Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-227-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-227-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Mit dem European Economic Governance-Paket haben wir ein klares Signal gesetzt. Künftige Schuldenkrisen müssen vermieden werden. Einer Destabilisierung des Euro muss wirksam entgegnet werden. Das ist die Grundbotschaft des sehr guten Berichts unserer Kollegin Corien Wortmann-Kool. Dafür brauchen wir zwischen den Mitgliedstaaten eine stärkere Politikkoordinierung und auf der Gemeinschaftsebene eine robuste Aufsicht. Diese Überwachung ist ein wesentliches Element der EU-2020-Strategie. Unser Wachstums- und Stabilitätspakt, Grundlage des starken Euro, muss endlich konsequent angewandt werden, um den Defizitsündern ihre Grenzen aufzuzeigen. Das fordern unsere Bürger zu Recht. Und zwar nicht nur in den Ländern, die Solidarität zeigen sollen durch ständig vergrößerte Rettungsschirme. Es darf keine Ausreden und faulen Kompromisse mehr geben, wenn die Mitgliedstaaten einander ihre Konvergenzprogramme und ihre Haushaltspolitiken offenlegen. Die Bürger werden nur dann zu schmerzlichen Reformen bereit sein, wenn man ihnen ein klares Bild der Fakten gibt, damit sie dann notwendige Operationen mittragen können. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten nationalen Träumen brauchen wir nicht weniger Europa, sondern mehr Europa! Etwa die Stärkung unserer Gemeinschaftsmethode auf Grundlage des Lissabon-Vertrags. Die EU-Kommission muss und sie wird sich ihrer Verantwortung stellen, finanz- und wirtschaftspolitische Trends frühzeitig erkennen und den Dialog viel effizienter als bisher gestalten zwischen den Institutionen der Finanzwirtschaft und den Verantwortungsträgern in der Politik."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, balíček evropské hospodářské správy vysílá jasný signál o tom, že se v budoucnu musíme vyhýbat dluhům, kdykoli to jen půjde. Musíme provést účinná opatření, abychom zabránili destabilizaci eura. Takový je hlavní význam vynikající zprávy paní kolegyně Wortmann-Koolové. Abychom toho dosáhli, potřebujeme větší politickou koordinaci mezi členskými státy a silný dohled na úrovni EU. Tento dohled je životně důležitým prvkem strategie Evropa 2020. Musíme konečně začít konzistentním způsobem využívat Pakt stability a růstu, jenž je základem silného eura, abychom členským státům s vysokými rozpočtovými schodky ukázali, kde jsou hranice. Právě to evropští občané po právu žádají, a to nejen v zemích, které by měly projevit solidaritu prostřednictvím neustále rostoucích záchranných balíčků. Až si členské státy navzájem odhalí své programy konvergence a rozpočtové politiky, nesmíme dovolit žádné další výmluvy či nepříjemné kompromisy. Občané budou ochotni smířit se s bolestivými reformami jedině tehdy, pokud jim bude předložen jasný obrázek celé situace, aby mohli podpořit nezbytná opatření. V protikladu k rozšířené víře v národy nepotřebujeme méně Evropy, nýbrž více. Měli bychom například posílit svou metodu Společenství, vycházející z Lisabonské smlouvy. Komise musí přijmout svoji odpovědnost, v rané fázi rozlišovat trendy ve finanční a hospodářské politice a zajistit, aby byl dialog mezi finančními institucemi a tvůrci právních předpisů efektivnější než v minulosti."@cs1
"Hr. formand! Pakken om europæisk økonomisk styring sender et klart budskab om, at vi så vidt muligt skal undgå gældskriser i fremtiden. Vi skal træffe effektive foranstaltninger til at forhindre, at euroen bliver ustabil. Det er det grundlæggende budskab i denne udmærkede betænkning fra fru Wortmann-Kool. For at kunne opnå dette, har vi brug for større politisk samordning mellem medlemsstaterne og et stærkt tilsyn på EU-plan. Dette tilsyn er et afgørende element i Europa 2020-strategien. Vi må nu endelig konsekvent begynde at anvende stabilitets- og vækstpagten, som udgør grundlaget for en stærk euro, for at vise de medlemsstater, der har de største underskud, hvor grænsen går. Det er dette, Europas borgere med rette opfordrer til og ikke kun i de lande, der formodes at vise solidaritet i form af stadigt større redningspakker. Vi skal ikke længere godtage undskyldninger eller usikre løfter, når medlemsstaterne skjuler deres konvergensprogrammer og budgetpolitikker for hinanden. Borgerne vil kun være parate til at acceptere smertefulde reformer, hvis de får et klart billede af situationen, således at de kan give deres støtte til de nødvendige foranstaltninger. I modsætning til den udbredte opfattelse inden for nationalismen, har vi ikke brug for mindre Europa, men mere Europa. F.eks. bør vi styrke vores fællesskabsmetoder, som er baseret på Lissabontraktaten. Kommissionen skal og vil acceptere sit ansvar, identificere tendenser på det finans- og økonomipolitiske område på et tidligt stadie og sikre, at dialogen mellem de finansielle institutioner og politikerne er meget mere effektiv, end den hidtil har været."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να αποφύγουμε κρίσεις χρεών στο μέλλον, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποτρέψουμε την αποσταθεροποίηση του ευρώ. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της παρούσας εξαιρετικής έκθεσης που κατάρτισε η κ. Wortmann-Kool. προς τον σκοπό αυτόν, απαιτείται μεγαλύτερος πολιτικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και ισχυρή εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ. Η εποπτεία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρέπει, επιτέλους, να κάνουμε συνεπή χρήση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο συνιστά τη βάση για ένα ισχυρό ευρώ, ούτως ώστε να υποδείξουμε τα όρια στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα δημοσιονομικά χρέη. Αυτό ζητούν δικαίως οι πολίτες της Ευρώπης, και όχι μόνο στις χώρες που υποτίθεται ότι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους υπό τη μορφή των συνεχώς αυξανόμενων δεσμών μέτρων διάσωσης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε πλέον να γίνονται αποδεκτές δικαιολογίες ή ανησυχητικοί συμβιβασμοί όταν τα κράτη μέλη αποκαλύπτουν μεταξύ τους τα προγράμματα σύγκλισης και τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Οι πολίτες θα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν επώδυνες μεταρρυθμίσεις μόνο εφόσον λάβουν σαφή εικόνα της κατάστασης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν τα απαραίτητα μέτρα. Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη άποψη των εθνικιστικών παρατάξεων, δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη, αλλά περισσότερη. Παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδος, η οποία βασίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή πρέπει να αποδεχθεί και θα αποδεχθεί τις ευθύνες της, θα προσδιορίσει τις τάσεις στη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική σε πρώιμο στάδιο και θα διασφαλίσει τη διενέργεια αποτελεσματικότερου διαλόγου μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής από ό,τι κατά το παρελθόν."@el10
"Mr President, the European economic governance package sends out a clear signal that we must avoid debt crises wherever possible in future. We must take effective measures to prevent the euro from being destabilised. That is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool. In order to achieve this, we need greater political coordination between the Member States and strong supervision at an EU level. This supervision is an essential element of the Europe 2020 strategy. We must finally make consistent use of the Stability and Growth Pact, which forms the basis for the strong euro, in order to show the Member States with high budget deficits where the limits are. This is what the citizens of Europe are justifiably calling for and not only in the countries which are supposed to be showing solidarity in the form of constantly growing rescue packages. We must not allow any more excuses or uneasy compromises to be made when the Member States disclose their convergence programmes and budget policies to one another. The citizens will only be prepared to accept painful reforms if they are shown a clear picture of the situation, so that they can give their support to the necessary measures. In contrast to the widely held belief in nationalism, we do not need less Europe, but more. For example, we should strengthen our Community method which is based on the Treaty of Lisbon. The Commission must and will accept its responsibilities, identify trends in financial and economic policy at an early stage and ensure that the dialogue between the financial institutions and the policymakers is much more effective than it has been."@en4
"Señor Presidente, el paquete de gobernanza económica europea envía la señal clara de que debemos evitar las crisis de deuda siempre que sea posible en el futuro. Debemos adoptar medidas efectivas para impedir que el euro se desestabilice. Ese es el mensaje básico de este excelente informe elaborado por la señora Wortmann-Kool. Para lograrlo, necesitamos una mayor coordinación política entre los Estados miembros y una supervisión minuciosa en el plano de la UE. Dicha supervisión es un elemento esencial de la Estrategia Europa 2020. Finalmente, debemos hacer un uso coherente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que constituye la base para un euro fuerte, con el fin de mostrar a los Estados miembros con déficits presupuestarios elevados dónde están los límites. Esto es lo que están pidiendo con razón los ciudadanos de Europa y no solo en los países que se supone están mostrando solidaridad desarrollando constantemente paquetes de rescate. No debemos permitir que se aduzcan más excusas ni se hagan concesiones incómodas cuando los Estados miembros den a conocer sus programas de convergencia y sus políticas presupuestarias unos a otros. Los ciudadanos solo estarán dispuestos a aceptar reformas dolorosas si se les muestra un panorama claro de la situación, de forma que puedan dar su apoyo a las medidas necesarias. En contraposición a la creencia ampliamente defendida por el nacionalismo, no necesitamos menos Europa, sino más. Por ejemplo, deberíamos reforzar nuestro método comunitario basado en el Tratado de Lisboa. La Comisión debe asumir y asumirá sus responsabilidades, debe identificar las tendencias en la política financiera y económica con antelación y debe garantizar que el diálogo entre las instituciones financieras y los responsables de formular políticas sea mucho más efectivo de lo que lo ha sido."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa majanduse juhtimise pakett saadab selge sõnumi, et peame tulevikus igal juhul võlakriisi vältima. Peame rakendama tulemuslikke meetmeid, et hoida ära euro destabiliseerumist. See on Corien Wortmann-Kooli koostatud suurepärase raporti põhisõnum. Selleks et seda saavutada, vajame paremat poliitilist kooskõla liikmesriikide vahel ja tugevat järelevalvet ELi tasandil. Selline järelevalve on Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia üks põhipunkte. Peame lõpuks stabiilsuse ja kasvu pakti järjepidevalt rakendama, sest see on tugeva euro alus. Nii näitame suure eelarvedefitsiidiga liikmesriikidele, kus on piirid. See on see, mida Euroopa kodanikud õigustatult nõuavad, ja mitte ainult riikides, mis peavad näitama üles solidaarsust pidevalt suurenevate abipakettide kujul. Me ei tohi lubada enam vabandusi ega ebamugavaid kompromisse, kui liikmesriigid avaldavad üksteisele oma lähenemisprogramme ja eelarvepoliitikat. Kodanikud on valulike reformidega nõus ainult siis, kui neile näidatakse olukorrast selget pilti, mille alusel nad saavad toetada vajalikke meetmeid. Vastupidi natsionalismis levinud arvamusele ei vaja me mitte vähem Euroopat, vaid rohkem. Näiteks peaksime tugevdama oma ühenduse meetodit, mis põhineb Lissaboni lepingul. Komisjon peab aktsepteerima ja aktsepteeribki oma kohustusi, tuvastama rahandus- ja majanduspoliitika trende varases staadiumis ja tagama, et dialoog finantseerimisasutuste ja poliitikakujundajate vahel oleks palju tõhusam, kui see on seni olnud."@et5
"Arvoisa puhemies, eurooppalainen talouden ohjausta ja hallintaa koskeva lainsäädäntöpaketti lähettää selkeän viestin, että meidän on tulevaisuudessa vältettävä velkakriisejä aina kun se on mahdollista. Meidän on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä estääksemme euron horjumisen. Tämä on jäsen Wortmann-Koolin laatiman erinomaisen mietinnön keskeinen viesti. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan entistä laajempaa poliittista koordinointia jäsenvaltioiden välillä ja vahvaa valvontaa EU:n tasolla. Valvonta on olennainen osatekijä Eurooppa 2020 -strategiassa. Meidän on lopultakin hyödynnettävä johdonmukaisesti kasvu- ja vakaussopimusta, joka on vahvan euron perusta, näyttääksemme suurten alijäämien jäsenvaltioille, missä raja menee. Tätä Euroopan kansalaiset aivan oikeutetusti vaativat, eivätkä pelkästään niissä valtioissa, joiden oletetaan osoittavan solidaarisuuttaan alati kasvavin pelastuspaketein. Emme voi enää sallia verukkeita tai hankalia kompromisseja jäsenvaltioiden paljastaessa lähentymisohjelmansa ja budjettipolitiikkansa toisilleen. Kansalaiset ovat valmiita hyväksymään kivuliaita uudistuksia vain, jos he saavat selkeän kuvan tilanteesta, jotta voivat tukea tarvittavia toimenpiteitä. Nationalistisen yleisen käsityksen vastaisesti me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emme vähemmän. Meidän on esimerkiksi vahvistettava Lissabonin sopimukseen perustuvaa yhteisömenettelyämme. Komission on kannettava vastuunsa ja se tulee sen tekemään, tunnistamaan talous- ja finanssipolitiikan suuntaukset varhaisessa vaiheessa ja varmistamaan, että rahoituslaitosten ja poliittisten päättäjien välinen vuoropuhelu on paljon tehokkaampaa kuin aiemmin."@fi7
"Monsieur le Président, le paquet sur la gouvernance économique européenne envoie un signal clair selon lequel nous devons éviter les crises de la dette chaque fois que possible dans le futur. Nous devons prendre des mesures efficaces pour empêcher la déstabilisation de l’euro. Tel est le message de base de l’excellent rapport produit par Mme Wortmann-Kool. Pour y parvenir, une plus grande coordination politique est nécessaire entre les États membres, de même qu’une supervision sérieuse au niveau de l’UE. Cette supervision constitue un élément essentiel de la stratégie Europe 2020. Enfin, nous devons utiliser de manière cohérente le pacte de stabilité et de croissance, qui met en place les bases d’un euro fort, afin de montrer les limites aux États membres qui présentent des déficits budgétaires importants. C’est ce que les citoyens européens réclament à juste titre, et pas seulement dans les pays qui sont supposés manifester leur solidarité sous la forme de plans de sauvetage toujours plus importants. Nous ne devons plus accepter d’excuses ou de compromis difficiles lorsque les États membres se dévoilent leurs programmes de convergence et leurs politiques budgétaires les uns aux autres. Les citoyens ne seront prêts à accepter des réformes douloureuses que s’ils peuvent se faire une idée précise de la situation, de manière à pouvoir soutenir les mesures nécessaires. Contrairement à l’idée très répandue au sein du nationalisme, nous n’avons pas besoin de moins d’Europe, mais de plus. Nous devrions par exemple renforcer notre méthode communautaire, qui repose sur le traité de Lisbonne. La Commission doit assumer ses responsabilités et le fera –, de même qu’identifier très tôt les tendances qui se dégagent de la politique financière et économique et veiller à ce que le dialogue entre les institutions financières et les décideurs politiques soit bien plus efficace qu’il ne l’a été par le passé."@fr8
"Elnök úr! Az európai gazdasági kormányzási csomag világos jelzést küld, miszerint ha csak lehetséges, el kell kerülnünk a jövőben az adósságválságokat. Hatékony intézkedéseket kell hoznunk, hogy megelőzzük az euró destabilizálódását. Ez a Wortmann-Kool asszony által készített kiváló jelentés alapvető üzenete. Ennek elérése érdekében nagyobb fokú politikai koordinációra van szükség a tagállamok között, uniós szinten pedig erős felügyeletre. Ez a felügyelet az Európa 2020 stratégia egyik alapvető eleme. Végre következetesen kell alkalmaznunk a Stabilitási és Növekedési Paktumot, amely az erős euró alapját képezi, hogy megmutassuk a nagy költségvetési hiánnyal rendelkező tagállamoknak, hogy hol vannak a határok. Ez az, amit Európa polgárai jogosan követelnek, és nem csak azokban az országokban, amelyektől azt várják, hogy állandóan növekvő megmentési csomagok formájában szolidaritást tanúsítsanak. Nem engedhetjük meg többé a mentségeket és a kínos kompromisszumok megkötését, amikor a tagállamok felfedik konvergenciaprogramjaikat és költségvetési politikáikat egymás előtt. A polgárok csak akkor lesznek hajlandók elfogadni a fájdalmas reformokat, ha világos képet kapnak a helyzetről, hogy támogatást tudjanak nyújtani a szükséges intézkedésekhez. A nacionalizmusba vetett széles körű meggyőződéssel ellentétben nem kevesebb, hanem több Európára van szükségünk. Erősítenünk kell például közösségi módszerünket, amely a Lisszaboni Szerződésen alapul. A Bizottságnak vállalnia kell felelősségeit, korai szakaszban azonosítania kell a pénzügyi és gazdaságpolitikai tendenciákat, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy az eddiginél sokkal hatékonyabb legyen a pénzügyi intézmények és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd, és ezt a Bizottság meg is fogja tenni."@hu11
"Signor Presidente, il pacchetto sulla governance economica europea trasmette un segnale chiaro: in futuro dobbiamo per quanto possibile evitare le crisi del debito. Dobbiamo promuovere misure efficaci per prevenire la destabilizzazione dell’euro. è questo il messaggio essenziale di quest’eccellente relazione, prodotta dall’onorevole Wortmann-Kool. A tal fine, ci occorrono un maggiore coordinamento politico tra gli Stati membri e una vigilanza forte a livello comunitario, un elemento essenziale della strategia Europa 2020. Infine, dobbiamo utilizzare con coerenza il Patto di stabilità e crescita, che costituisce la base di un euro forte, per mostrare agli Stati membri con disavanzi di bilancio elevati fin dove si possono spingere. è questa la richiesta legittima dei cittadini europei, e non soltanto nei paesi che dovrebbero dare prova di solidarietà sotto forma di pacchetti di salvataggio sempre più voluminosi. Non dobbiamo più permettere che vengano accampate scuse o raggiunti compromessi scomodi quando gli Stati membri si rivelano a vicenda i programmi di convergenza e le politiche di bilancio. I cittadini saranno disposti ad accettare riforme dolorose solamente se avranno un quadro completo della situazione, per sostenere le misure necessarie. Contrariamente alla convinzione diffusa che propende per il nazionalismo, non ci serve meno Europa, bensì di più. Ad esempio occorre rafforzare il nostro metodo comunitario che si basa sul trattato di Lisbona. La Commissione deve accettare le sue responsabilità e lo farà, deve identificare precocemente le tendenze nel campo della politica finanziaria ed economica e garantire che il dialogo tra le istituzioni finanziarie e i politici sia più efficace di quanto non sia stato finora."@it12
"Pone pirmininke, Europos ekonomikos valdysenos paketas – tai aiškus ženklas, bylojantis apie tai, kad ateityje turime kuo labiau vengti skolų krizių. Siekiant užkirsti kelią euro destabilizavimui, turime imtis veiksmingų priemonių. Tokia pagrindinė nepriekaištingai C. Wortmann-Kool parengto pranešimo idėja. Šiam tikslui pasiekti reikia glaudesnio valstybių narių politinių veiksmų koordinavimo ir griežtos priežiūros ES lygmeniu. Priežiūra – esminis strategijos „Europa 2020“ aspektas. Turime galiausiai nuosekliai taikyti Stabilumo ir augimo paktą, kuris sudaro pagrindą euro stabilumui, kad valstybės narės, turinčios didelį biudžeto deficitą, suprastų nustatytas ribas. Tai pagrįstai ragina daryti Europos piliečiai, ir ne tik tose šalyse, kurios turėtų parodyti solidarumą nuolat didėjančiais pagalbos paketais. Negalima daugiau leisti jokių pasiteisinimų ar neaiškių kompromisų, valstybėms narėms atskleidžiant viena kitai savo konvergencijos programas ir biudžeto politikos tendencijas. Piliečiai bus pasiruošę priimti skausmingas reformas tik tuo aveju, kai bus aiškiai išdėstyta esama padėtis, ir jie galės palaikyti priemones, kurių būtina imtis. Priešinga plačiai paplitusiam tikėjimui nacionalizmu, mums nereikia mažiau Europos, mums reikia daugiau Europos. Pvz., turėtume stiprinti Bendrijos metodą, kuris paremtas Lisabonos sutartimi. Komisija privalo prisiimti savo įsipareigojimus, ankstyvame etape nustatyti finansų ir ekonominės politikos tendencijas, ir užtikrinti, kad finansinių institucijų ir politikos kūrėjų dialogas būtų daug veiksmingesnis nei buvo iki šiol."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopums raida skaidru signālu, ka mums turpmāk jānovērš parādu krīzes, kad vien iespējams. Mums jāveic efektīvi pasākumi, lai novērstu eiro destabilizēšanu. Tas ir galvenais vēstījums šajā lieliskajā ziņojumā, ko sniegusi kundze. Lai to panāktu, mums vajadzīga lielāka politiskā koordinācija dalībvalstu starpā un stingra uzraudzība ES līmenī. Šī uzraudzība ir būtisks stratēģijas „Eiropa 2020” elements. Mums beidzot konsekventi jāizmanto Stabilitātes un izaugsmes pakts, kas veido pamatu spēcīgam eiro, lai parādītu dalībvalstīm ar lielu budžeta deficītu, kur ir robežlīnijas. Tieši to Eiropas iedzīvotāji pamatoti pieprasa un ne tikai valstīs, no kurām gaida solidaritātes apliecinājumu arvien lielāku glābšanas pasākumu kopumu veidā. Mēs vairs nedrīkstam pieļaut nekādus ieganstus vai neveiklus kompromisus, kad dalībvalstis savstarpēji atklāj savas konverģences programmas un budžeta politiku. Iedzīvotāji būs gatavi pieņemt sāpīgas reformas tikai tad, ja viņiem tiks parādīta skaidra aina par situāciju, lai tādējādi viņi varētu dot savu atbalstu vajadzīgajiem pasākumiem. Atšķirībā no plaši pieņemtās pārliecības par nacionālismu mums vajadzīga Eiropa — nevis mazāk, bet vairāk. Mums, piemēram, vajadzētu stiprināt savu Kopienas metodi, kuras pamatā ir Lisabonas līgums. Komisijai jāuzņemas un tā uzņemsies savu atbildību, identificēs tendences finanšu un ekonomikas politikā agrīnā stadijā un panāks, ka dialogs starp finanšu iestādēm un politikas veidotājiem ir efektīvāks nekā iepriekš."@lv13
"Herr Präsident! Mit dem European Economic Governance-Paket haben wir ein klares Signal gesetzt. Künftige Schuldenkrisen müssen vermieden werden. Einer Destabilisierung des Euro muss wirksam entgegnet werden. Das ist die Grundbotschaft des sehr guten Berichts unserer Kollegin Corien Wortmann-Kool. Dafür brauchen wir zwischen den Mitgliedstaaten eine stärkere Politikkoordinierung und auf der Gemeinschaftsebene eine robuste Aufsicht. Diese Überwachung ist ein wesentliches Element der EU-2020-Strategie. Unser Wachstums- und Stabilitätspakt, Grundlage des starken Euro, muss endlich konsequent angewandt werden, um den Defizitsündern ihre Grenzen aufzuzeigen. Das fordern unsere Bürger zu Recht. Und zwar nicht nur in den Ländern, die Solidarität zeigen sollen durch ständig vergrößerte Rettungsschirme. Es darf keine Ausreden und faulen Kompromisse mehr geben, wenn die Mitgliedstaaten einander ihre Konvergenzprogramme und ihre Haushaltspolitiken offenlegen. Die Bürger werden nur dann zu schmerzlichen Reformen bereit sein, wenn man ihnen ein klares Bild der Fakten gibt, damit sie dann notwendige Operationen mittragen können. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten nationalen Träumen brauchen wir nicht weniger Europa, sondern mehr Europa! Etwa die Stärkung unserer Gemeinschaftsmethode auf Grundlage des Lissabon-Vertrags. Die EU-Kommission muss und sie wird sich ihrer Verantwortung stellen, finanz- und wirtschaftspolitische Trends frühzeitig erkennen und den Dialog viel effizienter als bisher gestalten zwischen den Institutionen der Finanzwirtschaft und den Verantwortungsträgern in der Politik."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met het pakket voor Europees economisch bestuur hebben we een duidelijk signaal afgegeven. Toekomstige schuldencrises moeten worden vermeden. Een destabilisering van de euro moet effectief worden tegengegaan. Dat is de kernboodschap van het uitmuntende verslag van onze collega Corien Wortmann-Kool. Daarvoor hebben we een sterkere beleidscoördinatie tussen de lidstaten nodig, en nauwlettend toezicht op Gemeenschapsniveau. Dit toezicht is een essentieel element van de EU 2020-strategie. Ons groei- en stabiliteitspact is de basis voor een sterke euro en moet eindelijk consequent worden toegepast om begrotingszondaars te laten zien waar de grenzen liggen. Dat is een terechte eis van onze burgers, en niet alleen in de landen die zich solidair moeten opstellen en voor steeds grotere vangnetten moeten zorgen. Er mogen geen uitvluchten en halfslachtige compromissen worden gebruikt als de lidstaten hun convergentieprogramma's en begrotingsbeleid aan elkaar meedelen. De burgers zullen alleen tot pijnlijke bezuinigingen bereid zijn als je ze eerlijk zegt hoe de zaken ervoor staan. Alleen dan is er draagvlak voor de nodige ingrepen. In tegenstelling tot de wijdverbreide nationale dromen hebben we niet minder maar meer Europa nodig! Zo moet bijvoorbeeld onze Gemeenschapsmethode op basis van het Verdrag van Lissabon worden versterkt. De Europese Commissie moet en zal haar verantwoordelijkheid nemen om financiële en economische trends vroegtijdig op te sporen en de dialoog tussen financiële instellingen en beleidsmakers veel efficiënter dan tot dusverre vorm te geven."@nl3
"Panie Przewodniczący! Europejski pakiet zarządzania gospodarczego stanowi jasny sygnał, że w przyszłości musimy za wszelką cenę unikać kryzysów zadłużenia. Musimy podjąć skuteczne działania, aby zapobiec destabilizacji euro. To najważniejsze przesłanie płynące z doskonałego sprawozdania sporządzonego przez panią poseł Wortmann-Kool. W tym celu potrzebujemy ściślejszej koordynacji politycznej między państwami członkowskimi oraz sprawnego nadzoru na szczeblu UE. Ten nadzór jest zasadniczym elementem strategii Europa 2020. Musimy wreszcie w konsekwentny sposób wykorzystywać pakt stabilności i wzrostu, który stanowi podstawę silnego euro, aby wskazać państwom członkowskim o wysokich deficytach budżetowych, gdzie leżą granice. Tego słusznie domagają się obywatele Europy i to nie tylko w krajach, które mają ponoć okazywać solidarność w postaci stale zwiększających się pakietów ratunkowych. Nie możemy pozwolić na jakiekolwiek dalsze wymówki czy wątpliwe kompromisy towarzyszące wzajemnemu ujawnianiu programów konwergencji i polityki budżetowej przez państwa członkowskie. Obywatele będą gotowi zaakceptować bolesne reformy jedynie wówczas, gdy zyskają jasny obraz sytuacji, aby mogli udzielić poparcia niezbędnym środkom. Wbrew powszechnym nastrojom nacjonalistycznym nie potrzebujemy mniej, lecz więcej Europy. Powinniśmy na przykład zwiększyć znaczenie opartej na traktacie lizbońskim metody wspólnotowej. Komisja musi przyjąć i przyjmie odpowiedzialność, wskaże na wczesnym etapie tendencje w zakresie polityki finansowej oraz gospodarczej, jak też zapewni wyraźną poprawę skuteczności dialogu między instytucjami finansowymi a decydentami."@pl16
"Senhor Presidente, o pacote de governação económica europeia envia um sinal claro de que no futuro teremos de evitar, sempre que possível, crises de endividamento. Temos de adoptar medidas eficazes para evitar a desestabilização do euro. É essa a mensagem fundamental deste excelente relatório apresentado pela senhora deputada Wortmann-Kool. Para atingir esse objectivo, necessitamos de uma maior coordenação política entre os Estados­Membros e de uma supervisão rigorosa a nível da UE. Essa supervisão constitui um elemento essencial da Estratégia Europa 2020. Temos, finalmente, de utilizar de forma coerente do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que constitui a base para um euro forte, para mostrar aos Estados­Membros com elevados défices orçamentais onde residem os limites. É isso que os cidadãos da Europa estão a pedir, e com razão, e não apenas nos países que deveriam estar a demonstrar a sua solidariedade sob a forma de pacotes de resgate em constante crescimento. Não podemos permitir mais desculpas ou o estabelecimento de compromissos hipócritas quando os Estados­Membros divulgam mutuamente os seus programas de convergência e políticas orçamentais. Os cidadãos só estarão preparados para aceitar reformas penosas se lhes for apresentada uma imagem clara da situação, para que possam apoiar a adopção das medidas necessárias. Contrariamente à convicção generalizada no nacionalismo, não necessitamos de menos Europa, mas de mais Europa. Por exemplo, devemos reforçar o nosso método comunitário, que assenta no Tratado de Lisboa. A Comissão deve aceitar, e vai aceitar, as suas responsabilidades, identificar, numa fase inicial, as tendências na política financeira e económica e velar por que o diálogo entre as instituições financeiras e os decisores políticos seja muito mais eficaz do que tem sido."@pt17
"Dle președinte, pachetul de guvernanță economică europeană transmite un mesaj clar referitor la faptul că în viitor, trebuie să evităm crizele datoriei, pe cât posibil. Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro. Acesta este mesajul esențial al acestui raport excelent elaborat de dna Wortmann-Kool. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o coordonare politică mai solidă între statele membre și de o supraveghere strictă la nivelul UE. Această supraveghere reprezintă un element esențial al strategiei Europa 2020. În cele din urmă trebuie să utilizăm consecvent Pactul de stabilitate și de creștere, care stă la baza unei monede euro puternice, pentru a arăta statelor membre cu deficite bugetari mari care sunt limitele. Acest lucru îl solicită în mod justificat cetățenii europeni și nu doar cei din țările care se presupune că își exprimă solidaritatea sub forma pachetelor de salvare în continuă creștere. Nu trebuie să mai permitem nicio scuză sau încheierea de compromisuri incomode în situația în care statele membre își dezvăluie unul altuia programele de convergență și politicile bugetare. Cetățenii vor fi pregătiți să accepte reforme dureroase, numai dacă li se prezintă o imagine clară a situației, astfel încât să își poată oferi sprijinul pentru măsurile necesare. Spre deosebire de părerea generală despre naționalism, nu avem nevoie de mai puțină integrare în Europa, ci de mai multă integrare. De exemplu, ar trebui să ne consolidăm metoda comunitară care se bazează pe Tratatul de la Lisabona. Comisia trebuie și își va accepta responsabilitățile, va identifica tendințele politicii financiare și economice într-un stadiu incipient și se va asigura că dialogul dintre instituțiile financiare și factorii de decizie politică este mult mai eficient decât în trecut."@ro18
"Balík európskej správy ekonomických záležitostí vysiela jasný signál, že v budúcnosti musíme zabrániť dlhovým krízam všade, kde to bude možné. Musíme prijať účinné opatrenia s cieľom zabrániť destabilizácii eura. To je základný odkaz tejto vynikajúcej správy, ktorú vypracovala pani Wortmannová-Koolová. Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme väčšiu politickú koordináciu medzi členskými štátmi a dôrazný dohľad na úrovni EÚ. Tento dohľad je podstatným prvkom stratégie Európa 2020. Konečne musíme začať jednotne uplatňovať Pakt stability a rastu, ktorý je základom silného eura, aby sme členským štátom s vysokými rozpočtovými deficitmi ukázali, kde sú hranice. Práve toto oprávnene požadujú občania Európy a nielen v krajinách, od ktorých sa očakáva prejav solidarity v podobe neustále sa zvyšujúcich záchranných balíkov. Nesmieme už dovoliť žiadne ďalšie výhovorky ani neisté kompromisy, keď členské štáty navzájom zverejnia svoje konvergenčné programy a rozpočtové politiky. Občania budú pripravení prijať bolestivé reformy len vtedy, keď budú mať jasnú predstavu o situácii, aby mohli podporiť potrebné opatrenia. V rozpore s rozšírenou dôverou v nacionalizmus však nepotrebujeme menej, ale viac Európy. Mali by sme napríklad posilniť našu metódu Spoločenstva, ktorá je založená na Lisabonskej zmluve. Komisia musí prijať svoje zodpovednosti, identifikovať trendy vo finančnej a hospodárskej politike v ranej fáze a zaistiť podstatne účinnejší dialóg medzi finančnými inštitúciami a politickými predstaviteľmi ako doposiaľ a to všetko aj urobí."@sk19
"Gospod predsednik, evropski sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja pošilja jasno znamenje, da se moramo v prihodnost, kjer koli bo to mogoče, izogniti dolžniškim krizam. Sprejeti moramo učinkovite ukrepe, da bi preprečili destabilizacijo evra. To je osnovno sporočilo tega odličnega poročila, ki ga je izdelala gospa Wortmann-Kool. Da bi to dosegli, potrebujemo več političnega usklajevanja med državami članicami in močan nadzor na ravni EU. Ta nadzor je bistveni element strategije Evropa 2020. Končno moramo dosledno uporabljati pakt za stabilnost in rast, ki predstavlja podlago za močan evro, da bi državam članicam z visokimi proračunskimi primanjkljaji prikazali, kje so meje. Evropski državljani upravičeno pozivajo k temu in ne le v državah, ki naj bi bile solidarne v obliki vedno večjih reševalnih svežnjev. Ne smemo več dovoljevati izgovorov ali negotovih kompromisov, ko države članice druga drugi razkrivajo svoje programe za konvergenco in proračunske politike. Državljani bodo boleče reforme pripravljeni sprejeti le, če se jim prikaže jasna slika razmer, da bodo lahko podprli nujne ukrepe. V nasprotju s splošno vero v nacionalizem ne potrebujemo manj Evrope, ampak več. Na primer, okrepiti bi morali našo metodo Skupnosti, ki temelji na Lizbonski pogodbi. Komisija mora in bo sprejela svoje odgovornosti, določila gibanja v finančni in gospodarski politiki na začetni stopnji in zagotovila, da bo dialog med finančnimi institucijami in oblikovalci politik mnogo učinkovitejši, kot je bil."@sl20
"Herr talman! Paketet om europeisk ekonomisk styrning sänder ett tydligt budskap om att vi måste undvika skuldkriser närhelst detta är möjligt i framtiden. Vi måste vidta effektiva åtgärder för att förhindra en destabilisering av euron. Det är det grundläggande budskapet i det utmärkta betänkande som Corien Wortmann-Kool har utarbetat. För att åstadkomma detta behöver vi en större politisk samordning mellan medlemsstaterna och en hård övervakning på EU-nivå. Denna övervakning är en viktig del i Europa 2020-strategin. Vi måste för en gångs skull konsekvent använda stabilitets- och tillväxtpakten, som utgör grunden för en stark euro, för att visa de medlemsstater som har stora budgetunderskott var gränserna går. Det är vad EU-medborgarna med rätta kräver och inte bara i de länder som förväntas visa solidaritet i form av ett ständigt växande antal räddningspaket. Vi får inte tillåta några fler ursäkter eller olustiga kompromisser när medlemsstaterna avslöjar sina konvergensprogram och sin budgetpolitik för varandra. Medborgarna kommer bara att gå med på smärtsamma reformer om de får en tydlig bild av situationen, så att de kan stödja de nödvändiga åtgärderna. I motsats till den allmänna övertygelsen inom nationalismen behöver vi inte mindre Europa utan mer. Vi bör t.ex. stärka vår gemenskapsmetod som grundas på Lissabonfördraget. Kommissionen måste och kommer att ta sitt ansvar, fastställa trender inom området för finansiell och ekonomisk politik i ett tidigt skede och se till att dialogen mellan finansinstituten och politikerna är mycket mer effektiv än vad den har varit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph