Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-215-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-215-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, es obvio que estamos en una situación grave y que eso apela a la responsabilidad de todos. De todos, incluido el Consejo. La diferencia que nos separa hoy del Consejo es el tema de la mayoría inversa cualificada. Todos sabemos que el Pacto de Estabilidad no ha funcionado porque los Estados han decidido no castigarse unos a otros cuando alguno viola la disciplina presupuestaria. Quizá porque han leído en el Evangelio aquello de que «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Lo que quiere este Parlamento ―y es lo que le separa del Consejo― es acabar con esta alegre camaradería entre los gobiernos y sustituir un árbitro parcial por un árbitro imparcial. El paquete es bueno y merece ser votado. A nadie se le ocurre, cuando ha sido más pobre, decir que lo que hay que hacer es gastar más. Y lo que estamos haciendo es restablecer la disciplina presupuestaria. Pero el que sea bueno no quiere decir que sea suficiente. Las comparecencias que han tenido lugar han demostrado varias cosas. Todos sabíamos que la Unión Monetaria no era un área monetaria óptima. Todos creyeron que con la actual arquitectura institucional ―política monetaria centralizada, Pacto de Estabilidad, coordinación del resto de las políticas económicas― se suprimirían o se acortarían las diferencias entre los Estados miembros. No ha sido así. Las diferencias han aumentado en los buenos tiempos, y en los malos tiempos lo que han hecho es hacer saltar los pilares en que se basaba la Unión Monetaria: el principio de el principio de y, si Dios no lo remedia, el principio de Y ahora nos encontramos con el «qué hacer» que decía Lenin. Y la única solución es avanzar en cuanto a la Unión política. Yo saludo el tema de los eurobonos. Es un buen paso en esta dirección, pero habrá que hacer más. Si para hacer la Unión política hay que reformar los Tratados convocando una convención, hágase. Porque decía un proverbio griego que «la norma está hecha para el hombre y no el hombre para la norma». No es cuestión de seguir manteniendo trílogos hasta las tres de la mañana o de reunir a los ministros a las seis de la mañana. Pongámonos a pensar desde ahora en qué es lo que hay que hacer para remediar esta situación. Pero el primer paso es votar este paquete, que es un buen paso en la buena dirección. Lo otro es un esfuerzo inútil y decía Ortega y Gasset que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía y en política a la oposición."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zcela očividně se nalézáme v závažné situaci, která od nás vyžaduje odpovědné chování. Od všech z nás, i od Rady. Problémem, který nás dnes staví proti Radě, je otázka hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Všichni víme, že Pakt stability a růstu nefungoval proto, že se členské státy rozhodly vzájemně se netrestat za jakékoli porušení rozpočtové kázně. Možná proto, že si přečetly slova evangelia „ať první hodí kamenem, kdo je bez viny“. Parlament si přeje – a to jej odlišuje od Rady – aby se s tímto veselým kamarádíčkováním skoncovalo a aby zaujatého rozhodčího nahradil rozhodčí nestranný. Tento balíček je kvalitní a zaslouží si, aby byl schválen. V nejhorších časech by nikoho ani nenapadlo, že musí víc utrácet. O co nyní usilujeme, je obnovení rozpočtové kázně. Když je ovšem něco kvalitní, nemusí to nutně být dostatečné. Projevy, které jsme si dnes vyslechli, nám ukázaly několik věcí. Všichni jsme věděli, že eurozóna není ideální měnovou oblastí. Každý se domníval, že stávající institucionální rámec – centralizovaná měnová politika, Pakt stability a růstu a koordinace hospodářské politiky – umožní překonání rozdílů mezi členskými státy nebo alespoň jejich zmenšení. Nebylo tomu tak. V dobrých časech se tyto rozdíly pouze zvětšily; ve špatných časech z pilířů, na nichž měnová unie vznikla, zůstaly jen trosky. Zásada „žádné záchrany“, zásada „žádné neplnění závazků“ a nyní i zásada „žádné opouštění“ vylétly oknem. Nacházíme se v leninovské situaci „Co je třeba udělat?“ Jediným řešením je postupovat kupředu v otázce politické unie. Vítám vydání eurobondů. Jedná se o pozitivní krok tímto směrem, je však třeba udělat víc. Jestliže vytvoření politické unie vyžaduje reformu Smluv svoláním mezivládní konference, ať se tak stane. Jedno řecké přísloví říká, že „pravidla jsou pro člověka, ne člověk pro pravidla“. Nejde o pokračování v třístranných rozhovorech do tří hodin v noci nebo o pořádání schůzek ministrů v šest hodin ráno. Začněme od nynějška uvažovat o tom, co udělat pro nápravu stávající situace. Prvním krokem je však hlasování pro přijetí tohoto balíčku, což je dobrý krok správným směrem. Jinak bude naše úsilí marné, a jak říkal pan Ortega y Gasset, marné úsilí vede k melancholii a – v politice – k opozici."@cs1
"Hr. formand! Vi befinder os helt klart i en vanskelig situation, som kræver, at vi alle er ansvarlige. Alle inklusive Rådet. Det, der i dag adskiller os fra Rådet, er spørgsmålet om omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal. Vi ved alle, at stabilitets- og vækstpagten ikke har fungeret, fordi medlemsstaterne har besluttet ikke at straffe hinanden for brud på budgetdisciplinen. Det skyldes måske, at de har læst det citat fra evangeliet, der lyder således: "Lad den, der er uden skyld, kaste den første sten". Det, Parlamentet ønsker – og det er det, der adskiller det fra Rådet – er at sætte en stopper for dette glade kammerateri mellem regeringerne og erstatte en forudindtaget dommer med en, der er upartisk. Det er en god pakke, som fortjener at blive vedtaget. Når tiderne er vanskelige, er der ingen, der nogensinde vil sige, at vi skal forbruge mere. Det, vi gør nu, er at genoprette budgetdisciplin. Når noget er godt, er det imidlertid ikke nødvendigvis nok. De indlæg, vi har hørt i dag, har vist os flere ting. Vi ved alle, at eurozonen ikke var et optimalt valutaområde. Alle troede, at de nuværende institutionelle rammer – en centraliseret monetær politik, en stabilitets- og vækstpagt og samordningen af de øvrige økonomiske politikker – ville gøre det muligt at overvinde modsætningerne mellem medlemsstaterne, eller i det mindste gøre dem mindre. Det har ikke været tilfældet. Da tiderne var gode, blev forskellene blot større. Da tiderne blev dårlige, styrtede de søjler, den monetære union var bygget på, sammen. Principperne om "ingen hæftelse", om "ingen misligholdelse" og nu princippet om "ingen exit" er muligvis også røget ud af vinduet. Vi befinder os nu i Lenins "hvad må der gøres?"-situation. Den eneste løsning er at gå videre med spørgsmålet om den politiske union. Jeg bifalder udstedelsen af euroobligationer. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men der skal gøres mere. Hvis oprettelse af en politisk union kræver en reform af traktaterne ved at indkalde et konvent, så må det være sådan. Der findes et græsk ordsprog, der siger, at "regler er til for mennesket, mennesket er ikke til for reglerne". Det handler ikke om at fortsætte trepartsmøderne indtil klokken tre om morgenen eller afholde ministermøder klokken seks om morgenen. Lad os fra nu af tænke på, hvad vi kan gøre for at rette op på denne situation. Det første skridt bliver imidlertid at stemme for denne pakke, som er et skridt i den rigtige retning. Ellers vil vores anstrengelser være forgæves, og som Ortega y Gasset med rette sagde, så fører nyttesløs anstrengelse til melankoli og – inden for politik – til modstand."@da2
"Herr Präsident! Wir sind zweifellos in einer schwierigen Lage, die von uns allen Verantwortung fordert. Dies schließt auch den Rat ein. Was heute zwischen uns und dem Rat steht, ist das Thema der umgekehrten qualifizierten Mehrheit. Wir alle wissen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) nicht funktioniert hat, weil die Mitgliedstaaten beschlossen haben, sich für Verletzungen der Haushaltsdisziplin nicht gegenseitig zu bestrafen. Vielleicht liegt das ja daran, dass sie im Neuen Testament gelesen haben: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Was dieses Parlament will – und das unterscheidet es vom Rat –, ist, dieser fröhlichen Kumpanei zwischen den Regierungen ein Ende zu machen und einen parteiischen Schiedsrichter durch einen unparteiischen zu ersetzen. Das Paket ist gut und verdient es, verabschiedet zu werden. In Zeiten großer Armut käme niemand auf die Idee, zu sagen, man müsse jetzt mehr Geld ausgeben. Was wir jetzt tun, ist, die Haushaltsdisziplin wiederherzustellen. Aber wenn etwas gut ist, so ist es doch nicht notwendigerweise ausreichend. Die Beiträge, die wir heute gehört haben, haben mehrere Dinge gezeigt. Wir alle wussten, dass der Euroraum kein optimales Währungsgebiet ist. Alle dachten, dass der bestehende institutionelle Rahmen – eine zentralisierte Währungspolitik, ein Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Koordinierung der übrigen Bereiche der Wirtschaftspolitik – es ermöglichen würde, die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu überwinden oder zumindest zu verringern. Das war jedoch nicht der Fall. In den guten Zeiten haben die Unterschiede zugenommen und in den schlechten Zeiten wurden die Pfeiler, auf denen die Währungsunion errichtet wurde, zum Einsturz gebracht: die No-Bailout-Klausel, die No-Default-Klausel und, wenn kein Wunder geschieht, auch die No-Exit-Klausel. Und jetzt stehen wir vor der Leninschen Frage „Was tun?“. Die einzige Lösung besteht darin, auf dem Gebiet der politischen Union voranzuschreiten. Ich bin für die Ausgabe von Eurobonds. Es ist ein positiver Schritt in dieser Richtung, aber wir müssen noch mehr tun. Wenn die Schaffung einer politischen Union eine Reform der Verträge und diese die Einberufung eines Konvents erforderlich macht, dann sei es drum. Schließlich heißt es in einem griechischen Sprichwort: „Regeln sind für die Menschen geschaffen und nicht die Menschen für Regeln.“ Es geht nicht darum, bis drei Uhr morgens Triloge zu führen oder um sechs Uhr morgens Ministertreffen zu veranstalten. Lassen Sie uns ab jetzt darüber nachdenken, was wir tun können, um diese Situation zu beheben. Der erste Schritt besteht jedoch darin, für dieses Paket zu stimmen, das einen guten Schritt in die richtige Richtung darstellt. Ansonsten werden unsere Bemühungen vergeblich sein, und vergebliche Bemühungen führen, um mit den Worten Ortega y Gassets zu sprechen, zu Trübsinn und – in der Politik – zu Widerstand."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση, στην οποία οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα. Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου. Η διαφορά μας σήμερα με το Συμβούλιο έγκειται στο ζήτημα της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης απεδείχθη ανεπαρκές, διότι τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να αλληλοτιμωρούνται για οποιαδήποτε παραβίαση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν διαβάσει στο Ευαγγέλιο το εδάφιο που αναφέρει ότι «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω». Αυτό το οποίο επιθυμεί το Κοινοβούλιο –και το οποίο το διαχωρίζει από το Συμβούλιο– είναι να θέσει τέλος στην πρόσχαρη σύμπνοια μεταξύ των κυβερνήσεων και να αντικαταστήσει έναν μεροληπτικό διαιτητή από κάποιον άλλον που είναι αμερόληπτος. Η δέσμη προτάσεων είναι ικανοποιητική και αξίζει την ψήφο μας. Σε χαλεπούς καιρούς, κανείς δεν τολμά καν να σκεφθεί ότι απαιτούνται περισσότερες δαπάνες. Τώρα αποκαθιστούμε τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, αν κάτι είναι θετικό, δεν είναι απαραιτήτως και επαρκές. Οι παρεμβάσεις που ακούστηκαν σήμερα κατέδειξαν αρκετά πράγματα. Όλοι γνωρίζαμε ότι η ευρωζώνη δεν αποτελούσε τη βέλτιστη νομισματική περιοχή. Όλοι θεωρούσαν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο –μια κεντρική νομισματική πολιτική, ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και ο συντονισμός άλλων οικονομικών πολιτικών– θα επέτρεπε την υπέρβαση, ή τουλάχιστον τη μείωση, των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Σε περιόδους ευνοϊκών συνθηκών, οι διαφορές τους απλώς αυξήθηκαν, ενώ σε περιόδους κρίσης, οι πυλώνες βάσει των οποίων εδραιώθηκε η νομισματική ένωση καταστράφηκαν. Η αρχή της «μη διάσωσης», η αρχή της «μη αθέτησης υποχρεώσεων» και τώρα η αρχή της «μη εξόδου» μπορούν εξίσου να καταστραφούν. Έχουμε περιέλθει σήμερα στην κατάσταση που περιέγραφε ο Λένιν στο σύγγραμμά του . Η μοναδική λύση είναι να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα της πολιτικής ένωσης. Επικροτώ τη λύση των ευρωομολόγων. Πρόκειται για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Εάν η δημιουργία πολιτικής ένωσης προϋποθέτει τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών με τη σύγκληση Συνέλευσης, ας το πράξουμε. Υπάρχει μια ελληνική παροιμία που λέει ότι «οι κανόνες φτιάχτηκαν για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τους κανόνες». Το ζητούμενο δεν είναι η συνέχιση τριμερών διαλόγων έως τις τρεις το πρωί ή η σύγκληση υπουργικών συσκέψεων στις έξι το πρωί. Στο εξής θα πρέπει να εξετάσουμε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε ενόψει της διόρθωσης αυτής της κατάστασης. Το πρώτο βήμα, ωστόσο, είναι η υπερψήφιση της εν λόγω δέσμης προτάσεων, η οποία αποτελεί θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαφορετικά, οι προσπάθειες μας θα αποβούν μάταιες και, όπως ανέφερε προ ολίγου ο κ. Ortega y Gasset, οι μάταιες προσπάθειες οδηγούν στη μελαγχολία και, στον τομέα της πολιτικής, στην άσκηση αντιπολίτευσης."@el10
"Mr President, we are clearly in a serious situation that calls for all of us to be responsible. All of us, including the Council. The difference that separates us today from the Council is the issue of reverse qualified majority voting. We all know that the Stability and Growth Pact (SGP) has not worked because the Member States have decided not to punish each other for any violation of budgetary discipline. Perhaps this is because they have read in the Gospel the quote that says, ‘Let he who is without sin cast the first stone’. What this Parliament wants – and this is what distinguishes it from the Council – is to put an end to this joyous camaraderie between governments, and replace a biased referee with an impartial one. The package is good and deserves to be voted through. When times are hardest, no one would ever consider saying that we have to spend more. What we are now doing is restoring budgetary discipline. However, when something is good it is not necessarily enough. The speeches we have heard today have shown several things. We all knew that the eurozone was not an optimum currency area. Everyone thought that the current institutional framework – a centralised monetary policy, a Stability and Growth Pact, and the coordination of the other economic policies – would enable the differences between Member States to be overcome, or at least reduced. That has not been the case. In the good times, their differences only increased; in the bad times, the pillars on which the monetary union was established were left in ruins. The ‘no-bailout’ principle, the ‘no-default’ principle, and now the ‘no-exit’ principle could also be out the window. We now find ourselves in Lenin’s ‘What is to be done?’ situation. The only solution is to move forward on the issue of political union. I welcome the issue of Eurobonds. It is a positive step in that direction, but more needs to be done. If establishing a political union requires reforming the Treaties by convening a convention, so be it. There is a Greek proverb that says, ‘rules are made for man, and not man for rules’. It is not a question of continuing trialogues until three o’clock in the morning or holding ministerial meetings at six o’clock in the morning. From now on let us think about what can be done to remedy this situation. The first step, however, is to vote in favour of this package, which is a good step in the right direction. Otherwise we will be making a futile effort and, as Mr Ortega y Gasset was just saying, futile effort leads to melancholy and – in politics – to opposition."@en4
"Austatud juhataja! Ilmselgelt oleme keerulises olukorras, mis nõuab, et oleksime vastutustundlikud. Meie kõik, sealhulgas nõukogu. Meie erinevus nõukogust seisneb vastupidise kvalifitseeritud hääleenamuse kasutamises. Me kõik teame, et stabiilsuse ja kasvu pakt ei ole toiminud, kuna liikmesriigid on otsustanud teineteist eelarvedistsipliini rikkumise eest mitte karistada. Võib-olla on põhjus selles, et nad on lugenud evangeeliumit, kus seisab: „Visaku esimene kivi see, kes patuta”. Parlament soovib, erinevalt nõukogust, sellele rõõmsale seltsimehelikkusele valitsuste vahel lõpu teha ja asendada erapoolik kohtunik erapooletuga. Pakett on hea ja see väärib poolthääli. Kui ajad on rasked, ei arva keegi, et peaks rohkem kulutama. Meie tegevuse eesmärk praegu on eelarve distsipliini taastamine. Siiski, kui miski on hea, ei tähenda see veel, et see on tingimata piisav. Täna kuuldud kõned on näidanud mitut asja. Me teame, et eurotsoon ei olnud optimaalne valuutapiirkond. Kõik arvasid, et praegune institutsionaalne raamistik – tsentraliseeritud rahanduspoliitika, stabiilsuse ja kasvu pakt ning teiste riikide majanduspoliitika kooskõlastamine – võimaldab liikmesriikide erinevustest üle saada või neid vähemalt vähendada. Nii ei ole aga läinud. Headel aegadel erinevused ainult kasvasid; halbadel aegadel jäeti sambad, millele rahaliit loodi, varemetesse. Nüüd võivad läinud olla ka käendamiskeelu, lepingute täitmata jätmise keelu ja väljumiskeelu põhimõtted. Nüüd leiame endid Lenini „Mida teha?“ situatsioonist. Ainus lahendus on liikuda edasi poliitilise liidu küsimuses. Toetan eurovõlakirjade teemat. See on positiivne samm õiges suunas, kuid palju on veel teha. Kui poliitilise liidu loomine nõuab lepingute reformimist, milleks tuleb konverents kokku kutsuda, siis olgu nii. On üks Kreeka vanasõna: „Reeglid tehakse inimese, mitte inimene reeglite jaoks”. Küsimus ei ole öösel kella kolmeni kestvates aruteludes või hommikul kella kuueni kestvates ministrite nõupidamistes. Mõtleme nüüdsest, mida olukorra parandamiseks saaks ette võtta. Esimene samm on siiski paketi poolt hääletamine, mis on hea samm õiges suunas. Muidu teeme kasutuid jõupingutusi ja – nagu José Ortega y Gasset just ütles – kasutud jõupingutused viivad melanhooliani ja poliitikas opositsioonini."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme selvästi vakavassa tilanteessa, joka edellyttää meiltä kaikilta vastuullisuutta. Meiltä kaikilta, myös neuvostolta. Erimielisyys, joka meitä nyt erottaa neuvostosta, koskee äänestystä vastakkaisella määräenemmistöllä. Me kaikki tiedämme, että kasvu- ja vakaussopimus ei ole toiminut, koska jäsenvaltiot ovat päättäneet olla rankaisematta toisiaan mistään budjettikuriin kohdistuvasta rikkomisesta. Kenties se johtuu siitä, että ne ovat lukeneet sananlaskun "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Tämä parlamentti haluaa – ja tämä erottaa sen neuvostosta – lakkauttaa tämän iloisen kaveruuden hallitusten välillä ja korvata puolueellisuuden puolueettomuudella. Paketti on hyvä ja ansaitsee tulla hyväksytyksi äänestyksessä. Kaikkein vaikeimpina aikoina kukaan ei koskaan harkitsekaan sanovansa, että meidän on kasvatettava menoja. Me palautamme nyt budjettikurin. Se, mikä on hyvää, ei kuitenkaan aina riitä. Tänään kuulemistamme puheenvuoroista on käynyt ilmi useita asioita. Me kaikki tiesimme, ettei euroalue ollut optimaalinen valuutta-alue. Kaikki ajattelivat, että nykyinen institutionaalinen kehys – keskitetty rahapolitiikka, vakaus- ja kasvusopimus ja muiden talouspolitiikkojen koordinointi – auttaisivat selviytymään jäsenvaltioiden välisistä eroavuuksista, tai ainakin vähentämään niitä. Näin ei ole käynyt. Hyvinä aikoina erot vain kasvoivat. Huonoina aikoina pilarit, joille rahaliitto oli perustettu, raunioituivat. Voitaisiin luopua myös pelastamisen, maksukyvyn menettämisen ja eurosta poistumisen kieltämisen periaatteista. Olemme nyt Leninin "mitä on tehtävissä?" -tilanteessa. Ainoa ratkaisu on edetä poliittisen unionin osalta. Minä toivotan euro-obligaatiot tervetulleiksi. Se on myönteinen askel tähän suuntaan, mutta on tehtävä enemmän. Jos poliittisen unionin perustaminen edellyttää perussopimusten uudistamista kutsumalla kokoon valmistelukunta, niin sitten on niin. Kreikkalainen sanonta kuuluu: "säännöt on tehty ihmisiä eikä ihmiset sääntöjä varten". Ei ole kyse kolmikantakeskustelujen jatkamisesta aamukolmeen tai ministerikokouksen pitämisestä kello kuusi aamulla. Pohtikaamme tästä lähtien, mitä on tehtävissä tilanteen korjaamiseksi. Ensimmäinen askel on kuitenkin äänestää tämän paketin puolesta, sillä se on aimo askel oikeaan suuntaan. Muuten ponnistelumme ovat turhia, ja kuten jäsen Ortega y Gasset juuri totesi, turhat ponnistelut johtavat melankoliaan ja – politiikassa – vastustukseen."@fi7
"Monsieur le Président, nous sommes clairement dans une situation grave qui exige que nous fassions tous preuve de responsabilité, y compris le Conseil. Le seul point de divergence avec le Conseil aujourd’hui est la question du vote à la majorité qualifiée inversée. Nous savons tous que le pacte de stabilité et de croissance n’a pas fonctionné parce que les États membres ont décidé de ne pas se punir les uns les autres en cas de violation de la discipline budgétaire. Peut-être est-ce parce qu’ils ont lu dans l’évangile ces paroles: «Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre». Ce que le Parlement veut – et c’est ce qui le distingue du Conseil –, c’est mettre un terme à cette camaraderie joyeuse entre les gouvernements et remplacer l’arbitrage partial par un qui soit impartial. Le paquet est de qualité et mérite d’être adopté. En des temps aussi difficiles, personne ne s’aviserait de dire qu’il faut dépenser plus. Nous nous efforçons aujourd’hui de restaurer la discipline budgétaire. Ce qui est bien n’est cependant pas forcément suffisant. Les discours que nous avons entendus aujourd’hui ont fait apparaître plusieurs choses. Nous savions tous que la zone euro n’était pas un espace monétaire optimal. Tout le monde pensait que le cadre institutionnel actuel – une politique monétaire centralisée, un pacte de stabilité et de croissance et la coordination des autres politiques économiques – permettrait de surmonter les différences entre les États membres ou à tout le moins de les réduire. Cela n’a pas été le cas. En périodes de vaches grasses, ces différences n’ont fait que s’accentuer; et en périodes de vaches maigres, les piliers sur lesquels a été fondée l’union monétaire se sont effondrés. Le principe de «non-sauvetage», le principe de «non-défaut» et, à présent, le principe de «non-sortie», qui pourrait bien disparaître. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans la situation de Lénine, qui se demandait «Que faire?» La seule solution est d’avancer sur la question de l’union politique. Je salue le sujet des euro-obligations. Il s’agit d’un pas positif dans cette direction, mais il faudra faire plus. Si la création d’une union politique exige la réforme des traités au moyen de la convocation d’une convention, que les choses en soient ainsi. Un proverbe grec dit: «Les règles sont faites pour l’homme, et non l’homme pour les règles». La question n’est pas de poursuivre des trilogues jusque trois heures du matin ou d’organiser des réunions ministérielles à six heures du matin. À partir de maintenant, réfléchissons au moyen de remédier à cette situation. La première étape consiste toutefois à voter en faveur de ce paquet, qui constitue un pas important dans la bonne direction. Sinon, nos efforts seront vains et, comme vient de le dire M. Ortega y Gasset, les efforts vains conduisent à la mélancolie et – en politique – à l’opposition."@fr8
"Elnök úr! Egyértelműen súlyos helyzetben vagyunk, amely mindnyájunktól felelős cselekedeteket követel. Mindnyájunktól, így a Tanácstól is. A nézetkülönbség, amely ma elválaszt bennünket a Tanácstól, a fordított minősített többségi szavazás kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum azért nem működött, mert a tagállamok úgy döntöttek, hogy nem büntetik meg egymást a költségvetési fegyelem megsértéséért. Ennek talán az volt az oka, hogy ismerik azt az evangéliumi idézetet, amely így hangzik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek”. A Parlament azt akarja – és ez különbözteti meg a Tanácstól –, hogy vessünk véget ennek a kormányok közötti vidám bajtársiasságnak, és az elfogult bíró helyébe ültessünk pártatlan bírót. A csomag jó, és érdemes arra, hogy megszavazzuk. A legkeményebb időkben senki nem gondolna arra, hogy azt mondja, többet kell költenünk. Amit most teszünk, az a költségvetési fegyelem helyreállítása. Ha azonban valami jó, az még nem szükségszerűen elegendő is. A ma elhangzott felszólalások több dologra derítettek fényt. Mindannyian tudjuk, hogy az euróövezet nem optimális valutaövezet. Mindenki azt gondolta, hogy a jelenlegi intézményi keretrendszer – a központosított monetáris politika, a Stabilitási és Növekedési Paktum és az egyéb gazdaságpolitikák összehangolása – lehetővé fogja tenni a tagállamok közötti különbségek leküzdését, vagy legalábbis csökkentését. Nem így történt. A jó időkben a különbségek csak növekedtek; a rossz időkben pedig romba dőltek azok a pillérek, amelyekre a monetáris uniót alapozták. A ki nem segítés elvét, a nem teljesítés tilalmának elvét és most a kilépés tilalmának elvét is kihajíthatjuk az ablakon. Abban a helyzetben találjuk magunkat, mint Lenin, amikor azt kérdezte, „mit tegyünk?”. Az egyetlen megoldás, hogy továbblépünk a politikai unió ügyében. Üdvözlöm az eurókötvények kérdését. Ez egy pozitív lépés ebbe az irányba, de többre van szükség. Ha a politikai unió létrehozása szükségessé teszi a Szerződések megreformálását, és egy konventet kell összehívni, hát legyen. Van egy görög közmondás, amely szerint „nem az emberek vannak a szabályokért, hanem a szabályok az emberekért”. Nem az a lényeg, hogy hajnali háromig folytassuk a háromoldalú egyeztetéseket, vagy reggel hat órakor tartsunk miniszteri üléseket. Mostantól gondolkozzunk azon, hogy mit tehetünk e helyzet orvoslása érdekében. Az első lépés azonban az, hogy megszavazzuk ezt a csomagot, amely jó lépés a helyes irányba. Máskülönben hiábavaló erőfeszítést fogunk tenni, és mint Ortega y Gasset az imént mondta, a hiábavaló erőfeszítés melankóliához, a politikában pedig ellenkezéshez vezet."@hu11
"Signor Presidente, ci troviamo senza ombra di dubbio in una situazione grave, che esige l’assunzione delle nostre piene responsabilità. Dobbiamo farlo tutti, anche il Consiglio. La questione controversa che oggi ci divide dal Consiglio è il voto a maggioranza qualificata inversa. Sappiamo tutti che il Patto di stabilità e crescita (PSC) non ha funzionato perché gli Stati membri hanno deciso di non punirsi vicendevolmente per le violazioni nel campo della disciplina di bilancio, forse perché hanno seguito la raccomandazione del Vangelo che dice: “Chi ha peccato scagli la prima pietra”. Quel che vuole questo Parlamento (e che lo distingue dal Consiglio) è porre fine a questo allegro cameratismo tra governi, sostituendo un arbitro venduto con uno imparziale. Il pacchetto è soddisfacente e merita di essere votato. In momenti di difficoltà, nessuno si sognerebbe mai di affermare che dobbiamo spendere di più. Quel che stiamo facendo è ripristinare la disciplina di bilancio. Tuttavia, un passo positivo non è necessariamente sufficiente. Gli interventi odierni hanno messo in evidenza diversi aspetti. Sapevamo tutti che la zona dell’euro non era un’area valutaria ottimale. Tutti pensavano che il quadro istituzionale attuale – una politica monetaria centralizzata, un Patto di stabilità e crescita, e il coordinamento delle altre politiche economiche – avrebbe consentito di superare le divergenze tra gli Stati membri, o almeno di ridurle. Non è accaduto. Le divergenze non hanno fatto che aumentare durante i periodi di bonaccia, mentre nei momenti di difficoltà gli Stati hanno fatto saltare i pilastri su cui poggia l’unione monetaria, vale a dire il principio di quello di e adesso pare anche quello di . E adesso ci troviamo nella situazione in cui Lenin affermava: “Che fare?”. L’unica soluzione è portare avanti la questione dell’unione politica. Accolgo con favore gli eurobond, rappresentano un passo positivo in questa direzione, ma occorre fare di più. Se l’istituzione di un’unione politica presuppone la riforma dei trattati convocando una convention, facciamolo. C’è un proverbio greco che dice: “Le norme sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le norme”. Non si tratta di continuare i trialoghi fino alle tre del mattino o di tenere riunioni ministeriali alle sei del mattino. D’ora in poi pensiamo a come rimediare la situazione. Tuttavia, la prima cosa da fare consiste nel votare a favore del pacchetto, che rappresenta un buon passo nella giusta direzione. Altrimenti i nostri sforzi saranno stati inutili e, come diceva or ora l’onorevole Ortega y Gasset, gli sforzi inutili portano alla malinconia e, in politica, all’opposizione."@it12
"Pone pirmininke, akivaizdu, kad susidariusi padėtis yra labai rimta, reikalaujanti mūsų atsakingo elgesio. Mūsų visų, įskaitant Tarybos. Šiandien mūsų ir Tarybos pozicijos išsiskiria atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo klausimu. Visi žinome, kad Stabilumo ir augimo paktas buvo neveiksmingas, nes valstybės narės nusprendė nebausti viena kitos dėl biudžetinės drausmės pažeidimų. Tikriausiai taip nutiko todėl, kad jie perskaitė Evangelijos ištrauką, kurioje rašoma: „Kas be nuodėmės, tegu pirmas meta akmenį“. Šis Parlamentas siekia – ir tuo jis skiriasi nuo Tarybos – nutraukti tą džiaugsmingą vyriausybių bičiulystę, taip pat pakeisti šališką arbitrą objektyviu. Iš esmės paketas yra geras ir vertas pritarimo balsų dauguma. Išgyvenant sunkiausius laikus niekas neturėtų išdrįsti pasakyti, kad turime leisti daugiau pinigų. Tai, ką šiuo metu darome, reikia vadinti biudžetinės drausmės atkūrimu. Tačiau jeigu dokumentas yra geras, tai nebūtinai reiškia, kad jis yra pakankamas. Iš šiandien pasakytų kalbų paaiškėjo keli skirtingi dalykai. Visi žinome, kad euro zona nebuvo optimali valiutos zona. Visi manė, kad esant dabartinei institucinei struktūrai – centralizuotai pinigų politikai, Stabilumo ir augimo paktui ir kitų ekonominės politikos strategijų kooordinavimui – būtų sudarytos palankios sąlygos tarp valstybių narių vyraujantiems skirtumams įveikti ar bent jau jiems sumažinti. Tai nėra tas atvejis. Deja, realybė buvo kitokia. Klestėjimo laikais skirtumai tik aštrėjo, o sunkiais laikais iš ramsčių, ant kurių laikėsi pinigų sąjunga, liko tik griuvėsiai. Į sunkumus patekusių šalių negelbėjimo (angl. ) principas, visų su valstybės garantuota skola susijusių susitarimų laikymosi (angl. ) principas, o dabar dar ir pasitraukimo iš euro zonos negalimumo (angl. ) principas irgi gali visiškai išnykti. Šiuo metu atsidūrėme panašioje padėtyje, kaip V. I. Leninas, iškilus klausimui „Ką daryti?“. Vienintelė išeitis iš susidariusios padėties – daryti pažangą sprendžiant politinės sąjungos klausimą. Palankiai vertinu iškeltą euroobligacijų klausimą. Tai teigiamas postūmis ta linkme, tačiau reikia padaryti dar daugiau. Jei įkuriant politinę sąjungą reikės pakeisti Europos Bendrijos steigimo sutartis sušaukiant konventą, tebūnie. Kaip teigia graikų patarlė, „taisyklės turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai”. Nėra svarbu tęsti trišalius dialogus iki trečios valandos nakties ar rengti ministrų posėdžius šeštą valandą ryto. Nuo šiol turime mąstyti, ką galima padaryti, kad ištaisytume susidariusią padėtį. Tačiau pirmas žingsnis – daugumos balsavimas už šį paketą, ir tai žingsnis teigiama linkme. Kitaip mūsų pastangos bus bergždžios, ir kaip ką tik minėjo J. Ortega y Gasset, bergždžios pastangos kelia melancholiją, o politikoje – opoziciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs pavisam skaidri atrodamies nopietnā situācijā, kas liek mums būt atbildīgiem. Mums visiem, arī Padomei. Atšķirība starp mums un Padomi šodien ir jautājums par apgriezto kvalificēto balsu vairākumu. Mēs visi zinām, ka Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) nav darbojies tāpēc, ka dalībvalstis ir nolēmušas, ka nesodīs cita citu ne par vienu budžeta disciplīnas pārkāpumu. Varbūt tas ir tādēļ, ka tās ir lasījušas Evaņģēlijā teikto: „Tas, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni.” Tas, ko grib Parlaments — un ar to tas atšķiras no Padomes —, ir pielikt punktu šai jautrajai draugu būšanai valdību starpā un aizstāt neobjektīvu ar objektīvu tiesnesi. Šis tiesību aktu kopums ir labs un ir pelnījis, ka par to nobalso. Visgrūtākajos laikos nevienam neienāktu prātā pieļaut teicienu, ka mums jātērē vairāk. Tagad mēs atjaunojam budžeta disciplīnu. Taču, ja kaut kas ir labs, tas nenozīmē, ka ar to noteikti pietiek. Runas, ko mēs šodien dzirdējām, parādīja vairākas lietas. Mēs visi zinājām, ka eiro zona nav optimāla valūtas zona. Ikviens domāja, ka pašreizējā institucionālā sistēma — centralizēta monetāra politika, Stabilitātes un izaugsmes pakts un pārējo ekonomikas politikas aspektu saskaņošana — ļaus pārvarēt vai vismaz samazināt atšķirības starp dalībvalstīm. Tas nav noticis. Labajos laikos atšķirības to starpā ir palielinājušās, sliktajos laikos pīlāri, uz kuriem tika veidota monetārā savienība, sagruva. Princips „neglābt”, princips „nebankrotēt” un tagad princips „neizstāties” arī var zust. Mēs tagad atrodamies situācijā, ko Ļeņins nosauca „Ko darīt?” Vienīgais risinājums ir virzīties uz priekšu jautājumā par politisko savienību. Es atzinīgi vērtēju jautājumu par eiroobligācijām. Tas ir pozitīvs solis tajā virzienā, bet ir jādara vairāk. Ja politiskas savienības nodibināšana prasa Līgumu reformu, sasaucot konventu, lai tā notiek. Grieķiem ir paruna, kas skan: „Noteikumi ir cilvēkam, nevis cilvēks noteikumiem.” Jautājums nav par trīspusēju sarunu turpināšanu līdz pulksten trim no rīta vai ministrijas sanāksmēm sešos no rīta. Tagad un turpmāk domāsim par to, kas ir darāms, lai labotu situāciju. Tomēr pirmais solis ir nobalsot par šo tiesību aktu kopumu, kas ir labs solis pareizajā virzienā. Citādi mēs veltīgi pūlēsimies, un, kā mēdza teikt kungs, veltīgas pūles rada melanholiju un — politikā — pretestību."@lv13
"Señor Presidente, es obvio que estamos en una situación grave y que eso apela a la responsabilidad de todos. De todos, incluído el Consejo. La diferencia que nos separa hoy del Consejo es el tema de la mayoría inversa cualificada. Todos sabemos que el Pacto de Estabilidad no ha funcionado porque los Estados han decidido no castigarse unos a otros cuando alguno viola la disciplina presupuestaria. Quizá porque han leído en el Evangalio aquello de que «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Lo que quiere este Parlamento –y es lo que le separa del Consejo– es acabar con esta alegre camaradería entre los gobiernos y sustituir un árbitro parcial por un árbitro imparcial. El paquete es bueno y merece ser votado. A nadie se le ocurre, cuando ha sido más pobre, decir que lo que hay que hacer es gastar más. Y lo que estamos haciendo es restablecer la disciplina presupuestaria. Pero el que sea bueno no quiere decir que sea suficiente. Las comparecencias que han tenido lugar han demostrado varias cosas. Todos sabíamos que la Unión Monetaria no era un área monetaria óptima. Todos creyeron que con la actual arquitectura institucional –política monetaria centralizada, Pacto de Estabilidad, coordinación del resto de las políticas económicas– se suprimirían o se acortarían las diferencias entre los Estados miembros. No ha sido así. Las diferencias han aumentado en los buenos tiempos, y en los malos tiempos lo que han hecho es hacer saltar los pilares en que se basaba la Unión Monetaria: el principio de no el principio de y, si Dios no lo remedia, el principio de Y ahora nos encontramos con el «qué hacer» que decía Lenin. Y la única solución es avanzar en cuanto a la Unión política. Yo saludo el tema de los eurobonos. Es un buen paso en esta dirección, pero habrá que hacer más. Si para hacer la Unión política hay que reformar los Tratados convocando una convención, hágase. Porque decía un proverbio griego que «la norma está hecha para el hombre y no el hombre para la norma». No es cuestión de seguir manteniendo trílogos hasta las tres de la mañana o de reunir a los ministros a las seis de la mañana. Pongámonos a pensar desde ahora en qué es lo que hay que hacer para remediar esta situación. Pero el primer paso es votar este paquete, que es un buen paso en la buena dirección. Lo otro es un esfuerzo inútil y decía Ortega y Gasset que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía y en política a la oposición."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is duidelijk dat we ons in een ernstige situatie bevinden, die van ons allen vereist dat wij ons verantwoordelijk opstellen. Allemaal, inclusief de Raad. Wat ons vandaag onderscheidt van de Raad is de kwestie rond de omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. We weten allemaal dat het stabiliteits- en groeipact heeft gefaald omdat de lidstaten hebben besloten elkaar niet te bestraffen indien een van hen geen begrotingsdiscipline betracht. Misschien omdat ze in het evangelie hebben gelezen "hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen". Wat dit Parlement wil, en dat is wat ons onderscheidt van de Raad, is een einde maken aan deze vrolijke kameraadschap tussen de regeringen en een partijdige scheidsrechter vervangen door een onpartijdige scheidsrechter. Het pakket is een goed pakket en we moeten er vóór stemmen. Wanneer iemand heel arm is, zal niemand zeggen dat hij meer moet uitgeven. Wat we nu aan het doen zijn is opnieuw begrotingsdiscipline invoeren. Maar het feit dat het een goed pakket is, betekent niet dat het afdoende is. De interventies van vandaag hebben diverse zaken duidelijk gemaakt. We wisten allemaal dat de monetaire unie geen perfecte monetaire unie was. Iedereen dacht dat de verschillen tussen de lidstaten met het huidige institutionele kader (gecentraliseerd monetair beleid, stabiliteitspact en coördinatie van de overige economische beleidsmaatregelen) zouden worden verminderd of opgelost. Dat is echter niet gebeurd. De verschillen zijn in goede tijden alleen maar toegenomen en in slechte tijden storten de pijlers waarop de monetaire unie rust in, namelijk het 'no-bailout'-beginsel, het 'no default'-beginsel en nu wellicht ook het 'no exit'-beginsel En dus staan we voor de vraag 'wat nu?', zoals Lenin zei. De enige oplossing is opschuiven richting een politieke unie. Ik ben vóór euro-obligaties. Dat is een stap in de goede richting, maar we zullen meer moeten doen. Als we voor een politieke unie de Verdragen moeten hervormen door een conventie te beleggen, dan zij dat zo. Een Griekse spreuk zegt: "regels zijn er voor de mens, de mens niet voor de regels". Het is niet de bedoeling tot drie uur 's ochtends trialogen te houden of om zes uur 's ochtends de ministers bijeen te roepen. Laten we vanaf nu gaan bedenken wat we kunnen doen om deze situatie op te lossen. De eerste stap is echter vóór dit pakket te stemmen, omdat het een flinke stap in de juiste richting is. Anders verrichten we slechts onnodige inspanningen. Zoals de heer Ortega y Gasset al zei, leiden nutteloze inspanningen slechts tot melancholie en in de politiek tot oppositie."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jest oczywiste, że sytuacja jest poważna i powinniśmy zachować się odpowiedzialnie. Dotyczy to wszystkich, w tym też Rady. Obecnie różnica zdań między nami a Radą dotyczy kwestii głosowania odwróconą większością kwalifikowaną. Wszyscy wiemy, że pakt stabilności i wzrostu nie zadziałał, gdyż państwa członkowskie nie zdecydowały się wzajemnie karać za wszelkie naruszenia dyscypliny budżetowej. Być może stało się tak dlatego, że pamiętały cytat z Ewangelii: „Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem”. Parlament chciałby – i to odróżnia nas od Rady – zakończyć to radosne koleżeństwo między rządami oraz zastąpić sędziego stronniczego bezstronnym. Pakiet jest dobry i zasługuje na przegłosowanie. W najcięższych czasach nikt nie powinien nawet sugerować, że powinniśmy wydawać więcej. Obecnie przywracamy dyscyplinę budżetową. Coś, co jest dobre, niekoniecznie musi jednak być wystarczająco dobre. Wystąpienia, których dziś wysłuchaliśmy, dowodzą kilku rzeczy. Wszyscy wiedzieliśmy, że strefa euro nie jest optymalną strefą walutową. Wszyscy sądzili, że obecne ramy instytucjonalne – scentralizowana polityka pieniężna, pakt stabilności i wzrostu oraz koordynacja pozostałej polityki gospodarczej – umożliwią przezwyciężenie lub co najmniej zmniejszenie różnic między państwami członkowskimi. Nie stało się tak. W dobrych czasach różnice między nimi powiększały się; w czasach złych filary, na których ustanowiono unię walutową, legły w gruzach. Być może zapomnieć trzeba też o zasadzie zakazującej ratowania innych i zasadzie zakazującej niewykonywania zobowiązań, a teraz też o zasadzie zakazującej wyjścia ze strefy. Znajdujemy się teraz w momencie, gdy należy sobie zadać leninowskie pytanie: „Co robić?” Jedynym rozwiązaniem jest popchnąć do przodu sprawę unii politycznej. Jestem zwolennikiem emisji euroobligacji. Mamy już pierwszy krok w tym kierunku, ale trzeba uczynić więcej. Jeżeli ustanowienie unii politycznej wymaga reformy traktatów poprzez zwołanie konwencji, niech tak będzie. Greckie przysłowie mówi: „zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad”. Nie chodzi tu o kontynuowanie rozmów trójstronnych do trzeciej rano ani zwoływanie posiedzeń ministrów na szóstą rano. Od teraz myślmy o tym, co można zrobić, by zaradzić tej sytuacji. Pierwszym krokiem jest jednak przegłosowanie przedmiotowego pakietu, który jest sporym krokiem we właściwym kierunku. W przeciwnym razie nasze wysiłki będą próżne, a jak powiedział Ortega y Gasset, próżne wysiłki prowadzą do melancholii, a w polityce do sprzeciwu."@pl16
"Senhor Presidente, estamos claramente numa situação grave que exige que todos sejamos responsáveis. Todos nós, incluindo o Conselho. O diferendo que nos separa hoje do Conselho é a questão da “votação invertida” por maioria qualificada. Todos sabemos que o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) não funcionou porque os Estados­Membros decidiram não se punir entre si pelas violações da disciplina orçamental. Talvez tenham lido na Bíblia o trecho que diz: “Quem nunca pecou que atire a primeira pedra”. O que o Parlamento pretende – e é isso que o distingue Conselho – é que se ponha cobro a esta alegre camaradagem entre governos, e que se substitua um juiz tendencioso por outro imparcial. O pacote é bom e merece ser aprovado. Em momentos de grandes dificuldades, ninguém pode defender que temos de gastar mais. As nossas medidas neste momento vão no sentido de recuperar a disciplina orçamental. No entanto, o facto de algo ser bom não significa que seja suficiente. As intervenções que ouvi hoje demonstraram vários aspectos. Todos sabíamos que a área do euro não era um espaço monetário óptimo. Pensava-se que o actual quadro institucional – uma política monetária centralizada, um Pacto de Estabilidade e Crescimento e a coordenação de outras políticas económicas – permitiria superar, ou pelo menos reduzir, as diferenças entre Estados­Membros. Não foi esse o caso. Nos momentos prósperos, as diferenças aumentaram; nos momentos de dificuldades, os pilares em que a união monetária estava assente foram destruídos. O princípio do “não resgate”, o princípio do “não incumprimento”, e agora o princípio da “não saída” podem igualmente ter perdido a sua validade. Neste momento encontramo-nos em situação de perguntar, como Lenine: “Que fazer?”. A única solução é avançar com a questão da união política. Saúdo o tema das euro-obrigações. Trata-se de uma medida positiva no sentido certo, mas são necessários mais esforços. Se a criação de uma união política implica a reforma dos Tratados através de uma convenção, então não hesitemos. Existe um provérbio grego que diz: “as regras são feitas para o Homem, e não o Homem para as regras”. Não se trata de prolongar trílogos até às três horas da manhã ou de realizar reuniões ministeriais às seis horas da manhã. Doravante, pensemos no que podemos fazer para resolver esta situação. A primeira medida, contudo, é votar a favor deste pacote, que representa um passo positivo na direcção certa. Caso contrário, estaremos a efectuar um esforço em vão e, como referiu Ortega y Gasset, os esforços em vão levam à melancolia e – na política – à oposição."@pt17
"Dle președinte, ne aflăm, cu siguranță, într-o situație gravă care ne solicită tuturor să dăm dovadă de responsabilitate. Tuturor, inclusiv Consiliului. Diferența care ne separă astăzi de Consiliu este legată de problema votului cu majoritate calificată inversă. Cu toții știm că Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) nu a funcționat deoarece statele membre au hotărât să nu se pedepsească între ele pentru nicio încălcare a disciplinei bugetare. Probabil că acest lucru se datorează faptului că au citit în Evanghelie un citat care spunea „cine este fără de păcat să arunce primul piatra”. Parlamentul își dorește – și acest lucru îl deosebește de Consiliu – să punem capăt acestei camaraderii vesele dintre guverne și să înlocuim un arbitru părtinitor cu unul imparțial. Pachetul este bun și merită să fie votat. În vremuri foarte grele, nimeni nu se va gândi vreodată să spună că ar fi trebuit să cheltuim mai mult. Ceea ce facem noi acum este restabilirea disciplinei bugetare. Cu toate acestea, când ceva funcționează nu este neapărat suficient. Discursurile pe care le-am ascultat astăzi au evidențiat mai multe aspecte. Cu toții știm că zona euro nu a fost o zonă monetară optimă. Toată lumea considera că prin cadrul instituțional actual – o politică monetară centralizată, un pact de stabilitate și de creștere și coordonarea celorlalte politici economice – se va permite depășirea sau, cel puțin, reducerea diferențelor dintre statele membre. Nu a fost cazul. În perioadele favorabile, diferențele dintre ele doar au crescut; în perioadele nefavorabile, pilonii pe baza cărora a fost înființată uniunea monetară au fost lăsați în ruină. Principiul „niciun plan de salvare”, principiul „niciun faliment”, iar acum principiul „fără ieșire” ar putea fi, de asemenea, aruncate pe fereastră. Ne aflăm acum în situația lui Lenin: „Ce este de făcut?” Singura soluție este să avansăm în chestiunea uniunii politice. Salut tema euroobligațiunilor. Este un pas pozitiv în această direcție, dar mai are nevoie de îmbunătățiri. Dacă instituirea unei uniuni politici impune reformarea tratatelor prin convocarea unei convenții, atunci așa să fie. Există un proverb elen care spune că „regulile sunt pentru oamenii, și nu oamenii, pentru reguli”. Aceasta nu este o chestiune de continuare a trialogurilor până la ora trei dimineața sau de organizare a unor reuniuni ministeriale la ora șase dimineața. De acum înainte, haideți să ne gândim la ce se poate face pentru a remedia această situație. Cu toate acestea, primul pas este să votăm în favoarea acestui pachet și este un pas pozitiv în direcția cea bună. În caz contrar, vom face un efort inutil și, așa cum dl Ortega y Gasset tocmai a spus, efortul inutil duce la melancolie și – în politică – la opoziție."@ro18
"Je zrejmé, že sa nachádzame vo vážnej situácii, ktorá si od nás všetkých vyžaduje, aby sme boli zodpovední. Od nás všetkých, teda aj od Rady. To, čo nás dnes s Radou rozdeľuje, je téma hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Všetci vieme, že Pakt stability a rastu (PSR) nefunguje, pretože členské štáty sa rozhodli netrestať sa navzájom za porušenie rozpočtovej disciplíny. Azda preto, že v evanjeliu si prečítali výrok, ktorý hovorí: „Kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom.“ Tento Parlament totiž chce – a tým sa líši od Rady – zastaviť toto radostné kamarátstvo medzi vládami a nahradiť neobjektívne rozhodovanie rozhodovaním nestranným. Tento balík je dobrý a zaslúži si, aby sme zaň hlasovali. V najťažších časoch by nikto nemal ani len uvažovať o tom, že navrhne, aby sme míňali viac. Teraz sa snažíme obnoviť rozpočtovú disciplínu. Ak je však niečo dobré, nemusí to nevyhnutne aj stačiť. Prejavy, ktoré sme dnes počuli, poukázali na niekoľko vecí. Všetci sme vedeli, že eurozóna nie je optimálnou menovou zónou. Všetci si mysleli, že súčasný inštitucionálny rámec – centralizovaná menová politika, Pakt stability a rastu a koordinácia ostatných hospodárskych politík – umožní prekonať alebo aspoň zmenšiť rozdiely medzi členskými štátmi. To sa však nestalo. V dobrých časoch sa rozdiely len zvýšili a v zlých časoch sa piliere, na ktorých stála menová únia, zrútili. Tými piliermi bola zásada neposkytovania pomoci, zásada platiť si svoje záväzky a zásada nevylúčenia z eurozóny. Teraz sa ocitáme v situácii, keď sa môžeme ako Lenin pýtať, „čo robiť?“. Jediným riešením je napredovať v otázke politickej únie. Vítam emisiu eurobondov. Je to pozitívny krok týmto smerom, aj keď treba urobiť ešte viac. Ak si zriadenie politickej únie vyžaduje reformu zmlúv na základe zvolania stretnutia, urobme to. Jedno grécke príslovie totiž hovorí, že „pravidlá sa robia pre človeka a nie človek pre pravidlá.“ Nejde o to, aby sme pokračovali v trojstranných rokovaniach o tretej ráno, ani o ministerské stretnutia o šiestej ráno. Poďme odteraz rozmýšľať o tom, čo sa dá urobiť, aby sme situáciu napravili. Prvým krokom je však hlasovať za tento balík, ktorý je dobrým krokom správnym smerom. V opačnom prípade to bola márna snaha, a ako práve hovoril pán Ortega y Gasset, márna snaha vedie k melanchólii a v politike k opozícii."@sk19
"Gospod predsednik, očitno smo v resnem položaju, ki od nas zahteva odgovorno ravnanje. Od vseh nas, vključno s Svetom. Razlika, ki nas danes ločuje od Sveta, je vprašanje glasovanja z obratno kvalificirano večino. Vsi vemo, da pakt za stabilnost in rast nista delovala, ker so se države članice odločile, da druga druge ne bodo kaznovale za kršenje proračunske discipline. Morda je tako zato, ker so v evangeliju prebrale citat, ki pravi: „Tisti, ki je brez greha, naj prvi vrže kamen“. Ta parlament želi – in to ga razlikuje od Sveta – končati to veselo prijateljstvo med vladami in zamenjati pristranskega razsodnika z nepristranskim. Sveženj je dober in si zasluži izglasovanje. Ko so časi najtežji, ne bi nihče nikoli razmišljal o tem, da moramo potrošiti več. Zdaj pa ponovno vzpostavljamo proračunsko disciplino. Vendar pa nečesa, kar je dobro, ni nujno tudi dovolj. Govori, ki smo jih slišali danes, so pokazali več stvari. Vsi vemo, da območje evra ni območje optimalne valute. Vsi smo mislili, da bo veljavni institucionalni okvir – centralizirana monetarna politika, pakt za stabilnost in rast in usklajevanje drugih gospodarskih politik – omogočil, da se razlike med državami članicami premagajo ali vsaj zmanjšajo. To se ni zgodilo. V dobrih časih so se njihove razlike le povečale; v slabih časih pa so bili stebri, na katerih je bila ustvarjena monetarna unija, uničeni. Načelo o neprevzemanju finančne odgovornosti, načelo nekršenja pogodbenih obveznosti in načelo prepovedi izstopa bi lahko prav tako splavali po vodi. Zdaj smo se znašli v Leninovem položaju: „Kaj storiti?“ Edina rešitev je, da se pomaknemo naprej v zvezi s vprašanjem politične unije. Pozdravljam vprašanje evroobveznic. Gre za pozitiven korak v tej smeri, a storiti je treba več. Če je treba za vzpostavitev politične unije reformirati Pogodbe s sklicem zbora, naj bo tako. Nek grški pregovor pravi, da so pravila narejena za ljudi in ne ljudje za pravila. Ne gre za vprašanje nadaljevanja tristranskih pogovorov do treh zjutraj ali izvedbo ministrskih sestankov ob šestih zjutraj. Od zdaj naprej moramo razmišljati o tem, kaj je mogoče storiti, da se te razmere popravijo. Vendar pa je prvi korak ta, da glasujemo za ta sveženj, ki predstavlja dober korak v pravo smer. Drugače bodo naša prizadevanja jalova in, kakor je ravno dejal gospod Ortega y Gasset, jalova prizadevanja pripeljejo do melanholije in – v politiki – do nasprotovanj."@sl20
"Herr talman! Vi befinner oss helt klart i en allvarlig situation som kräver att vi alla tar vårt ansvar. Jag menar alla, även rådet. Den meningsskiljaktighet som finns mellan rådet och oss i dag handlar om frågan om omröstning med omvänd kvalificerad majoritet. Vi känner alla till att stabilitets- och tillväxtpakten inte har fungerat eftersom medlemsstaterna har bestämt sig för att straffa varandra för samtliga överträdelser av budgetdisciplinen. Anledningen är kanske att de har läst den del i evangeliet som säger att man ska låta den som är utan synd kasta första stenen. Vad parlamentet vill – och det är detta som skiljer parlamentet från rådet – är att få ett slut på denna glada kamratanda mellan regeringarna och byta ut en partisk domare mot en opartisk domare. Paketet är bra och förtjänar att röstas igenom. I de svåraste tider skulle man aldrig komma på tanken att säga att vi måste spendera mer. Det som vi gör nu är att återställa budgetdisciplinen. När något är bra är det dock inte nödvändigtvis tillräckligt. De anföranden som vi har hört i dag har visat många saker. Vi vet alla att euroområdet inte var något optimalt valutaområde. Alla trodde att den befintliga institutionella ramen – en centraliserad monetär politik, en stabilitets- och tillväxtpakt och samordning av den övriga ekonomiska politiken – skulle göra det möjligt att åtgärda eller åtminstone minska skillnaderna mellan medlemsstaterna. Så har inte blivit fallet. När goda tider rådde ökade bara skillnaderna, och när dåliga tider rådde ödelades de pelare som den monetära unionen byggde på. Principerna om inga räddningsåtgärder (”no bail-out”), inga uteblivna betalningar (”no default”) och nu inget utträde (”no exit”) skulle också kunna försvinna. Vi befinner oss nu i en situation som påminner om situationen när Lenin undrade vad man skulle göra. Den enda lösningen är att gå vidare i frågan om en politisk union. Jag välkomnar frågan om euroobligationer. Det är ett positivt steg i rätt riktning, men mer måste göras. Om det krävs att man reformerar fördragen genom att sammankalla ett konvent för att skapa en politisk union, så är det så. Det finns ett grekiskt ordspråk som säger att regler är gjorda för människan och att människan är inte gjord för regler. Det handlar inte om att fortsätta trepartsdialogen till klockan tre på natten eller att hålla ett ministermöte klockan sex på morgonen. Låt oss från och med nu fundera på vad vi kan göra för att åtgärda denna situation. Det första steget dock är att rösta för paketet, som är ett positivt steg i rätt riktning. Annars kommer vi att göra ett fåfängt försök och, liksom Ortega y Gasset just sade leder fåfänga försök till melankoli och, inom politiken, till opposition."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ortega y Gasset"13
"no bail out"21
"no default"15,21,12
"no exit"12
"no-default"14
"no-exit"14
"Τι να κάνουμε;"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph