Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-206-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-206-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, los ciudadanos quieren una Unión Europea fuerte y efectiva. La lentitud, la insuficiencia y la visión puramente intergubernamental agravan el impacto de la crisis y debilitan la credibilidad del proyecto europeo. No nos enfrentamos a problemas puramente nacionales ni a una simple crisis económica: estamos ante una crisis política que precisa una respuesta rápida, completa y europeísta. De la Unión Económica y Monetaria hay que fortalecer la «e» de economía, pero también la «u» de unión. La propuesta que hoy se presenta sobre gobernanza económica debe mejorarse sensiblemente para conseguirlo. Estamos a favor de crear marcos presupuestarios nacionales que aseguren la transparencia, la coordinación económica y la verificación del cumplimiento de los compromisos europeos. Consideramos que corregir los desequilibrios macroeconómicos y avanzar hacia la convergencia es necesario, y constatamos que el informe Ferreira ha avanzado esencialmente en esta línea. Pero las propuestas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son incompletas: confunden estabilidad con ajuste, confían las políticas de crecimiento al mercado y al ámbito nacional. Eludir el compromiso europeo con la inversión y el empleo no es de recibo. No vamos a ser cómplices de ese intento de que Europa dé la espalda a sus ciudadanos y a sus propios intereses; no nos resignamos a contemplar impasibles cómo los problemas se agudizan; y no aceptamos que se juegue con un doble rasero. Unanimidad para aportar recursos y mayorías cualificadas para impedir sanciones. Apostemos por Europa y hagámoslo rápidamente. El Parlamento Europeo debe trabajar para conseguir la respuesta europeísta y ambiciosa que merecen nuestros ciudadanos. Es necesario caminar, pero no hacia atrás como el cangrejo. Europa no puede esconderse cuando más se la necesita."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, naši občané si přejí silnou a efektivně fungující Evropskou unii. Netečnost, nepřiměřenost a čistě mezivládní vize zhoršují dopady krize a oslabují důvěryhodnost celého evropského projektu. Čelíme nikoli výhradně vnitrostátním problémům či výhradně hospodářské krizi; čelíme krizi politické, vyžadující rychlou, komplexní reakci v evropském duchu. Hospodářská a měnová unie musí posílit své základní koncepty „hospodářství“ a „unie“. Jestliže toho máme docílit, dnes předložený návrh hospodářské správy bude třeba výrazně vylepšit. Podporujeme vytvoření vnitrostátních rozpočtových rámců zaručujících transparentnost a hospodářskou koordinaci a dokládajících dodržování evropských závazků. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné napravovat makroekonomickou nerovnováhu a přibližovat se konvergenci a domníváme se, že zpráva paní Ferreirové v této oblasti znamená významný pokrok. Návrhy na reformu Paktu stability a růstu jsou nicméně nedostačující: zaměňují stabilitu za přizpůsobení a politiku růstu svěřují trhům a jednotlivým státům. Vyhýbat se evropským závazkům v oblasti investic a zaměstnanosti je nepřijatelné. Nehodláme se podílet na tomto pokusu donutit Evropu, aby se obrátila zády ke svým občanům a vlastním zájmům; nechceme rezignovat a apaticky hloubat nad tím, jak se naše problémy zhoršují, a nesouhlasíme s uplatňováním dvojího metru. Jednomyslná shoda je potřebná k zajištění zdrojů a rozhodnutí kvalifikované většiny je nutné k tomu, abychom se vyhnuli peněžitým trestům. Musíme dodržovat své závazky vůči Evropě, a to bez váhání. Evropský parlament by měl usilovně pracovat na ambiciózní evropské reakci, hodné našich občanů. Musíme se pohybovat kupředu, nikoli do strany jako krabi. Evropa se nesmí schovávat, když je nejvíc potřeba."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vores borgere ønsker et stærkt og effektivt EU. Sløvhed, utilstrækkelighed og et rent mellemstatsligt syn på sagen forværrer følgerne af krisen og svækker det europæiske projekts troværdighed. Vi står ikke over for problemer, som udelukkende er af national karakter, eller en krise, som udelukkende er af økonomisk karakter. Vi står over for en politisk krise, der kræver en hurtig, gennemført og Europaorienteret reaktion. Den grundlæggende opfattelse af begreberne "økonomi" og "union" skal styrkes i den økonomiske og monetære union. Og hvis vi vil opnå det, skal det forslag om økonomisk styring, der er blevet præsenteret i dag, forbedres betydeligt. Vi går ind for at skabe nationale budgetrammer, der garanterer gennemsigtighed, økonomisk samordning og kontrol med, at de europæiske forpligtelser bliver opfyldt. Vi mener, at det er nødvendigt at korrigere makroøkonomiske ubalancer og gå i retning af konvergens, og efter vores mening gøres der med Ferreira-betænkningen store fremskridt på dette punkt. Imidlertid er forslagene om reform af stabilitets- og vækstpagten ufuldstændige. Her forveksler man stabilitet med tilpasning, og vækstpolitikker bliver overladt til markedet og det nationale område. Det kan ikke accepteres, at man går uden om Europas forpligtelser i forbindelse med investering og beskæftigelse. Vi kan ikke være medskyldige i dette forsøg på at få Europa til at vende ryggen til sine borgere og sine egne interesser. Vi vil ikke affinde os med passivt at spekulere over, hvordan det kan være, at vores problemer bliver værre, og vi vil ikke acceptere dobbeltmoral. Vi har brug for enstemmighed, når det handler om at finde ressourcer, og for kvalificerede flertalsbeslutninger, når det handler om at undgå bøder. Vi må fastslå vores engagement over for Europa og gøre det hurtigt. Parlamentet bør i høj grad bestræbe sig på at komme med en ambitiøs, europæisksindet reaktion, der er vores borgere værdig. Vi har brug for at gå fremad, ikke baglæns ligesom krabber. Europa må ikke gemme sig nu, hvor der er allermest brug for det."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Unsere Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine starke und leistungsfähige Europäische Union. Trägheit, Unvermögen und die ausschließliche Konzentration auf zwischenstaatliche Aspekte verschlimmern die Auswirkungen der Krise und schwächen die Glaubwürdigkeit des europäischen Projekts. Wir haben es nicht mit rein nationalen Problemen zu tun oder mit einer Krise, die nur wirtschaftlicher Art wäre; wir haben es mit einer politischen Krise zu tun, die eine schnelle, umfassende und vom Europagedanken getragene Antwort erforderlich macht. In der Wirtschafts- und Währungsunion müssen wir das „W“ wie „Wirtschaft“ stärken, aber auch das „U“ wie „Union“. Der heute vorgelegte Vorschlag zur wirtschaftspolitischen Steuerung muss stark verbessert werden, wenn wir dies erreichen wollen. Wir sind für die Schaffung nationaler haushaltspolitischer Rahmen, die Transparenz, wirtschaftliche Koordinierung und die Überprüfung der Einhaltung der europäischen Zusagen sicherstellen. Wir halten es für notwendig, makroökonomische Ungleichgewichte zu korrigieren und auf dem Weg zur Konvergenz voranzuschreiten, und wir sind der Auffassung, dass der Bericht Ferreira in diesem Bereich einen besonders großen Fortschritt darstellt. Aber die Vorschläge zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind unvollständig: Sie verwechseln Stabilität mit Anpassung, und sie überlassen die Wachstumspolitik dem Markt und dem nationalen Bereich. Sich der europäischen Verpflichtung, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, zu entziehen, ist nicht akzeptabel. Wir werden diesen Versuch, Europa gegen seine Bürger und gegen seine eigenen Interessen handeln zu lassen, nicht mittragen, wir schauen nicht einfach teilnahmslos zu, wie unsere Probleme sich verschärfen, und wir tolerieren keine Doppelmoral. Wir brauchen Einstimmigkeit, um Mittel bereitzustellen, und qualifizierte Mehrheiten, um Sanktionen zu verhindern. Wir müssen uns zu Europa bekennen, und wir müssen dies schnell tun. Das Europäische Parlament muss die ehrgeizige und vom Europagedanken getragene Antwort finden, die unsere Bürgerinnen und Bürger verdienen. Wir müssen vorwärts gehen, nicht rückwärts wie ein Krebs. Europa darf sich nicht wegducken, wenn es am meisten gebraucht wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι πολίτες μας επιθυμούν μια ισχυρή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποτονικότητα, η ανεπάρκεια και η αμιγώς διακυβερνητική οπτική επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κρίσης και αποδυναμώνουν την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα αμιγώς εθνικά ή μια κρίση καθαρά οικονομική· αντιμετωπίζουμε μια πολιτική κρίση, η οποία απαιτεί άμεση, ολοκληρωμένη και ευρωπαϊκή απάντηση. Πρέπει να ισχυροποιηθούν οι βασικές έννοιες της «οικονομίας» και της «ένωσης» στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Για να επιτευχθεί αυτό, η πρόταση που παρουσιάζεται σήμερα για την οικονομική διακυβέρνηση χρήζει αισθητής βελτίωσης. Τασσόμαστε υπέρ της δημιουργίας εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων, τα οποία θα διασφαλίζουν διαφάνεια, οικονομικό συντονισμό και έλεγχο της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διορθώσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και να προχωρήσουμε προς τη σύγκλιση, και θεωρούμε ότι η έκθεση Ferreira σημειώνει ιδιαίτερη πρόοδο στον τομέα αυτόν. Ωστόσο, οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι ελλιπείς: συγχέουν τη σταθερότητα με την προσαρμογή και αναθέτουν τις αναπτυξιακές πολιτικές στην αγορά και στο εθνικό πεδίο αρμοδιοτήτων. Η αποφυγή ευρωπαϊκής δέσμευσης στους τομείς των επενδύσεων και της απασχόλησης είναι απαράδεκτη. Δεν θα καταστούμε συνεργοί σε αυτήν την απόπειρα εξαναγκασμού της Ευρώπης να αγνοήσει τους πολίτες της και τα συμφέροντά τους. Δεν θα περιοριστούμε στην απαθή στάθμιση του τρόπου επιδείνωσης των προβλημάτων μας, και δεν θα αποδεχθούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απαιτείται ομοφωνία για τη χορήγηση πόρων και τη λήψη αποφάσεων ειδικής πλειοψηφίας προς αποφυγή κυρώσεων. Πρέπει να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας προς την Ευρώπη και, μάλιστα, ταχύτατα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει επίπονες προσπάθειες ώστε να διαμορφώσει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή απάντηση, αντάξια των πολιτών μας. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, και όχι να οπισθοχωρούμε. Η Ευρώπη δεν πρέπει να κρύβεται όταν την χρειαζόμαστε περισσότερο."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, our citizens want a strong and effective European Union. Sluggishness, inadequacy and a purely intergovernmental vision are worsening the impact of the crisis and weakening the credibility of the European project. We are not facing problems that are purely national, or a crisis that is only economic; we are facing a political crisis that requires a swift, full, Europeanist response. The basic concepts of ‘economy’ and ‘union’ in the Economic and Monetary Union must be strengthened. The proposal presented today on economic governance must be considerably improved if we are going to achieve that. We are in favour of creating national budgetary frameworks that guarantee transparency, economic coordination and verification of compliance with European commitments. We believe it is necessary to correct macroeconomic imbalances and move toward convergence, and we find that the Ferreira report makes particular progress in that area. However, the proposals to reform the Stability and Growth Pact are incomplete: they confuse stability with adjustment, and they entrust growth policies to the market and the national sphere. Avoiding Europe’s commitment to investment and employment is not acceptable. We will not be complicit in this attempt to make Europe turn its back on its citizens and its own interests; we are not resigned to impassively pondering the way in which our problems are getting worse; and we do not accept double standards. We need unanimity to provide resources and qualified majority decisions to avoid penalties. We must pledge our commitment to Europe and do it quickly. The European Parliament should work hard to make an ambitious, Europeanist response worthy of our citizens. We need to move forwards, not backwards like crabs. Europe must not hide when it is needed most."@en4
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Meie kodanikud soovivad tugevat ja efektiivset Euroopa Liitu. Passiivsus, ebaadekvaatsus ja puhtalt valitsustevaheline nägemus Euroopa Liidust muudavad kriisi mõju veel tugevamaks ja nõrgendavad Euroopa projekti usaldusväärsust. Meie probleemid ei ole üksnes riigisisesed ning kriis ei ole üksnes majanduslik – seisame poliitilise kriisi ees, mis nõuab kiiret täielikku ja euroopalikku reaktsiooni. Majandus- ja rahaliidu põhimõisteid „majandus” ja „liit” tuleb tugevdada. Täna esitatud majandusjuhtimise ettepanekut tuleb oluliselt parandada, kui soovime seda saavutada. Oleme liikmesriikide eelarveraamistike poolt, mis tagavad läbipaistvuse, majandusliku kooskõla ja Euroopa kohustustele vastavuse kinnitamise. Usume, et tuleb korrigeerida makromajanduse tasakaalunihkeid ja liikuda ühtsuse poole. Leiame et Ferreira raport kajastab neid valdkondi eriti hästi. Siiski on stabiilsuse ja kasvu pakti reformimise ettepanekud puudulikud: neis aetakse segamini stabiilsus ja kohandamine ning usaldatakse kasvupoliitika turu ja riigisisese sfääri hooleks. Euroopa investeerimise ja tööandjakohustuste vältimine ei ole vastuvõetav. Me ei osale katses lubada Euroopal pöörata selg oma kodanikele ja omaenda huvidele; me ei juurdle tundetult selle üle, kuidas meie probleemid lähevad aina hullemaks; ning me ei lepi kaksikmoraaliga. Peame olema üksmeelsed, et tagada ressursid ja kvalifitseeritud häälteenamuse otsused karistuste ärahoidmiseks. Peame vanduma truudust Euroopale ja tegema seda kiiresti. Euroopa Parlament peaks pingutama, et anda enda kodanikele edasipüüdlik euroopalik vastus. Peame liikuma edasi, mitte tagasi nagu vähid. Euroopa ei tohi peitu pugeda, kui teda kõige enam vajatakse."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kansalaiset haluavat vahvan ja tehokkaan Euroopan unionin. Velttous, vaillinaisuus ja puhtaasti hallitustenvälinen näkemys pahentavat kriisin vaikutusta ja heikentävät Eurooppa-hankkeen uskottavuutta. Nyt ei ole kyse puhtaasti kansallisista ongelmista tai pelkästään taloudellisesta kriisistä. On kyse poliittisesta kriisistä, joka edellyttää nopeaa ja täysin eurooppalaista vastausta. On vahvistettava talous- ja rahaliiton peruskäsitteitä "taloudesta" ja "liitosta". Tänään esitettyä ehdotusta taloushallinnosta on parannettava merkittävästi, jos haluamme onnistua tässä. Kannatamme kansallisia budjettikehyksiä, jotka takaavat avoimuuden, talouden koordinoinnin ja eurooppalaisten sitoumusten noudattamisen varmistamisen. Katsomme välttämättömäksi korjata makrotaloudellisen epätasapainon, ja tämän osalta katsomme, että Ferreiran mietintöön sisältyy merkittävää edistystä alalla. Ehdotukset vakaus- ja kasvusopimuksen uudistuksesta eivät kuitenkaan ole täydellisiä: niissä sekoitetaan toisiinsa vakaus ja mukauttaminen ja uskotaan kasvupolitiikka markkinoiden ja kansallisen tason haltuun. Euroopan investointeja ja työllisyyttä koskevien sitoumusten välttäminen on tuomittavaa. Me emme osallistu tähän pyrkimykseen kääntää Eurooppa kansalaisiaan ja omia etujaan vastaan. Emme alistu pohtimaan välinpitämättömästi tapoja, joilla ongelmamme vain pahenevat, emmekä hyväksy kaksinaismoralismia. Tarvitaan yksimielisyyttä resurssien tarjoamiseen ja määräenemmistöä rangaistusten välttämiseen. Meidän on sitouduttava Eurooppaan ja nopeasti. Euroopan parlamentin on tehtävä kovasti työtä saadakseen aikaan kunnianhimoisen, eurooppalaisen ja kansalaistemme arvoisen vastauksen. Meidän on edettävä, ei peräännyttävä rapujen lailla. Eurooppa ei saa piiloutua silloin, kun sitä eniten tarvitaan."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, nos concitoyens veulent une Union européenne forte et efficace. La lenteur, l’inadéquation et la vision purement intergouvernementale aggravent les conséquences de la crise et affaiblissent la crédibilité du projet européen. Nous ne sommes pas confrontés à des problèmes purement nationaux, ou à une crise uniquement économique; nous sommes face à une crise politique qui exige une réponse européiste rapide et complète. Les concepts de base que sont l’«économie» et l’«union» au sein de l’Union économique et monétaire doivent être renforcés. La proposition présentée aujourd’hui concernant la gouvernance économique doit être considérablement améliorée si nous voulons atteindre cet objectif. Nous sommes favorables à la création de cadres budgétaires nationaux qui garantissent la transparence, la coordination économique et la vérification du respect des engagements européens. Nous estimons qu’il est nécessaire de corriger les déséquilibres macroéconomiques et de progresser sur la voie de la convergence, et nous constatons que le rapport Ferreira fait des progrès sensibles dans ce domaine. Les propositions de réforme du pacte de stabilité et de croissance sont toutefois incomplètes: elles confondent stabilité et ajustement et elles confient les politiques de croissance au marché et à la sphère nationale. Éviter tout engagement de l’Europe dans les investissements et l’emploi est inacceptable. Nous ne serons pas les complices de cette tentative qui vise à ce que l’Europe tourne le dos à ses citoyens et à ses propres intérêts. Nous ne sommes pas résignés à méditer de manière impassible sur la manière dont nos problèmes s’aggravent. Et nous n’acceptons pas qu’il y ait deux poids, deux mesures. Nous avons besoin d’unanimité pour dégager des ressources et de décisions à la majorité qualifiée pour éviter les sanctions. Nous devons parier sur l’Europe et le faire rapidement. Le Parlement européen doit travailler dur pour apporter une réponse européiste ambitieuse digne de nos concitoyens. Nous devons aller de l’avant et non reculer comme des crabes. L’Europe n’a pas le droit de se cacher à l’heure où l’on a le plus besoin d’elle."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Polgáraink erős és hatékony Európai Uniót akarnak. A tétlenség, az alkalmatlanság és a tisztán kormányközi jövőkép tovább súlyosbítják a válság hatását és gyengítik az európai projekt hitelességét. Nem olyan problémákkal állunk szemben, amelyek tisztán nemzeti jellegűek, és nem olyan válsággal, amely csak gazdasági természetű; egy politikai válsággal állunk szemben, amely gyors, teljes körű és Európa-párti választ igényel. A Gazdasági és Monetáris Unión belül meg kell erősíteni a „gazdaság” és az „unió” alapfogalmát. A ma előterjesztett gazdasági kormányzásra irányuló javaslatot jelentősen javítani kell ahhoz, hogy ezt elérhessük. Támogatjuk az olyan nemzeti költségvetési keretek létrehozását, amelyek garantálják az átláthatóságot, a gazdasági koordinációt és az európai kötelezettségvállalásoknak való megfelelés ellenőrzését. Meggyőződésünk, hogy szükség van a makrogazdasági egyensúlytalanságok korrigálására és a konvergencia felé történő elmozdulásra, és úgy találjuk, hogy a Ferreira-jelentés e területen különösen nagy előrelépést tesz. A Stabilitási és Növekedési Paktum megreformálására irányuló javaslatok azonban nem teljesek: összekeverik a stabilitást a kiigazítással, és a piacra és a nemzeti szférára bízzák a növekedési politikákat. Európa beruházásokkal és foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségvállalásának elkerülése nem elfogadható. Nem veszünk részt bűnsegédként ebben a kísérletben, amelynek lényege, hogy Európa hátat fordítson polgárainak és saját érdekeinek; nem törődünk bele abba, hogy közömbösen elmélkedünk arról, hogy hogyan súlyosbodnak problémáink; és nem fogadjuk el a kettős mércéket. Egyhangúságra van szükségünk a források biztosításához, a szankciók elkerüléséhez pedig minősített többségi döntésekre. El kell köteleznünk magunkat Európa mellett, mégpedig gyorsan. Az Európai Parlamentnek keményen kell dolgoznia, hogy nagyratörő, Európa-párti választ fogalmazzon meg, amely méltó polgárainkhoz. Előre kell lépnünk, nem pedig rák módjára hátrálni. Európa nem rejtőzhet el, amikor a legnagyobb szükség van rá."@hu11
"Signor Presidente, Commissario, onorevoli deputati, i nostri cittadini vogliono un’Unione europea forte ed efficace. La lentezza, l’inadeguatezza e una visione puramente intergovernativa stanno peggiorando l’impatto della crisi e indebolendo la credibilità del progetto europeo. Non siamo di fronte a problemi prettamente nazionali, né a una crisi esclusivamente economica; si tratta di una crisi politica che richiede una risposta rapida, completa, europeista. Vanno rafforzati i concetti di base di “economia” e “unione” nell’unione economica e monetaria. La proposta presentata oggi sulla governance economica va migliorate considerevolmente se vogliamo raggiungere tale obiettivo. Siamo favorevoli alla creazione di quadri di bilancio nazionali che garantiscano la trasparenza, il coordinamento economico e la verifica dell’adempimento degli impegni europei. Riteniamo necessario correggere gli squilibri macroeconomici e procedere verso la convergenza, e reputiamo che la relazione Ferreira compia notevoli progressi in quest’area. Tuttavia, le proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita sono incomplete: confondono la stabilità con l’adeguamento, e affidano le politiche per la crescita al mercato e alla sfera nazionale. Sottrarsi all’impegno dell’Europa di investire e creare occupazione non è accettabile. Non parteciperemo a questo tentativo di indurre l’Europa a voltare le spalle ai propri cittadini e interessi; non ci rassegniamo a meditare impassibili sul modo in cui si stanno acuendo i nostri problemi; non accettiamo due pesi e due misure. Ci occorre l’unanimità per mettere a disposizione le risorse e le decisioni a maggioranza qualificata per evitare le sanzioni. Dobbiamo ribadire il nostro impegno a favore dell’Europa, e alla svelta. Il Parlamento europeo dovrebbe lavorare alacremente per preparare una risposta ambiziosa ed europeista degna dei nostri cittadini. Dobbiamo andare avanti, non indietro come i gamberi. L’Europa non deve nascondersi proprio quando serve di più."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, mūsų piliečiai siekia stiprios ir veiksmingos Europos Sąjungos. Vyraujant sąstingiui, nepakankamumui ir vien tik tarpvyriausybinei vizijai stiprinamas krizės poveikis ir silpninamas Europos projekto patikimumas. Problemos, su kuriomis susiduriame, nėra vien nacionalinio pobūdžio, o krizė nėra tik ekonominė; susiduriame ir su politine krize, kuriai reikia greito ir visapusiško bei europietiško atsako. Ekonominėje ir pinigų sąjungoje turi būti sustiprintos pagrindinės “ekonomikos” ir “sąjungos” sąvokos. Jei ketiname pasiekti savo tikslą, šiandien pateiktas pasiūlymas dėl ekonomikos valdysenos turi būti gerokai patobulintas. Pritariame tam, kad būtų sukurtos nacionalinės biudžeto sistemos, kuriose būtų užtikrintas skaidrumas, ekonominis koordinavimas ir atliekamas vertinimas, kaip laikomasi Europos įsipareigojimų. Manome, kad būtina ištaisyti makroekonominį disbalansą, ir siekti konvergencijos, taip pat pastebėjome, kad, atsižvelgiant į su E. Ferreiros pranešimą, šioje srityje daroma gerokai didelė pažanga. Tačiau pasiūlymai pertvarkyti Stabilumo ir augimo paktą nėra tobuli: stabilumas painiojamas su koregavimu, o augimo politikos kryptys perduodamos rinkai ir nacionalinei sferai. Europos įsipareigojimų investicijoms ir užimtumo kūrimui vengimas nepriimtinas. Neprisidėsime prie mėginimo priversti Europą nusigręžti nuo savo piliečių ir nepaisyti savo pačios interesų; rezignuodami nesirengiame tik abejingai svarstyti, kodėl mūsų problemos tik aštrėja; ir nepripažįstame dvigubų standartų. Mums reikia balsų vieningumo, kad galėtume teikti išteklius, ir kvalifikuotos balsų daugumos, kad išvengtume baudų. Turime pasižadėti, kad vykdysime savo įsipareigojimus Europai, ir turime tai padaryti nedelsiant. Europos Parlamentas turi dėti daug pastangų, kad mūsų piliečių vertas atsakas būtų plačių užmoju ir europietiškas. Turime judėti pirmyn, o ne atgal kaip krabai. Europa neturi slėptis, kai yra labiausiai reikalinga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Mūsu iedzīvotāji vēlas stipru un efektīvu Eiropas Savienību. Tūļība, neatbilstība un tikai starpvaldību redzējums pasliktina krīzes ietekmi un vājina Eiropas projekta ticamību. Mēs nesaskaramies ar problēmām, kas saistās tikai ar valsti, vai tikai ar ekonomiku, mēs saskaramies ar politisku krīzi, kas prasa ātru, pilnīgu, eiropeisku reakciju. Ekonomikas un monetārajā savienībā ir jānostiprina pamatjēdzieni „ekonomika” un „savienība”. Šodien iesniegtais priekšlikums par ekonomikas pārvaldību ievērojami jāuzlabo, ja mēs gribam to sasniegt. Mēs esam par valsts budžeta struktūru radīšanu, kas garantē pārredzamību, ekonomikas saskaņošanu un Eiropas saistību ievērošanas pārbaudi. Mēs uzskatām, ka ir jākoriģē makroekonomiskā nelīdzsvarotība un jāiet konverģences virzienā, un mēs uzskatām, ka ziņojums šajā jomā ir īpašs panākums. Tomēr priekšlikumi reformēt Stabilitātes un izaugsmes paktu ir nepilnīgi: tajos ir sajaukta stabilitāte ar pielāgošanu un izaugsmes politika tiek pilnīgi uzticēta tirgum un valsts sfērai. Nav pieņemama izvairīšanās no Eiropas saistībām attiecībā uz ieguldījumiem un nodarbinātību. Mēs neiesaistīsimies šajā mēģinājumā likt Eiropai novērsties no saviem iedzīvotājiem un savām interesēm; mēs neesam nodevušies pasīvai vērošanai, kā mūsu problēmas pasliktinās, un mēs nepieņemam dubultstandartus. Mums vajadzīga vienprātība, lai nodrošinātu resursus, un lēmumi ar kvalificētu balsu vairākumu, lai izvairītos no sodiem. Mums jāapliecina sava apņēmība Eiropai un jādara tas ātri. Eiropas Parlamentam ir smagi jāstrādā, lai mūsu iedzīvotāji saņemtu sevis cienīgu vērienīgu, eiropeisku atbildi. Mums jāvirzās uz priekšu, nevis jārāpjas atpakaļ kā vēžiem. Eiropai, kad tā vajadzīga visvairāk, nav jāslēpjas."@lv13
"Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, los ciudadanos quieren una Unión Europea fuerte y efectiva. La lentitud, la insuficiencia y la visión puramente intergubernamental agravan el impacto de la crisis y debilitan la credibilidad del proyecto europeo. No nos enfrentamos a problemas puramente nacionales ni a una simple crisis económica: estamos ante una crisis política que precisa una respuesta rápida, completa y europeísta. De la Unión Económica y Monetaria hay que fortalecer la «e» de economía, pero también la «u» de unión. La propuesta que hoy se presenta sobre gobernanza económica debe mejorarse sensiblemente para conseguirlo. Estamos a favor de crear marcos presupuestarios nacionales que aseguren la transparencia, la coordinación económica y la verificación del cumplimiento de los compromisos europeos. Consideramos que corregir los desequilibrios macroeconómicos y avanzar hacia la convergencia es necesario, y constatamos que el informe Ferreira ha avanzado esencialmente en esta línea. Pero las propuestas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son incompletas: confunden estabilidad con ajuste, confían las políticas de crecimiento al mercado y al ámbito nacional. Eludir el compromiso europeo con la inversión y el empleo no es de recibo. No vamos a ser cómplices de ese intento de que Europa dé la espalda a sus ciudadanos y a sus propios intereses; no nos resignamos a contemplar impasibles cómo los problemas se agudizan; y no aceptamos que se juegue con un doble rasero. Unanimidad para aportar recursos y mayorías cualificadas para impedir sanciones. Apostemos por Europa y hagámoslo rápidamente. El Parlamento Europeo debe trabajar para conseguir la respuesta europeísta y ambiciosa que merecen nuestros ciudadanos. Es necesario caminar, pero no hacia atrás como el cangrejo. Europa no puede esconderse cuando más se la necesita."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, onze burgers willen een sterke en daadkrachtige Europese Unie. Traagheid, ontoereikendheid en een puur intergouvernementele visie verergeren de gevolgen van de crisis en doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van het Europese project. Wij staan niet voor puur nationale problemen, noch voor een eenvoudige economische crisis. We staan voor een politieke crisis die een snelle, integrale en Europese reactie vereist. Van de economische en monetaire unie moeten zowel de 'economie' als de 'unie' worden versterkt. Het voorstel dat vandaag ter tafel ligt over economisch bestuur dient aanzienlijk te worden verbeterd indien we dat willen bereiken. Wij zijn voor het opstellen van nationale begrotingskaders die transparantie, economische coördinatie en de controle op het nakomen van Europese beloftes waarborgen. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is macro-economische onevenwichtigheden te corrigeren en richting convergentie te gaan, en wij zijn van oordeel dat het verslag van mevrouw Ferreira met name op dat gebied voortgang boekt. De voorstellen voor de hervorming van het stabiliteits- en groeipact zijn echter onvolledig: stabiliteit wordt verward met aanpassing en beleidsmaatregelen voor groei worden overgelaten aan de markt en aan de lidstaten. We mogen niet accepteren dat Europa zich niet inzet voor investeringen en werkgelegenheid. Wij zullen niet meedoen aan deze poging om Europa zover te krijgen dat het zijn burgers en zijn eigen belangen de rug toe keert. We zullen ons niet overgeven aan het weerloos toekijken hoe de problemen zich verergeren en we zullen niet accepteren dat met dubbele maten wordt gemeten. We hebben unanimiteit nodig om middelen vrij te maken en besluiten op basis van gekwalificeerde meerderheden om sancties te voorkomen. Wij moeten inzetten op Europa en snel ook. Het Europees Parlement moet hard aan het werk om een ambitieus en Europees antwoord te bieden; daar hebben onze burgers recht op. We moeten inderdaad gaan lopen, maar niet achteruit zoals krabben. Europa mag zich niet verstoppen nu het het hardst nodig is."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Nasi obywatele pragną silnej i skutecznej Unii Europejskiej. Ospałość, niekompetencja i wizja oparta wyłącznie na podejściu międzyrządowym zaostrzają skutki kryzysu oraz podkopują wiarygodność projektu europejskiego. Nie stoimy przed problemami wyłącznie krajowymi ani przed kryzysem wyłącznie gospodarczym – to kryzys o charakterze politycznym, który wymaga sprawnej i pełnej odpowiedzi w duchu europejskim. Trzeba wzmocnić znaczenie elementów „gospodarki” i „unii” w unii gospodarczej i walutowej. Jeżeli mamy osiągnąć ten cel, przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczący zarządzania gospodarczego należy znacząco ulepszyć. Jesteśmy zwolennikami tworzenia krajowych ram budżetowych gwarantujących przejrzystość, koordynację gospodarczą i weryfikację wypełniania zobowiązań europejskich. Naszym zdaniem konieczna jest korekta zaburzeń równowagi makroekonomicznej i ruch w kierunku konwergencji; uważamy, że szczególnym postępem w tej dziedzinie jest sprawozdanie pani poseł Ferreiry. Propozycje reformy paktu stabilności i wzrostu są jednak niekompletne: stabilność myli się z korektą, powierzając prowadzenie polityki wzrostu rynkom oraz poszczególnym krajom. Nie do przyjęcia jest unikanie zobowiązań Europy w obszarze inwestycji i zatrudnienia. Nie przyłożymy ręki do tej próby skłonienia Europy, by zignorowała swoich obywateli i własne interesy; nie mamy zamiaru biernie patrzeć, jak nasze problemy się pogarszają, i nie akceptujemy podwójnej moralności. Potrzebujemy jednogłośności, by zapewnić środki, i decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną, by uniknąć kar. Musimy zadeklarować przywiązanie do Europy i uczynić to szybko. Parlament Europejski powinien dołożyć wysiłków na rzecz wypracowania ambitnej reakcji w duchu europejskim, na jaką zasłużyli nasi obywatele. Musimy podążać naprzód, a nie wycofywać się rakiem. Europa nie może się kryć, gdy jest najbardziej potrzebna."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, os nossos cidadãos querem uma União Europeia forte e eficiente. A apatia, a insuficiência e uma visão meramente intergovernamental estão a agravar o impacto da crise e a debilitar a credibilidade do projecto europeu. Não enfrentamos problemas exclusivamente nacionais, ou uma crise meramente económica; estamos perante uma crise política que exige uma resposta europeia célere e completa. Os conceitos básicos de “economia” e de “união” da União Económica e Monetária devem de ser reforçados. A proposta hoje apresentada sobre governação económica terá de ser melhorada consideravelmente para a consecução desse objectivo. Somos a favor da criação de quadros orçamentais nacionais que garantam a transparência, a coordenação económica e a verificação do cumprimento dos compromissos europeus. Consideramos necessário corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e avançar para a convergência, e entendemos que o relatório Ferreira segue essa via específica. Contudo, as propostas de reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento estão incompletas: confundem estabilidade com ajuste, e confiam as políticas de crescimento ao mercado e à esfera nacional. Não é aceitável que se evite o empenho da Europa no investimento e no emprego. Não seremos cúmplices desta tentativa de fazer com que a Europa volte as costas aos seus cidadãos e aos seus próprios interesses; não nos resignamos a ponderar passivamente o modo como os nossos problemas estão a piorar; e não aceitamos uma duplicidade de critérios. Necessitamos de unanimidade para fornecer recursos e de decisões por maioria qualificada para evitar sanções. Temos de manifestar o nosso compromisso para com a Europa, e rapidamente. O Parlamento Europeu deve desenvolver esforços no sentido de uma resposta ambiciosa, europeísta, digna dos nossos cidadãos. Temos de andar para a frente, e não para trás como caranguejos. A Europa não pode esconder-se no momento em que é mais necessária."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, cetățenii noștri își doresc o Uniune Europeană puternică și eficientă. Lentoarea, insuficiența și viziunea pur interguvernamentală conduc la agravarea impactului crizei și la slăbirea credibilității proiectului european. Nu ne confruntăm cu probleme care sunt pur naționale sau cu o criză care este doar economică; ne confruntăm cu o criză politică care necesită un răspuns rapid, complet și europenist. Conceptele de bază ale „economiei” și „uniunii” în Uniunea Economică și Monetară trebuie să fie consolidate. Propunerea prezentată astăzi privind guvernanța economică trebuie să fie îmbunătățită considerabil dacă dorim să realizăm acest lucru. Susținem crearea unor cadre bugetare naționale care să garanteze transparența, coordonarea economică și verificarea respectării angajamentelor europene. Considerăm că este necesar să corectăm dezechilibrele macroeconomice și să trecem la convergență, de aceea considerăm că raportul Ferreira realizează progrese deosebite în acest domeniu. Cu toate acestea, propunerile de reformă a Pactului de stabilitate și de creștere sunt incomplete: acestea confundă stabilitatea cu ajustarea și încredințează politicile de creștere pieței și domeniului național. A evita angajamentul Europei pentru investiții și ocuparea forței de muncă este inacceptabil. Noi nu vom fi complici la această încercare prin care Europa întoarce spatele cetățenilor săi și propriilor sale interese; noi nu ne resemnăm să medităm impasibili asupra modului în care problemele noastre se înrăutățesc; și nu acceptăm standarde duble. Avem nevoie de unanimitate pentru a oferi resurse și de decizii cu majoritate calificată pentru a evita sancțiunile. Trebuie să asumăm angajamentul față de Europa și să acționăm rapid. Parlamentul European trebuie să muncească din greu pentru a elabora un răspuns europenist și ambițios, demn de cetățenii noștri. Trebuie să mergem înainte, nu să dăm înapoi ca racul. Europa nu trebuie să se ascundă atunci când avem cea mai mare nevoie de ea."@ro18
"Naši občania chcú silnú a účinnú Európsku úniu. Pomalosť, neprimeranosť a čisto medzivládna predstava zhoršujú dosah krízy a oslabujú dôveryhodnosť európskeho projektu. Nečelíme problémom, ktoré sú čisto národné, ani kríze, ktorá je len hospodárska. Čelíme politickej kríze, ktorá si vyžaduje rýchlu, kompletnú a európsku odpoveď. V rámci hospodárskej a menovej únie treba posilniť jej základ, teda hospodárstvo aj úniu. Ak to chceme dosiahnuť, návrh týkajúci sa správy ekonomických záležitostí, ktorý bol dnes predložený, sa musí výrazne zlepšiť. Podporujeme vytvorenie národných rozpočtových rámcov, ktoré zaručia transparentnosť, hospodársku koordináciu a overovanie dodržiavania európskych záväzkov. Považujeme za potrebné napraviť makroekonomické nerovnováhy a napredovať ku konvergencii a domnievame sa, že správa pani Ferreirovej predstavuje v tejto oblasti mimoriadny pokrok. Návrhy na reformovanie Paktu stability a rastu sú však neúplné. Pletú dokopy stabilitu s úpravou a zverujú politiky rastu trhu a vnútroštátnemu prostrediu. Vyhýbať sa tomu, aby Európa prijala záväzok voči investíciám a zamestnanosti, je neprípustné. Nebudeme komplicmi v tejto snahe, aby sa Európa obrátila chrbtom svojim občanom a svojim záujmom, nezmierime sa s tým, že budeme len ľahostajne uvažovať o tom, ako sa naše problémy zhoršujú, a nebudeme akceptovať dvojité štandardy. Potrebujeme jednomyseľnosť, aby sme zabezpečili zdroje, a rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou, aby sme zabránili trestom. Musíme prijať naše záväzky voči Európe a musíme to urobiť rýchlo. Európsky parlament by mal usilovne pracovať, aby dosiahol európsku a ambicióznu odpoveď, ktorú si naši občania zaslúžia. Musíme napredovať a nie cúvať ako kraby. Európa sa nesmie skrývať, keď je najviac potrebná."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, naši državljani želijo močno in učinkovito Evropsko unijo. Počasnost, nesposobnost in popolnoma medvladna vizija poslabšujejo vpliv krize in slabijo verodostojnost evropskega projekta. Ne srečujemo se s problemi, ki so popolnoma nacionalni, ali s krizo, ki je le gospodarska; srečujemo se s politično krizo, ki zahteva hiter, popoln in evropsko naravnan odgovor. Osnovna pojma „ekonomija“ in „unija“ v ekonomski in monetarni uniji je treba okrepiti. Predlog, ki je bil danes predstavljen glede gospodarskega upravljanja, je treba znatno izboljšati, če želimo to doseči. Naklonjeni smo ustvarjanju nacionalnih proračunskih okvirov, ki zagotavljajo preglednost, gospodarsko usklajevanje in potrjevanje skladnosti z evropskimi zavezami. Menimo, da je nujno popraviti makroekonomska neravnovesja in se pomakniti v smeri približevanja, in ugotavljamo, da je na tem področju dosežen poseben napredek v poročilu gospe Ferreira. Vendar pa so predlogi za reformiranje pakta za stabilnost in rast nepopolni: v njih sta stabilnost in prilagajanje pomešana, politiko rasti pa zaupajo trgu ter nacionalni sferi. Izogibanje evropski zavezi za naložbe in zaposlovanje ni sprejemljivo. Ne bomo sodelovali pri tem poskusu, da Evropa obrne hrbet svojim državljanom in svojim lastnim interesom; nismo se vdali ravnodušnemu premišljevanju o poti, na kateri se problemi slabšajo; in ne sprejemamo dvojnih meril. Potrebujemo soglasje za zagotavljanje sredstev in odločitve na podlagi kvalificirane večine, da bi se izognili kaznim. Priseči moramo svojo zavezanost Evropi in to moramo storiti hitro. Evropski parlament bi moral trdo delati, da bi podal velikopotezen in evropsko naravnan odgovor, vreden naših državljanov. Pomakniti se moramo naprej in ne nazaj kot rakovice. Evropa se ne sme skrivati, ko jo najbolj potrebujejo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Våra medborgare vill ha ett starkt och effektivt EU. Lathet, otillräcklighet och ett rent mellanstatligt synsätt förvärrar effekten av krisen och minskar det europeiska projektets trovärdighet. Vi står inte inför problem som är rent nationella eller en kris som är bara ekonomisk, utan vi står inför en politisk kris som kräver ett snabbt, fullständigt och europeiskt svar. De grundläggande begreppen ”ekonomi” och ”union” i Ekonomiska och monetära unionen måste stärkas. Det förslag som lades fram i dag om ekonomisk styrning måste förbättras avsevärt om vi ska åstadkomma detta. Vi är för ett inrättande av nationella budgetramar som garanterar insyn, ekonomisk samordning och kontroll av förenlighet med europeiska åtaganden. Vi anser att man måste åtgärda makroekonomiska obalanser och gå mot konvergens, och vi tycker att Ferreirabetänkandet gör framsteg särskilt på detta område. Förslagen om att reformera stabilitets- och tillväxtpakten är dock ofullständiga: de förväxlar stabilitet med anpassning, och de anförtror tillväxtpolitiken åt marknaden och den nationella arenan. Det är inte acceptabelt att kringgå EU:s åtagande på investerings- och sysselsättningsområdet. Vi kommer inte att medverka i detta försök att få EU att vända ryggen åt sina medborgare och egna intressen. Vi finner oss inte i att likgiltigt fundera över hur våra problem förvärras, och vi accepterar inte dubbelmoral. Vi behöver enhällighet för att ge resurser och beslut med kvalificerad majoritet för att undvika påföljder. Vi måste utlova vårt engagemang för EU och detta snart. Parlamentet bör arbeta hårt för att ta fram ett ambitiöst, europeiskt svar som våra medborgare förtjänar. Vi måste gå framåt och inte bakåt som krabbor gör. EU får inte gömma sig när det behövs som mest."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"E. Ferreira "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph