Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-221-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-221-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zeit drängt. Daher sage ich: Schluss mit den Sonntagsreden, Schluss mit den Schuldzuweisungen und den parteitaktischen Spielchen, egal wo sie betrieben werden! Wir haben Nägel mit Köpfen zu machen und haben Schritt für Schritt die Antworten auf die Krise zu geben. Was sind die Ursachen der Krisen? Einige der Ursachen sind – das betonen wir doch laufend –, dass die Regeln nicht eingehalten wurden, dass die Sanktionen blockiert wurden und dass die Währungsunion nicht auf ein zweites Bein gestellt wird. Wir verlangen mit unserer jetzt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt präventiv und korrektiv verstärkt wird, dass es bei der Durchsetzung von Sanktionen eine umgekehrte Mehrheit gibt und dass die Kommission ein Durchgriffsrecht hat, wenn es notwendig ist, damit der Bürger darauf vertrauen kann, dass die Regeln eingehalten werden. Das Zweite ist: Wir wollen, dass die Währungsunion auf ein zweites Bein gestellt wird. Das heißt, dass wir die Wirtschaftsunion schaffen, dass wir die politische Union nicht aus dem Auge verlieren. Ich muss hier schon auch eines sagen: Ich bin enttäuscht über das Ergebnis des Trilogs. Es geht im Moment nicht mehr. Aber dass der Rat im wirtschaftspolitischen Dialog nicht zustimmt, dass das Europäische Parlament und die Sozialpartner Teil dessen sind, ist eine Schwächung der Einigung. Wir wollen die Einigung stärken. Und dass der Rat nicht dazu imstande ist, die Imbalance, die wir in unserer Gesellschaft haben, anzugehen und dem Parlament die Möglichkeit zu geben, die Minister der Mitgliedstaaten auch uns gegenüber direkt Rechenschaft ablegen zu lassen, ist eine Schwächung des Trilog-Ergebnisses. Wir stehen zum Trilog-Ergebnis. Wir wollen die offenen Fragen klären und eine Einigung herbeiführen. Wenn wir uns jetzt durch die Schwäche des Rates auch schwächen lassen, haben wir die Lehre aus der Krise nicht gezogen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, čas utíká. Proto bych rád, abychom skoncovali s řečněním, ukazováním prstem a stranickými politickými hrátkami, bez ohledu na to, kde se takové věci odehrávají. Svůj úkol musíme splnit svědomitě a na krizi reagovat krok za krokem. Jaké jsou příčiny krize? Neustále zdůrazňujeme skutečnost, že mezi příčiny patří neschopnost dodržovat pravidla, blokování sankcí a nedostatečný pokrok při posouvání měnové unie do další fáze. Ve svých plánech hospodářské správy požadujeme, aby byl Pakt stability posílen jak v oblasti preventivních, tak nápravných opatření, aby většina podpořila udělování sankcí a aby měla Komise právo v nezbytných případech zasáhnout, díky čemuž by se evropští občané mohli spolehnout, že pravidla se budou dodržovat. Za druhé chci říci, že si přejeme, aby se měnová unie posunula do další fáze. To znamená vytvoření hospodářské unie a neopomíjení cíle unie politické. Musím přiznat, že mě výsledky třístranných rozhovorů zklamaly. V tuto chvíli nefungují, jak by měly. Nicméně skutečnost, že jsme v rozhovorech o hospodářské politice získali souhlas Rady a že se do této věci zapojil Parlament spolu s oběma stranami průmyslu, omezuje naši schopnost větší integrace. Míru naší integrace chceme zvýšit. Jelikož Rada není schopna stávající nerovnováhu ve společnosti řešit a dát Parlamentu možnost přimět ministry členských států, aby se zodpovídali přímo nám, oslabuje to výsledky třístranných jednání. Za těmito výsledky stojíme. Chceme vyřešit otevřená témata a dosáhnout integrace. Dovolíme-li, aby naše postavení oslabovala slabost Rady, z krize jsme se nijak nepoučili."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Tiden er ved at løbe ud. Derfor vil jeg anmode om, at man holder inde med alle de smukke taler, med alle anklager og partipolitisk spilfægteri, uanset hvor det finder sted. Vi er nødt til at gøre arbejdet ordentligt og reagere på krisen hen ad vejen. Hvad er årsagen til krisen? Vi har hele tiden understreget, at årsagen blandt andet er den manglende overholdelse af reglerne, blokeringen af sanktioner og manglende fremgang i processen med at føre den monetære union til næste fase. Med disse planer for økonomisk styring opfordrer vi nu til, at stabilitets- og vækstpagten styrkes, og det gælder både de forebyggende og de korrigerende foranstaltninger, at der skabes flertal for gennemførelse af sanktioner, og at Kommissionen får beføjelse til at gribe ind, når det er nødvendigt, således at Europas borgere kan stole på, at reglerne bliver fulgt. Mit andet punkt handler om, at vi ønsker at føre den monetære union videre til næste fase. Det betyder, at vi opretter en økonomisk union uden at tabe målet om en politisk union af syne. Jeg må sige, at jeg er meget skuffet over resultaterne af trepartsmøderne. De fungerer ikke ordentligt på nuværende tidspunkt. Det faktum, at Rådet ikke er enig med os i dialogen om den økonomiske politik, og at Parlamentet og arbejdsmarkedets parter er involveret i dette, mindsker imidlertid vores mulighed for at blive mere integreret. Vi ønsker at hæve vores integrationsniveau. Fordi Rådet ikke er i stand til at afhjælpe den nuværende ubalance i vores samfund og give Parlamentet mulighed for at gøre medlemsstaternes ministre direkte ansvarlige over for os, bliver resultaterne fra trepartsmøderne svækket. Vi står ved disse resultater. Vi ønsker at løse de åbne spørgsmål og gennemføre integrationen. Hvis vi tillader, at vores position bliver svækket på grund af Rådets svaghed, har vi ikke lært noget af krisen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος μάς πιέζει. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ζητήσω να τεθεί ένα τέλος στις εκ του προχείρου ομιλίες, στον καταλογισμό ευθυνών και στο πολιτικό παιχνίδι των κομμάτων, οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα όλα αυτά. Πρέπει να επιτελέσουμε το έργο μας με ορθό τρόπο και να ανταποκριθούμε στην κρίση με σταδιακά βήματα. Ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης; Αποδίδουμε μονίμως έμφαση στο γεγονός ότι στις αιτίες περιλαμβάνονται η μη συμμόρφωση προς τους κανόνες, η παρεμπόδιση της επιβολής κυρώσεων και η έλλειψη προόδου όσον αφορά τη μετάβαση της νομισματικής ένωσης στο επόμενο στάδιο. Με τα σχέδια μας για την οικονομική διακυβέρνηση, ζητούμε πλέον την ισχυροποίηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, όσον αφορά αμφότερα τα προληπτικά και τα διορθωτικά μέτρα, την υπερψήφιση από την πλειοψηφία της εφαρμογής των κυρώσεων και το δικαίωμα παρέμβασης της Επιτροπής, όταν κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε οι πολίτες της Ευρώπης να βασίζονται στην τήρηση των κανόνων. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το γεγονός ότι επιθυμούμε η νομισματική ένωση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Τούτο συνεπάγεται την εδραίωση της οικονομικής ένωσης και τη συνεχή επιδίωξη του στόχου της πολιτικής ένωσης. Οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Δεν λειτουργεί σωστά επί του παρόντος. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου στον διάλογο για την οικονομική πολιτική, καθώς και ότι συμμετέχουν σε αυτόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δύο πλευρές τους βιομηχανικού κλάδου, μειώνει την ικανότητά μας για περαιτέρω ολοκλήρωση. Επιθυμούμε την αύξηση των επιπέδων ολοκλήρωσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το Συμβούλιο δεν δύναται να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη ανισορροπία στην κοινωνία μας και να παράσχει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να υποχρεώσει τους υπουργούς των κρατών μελών να λογοδοτούν απευθείας στο Σώμα μας, τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου αποδυναμώνονται. Στηρίζουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλουμε να επιλύσουμε τα ανοικτά θέματα και να επιφέρουμε την ολοκλήρωση. Εάν επιτρέψουμε την αποδυνάμωση της θέσης μας λόγω της αδυναμίας του Συμβουλίου, δεν έχουμε αντλήσει κανένα δίδαγμα από την κρίση."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, time is running out. Therefore, I would like to call for an end to the soapbox speeches, the finger-pointing and the party political game-playing, regardless of where these things are taking place. We need to do the job properly and to respond to the crisis on a step-by-step basis. What are the causes of the crisis? We have constantly been emphasising the fact that the causes include a failure to comply with the rules, the blocking of sanctions and the lack of progress on taking the monetary union to the next stage. With our plans for economic governance, we are now calling for the Stability and Growth Pact to be strengthened, both in terms of preventive and corrective measures, for a majority in favour of the implementation of sanctions and for the Commission to have the right to intervene, when necessary, so that the citizens of Europe can rely on the rules being followed. My second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage. This means establishing the economic union and not losing sight of the goal of political union. I have to say that I am disappointed by the results of the trialogue. It is not functioning properly at the moment. However, the fact that we do not have the Council’s agreement in the dialogue on economic policy and that the European Parliament and the two sides of industry are involved in this is reducing our ability to become more integrated. We want to increase our levels of integration. Because the Council is not able to address the current imbalance in our society and to give Parliament the opportunity of making the ministers from the Member States directly accountable to us, the results of the trialogue are being weakened. We stand by these results. We want to resolve the open issues and bring about integration. If we allow our position to be weakened because of the weakness of the Council, we have not learned any lessons from the crisis."@en4
"Señor Presidente, Señorías, se agota el tiempo. Por tanto, quisiera pedir que se ponga fin a los discursos aleccionadores, al señalar con el dedo y al juego político de partidos, con independencia de dónde ocurran estas cosas. Tenemos que hacer nuestro trabajo como se debe y responder a la crisis paso a paso. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Hemos estado haciendo hincapié constantemente en el hecho de que, entre las causas, se incluyen el incumplimiento de las normas, el bloqueo de las sanciones y la falta de progreso a la hora de llevar la unión monetaria a la fase siguiente. Con nuestros planes para la gobernanza económica, ahora estamos pidiendo que se fortalezca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto en lo relativo a medidas preventivas como correctivas, para que una mayoría a favor de la aplicación de sanciones y la Comisión tengan derecho a intervenir, cuando sea necesario, de manera que los ciudadanos de Europa puedan confiar en que las normas se están cumpliendo. Mi segundo punto es que deseamos que la unión monetaria se lleve a la fase siguiente. Esto significa establecer la unión económica y no perder de vista el objetivo de la unión política. He de manifestar mi decepción ante los resultados del trílogo. No está funcionando adecuadamente en este momento. Sin embargo, el hecho de que no contemos con el acuerdo del Consejo en el diálogo sobre política económica y que el Parlamento Europeo y los interlocutores sociales participen en esto está reduciendo nuestra capacidad para lograr una mayor integración. Queremos aumentar nuestros niveles de integración. Dado que el Consejo no es capaz de abordar el desequilibrio actual de nuestra sociedad ni de dar al Parlamento la oportunidad de hacer que los ministros de los Estados miembros nos rindan cuentas directamente a nosotros, los resultados del trílogo se están debilitando. Nosotros seguimos apoyando estos resultados. Queremos resolver los asuntos pendientes y propiciar la integración. Si permitimos que nuestra posición se debilite debido a la flaqueza del Consejo, no hemos aprendido ninguna lección de la crisis."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Aeg on otsa saamas ning seetõttu tahaksin kutsuda üles lõpetama neid ettevalmistamata kõnesid, näpuganäitamisi ja parteipoliitilisi mänge, ükskõik kus need toimuvad. Peame tegema tööd korralikult ja reageerima kriisile sammhaaval. Mis on kriisi põhjused? Oleme pidevalt rõhutanud, et põhjuste hulka kuulub reeglite rikkumine, sanktsioonide blokeerimine ja edusammude vähesus rahaliidu uuele tasandile viimises. Oma majandusjuhtimise plaanide raames soovime, et stabiilsuse ja kasvu pakti tugevdataks nii ennetavate kui korrektiivsete meetmete puhul. Nii oleks sanktsioonide rakendamise poolt oleval enamusel ja komisjonil vajaduse korral õigus sekkuda, et Euroopa kodanikud saaksid olla reeglite järgimises kindlad. Minu teine mõte on, et soovime viia rahaliidu järgmisele tasandile. See tähendab majandusliidu moodustamist ja poliitilise liidu eesmärkide jätkuvat silmaspidamist. Pean ütlema, et olen arutelu tulemustes pettunud. See ei toimi hetkel korralikult. Asjaolu aga, et meil ei ole nõukogu nõusolekut majanduspoliitika dialoogis ning et Euroopa Parlament ja tööstuse kaks poolt on sellega seotud, vähendab meie võimet olla rohkem kaasatud. Me soovime oma kaasatust suurendada. Kuna nõukogu ei suuda tegeleda praeguse sotsiaalse tasakaalunihkega ega anda parlamendile võimalust muuta liikmesriikide ministreid meie ees otse vastutavaks, on arutluse tulemused nõrgenenud. Me jääme nende tulemuste juurde. Soovime tõusetunud probleemid lahendada ja olla kaasatud. Kui me lubame nõukogu nõrkusel oma positsiooni nõrgendada, siis ei ole me kriisist midagi õppinud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aika on loppumassa. Haluan tämän vuoksi kehottaa lopettamaan tyhjät puheet, sormella osoittelun ja puoluepoliittisen pelin riippumatta siitä, onko kyse vasemmistosta tai oikeistosta. Meidän on tehtävä työ kunnolla ja vastattava kriisiin vaihe kerrallaan. Mitkä ovat kriisin syyt? Olemme jatkuvasti korostaneet sitä, että syitä ovat sääntöjen noudattamatta jättäminen, sanktioiden määräämättä jättäminen sekä edistymisen puute vietäessä rahaliittoa seuraavalle tasolle. Taloushallintoa koskevilla suunnitelmillamme me vaadimme nyt kasvu- ja vakaussopimuksen vahvistamista sekä ennalta ehkäisevien että korjaavien toimenpiteiden osalta, enemmistön tukea seuraamusten täytäntöönpanolle sekä komissiolle oikeutta puuttua asiaan tarvittaessa, jotta Euroopan kansalaiset voivat luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan. Toinen näkökohtani on se, että haluamme rahaliiton etenevän seuraavalle tasolle. Tämä tarkoittaa talousliiton perustamista ja poliittisen unionin säilyttämistä tavoitteena. Minun on sanottava, että olen pettynyt kolmikantaneuvottelujen tulokseen. Se ei nyt toimi kunnolla. Se, ettei meillä ole neuvoston suostumusta keskustelussa talouspolitiikasta, ja se, että Euroopan parlamentti ja molemmat työmarkkinaosapuolet ovat tähän osallisina, kuitenkin vähentää kykyämme entistä laajempaan yhtenäisyyteen. Me haluamme korottaa yhdentymisen tasoa. Koska neuvosto ei kykene puuttumaan nykyiseen epätasapainoon yhteiskunnassamme ja antamaan parlamentille mahdollisuutta saada jäsenvaltioiden ministereitä vastuuvelvollisiksi suoraan meille, kolmikantaneuvottelujen tulokset heikkenevät. Me vaadimme tuloksia. Me haluamme ratkaista avoinna olevat asiat ja lisätä yhdentymistä. Jos sallimme asemamme heikkenemisen neuvoston heikkouden vuoksi, emme ole oppineet tästä kriisistä mitään."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le temps commence à manquer. Je voudrais dès lors réclamer la fin des discours démagogues, des accusations et des jeux politiques de partis, d’où qu’ils émanent. Nous devons faire notre travail correctement et répondre à la crise point par point. Quelles sont les causes de la crise? Nous n’avons eu de cesse de souligner le fait que les causes trouvent notamment leur origine dans le non-respect des règles, le gel des sanctions et l’absence de progrès à l’heure d’avancer vers l’étape suivante de l’union monétaire. Au travers de nos plans de gouvernance économique, nous réclamons à présent le renforcement des mesures de prévention et de correction du pacte de stabilité et de croissance, une majorité en faveur de l’application de sanctions et le droit pour la Commission d’intervenir, chaque fois que nécessaire, de manière à ce que les citoyens européens puissent avoir l’assurance que les règles sont respectées. Ensuite, nous voulons que l’union monétaire passe à l’étape suivante. Cela implique de mettre en place l’union économique et de ne pas perdre de vue l’objectif de l’union politique. Je dois avouer que je suis déçu des résultats du trilogue. À l’heure actuelle, celui-ci ne fonctionne pas correctement. Or, le fait que nous n’ayons pas l’accord du Conseil dans le dialogue sur la politique économique et que le Parlement européen et les deux pans de l’industrie soient impliqués dans celui-ci limite notre capacité à renforcer notre intégration. Nous voulons accroître notre degré d’intégration. Les résultats du trilogue sont affaiblis parce que le Conseil s’avère incapable de s’attaquer au déséquilibre actuel au sein de notre société et de donner au Parlement la possibilité de rendre les ministres des États membres directement responsables envers nous. Nous soutenons ces résultats. Nous voulons résoudre les problèmes en suspens et accroître l’intégration. Si nous acceptons que notre position soit affaiblie à cause de la faiblesse du Conseil, cela signifie que nous n’avons tiré aucun enseignement de la crise."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az idő fogytán van. Ezért szeretném kérni, hogy legyen elég a hordószónoklatokból, az ujjal mutogatásból és a pártpolitikai játszmákból, akármelyik oldalon is kerüljön ezekre sor. Megfelelően el kell végeznünk a munkát, és lépésről lépésre választ kell adnunk a válságra. Melyek a válság okai? Folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy az okok közé tartozik a szabályoknak való megfelelés elmulasztása, a szankciók megakadályozása és a monetáris unió következő szakaszba való elmozdításához szükséges előrelépés hiánya. A gazdasági kormányzási terveinkkel most a Stabilitási és Növekedési Paktum megerősítését kérjük, mind a megelőző, mind a kiigazító intézkedéseket illetően, a szankciók végrehajtásánál a fordított többséget, valamint azt, hogy szükség esetén a Bizottságnak legyen joga beavatkozni, hogy Európa polgárai nyugodtak lehessenek afelől, hogy a szabályokat betartják. Másrészről azt akarjuk, hogy a monetáris unió a következő szakaszba lépjen. Ez a gazdasági unió megteremtését jelenti, anélkül hogy szem elől tévesztenénk a politikai uniót. El kell mondanom, hogy csalódott vagyok a háromoldalú egyeztetés eredményei miatt. Ez pillanatnyilag nem működik megfelelően. Az a tény azonban, hogy a Tanács a gazdaságpolitikáról folytatott párbeszéd során nem egyezett bele, hogy ebben az Európai Parlament és a szociális partnerek is részt vegyenek, csökkenti azt a képességünket, hogy integráltabbá váljunk. Növelni akarjuk integrációnk fokát. Mivel a Tanács nem képes kezelni társadalmunk jelenlegi egyensúlytalanságát, és megadni a Parlamentnek azt a lehetőséget, hogy közvetlenül elszámoltathatóvá tegyük magunk felé a tagállami minisztereket, ez gyengíti a háromoldalú egyeztetés eredményeit. Kiállunk ezen eredmények mellett. Meg akarjuk oldani a nyitott kérdéseket, és meg akarjuk valósítani az integrációt. Ha megengedjük, hogy pozíciónk a Tanács gyengesége miatt gyengüljön, nem tanultunk semmit a válságból."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tempo sta scadendo. Vorrei pertanto proporre di chiudere con i discorsi della domenica, con l’attribuzione della colpa e con i giochi politici di partito, indipendentemente da dove si stiano svolgendo. Dobbiamo fare bene il nostro lavoro e rispondere alla crisi in maniera graduale. Quali sono le cause della crisi? Sottolineiamo sempre il fatto che tra le cause figurano l’inadempimento delle norme, il blocco delle sanzioni e i progressi mancati in termini di unione monetaria. Con i nostri piani per la governance economica chiediamo di rafforzare il Patto di stabilità e crescita, in termini di misure sia preventive sia correttive, di costituire una maggioranza a favore dell’attuazione delle sanzioni e di conferire alla Commissione il diritto di intervenire laddove necessario, cosicché i cittadini europei possano avere la certezza che le norme non vengono violate. La mia seconda osservazione è che vogliamo far entrare l’unione monetaria nella fase successiva, cioè istituendo l’unione economica e non perdendo di vista l’obiettivo dell’unione politica. Ammetto che gli esiti del trialogo mi hanno deluso. Al momento non sta funzionando come dovrebbe. Tuttavia, il fatto che non disponiamo del consenso del Consiglio nel dialogo sulla politica economica e che il Parlamento europeo e i due lati dell’industria siano coinvolti sta riducendo la nostra capacità di migliorare l’integrazione. Vogliamo livelli di integrazione più elevati. Il fatto che il Consiglio non sia in grado di occuparsi degli squilibri attuali nella nostra società e di dare al Parlamento la possibilità di far rispondere direttamente a noi i ministri degli Stati membri indebolisce l’esito del trilogo. Appoggiamo tale esito. Vogliamo risolvere le questioni in sospeso e promuovere l’integrazione. Se lasciamo che la debolezza del Consiglio intacchi la nostra posizione, non abbiamo tratto alcun insegnamento dalla crisi."@it12
"Pone pirmininke, gerbiami ponai ir ponios, diskusijoms skirtas laikas baigiasi. Todėl norėčiau paraginti liautis sakyti uždegančias kalbas, versti kaltę vieni kitiems ir žaisti politinius žaidimus, kad ir kur vyktų šie dalykai. Turime tinkamai atlikti darbą ir laipsniškai reaguoti į krizės problemas. Kokios dabartinės krizės priežastys? Nuolatos pabrėžiame tai, kad krizės atsiradimo priežastis lėmė nesugebėjimas laikytis sutartų taisyklių, sankcijų sustabdymas ir pažangos perkeliant pinigų sąjungą į kitą etapą stoka. Kadangi turime planų dėl ekonomikos valdysenos, toliau raginame sustiprinti Stabilumo ir augimo paktą prevencinių ir korekcinių veiksmų pagalba, kad daugumos pritarimu būtų taikomos sankcijos, o Komisija turėtų teisę, jeigu reikia, įsikišti, kad Europos piliečiai galėtų būti įsitikinę, jog sutartų taisyklių bus laikomasi. Mano antras pastebėjimas yra tas, kad siekiame, jog pinigų sąjunga būtų perkelta į kitą etapą. Tai reiškia ekonominės sąjungos sukūrimą, kartu nepamirštant politinės sąjungos sukūrimo tikslų. Norėčiau pažymėti, kad esu nusivylęs trišalio dialogo rezultatais. Šiuo metu dialogas neveiksmingas. Tačiau tai, kad Tarybos dialoge dėl ekonomikos politikos nepavyko pasiekti susitarimo ir kad į tai įsitraukęs Europos Parlamentas bei dvi pramonę atstovaujančios pusės mažina mūsų galimybes tapti labiau integruotais. Siekiame išplėsti savo integracijos lygį. Kadangi Taryba nesugeba pašalinti dabartinio pusiausvyros nebuvimo mūsų visuomenėje ir suteikti Parlamentui galimybės priversti valstybių narių ministrus būti tiesiogiai atskaitingais mums, trišalio dialogo rezultatų poveikis yra labai silpnas. Esame pasiruošę imtis reikalingų priemonių, kad šie rezultatai pasikeistų. Siekiame išspręsti visus atvirus klausimus ir įgyvendinti integraciją. Jei leisime, kad mūsų pozicijos tuo klausimu susilpnėtų dėl Tarybos silpnumo, vadinasi, nepasimokėme iš krizės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Laika vairs nav. Tāpēc es vēlos aicināt beigt tukšu runāšanu, rādīšanu ar pirkstiem un partiju politiskās spēles neatkarīgi no tā, kur tas viss notiek. Mums kārtīgi jādara darbs un soli pa solim jāreaģē uz krīzi. Kas ir krīzes cēloņi? Mēs pastāvīgi esam uzsvēruši to, ka cēloņos ietilpst nespēja ievērot noteikumus, sankciju bloķēšana un progresa trūkums monetārās savienības pārejā uz nākamo stadiju. Ar saviem ekonomiskās pārvaldības plāniem mēs tagad pieprasām stiprināt Stabilitātes un izaugsmes paktu gan saistībā ar novēršanas, gan koriģēšanas pasākumiem, vairākuma atbalstu sankciju īstenošanai un nepieciešamības gadījumā Komisijai tiesības iejaukties, lai tādējādi Eiropas iedzīvotāji varētu paļauties uz to, ka noteikumi tiks ievēroti. Otrs punkts ir tas, ka mums vajag, lai monetārajā savienībā notiktu pāreja uz nākamo stadiju. Tas nozīmē ekonomikas savienības izveidi un politiskas savienības mērķa saglabāšanu. Man jāteic, ka esmu sarūgtināts par trīspusējo sarunu rezultātiem. Tās pašlaik pienācīgi nefunkcionē. Tomēr fakts, ka mums nav Padomes piekrišanas dialogā par ekonomikas politiku un ka Eiropas Parlaments un abas pasākuma puses ir tajā iesaistītas, mazina mūsu spēju vairāk integrēties Mēs gribam palielināt integrācijas līmeņus. Tāpēc, ka Padome nav spējīga pievērsties pašreizējai nelīdzsvarotībai mūsu sabiedrībā un dot Parlamentam iespēju likt dalībvalstu ministriem sniegt pārskatus tieši mums, trīspusējās sarunas tiek vājinātas. Tādi ir mūsu rezultāti. Mēs gribam atrisināt atklātos jautājumus un panākt integrāciju. Ja mēs pieļausim, ka mūsu nostāja tiek vājināta Padomes vājuma dēļ, mēs no krīzes neko nebūsim mācījušies."@lv13
"Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zeit drängt. Daher sage ich: Schluss mit den Sonntagsreden, Schluss mit den Schuldzuweisungen und den parteitaktischen Spielchen, egal wo sie betrieben werden! Wir haben Nägel mit Köpfen zu machen und haben Schritt für Schritt die Antworten auf die Krise zu geben. Was sind die Ursachen der Krisen? Einige der Ursachen sind – das betonen wir doch laufend –, dass die Regeln nicht eingehalten wurden, dass die Sanktionen blockiert wurden und dass die Währungsunion nicht auf ein zweites Bein gestellt wird. Wir verlangen mit unserer jetzt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt präventiv und korrektiv verstärkt wird, dass es bei der Durchsetzung von Sanktionen eine umgekehrte Mehrheit gibt und dass die Kommission ein Durchgriffsrecht hat, wenn es notwendig ist, damit der Bürger darauf vertrauen kann, dass die Regeln eingehalten werden. Das Zweite ist: Wir wollen, dass die Währungsunion auf ein zweites Bein gestellt wird. Das heißt, dass wir die Wirtschaftsunion schaffen, dass wir die politische Union nicht aus dem Auge verlieren. Ich muss hier schon auch eines sagen: Ich bin enttäuscht über das Ergebnis des Trilogs. Es geht im Moment nicht mehr. Aber dass der Rat im wirtschaftspolitischen Dialog nicht zustimmt, dass das Europäische Parlament und die Sozialpartner Teil dessen sind, ist eine Schwächung der Einigung. Wir wollen die Einigung stärken. Und dass der Rat nicht dazu imstande ist, die Imbalance, die wir in unserer Gesellschaft haben, anzugehen und dem Parlament die Möglichkeit zu geben, die Minister der Mitgliedstaaten auch uns gegenüber direkt Rechenschaft ablegen zu lassen, ist eine Schwächung des Trilog-Ergebnisses. Wir stehen zum Trilog-Ergebnis. Wir wollen die offenen Fragen klären und eine Einigung herbeiführen. Wenn wir uns jetzt durch die Schwäche des Rates auch schwächen lassen, haben wir die Lehre aus der Krise nicht gezogen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de tijd dringt. Daarom zeg ik: en nu is het uit en over met de mooie praatjes en met het zwartepieten en de partijtactische spelletjes, om het even waar dit gebeurt! We moeten spijkers met koppen slaan en stap voor stap antwoorden op de crisis vinden. Wat zijn de oorzaken van de crises? Een aantal van de oorzaken is – en daar wijzen wij continu op – dat men zich niet aan de regels heeft gehouden, dat de sancties werden geblokkeerd en dat de monetaire unie niet doorkan naar de volgende fase. Wij eisen met ons economisch bestuur nu dat het groei- en stabiliteitspact preventief en correctief wordt versterkt, dat er bij de oplegging van sancties een omgekeerde meerderheid is en dat de Commissie indien nodig het recht heeft om in te grijpen, zodat de burger erop kan vertrouwen dat aan de regels wordt voldaan. Ten tweede: we willen dat de monetaire unie naar een volgende fase gaat. Dat wil zeggen dat we een monetaire unie tot stand brengen en de politieke unie niet uit het oog verliezen. Mij moet wel van het hart dat ik teleurgesteld ben over de uitkomst van de trialoog. Er zit momenteel geen schot in. Maar dat de Raad er in de economische dialoog niet mee instemt dat het Europees Parlement en de sociale partners daar deel van uitmaken, vormt een verzwakking van de integratie. We willen de integratie versterken. En dat de Raad er niet toe in staat is de onbalans in onze maatschappij aan te pakken en het Parlement de mogelijkheid te geven de ministers van de lidstaten ook tegenover ons rekenschap te laten afleggen, verzwakt de uitkomst van de trialoog. Wij staan achter de uitkomst van de trialoog. We willen een oplossing vinden voor de open vragen en een integratie tot stand brengen. Als we ons nu door de zwakte van de Raad ook zelf laten verzwakken, hebben we geen lering getrokken uit de crisis."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Brakuje nam czasu. Dlatego pragnę wezwać do zaprzestania retorycznych przemówień, wytykania się palcami i partyjnych gierek na wszelkich forach. Musimy dobrze wykonać nasze zadanie i zareagować na kryzys w systematyczny sposób. Jakie są przyczyny kryzysu? Stale podkreślamy fakt, że są wśród nich nieprzestrzeganie zasad, blokowanie sankcji oraz brak postępów w przejściu do kolejnego etapu unii walutowej. Nasze obecne plany zarządzania gospodarczego przewidują wzmocnienie paktu stabilności i wzrostu zarówno w odniesieniu do środków zapobiegawczych, jak i naprawczych, uzyskanie większościowego poparcia dla sankcji i danie Komisji prawa do interwencji w razie potrzeby, aby obywatele Europy mogli być pewni, że zasady będą przestrzegane. Po drugie, chcemy przejść do kolejnego etapu unii walutowej. Oznacza to ustanowienie unii gospodarczej i nietracenie z oczu celu unii politycznej. Muszę powiedzieć, że wyniki rozmów trójstronnych rozczarowały mnie. Mechanizm ten obecnie nie funkcjonuje należycie. Fakt, że w dialogu na temat polityki gospodarczej Rada nie zgadza się na to, aby w całym procesie uczestniczyli Parlament i partnerzy społeczni, pogarsza naszą zdolność do integracji. Chcemy zacieśnić integrację. To, że Rada nie jest w stanie zaradzić obecnym zaburzeniom równowagi w naszym społeczeństwie ani uczynić ministrów z państw członkowskich bezpośrednio odpowiedzialnymi przed Parlamentem, pogarsza wyniki rozmów trójstronnych. Pozostajemy wierni tym wynikom. Chcemy rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie i doprowadzić do integracji. Jeżeli dopuścimy do osłabienia naszej pozycji ze względu na słabość Rady, będzie to znaczyło, że kryzys nie nauczył nas niczego."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o tempo urge. Por conseguinte, gostaria de instar ao fim dos discursos grandiloquentes, das acusações e das jogadas políticas partidárias, onde quer que ocorram. Temos de fazer um bom trabalho e responder à crise numa base gradual. Quais são as causas da crise? Temos destacado constantemente o facto de as causas incluírem um incumprimento de normas, o bloqueio de sanções e a ausência de progressos na união monetária. Com os nossos planos de governação económica, instamos agora ao reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, em termos de medidas preventivas e correctivas, para que uma maioria a favor da imposição de sanções e a Comissão tenham o direito de intervir, quando necessário, a fim de que os cidadãos da Europa possam confiar no cumprimento das normas. Em segundo lugar, pretendemos que a união monetária passe à etapa seguinte. Isso implica estabelecer a união económica sem descurar o objectivo da união política. Gostaria de referir que estou desiludido com os resultados do trílogo. Não está a funcionar devidamente neste momento. Porém, o facto de não termos o acordo do Conselho na discussão da política económica e de o Parlamento Europeu e os dois lados da indústria estarem envolvidos neste processo reduz a nossa capacidade de maior integração. Pretendemos aumentar os nossos níveis de integração. Como o Conselho não corrige o actual desequilíbrio da nossa sociedade nem concede ao Parlamento a oportunidade de responsabilizar directamente os ministros dos Estados­Membros, os resultados do trílogo foram enfraquecidos. Defendemos estes resultados. Desejamos resolver as questões em aberto e conduzir a uma integração. Se permitirmos o enfraquecimento da nossa posição devido à fraqueza do Conselho, não teremos retirado quaisquer ensinamentos desta crise."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, timpul se scurge. Prin urmare, aș dori să solicit să încetăm cu discursurile improvizate, arătatul cu degetul și jocurile politice dintre partide, indiferent de locul în care acestea se desfășoară. Trebuie să ne îndeplinim sarcina în mod corespunzător și să răspundem crizei pas cu pas. Care sunt cauzele crizei? Am subliniat în mod constant faptul că printre cauze se numără nerespectarea normelor, blocarea sancțiunilor și absența progresului privind avansarea uniunii monetare la stadiul următor. Prin intermediul planurilor noastre de guvernanță economică, solicităm acum ca Pactul de stabilitate și de creștere să fie consolidat, atât în privința măsurilor preventive, cât și a celor corective, pentru o majoritate în favoarea aplicării sancțiunilor și pentru ca, atunci când este necesar, Comisia să aibă dreptul să intervină, astfel încât cetățenii europeni să se poată baza pe faptul că normele sunt respectate. Al doilea aspect este că ne dorim ca uniunea monetară să treacă la următorul stadiu. Acest lucru presupune înființarea uniunii economice, fără a pierde din vedere obiectivul unei uniuni politice. Trebuie să spun că sunt dezamăgit de rezultatele trialogului. Nu funcționează corespunzător în acest moment. Cu toate acestea, faptul că nu avem acordul Consiliului în cadrul dialogului referitor la politica economică și că în acest dialog există o implicare atât a Parlamentului European, cât și a partenerilor sociali ne reduce capacitatea de a deveni mai integrați. Dorim să creștem nivelurile noastre de integrare. Deoarece Consiliul nu este capabil să abordeze dezechilibrul actual din societatea noastră și să ofere Parlamentului oportunitatea de a asigura că miniștrii statelor membre sunt direct responsabili față de noi, rezultatele trialogului sunt diminuate. Suntem de acord cu aceste rezultate. Dorim să soluționăm problemele deschise și să generăm integrarea. Dacă permitem ca poziția noastră să se reducă datorită slăbiciunii Consiliului, nu am învățat nicio lecție din această criză."@ro18
"Čas sa kráti. Preto by som chcel vyzvať, aby sa už skončili tieto divadelné prejavy, ukazovanie prstom a hry politických strán bez ohľadu na to, kde sa tieto veci odohrávajú. Musíme poriadne urobiť našu prácu a reagovať na krízu krok za krokom. Aké sú príčiny tejto krízy? Sústavne zdôrazňujeme, že medzi príčiny patrí nedodržiavanie pravidiel, blokovanie sankcií a nedostatočný pokrok pri napredovaní v otázkach menovej únie. V našich plánoch správy ekonomických záležitostí teraz požadujeme posilnenie Paktu stability a rastu, a to tak z hľadiska preventívnych, ako aj nápravných opatrení, väčšinu podporujúcu uplatňovanie sankcií a to, aby Komisia v prípade potreby mala právo zasahovať, aby sa občania Európy mohli spoľahnúť na to, že pravidlá sa dodržiavajú. Moja druhá poznámka sa týka toho, že chceme menovú úniu posunúť do ďalšej fázy. To znamená vytvoriť hospodársku úniu a zároveň pamätať na cieľ politickej únie. Musím povedať, že som sklamaný výsledkami trojstranného rokovania. V tejto chvíli neprebieha dobre. To, že Rada v rámci dialógu o hospodárskej politike nesúhlasí s tým, aby boli Európsky parlament a sociálni partneri jeho súčasťou, však oslabuje našu jednotnosť. Chceme zvýšiť našu jednotnosť. Keďže Rada nie je schopná riešiť súčasnú nerovnosť v našej spoločnosti a dať Parlamentu príležitosť na to, aby sa ministri členských štátov priamo zodpovedali nám, výsledky trojstranného dialógu sa oslabujú. Na výsledky tohto trojstranného dialógu čakáme. Chceme vyriešiť otvorené problémy a nastoliť jednotu. Ak dovolíme, aby sa naša pozícia oslabila v dôsledku oslabenia Rady, bude to znamenať, že z krízy sme sa vôbec nepoučili."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, čas se izteka. Zato bi rad pozval, da se ti politični govori, kazanje s prsti in politična igra strank zaključijo, ne glede na to, kje se vse to poteka. Svoje delo moramo opraviti ustrezno in se na krizo odzvati korak za korakom. Kakšni so vzroki za krizo? Neprestano poudarjamo dejstvo, da med vzroke spadajo nespoštovanje pravil, blokiranje sankcij in pomanjkanje napredla pri prestavljanju monetarne unije na naslednjo stopnjo. Z našimi načrti za gospodarsko upravljanje zdaj pozivamo, da se pakt za stabilnost in rast okrepi, tako v smislu preventivnih kot korektivnih ukrepov, da bi bila večina naklonjena izvajanju sankcij in da bi imela Komisija pravico posredovati, če bi bilo to potrebno, in bi se državljani Evrope tako lahko zanašali, da se pravila spoštujejo. Moja druga točka je, da želimo, da se monetarna unija ponese na naslednjo stopnjo. To pomeni vzpostavitev gospodarske unije in pri tem ne smemo zgubiti izpred oči cilja politične unije. Povedati moram, da sem nad rezultati tristranskih pogovorov razočaran. Zdaj ne deluje pravilno. Vendar pa dejstvo, da v dialogu o gospodarski politiki nimamo soglasja Sveta in da so Evropski parlament in obe strani industrije udeleženi pri tem, zmanjšuje našo sposobnost, da postanemo bolj združeni. Radi bi povečali naše ravni združevanja. Ker se Svet ni sposoben lotiti sedanjega neravnovesja v naši družbi in dati Parlamentu možnost, da bi bili ministri iz držav članic odgovorni neposredno nam, so bili rezultati tristranskih pogovorov oslabljeni. Podpiramo te rezultate. Radi bi rešili odprta vprašanja in dosegli združevanje. Če bomo dopustili, da se naš položaj oslabi zaradi šibkosti Sveta, se nismo iz krize ničesar naučili."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Tiden börjar bli knapp. Därför vill jag uppmana till ett slut på dessa stora tal, fingerpekandet och det partipolitiska spelet, oavsett var dessa saker sker. Vi måste sköta vårt jobb och svara på krisen steg för steg. Vilka är orsakerna till krisen? Vi har konstant betonat att orsakerna bl.a. är en bristande respekt för bestämmelserna, blockering av sanktioner och bristande framsteg när det gäller att utveckla den monetära unionen. I och med våra förslag om ekonomisk styrning uppmanar vi nu till en stärkt stabilitets- och tillväxtpakt, i form av såväl förebyggande som avhjälpande åtgärder, till en majoritet för genomförandet av sanktioner och till det faktum att kommissionen får rätt att ingripa, när så är nödvändigt, så att EU-medborgarna kan förlita sig på att bestämmelserna följs. Min andra kommentar är att vi vill att den monetära unionen ska tas till nästa steg. Detta innebär ett upprättande av den ekonomiska unionen och att alltid hålla målet med en politisk union i sikte. Jag måste säga att jag är besviken över resultaten av trepartsdialogen. Den fungerar inte som den ska just nu. Det faktum att vi inte har rådets samtycke i dialogen om den ekonomiska politiken och att parlamentet och arbetsmarknadens parter är involverade i detta minskar dock vår möjlighet att bli mer integrerade. Vi vill öka våra integrationsnivåer. Resultaten av trepartsdialogen försvagas eftersom rådet inte kan åtgärda den nuvarande obalansen i vårt samhälle och ge parlamentet möjlighet att göra medlemsstaternas ministrar direkt ansvariga inför oss. Vi står för dessa resultat. Vi vill lösa de olösta problemen och få till stånd integration. Om vi tillåter att vår ställning försvagas på grund av rådets svaghet har vi inte dragit någon lärdom av krisen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)"21
"(Runātājs piekrita atbildēt uz zilās kartītes jautājumu saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu"13
"(Taleren"2
"A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban válaszoljon egy kérdésre.)"11
"Kalbėtojas sutiko atsakyti į du klausimus, pateikiamus pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį."14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph