Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-229-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-229-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, nous devons instaurer une gouvernance économique afin de sortir l’Union européenne de cette crise qui perdure. Nous devons coordonner nos politiques, être transparents au niveau de la gestion de nos budgets nationaux et surtout résorber nos déficits. Mais, sérieusement, croyez-vous vraiment être sur la bonne voie? La droite européenne s’apprête à supprimer tout simplement les objectifs de la stratégie Europe 2020. Elle ne veut pas mettre en œuvre la taxation sur les transactions financières, ni les euro-obligations, et elle a les yeux rivés sur les agences de notation qui n’ont pas vu arriver la crise des c’est dire la confiance qu’on peut leur faire. Que les choses soient claires: nous sommes dans une crise provoquée par le néolibéralisme et par la confiance aveugle que les gouvernements et l’Europe ont placée dans les marchés dérégulés. Et comment entendons-nous en sortir? Par le néolibéralisme renforcé et l’austérité. Nous avons besoin de croissance, nous avons besoin de relancer la demande, et ce n’est pas en mettant nos concitoyens à genoux que nous allons y arriver. Vous êtes sur la mauvaise voie."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, musíme vytvořit hospodářskou správu, abychom Evropskou unii dostali z pokračující krize. Musíme koordinovat svá politická opatření, musíme transparentně řídit své vnitrostátní rozpočty a především musíme snížit své schodky. Skutečně se ale domníváte, že jsme na správné cestě? Evropská pravice se připravuje na prosté zahození cílů strategie Evropa 2020. Odmítá zavést daň z finančních transakcí a eurobondy a oči má neustále přilepené na ratingových agenturách, které blížící se hypoteční krizi vůbec neočekávaly, což jen dokumentuje jejich nespolehlivost. Řekněme si to jasně: nacházíme se v krizi způsobené neoliberalismem a slepou důvěrou vlád a EU v deregulované trhy. A jak by se z ní chtěly dostat? Prostřednictvím dalšího neoliberalismu a úsporných opatření. Potřebujeme růst; potřebujeme zvýšit poptávku a toho nedosáhneme tak, že naše spoluobčany srazíme na kolena. Jste na nesprávné cestě."@cs1
"Hr. formand! Vi skal indføre økonomisk styring for at få EU ud af den fortsatte krise. Vi skal samordne vores politikker, vi skal have gennemsigtighed i forvaltningen af de nationale budgetter, og vi skal frem for alt nedbringe vores underskud. Men tror De nu virkelig, at De er på rette spor? Den europæiske højrefløj er helt enkelt ved at gøre sig klar til at ophæve målene i Europa 2020-strategien. Den nægter at indføre euroobligationerne og skat på finansielle transaktioner, og dens øjne er rettet mod kreditvurderingsbureauerne, som ikke så denne krise med lav kreditværdighed komme, hvilket viser, lige nøjagtigt hvor pålidelige de er. Lad os sige det klart. Vi befinder os i en krise, der opstod på grund af neoliberalisme, og fordi regeringerne og EU stolede blindt på deregulerede markeder. Og hvordan har vi nu tænkt os at komme ud af den krise? Ved hjælp af mere neoliberalisme og spareforanstaltninger. Vi har brug for vækst, vi har brug for at fremme efterspørgslen, og det opnår vi ikke ved at tvinge vores medborgere i knæ. Man er slået ind på en forkert kurs."@da2
"Herr Präsident! Wir brauchen eine wirtschaftspolitische Steuerung, um die Europäische Union aus dieser anhaltenden Krise herausführen zu können. Wir müssen unsere Politiken koordinieren, unsere nationale Haushaltsführung transparent gestalten und vor allem unsere Defizite verringern. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? Die europäische Rechte ist gerade im Begriff, die Ziele der Strategie Europa 2020 einfach so von der Agenda zu streichen. Sie weigert sich, die Finanztransaktionssteuer und Eurobonds einzuführen, und sie starrt gebannt auf die Ratingagenturen, die die Subprime-Krise nicht haben kommen sehen, was zeigt, wie sehr man sich auf sie verlassen kann. Es muss ganz deutlich gesagt werden: Wir befinden uns in einer Krise, die vom Neoliberalismus und vom blinden Vertrauen ausgelöst wurde, das Regierungen und die EU in deregulierte Märkte gesetzt hatten. Und wie versuchen wir, da wieder herauszukommen? Mit noch mehr Neoliberalismus und Sparmaßnahmen. Wir brauchen Wachstum, wir müssen die Nachfrage stärken, und das werden wir nicht erreichen, indem wir unsere Mitbürger in die Knie zwingen. Sie sind auf dem falschen Weg."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι αναγκαίο να εδραιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση προκειμένου να εξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν τη συνεχιζόμενη κρίση. Πρέπει να συντονίσουμε τις πολιτικές μας, πρέπει να διαθέτουμε διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης των εθνικών μας προϋπολογισμών και, προπαντός, πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματά μας. Ωστόσο, θεωρείτε πραγματικά ότι ακολουθούμε τη σωστή οδό; Η ευρωπαϊκή Δεξιά ετοιμάζεται να καταργήσει απλώς τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρνείται να εφαρμόσει τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την έκδοση ευρωομολόγων και παρακολουθεί μανιωδώς τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι δεν προέβλεψαν την κρίση των δανείων υψηλού κινδύνου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι στερούνται αξιοπιστίας. Ας είμαστε σαφείς εν προκειμένω: διερχόμαστε μια κρίση η οποία προκλήθηκε από τον νεοφιλελευθερισμό και από την τυφλή εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι κυβερνήσεις και η ΕΕ στις απορρυθμισμένες αγορές. Και τώρα πώς σκοπεύουμε να εξέλθουμε από αυτήν; Με περισσότερο νεοφιλελευθερισμό και λιτότητα. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Πρέπει να τονώσουμε τη ζήτηση, και αυτό δεν θα επιτευχθεί με την οικονομική εξάντληση των συμπολιτών μας. Ακολουθείτε τη λάθος οδό."@el10
"Mr President, we need to establish economic governance in order to get the European Union out of this continuing crisis. We need to coordinate our policies; we need to be transparent in how we manage our national budgets and, above all, we need to bring down our deficits. However, do you really think you are on the right track? The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy. It refuses to implement the financial transaction tax and Eurobonds and its eyes are glued on the rating agencies, which did not see the subprime crisis coming, which shows just how reliable they are. Let us be clear about this: we are in a crisis that was brought about by neoliberalism and by the blind trust that governments and the EU placed in deregulated markets. And how do we intend to get out of it? Through more neoliberalism and austerity. We need growth; we need to boost demand, and it is not by bringing our fellow citizens to their knees that we will achieve this. You are on the wrong track."@en4
"Señor Presidente, tenemos que establecer una gobernanza económica para sacar a la Unión Europea de esta crisis continuada. Hemos de coordinar nuestras políticas; hemos de ser transparentes en la manera en que administramos nuestros presupuestos nacionales y, sobre todo, tenemos que reducir nuestros déficits. Sin embargo, ¿creen ustedes realmente que van por el camino correcto? La derecha europea está preparándose sencillamente para suprimir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Se niega a introducir el impuesto sobre las transacciones financieras y los eurobonos, y no aparta la vista de las agencias de calificación crediticia, las cuales no vieron venir la crisis de las hipotecas de alto riesgo, lo que demuestra precisamente lo fiables que son. Seamos claros sobre esto: estamos en una crisis provocada por el neoliberalismo y por la confianza ciega que los gobiernos y la UE depositaron en los mercados liberalizados. ¿Y cómo pretendemos salir de esta? Con más neoliberalismo y austeridad. Necesitamos crecimiento; necesitamos estimular la demanda, y humillando a nuestros conciudadanos no es como lo conseguiremos. Ustedes van por el camino equivocado."@es21
"Austatud juhataja! Selleks et Euroopa Liitu jätkuvast kriisist välja tuua, peame asuma majandust juhtima. Peame oma poliitika kooskõlastama; peame olema läbipaistavad riigisiseste eelarvete juhtimises ja eelkõige peame oma defitsiiti vähendama. Kuid siiski, kas te tõesti arvate, et olete õigel teel? Euroopa parempoolsed on valmis Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia eesmärgid lihtsalt tühistama. Nad keelduvad kehtestamast finantstehingute maksu ja euroväärtpabereid ning nende silmad vahivad ainiti reitinguagentuuride poole, mis ei näinud ette kõrge riskisusega laenude turu kriisi, näidates nii, kui usaldusväärsed nad on. Ühesõnaga, oleme kriisis, mille kutsus esile neoliberalism ning valitsuste ja ELi pime usk vabastatud turgudesse. Ja kuidas me kavatseme sellest pääseda? Veel suurema neoliberalismi ja kasinuse kaudu! Vajame kasvu, peame nõudlust ergutama ning me ei saavuta seda oma kaaskodanike põlvilisurumise kaudu. Te olete valel teel!"@et5
"Arvoisa puhemies, meidän on perustettava taloushallinto, jotta saamme Euroopan unionin ulos jatkuvasta kriisistä. Meidän on koordinoitava politiikkaamme, meidän on oltava avoimia kansallisten talousarvioiden hallinnossa ja ennen kaikkea meidän on pienennettävä alijäämiä. Olemmeko me kuitenkaan mielestänne oikeilla jäljillä? Eurooppalainen oikeisto valmistautuu yksinkertaisesti kumoamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. Se kieltäytyy toteuttamasta transaktioveroa ja euro-obligaatioita ja seuraa orjallisesti luokituslaitoksia, jotka eivät osanneet ennakoida subprime-kriisiä, mikä osoittaa, kuinka luotettavia ne ovat. Tämän on oltava selvää. Olemme keskellä uusliberalismin sekä hallitusten ja EU:n sääntelemättömiin markkinoihin kohdistaman sokean luottamuksen aiheuttamaa kriisiä. Ja kuinka aiomme selvitä siitä? Noudattamalla lisää uusliberalismia ja soveltamalla säästötoimia. Tarvitaan kasvua, tarvitaan kysynnän lisääntymistä, ja sitä ei saada aikaan panemalla kansalaiset polvilleen. Te olette väärillä jäljillä."@fi7
"Elnök úr! Létre kell hoznunk a gazdasági kormányzást, hogy kirángathassuk az Európai Uniót ebből a folytatódó válságból. Össze kell hangolnunk politikáinkat; átláthatónak kell lennie, hogy hogyan gazdálkodunk nemzeti költségvetéseinkkel, és mindenekfelett csökkentenünk kell a költségvetési hiányt. Mindazonáltal valóban azt gondolják, hogy a helyes úton haladunk? Az európai jobboldal arra készül, hogy egyszerűen eltörölje az Európa 2020 stratégia céljait. Elutasítja a pénzügyi tranzakciós adó és az eurókötvények megvalósítását, szemét pedig a hitelminősítő intézetekre szegezi, amelyek nem látták előre a másodlagos jelzáloghitel-piaci válság érkezését, ami mutatja, hogy mennyire is megbízhatóak. Hadd fogalmazzak ezzel kapcsolatban világosan: válságban vagyunk, amelyet a neoliberalizmus és az a vak bizalom idézett elő, amelyet a kormányok és az EU a szabályozatlan piacokba vetettek. És hogyan szándékozunk ebből kilábalni? Még több neoliberalizmussal és megszorításokkal. Növekedésre van szükségünk; növelnünk kell a keresletet, és ezt nem azzal fogjuk elérni, hogy térdre kényszerítjük polgártársainkat. Önök rossz úton haladnak."@hu11
"Signor Presidente, dobbiamo istituire la governance economica per far uscire l’Unione europea da questa crisi persistente. Occorre coordinare le nostre politiche, essere trasparenti nella gestione dei nostri bilanci nazionali e, soprattutto, ridurre i nostri disavanzi. Siete tuttavia veramente convinti di essere sulla strada giusta? La destra europea si sta semplicemente preparando ad abolire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Si rifiuta di approvare la tassa sulle transazioni finanziarie e gli eurobond e tiene gli occhi incollati alle agenzie di rating, che non si sono nemmeno accorte del sopraggiungere dalla crisi dei subprime, giusto per capire quanto sono affidabili. Diciamo le cose come stanno: la crisi in cui ci dibattiamo è stata scatenata dal neoliberalismo e dalla fiducia cieca riposta dai governi e dall’UE nei mercati deregolamentati. E come intendiamo uscirne? Aumentando la dose di neoliberalismo e di austerità. Ci occorre la crescita; dobbiamo stimolare la domanda, e non è mettendo in ginocchio i nostri concittadini che ci riusciremo. Siete sulla strada sbagliata."@it12
"Pone pirmininke, kad išvaduotume Europą iš šios užsitęsusios krizės, turime sukurti tinkamą ekonomikos valdyseną. Turime koordinuoti politikos kryptis; turime būti skaidrūs savo biudžetų valdymo atžvilgiu, ir svarbiausia, turime sumažinti savo biudžetų deficitą. Tačiau, ar iš tikrųjų manote, kad einame teisingu keliu? Europos dešiniųjų pažiūrų atstovai ruošiasi tiesiog atsisakyti strategijoje „Europa 2020“ iškeltų tikslų. Jie atsisako įgyvendinti finansinių sandorių mokesčio ir euroobligacijų modelį ir negali atplėšti akių nuo kredito reitingų agentūrų, kurios nesugebėjo numatyti rizikingų būsto paskolų krizės, ir tai tik parodo jų patikimumo lygį. Išsiaiškinkime vieną klausimą: esame krizėje, kurią sukėlė neoliberalizmas ir aklas vyriausybių ir ES pasitikėjimas praktiškai nereguliuojamomis finansų rinkomis. Ir kaip ketiname išbristi ir krizės? Su didesnio masto neoliberalizmu ir griežtomis taupymo priemonėmis. Mums reikia augimo, turime padidinti paklausą, tačiau parklupdydami piliečius ant kelių to tikrai nepasieksime. Jūsų pasirinktas kelias – klaidingas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mums jāizveido ekonomiskā pārvaldība, lai izdabūtu Eiropas Savienību ārā no šīs ilgstošās krīzes. Mums jāsaskaņo sava politika; mums jābūt pārredzamiem attiecībā uz to, kā mēs pārvaldām savu valsts budžetu un, vissvarīgākais, mums jāsamazina savs deficīts. Taču vai jūs patiešām uzskatāt, ka esat uz pareizā ceļa? Eiropas labējais spārns gatavojas vienkārši atcelt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Tas atsakās īstenot finanšu darījumu nodokli un eiroobligācijas, un tā acu skats ir kā pielipis reitingu aģentūrām, kuras nesaskatīja hipotekāro kredītu krīzes tuvošanos, kas rāda, cik daudz tām var uzticēties. Teiksim skaidri: mums ir krīze, ko radīja neoliberālisms un valdību un ES aklā uzticēšanās neregulētiem tirgiem. Un kā mēs domājam no tās izkļūt? Ar vēl lielāku neoliberālismu un taupību. Mums vajadzīga izaugsme; mums jāpalielina pieprasījums, un tas nav panākams, nogrūžot savus līdzcilvēkus uz ceļgaliem. Jūs esat uz nepareizā ceļa.."@lv13
"Monsieur le Président, nous devons instaurer une gouvernance économique afin de sortir l'Union européenne de cette crise qui perdure. Nous devons coordonner nos politiques, être transparents au niveau de la gestion de nos budgets nationaux et surtout résorber nos déficits. Mais, sérieusement, croyez-vous vraiment être sur la bonne voie? La droite européenne s'apprête à supprimer tout simplement les objectifs de la stratégie Europe 2020. Elle ne veut pas mettre en œuvre la taxation sur les transactions financières, ni les euro-obligations, et elle a les yeux rivés sur les agences de notation qui n'ont pas vu arriver la crise des c'est dire la confiance qu'on peut leur faire. Que les choses soient claires: nous sommes dans une crise provoquée par le néolibéralisme et par la confiance aveugle que les gouvernements et l'Europe ont placée dans les marchés dérégulés. Et comment entendons-nous en sortir? Par le néolibéralisme renforcé et l'austérité. Nous avons besoin de croissance, nous avons besoin de relancer la demande, et ce n'est pas en mettant nos concitoyens à genoux que nous allons y arriver. Vous êtes sur la mauvaise voie."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij moeten economisch bestuur invoeren om ervoor te zorgen dat de Europese Unie uit deze alsmaar voortdurende crisis geraakt. Wij moeten ons beleid coördineren, onze nationale begrotingen transparant beheren en vooral onze tekorten wegwerken. Maar denkt u nu echt dat wij daarmee op de goede weg zijn? Europees rechts maakt zich op om simpelweg een streep te halen door de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Rechts wil geen belasting op financiële transacties, geen euro-obligaties, en fixeert zich volledig op de kredietbeoordelaars die de crisis van de niet hebben zien aankomen, wat genoeg zegt over het vertrouwen dat wij in die bureaus moeten hebben. Laat één ding duidelijk zijn: wij zitten in een crisis die is veroorzaakt door het neoliberalisme en het blinde vertrouwen van regeringen en Europa in deregulering van de markten. En hoe willen wij vervolgens een uitweg uit die crisis vinden? Door nog meer neoliberalisme en bezuinigingen. Wat wij nodig hebben is groei en herstel van de vraag, iets wat wij niet zullen bereiken als wij onze medeburgers op de knieën dwingen. U zit op het verkeerde spoor."@nl3
"Panie Przewodniczący! Musimy zaprowadzić zarządzanie gospodarcze, aby wyciągnąć Unię Europejską z trwającego kryzysu. Musimy koordynować politykę, w przejrzysty sposób zarządzać budżetami krajowymi, a przede wszystkim obniżać deficyty. Czy naprawdę sądzą jednak Państwo, że obrali właściwy kurs? Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020. Odmawia wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i euroobligacji, nie mogąc oderwać oczu od agencji ratingowych, które nie przewidziały nadejścia kryzysu związanego z ryzykownymi kredytami, co najlepiej obrazuje ich wiarygodność. Postawmy sprawę jasno: znajdujemy się w kryzysie wywołanym przez neoliberalizm i ślepą wiarę pokładaną przez rządy oraz UE w zderegulowanych rynkach. Jak zatem zamierzamy z niego wyjść? Aplikując dodatkową dawkę neoliberalizmu i oszczędności. Potrzebujemy wzrostu; potrzebujemy zwiększyć popyt, a nie uzyskamy tego, rzucając współobywateli na kolana. Idą Państwo w złym kierunku."@pl16
"Senhor Presidente, temos de instituir a governação económica para retirar a União Europeia desta crise persistente. Temos de coordenar as nossas políticas; temos de ser transparentes ao nível da gestão dos nossos orçamentos nacionais e, sobretudo, de reduzir os nossos défices. No entanto, pergunto, consideram verdadeiramente que estão no bom caminho? A direita europeia está simplesmente a preparar-se para suprimir os objectivos da Estratégia Europa 2020. Recusa-se a aplicar o imposto sobre as transacções financeiras e as euro-obrigações e não tira os olhos das agências de notação, que não conseguiram prever a crise do crédito hipotecário de alto risco ( ), o que diz muito da sua fiabilidade. Sejamos claros quanto a esta matéria: estamos numa crise que foi causada pelo neoliberalismo e pela confiança cega que os governos e a UE colocaram em mercados desregulados. E de que forma tencionamos sair dessa crise? Através do reforço do neoliberalismo e da austeridade. Necessitamos de crescimento; necessitamos de promover a procura e não vai ser colocando os nossos concidadãos de rastos que o vamos conseguir. Estão no mau caminho."@pt17
"Dle președinte, trebuie să instituim o guvernanță economică pentru a salva Uniunea Europeană din această criză continuă. Trebuie să ne coordonăm politicile; trebuie să fim transparenți cu privire la modul în care ne gestionăm bugetele naționale și, mai presus de toate, trebuie să ne reducem deficitele. Cu toate acestea, credeți cu adevărat că vă aflați pe drumul cel bun? Aripa de dreapta din Europa se pregătește să elimine, pur și simplu, obiectivele strategiei Europa 2020. Aceasta refuză punerea în aplicare a taxei pe tranzacțiile financiare și euroobligațiuni și își îndreaptă atenția către agențiile de rating, care nu au observat venirea crizei creditelor ipotecare cu grad ridicat de risc, fapt care demonstrează cât de fiabile sunt. Permiteți-ne să ne exprimăm clar privind acest aspect: ne aflăm într-o criză care a fost determinată de neoliberalism și de încrederea oarbă pe care guvernele și UE au avut-o în piețele libere. Și cum intenționăm să o depășim? Prin mai mult neoliberalism și austeritate. Avem nevoie de creștere; trebuie să stimulăm cererea, și nu vom reuși acest lucru prin îngenuncherea cetățenilor noștri. Vă aflați pe o cale greșită."@ro18
"Ak chceme dostať Európsku úniu z tejto pokračujúcej krízy, musíme zabezpečiť správu ekonomických záležitostí. Musíme koordinovať naše politiky, musíme byť transparentní pri riadení našich národných rozpočtov a predovšetkým musíme znížiť naše deficity. Skutočne si však myslíte, že ste na správnej ceste? Európska pravica sa pripravuje na to, že jednoducho zruší ciele stratégie Európa 2020. Odmieta uplatňovať daň z finančných transakcií a emitovať eurobondy a upiera oči len na ratingové agentúry, ktoré nevideli, že prichádza kríza rizikových hypoték, čo len ukazuje, aké sú spoľahlivé. Toto si musíme ujasniť. Sme v kríze, ktorú spôsobil neoliberalizmus a slepá dôvera vlád a EÚ v neregulované trhy. A ako sa plánujeme z toho dostať? Ešte väčším neoliberalizmom a úspornými opatreniami. Potrebujeme rast, potrebujeme oživiť dopyt a to nedosiahneme tým, že našich spoluobčanov zrazíme na kolená. Ste na nesprávnej ceste."@sk19
"Gospod predsednik, vzpostaviti moramo gospodarsko upravljanje, da bi se Evropska unija rešila te krize, ki se nadaljuje. Uskladiti moramo svoje politike; biti moramo pregledni pri upravljanju naših nacionalnih proračunov in predvsem moramo zmanjšati svoje primanjkljaje. Vendar pa, ali resnično mislite, da ste na pravi poti? Evropska desnica se pripravlja, da bo preprosto odpravila cilje strategije Evropa 2020. Noče uvesti davka na finančne transakcije in evroobveznic in njene oči so uprte v bonitetne agencije, ki niso pričakovale hipotekarne krize, ki kaže, kako zanesljive so. To naj bo povsem jasno: smo v krizi, ki so jo povzročili neolibaralizem in slepo zaupanje vlad in EU v deregulirane trge. In kako se nameravamo rešiti iz nje? S še več neoliberalizma in varčevanja. Potrebujemo rast; povečati moramo povpraševanje, in sicer tega ne bomo dosegli tako, da naše sodržavljane spravimo na kolena. Na napačni poti ste."@sl20
"Herr talman! Vi måste upprätta ekonomisk styrning för att EU ska kunna ta sig ur denna fortsatta kris. Vi behöver samordna vår politik, visa öppenhet i fråga om hur vi hanterar våra nationella budgetar och framför allt minska våra underskott. Tror ni verkligen att ni är på rätt spår? Den europeiska högern förbereder sig för att helt enkelt upphäva målen i Europa 2020-strategin. Den vägrar införa skatten på finansiella transaktioner och euroobligationer, och fokuserar bara på kreditvärderingsföretagen som inte såg att subprime-krisen var på väg, vilket visar precis hur pålitliga de är. Låt oss vara tydliga i detta sammanhang: Vi befinner oss i en kris som orsakades av nyliberalism och det faktum att regeringarna och EU litade blint på avreglerade marknader. Och hur tänker vi ta oss ur krisen? Genom mer nyliberalism och åtstramning. Vi behöver tillväxt, vi behöver stimulera efterfrågan, och det är inte genom att få ner våra medborgare på knä som vi kommer att åstadkomma detta. Ni har kommit in på fel spår."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph