden nog niet eens begrepen, hoe hard wij dat ook proberen. Wij proberen te begrijpen hoe wij in deze situatie verzeild konden raken. Het spijt mij, maar het moet van mijn hart dat de hebzucht van een aantal mensen in met name Griekenland misschien was ingegeven door domheid, maar dat bij anderen opzet in het spel was. Wij zeggen dat het probleem kan worden opgelost met particuliere investeringen. De particuliere investeringen zijn echter naar elders vertrokken; kennelijk neigen wij ertoe dat te vergeten. De particuliere investeringen gaan naar andere gebieden van onze planeet. Europa is niet concurrentiekrachtig meer; Europa vergrijst; Europa kan de concurrentie niet meer aan en heeft niets meer te bieden. Dat wat…"@nl3
"Panie Przewodniczący! Jako Grek pragnę podziękować wszystkim posłom, którzy pozytywnie wypowiadali się na temat Grecji, oraz podkreślić, że przetrwanie państwa jest ważniejsze od podziałów i stanowisk politycznych. Mówimy o Europie przyszłości. Nadal nie zrozumieliśmy jednak przeszłości Europy i wciąż usiłujemy to uczynić, aby pojąć, jak znaleźliśmy się w obecnej sytuacji. Przykro mi to mówić, ale niektórzy, zwłaszcza w Grecji, wykazali bezrozumną chciwość; wielu innych było wszakże winnych chciwości karygodnej. Mówimy, że rozwiązaniem problemu są inwestycje prywatne. Prywatni inwestorzy udali się gdzie indziej. Zapominamy o tym. Oddalili się w inne regiony planety. Europa nie jest konkurencyjna i starzeje się; przestała stanowić konkurencję i nie ma niczego do zaoferowania. My…"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria, na minha qualidade de deputado grego, de agradecer a todos os meus colegas que se referiram à Grécia de forma positiva e de sublinhar que considero que a sobrevivência de um Estado transcende as divisões e posições políticas partidárias. Estamos a falar da Europa do futuro. Ainda não entendemos e continuamos a tentar entender a Europa do passado, a entender como chegámos à situação em que nos encontramos actualmente. É com tristeza que constato a ganância absurda demonstrada por algumas pessoas, especialmente na Grécia; no entanto, muitos outros revelaram uma ganância condenável. Afirmamos que o investimento privado constituiu a solução para o problema. Os investidores privados foram para outros lugares. Temos tendência para nos esquecermos disso. Deslocaram-se para outras zonas do planeta. Não existe competitividade na Europa; a Europa está a envelhecer; deixou de ser competitiva e não tem nada para oferecer. O que nós…"@pt17
"Dle președinte, în calitate de cetățean elen, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor mei deputați care au adresat cuvinte pozitive la adresa Greciei și să subliniez că, în opinia mea, supraviețuirea unui stat transcede diviziunile și pozițiile politice ale partidelor. Vorbim despre o Europă a viitorului. Nu am înțeles încă și încercăm în continuare să înțelegem Europa din trecut, pentru a înțelege cum am ajuns unde ne aflăm astăzi. Regret să spun că unele persoane au demonstrat o aviditate absurdă, în special în Grecia. cu toate acestea, mulți alții au demonstrat o aviditate vinovată. Noi afirmăm că investițiile private reprezintă soluția problemei. Dar investitorii privați au plecat în altă parte. Tindem să uităm acest lucru. Aceștia au plecat în alte zone ale planetei. Nu există competitivitate în Europa; Europa îmbătrânește; Nu mai este competitivă și nu mai are nimic de oferit. Ce vom..."@ro18
"Ako Grék chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí hovorili pozitívne o Grécku, a zdôrazniť, že záchrana štátu podľa mňa presahuje rámec politického rozdelenia strán a názorov. Hovoríme o Európe budúcnosti. Ešte stále sme nepochopili a stále sa snažíme pochopiť Európu minulosti, pochopiť, ako sme sa dostali do dnešného bodu. Je mi ľúto, ale musím povedať, že niektorí ľudia prejavili hlúpu nenásytnosť, najmä v Grécku. Mnohí iní však ukázali zákernú nenásytnosť. Hovoríme, že riešením problému sú súkromné investície. Súkromní investori však odišli inam. Zdá sa, že na to zabúdame. Odišli do iných častí tejto planéty. V Európe nie je žiadna konkurencieschopnosť, Európa starne, nie je už konkurencieschopná a nemá čo ponúknuť. Musíme..."@sk19
"Gospod predsednik, kot Grk bi se rad zahvalil vsem svojim kolegom poslancem, ki so pozitivno govorili o Grčiji in rad bi poudaril, da menim, da preživetje države presega politična nesoglasja in stališča strank. Govorimo o Evropi prihodnosti. Še vedno ne razumemo in še vedno poskušamo razumeti Evropo preteklosti, da bi razumeli, kako smo prišli sem, kjer smo danes. Žal moram reči, da so nekateri pokazali, kako brezumno pohlepni so, zlasti v Grčiji; vendar pa so mnogi drugi izkazali obsojanja vreden pohlep. Mi pravimo, da rešitev problema predstavljajo zasebne naložbe. Zasebni vlagatelji so odšli drugam. To pozabljamo. Šli so na druge dele planeta. V Evropi ni konkurenčnosti, Evropa se stara; ni več konkurenčna in nima kaj ponuditi. To, kar mi …"@sl20
"Herr talman! Som grek vill jag tacka alla mina kolleger som har talat positivt om Grekland och betona att jag anser att en stats överlevnad är viktigare än partipolitiska splittringar och ställningstaganden. Vi talar om ett framtida Europa. Vi har fortfarande inte förstått och vi försöker fortfarande förstå vårt gamla Europa och hur vi hamnade där vi är i dag. Jag är ledsen över att behöva säga att vissa har uppvisat en sanslös snikenhet, särskilt i Grekland. Många andra har dock uppvisat klandervärd snikenhet. Vi säger att privata investeringar är lösningen på problemet. De privata investerarna har försvunnit. Vi tenderar att glömma det. De har försvunnit till andra delar av världen. Det finns ingen konkurrens i Europa. Europa börjar bli gammalt, det är inte längre konkurrenskraftigt och har ingenting att erbjuda. Vad vi..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Istungi juhataja katekestas sõnavõtu)"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph