Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-224-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-224-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mâine voi vota pachetul legislativ privind guvernanța economică europeană și doresc și eu să mulțumesc în mod deosebit raportorilor, Președinției ungare și Comisiei pentru eforturile într-adevăr deosebite ca să se ajungă la cristalizarea acestui pachet legislativ. Acest pachet privind guvernanța economică europeană trebuie privit în conexiune cu celălalt pachet legislativ, care a fost deja adoptat, privind sectorul financiar, inclusiv arhitectura europeană de supraveghere financiară. Sunt convins că, prin aplicarea eficientă a acestei legislații, niciun alt stat membru nu se va mai afla dezarmat în fața unei viitoare crize și vom putea preveni și corecta dezechilibre fiscale, dezechilibre economice, și aceasta este una din cele mai bune garanții pentru creșterea economică și locuri de muncă. Îmi exprim însă îngrijorarea că instituțiile europene nu doresc să recunoască o realitate economică cu care ne confruntăm astăzi, și anume un stat membru care are o datorie pe care nu o mai poate plăti nu poate fi ajutat adăugând o nouă datorie la cea existentă, și chiar cu costuri mai mari. Experiența ne arată și bunul simț ne spune că soluția este ca țara debitoare să își pună casa în ordine, iar creditorii să înțeleagă că datoria de plătit trebuie pusă în concordanță cu capacitatea reală de plată a țării respective. Dacă nu vom proceda astfel, nu vom economisi timp ci, dimpotrivă, vom pierde timp și problema va deveni mai gravă."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, zítra hodlám hlasovat pro přijetí balíčku právních předpisů ohledně evropské hospodářské správy. Rovněž bych rád poděkoval především zpravodajům, maďarskému předsednictví a Komisi za skutečně výjimečné úsilí, které vyvrcholilo zpřehledněním tohoto balíčku. Balíček evropské hospodářské správy je nutné vnímat v souvislosti s dalším balíčkem právních předpisů týkajících se finančního sektoru, včetně struktury evropského finančního dohledu, který byl již schválen. Jsem pevně přesvědčen, že účinné provádění těchto právních předpisů zajistí, aby už nikdy žádný členský stát nemusel budoucím krizím čelit nechráněný. Budeme schopni zabránit finanční a ekonomické nerovnováze a napravovat ji, což je jedna z nejlepších záruk hospodářského růstu a zaměstnanosti. Musím ovšem vyjádřit své znepokojení nad tím, že evropské instituce nejsou ochotny uznat hospodářskou realitu, jíž v současnosti čelíme. Tím mám na mysli to, že členský stát s dluhy, které není schopen splácet, nesmí dostávat podporu, neboť to znamená přidávat k již existujícím dluhům další, s ještě vyššími náklady. Na základě zkušeností a zdravého rozumu jsme se naučili, že řešení spočívá v tom, aby zadlužená země dala své záležitosti do pořádku a aby si věřitelé uvědomili, že dluh je třeba uspořádat tak, aby odpovídal skutečné schopnosti dané země jej splácet. Nebudeme-li takto postupovat, nejen že neušetříme čas, ale naopak jej spoustu ztratíme a celý problém se ještě zhorší."@cs1
". Hr. formand! Jeg vil stemme i morgen om lovgivningspakken om europæisk økonomisk styring. Jeg vil gerne takke i særdeleshed ordførerne, det ungarske formandskab og Kommissionen for deres virkelig enestående anstrengelser, som kulminerede i en afklaring af lovgivningspakken. Denne pakke om europæisk økonomisk styring skal ses i forbindelse med de øvrige lovgivningspakker om den finansielle sektor, herunder Europas finansielle tilsynsstruktur, som allerede er blevet vedtaget. Jeg er overbevist om, at den effektive gennemførelse af denne lovgivning vil sikre, at ingen medlemsstat nogensinde igen vil blive hængt ud, hvis det står over for en krise i fremtiden. Vi vil være i stand til at forebygge og korrigere finansielle og økonomiske ubalancer, hvilket er en af de bedste garantier for vækst og arbejdspladser. Jeg må imidlertid give udtryk for min bekymring over, at europæiske institutioner er uvillige til at erkende den økonomiske virkelighed, vi står over for på nuværende tidspunkt. Med det mener jeg, at en medlemsstat, der har en gæld, den ikke længere kan betale, ikke kan få hjælp, og at man derved føjer ny gæld til den allerede eksisterende med højere omkostninger til følge. Vi har lært af erfaringen og af den sunde fornuft, at løsningen ligger i, at skyldnerlandet får bragt orden i sit hus, hvor kreditorerne skal indse, at den gæld, der skyldes, skal tilpasses det pågældende lands reelle evne til at betale. Hvis vi ikke gør tingene på den måde, vil vi spilde tid, i stedet for at spare tid, og problemet vil blive værre."@da2
". Herr Präsident! Ich werde morgen für das Legislativpaket zur europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung stimmen. Ich möchte auch besonders den Berichterstattern, dem ungarischen Ratsvorsitz und der Kommission für ihre wirklich außerordentlichen Anstrengungen danken, die die klare Ausgestaltung dieses Legislativpakets letztendlich ermöglicht haben. Dieses Paket zur europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung muss im Zusammenhang mit dem anderen Legislativpaket zum Finanzsektor, einschließlich der Struktur der Finanzaufsicht in Europa, gesehen werden, das bereits angenommen wurde. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine wirksame Umsetzung dieser Rechtsvorschriften sicherstellen wird, dass es nie wieder dazu kommt, dass ein anderer Mitgliedstaat im Falle einer zukünftigen Krise schutzlos dasteht. Wir werden in der Lage sein, haushaltspolitische und wirtschaftliche Ungleichgewichte zu verhindern und zu korrigieren, und das ist eine der besten Garantien für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Ich muss aber meine Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen, dass die europäischen Organe nicht bereit sind, der wirtschaftlichen Realität, mit der wir es derzeit zu tun haben, ins Auge zu blicken. Damit meine ich, dass ein Mitgliedstaat, der so hoch verschuldet ist, dass er seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann, keine Unterstützung erhalten darf, die die schon bestehende Schuldenlast noch weiter wachsen lässt, was auch die Kosten weiter in die Höhe treibt. Die Erfahrung zeigt und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Lösung darin besteht, dass das Schuldnerland sein Haus in Ordnung bringt, während die Gläubiger einsehen, dass bezüglich der zu zahlenden Schulden Regelungen gefunden werden müssen, die die tatsächliche Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Landes berücksichtigen. Wenn wir eine andere Vorgehensweise wählen, werden wir keineswegs Zeit gewinnen, sondern ganz im Gegenteil Zeit verlieren, und das Problem wird sich verschlimmern."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα ψηφίσω επί της δέσμης νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους εισηγητές, την ουγγρική Προεδρία και την Επιτροπή για τις πραγματικά εξαιρετικές τους προσπάθειες, με αποκορύφωμα την αποσαφήνιση αυτής της δέσμης νομοθετικών προτάσεων. Η εν λόγω δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με τις άλλες δέσμες νομοθετικών μέτρων για τον δημοσιονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δομής της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής εποπτείας, η οποία έχει ήδη εγκριθεί. Πιστεύω ακράδαντα ότι η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας θα διασφαλίσει ότι κανένα άλλο κράτος μέλος δεν θα βρεθεί εκ νέου εκτεθειμένο σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης. Θα έχουμε τη δυνατότητα αποτροπής και προσαρμογής των δημοσιονομικών και οικονομικών ανισορροπιών, στοιχείο το οποίο συνιστά μία από τις καλύτερες εγγυήσεις για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εντούτοις, οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι απρόθυμα να αναγνωρίσουν την οικονομική πραγματικότητα με την οποία βρισκόμαστε επί του παρόντος αντιμέτωποι. Αναφέρομαι, εν προκειμένω, στο γεγονός ότι ένα κράτος μέλος το οποίο παρουσιάζει χρέος που αδυνατεί πλέον να αποπληρώσει, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει βοήθεια, προσθέτοντας, ως εκ τούτου, νέο χρέος στο ήδη υπάρχον χρέος, και, επιπλέον, με υψηλότερο κόστος. Έχουμε διδαχθεί από την εμπειρία και την κοινή λογική ότι η λύση έγκειται, αφενός, στη δυνατότητα της οφειλέτριας χώρας να επαναφέρει σε τάξη τα οικονομικά της και, αφετέρου, στη συνειδητοποίηση εκ μέρους των πιστωτών ότι το προς εξόφληση χρέος πρέπει να διευθετηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της εν λόγω χώρας. Εάν δεν προχωρήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα κερδίσουμε χρόνο, αλλά, αντιθέτως, θα χάσουμε χρόνο και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί."@el10
". Mr President, I am going to vote tomorrow on the legislative package on European economic governance. I would also like to thank in particular the rapporteurs, the Hungarian Presidency and the Commission for their really exceptional efforts, culminating in the clarification of this legislative package. This European economic governance package must be viewed in connection with the other legislative package on the financial sector, including Europe’s financial supervision structure, which has already been adopted. I firmly believe that effective implementation of this legislation will ensure that no other Member State will ever again be exposed when faced with a future crisis. We will be able to prevent and adjust fiscal and economic imbalances, which is one of the best guarantees of economic growth and jobs. However, I must express my concern that European institutions are unwilling to acknowledge the economic reality with which we are currently faced. By this I mean that a Member State that has a debt which it can no longer pay cannot receive assistance, thereby adding a new debt to the existing one, with higher costs as well. We have learnt from experience and common sense that the solution lies in the debtor country putting its house in order, with the creditors realising that the debt to be paid needs to be arranged to match the relevant country’s real ability to pay. If we are not going to proceed in this manner, far from saving time, we will waste time and the problem will get worse."@en4
". Señor Presidente, mañana voy a votar el paquete legislativo sobre la gobernanza económica europea. También me gustaría dar las gracias en particular a los ponentes, a la Presidencia húngara y a la Comisión por sus esfuerzos verdaderamente extraordinarios, que han culminado en la aclaración de este paquete legislativo. Este paquete de gobernanza económica europea debe considerarse en relación con el otro paquete legislativo sobre el sector financiero, que incluye la estructura de supervisión financiera de Europa y que ya se ha aprobado. Creo firmemente que la aplicación efectiva de esta legislación garantizará que ningún otro Estado miembro quede expuesto nunca más cuando se enfrente a una futura crisis. Podremos prevenir y ajustar los desequilibrios fiscales y económicos, lo cual es una de las mejores garantías de crecimiento económico y de empleo. Sin embargo, debo expresar mi preocupación acerca de que las instituciones europeas no estén dispuestas a reconocer la realidad económica a la que nos enfrentamos actualmente. Con esto quiero decir que un Estado miembro que tiene una deuda que ya no puede pagar no puede recibir asistencia, con la que se añade una nueva deuda a la existente, con costes superiores también. Hemos aprendido de la experiencia y del sentido común que la solución radica en que el país deudor ponga su casa en orden y que los acreedores se den cuenta de que la deuda pagadera tiene que ordenarse de tal manera que se ajuste a la verdadera capacidad de pago del país en cuestión. Si no vamos a proceder de este modo, lejos de ahorrar tiempo, perderemos el tiempo y el problema se agravará."@es21
". Austatud juhataja! Hääletan homme Euroopa majanduse juhtimise seadusandliku paketi poolt. Sooviksin tänada eriti raportööre, eesistujariiki Ungarit ja komisjoni erakordse töö eest, mis kulmineerus selle seadusandliku paketiga. Euroopa majanduse juhtimise paketti tuleb vaadata koos teiste rahandussektori seadusandlike pakettidega, sealhulgas Euroopa finantsjärelevalve struktuuriga, mis on juba vastu võetud. Usun kindlalt, et selle seaduse efektiivne rakendamine tagab, et ühtegi liikmesriiki ei paljastata enam, kui tulevikus peaks tekkima kriis. Suudame fiskaalsed ja majanduslikud tasakaalunihked ära hoida ja neid kohandada, mis on üks parimaid majanduskasvu ja töökohtade garantiisid. Siiski pean väljendama muret selle üle, et Euroopa institutsioonid ei ole valmis tunnistama majanduslikku reaalsust, mille ees me praegu seisame. Tahan öelda, et liikmesriik, kellel on võlg, mida ta ei suuda enam maksta, ei tohi saada abi, mis lisab olemasolevatele veel ühe võla ja kõrgemad kulud. Oleme kogemusest õppinud ja teinud mõistlikult järelduse, et lahendus on see, kui võlgades olev riik lööb korra majja. Samuti peavad võlausaldajad mõistma, et võlatasumist tuleb korraldada nii, et see vastaks asjaomase riigi reaalsele maksesuutlikkusele. Kui me sellisel viisil ei jätka, siis aja säästmise asemel hoopis raiskame seda ja probleem aina süveneb."@et5
". Arvoisa puhemies, äänestän huomenna Euroopan taloushallintoa koskevasta lainsäädäntöpaketista. Haluan myös kiittää erityisesti esittelijöitä, puheenjohtajavaltio Unkaria ja komissiota niiden todella poikkeuksellisista ponnisteluista, jotka huipentuivat lainsäädäntöpaketin selkiyttämiseen. Tätä Euroopan taloushallintoa koskevaa pakettia on tarkasteltava yhdessä muiden rahoitusalan lainsäädäntöpakettien kanssa, myös jo hyväksytyn Euroopan rahoitusvalvontarakenteen kanssa. Uskon vakaasti, että lainsäädännön tehokkaalla täytäntöönpanolla varmistetaan, ettei yksikään jäsenvaltio enää koskaan altistu tällä tavalla tuleville kriiseille. Voimme ehkäistä ennalta talouden ja julkisen talouden epätasapainoa ja mukautua siihen, mikä on yksi parhaista talouskasvun ja työllisyyden takeista. Minun on kuitenkin tuotava esiin huoleni siitä, että yhteisön toimielimet eivät halua tunnustaa nyt kohtaamaamme taloudellista todellisuutta. Tällä tarkoitan sitä, että jäsenvaltio, jolla on velkaa, jota se ei enää kykene maksamaan, ei voi saada tukea, jolloin on otettava lisävelkaa, myös korkeammin kustannuksin. Kokemuksesta olemme oppineet, ja järki sanoo, että ratkaisu on se, että velkaantunut valtio järjestää asiansa ja velkojat ymmärtävät, että maksettava velka on järjesteltävä siten, että se vastaa kyseisen valtion maksukykyä. Jos emme aio edetä tällä tavalla, me emme todellakaan säästä aikaa vaan tuhlaamme sitä, ja ongelma vain pahenee."@fi7
". Monsieur le Président, je voterai demain sur le paquet législatif sur la gouvernance économique européenne. Je voudrais par ailleurs remercier en particulier les rapporteurs, la Présidence hongroise et la Commission pour leurs efforts réellement exceptionnels, notamment à l’heure de clarifier ce paquet législatif. Ce paquet sur la gouvernance économique européenne doit être examiné en connexion avec l’autre paquet législatif sur le secteur financier, notamment sur la structure de supervision financière de l’Europe, qui a déjà été adopté. Je suis fermement convaincu que cette législation permettra de faire en sorte que plus jamais un autre État membre ne soit exposé en cas de crise future. Nous serons en mesure de prévenir et de corriger les déséquilibres fiscaux et économiques, et c’est là une des meilleures garanties de la croissance économique et de la création d’emplois. Je me dois toutefois d’exprimer mon inquiétude quant au fait que les institutions européennes se montrent réticentes à reconnaître la réalité économique à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Je veux dire par là qu’un État membre qui a une dette qu’il ne peut plus rembourser ne doit pas recevoir d’aide, dans la mesure où cela ajouterait une nouvelle dette à celle existante, avec des coûts plus élevés également. L’expérience et le bon sens nous ont appris que la solution consiste pour le pays débiteur à mettre de l’ordre dans ses affaires, les créditeurs devant prendre conscience que la dette à rembourser doit être adaptée à la capacité réelle de remboursement du pays concerné. À défaut de procéder de cette manière, nous gaspillerons du temps au lieu d’en gagner et le problème ira en s’aggravant."@fr8
"Elnök úr! Holnap szavazni fogok az európai gazdasági kormányzásról szóló jogalkotási csomagról. Én is szeretnék köszönetet mondani különösen az előadóknak, a magyar elnökségnek és a Bizottságnak valóban rendkívüli erőfeszítéseikért, amelyek ennek a jogalkotási csomagnak a pontosításában csúcsosodtak ki. Ezt az európai gazdasági kormányzási csomagot a pénzügyi szektorra vonatkozó másik, már elfogadott jogalkotási csomaggal összefüggésben kell vizsgálni, amely Európa pénzügyi felügyeleti struktúráját foglalja magában. Szilárd meggyőződésem, hogy e jogszabályok hatékony végrehajtása gondoskodni fog arról, hogy egyetlen másik tagállam se legyen ismét veszélyben, ha egy jövőbeni válsággal kell szembenézni. Képesek leszünk megelőzni és kiigazítani a költségvetési és gazdasági egyensúlytalanságokat, ami a gazdasági növekedés és a munkahelyek egyik legjobb garanciája. Hangot kell viszont adnom aggodalmamnak amiatt, hogy az európai intézmények nem hajlandók tudomásul venni a gazdasági realitást, amely jelenleg körülvesz bennünket. Ez alatt azt értem, hogy az a tagállam, amelynek adóssága van és azt nem tudja többé törleszteni, nem kaphat segítséget, és így a meglévő adósság egy újabb adóssággal növekszik, ráadásul magasabb költségek mellett. Tapasztalatból és józan ésszel tudjuk, hogy a megoldás az, hogy az adós ország rendet tesz a háza táján, a hitelezők pedig felismerik, hogy a fizetendő adósságot úgy kell átalakítani, hogy megfeleljen az érintett ország tényleges fizetőképességének. Ha nem így folytatjuk, akkor messze nem fogunk időt megtakarítani, hanem elpazaroljuk az időt, a probléma pedig súlyosbodni fog."@hu11
". Signor Presidente, domani voterò sul pacchetto legislativo in materia di governance economica europea. Vorrei inoltre ringraziare in particolare i relatori, la Presidenza ungherese e la Commissione per l’impegno veramente straordinario, culminato nel chiarimento di questo pacchetto legislativo. Questo pacchetto sulla governance economica europea va visto in parallelo all’altro pacchetto legislativo sul settore finanziario, che comprende la struttura della vigilanza finanziaria europea e che è già stato approvato. Sono fermamente convinto che un’attuazione efficace di questa legislazione possa darci la sicurezza che nessun altro Stato membro si ritrovi esposto di fronte a un’eventuale crisi futura. Potremo prevenire e correggere gli squilibri fiscali ed economici, una delle migliori garanzie di crescita economica e occupazione. Devo tuttavia esprimere la mia preoccupazione per il fatto che le istituzioni europee non sono disposte a riconoscere la realtà economica che abbiamo di fronte. Intendo dire che uno Stato membro con un debito che non è più in grado di onorare non può ricevere assistenza, e accumula così un nuovo debito su quello già esistente, con costi maggiori. L’esperienza e il buon senso ci hanno insegnato che la soluzione consiste nel convincere il paese debitore a rimettere in ordine i propri conti e i creditori a rendersi conto che il debito da rimborsare deve essere strutturato in modo da rispondere all’effettiva capacità del paese in questione di ripagarlo. Se non procederemo in questo modo, invece di risparmiare tempo lo sprecheremo, e il problema degenererà."@it12
". Pone pirmininke, rytoj ruošiuosi balsuoti dėl Europos ekonomikos valdysenos teisės aktų paketo. Taip pat ypač norėčiau padėkoti pranešėjams, ES Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai ir visai Komisijai už jų tikrai išskirtines pastangas, kurios baigėsi šio teisės aktų paketo išaiškinimu. Europos ekonomikos valdysenos paketas turi būti vertinamas kartu su kitais finansų sektoriaus teisės aktų paketais, įskaitant Europos finansų priežiūros struktūrą, kuri jau įdiegta anksčiau. Tvirtai tikiu, kad veiksmingas šių teisės aktų įgyvendinimas užtikrins, kad jokia kita valstybė narė daugiau niekada nebūtų pažeidžiama ateities krizių akistatoje. Sugebėsime užkirsti kelią ir koreguoti fiskalinį ir ekonominį disbalansą, ir tai bus geriausias tvaraus ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo garantas. Tačiau norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl Europos institucijų nenoro pripažinti ekonominės realybės, su kuria šiuo metu susiduriame. Tuo norėčiau pažymėti, kad valstybė narė, turinti skolą, kurios nesugeba grąžinti, negali gauti pagalbos, taip prie jau esamos skolos pridėdama dar naują skolą ir patirdama didesnes išlaidas. Iš patirties ir vadovaudamiesi sveiku protu žinome, kad problemos sprendimas – tai šalies skolininkės gebėjimas sutvarkyti savo vidinius reikalus, kreditoriams suvokiant, kad grąžintina skola turi būti pakoreguota, kad atitiktų valstybės realų gebėjimą mokėti tą skolą. Jei ir toliau nesivadovausime šiuo būdu, užuot taupę brangų laiką tik be reikalo jį švaistysime, ir problema tik paaštrės."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es rītdien gatavojos balsot par normatīvo tiesību aktu kopumu par Eiropas ekonomiskās pārvaldību. Es vēlos arī pateikties īpaši referentiem, Ungārijas prezidentūrai un Komisijai par patiešām ārkārtējām pūlēm, kas vainagojās ar šā normatīvo tiesību aktu kopuma noskaidrošanu. Šis Eiropas ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopums jāaplūko saistībā ar otru normatīvo tiesību aktu kopumu par finanšu sektoru, tostarp Eiropas finanšu uzraudzības struktūru, kas jau ir pieņemts. Es stingri uzskatu, ka šo tiesību aktu efektīva īstenošana nodrošinās to, ka neviena cita dalībvalsts nekad vairs necietīs, saskaroties ar nākamo krīzi. Mēs spēsim novērst un labot fiskālu un ekonomikas nelīdzsvarotību, kas ir viena no vislabākajām ekonomikas izaugsmes un darbavietu garantijām. Tomēr man jāpauž arī savas bažas par to, ka Eiropas iestādes negrib atzīt to realitāti ekonomikā, ar kuru mēs tagad saskaramies. Ar to es gribu teikt, ka dalībvalsts, kam ir parāds, kuru tā vairs nespēj samaksāt, nevar saņemt palīdzību, tāpēc tā palielina pašreizējo parādu ar jaunu parādu, turklāt arī par lielāku maksu. Pieredze un veselais saprāts mums māca, ka risinājums meklējams, valstij parādniecei savedot kārtībā savu saimniecību, kreditoriem saprotot, ka parāds, kas jāmaksā, jāpielāgo attiecīgās valsts reālajai spējai maksāt. Ja mēs tā nerīkosimies, mēs ne tikai neietaupīsim laiku, mēs to izšķiedīsim, un problēma pasliktināsies."@lv13
"Mâine voi vota pachetul legislativ privind guvernanţa economică europeană şi doresc şi eu să mulţumesc în mod deosebit raportorilor, Preşedinţiei ungare şi Comisiei pentru eforturile într-adevăr deosebite ca să se ajungă la cristalizarea acestui pachet legislativ. Acest pachet privind guvernanţa economică europeană trebuie privit în conexiune cu celălalt pachet legislativ, care a fost deja adoptat, privind sectorul financiar, inclusiv arhitectura europeană de supraveghere financiară. Sunt convins că, prin aplicarea eficientă a acestei legislaţii, niciun alt stat membru nu se va mai afla dezarmat în faţa unei viitoare crize şi vom putea preveni şi corecta dezechilibre fiscale, dezechilibre economice, şi aceasta este una din cele mai bune garanţii pentru creşterea economică şi locuri de muncă. Îmi exprim însă îngrijorarea că instituţiile europene nu doresc să recunoască o realitate economică cu care ne confruntăm astăzi, şi anume un stat membru care are o datorie pe care nu o mai poate plăti nu poate fi ajutat adăugând o nouă datorie la cea existentă, şi chiar cu costuri mai mari. Experienţa ne arată şi bunul simţ ne spune că soluţia este ca ţara debitoare să îşi pună casa în ordine, iar creditorii să înţeleagă că datoria de plătit trebuie pusă în concordanţă cu capacitatea reală de plată a ţării respective. Dacă nu vom proceda astfel, nu vom economisi timp ci, dimpotrivă, vom pierde timp şi problema va deveni mai gravă."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ga morgen voor het wetgevingspakket voor Europees economisch bestuur stemmen. Ik wil in het bijzonder de rapporteurs, het Hongaarse voorzitterschap en de Commissie bedanken voor de werkelijk uitzonderlijke inspanningen die zij hebben ondernomen, en die zijn uitgemond in de verduidelijking van dit wetgevingspakket. Dit pakket voor Europees economisch bestuur moet worden gezien in relatie met het andere, reeds aangenomen wetgevingspakket voor de financiële sector, dat onder meer betrekking heeft op de structuur van het toezicht op de financiële sector. Ik ben ervan overtuigd dat een doelmatige tenuitvoerlegging van deze wetgeving ervoor zal zorgen dat geen enkele lidstaat bij toekomstige crises ooit nog op zo'n manier aan de markt zal worden blootgesteld. We zullen begrotings- en economische onevenwichtigheden kunnen corrigeren, hetgeen een van de beste garanties is voor economische groei en banen. Ik moet echter opmerken dat het me zorgen baart dat Europese instellingen niet bereid zijn om de economische realiteit waarin we momenteel leven te erkennen. Daarmee bedoel ik dat een lidstaat die een schuld heeft die hij niet langer kan betalen, geen steun krijgt, waardoor een nieuwe schuld op de reeds bestaande schuld wordt gestapeld, met ook nog eens hogere kosten. De ervaring en het gezond verstand leren ons dat de oplossing erin is gelegen dat het schuldenland zijn eigen huis op orde brengt, waarbij de crediteuren zich realiseren dat de schuld moet worden geherstructureerd om deze aan te passen aan het werkelijke vermogen van het land om de schuld af te betalen. Als we niet op deze manier te werk gaan, zullen we geen tijd winnen, maar juist verliezen en zal het probleem alleen maar groter worden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jutro będę głosować nad pakietem legislacyjnym dotyczącym europejskiego zarządzania gospodarczego. Pragnę podziękować w szczególności sprawozdawcom, prezydencji węgierskiej i Komisji za naprawdę wyjątkowe wysiłki zwieńczone wyjaśnieniem kwestii związanych z omawianym pakietem. Europejski pakiet zarządzania gospodarczego trzeba rozważać w powiązaniu z innym pakietem legislacyjnym dotyczącym sektora finansowego, w tym struktury europejskiego nadzoru finansowego, który już przyjęliśmy. Jestem przekonany, że skuteczne wdrożenie tego prawodawstwa zagwarantuje, iż żadne państwo członkowskie nie znajdzie się już w niebezpieczeństwie w przypadku przyszłego kryzysu. Będziemy w stanie zapobiegać zaburzeniom równowagi fiskalnej i gospodarczej oraz korygować je, co jest jedną z najlepszych gwarancji wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Muszę jednak wyrazić zaniepokojenie faktem, że instytucje europejskie niechętnie przyznają, w jakiej sytuacji gospodarczej się znaleźliśmy. Chodzi mi o to, że jeżeli jedno z państw członkowskich ma dług, którego nie potrafi spłacić, nie może ono też otrzymywać pomocy, która zwiększałaby istniejący dług, a tym samym koszty. Doświadczenie i zdrowy rozsądek mówią, że rozwiązanie polega na uporządkowaniu spraw przez dłużnika, a wierzyciele muszą zdać sobie sprawę, iż w sprawie zadłużenia trzeba zawrzeć układ, by odpowiadało ono realnej zdolności tego kraju do jego spłaty. Jeżeli nie postąpimy w ten sposób, wówczas zamiast zaoszczędzić czas, zmarnujemy go, a problem zaostrzy się."@pl16
". Senhor Presidente, votarei amanhã sobre o pacote legislativo sobre governação económica europeia. Gostaria de agradecer, em particular, aos relatores, à Presidência húngara e à Comissão pelos seus esforços verdadeiramente excepcionais, que culminaram na clarificação deste pacote legislativo. Este pacote de governação económica europeia tem de ser considerado em relação ao outro pacote legislativo sobre o sector financeiro, incluindo a estrutura de supervisão financeira da Europa, que já foi adoptado. Tenho a firme convicção de que a execução eficaz desta legislação impedirá que os Estados­Membros voltem a estar expostos quando enfrentarem uma crise no futuro. Conseguiremos prevenir e corrigir desequilíbrios orçamentais e económicos, o que constitui uma das melhores garantias de crescimento económico e de emprego. No entanto, gostaria de manifestar a minha preocupação por as instituições europeias não estarem dispostas a reconhecer a realidade económica actual. Refiro-me ao facto de um Estado-Membro com uma dívida que já não consegue pagar não poder receber apoio, que só aumenta o endividamento existente, e a custos superiores. Aprendemos por experiência e senso comum que a solução reside na reforma interna do Estado devedor, com a consciencialização por parte dos credores de que a dívida terá de ser ajustada à capacidade efectiva de pagamento do país em questão. Se não for este o nosso procedimento, não pouparemos tempo – será uma perda de tempo e o problema agravar-se-á."@pt17
"Zajtra budem hlasovať za legislatívny balík súvisiaci s európskou správou ekonomických záležitostí. Chcel by som poďakovať osobitne spravodajcom, maďarskému predsedníctvu a Komisii za ich skutočne výnimočné úsilie, ktoré vyvrcholilo sformovaním tohto legislatívneho balíka. Na balík európskej správy ekonomických záležitostí sa musíme dívať v súvislosti s ďalším legislatívnym balíkom, ktorý sa týka finančného sektora vrátane európskej štruktúry finančného dohľadu a ktorý už bol prijatý. Som pevne presvedčený, že účinné vykonávanie tohto právneho predpisu zaistí, že už žiaden ďalší štát nikdy nezostane bez potrebných opatrení, keď bude čeliť budúcej kríze. Budeme schopní predchádzať fiškálnym a hospodárskym nerovnováham a naprávať ich, čo je jednou z najlepších záruk hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Musím však vyjadriť obavy z toho, že európske inštitúcie nie sú ochotné pripustiť hospodársku realitu, ktorej momentálne čelíme. Mám tým na mysli to, že členský štát s dlhom, ktorý už ďalej nedokáže splácať, nemôže získať pomoc, čím k existujúcemu dlhu pridáva ďalší s ešte vyššími nákladmi. Poučili sme sa zo skúseností a zdravého rozumu, že riešenie spočíva v tom, že dlžnícka krajina si doma uprace, pričom veritelia si uvedomia, že dlh, ktorý treba zaplatiť, treba zladiť s možnosťami príslušnej krajiny zaplatiť ho. Ak nebudeme pokračovať týmto spôsobom, len stratíme čas a problém sa ešte zhorší."@sk19
". Gospod predsednik, jutri bom glasoval o zakonodajnem svežnju o evropskem gospodarskem upravljanju. Rad bi se tudi zahvalil zlasti poročevalcem, madžarskemu predsedstvu in Komisiji za njihova resnično izjemna prizadevanja, ki so vrhunec dosegla pri razlagi tega zakonodajnega svežnja. Sveženj ukrepov na področju evropskega gospodarskega upravljanja je treba obravnavati v povezavi z drugim zakonodajnim svežnjem o finančnem sektorju, vključno s strukturo finančnega nadzora Evrope, ki je že bil sprejet. Trdno sem prepričan, da bo učinkovito izvajanje te zakonodaje zagotovilo, da nobena druga država članica ne bo nikoli več izpostavljena, ko se bo srečevala s krizo v prihodnosti. Lahko bomo preprečevali in prilagodili fiskalna in gospodarska neravnovesja, kar je eno od jamstev za gospodarsko rast in delovna mesta. Vendar pa moram izraziti svojo skrb, da evropske institucije niso pripravljene priznati realnosti v gospodarstvu, s katero se zdaj srečujemo. S tem mislim, da država članica, ki ima dolg, katerega ne more več odplačati, ne more prejeti pomoči in tako dodati še večji dolg že obstoječemu s tudi še višjimi stroški. Izkušnje in zdrava pamet so nas naučile, da je rešitev v tem, da se država dolžnica spravi v red, upniki pa morajo spoznati, da je treba dolg, ki mora biti plačan, urediti tako, da bo ustrezal realni plačilni sposobnosti države. Če ne bomo tako nadaljevali, bomo daleč od prihranka časa zapravljali čas in problem se bo še poslabšal."@sl20
". Herr talman! Jag ska rösta i morgon om lagstiftningspaketet om europeisk ekonomisk styrning. Jag vill även särskilt tacka föredragandena, det ungerska ordförandeskapet och kommissionen för deras riktigt stora ansträngningar, som har lett till ett förtydligande av detta lagstiftningspaket. Paketet för europeisk ekonomisk styrning måste ses tillsammans med det övriga lagstiftningspaket om finanssektorn, inklusive EU:s system för finansiell övervakning, som redan har antagits. Jag är fast övertygad om att ett effektivt genomförande av denna lagstiftning kommer att se till att ingen annan medlemsstat någonsin kommer att bli utsatt när den drabbas av en framtida kris. Vi kommer att kunna förebygga och justera skattemässiga och ekonomiska obalanser, vilket är en av de bästa garantierna för jobb och tillväxt. Jag måste dock uttrycka min oro över att EU:s institutioner inte vill erkänna den ekonomiska verklighet som vi nu möter. Med detta menar jag att en medlemsstat som har en skuld som den inte längre kan betala inte kan få stöd och därmed lägger till en ny skuld på den befintliga skulden, även med högre kostnader. Av erfarenhet och sunt förnuft vet vi att lösningen är att gäldenärslandet sopar rent framför sin egen dörr och att fordringsägarna inser att den skuld som ska betalas måste anpassas så att den är i nivå med det relevanta landets betalningsförmåga. Om vi inte går till väga på det här sättet kommer vi inte alls att spara tid utan i stället förlora tid, och problemet kommer att förvärras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph