Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-198-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-198-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to thank all the rapporteurs for the great job they have done, especially my colleagues and friends Sylvie Goulard and Carl Haglund. Our vote on the economic governance package could be one of those historical turning points for this Parliament. Not only through its direct consequences, but also by the moral stand that we show our citizens. It is time for politics and governments to take a more robust stand on what is wrong and what is right in the values that we want to defend, including in the economic field. Do we want governments that lie about their budgets or their deficits? We do not, because even though you can deny reality for a while, it always strikes back in the end. Moreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact? I think we do. Thus, managing sanctions is necessary. We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen. That is why I fully support the reversed qualified majority, also in the name of my party, the Catalan Liberal coalition, which is now running the Government of Catalonia and also the government of the city of Barcelona. Automaticity is much needed if we want to be sure that red lines are not freely trespassed. Furthermore, there is the call for the Commission to make a proposal on euro securities. I would like to publicly support this as a proposal that takes into account the feature of fiscal discipline."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych chtěl všem zpravodajům poděkovat za skvělou práci, zejména pak svým kolegům a přátelům Sylvii Goulardové a Carlu Haglundovi. Naše hlasování o balíku hospodářské správy by mohlo být pro tento Parlament jedním z oněch historických zlomových bodů. Nejen pro jeho přímé důsledky, ale také kvůli morálnímu postoji, který ukážeme svým občanům. Nastal čas, aby politici a vlády zaujali pevnější postoj ohledně toho, co je dobrého a co špatného mezi hodnotami, za něž chceme bojovat, a to i v oblasti hospodářství. Chceme, aby vlády lhaly o svých rozpočtech nebo schodcích? Nechceme, protože skutečnost sice lze načas popírat, ale nakonec se to vždy obrátí proti vám. A chceme, aby vlády dodržovaly Pakt stability a růstu? Domnívám se, že ano. Spravovat sankce je tím pádem nezbytné. Víme, že pokud si sankce budou udělovat členské státy navzájem, nic se nestane. Proto plně podporuji obrácenou kvalifikovanou většinu, a to i jménem své strany, Katalánské liberální koalice, která v současnosti stojí v čele katalánské vlády a také zastupitelstva města Barcelony. Automatičnost je velice potřebná, chceme-li si být jisti, že hranice nebude možné libovolně překračovat. Zazněl rovněž požadavek, aby Komise podala návrh ohledně evropských cenných papírů. To bych rád veřejně podpořil, neboť tento návrh bere v úvahu hledisko fiskální kázně."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne takke alle ordførerne for det store arbejde, de har udført, især mine kolleger og venner, Sylvie Goulard og Carl Haglund. Afstemningen om pakken om økonomisk styring kan blive et af vendepunkterne i Parlamentets historie. Ikke kun på grund af de direkte konsekvenser, men også på grund af at vi herved demonstrerer et moralsk standpunkt over for vores borgere. Det er på tide, at der i de politiske beslutninger og fra regeringerne side mere håndfast tages stilling til, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til de værdier, vi ønsker at forsvare, herunder på det økonomiske område. Ønsker vi regeringer, der lyver om deres budgetter eller deres underskud? Nej, det ønsker vi ikke, for selv om man kan fornægte virkeligheden for en stund, vender den altid tilbage til sidst. Og ønsker vi regeringer, der overholder stabilitets- og vækstpagten? Det tror jeg, vi gør. Derfor har vi brug for sanktioner til håndtering af disse problemer. Hvis medlemsstater skal beslutte at indføre sanktioner mod hinanden, ved vi, at der intet sker. Derfor støtter jeg fuldt ud omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal også på mit partis vegne, den Catalonske Liberale Koalition, som nu leder regeringen i Catalonien og bystyret i Barcelona. Der er i høj grad brug for automatik, hvis vi ønsker at sikre, at de røde linjer ikke frit skal kunne overskrides. Endvidere opfordres Kommissionen til at fremsætte et forslag om euro-værdipapirer. Jeg vil gerne offentligt støtte dette som et forslag, der tager hensyn til den finanspolitiske disciplin."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich allen Berichterstattern für die großartige Arbeit danken, die sie geleistet haben, insbesondere meinen Kollegen und Freunden Sylvie Goulard und Carl Haglund. Unsere Abstimmung über das Paket über die wirtschaftspolitische Steuerung könnte ein historischer Wendepunkt für dieses Parlament sein. Nicht nur durch seine direkten Auswirkungen, sondern auch durch den moralischen Standpunkt, den wir unseren Bürgerinnen und Bürgern zeigen. Es ist an der Zeit, dass die Politik und die Regierungen eine feste Haltung in Bezug darauf einnehmen, was die richtigen und was die falschen Werte sind, die wir verteidigen wollen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Wollen wir Regierungen, die über ihre Haushalte oder ihre Defizite lügen? Wir wollen sie nicht, denn auch wenn man die Realität für eine Weile leugnen kann, holt sie einen am Ende ein. Wollen wir außerdem Regierungen, die sich an den Stabilitäts- und Wachstumspakt halten? Ich glaube schon. Daher sind Sanktionen erforderlich. Wir wissen, dass nichts geschehen wird, wenn die Mitgliedstaaten einander sanktionieren müssen. Darum unterstütze ich die umgekehrte qualifizierte Mehrheit vollkommen, auch im Namen meiner Partei, der katalanischen liberalen Koalition, die nun in Katalonien und auch in der Stadt Barcelona regiert. Wir brauchen Automatismus, wenn wir sicher sein wollen, dass die Grenzen nicht nach Belieben überschritten werden. Außerdem wird die Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zu den Euro-Schuldtiteln vorzulegen. Ich möchte dies öffentlich als einen Vorschlag unterstützen, der das Merkmal der Haushaltsdisziplin aufweist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν, ιδίως τους συναδέλφους και φίλους μου Sylvie Goulard και Carl Haglund. Η ψήφος μας σχετικά με τη δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει ιστορικό σημείο καμπής για το παρόν Σώμα. Όχι μόνο μέσω των άμεσων συνεπειών της, αλλά και λόγω της ηθικής θέσης που δείχνουμε στους πολίτες μας. Ήρθε η ώρα η πολιτική και οι κυβερνήσεις να λάβουν πιο σθεναρή θέση για το τι είναι λάθος και τι σωστό στις αξίες που θέλουμε να υπερασπιστούμε, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού τομέα. Θέλουμε κυβερνήσεις οι οποίες ψεύδονται για τους προϋπολογισμούς και τα ελλείμματά τους; Όχι, διότι, παρόλο που μπορεί κανείς να αποφύγει την πραγματικότητα για λίγο, εκείνη πάντα αντεπιτίθεται στο τέλος. Επιπλέον, θέλουμε κυβερνήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης; Πιστεύω ότι θέλουμε. Συνεπώς, είναι αναγκαία η διαχείριση των κυρώσεων. Γνωρίζουμε ότι εάν τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις μεταξύ τους, δεν πρόκειται να συμβεί απολύτως τίποτα. Για αυτόν τον λόγο, υποστηρίζω πλήρως την ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία, εξ ονόματος και του κόμματός μου, της Συμμαχίας Φιλελεύθερων Καταλανών, η οποία επί του παρόντος είναι επικεφαλής της κυβέρνησης της Καταλονίας, καθώς και της κυβέρνησης της πόλης της Βαρκελώνης. Ο αυτοματισμός είναι ιδιαίτερα αναγκαίος, εάν επιθυμούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταπατηθούν απρόσκοπτα οι κόκκινες γραμμές. Επιπλέον, απευθύνεται έκκληση προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τις κινητές ευρωαξίες. Θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως την υποστήριξή μου εν προκειμένω, στο πλαίσιο μιας πρότασης που θα λάβει υπόψη το στοιχείο της δημοσιονομικής πειθαρχίας."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los ponentes el gran trabajo que han realizado, especialmente mis colegas y amigos Sylvie Goulard y Carl Haglund. Nuestra votación del paquete de gobernanza económica podría ser uno de esos puntos de inflexión históricos para este Parlamento. No solo por sus consecuencias directas, sino también por la postura moral que mostramos a nuestros ciudadanos. Es hora de que la política y los gobiernos adopten una postura más sólida sobre lo que está mal y lo que está bien en los valores que queremos defender, también en el ámbito económico. ¿Queremos unos gobiernos que mientan sobre sus presupuestos o sus déficits? No, porque, aunque se pueda negar la realidad durante un tiempo, esta siempre vuelve a contraatacar al final. Además, ¿queremos unos gobiernos que cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Creo que sí. Por tanto, es necesario administrar sanciones. Sabemos que, si los Estados miembros tienen que sancionarse unos a otros, nada ocurrirá. Por eso apoyo plenamente la mayoría cualificada inversa, también en nombre de mi partido, la coalición liberal catalana, que ahora dirige el Gobierno de Cataluña y también la alcaldía de la ciudad de Barcelona. La automaticidad es muy necesaria si queremos estar seguros de que las líneas rojas no se traspasan libremente. Además, está el llamamiento a la Comisión para que formule una propuesta sobre los eurovalores. Me gustaría apoyar públicamente esta propuesta, que tiene en cuenta el tema de la disciplina fiscal."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt sooviksin tänada kõiki raportööre nende suurepärase töö eest, eriti oma kolleege ja sõpru Sylvie Goulardi ja Carl Haglundi! Meie hääletus majanduse juhtimise paketi üle võiks olla üks ajaloolisi pöördepunkte praeguse parlamendi jaoks. Mitte üksnes selle otseste tagajärgede tõttu, vaid ka moraalse seisukoha pärast, mida näitame oma kodanikele. On aeg, et poliitikal ja valitsustel oleks kindlam seisukoht selle kohta, mis on vale ja mis on õige väärtustes, mida me soovime kaitsta, kaasa arvatud majandusvaldkonnas. Kas tahame valitsusi, mis valetavad oma eelarvete või puudujääkide kohta? Me ei taha, sest kuigi saate tegelikkust teatud aeg eitada, jõuab see lõpuks alati kohale. Peale selle: kas me soovime valitsusi, mis järgivad stabiilsuse ja kasvu pakti? Minu arvates küll. Seega on sanktsioonide juhtimine vajalik. Me teame, et kui liikmesriigid sanktsioneerivad üksteist, siis ei juhtu mitte midagi. Seetõttu toetan täielikult vastupidist kvalifitseeritud häälteenamust, ka oma erakonna Kataloonia liberaalse koalitsiooni nimel, mis praegu juhib Kataloonia valitsust ja ka Barcelona linna valitsust. Automaatsus on väga vajalik, kui tahame olla kindel, et punasest joonest ei saa vabalt üle astuda. Peale selle nõutakse komisjonilt ettepaneku esitamist eurovõlakirjade kohta. Sooviksin avalikult toetada seda kui ettepanekut, mis võtab arvesse eelarvedistsipliini tunnuseid."@et5
"Arvoisa puhemies, ensin haluan kiittää kaikkia esittelijöitä ja erityisesti kollegojani ja ystäviäni Sylvie Goulardia ja Carl Haglundia erinomaisesta työstä. Talouden ohjauspaketista toimitettava äänestys saattaa olla yksi Euroopan parlamentin historiallisista käännekohdista. Ei pelkästään sen suorien seurausten takia vaan myös kansalaisille osoittamamme moraalisen kannan takia. Poliitikkojen ja hallitusten on aika ottaa vankemmin kantaa siihen, mikä on väärin ja mikä oikein arvoissa, joita haluamme puolustaa. Tämä pätee myös talouden alaan. Haluammeko me hallituksia, jotka valehtelevat talousarvioistaan tai alijäämistään? Emme, koska vaikka tosiasiat voidaan kieltää jonkin aikaa, ne iskevät lopulta aina takaisin. Entä haluammeko me hallituksia, jotka noudattavat vakaus- ja kasvusopimusta? Uskon niin. Siksi seuraamusten määrääminen on välttämätöntä. Tiedämme, että jos jäsenvaltioiden on rangaistava toisiaan, mitään ei tapahdu. Siksi kannatan täysin käänteistä määräenemmistöä myös puolueeni, Katalonian liberaalien liiton, nimissä. Se johtaa tällä hetkellä Katalonian hallitusta ja Barcelonan kaupunginhallitusta. Automaattisuutta todella tarvitaan, mikäli haluamme varmistaa, että rajoja ei ylitetä seuraamuksitta. Lisäksi komissiota on kehotettu antamaan euroarvopapereita koskeva ehdotus. Haluan tukea sitä julkisesti, koska se on ehdotus, jossa otetaan huomioon julkisen talouden kurinalaisuus."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier tous les rapporteurs pour le remarquable travail qu’ils ont accompli, et tout particulièrement mes collègues et amis Sylvie Goulard et Carl Haglund. Notre vote sur le paquet de gouvernance économique pourrait bien être l’un des tournants historiques de ce Parlement européen, et ce non seulement à cause de ses conséquences directes, mais aussi de la position morale que nous prenons devant nos concitoyens. Il est temps que la politique et les gouvernements prennent plus fermement position sur ce qui est juste ou non dans les valeurs que nous souhaitons défendre, y compris dans le domaine économique. Souhaitons-nous que les gouvernements mentent sur leur budget ou leurs déficits? Nous ne le souhaitons pas, car, même si l’on peut nier la réalité un moment, cela finit toujours par vous revenir en pleine figure. En outre, souhaitons-nous que les gouvernements respectent le pacte de stabilité et de croissance? Je pense que oui. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions. Nous savons que si les États membres doivent se sanctionner mutuellement, rien ne se passera. C’est pourquoi je soutiens pleinement le vote à la majorité qualifiée inversée, y compris au nom de mon parti, la coalition libérale catalane, qui dirige actuellement le gouvernement de la Catalogne, mais aussi la municipalité de Barcelone. Le caractère automatique est tout à fait nécessaire si nous voulons nous assurer que les lignes rouges ne seront pas franchies en toute impunité. Par ailleurs, il y a cette invitation faite à la Commission pour qu’elle formule une proposition relative aux titres en euro. Je tiens à soutenir publiquement cette proposition, qui prend en considération l’élément qu’est la discipline budgétaire."@fr8
"Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak az általuk elvégzett nagyszerű munkáért, különösen képviselőtársaimnak és barátaimnak, Sylvie Goulardnak és Carl Haglundnak. A gazdasági kormányzási csomagról való szavazásunk történelmi fordulópontot jelenthet e Parlament számára. Nemcsak közvetlen következményei miatt, hanem a morális hozzáállás miatt is, amelyet polgáraink felé tanúsítunk. Ideje, hogy a politika és a kormányok határozottabb hozzáállást tanúsítsanak azzal kapcsolatban, hogy mi rossz és mi helyes azokban az értékekben, amelyeket meg kívánunk védeni, többek között gazdasági téren is. Olyan kormányokat akarunk, amelyek hazudnak költségvetésükről vagy hiányukról? Nem, mert még ha egy ideig tagadni is lehet a valóságot, ez végül mindig visszaüt. Ezenkívül olyan kormányokat akarunk, amelyek megfelelnek a Stabilitási és Növekedési Paktumnak? Úgy gondolom, igen. Ezért szükséges a szankciók kezelése. Tudjuk, hogy ha a tagállamoknak kell egymást szankcionálniuk, akkor semmi sem fog történni. Ezért teljes mértékben támogatom a fordított minősített többségi szavazást, pártom, a Katalán Liberális Koalíció nevében is, amely jelenleg Katalónia kormányát vezeti, valamint Barcelona város önkormányzatát is. Az automatizmusra nagy szükség van, ha gondoskodni akarunk arról, hogy a határvonalakat ne lehessen szabadon átlépni. Felszólítjuk továbbá a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy euró-értékpapírokról szóló javaslatot. Szeretném ezt nyilvánosan támogatni, mivel ez egy olyan javaslat, amely figyelembe veszi a költségvetési fegyelmet mint jellemzőt."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare tutti i relatori per l’eccellente lavoro svolto, soprattutto i miei colleghi e amici, gli onorevoli Goulard e Haglund. Il nostro voto sul pacchetto sulla governance economica potrebbe essere una delle svolte storiche per questo Parlamento. Non solo per le sue conseguenze dirette, ma anche in termini di condotta morale di cui daremo prova ai nostri cittadini. è tempo che la politica e i governi assumano una posizione più decisa a proposito di ciò che è sbagliato e ciò che è giusto nei valori che vogliamo difendere, anche in campo economico. Vogliamo che i governi mentano sui loro bilanci o i loro disavanzi? No, perché anche se per un po’ si può negare la realtà, alla fine si rivela sempre controproducente. Inoltre, vogliamo dei governi che si attengano al the Patto di stabilità e crescita? Credo di sì. Pertanto, introdurre sanzioni è necessario. Sappiamo che se gli Stati membri dovessero sanzionarsi a vicenda, non accadrebbe nulla. Per questo appoggio appieno la maggioranza qualificata inversa, anche a nome del mio partito, la coalizione della Lliga Liberal Catalana, che è a capo del governo della Catalogna e anche della giunta della città di Barcellona. L’automaticità è imprescindibile se non vogliamo che vengano violate liberamente le regole. C’è poi la richiesta alla Commissione di formulare una proposta sui titoli in euro. Mi preme appoggiarla pubblicamente, in quanto tiene conto dei presupposti della disciplina fiscale."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už didžiulį jų atliktą darbą, ypač savo kolegoms ir draugams Sylvie Goulard ir Carlui Haglundui. Mūsų balsavimas dėl ekonomikos valdysenos paketo galėtų būti vienas iš istorinių šio Parlamento veiksmų. Ne vien tik dėl tiesioginių pasekmių, tačiau ir dėl moralinės laikysenos, kurią mes rodome savo piliečiams. Metas politikams ir vyriausybėms priimti tvirtesnę poziciją dėl to, kas yra blogai ir kas yra gerai, dėl vertybių, kurias mes norime apginti, įskaitant ir ekonomikos srityje. Ar norime vyriausybių, kurios meluoja apie savo biudžetą arba deficitą? Mes nenorime, nes, nors ir įmanoma kurį laiką neigti realybę, galiausiai ji visada smogia atgal. Dar daugiau, ar norime vyriausybių, kurios laikytųsi Stabilumo ir augimo pakto? Manau, kad mes norime. Todėl būtinos sankcijos. Mes žinome, kad, jei valstybės narės turės taikyti sankcijas viena kitai, nieko nebus. Todėl aš visiškai pritariu dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos, taip pat ir savo partijos, Katalonijos liberalų koalicijos, kuri dabar vadovauja Katalonijos vyriausybei, taip pat Barselonos miesto valdžiai, vardu. Automatiškumo labai reikia, jei norime būti tikri, kad nebus laisvai žengiama už raudonos linijos. Be to, Komisija yra raginama pateikti pasiūlymą dėl euro vertybinių popierių. Norėčiau viešai išreikšti paramą šiam pasiūlymui, kuriame atsižvelgiama į finansinę drausmę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos pateikties visiem referentiem par lielo darbu, ko viņi ir paveikuši, jo īpaši saviem kolēģiem un draugiem un . Mūsu balsojums par ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopumu varētu kļūt par vienu no vēsturiskajiem pagrieziena punktiem šajā Parlamentā. Ne tikai ar tā tiešajām sekām, bet arī ar morālo pozīciju, ko mēs rādām mūsu valstu pilsoņiem. Politiķiem un valdībām ir laiks ieņemt skaidrāku pozīciju par to, kas ir pareizi un kas nav attiecībā uz vērtībām, kuras mēs gribam aizsargāt, tostarp ekonomikas jomā. Vai mēs gribam tādas valdības, kas melo par saviem budžetiem vai deficītiem? Nē, jo pat tad, ja mēs kādu laikam varam noliegt realitāti, beigās ar to vienmēr jāsastopas tik un tā. Vēl vairāk, vai mēs gribam tādas valdības, kas piekristu Stabilitātes un izaugsmes paktam? Domāju, ka jā. Tātad ir nepieciešamas pārvaldības sankcijas. Mēs zinām, ka tad, ja dalībvalstīm būs savstarpēji jāpiemēro sankcijas, nekas nenotiks. Tāpēc es pilnīgi atbalstu apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojumu, arī savas partijas, Katalonijas liberālās koalīcijas vārdā, kas pašlaik ir vadošā partija Katalonijas valdībā un arī Barselonas pilsētas valdībā. Automātiskums ir nepieciešams, ja mēs gribam, lai sarkanās līnijas netiktu patvaļīgi šķērsotas. Vēl jo vairāk, tas ir aicinājums Komisijai — izvirzīt priekšlikumu par eirovērtspapīriem. Es gribētu publiski atbalstīt šādu piedāvājumu, kas ir ņemams vērā finanšu disciplīnas veidošanā."@lv13
"Mr President, first of all I would like to thank all the rapporteurs for the great job they have done, especially my colleagues and friends Sylvie Goulard and Carl Haglund. Our vote on the economic governance package could be one of those historical turning points for this Parliament. Not only through its direct consequences, but also by the moral stand that we show our citizens. It is time for politics and governments to take a more robust stand on what is wrong and what is right in the values that we want to defend, including in the economic field. Do we want governments that lie about their budgets or their deficits? We do not, because even though you can deny reality for a while, it always strikes back in the end. Moreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact? I think we do. Thus, managing sanctions is necessary. We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen. That is why I fully support the reversed qualified majority, also in the name of my party, the Catalan Liberal coalition, which is now running the Government of Catalonia and also the government of the city of Barcelona. Automaticity is much needed if we want to be sure that red lines are not freely trespassed. Furthermore, there is the call for the Commission to make a proposal on euro securities. I would like to publicly support this as a proposal that takes into account the feature of fiscal discipline."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik alle rapporteurs bedanken voor het prima werk dat zij hebben geleverd, in het bijzonder mijn collega's en vrienden Sylvie Goulard en Carl Haglund. Onze stemming over het pakket economisch bestuur zou een van die historische keerpunten kunnen zijn voor dit Parlement. Niet alleen vanwege de rechtstreekse gevolgen ervan, maar ook vanwege het ethische standpunt dat we onze burgers laten zien. Het is tijd dat de politiek en regeringen een fermer standpunt innemen over wat fout en wat goed is in de waarden die we willen verdedigen, ook op economisch gebied. Willen we regeringen die liegen over hun begroting of tekorten? Dat willen we niet omdat, ook al kan men de werkelijkheid een tijdje ontkennen, het zich uiteindelijk altijd tegen je keert. Willen we bovendien regeringen die zich aan het stabiliteits- en groeipact houden? Ik denk het wel. Vandaar dat het nodig is om sancties te hanteren. Wij weten dat er niets zal gebeuren als de lidstaten elkaar straf moeten opleggen. Daarom steun ik de stemming met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid volledig, ook in naam van mijn partij, de Catalaanse Liberale Coalitie, die nu in de regering van Catalonië zit en ook in het bestuur van de stad Barcelona. Automatische procedures zijn zeer nodig als we er zeker van willen zijn dat rode lijnen niet vrijelijk worden overschreden. Verder is er het verzoek aan de Commissie om een voorstel over euro-effecten te doen. Ik zou dit openlijk willen steunen als een voorstel waarmee rekening wordt gehouden met de eigenschap begrotingsdiscipline."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym podziękować za doskonałą pracę wszystkim sprawozdawcom, a zwłaszcza pani poseł Goulard i panu posłowi Haglundowi. Nasze głosowanie nad pakietem zarządzania gospodarczego może być jednym z punktów zwrotnych w historii Parlamentu. Będzie to wynikać nie tylko z jego bezpośrednich konsekwencji, ale też z postawy moralnej zaprezentowanej obywatelom. Nadeszła pora, aby rządy oraz politycy zajęli bardziej wyraziste stanowisko w kwestii dobra i zła w kontekście wartości, których chcemy bronić, również w sferze gospodarczej. Czy chcemy rządów, które kłamią na temat budżetu lub deficytu? Nie, gdyż choć przez jakiś czas można zaprzeczać rzeczywistości, ostatecznie zawsze się z nią zderzymy. Ponadto czy chcemy rządów przestrzegających paktu stabilności i wzrostu? Myślę, że tak. Zatem sankcje są konieczne. Wiemy, że jeżeli zadanie nakładania sankcji powierzymy pozostałym państwom członkowskim, nic nie zostanie zrobione. Dlatego też w pełni popieram głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną, również w imieniu mojej partii – katalońskiej koalicji liberalnej, która kieruje obecnie rządem Katalonii oraz samorządem barcelońskim. Jeżeli chcemy mieć pewność, że czerwone linie nie będą beztrosko przekraczane, potrzebny jest automatyzm. Komisję wzywa się ponadto, by przedstawiła wniosek dotyczący papierów wartościowych strefy euro. Popieram publicznie to wezwanie – chodzi o wniosek, który uwzględni kwestię dyscypliny budżetowej."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos os relatores pelo seu óptimo trabalho, sobretudo aos meus colegas e amigos Sylvie Goulard e Carl Haglund. A nossa votação do pacote de governação económica pode ser um dos marcos históricos deste Parlamento. Pelas suas consequências directas e pela posição moral que demonstraremos aos nossos cidadãos. É chegado o momento de as políticas e os governos tomarem uma posição mais firme sobre o que está certo e errado nos valores que defendemos, incluindo no domínio económico. Pretendemos que os governos mintam a respeito dos seus orçamentos e défices? Não, apesar de podermos negar a realidade durante algum tempo, acaba sempre por se descobrir. Além disso, pretendemos que os governos cumpram o Pacto de Estabilidade e Crescimento? Penso que sim. Então, é necessária a gestão de sanções. Sabemos que, se os Estados­Membros tiverem de aplicar sanções entre si, nada acontecerá. Por conseguinte, apoio plenamente a “votação invertida” por maioria qualificada, também em nome do meu partido, a Coligação Liberal Catalã, presentemente responsável pelo Governo da Catalunha e da cidade de Barcelona. A automaticidade é extremamente necessária para que não se ultrapassem livremente os limites. Além disso, insta-se a que a Comissão apresente uma proposta de títulos para o euro. Gostaria de apoiar publicamente esta proposta, uma vez que tem em conta a disciplina orçamental."@pt17
"Dle președinte, în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor pentru activitatea lor extraordinară, în special colegilor și prietenilor mei, Sylvie Goulard și Carl Haglund. Votul nostru privind pachetul de guvernanță economică ar putea fi unul dintre acele momente de cotitură din istoria acestui Parlament. Nu numai prin consecințele sale directe, dar și prin ținuta morală pe care o arătăm cetățenilor noștri. Este timpul ca politica și guvernele să adopte o poziție mai fermă referitoare la ce este greșit și ce este corect în valorile pe care dorim să le apărăm, inclusiv în domeniul economic. Ne dorim guverne care mint în legătură cu propriile bugete și deficite? Nu, nu ne dorim, deoarece chiar dacă pentru o vreme se poate nega realitatea, aceasta întotdeauna se răzbună, în cele din urmă. În plus, ne dorim guverne care respectă Pactul de stabilitate și de creștere? Eu cred că da. Prin urmare, este necesar să gestionăm sancțiunile. Știm că dacă statele membre trebuie să se sancționeze între ele, nu se va întâmpla nimic. De aceea, susțin pe deplin majoritatea calificată inversată, și în numele partidului meu, coaliția liberală catalană, care acum conduce guvernul din Catalonia, precum și administrația orașului Barcelona. Automatismul este foarte necesar dacă ne dorim să fim siguri că limitele nu sunt încălcate în mod nestingherit. În plus, există solicitarea la adresa Comisiei de a prezenta o propunere privind eurotitlurile. Aș dori să susțin în mod public că aceasta trebuie să fie o propunere care ia în considerare caracteristica disciplinei fiscale."@ro18
"Predovšetkým by som sa rád poďakoval všetkým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali, a zvlášť mojim kolegom a priateľom Sylvii Goulardovej a Carlovi Haglundovi. Naše hlasovanie o balíku o správe ekonomických záležitostí by mohlo byť pre tento Parlament jedným z historických zlomových bodov. Nielen pre jeho priame dôsledky, ale aj morálny postoj, ktorý ukazujeme našim občanom. Je čas, aby politiky a vlády zaujali pevnejší postoj k tomu, čo je správne a čo nesprávne na hodnotách, ktoré chceme obhajovať aj v oblasti hospodárstva. Chceme vlády, ktoré klamú o svojich rozpočtoch a svojich deficitoch? Nie, pretože napriek chvíľkovému popieraniu skutočnosti sa nám to nakoniec vždy vráti. A chceme vlády, ktoré budú konať v súlade s Paktom stability a rastu? Myslím si, že áno. Riadenie pokút je preto nevyhnutné. Vieme, že ak sa budú musieť členské štáty trestať navzájom, nič sa nestane. Preto v plnej miere podporujem hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny aj v mene našej katalánskej liberálnej koalície, ktorá je teraz na čele vlády v Katalánsku a vlády mesta Barcelona. Ak si chceme byť istí, že sa stanovené hodnoty nebudú neobmedzene prekračovať, nevyhnutne potrebujeme automatickosť. Okrem toho sa od Komisie žiada, aby predložila návrh týkajúci sa európskych cenných papierov. Chcel by som to verejne podporiť ako návrh, ktorý berie do úvahy hľadisko fiškálnej disciplíny."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem za pomembno delo, ki so ga opravili, zlasti kolegoma in prijateljema Sylvie Goulard in Carlu Haglundu. Naše glasovanje o svežnju ukrepov na področju gospodarskega upravljanja bi lahko predstavljalo enega tistih zgodovinskih preobratov za ta parlament, in sicer ne le preko njegovih neposrednih posledic, ampak tudi z moralno držo, ki jo kažemo našim državljanom Čas je, da politiki in vlade zavzamemo trdnejšo držo glede tega, kaj je narobe in kaj je prav v vrednotah, ki jih hočemo zagovarjati, vključno z gospodarstvom. Ali hočemo vlade, ki lažejo o svojih proračunih in primanjkljajih? Nočemo jih, saj vas resnica, čeprav jo lahko nekaj časa zanikate, na koncu vedno udari nazaj. Ali poleg tega hočemo, da vlade spoštujejo pakt za stabilnost in rast? Mislim, da ja. Tako je upravljanje sankcij nujno. Vemo, da se ne bo nič zgodilo, če bodo morale države članice izvajati sankcije druga pri drugi. Zato popolnoma podpiram obratno kvalificirano večino, tudi v imenu svoje stranke, katalonske liberalne koalicije, ki zdaj vodi katalonsko vlado in tudi vlado mesta Barcelona. Avtomatičnost je močno potrebna, če hočemo imeti zagotovilo, da se omejitve ne bodo svobodno kršile. Poleg tega je to poziv Komisiji, naj poda predlog o evroobveznicah. To bi rad javno podprl kot predlog, ki upošteva lastnost fiskalne discipline."@sl20
"Herr talman! För det första vill jag tacka alla föredragandena för deras utmärkta arbete, särskilt mina kolleger och vänner Sylvie Goulard och Carl Haglund. Omröstningen om paketet om ekonomisk styrning kan vara en historisk vändpunkt för parlamentet, inte bara på grund av de direkta konsekvenserna av detta utan även på grund av den moraliska ståndpunkt som vi visar våra medborgare. Det är dags att bedriva politik och att regeringarna intar en starkare hållning i fråga om vad som är rätt och fel i de värden som vi vill försvara, inbegripet på det ekonomiska området. Vill vi ha regeringar som ljuger om sina budgetar eller underskott? Det vill vi inte, för även om man kan blunda för verkligheten en tid slår det alltid tillbaka i slutändan. Vill vi dessutom ha regeringar som respekterar stabilitets- och tillväxtpakten? Jag tror att vi vill det. Förvaltningssanktioner är därmed nödvändigt. Vi vet att ingenting kommer att hända om medlemsstaterna måste sanktionera varandra. Därför ger jag mitt fulla stöd till omvänd kvalificerad majoritet, även på mitt partis vägnar, dvs. den katalanska liberala koalitionen som nu leder Kataloniens regering och även regeringen i staden Barcelona. Automatik behövs i mycket stor utsträckning om vi vill vara säkra på att absoluta gränser inte överskrids utan vidare. Vidare har kommissionen uppmanats lägga fram förslag om euroobligationer. Jag vill offentligt stödja detta förslag som tar hänsyn till aspekten budgetdisciplin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph