Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-213-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-213-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, collega's, wij zitten in een heel diepe crisis waarbij we er niet alleen voor moeten zorgen dat we ons daar samen uithijsen, maar waarbij we er ook voor moeten zorgen dat we voorkomen dat we daar ooit opnieuw in terechtkomen. Precies daarom hebben wij een krachtig wetgevingskader nodig en precies daarom moeten wij als medewetgever, als Parlement ook onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn tenslotte de generatie die nú beslist over de toekomst van onze kinderen. Met de PPE hebben wij de moed, Voorzitter, om zo'n set aan regels erdoor te drukken. Wij moeten nu durven beslissen wat nodig is. We moeten er ook voor durven kiezen die beslissingen erdoor te drukken, ze te doen naleven, zelfs als we daarvoor tegen de stroom moeten ingaan. Wij begrijpen de mensen die de straat opgaan, meer nog, wat wij doen is precies een structureel antwoord geven op de zorgen van die mensen. Goede banen, duurzame groei en ruimte in de toekomst voor een adequaat sociaal beleid. Als wij een relevante speler willen blijven in een geglobaliseerde economie, dan moeten wij zorgen dat er meer coördinatie is tussen economisch en begrotingsbeleid, meer coördinatie ook tussen het economisch beleid en het beleid inzake het concurrentievermogen van de lidstaten. Dan hebben we natuurlijk investeringen in de economie nodig, maar dan hebben we vooral ook nodig dat niemand zomaar de vrijheid kan nemen om af te wijken van afgesproken regels, want dan trekt men ook de anderen mee de diepte in. Voorzitters, het pakket dat uiteindelijk uit de onderhandelingen is gekomen, geeft een sterk antwoord op die vereisten en dat geeft ook een antwoord op de fouten van het verleden. Alleen - en dat is ingegeven door het gedrag van het verleden - moeten we het preventieve luik van het stabiliteitspact nog versterken, want als een lidstaat een verkeerde weg opgaat, dan kunnen we het niet laten afhangen van politiek gemarchandeer in de Raad wat uiteindelijk de tegenreactie vanuit Europa zal zijn. Ik hoop dus dat we hier morgen goed stemmen, dat we het pakket steunen, maar dat we tegelijk onszelf nog de kans geven om met de Raad een laatste onderhandeling aan te gaan om dit punt nog te versterken."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, nalézáme se ve velmi hluboké krizi, z níž nejen že se musíme vymanit, ale musíme také zabránit tomu, abychom se v ní ještě někdy ocitli. Právě proto potřebujeme silný legislativní rámec a právě proto musíme coby spolutvůrci právních předpisů, coby Parlament, nést svoji odpovědnost. Koneckonců jsme generací, která dnes rozhoduje o budoucnosti našich dětí. My ve skupině Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) máme odvahu takový soubor pravidel prosazovat. Teď musíme mít odvahu rozhodnout, jaké kroky jsou zapotřebí. Musíme mít rovněž odvahu takové kroky prosadit a zajistit jejich dodržování, i kdyby to mělo znamenat, že budeme muset plavat proti proudu. Chápeme ty, kdo se vydávají do ulic, aby protestovali, ba co víc, na obavy těchto lidí nabízíme přesnou strukturální odpověď: dobrá pracovní místa, udržitelný růst a budoucí prostor pro dostačující sociální politiku. Chceme-li zůstat významným hráčem globalizované ekonomiky, musíme zajistit větší koordinaci hospodářských a rozpočtových politik, stejně jako větší koordinaci hospodářské politiky a politiky konkurenceschopnosti členských států. Pro tento účel samozřejmě potřebujeme investice do ekonomiky, ale především potřebujeme zaručit, že nikomu nebude dovoleno bez vážného důvodu se odchylovat od dohodnutých pravidel, protože to znamená, že s sebou do propasti stáhne i ostatní. Balíček, který z vyjednávání nakonec vzešel, přináší důraznou odpověď na tyto požadavky a rovněž odpověď na chyby z minulosti. Jde jen o to – dává k tomu podnět naše dřívější chování – dále posílit preventivní hledisko Paktu stability, protože vydá-li se některý členský stát po nesprávné cestě, nesmíme dopustit, aby se to stalo předmětem politického kupčení v Radě, k čemuž by jinak v Evropě nakonec došlo. Doufám tedy, že budeme hlasovat pro přijetí tohoto balíčku, že jej podpoříme, ale také že sami sobě dáme příležitost k zahájení posledního kola jednání s Radou, která nám umožní tento aspekt dále posílit."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vi er i dyb krise og ikke blot en krise, vi skal forsøge at slippe ud af, men også en krise vi skal undgå at havne i igen nogensinde. Og det er netop derfor, har vi brug for en stærk lovgivningsmæssig ramme, og netop derfor, at vi som medlovgiver, som Parlament, også skal bære et ansvar. Vi er, når det kommer til stykket, den generation, der lige nu afgør vores børns fremtid. Vi i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har modet til at gennemføre et sådant regelsæt. Vi skal nu have modet til at beslutte hvilke tiltag, der er nødvendige. Vi skal ligeledes have modet til at gennemføre sådanne beslutninger og sikre, at de bliver overholdt, selv om det betyder, at vi skal svømme mod strømmen. Vi forstår godt, at folk går på gaden for at protestere, og hvad mere er, så udgør det, vi gør nu, et præcist strukturelt svar på disse menneskers bekymringer, nemlig gode job, bæredygtig vækst og plads i fremtiden til en hensigtsmæssig socialpolitik. Hvis vi ønsker fortsat at være en relevant aktør inden for den globale økonomi, bliver vi nødt til at sikre større samordning mellem de økonomiske politikker og budgetpolitikker såvel som større samordning mellem den økonomiske politik og politikken for medlemsstaternes konkurrenceevne. Til det formål har vi tydeligt nok brug for investering i økonomien, men det, vi først og fremmest har brug for, er at sikre, at ingen får lov til at bryde aftalte regler uden gyldig grund, da det kunne betyde, at de risikerer at trække andre med ned i dyndet. Den pakke, der til sidst kom ud af forhandlingerne, er et kraftigt svar på disse krav og ligeledes et svar på fortidens fejltagelser. Det vigtigste – og dette er foranlediget af den måde, vi har opført os på tidligere – er, at vi i højere grad skal styrke det præventive aspekt i stabilitetspagten, for hvis en medlemsstat tager den forkerte vej, kan vi ikke tillade, at den bliver genstand for politisk forhandling i Rådet, hvilket i sidste instans er det, der vil være svaret fra Europas side. Derfor håber jeg, at vi her vil stemme for og støtte denne pakke, men ligeledes at vi vil give os selv mulighed for at indlede en sidste forhandlingsrunde med Rådet for yderligere at kunne styrke denne pakke."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stecken in einer ganz tiefen Krise, und wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass wir wieder aus ihr herausfinden, sondern wir müssen auch verhindern, dass wir jemals wieder in eine solche Krise hineingeraten. Aus genau diesem Grund brauchen wir einen starken Rechtsrahmen, und aus genau diesem Grund müssen wir als Mitgesetzgeber, als Parlament, auch unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Schließlich sind wir die Generation, die derzeit über die Zukunft unserer Kinder entscheidet. Wir von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) haben den Mut, ein solches Regelwerk durchzusetzen. Wir müssen jetzt den Mut haben, zu entscheiden, was getan werden muss. Wir müssen auch den Mut haben, zu beschließen, solche Entscheidungen durchzusetzen, dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden, auch wenn das bedeutet, dass wir gegen den Strom schwimmen müssen. Wir verstehen die Menschen, die auf die Straße gehen, um zu protestieren; mehr noch, was wir tun, ist ja gerade, eine strukturelle Antwort auf die Sorgen dieser Menschen zu geben: gute Arbeitsplätze, nachhaltiges Wachstum und auch zukünftig Raum für eine angemessene Sozialpolitik. Wenn wir in einer globalisierten Wirtschaft ein relevanter Player bleiben wollen, dann müssen wir für eine stärkere Koordinierung zwischen der Wirtschafts- und der Haushaltspolitik sorgen und auch für eine stärkere Koordinierung zwischen der Wirtschaftspolitik und der Politik bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck sind natürlich Investitionen in die Wirtschaft erforderlich, vor allem aber ist es erforderlich, dass wir dafür sorgen, dass sich niemand die Freiheit nehmen kann, ohne triftigen Grund von den vereinbarten Regeln abzuweichen, denn das bedeutet, die anderen mit in den Abgrund zu reißen. Das Paket, das schließlich als Ergebnis der Verhandlungen vorgelegt wurde, gibt eine starke Antwort auf diese Forderungen, und es gibt auch eine Antwort auf die Fehler der Vergangenheit. Allerdings – und das liegt in unserem Verhalten in der Vergangenheit begründet – müssen wir den präventiven Aspekt des Stabilitätspakts weiter stärken, denn wenn ein Mitgliedstaat einen falschen Kurs eingeschlagen hat, dann können wir es nicht vom politischen Geschacher im Rat abhängig machen, wie die Gegenreaktion Europas letztendlich ausfällt. Daher hoffe ich, dass wir hier morgen die richtige Entscheidung treffen werden, dass wir dieses Paket unterstützen werden, dass wir uns gleichzeitig aber noch die Gelegenheit geben, eine abschließende Verhandlungsrunde mit dem Rat zu beginnen, um diesen Aspekt weiter zu stärken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουμε μια βαθύτατη κρίση, έναντι της οποίας δεν πρέπει να διασφαλίσουμε απλώς τον απεγκλωβισμό μας, αλλά και να προστατευθούμε από την πιθανότητα επανεγκλωβισμού μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει και εμείς, ως συννομοθέτες, ως Κοινοβούλιο, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αποτελούμε, εξάλλου, τη γενιά η οποία αποφασίζει σήμερα για το μέλλον των παιδιών μας. Οι βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) έχουμε το θάρρος να προωθήσουμε αυτήν τη δέσμη κανόνων. Πρέπει τώρα να έχουμε και το θάρρος να αποφασίσουμε τι είδους δράση απαιτείται. Πρέπει εξίσου να έχουμε το σθένος να επιλέξουμε την προώθηση αυτών των αποφάσεων, να διασφαλίσουμε την τήρησή τους, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Κατανοούμε τους πολίτες που διαδηλώνουν στους δρόμους και, επιπλέον, αυτό που πράττουμε συνιστά συγκεκριμένη δομημένη απάντηση στις ανησυχίες αυτών των πολιτών: ικανοποιητικές θέσεις εργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και χώρο στο μέλλον για την άσκηση επαρκούς κοινωνικής πολιτικής. Εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε ενεργοί παράγοντες σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, πρέπει να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτόν, προφανώς απαιτούνται επενδύσεις στην οικονομία, αλλά αυτό που πρωτίστως απαιτείται είναι να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα επιτρέπεται να υπαναχωρήσει από τους συμφωνηθέντες κανόνες χωρίς ουσιαστικό λόγο, διότι τούτο συνεπάγεται ότι θα συμπαρασύρουμε και άλλους στην καταστροφή. Η δέσμη προτάσεων που προέκυψε εντέλει από τις διαπραγματεύσεις αποτελεί μια ισχυρή απάντηση στις απαιτήσεις αυτές, αλλά και απάντηση στα σφάλματα του παρελθόντος. Το μόνο πρόβλημα είναι –και τούτο οφείλεται στη συμπεριφορά μας κατά το παρελθόν– ότι πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω το προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας, δεδομένου ότι, εάν ένα κράτος μέλος ακολουθεί τη λάθος οδό, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, που θα αποτελέσει εντέλει και την απάντηση της Ευρώπης. Συνεπώς, ευελπιστώ ότι εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ, ότι θα υποστηρίξουμε αυτήν τη δέσμη προτάσεων, αλλά και ότι θα παράσχουμε επίσης στον εαυτό μας την ευκαιρία να δρομολογήσουμε έναν τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συγκεκριμένη θέση."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we are in a very deep crisis, and not only one from which we have to ensure that we extricate ourselves, but also one which we must prevent ourselves from ever landing in again. It is for that very reason that we need a strong legislative framework and for that very reason that we, as a co-legislator, as Parliament, also have to shoulder our responsibilities. After all, we are the generation that is currently deciding the future of our children. We, in the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules. We must now have the courage to decide what action is needed. We must also have the courage to choose to push such decisions through, to ensure they are complied with, even if that means we have to swim against the tide. We understand the people who are taking to the streets to protest and, what is more, what we are doing is giving a precise structural answer to those people’s concerns: good jobs, sustainable growth and room in the future for an adequate social policy. If we want to remain a relevant player in a globalised economy, then we have to ensure greater coordination between economic and budgetary policies, as well as greater coordination between the economic policy and the policy on the competitiveness of Member States. To that end, we obviously need investment in the economy but what we need, first of all, is to ensure that no one is allowed the liberty to depart from agreed rules without a valid reason, because that means dragging others into the quagmire as well. The package that eventually came out of the negotiations provides a strong answer to those requirements, and it also provides an answer to the mistakes of the past. The only thing is – and this is prompted by our behaviour in the past – that we must further strengthen the preventive aspect of the Stability Pact, because if a Member State goes down the wrong road, then we cannot allow it to become subject to political bargaining in the Council, which is ultimately what the response from Europe will be. I therefore hope that we here will be casting a vote in favour, that we will support this package, but also that we will give ourselves the opportunity to start a final round of negotiations with the Council in order to strengthen this point further."@en4
"Señor Presidente, Señorías, nos encontramos en una crisis muy profunda, y no solo es una crisis de la que tenemos que garantizar nuestra salida, sino también una crisis en la que debemos evitar volver a caer jamás. Precisamente por esa razón, necesitamos un marco legislativo sólido y, precisamente por esa misma razón, nosotros, como colegislador, como Parlamento, también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Al fin y al cabo, somos la generación que actualmente está decidiendo el futuro de nuestros hijos. En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) tenemos el valor de hacer que se apruebe dicho conjunto de normas. Ahora debemos tener la valentía de decidir qué acción es necesaria. También debemos tener el valor de optar por hacer que se aprueben tales decisiones, de garantizar que se cumplan, aunque eso implique que tengamos que nadar contra corriente. Comprendemos a las personas que están echándose a las calles para protestar y, además, lo que estamos haciendo está dando una respuesta estructural precisa a las preocupaciones de esas personas: unos buenos puestos de trabajo, un crecimiento sostenible y la posibilidad en el futuro de contar con una política social adecuada. Si queremos seguir siendo un agente competente en una economía globalizada, entonces tenemos que garantizar una mayor coordinación entre las políticas económicas y presupuestarias, así como una mayor coordinación entre la política económica y la política relativa a la competitividad de los Estados miembros. Con ese propósito, obviamente necesitamos inversión en la economía pero, ante todo, lo que necesitamos es asegurar que a nadie se le dé la libertad de apartarse de las normas acordadas sin una razón válida, porque eso implica arrastrar a otros al atolladero también. El paquete que al final ha resultado de las negociaciones proporciona una respuesta firme a esas necesidades, así como también da respuesta a los errores del pasado. Lo único es ―y esto se debe a nuestro comportamiento en el pasado― que debemos fortalecer aún más el aspecto preventivo del Pacto de Estabilidad, porque, si un Estado miembro va por el camino equivocado, entonces no podemos permitir que pase a ser objeto de negociaciones políticas en el Consejo, lo cual será en última instancia la respuesta de Europa. Por tanto, espero que quienes estamos aquí emitamos un voto favorable, que apoyemos este paquete, pero también que nos demos la oportunidad de iniciar una ronda final de negociaciones con el Consejo a fin de reforzar aún más este punto."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Oleme väga sügavas kriisis ja mitte üksnes sellises, millest peame välja rabelema, vaid ka sellises, kuhu me ei tohiks enam mitte kunagi sattuda. Just sel põhjusel vajamegi tugevat õigusraamistikku ning sel põhjusel peame meie kaasseadusandjatena, parlamendina, võtma enda kanda kohustusi. Lõppude lõpuks oleme meie ju põlvkond, mis praegu otsustab oma laste tuleviku. Meil Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatlike) fraktsioonis on julgust sellised eeskirjad läbi suruda. Praegu peab meil olema julgust otsustada, mida on vaja ette võtta. Meil peab olema ka julgust sellised otsused läbi suruda; tagada, et neid järgitaks, isegi kui see tähendab, et peame ujuma vastuvoolu. Mõistame inimesi, kes tänavatel protestivad, ning veelgi enam – me anname nende inimeste muredele täpse strukturaalse vastuse: head töökohad, jätkusuutlik areng ja tulevikus võimalus adekvaatseks sotsiaalpoliitikaks. Kui soovime jääda globaliseeruvas majanduses arvestataks jõuks, siis peame tagama parema majandus- ja eelarvepoliitika kooskõla ning parema majanduspoliitika ja liikmesriikide konkurentsipoliitika kooskõla. Selleks et seda saavutada, vajame ilmselt investeeringuid majandusse, kuid kõigepealt on meil vaja tagada, et kellelgi ei oleks vabadust rikkuda kokkulepitud reegleid ilma mõjuva põhjuseta, sest nii tõmmatakse ka teised mülkasse. Pakett, mille üle läbirääkimised on nüüd lõppenud, annab neile nõuetele selge vastuse. Samuti annab see vastuse minevikus tehtud vigadele. Ainuke asi on – ja seda on ajendanud meie varasem käitumine –, et peame veelgi tugevdama stabiilsuspakti ennetavat aspekti, sest kui liikmesriik astub valele teele, siis me ei saa lubada, et see tooks nõukogus kaasa poliitilise kauplemise, mis on lõppkokkuvõttes Euroopa vastus. Seega loodan, et hääletame poolt, et toetame seda paketti, kuid loodan ka, et anname endale võimaluse alustada nõukoguga viimast läbirääkimiste ringi, et seda punkti veelgi tugevdada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme hyvin syvässä kriisissä, ja meidän on sekä varmistettava siitä selviytyminen että ehkäistävä sen toistuminen enää koskaan. Juuri tästä syystä tarvitsemme vahvan lainsäädäntökehyksen ja juuri tästä syystä meidän on toisena lainsäätäjänä, parlamenttina, myös kannettava vastuumme. Loppujen lopuksi sukupolvemme tekee nyt päätöksiä lastemme tulevaisuudesta. Meillä Euroopan kansapuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmässä on rohkeutta ajaa läpi tällaisia sääntöjä. Meillä on nyt oltava rohkeutta päättää, mitä toimia tarvitaan. Meillä on myös oltava rohkeutta valita näiden päätösten ajaminen läpi, sen varmistaminen, että niitä noudatetaan, vaikka se tarkoittaakin vastavirtaan uimista. Ymmärrämme ihmisiä, jotka osoittavat mieltään kaduilla, ja me jopa tarjoamme tarkan rakenteellisen vastauksen näiden ihmisten huoliin: hyviä työpaikkoja, kestävää kasvua ja tulevaisuudessakin sijaa riittävälle sosiaalipolitiikalle. Jos haluamme edelleen olla varteenotettava toimija globaalissa taloudessa, meidän on varmistettava entistä laajempi koordinointi talous- ja budjettipolitiikan välillä sekä entistä laajempi koordinointi talouspolitiikan ja jäsenvaltioiden kilpailukykyä koskevan politiikan välillä. Tähän tarvitaan tietenkin investointeja talouteen, mutta ennen kaikkea meidän on varmistettava, ettei kenenkään sallita poiketa hyväksytyistä säännöistä ilman pätevää syytä, sillä se merkitsee myös muiden vetämistä suohon. Neuvotteluissa lopulta aikaansaatu paketti on voimakas vastaus näihin vaatimuksiin, ja se tarjoaa vastauksen myös menneisyyden virheisiin. Ainoa asia, jota meidän on edelleen vahvistettava – ja tätä edellyttää aiempi toimintamme – on vakaussopimuksen ennalta ehkäisevä näkökulma, koska jos jäsenvaltio valitsee väärän tien, emme voi sallia sen joutuvan poliittisen kaupanteon välineeksi neuvostossa, sillä se on viime kädessä Euroopan vastaus. Tämän vuoksi toivon meidän täällä antavan äänemme puolesta, tukevan tätä pakettia, mutta toivon myös, että annamme itsellemme mahdollisuuden aloittaa viimeinen neuvottelukierros neuvoston kanssa tämän seikan vahvistamiseksi edelleen."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes au cœur d’une crise très profonde, dont nous devons non seulement nous efforcer de nous extirper, mais également dans laquelle nous devons éviter de replonger. C’est pour cette raison très précise que nous avons besoin d’un cadre législatif solide et que, en tant que colégislateur, en tant que Parlement, nous devons également endosser nos responsabilités. Au fond, notre génération décide actuellement de l’avenir de nos enfants. Le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) se doit d’encourager l’adoption d’un tel ensemble de règles. Nous devons à présent avoir le courage de décider des mesures nécessaires. Nous devons également avoir le courage de choisir d’appuyer de telles décisions, de veiller à ce qu’elles soient respectées, même si cela signifie que nous devons nager à contre-courant. Nous comprenons les citoyens qui descendent dans les rues pour manifester. En outre, en agissant ainsi, nous apportons une réponse structurelle précise aux préoccupations de ces citoyens: des emplois de qualité, une croissance durable et une place dans le futur pour une politique sociale adéquate. Si nous voulons demeurer un acteur de poids au sein d’une économie mondialisée, nous devons améliorer la coordination entre les politiques économiques et budgétaires, de même qu’entre la politique économique et la politique en matière de compétitivité des États membres. À cette fin, il est clair que nous avons besoin d’investissements dans l’économie, mais, surtout, de veiller à ce que personne ne soit autorisé à s’écarter des règles convenues sans raison valable, car cela a pour conséquence d’entraîner également les autres dans le bourbier. Le paquet qui est finalement ressorti des négociations apporte une réponse forte à ces exigences, de même qu’une réponse aux erreurs du passé. La seule chose est que – et c’est notre comportement par le passé qui le veut – nous devons renforcer davantage l’aspect préventif du pacte de stabilité. En effet, si un État membre emprunte la mauvaise voie, nous ne pouvons permettre qu’il devienne l’objet de négociations politiques au sein du Conseil, ce qui, au bout du compte, sera la réponse de l’Europe. J’espère dès lors que nous voterons pour, que nous soutiendrons ce paquet, mais aussi que nous nous accorderons la possibilité d’entamer un dernier tour de négociations avec le Conseil afin de renforcer ce point plus avant."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon mély válságban vagyunk, és nemcsak arról kell gondoskodnunk, hogy kimásszunk belőle, hanem arról is, hogy soha többé ne juthassunk ugyanide. Pontosan ezért van szükségünk határozott jogszabályi keretrendszerre, és pontosan ezért kell társjogalkotóként nekünk is vállalnunk saját felelősségünket. Végül is mi vagyunk az a generáció, amely jelenleg dönt gyermekeink jövőjéről. Bennünk, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportban megvan a bátorság ahhoz, hogy keresztülvigyük ezeket a szabályokat. Vennünk kell most a bátorságot, hogy eldöntsük, milyen intézkedésre van szükség. Ahhoz is vennünk kell a bátorságot, hogy úgy döntsünk, hogy keresztülvisszük ezeket a döntéseket, hogy gondoskodunk a betartásukról, még ha ez azt is jelenti, hogy árral szemben kell úsznunk. Megértjük azokat, akik az utcára vonulnak, hogy tiltakozzanak, sőt mi több, éppen azt tesszük, hogy pontos strukturális választ adunk ezeknek az embereknek az aggodalmaira: jó munkahelyeket, fenntartható növekedést és a jövőben teret a megfelelő szociálpolitika számára. Ha befolyással bíró szereplők akarunk maradni a globalizálódott gazdaságban, akkor biztosítanunk kell a gazdasági és költségvetési politikák közötti, illetve a gazdaságpolitika és a tagállamok versenyképességére vonatkozó politika közötti nagyobb összhangot. E célból nyilvánvalóan gazdasági beruházásokra van szükségünk, de mindenekelőtt arra van szükség, hogy gondoskodjunk arról, hogy senki ne tehesse meg szabadon, hogy alapos ok nélkül eltér a megállapodás szerinti szabályoktól, mert az azt jelenti, hogy másokat is magával ránt a posványba. A csomag, amely a tárgyalások során végül megszületett, határozott választ ad ezekre a követelményekre, és választ ad a múlt hibáira is. Az egyedüli feladat az – és ezt a múltbeli magatartásunk vetette fel –, hogy tovább kell erősítenünk a Stabilitási Paktum megelőzést célzó megközelítését, mert ha egy tagállam elindul lefelé a lejtőn, akkor nem engedhetjük meg, hogy politikai alku tárgyává váljon a Tanácsban, hogy végső soron mi lesz Európa válasza. Ezért remélem, hogy a csomag mellett adjuk le szavazatunkat, hogy támogatni fogjuk ezt a csomagot, de azt is, hogy megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy egy végső tárgyalási fordulót indítsunk el a Tanáccsal e pont további megerősítése érdekében."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo nel bel mezzo di una crisi molto profonda, e non è solo necessario uscirne, ma anche assicurarsi che non accada di nuovo. è proprio per questa ragione che ci occorre un quadro legislativo solido ed è proprio per questo motivo che noi, in veste di colegislatori, di Parlamento, dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità. Dopo tutto, siamo la generazione che sta attualmente decidendo il futuro dei propri figli. Noi del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) abbiamo il coraggio di proporre un insieme di misure che vanno in questa direzione. Adesso dobbiamo avere il coraggio di decidere quali azioni intraprendere. Dobbiamo anche avere il coraggio di scegliere di imporre tali decisioni, assicurarci che vengano rispettate, anche se ciò significa nuotare controcorrente. Capiamo le persone che si stanno riversando sulle strade per protestare e, inoltre, noi stiamo proponendo una risposta strutturale precisa alle loro preoccupazioni: posti di lavoro di qualità, crescita sostenibile e la possibilità di una politica sociale adeguata in futuro. Se vogliamo restare protagonisti nell’economia globalizzata, dobbiamo garantire un maggior coordinamento tra politiche economiche e di bilancio, nonché tra la politica economica e quella in materia di competitività degli Stati membri. A tal fine, ci occorrono naturalmente investimenti in campo economico ma quel che ci serve innanzi tutto è la certezza che nessuno possa avere la libertà di violare le norme convenute senza un motivo valido, in quanto ciò significherebbe trascinare anche gli altri nel pantano. Il pacchetto emerso dai negoziati fornisce una risposta potente a tali requisiti, e anche agli errori del passato. L’unica cosa (una conseguenza del nostro comportamento in passato) è che dobbiamo rafforzare ulteriormente l’aspetto preventivo del Patto di stabilità, perché se uno Stato membro imbocca la strada sbagliata, non possiamo permettere che la risposta dell’Europa diventi oggetto di mercanteggiamenti politici in seno al Consiglio. Spero pertanto che voteremo a favore, che sosterremo il pacchetto, ma anche che ci regaleremo la possibilità di avviare un ciclo finale di negoziati col Consiglio per rafforzare ulteriormente questo punto."@it12
"Pone pirmininke ponios ir ponai, išgyvename labai gilią krizę, ir ne tik tokią, kurią turime įveikti, bet ir tokią, nuo kurios turime apsisaugoti ateityje, kad vėl nepatektume į keblią padėtį. Būtent todėl reikia stiprios teisės aktų sistemos ir todėl šis Parlamentas, kaip bendras teisės aktų leidėjas, turi prisiimti savo įsipareigojimus. Galiausiai, esame karta, kuri šiuo metu sprendžia mūsų vaikų ateities likimą. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija turi pakankamai drąsos, kad galiausiai būtų priimtas toks taisyklių rinkinys. Dabar turime drąsiai nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis. Be to, turime turėti drąsos pasiūlyti ir priimti tokius sprendimus bei užtikrinti, kad jie būtų vykdomi, net jei tai reiškia, kad turime pasipriešinti bendrai pozicijai. Suprantame žmones, kurie išeina į gatves protestuoti ir kartu pateikiame atsaką į tų žmonių susirūpinimą, kuris yra tikslus, struktūrinis atsakymas: kokybiškos darbo vietos, tvarus augimas ir galimybė ateityje sukurti tinkamą socialinę politiką. Jei siekiame išlikti svarbiu veikėju globalizuotoje ekonomikoje, turime užtikrinti geresnį ekonominės ir biudžeto politikos krypčių koordinavimą, taip pat geresnį ekonominės politikos ir valstybių narių konkurencijos politikos koordinavimą. Kad įgyvendintume tokį tikslą, akivaizdu, kad reikia investicijų į ekonomikos plėtrą, tačiau, visų pirma, mums reikia užtikrinti, kad be pagrįstos priežasties niekam nebūtų suteikta privilegija nesilaikyti tarptautiniu mastu suderintų taisyklių, nes tai prilygsta ir kitų šalių tempimui į liūną. Paketas, kurį galiausiai pavyko parengti po ilgų derybų, yra tvirtas atsakas į tuos reikalavimus, ir jame pateikiamas atsakymas dėl praeities klaidų. Vienintelis svarbus dalykas – ir to pagrindas yra mūsų elgesys praeityje – yra tai, kad ir toliau turime stiprinti Stabilumo ir augimo pakto prevencinį aspektą, nes valstybei narei pasukus neteisinga kryptimi negalime leisti, kad tai taptų politinių derybų Taryboje tema, nes galiausiai toks ir bus Europos atsakas į problemą. Todėl tikiuosi, kad balsuosime už ir kad pritarsime tam paketui, tačiau kartu tikiuosi, kad, siekdami sustiprinti šią poziciją, sudarysime sau galimybę pradėti galutinį derybų su Taryba etapą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs atrodamies dziļā krīzē, un mums jāpanāk ne tikai tas, ka izkļūstam no šīs krīzes, bet arī tas, ka mēs nekad vairs tādā nenonākam. Tieši šā iemesla dēļ mums vajadzīga stingra normatīva sistēma, un tieši šā iemesla dēļ mums kā vienam no likumdevējiem, kā Parlamentam arī jānes atbildība. Galu galā mēs esam paaudze, kas pašlaik izlemj savu bērnu nākotni. Mums Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupā ir drosme virzīt uz priekšu šādu noteikumu kopumu. Mums tagad jābūt drosmei lemt, kāda rīcība ir vajadzīga. Mums jābūt arī drosmei pieņemt šādus lēmumus, nodrošināt, ka tie tiek pildīti, pat ja tas nozīmē, ka mums jāiet pret straumi. Mēs saprotam cilvēkus, kas iziet uz ielām protestēt, un turklāt mēs darām to, ka dodam precīzu strukturālu atbildi šīm cilvēku bažām: labas darbavietas, ilgtspējīgu izaugsmi un turpmāk telpu atbilstīgai sociālai politikai. Ja mēs gribam joprojām būt vērā ņemami globalizētas ekonomikas dalībnieki, mums jānodrošina lielāka saskaņotība starp ekonomikas un budžeta politiku, kā arī lielāka saskaņotība starp ekonomikas politiku un dalībvalstu konkurētspējas politiku. Šajā nolūkā mums acīmredzot ir vajadzīgi ieguldījumi ekonomikā, bet mums arī jānodrošina, ka nevienam netiek ļauts atkāpties no noteikumiem, par kuriem esam vienojušies, bez nopietna iemesla, jo tas nozīmē, ka arī pārējie tiek ievilkti muklājā. Tiesību aktu kopums, kas tika panākts sarunu nobeigumā, sniedz stingru atbildi par šīm prasībām, un tas arī sniedz atbildi par pagātnes kļūdām. Vienīgais — un par to liek domāt jūsu iepriekšējā izturēšanās — mums turpmāk jāstiprina Stabilitātes pakta preventīvais aspekts, jo, ja kāda dalībvalsts aiziet nepareizā virzienā, mēs nevaram pieļaut, ka tas kļūst par politiskas tirgošanās tematu Padomē, un tā būs Eiropas galīgā atbilde. Tāpēc es ceru, ka mēs šeit nodosim savas balsis par atbalstu šim tiesību aktu kopumam, bet arī ka dosim sev iespēju sākt nobeiguma sarunu kārtu ar Padomi, lai nostiprinātu šo punktu vēl vairāk."@lv13
"Voorzitter, collega's, wij zitten in een heel diepe crisis waarbij we er niet alleen voor moeten zorgen dat we ons daar samen uithijsen, maar waarbij we er ook voor moeten zorgen dat we voorkomen dat we daar ooit opnieuw in terechtkomen. Precies daarom hebben wij een krachtig wetgevingskader nodig en precies daarom moeten wij als medewetgever, als Parlement ook onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn tenslotte de generatie die nú beslist over de toekomst van onze kinderen. Met de PPE hebben wij de moed, Voorzitter, om zo'n set aan regels erdoor te drukken. Wij moeten nu durven beslissen wat nodig is. We moeten er ook voor durven kiezen die beslissingen erdoor te drukken, ze te doen naleven, zelfs als we daarvoor tegen de stroom moeten ingaan. Wij begrijpen de mensen die de straat opgaan, meer nog, wat wij doen is precies een structureel antwoord geven op de zorgen van die mensen. Goede banen, duurzame groei en ruimte in de toekomst voor een adequaat sociaal beleid. Als wij een relevante speler willen blijven in een geglobaliseerde economie, dan moeten wij zorgen dat er meer coördinatie is tussen economisch en begrotingsbeleid, meer coördinatie ook tussen het economisch beleid en het beleid inzake het concurrentievermogen van de lidstaten. Dan hebben we natuurlijk investeringen in de economie nodig, maar dan hebben we vooral ook nodig dat niemand zomaar de vrijheid kan nemen om af te wijken van afgesproken regels, want dan trekt men ook de anderen mee de diepte in. Voorzitters, het pakket dat uiteindelijk uit de onderhandelingen is gekomen, geeft een sterk antwoord op die vereisten en dat geeft ook een antwoord op de fouten van het verleden. Alleen - en dat is ingegeven door het gedrag van het verleden - moeten we het preventieve luik van het stabiliteitspact nog versterken, want als een lidstaat een verkeerde weg opgaat, dan kunnen we het niet laten afhangen van politiek gemarchandeer in de Raad wat uiteindelijk de tegenreactie vanuit Europa zal zijn. Ik hoop dus dat we hier morgen goed stemmen, dat we het pakket steunen, maar dat we tegelijk onszelf nog de kans geven om met de Raad een laatste onderhandeling aan te gaan om dit punt nog te versterken."@mt15
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Znajdujemy się w bardzo głębokim kryzysie i nie tylko musimy znaleźć sposób wyjścia z niego, ale musimy też zadbać, aby nigdy więcej się w nim nie znaleźć. Z tego właśnie powodu potrzebujemy solidnych ram legislacyjnych i z tego powodu musimy – jako współprawodawca, jako Parlament – udźwignąć swoją odpowiedzialność. Ostatecznie jako pokolenie decydujemy właśnie o przyszłości naszych dzieci. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad. Teraz musimy mieć odwagę, aby podjąć decyzje dotyczące koniecznych działań. Musimy też mieć odwagę, by przeforsować te decyzje i zagwarantować ich przestrzeganie, nawet jeżeli będzie to oznaczało konieczność popłynięcia pod prąd. Rozumiemy ludzi, którzy wychodzą na ulice protestować; dodam też, że to, co robimy, stanowi właśnie strukturalną odpowiedź na ich problemy, gdyż zaowocuje dobrymi miejscami pracy, trwałym wzrostem i możliwością prowadzenia w przyszłości adekwatnej polityki społecznej. Jeżeli chcemy pozostać liczącym się graczem w zglobalizowanej gospodarce, musimy zapewnić lepszą koordynację między polityką gospodarczą a budżetową, jak też lepszą koordynację między polityką gospodarczą a polityką konkurencyjności państw członkowskich. W tym celu musimy oczywiście inwestować w gospodarkę, ale w pierwszym rzędzie musimy zagwarantować, że nikt nie będzie mógł bez uzasadnionego powodu odejść od uzgodnionych zasad, gdyż oznacza to również wpędzanie w tarapaty innych. Pakiet, który jest ostatecznym wynikiem negocjacji, stanowi dobrą odpowiedź na te wymagania, jak też reakcję na błędy przeszłości. Chodzi o to – i wynika to z naszego zachowania w przeszłości – że musimy dodatkowo usprawnić funkcję zapobiegawczą paktu stabilności, gdyż jeżeli państwo członkowskie podąża niewłaściwą drogą, nie może to stać się tematem targów politycznych w Radzie, a taka jest ostatecznie reakcja Europy. Mam więc nadzieję, że przyjmiemy tutaj przedmiotowy pakiet, głosując za nim, ale też, że damy sobie sposobność do rozpoczęcia ostatniej rundy negocjacji z Radą w celu uzyskania dodatkowego postępu w tej kwestii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, enfrentamos uma crise muito grave, de que temos de sair, e em que não poderemos voltar a cair. Por conseguinte, necessitamos de um quadro legislativo forte e, enquanto co-legislador, o Parlamento deve igualmente assumir as suas responsabilidades. Afinal, somos a geração que decide neste momento o futuro dos nossos filhos. Nós, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), temos a coragem de apresentar este conjunto de normas. Agora devemos ter a coragem de decidir as medidas necessárias. Devemos igualmente ter a coragem de fazer avançar estas decisões, de garantir o seu cumprimento, mesmo que tenhamos de nadar contra a maré. Compreendemos as pessoas que protestam nas ruas e, sobretudo, as nossas medidas destinam-se a dar uma resposta estrutural precisa às preocupações desses cidadãos: bons empregos, um crescimento sustentável e espaço no futuro para uma política social adequada. Se pretendemos manter-nos um interveniente relevante numa economia global, então temos de garantir uma maior coordenação entre as políticas económicas e orçamentais, e uma maior coordenação entre a política económica e a política em matéria da competitividade dos Estados­Membros. Para o conseguirmos, necessitamos obviamente de investimento na economia, mas necessitamos sobretudo de garantir que ninguém possa violar as normas acordadas sem um motivo válido, porque isso implica arrastar os outros para a mesma situação difícil. O pacote que resultou das negociações representa uma resposta forte a estas necessidades, e constitui igualmente uma resposta aos erros do passado. O aspecto mais importante – motivado pelo nosso comportamento do passado – é reforçarmos a vertente de prevenção do Pacto de Estabilidade e Crescimento, porque se um Estado-Membro seguir a via errada, então não poderemos permitir que se torne objecto de negociações políticas no Conselho – em última análise, será esta a resposta da Europa. Por conseguinte, espero que votemos aqui a favor deste pacote, que o apoiemos, mas também que tenhamos a oportunidade de iniciar uma ronda final de negociações com o Conselho para reforçar ainda mais esta vertente."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, ne aflăm într-o criză profundă, pe care nu trebuie să ne asigurăm doar că o vom depăși, ci, de asemenea, trebuie să ne opunem să mai ajungem în această situație vreodată. Tocmai acesta este motivul pentru care avem nevoie de un cadru legislativ puternic și, de aceea, în calitate de colegiuitor, ca Parlament, trebuie, de asemenea, să ne asumăm responsabilitățile. În fond, noi suntem generația care decide în prezent viitorul copiilor noștri. Noi, cei din Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), avem curajul să înaintăm o astfel de serie de norme. Acum, trebuie să avem curajul să decidem care este acțiunea necesară. De asemenea, trebuie să avem curajul să optăm pentru a contribui la adoptarea unor asemenea decizii, să ne asigurăm că sunt respectate, chiar dacă acest lucru înseamnă că trebuie să înotăm împotriva curentului. Îi înțelegem pe oamenii care ies în stradă să protesteze și, mai mult, ceea ce vom face este să oferim un răspuns structural precis preocupărilor acestor oameni: locuri de muncă avantajoase, creștere durabilă și un loc, în viitor, pentru o politică socială adecvată. Dacă ne dorim să rămânem un jucător important într-o economie globalizată, atunci trebuie să asigurăm o mai bună coordonare între politicile economice și bugetare, precum și o mai bună coordonare între politica economică și politica referitoare la competitivitatea statelor membre. Evident, în acest sens, avem nevoie de investiții în economie, dar, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că nimănui nu îi este permisă libertatea de a se abate de la normele convenite fără un motiv întemeiat, deoarece, acest lucru înseamnă să îi băgăm și pe alții în încurcătură. Pachetul care, în cele din urmă, a reieșit din negocieri oferă un răspuns puternic acestor solicitări și, de asemenea, oferă un răspuns la greșelile din trecut. Singurul lucru – determinat de comportamentul nostru din trecut – este că trebuie să consolidăm în continuare aspectul de prevenire al Pactului de stabilitate, deoarece, dacă un stat membru va urma un drum greșit, atunci nu putem permite ca acest fapt să devină un subiect de negociere politică în Consiliu, care va fi răspunsul Europei, în final. Prin urmare, sper că noi, cei de aici, vom exprima un vot favorabil, vom susține acest pachet, dar, de asemenea, vom oferi posibilitatea de a începe o rundă finală de negocieri cu Consiliul, pentru a consolida și mai mult acest aspect."@ro18
"Nachádzame sa vo veľmi hlbokej kríze, pričom musíme zabezpečiť, aby sme sa z nej nielen dostali, ale aj to, aby sme sa v nej znovu neocitli. A práve preto potrebujeme silný legislatívny rámec a ako spoločný zákonodarca musíme niesť našu časť zodpovedností. Veď práve my sme tá generácia, ktorá momentálne rozhoduje o budúcnosti našich detí. My v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) máme odvahu presadzovať takúto skupinu pravidiel. Teraz musíme mať odvahu rozhodnúť o tom, aké kroky podnikneme. Takisto musíme mať odvahu rozhodnúť sa presadzovať takéto riešenia, zaistiť ich dodržiavanie, aj keby to znamenalo, že budeme musieť plávať proti prúdu. Chápeme ľudí, ktorí sa vyberajú do ulíc a protestujú, ba čo viac, dávame presnú štruktúrovanú odpoveď na obavy týchto ľudí: dobré pracovné miesta, udržateľný rast a priestor na primeranú sociálnu politiku v budúcnosti. Ak chceme zostať významným hráčom v globalizovanom hospodárstve, musíme zaistiť väčšiu koordináciu hospodárskych a rozpočtových politík a tiež väčšiu koordináciu hospodárskej politiky a politiky hospodárskej súťaže členských štátov. Na tento účel zjavne potrebujeme investície do hospodárstva. V prvom rade však musíme zaistiť, aby sa nikto nemohol svojvoľne odchýliť od odsúhlasených pravidiel bez riadneho dôvodu, pretože by to znamenalo znovu stiahnuť ostatných do tejto šlamastiky. Balík, ktorý napokon vzišiel z rokovaní, poskytuje dôraznú odpoveď na tieto požiadavky a tiež odpoveď na chyby minulosti. Jedinou vecou, ktorú musíme lepšie zabezpečiť – a vyplýva to aj z nášho správania v minulosti –, je posilniť preventívny aspekt Paktu stability a rastu. Ak by sa totiž členský štát znovu vydal po nesprávnej ceste, nemôžeme dovoliť, aby sa to stalo predmetom politického vyjednávania v Rade, a teda aj konečnou odpoveďou Európy. Preto dúfam, že tu budeme hlasovať za, že podporíme tento balík, ale že si tiež dáme možnosť začať záverečné kolo rokovaní s Radou, aby sme ďalej posilnili túto myšlienku."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, smo v zelo globoki krizi in ne le takšni, iz katere se moramo izvleči, ampak tudi takšni, za katero moramo preprečiti, da bi se še kdaj znašli v njej. Ravno zaradi tega potrebujemo močan zakonodajni okvir in ravno zaradi tega razloga moramo mi kot sozakonodajalec, kot Parlament, tudi nositi svoje odgovornosti. Navsezadnje smo generacija, ki zdaj odloča o prihodnosti naših otrok. V Poslanski skupini Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) imamo pogum, da spravimo skozi takšen sklop pravil. Zdaj moramo zbrati pogum in se odločiti, kakšni ukrepi so potrebni. Prav tako moramo zbrati pogum in se odločiti, da spravimo skozi takšne odločitve in poskrbimo za njihovo spoštovanje, čeprav to pomeni, da moramo plavati proti toku. Razumemo ljudi, ki so se podali na ulice in protestirajo, in še več, dajemo natančen strukturni odgovor na skrbi teh ljudi: dobra delovna mesta, trajnostna rast in prostor v prihodnosti za ustrezno socialno politiko. Če želimo ostati aktualen akter v globaliziranem gospodarstvu, potem moramo zagotoviti večjo usklajenost med gospodarskimi in proračunskimi politikami, pa tudi večjo usklajenost med gospodarsko politiko in politiko v zvezi s konkurenčnostjo držav članic. Za ta namen očitno potrebujemo naložbe v gospodarstvu, a najprej moramo poskrbeti, da ne bo mogel nihče odstopati od pravil brez verodostojnega razloga, ker to pomeni, da bo tudi druge potegnil v zagato. Sveženj, ki je nazadnje nastal iz pogajanj, ponuja močan odgovor na te zahteve in ponuja tudi odgovor na napake preteklosti. Edino, kar moramo storiti – in to je sprožilo naše vedenje v preteklosti – je, da dodatno okrepimo preventivni vidik pakta za stabilnost, saj državi članici, če zaide na napačno pot, ne smemo dovoliti, da postane predmet političnih pogajanj v Svetu, kar bo na koncu odgovor Evrope. Zato upam, da bomo tu glasovali za, da bomo podprli ta sveženj, pa tudi, da si bomo dali priložnost za začetek zadnjega kroga pogajanj s Svetom zaradi dodatne okrepitve te zadeve."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vi befinner oss i en mycket svår kris. Det är inte bara en kris som vi måste se till att vi tar oss ur utan även en som vi måste stoppa oss själva från att någonsin hamna i igen. Det är av just den anledningen som vi behöver en kraftfull lagstiftningsram och som vi som parlament, som medlagstiftare, också måste axla vårt ansvar. När allt kommer omkring är vi den generation som nu avgör våra barns framtid. Vi i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) vågar driva igenom en uppsättning bestämmelser. Vi måste nu våga avgöra vilken typ av åtgärder som måste vidtas. Vi måste också våga välja att driva igenom beslut och se till att de respekteras, även om det innebär att vi måste gå emot strömmen. Vi förstår de människor som går ut på gatorna och protesterar, och det som vi ska göra är dessutom att ge ett exakt, strukturerat svar på dessa människors problem, nämligen bra jobb, hållbar tillväxt och ett framtida utrymme för en riktig socialpolitik. Om vi vill förbli en viktig aktör i en globaliserad ekonomi måste vi säkerställa en större samordning mellan den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en större samordning mellan den ekonomiska politiken och politiken om medlemsstaternas konkurrenskraft. Vi behöver självklart investera i ekonomin i detta avseende, men vi behöver framför allt se till att ingen får friheten att avvika från överenskomna bestämmelser utan giltigt skäl, för det innebär att andra också dras ner i träsket. Det paket som förhandlingarna så småningom ledde fram till utgör ett kraftfullt svar på kraven, och det utgör även ett svar på tidigare misstag. Det enda är – och detta är en följd av vårt tidigare beteende – att vi måste stärka den förebyggande aspekten av stabilitetspakten ytterligare, för om en medlemsstat väljer fel väg kan vi inte låta den bli föremål för politiskt köpslående i rådet, vilket i slutändan kommer att vara Europas svar. Jag hoppas därför att vi kommer att rösta för och stödja paketet men att vi också kommer att ge oss själva möjlighet att inleda en sista förhandlingsrunda med rådet för att förstärka denna punkt ytterligare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph