Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-212-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-212-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, collega's, ik wil om te beginnen hulde brengen aan al degenen die hard gewerkt hebben aan het pakket de laatste tijd, maar ik sluit mij ook aan bij de vorige sprekers van mijn fractie. Dit pakket is voor ons onvoldoende en niet evenwichtig. Het gaat daarbij niet zozeer om technische details, maar om de cruciale vragen: waarop wordt de nadruk gelegd? Wat zouden de doelstellingen moeten zijn van een meer geïntegreerd economisch beleid? Het is dus niet zo dat we geen Europees economisch bestuur willen, maar wel gaat het over wat daarvan de definitie is, wat de essentie is van een Europees economisch bestuur. Natuurlijk is er tijdens de crisis duidelijk gemaakt dat een monetaire unie ook economische samenwerking vergt. Er is een soort DNA-constructiefout in geslopen en dat moeten we oplossen. Voor ons gaat het om veel meer dan het eens te zijn over besparingen en het halen van begrotingsdoelstellingen. Ja, uiteraard, mijnheer Langen en collega's, wij zijn voor gezonde overheidsfinanciën, maar voor ons staat centraal hoe we met z'n allen vooruit kunnen, hoe we uit het moeras kunnen geraken. Hoe we de toekomst kunnen voorbereiden en dus hoe we via een gemeenschappelijk economisch beleid groei en tewerkstelling kunnen creëren. Dat wil zeggen door een ambitieuze investeringsstrategie te integreren in het systeem, door een link te leggen met de 2020-doelstellingen, met andere woorden, door samen afspraken te maken over hoe we bijvoorbeeld ons onderwijssysteem gaan verbeteren, de armoede bestrijden en hoe we via investering in onderzoek en ontwikkeling competitiever worden en de concurrentie kunnen aangaan met derden. Ik ben trouwens verbaasd dat sommigen, zoals collega Verhofstadt gisteren nog, pleiten voor een investeringsstrategie, maar tegelijkertijd tevreden kunnen zijn met dit pakket. Ik denk persoonlijk dat dat niet consequent is. Het sixpack is volgens ons dan ook een gemiste kans om een echt economisch bestuur op te starten."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, na úvod bych rád vzdal hold všem, kdo na tomto balíčku odvedli spoustu tvrdé práce, zároveň však souhlasím s ostatními řečníky ze své skupiny. Podle nás není tento balíček dostatečný ani vyvážený. Nejde tolik o technické detaily, ale o podstatu: na co klademe důraz? Jaké by měly být cíle integrovanější hospodářské politiky? Není tedy pravda, že evropskou hospodářskou správu nechceme, musíme se ovšem sami sebe ptát, jak bychom ji měli definovat, jaká je její podstata. Současná krize samozřejmě jasně ukázala, že měnová unie vyžaduje také hospodářskou spolupráci. Vypadá to, že do provádění našich plánů se vloudila nějaká chyba, a tu musíme napravit. Podle nás jde o mnohem víc než jen o schvalování škrtů a plnění rozpočtových cílů. Ano, pane Langene a dámy a pánové, zdravé veřejné finance skutečně podporujeme, klíčové však pro nás je, jak bychom se všichni mohli posunout kupředu, jak vybřednout z tohoto bahna. Jak se můžeme připravit na budoucnost a tím pádem také jak lze prostřednictvím společné hospodářské politiky dosáhnout růstu a zaměstnanosti. Jinými slovy, zapojením ambiciózní investiční strategie do systému, navázáním na cíle strategie 2020, neboli uzavíráním společných dohod například s cílem zlepšit náš systém vzdělávání, bojovat proti chudobě a stát se konkurenceschopnějšími a vyrovnat se konkurenci třetích zemí prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje. Mimochodem, udivuje mě, že někteří poslanci, jako včera pan Verhofstadt, prosazují strategii investic a zároveň jsou s tímto balíčkem spokojeni. Podle mého názoru to není zásadové. Balíček šesti opatření proto považujeme za promarněnou příležitost k zavedení skutečné hospodářské správy."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Lad mig først hylde alle dem, der har arbejdet hårdt i forbindelse med denne seneste pakke, men jeg vil også støtte de forrige talere fra min gruppe. Efter vores mening er denne pakke ikke tilstrækkelig og ikke afbalanceret. Det handler ikke så meget om tekniske detaljer, men om essensen. Hvad er det, vi lægger vægt på? Hvad skal målene være for en mere integreret økonomisk politik? Det betyder ikke, at vi ikke ønsker europæisk økonomisk styring, men vi må spørge os selv om, hvordan vi bør definere den, hvad der er essensen af europæisk økonomisk styring. Den nuværende krise har tydeligt vist, at en monetær union også kræver økonomisk samarbejde. Det lader til, at der er krøbet en form for designfejl ind i vores finansielle plan, og den skal vi have rettet. For os drejer det sig om meget mere end om blot at blive enige om nedskæringer og nå budgetmålsætninger. Ja, hr. Langen, vi går helt afgjort ind for sunde offentlige finanser, men det vigtigste for os er, hvordan vi alle kan bevæge os fremad sammen, hvordan vi kan kravle ud af det her morads. Hvordan vi kan forberede os på fremtiden og følgelig, hvordan vi kan skabe vækst og beskæftigelse ved hjælp af en fælles økonomisk politik. Med andre ord ved at integrere en ambitiøs investeringsstrategi i systemet, skabe en forbindelse med 2020-målene eller, for at sige det på en anden måde, skabe fælles retningslinjer f.eks. til forbedring af vores uddannelsessystem, fattigdomsbekæmpelse og blive mere konkurrencedygtige og tage konkurrencen op med tredjelande gennem investering i forskning og udvikling. I øvrigt forbavser det mig, at nogle medlemmer, som hr. Verhofstadt gjorde det i går, taler for en investeringsstrategi, men samtidig er tilfredse med denne pakke. Jeg personligt synes ikke, det hænger sammen. Vi mener derfor, at man med den såkaldte "six-pack" går glip af en chance for at få skabt ægte økonomisk styring."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst denjenigen Anerkennung zollen, die in letzter Zeit hart an diesem Paket gearbeitet haben, aber ich unterstütze auch die Vorredner aus meiner Fraktion. Für uns ist dieses Paket unzureichend und unausgewogen. Dabei geht es nicht so sehr um technische Details, sondern um die Kernfragen: Worauf legen wir den Schwerpunkt? Was sollten die Ziele einer stärker integrierten Wirtschaftspolitik sein? Es ist daher nicht so, dass wir keine europäische wirtschaftspolitische Steuerung wollen, aber wir müssen uns schon fragen, wie sie zu definieren ist, was das Wesen der europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung ausmacht. Ganz offensichtlich hat die derzeitige Krise deutlich gemacht, dass eine Währungsunion auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit erfordert. Es hat sich eine Art Konstruktionsfehler eingeschlichen, und das müssen wir korrigieren. Für uns geht es um viel mehr als nur darum, dass wir uns auf Kürzungen einigen und haushaltspolitische Ziele erreichen. Ja, Herr Langen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Tat für gesunde Staatsfinanzen, aber das Wesentliche ist für uns, wie wir alle vorankommen können, wie wir aus diesem Sumpf herauskommen können. Es geht darum, wie wir die Zukunft gestalten können, und somit auch darum, wie wir mithilfe einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik Wachstum und Beschäftigung generieren können. Das heißt, indem wir eine ehrgeizige Investitionsstrategie in das System integrieren, indem wir eine Verbindung zu den 2020-Zielen herstellen, mit anderen Worten, indem wir gemeinsame Lösungen finden, zum Beispiel, um unser Bildungssystem zu verbessern, die Armut zu bekämpfen und wettbewerbsfähiger zu werden und um der Konkurrenz aus Drittländern mit Investitionen in Forschung und Entwicklung zu begegnen. Ich finde es übrigens verwunderlich, dass einige Abgeordnete, wie erst gestern Herr Verhofstadt, sich für eine Investitionsstrategie aussprechen und gleichzeitig mit diesem Paket zufrieden sind. Für mich persönlich passt das nicht zusammen. Daher halten wir das „Sixpack“ auch für eine verpasste Gelegenheit, eine wirkliche wirtschaftspolitische Steuerung zu etablieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να αποδώσω τα εύσημα σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για αυτήν τη δέσμη προτάσεων, αλλά συντάσσομαι εξίσου με τους προηγούμενους ομιλητές της Ομάδας μου. Κατά την άποψή μας, η εν λόγω δέσμη προτάσεων δεν είναι ούτε επαρκής ούτε ισορροπημένη. Δεν πρόκειται τόσο για τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά περισσότερο για την ουσία: πού αποδίδουμε έμφαση; Ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι ενόψει μιας πιο ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής; Συνεπώς, δεν αληθεύει ότι δεν επιθυμούμε την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα πρέπει να την ορίσουμε, ποια είναι η ουσία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Προφανώς, η υφιστάμενη κρίση κατέστησε σαφές ότι μια νομισματική ένωση απαιτεί και οικονομική συνεργασία. Φαίνεται πως ένα είδος σχεδιαστικού σφάλματος έχει εισχωρήσει στο δημοσιονομικό μας προσχέδιο, και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Κατά την άποψή μας, το ζήτημα δεν έγκειται απλώς στη συμφωνία μας επί της επιβολής περικοπών και στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Πράγματι, κύριε Langen και κυρίες και κύριοι, τασσόμαστε υπέρ των υγιών δημόσιων οικονομικών, αλλά το βασικό στοιχείο, κατά την άποψή μας, είναι πώς θα μπορέσουμε όλοι να προχωρήσουμε παραπέρα, πώς θα μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτό το τέλμα. Πώς θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το μέλλον, και, κατ’ επέκταση, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω μιας κοινής οικονομικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, ενσωματώνοντας μια φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική στο σύστημα, δημιουργώντας σύνδεση με τους στόχους για το 2020 ή, για να το θέσω διαφορετικά, προβαίνοντας σε κοινές ρυθμίσεις για τη βελτίωση, επί παραδείγματι, του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και για την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τρίτες χώρες, μέσω των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη. Παρεμπιπτόντως, με εκπλήσσει το γεγονός ότι ορισμένοι βουλευτές, όπως για παράδειγμα, ο κ. Verhofstadt μόλις χθες, τάσσονται υπέρ μιας επενδυτικής στρατηγικής, ενώ επικροτούν, ταυτόχρονα, την παρούσα δέσμη προτάσεων. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό δεν είναι συνεπές. Για τον λόγο αυτόν, εκτιμούμε ότι η «εξάδα» αποτελεί χαμένη ευκαιρία όσον αφορά την εφαρμογή πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to start by paying tribute to all those who have been working hard on this package of late, but I also support the previous speakers from my group. To us, this package is not sufficient and it is not balanced. This is not so much a matter of technical detail, but of essence: what are we putting the emphasis upon? What should be the objectives for a more integrated economic policy? It is therefore not true that we do not want European economic governance, but we do need to ask ourselves how we should define it, what the essence of European economic governance is. Obviously, the current crisis has made it clear that a monetary union also requires economic cooperation. It seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that. For us, this is about much more than just agreeing to cuts and achieving budgetary objectives. Yes, Mr Langen and ladies and gentlemen, we are indeed in favour of sound public finances, but what is key for us is how we can all move forward, how we can crawl out of this morass. How we can prepare for the future and, therefore, how we can create growth and employment through a common economic policy. In other words, by integrating an ambitious investment strategy into the system, by forging a link with the 2020 objectives, or to put it another way, by making joint arrangements, for example, to improve our education system, fight poverty and become more competitive and take on the competition from third countries through investment in research and development. By the way, it amazes me that some members, as was the case with Mr Verhofstadt just yesterday, are advocating an investment strategy while being content with this package. For me, personally, that is not consistent. We therefore consider the ‘six-pack’ to be a missed opportunity to put genuine economic governance in place."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar rindiendo homenaje a todos aquellos que han estado trabajando duro en este paquete últimamente, pero también apoyo a los oradores anteriores de mi Grupo. Para nosotros, este paquete no basta y no es equilibrado. No se trata tanto de una cuestión de detalles técnicos, sino de esencia: ¿en qué estamos haciendo hincapié? ¿Cuáles deberían ser los objetivos para una política económica más integrada? Por tanto, no es verdad que no queramos una gobernanza económica europea, pero sí tenemos que preguntarnos cómo deberíamos definirla, cuál es la esencia de la gobernanza económica europea. Obviamente, la crisis actual ha dejado claro que una unión monetaria también requiere cooperación económica. Parece que una especie de error de diseño se ha colado en nuestro proyecto financiero y hemos de rectificarlo. En nuestra opinión, se trata de mucho más que simplemente acordar recortes y lograr objetivos presupuestarios. Sí, señor Langen y Señorías, de verdad estamos a favor de unas finanzas públicas saneadas, pero lo fundamental a nuestro juicio es cómo podemos avanzar todos, cómo podemos salir de esta ciénaga. Cómo podemos prepararnos para el futuro y, por consiguiente, cómo podemos generar crecimiento y empleo mediante una política económica común. Dicho de otro modo, integrando una ambiciosa estrategia de inversión en el sistema, forjando un vínculo con los objetivos de 2020 o, por expresarlo de otra forma, alcanzando acuerdos conjuntos, por ejemplo, para mejorar nuestro sistema de educación, luchar contra la pobreza y volvernos más competitivos y hacer frente a la competencia de terceros países mediante la inversión en investigación y desarrollo. A propósito, me asombra que algunos diputados, como fue el caso del señor Verhofstadt tan solo ayer, estén abogando por una estrategia de inversión al tiempo que están contentos con este paquete. Personalmente, opino que eso no es coherente. Por tanto, consideramos el «paquete de seis» como una oportunidad perdida de implantar una auténtica gobernanza económica."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Alustaksin sellest, et kiidaksin neid, kes selle paketiga on vaeva näinud, kuid toetaksin ka eelnevaid sõnavõtjaid enda fraktsioonist. Meie jaoks ei ole pakett piisav ning see ei ole ka tasakaalus. Küsimus pole niivõrd tehnilistes detailides kuivõrd sisus: mida me rõhutame? Millised peaksid olema integreerituma majanduspoliitika eesmärgid? Seega ei vasta tõele, et me ei taha, et Euroopa juhiks majandust, kuid peame endalt küsima, kuidas seda määratleda; milline on Euroopa majanduse juhtimise olemus? Ilmselgelt on praegune kriis meile näidanud, et rahaliidus olemine nõuab ka majanduslikku koostööd. Tundub, et rahandusplaani on pugenud sisse mingi kujunduslik viga ning me peame selle parandama. Meie jaoks on asi palju rohkemas kui kärbetega nõustumises ja eelarve eesmärkide saavutamises. Jah, Werner Langen, head kolleegid, me kõik oleme selle poolt, et riikide rahandus oleks mõistlik, kuid kuidas suudaksime kõik edasi liikuda, kuidas me sellest mädasoost välja ronime? Kuidas tulevikuks valmistuda ja kuidas me seeläbi ühise majanduspoliitika kaudu kasvame ja töökohti loome? Teisiti öeldes: sidudes süsteemiga põhjaliku investeerimisstrateegia, luues seose Euroopa Liidu 2020. aasta eesmärkidega või tehes ühiseid kokkuleppeid, näiteks haridussüsteemi parandamise, vaesuse vastu võitlemise, konkurentsivõime suurendamise ja kolmandate riikidega konkureerimise kohta, kasutades teadus- ja uurimistegevust. Muuseas, mind hämmastab, et mõned liikmed, nagu Guy Verhofstadt eile, pooldavad mõnda investeerimisstrateegiat, olles ise samal ajal selle paketiga rahul. Minu jaoks isiklikult tundub, et siin on vasturääkivus. Seega leiame, et kuue meetme paketi kujul oleme kaotanud ühe võimaluse seada paika tõeline majandusjuhtimine."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aloitan kiittämällä kaikkia niitä, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän viimeisimmän paketin parissa, mutta tuen myös ryhmäni edellistä puhujaa. Meidän mielestämme paketti ei ole riittävä eikä se ole tasapainoinen. Tässä ei ole kyse teknisistä sekoista vaan olennaisesta sisällöstä. Mitä me korostamme? Mitä entistä yhtenäisemmän talouspolitiikan tavoitteiden on oltava? Ei siis ole totta, ettemme haluaisi eurooppalaista taloushallintoa, mutta meidän on kysyttävä itseltämme kuinka sen määritämme, mitä eurooppalainen taloushallinto pääsisällöltään on. Nykyinen kriisi on luonnollisesti tehnyt selväksi, että rahaliitossa tarvitaan taloudellista yhteistyötä. Vaikuttaa siltä, että rahoitussuunnitelmassamme on jokin suunnitteluvirhe, ja meidän on korjattava se. Meille tässä on kyse paljon enemmästä kuin pelkästä leikkauksien hyväksymisestä ja budjettitavoitteiden saavuttamisesta. Kyllä, hyvä jäsen Langen ja hyvät kollegat, me todellakin kannatamme vakaata julkista taloutta, mutta meille on keskeistä se, kuinka me voimme kaikki edetä, kuinka rämmimme pois tästä suosta. Tärkeätä on se, kuinka voimme valmistautua tulevaisuuteen ja kuinka voimme saada aikaan kasvua ja työllisyyttä yhteisen talouspolitiikan avulla. Toisin sanoen sisällyttämällä järjestelmään kunnianhimoisen investointistrategian, vahvistamalla yhteyttä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, tai toisella tavalla sanottuna, tekemällä yhteisiä järjestelyitä esimerkiksi koulutusjärjestelmän parantamiseksi, köyhyyden torjumiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi, jotta voimme vastata kolmansien maiden kilpailuun investoimalla tutkimukseen ja kehittämiseen. Sivumennen sanoen minua hämmästyttää, että jotkut parlamentin jäsenet, kuten jäsen Verhofstadt viimeksi eilen, kannattavat investointistrategiaa ja ovat samalla tyytyväisiä tähän pakettiin. Minulle henkilökohtaisesti tässä on ristiriita. Katsomme tämän vuoksi, että kuuden säädöksen paketti on menetetty mahdollisuus saada aikaan aitoa taloushallintoa"@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé dur sur ce paquet dernièrement, de même qu’apporter mon soutien aux précédents orateurs de mon groupe. Pour nous, ce paquet est insuffisant et déséquilibré. Ce n’est pas tant une question de détails techniques que d’essence: sur quoi mettons-nous l’accent? Quels devraient être les objectifs d’une politique économique plus intégrée? Il est dès lors inexact de dire que nous ne voulons pas d’une gouvernance économique européenne. Nous devons toutefois nous demander comment la définir et quelle est son essence. Manifestement, la crise actuelle a montré clairement qu’une union monétaire nécessite également une coopération économique. Il semble qu’une erreur quelconque de conception se soit glissée dans notre projet financier et nous devons la corriger. Pour nous, cela va bien plus loin que la simple acceptation de réductions et que la réalisation d’objectifs budgétaires. Oui, Monsieur Langen, Mesdames et Messieurs, nous sommes en faveur de finances publiques saines, mais l’important à nos yeux est de voir comment nous pouvons tous aller de l’avant et sortir de ce bourbier. Comment nous pouvons préparer l’avenir et, dès lors, créer la croissance et des emplois au moyen d’une politique économique commune. En d’autres termes, en intégrant une stratégie d’investissement ambitieuse dans le système, en créant un lien avec les objectifs pour 2020 ou, pour dire les choses autrement, en concluant des arrangements communs, par exemple, pour améliorer notre système éducatif, lutter contre la pauvreté, devenir compétitif et lutter contre la concurrence des pays tiers grâce à des investissements dans la recherche et le développement. Cela dit en passant, je suis stupéfait de voir que certains députés, et notamment M. Verhofstadt pas plus tard qu’hier, préconisent une stratégie d’investissement tout en se déclarant satisfaits de ce paquet. Pour moi, personnellement, ce n’est pas compatible. Nous estimons dès lors que «pack de six» est une occasion manquée de mettre en place une véritable gouvernance économique."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném azzal kezdeni, hogy mindenkinek kifejezem elismerésemet, aki az utóbbi időben keményen dolgozott ezen a csomagon, de támogatom képviselőcsoportom korábbi felszólalóit is. Számunkra ez a csomag nem elégséges és nem kiegyensúlyozott. Nem annyira a technikai részletekről van szó, hanem inkább a lényegről: mire helyezzük a hangsúlyt? Melyeknek kell lennie egy integráltabb gazdaságpolitika célkitűzéseinek? Ezért nem igaz, hogy mi nem akarunk európai gazdasági kormányzást, de fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan kellene azt meghatároznunk, hogy mi az európai gazdasági kormányzás lényege. A jelenlegi válság nyilvánvalóan világossá tette, hogy a monetáris unió a gazdasági együttműködést is megköveteli. Úgy tűnik, hogy egyfajta tervezési hiba csúszott pénzügyi tervünkbe, és ezt ki kell javítanunk. Számunkra sokkal többről van itt szó, mint arról, hogy beleegyezünk a megszorításokba, és költségvetési célkitűzéseket érünk el. Igen, Langen úr és tisztelt képviselőtársak, valóban a rendezett államháztartást támogatjuk, de számunkra az a fő, hogy hogyan léphetünk mindannyian tovább, hogyan juthatunk ki ebből az ingoványból. Hogyan készülhetünk fel a jövőre, és így hogyan teremthetünk növekedést és foglalkoztatást egy közös gazdaságpolitika révén? Egy nagyratörő beruházási stratégia rendszerbe való beépítésével, a 2020-as célkitűzésekkel való kapcsolat kialakításával, vagy másképpen azáltal, hogy például közös szabályozást határozunk meg oktatási rendszerünk javítása, a szegénység elleni küzdelem, valamint a kutatási és fejlesztési beruházások révén a versenyképesség javítása és a verseny harmadik országokkal való felvétele érdekében. Mellesleg lenyűgöz, hogy egyes képviselők, mint például Verhofstadt úr éppen tegnap, a beruházási stratégia mellett emelnek szót, miközben elégedettek ezzel a csomaggal. Számomra személy szerint ez nem összeegyeztethető. Ezért a hatos csomagban a valódi gazdasági kormányzás megvalósítására nyílt lehetőség elszalasztását látjuk."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esordire rendendo omaggio a tutti coloro che ultimamente hanno lavorato alacremente su questo pacchetto, ma sostengo anche gli oratori del mio gruppo che sono intervenuti. A nostro parere, il pacchetto non è sufficiente né equilibrato. Non si tratta tanto di dettagli tecnici, bensì della sostanza: su che cosa poniamo l’accento? Quali dovrebbero essere gli obiettivi per una politica economica più integrata? Non è quindi vero che non vogliamo la governance economica europea, ma dovremmo interrogarci sulla sua definizione, capire quale dovrebbe essere l’essenza della stessa. La crisi attuale ha ovviamente dimostrato che un’unione monetaria necessita anche di cooperazione economica. è come se nel nostro modello finanziario si fosse insinuato una sorta di errore di progettazione che dobbiamo correggere. Per noi, non si tratta soltanto di approvare tagli e di conseguire obiettivi di bilancio. è molto di più. Sì, onorevole Langen e onorevoli parlamentari, siamo sicuramente favorevoli a finanze pubbliche solide, ma per noi è essenziale capire come possiamo andare avanti, come possiamo uscire da questa situazione incresciosa, come possiamo prepararci per il futuro e, quindi, come possiamo creare crescita e occupazione attraverso una politica economica comune. In altre parole, come fare tutto questo integrando nel sistema una strategia di investimenti ambiziosa, stabilendo un legame con gli obiettivi per il 2020 o, per dirla in un altro modo, stipulando accordi congiunti per migliorare il nostro sistema d’istruzione, ad esempio, o per combattere la povertà, diventare più competitivi e affrontare la concorrenza dai paesi terzi investendo nella ricerca e sviluppo. A questo proposito, mi sorprende come alcuni deputati, ad esempio l’onorevole Verhofstadt giusto ieri, auspichino una strategia per gli investimenti e si dichiarino al contempo soddisfatti di questo pacchetto. Per me personalmente, non c’è coerenza tra le due cose. Consideriamo pertanto il "pacchetto sei sei" un’occasione persa di realizzare una vera e propria governance economica."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau išreikšti pagarbą visiems tiems nariams, kurie sunkiai dirbo su pastaruoju paketu, tačiau kartu palaikau pirmesnių pranešėjų iš mano grupės pateiktą nuomonę. Mūsų manymu, šis paketas yra nepakankamas ir nesuderintas. Problema ne tik techninėse detalėse, bet ir pačioje esmėje: į ką stengiamės atkreipti dėmesį? Kokie turi būti labiau integruotos ekonominės politikos tikslai? Todėl netiesa, kad esame nusiteikę prieš Europos ekonomikos valdyseną, mums tiesiog būtina pateikti sau klausimą, kaip turėtume šią valdyseną apibrėžti, kokia Europos ekonomikos valdysenos esmė? Dabartinės krizės sąlygomis tapo aišku, kad pinigų sąjungoje irgi reikalingas ekonominis bendradarbiavimas. Atrodo, kad įsivėlė kažkokia klaida rengiant mūsų finansinį projektą, ir turime ją ištaisyti. Mums tai reiškia kur kas daugiau, nei vien tik paprastą susitarimą dėl išlaidų mažinimo ir biudžeto tikslų siekimo. Pone W. Langenai, gerbiami ponai ir ponios, iš tikrųjų pritariame patikimiems viešiesiems finansams, tačiau mums svarbiausia nustatyti, kaip toliau judėti į priekį, kaip mums visiems išbristi iš šios painiavos. Kaip galime pasirengti ateičiai, kad įgyvendinant bendrą ekonominę politiką būtų kuriamas tvarus augimas ir skatinamas užimtumas. Kitaip tariant, ar integruojant į sistemą plačių užmojų investavimo strategiją, nustatant sąsają su strategijos „Europa 2020“ tikslais, o gal sudarant bendrus susitarimus, pvz., siekiant gerinti švietimo sistemą, kovoti su skurdu ir tapti konkurencingesniais bei priimti konkurenciją iš trečiųjų šalių per investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Beje, mane stebina tai, kad kai kurie nariai, kaip vakar G. Verhofstadt, palaiko investavimo strategiją, nors iš esmės patenkinti šiuo paketu. Mano nuomone, toks elgesys yra nenuoseklus. Todėl manome, kad „šešių pasiūlymų dėl teisės aktų dėl ekonomikos valdysenos paketas“ – prarasta galimybė įgyvendinti tikrą ekonomikos valdyseną."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlos sākumā izteikt atzinību visiem tiem, kuri pēdējā laikā ir smagi strādājuši pie šā tiesību aktu kopuma, bet arī es atbalstu iepriekšējos runātājus no savas grupas. Mūsuprāt, šis tiesību aktu kopums nav pietiekams, un tas nav līdzsvarots. Runa nav tik daudz par tehniskiem sīkumiem, bet par būtību: uz ko mēs liekam uzsvaru? Kādiem jābūt mūsu mērķiem integrētākai ekonomikas politikai? Tāpēc nav taisnība, ka mēs negribam Eiropas ekonomisko pārvaldību, bet mums patiešām jājautā pašiem sev, kā tā būtu definējama, kas ir Eiropas ekonomiskās pārvaldības būtība. Acīmredzot pašreizējā krīze ir skaidri parādījusi, ka arī monetāra savienība prasa ekonomisku sadarbību. Liekas, ka mūsu finanšu projektā ir ielavījusies kāda plānojuma kļūda, un mums tā ir jālabo. Mūsuprāt, runa ir par kaut ko vairāk nekā samazinājumu pieņemšanu un budžeta mērķu sasniegšanu. Jā kungs un dāmas un kungi, mēs patiešām iestājamies par saprātīgām valsts finansēm, bet mums svarīgākais ir tas, kā lai mēs visi virzāmies uz priekšu, kā lai mēs izkļūstam ārā no šā purva. Kā lai mēs sagatavojamies nākotnei un līdz ar to, kā lai mēs radām izaugsmi un nodarbinātību ar kopīgas ekonomikas politikas palīdzību. Citiem vārdiem sakot, integrējot vērienīgu investīciju stratēģiju sistēmā, saliedējot saikni ar 2020. gada mērķiem jeb, citiem vārdiem sakot, veicot kopīgus pārkārtojumus, piemēram, lai uzlabotu savu izglītības sistēmu, cīnītos pret nabadzību un kļūtu konkurētspējīgāki un konkurētu ar trešām valstīm, izmantojot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Mani, cita starpā, pārsteidz tas, ka daži deputāti, piemēram kungs vakar, aizstāv ieguldījumu stratēģiju, vienlaikus paužot apmierinātību ar šo tiesību aktu kopumu. Man personiski tas šķiet nekonsekventi. Tāpēc mēs uzskatām šo „sešu tiesību aktu kopumu” par neīstenotu iespēju izveidot reālu ekonomisko pārvaldību."@lv13
"Voorzitter, collega's, ik wil om te beginnen hulde brengen aan al degenen die hard gewerkt hebben aan het pakket de laatste tijd, maar ik sluit mij ook aan bij de vorige sprekers van mijn fractie. Dit pakket is voor ons onvoldoende en niet evenwichtig. Het gaat daarbij niet zozeer om technische details, maar om de cruciale vragen: waarop wordt de nadruk gelegd? Wat zouden de doelstellingen moeten zijn van een meer geïntegreerd economisch beleid? Het is dus niet zo dat we geen Europees economisch bestuur willen, maar wel gaat het over wat daarvan de definitie is, wat de essentie is van een Europees economisch bestuur. Natuurlijk is er tijdens de crisis duidelijk gemaakt dat een monetaire unie ook economische samenwerking vergt. Er is een soort DNA-constructiefout in geslopen en dat moeten we oplossen. Voor ons gaat het om veel meer dan het eens te zijn over besparingen en het halen van begrotingsdoelstellingen. Ja, uiteraard, mijnheer Langen en collega's, wij zijn voor gezonde overheidsfinanciën, maar voor ons staat centraal hoe we met z'n allen vooruit kunnen, hoe we uit het moeras kunnen geraken. Hoe we de toekomst kunnen voorbereiden en dus hoe we via een gemeenschappelijk economisch beleid groei en tewerkstelling kunnen creëren. Dat wil zeggen door een ambitieuze investeringsstrategie te integreren in het systeem, door een link te leggen met de 2020-doelstellingen, met andere woorden, door samen afspraken te maken over hoe we bijvoorbeeld ons onderwijssysteem gaan verbeteren, de armoede bestrijden en hoe we via investering in onderzoek en ontwikkeling competitiever worden en de concurrentie kunnen aangaan met derden. Ik ben trouwens verbaasd dat sommigen, zoals collega Verhofstadt gisteren nog, pleiten voor een investeringsstrategie, maar tegelijkertijd tevreden kunnen zijn met dit pakket. Ik denk persoonlijk dat dat niet consequent is. Het six-pack is volgens ons dan ook een gemiste kans om een echt economisch bestuur op te starten."@mt15
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Pragnę zacząć od podziękowań dla wszystkich, którzy ciężko pracowali nad omawianym pakietem, ale też poprzeć poprzednich mówców z mojej grupy. Naszym zdaniem pakiet nie jest wystarczający ani wyważony. Nie chodzi tu o detale techniczne, ale o jego istotę: na co kładziemy nacisk? Jakie powinny być cele bardziej zintegrowanej polityki gospodarczej? Dlatego nie jest prawdą, jakobyśmy nie chcieli europejskiego zarządzania gospodarczego, ale musimy zadać sobie pytanie, jak powinniśmy je zdefiniować – co jest istotą europejskiego zarządzania gospodarczego. Oczywiście, obecny kryzys dowiódł jednoznacznie, ze unia walutowa wymaga też współpracy gospodarczej. Wydaje się, że do naszej konstrukcji finansowej wkradł się jakiś błąd projektowy i musimy go naprawić. Chodzi nam o coś znacznie ważniejszego niż zgoda na cięcia i osiągnięcie celów budżetowych. Tak, Panie Pośle Langen, Panie i Panowie! Chodzi nam w istocie o uzdrowienie finansów publicznych, ale kluczowe dla nas jest, jak możemy osiągnąć postęp, wyjść z tego dołka. Chodzi o to, jak możemy przygotować się na przyszłość, a więc jak możemy wypracować wzrost i stworzyć miejsca pracy dzięki wspólnej polityce gospodarczej. Możemy to uczynić, włączając do systemu ambitną strategię inwestycyjną, tworząc połączenie z celami na rok 2020, lub ujmując to inaczej – jednocześnie dokonując działań na rzecz poprawy systemu edukacyjnego, walki z ubóstwem, zwiększenia konkurencyjności oraz poradzenia sobie z konkurencją państw trzecich dzięki inwestycjom w badania i rozwój. Swoją drogą zadziwia mnie, że niektórzy posłowie, jak na przykład wczoraj pan poseł Verhofstadt, orędują za strategią inwestycyjną, jednocześnie wyrażając zadowolenie z tego pakietu. Z mojego punktu widzenia jest to niespójne. Dlatego też uważamy „sześciopak” za straconą sposobność, by wdrożyć prawdziwe zarządzanie gospodarcze."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por elogiar todas as pessoas que trabalharam com afinco neste pacote, mas apoio igualmente as intervenções anteriores de deputados do meu grupo. Para nós, este pacote não é suficiente nem equilibrado. Não se trata de uma questão de pormenor técnico, mas de conteúdo: qual é a nossa tónica? Quais deveriam ser os objectivos de uma política económica mais integrada? Por conseguinte, não é verdade que não pretendamos uma governação económica, mas temos de nos questionar sobre como a devemos definir, sobre a essência da governação económica europeia. Naturalmente, a crise actual tornou claro que uma união monetária requer também uma cooperação económica. Aparentemente, surgiu um erro de concepção no nosso panorama financeiro, e temos de o rectificar. Para nós, trata-se de muito mais do que o acordo de cortes e a consecução de objectivos orçamentais. Sim, Senhor Deputado Langen e Senhoras e Senhores Deputados, somos de facto a favor da solidez das finanças públicas, mas o essencial para nós é o modo como avançamos, como poderemos sair deste marasmo. Como podemos preparar-nos para o futuro e, por conseguinte, como podemos gerar crescimento e emprego através de uma política económica comum. Ou seja, através da integração de uma estratégia de investimento ambiciosa no sistema, do estabelecimento de uma relação com os objectivos de 2020, da realização esforços comuns, nomeadamente a melhoria do nosso sistema de ensino, o combate à pobreza e o aumento da competitividade e da concorrência face a países terceiros através do investimento em investigação e desenvolvimento. A propósito, surpreende-me que alguns deputados, à semelhança do senhor deputado Verhofstadt ontem, defendam uma estratégia de investimento enquanto aceitam este pacote. Não me parece coerente. Por conseguinte, consideramos o “pacote de seis medidas” uma oportunidade perdida para instituir uma verdadeira governação económica."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să încep prin a aduce un omagiu tuturor celor care au lucrat din greu la acest din urmă pachet, dar totuși susțin opiniile exprimate de antevorbitorii din grupul meu. Pentru noi, acest pachet nu este suficient și nu este echilibrat. Nu este atât o chestiune de detalii tehnice, cât una de esență: pe ce punem noi accent? Care ar trebui să fie obiectivele unei politici economice mai bine integrate? Prin urmare, nu este adevărat că noi nu dorim guvernanță economică europeană, dar trebuie să ne întrebăm cum ar trebui să o definim, care este esența guvernanței economice europene. Evident, criza actuală a demonstrat clar că o uniune monetară necesită, de asemenea, o cooperare economică. Se pare că s-a strecurat o anumită eroare de proiectare în modelul nostru financiar și trebuie să o corectăm. Pentru noi, aceasta reprezintă mai mult decât convenirea unor reduceri și realizarea obiectivelor bugetare. Da, dle Langen, doamnelor și domnilor, într-adevăr, susținem finanțele publice solide, dar, pentru noi, elementul-cheie este cum putem continua cu toții, cum putem ieși din această încurcătură urâtă. Cum ne putem pregăti pentru viitor și, prin urmare, cum putem realiza creștere și locuri de muncă printr-o politică economică comună. Cu alte cuvinte, prin integrarea în sistem a unei strategii de investiții ambițioase, prin stabilirea unei legături cu obiectivele 2020 sau, altfel spus, prin dispoziții comune, de exemplu, pentru a ne îmbunătăți sistemul de educație, a combate sărăcia și a deveni mult mai competitivi, dar și pentru a beneficia de concurența țărilor terțe prin intermediul unor investiții în cercetare și dezvoltare. Fiindcă a venit vorba, mă uimește faptul că unii deputați, cum a fost cazul dlui Verhofstadt chiar ieri, pledează pentru o strategie de investiții fiind, în același timp, mulțumiți de acest pachet. Pentru mine, personal, acesta nu este consecvent. Prin urmare, noi considerăm că „pachetul celor șase” este o ocazie ratată de a pune în aplicare o guvernanță economică reală."@ro18
"Na úvod by som rád vyslovil uznanie tým, ktorí nedávno usilovne pracovali na tomto balíku, ale podporujem aj predošlého rečníka z našej skupiny. Nepovažujeme tento balík za dostatočný ani za vyvážený. Nejde ani tak o technické detaily, ale skôr o podstatu. Na čo kladieme dôraz? Aké by mali byť ciele integrovanejšej hospodárskej politiky? Nie je teda pravda, že nechceme európsku správu ekonomických záležitostí, ale mali by sme sa sami seba opýtať, ako by sme ju mali definovať, čo je podstatou európskej správy ekonomických záležitostí. Je zrejmé, že súčasná kríza nám jasne ukázala, že menová únia si vyžaduje aj hospodársku spoluprácu. Zdá sa, že do nášho finančného projektu sa vkradla nejaká chyba návrhu a my ju musíme napraviť. Pre nás ide o oveľa viac než o odsúhlasenie škrtov a dosiahnutie rozpočtových cieľov. Áno, pán Langen a dámy a páni, naozaj podporujeme stabilné verejné financie, ale rozhodujúce je pre nás to, ako môžeme všetci napredovať, ako sa môžeme dostať z tohto bahna. Ako sa môžeme pripraviť na budúcnosť, a teda ako môžeme zabezpečiť rast a zamestnanosť prostredníctvom spoločnej hospodárskej politiky? Dá sa to dosiahnuť tým, že do systému začleníme ambicióznu investičnú stratégiu, že vytvoríme prepojenie s cieľmi stratégie do roku 2020 alebo, inými slovami, že prijmeme spoločné opatrenia napríklad na zlepšenie nášho systému vzdelávania, na boj proti chudobe a zlepšenie konkurencieschopnosti, aby sme prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja dokázali konkurovať tretím krajinám. Mimochodom, udivuje ma, že niektorí poslanci, ako napríklad len včera pán Verhofstadt, obhajujú investičnú stratégiu, a pritom sú spokojní s týmto balíkom. Pre mňa osobne to nie je zásadový postoj. Preto považujeme balík šiestich legislatívnych návrhov za premeškanú príležitosť na zavedenie skutočnej správy ekonomických záležitostí."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi se rad poklonil vsem tistim, ki so zadnje čase trdo delali v zvezi s tem svežnjem, a podpiram tudi predhodne govornike iz moje skupine. Nam ta sveženj ne zadostuje in ni uravnotežen. Ne gre toliko za tehnične podrobnosti, ampak za bistvo: kaj poudarjamo? Kakšni bi morali biti cilji za bolj celostno gospodarsko politiko? Zato ni res, da ne želimo evropskega gospodarskega upravljanja, a vprašati se moramo, kako bi ga morali opredeliti, kakšno je bistvo evropskega gospodarskega upravljanja. Očitno je sedanja kriza jasno pokazala, da monetarna unija zahteva tudi gospodarsko sodelovanje. Zdi se, da se je v naš finančni načrt prikradla nekakšna napaka v zasnovi, in to moramo popraviti. Za nas je to mnogo več kot le strinjanje z zmanjšanji in doseganje proračunskih ciljev. Da, gospod Langen ter gospe in gospodje, res smo naklonjeni trdnim javnim financam, a za nas je ključno, kako gremo lahko vsi naprej, kako se lahko splazimo iz te zmede. Kako se lahko pripravimo za prihodnost in tako ustvarimo rast in zaposlovanje prek skupne gospodarske politike Z drugimi besedami, z vključitvijo velikopotezne naložbene strategije v sistem, z ustvarjanjem povezave s cilji 2020, ali če povem drugače, s skupnimi ureditvami, na primer, za izboljšanje našega sistema izobraževanja, za boj proti revščini ter da postanemo konkurenčnejši in se spopademo s konkurenco iz tretjih držav preko naložb v raziskave in razvoj. Mimogrede, osupel sem, da nekateri poslanci, kakor je ravno včeraj storil gospod Verhofstadt, zagovarjajo naložbeno strategijo in so obenem zadovoljni s tem svežnjem. Zame osebno to ni dosledno. Zato menimo, da je „šesterček“ zamujena priložnost, da se ustvari pravo gospodarsko upravljanje."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att hylla alla de som har arbetat hårt med detta paket den sista tiden, men jag stöder även de föregående talarna från min grupp. Paketet är otillräckligt och obalanserat i våra ögon. Detta handlar inte så mycket om tekniska detaljer utan om innebörd: Vad lägger vi tonvikt vid? Vilka bör målen vara med en mer integrerad ekonomisk politik? Det är därför inte sant att vi inte vill ha en europeisk ekonomisk styrning, men vi måste fråga oss själva hur vi ska definiera det och vad innebörden av europeisk ekonomisk styrning är. Den nuvarande krisen har utan tvekan gjort det tydligt att en monetär union också kräver ekonomiskt samarbete. Det verkar som att något slags fel har smugit sig in i vår finansiella plan, och vi måste åtgärda det. För oss handlar detta om så mycket mer än att bara säga ja till nedskärningar och nå budgetmål. Ja, vi är faktiskt för sunda offentliga finanser, men det som är viktigt för oss är hur vi alla kan gå framåt och hur vi kan ta oss ur detta träsk, hur vi kan förbereda oss inför framtiden och följaktligen hur vi kan skapa tillväxt och sysselsättning genom en gemensam ekonomisk politik. Svaret är med andra ord följande: genom att integrera en ambitiös investeringsstrategi i systemet, genom att skapa en koppling till 2020-målen, eller för att uttrycka det annorlunda, genom att vidta gemensamma åtgärder, t.ex. förbättra vårt utbildningssystem, bekämpa fattigdom och bli mer konkurrenskraftiga och möta konkurrensen från tredjeländer genom att investera i forskning och utveckling. Förresten förvånar det mig att några ledamöter, i likhet med vad Guy Verhofstadt sade så sent som i går, förespråkar en investeringsstrategi samtidigt som de är nöjda med paketet. För mig personligen finns det ingen logik i det. Vi anser därför att sexpacket innebär att man skulle gå miste om möjligheten att införa en riktig ekonomisk styrning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph