Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-196-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-196-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, our task and responsibility here is to ensure that both Member States and the Union as a whole emerge stronger from the crisis, and the economic governance package takes us in this direction. The package – politically unthinkable prior to the crisis and certainly not yet perfect – is indeed a major step forward. It is obvious, however, that to get an agreement is one thing – and it is our duty here – but to see its practical implementation and then to benefit from new rules will be yet another challenge. This reform, introducing a greater amount of automaticity over political bargaining and discretion, will have to pass the test of real life and this will require a strong political will and an attitude of accountability. It is unclear how long it will take before all the institutional arrangements are in place and new rules start bearing their fruit. This uncertainty creates risks and we must not create additional space for these risks. It also remains unclear how the interplay between the European Semester and the new economic governance infrastructure will function, and I also have concerns about the permanent European Stability Mechanism emerging as an intergovernmental tool. I hope that our agreement on the six-pack will pave the way for these instruments to be eventually converted into the Community-based ones. To conclude, let me say that the economic governance package gives us a chance that the winner/loser attitude will disappear from our European reality and that Europe will not become a zero sum game."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, naším úkolem a naší povinností je zajistit, aby jak členské státy, tak Unie jako celek vyšly z krize silnější než předtím, a hospodářská správa nás vede tímto směrem. Tento balík – před krizí politicky nemyslitelný a zajisté nikoli dokonalý – je skutečně velkým krokem vpřed. Samozřejmě, že dospět k dohodě je jedna věc – a naše povinnost – ale provádění v praxi a využívání výhod nových pravidel bude znamenat další výzvu. Tato reforma, která zavádí větší míru automatičnosti v politickém vyjednávání a hodnocení, bude muset projít zkouškou reálného života, což bude vyžadovat silnou politickou vůli a odpovědný přístup. Není jasné, jak dlouho bude trvat, než se dokončí všechny institucionální přípravy a nová pravidla začnou nést své ovoce. Tato nejistota dává vzniknout rizikům a my jim nesmíme vytvářet další prostor. Zůstává rovněž nejasné, jak bude fungovat souhra mezi evropským semestrem a infrastrukturou správy ekonomických záležitostí, a mám obavy i o trvalý evropský mechanismus finanční stability jakožto mezivládní nástroj. Doufám, že naše dohoda ohledně balíku šesti opatření vydláždí cestu k tomu, aby se tyto nástroje jednou mohly proměnit v nástroje Společenství. Na závěr mi dovolte říci, že balík správy ekonomických záležitostí nám dává šanci na to, že se z evropské reality vytratí soutěživý přístup a že se Evropa nestane hrou s nulovým součtem."@cs1
"Hr. formand! Vores opgave og ansvar ligger her i at sikre, at både medlemsstater og Unionen som helhed kommer styrket ud af krisen, og pakken om økonomisk styring går i den rigtige retning. Pakken, som politisk set var utænkelig før krisen og sandelig ikke er perfekt, er afgjort et stort skridt fremad. Det er imidlertid klart, at det at nå frem til en afgørelse er én ting – og det er vores pligt her – men det at gennemføre den rent praktisk og få gavn af de nye bestemmelser vil være en helt anden udfordring. Denne reform, som indfører mere automatik frem for politisk forhandling og diskretion, skal stå sin prøve i det virkelige liv, og dette kræver stærk politisk vilje og ansvarlighed. Det er uklart, hvor længe der går, før alle institutionelle arrangementer er på plads, og de nye regler kan begynde at bære frugt. Denne usikkerhed skaber en risiko, og vi skal sørge for, at den ikke kommer til at fylde for meget. Det er ligeledes stadig uklart, hvordan samspillet mellem det europæiske halvår og den nye infrastruktur i forbindelse med økonomisk styring vil fungere, og jeg nærer endvidere betænkeligheder ved, at den permanente europæiske stabilitetsmekanisme skal fungere som et mellemstatsligt instrument. Jeg håber, at vores aftale om den aktuelle "six-pack" vil bane vejen for, at disse instrumenter med tiden kan bliver ændret til fællesskabsinstrumenter. Lad mig til slut sige, at pakken om økonomisk styring giver mulighed for, at vinder-taber-holdningen vil forsvinde fra den europæiske virkelighed, og at Europa ikke bliver et nulsumsspil."@da2
"Herr Präsident! Unsere Aufgabe und Verantwortung ist es, hier zu gewährleisten, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Union insgesamt gestärkt aus der Krise hervorgehen, wobei das Paket über die wirtschaftspolitische Steuerung uns in diese Richtung bringt. Das Paket – das vor der Krise politisch undenkbar war und sicherlich noch nicht perfekt ist – stellt tatsächlich einen großen Fortschritt dar. Zu einer Einigung zu gelangen, ist natürlich die eine Sache – und das ist hier unsere Pflicht –, aber für die praktische Umsetzung zu sorgen und dann von den neuen Regeln zu profitieren, wird eine andere Herausforderung sein. Diese Reform, mit der mehr Automatismus in Bezug auf politische Verhandlungen und Ermessensspielräume eingeführt wird, wird sich in der Praxis bewähren müssen, und dazu bedarf es eines starken politischen Willens und eines Bewusstseins zur Rechenschaftspflicht. Es ist nicht klar, wie lange es dauern wird, bis alle institutionellen Maßnahmen vorhanden sind und die neuen Regeln Früchte tragen. Diese Unsicherheit schafft Risiken, und wir dürfen für diese Risiken keinen zusätzlichen Raum schaffen. Es bleibt auch unklar, wie das Zusammenspiel zwischen dem Europäischen Semester und der neuen Infrastruktur für die wirtschaftspolitische Steuerung funktionieren wird, und ich habe auch Bedenken in Bezug auf den ständigen Europäischen Stabilitätsmechanismus, der als ein zwischenstaatliches Instrument in Erscheinung tritt. Ich hoffe, dass unsere Vereinbarung über das „Sixpack“ dafür den Weg ebnen wird, dass diese Instrumente schließlich zu Instrumenten der Gemeinschaft werden. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass das Paket über die wirtschaftspolitische Steuerung uns die Chance gibt, dass die Einstellung, dass es nur Gewinner oder Verlierer gibt, aus unserer europäischen Wirklichkeit verschwinden wird, und dass Europa kein Nullsummenspiel wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καθήκον και ευθύνη μας εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι και τα κράτη μέλη και η Ένωση συνολικά θα βγουν δυνατότερα από την κρίση και τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση μάς οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εν λόγω δέσμη –αδιανόητη από πολιτικής άποψης πριν από την κρίση και οπωσδήποτε όχι ακόμα τέλεια– αποτελεί πράγματι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι ένα βήμα –και είναι καθήκον μας εδώ– αλλά το να δούμε την πρακτική εφαρμογή της και, κατόπιν, να υπάρξουν οφέλη από νέους κανόνες θα αποτελέσει μία ακόμα πρόκληση. Η εν λόγω μεταρρύθμιση, η οποία εισαγάγει μεγαλύτερο ποσοστό αυτοματισμού στην πολιτική διαπραγμάτευση και την διακριτική ευχέρεια, θα πρέπει να δοκιμαστεί στην πραγματική ζωή και για αυτό θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική θέληση και στάση λογοδοσίας. Είναι ασαφές πόσος καιρός θα χρειαστεί προτού τεθούν σε εφαρμογή όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις και αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς οι νέοι κανόνες. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί κινδύνους και δεν πρέπει να δημιουργούμε επιπλέον χώρο για αυτούς τους κινδύνους. Παραμένει, επίσης, ασαφής ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της νέας υποδομής της οικονομικής διακυβέρνησης και ανησυχώ επίσης όσον αφορά την ανάδυση του μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας ως διακυβερνητικού εργαλείου. Ευελπιστώ η συμφωνία μας επί της «εξάδας» να ανοίξει τον δρόμο για τον μετασχηματισμό αυτών των νομοθετικών προτάσεων σε κοινοτικές πράξεις. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι η δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση μάς παρέχει την ευκαιρία να εξαφανίσουμε τη νοοτροπία νικητή/ηττημένου από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να μετατραπεί η Ευρώπη σε παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος."@el10
"Señor Presidente, nuestra tarea y responsabilidad aquí es garantizar que tanto los Estados miembros como la Unión en su conjunto salgan fortalecidos de la crisis, y el paquete de gobernanza económica nos lleva en esta dirección. El paquete ―políticamente impensable antes de la crisis y desde luego todavía imperfecto― supone verdaderamente un importante paso adelante. No obstante, es obvio que alcanzar un acuerdo es una cosa ―y es nuestro deber aquí―, pero ver su aplicación práctica y además obtener beneficio de las nuevas normas representará otro reto más. Esta reforma, que introduce un mayor grado de automaticidad en las facultades discrecionales y las negociaciones políticas, tendrá que superar la prueba de la vida real, lo cual requerirá una firme voluntad política y una actitud de responsabilidad. No está claro cuánto se tardará hasta que todos los acuerdos institucionales estén en vigor y las nuevas normas comiencen a dar sus frutos. Esta incertidumbre genera riesgos y no debemos dar más cabida a estos riesgos. También sigue sin estar claro cómo funcionará la interacción entre el Semestre Europeo y la nueva infraestructura de gobernanza económica, y también me preocupa la implantación del Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente como instrumento intergubernamental. Espero que nuestro acuerdo sobre el «paquete de seis» allane el camino para que estos instrumentos finalmente se conviertan en instrumentos comunitarios. Para concluir, permítanme decir que el paquete de gobernanza económica nos brinda la oportunidad de que la actitud de ganadores y perdedores desaparezca de nuestra realidad europea y de que Europa no se convierta en un juego de suma cero."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie ülesanne ja kohustus siin on tagada, et nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liit tervikuna väljuvad kriisist tugevamana ning majanduse juhtimise pakett viib meid selles suunas. See pakett, mis oli poliitiliselt mõeldamatu enne kriisi ja mis kindlasti ei ole täiuslik, on tõepoolest suur samm edasi. On ilmselge, et kokkuleppe saavutamine on üks asi ning see on meie kohustus siin, kuid selle praktiline rakendamine ja seejärel uutest eeskirjadest kasu saamine on järgmine ülesanne. See reform, millega nähakse ette suurem automaatsus poliitilise kauplemise ja suvaõiguse suhtes, peab läbima reaalse elu proovi ning see nõuab tugevat poliitilist tahet ja vastutustundlikku suhtumist. Ei ole selge, kui kaua läheb aega, enne kui kõik institutsionaalsed korraldused saava paika ja uued eeskirjad hakkavad kandma vilja. See ebakindlus loob riske ja me ei tohi luua täiendavat ruumi nende riskide jaoks. Samuti ei ole selge, kuidas Euroopa semestri ja uue majanduse juhtimise infrastruktuuri koosmõju hakkab toimima, ning tunnen ka muret, et alaline Euroopa stabiilsusmehhanism tekib valitsustevahelise vahendina. Ma loodan, et meie kokkulepe kuue meetme paketi kohta sillutab teed, et need vahendid saaksid lõpuks muudetud ühendusepõhisteks vahenditeks. Lõpetuseks lubagem mul öelda, et majanduse juhtimise paketid annavad meile võimaluse, et Euroopa reaalsuses kaob võitja-kaotaja suhtumine ning et Euroopa ei muutu nullsummaga mänguks!"@et5
"Arvoisa puhemies, tehtävämme ja vastuumme täällä parlamentissa on varmistaa, että sekä jäsenvaltiot että koko unioni nousevat kriisistä voimakkaampina ja että talouden ohjauspaketti johtaa meidät tähän suuntaan. Paketti on todellakin suuri edistysaskel, vaikka se oli poliittisesti mahdoton ajatus ennen kriisiä, eikä se todellakaan ole vielä täydellinen. On kuitenkin selvää, että sopimukseen pääseminen on yksi asia – ja se on velvollisuutemme täällä – mutta sen käytännön täytäntöönpano ja uusien määräysten hyödyntäminen ovat taas uusi haaste. Uudistuksen, jossa lisätään automaattisuutta poliittisen kaupanteon ja harkintavallan kustannuksella, on läpäistävä todellisen elämän asettama testi. Se edellyttää voimakasta poliittista tahtoa ja vastuullista asennetta. On epäselvää, kuinka kauan kestää, kunnes kaikki institutionaaliset järjestelyt on tehty ja uudet säännöt alkavat kantaa hedelmää. Tämä epävarmuus synnyttää riskejä, eikä meidän pidä antaa lisää niille sijaa. Vielä ei ole myöskään selvillä, miten talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja uuden talouden ohjauksen ja hallinnan infrastruktuurin välinen vuorovaikutus toimii. Olen myös huolestunut siitä, että pysyvästä Euroopan vakausmekanismista tulee hallitustenvälinen väline. Toivon, että kuuden säädöksen paketista sopimukseen pääseminen tasoittaa tietä sille, että nämä välineet muutetaan aikanaan yhteisöön perustuviksi. Lopuksi haluan todeta, että talouden ohjauspaketti tarjoaa meille mahdollisuuden siihen, että "voittajat vastaan häviäjät" -asenne katoaa eurooppalaisesta todellisuudesta ja että EU:sta ei tule nollasummapeliä."@fi7
"Monsieur le Président, notre mission et notre responsabilité sur ce point consistent à faire en sorte que les États membres, de même que l’Union dans son ensemble, ressortent plus forts de cette crise, et le paquet sur la gouvernance économique nous emmène dans cette direction. Le paquet – politiquement impensable avant la crise, et certainement imparfait – représente vraiment un très grand pas en avant. Il est pourtant évident qu’obtenir un accord est une chose – et c’est là notre devoir – mais que l’appliquer dans la pratique en est une autre, et bénéficier des nouvelles règles représentera encore un autre défi. Cette réforme, à savoir l’introduction d’une plus grande quantité automaticité et de discrétion sur la négociation politique, devra passer le test de la vie réelle, et cela exigera une volonté politique forte et une attitude de responsabilité. On ignore dans combien de temps tous les accords institutionnels seront en place, et quand les nouvelles règles commenceront à porter leurs fruits. Cette incertitude entraîne des risques, et nous ne devons pas créer un espace supplémentaire pour ces risques. La façon dont le semestre européen et la nouvelle infrastructure de gouvernance économique vont interagir reste encore floue, et j’éprouve également des inquiétudes quant à l’émergence du mécanisme européen permanent de stabilité en tant qu’outil intergouvernemental. J’espère que notre accord sur le paquet de six ouvrira la voie à la transformation finale de ces instruments en instruments communautaires. Pour conclure, permettez-moi de dire que le paquet sur la gouvernance économique nous donne une chance de voir disparaître l’attitude gagnant-perdant de notre réalité européenne, et que l’Europe ne deviendra jamais un jeu à somme nulle."@fr8
"Elnök úr! Feladatunk és felelősségünk itt annak biztosítása, hogy a tagállamok és az Európai Unió egésze egyaránt erősebben kerüljön ki a válságból, és a gazdasági kormányzási csomag ebbe az irányba vezet bennünket. A csomag – amely a válság előtt politikailag elképzelhetetlen lett volna, és természetesen még nem tökéletes – valóban jelentős előrelépés. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy egy dolog megállapodást elérni – és itt most ez a kötelességünk –, de gyakorlati végrehajtásának felügyelete, majd az új szabályok alkalmazása újabb kihívást fog jelenteni. Ennek a reformnak, amely nagyobb fokú automatizmust vezet be a politikai alkufolyamat és a mérlegelés felett, át kell mennie a valós élet vizsgáján, és ez határozott politikai akaratot és elszámoltathatóságon alapuló hozzáállást követel meg. Nem világos, hogy mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy minden intézményi formáció megvalósuljon, és az új szabályok eredményei elkezdjenek megmutatkozni. Ez a bizonytalanság kockázatokat teremt, és nem szabad további teret engednünk e kockázatoknak. Az sem világos, hogyan fog működni az európai szemeszter és az új gazdasági kormányzási infrastruktúra közötti kölcsönhatás, és aggályaim vannak azzal kapcsolatban is, hogy az állandó európai stabilitási mechanizmus kormányközi eszközként bontakozik ki. Remélem, hogy a hatos csomagra vonatkozó megállapodásunk kikövezi az utat ezen eszközök számára, hogy azok végül közösségi alapú eszközökké váljanak. Végezetül hadd mondjam el, hogy a gazdasági kormányzási csomag esélyt ad számunkra arra, hogy a nyertes/vesztes hozzáállás eltűnjön az európai valóságból, és hogy Európa ne váljon zéró összegű játékká."@hu11
"Signor Presidente, il nostro compito e la nostra responsabilità consistono nel garantire che sia gli Stati membri sia l’Unione nel suo complesso escano dalla crisi ancor più forti, e che il pacchetto sulla governance economica vada in questa direzione. Tale pacchetto (politicamente impensabile prima della crisi e sicuramente non ancora perfetto) rappresenta di fatto un grande passo in avanti. Tuttavia, è evidente che raggiungere un accordo è una cosa (ed è nostro dovere farlo, in questa sede) ma attuarlo in pratica e poi trarre vantaggio dalle nuove norme costituirà una sfida del tutto diversa. Questa riforma, che introduce un grado elevato di automaticità in termini di trattative politiche e discrezione, dovrà superare la prova della vita reale, il che richiederà una volontà politica forte e un atteggiamento responsabile. Non si sa ancora quanto tempo ci vorrà per approntare tutti i preparativi istituzionali e per far sì che le nuove norme inizino a portar frutto. Tale incertezza crea rischi, e noi non dobbiamo lasciare spazio a ulteriori rischi. Inoltre, non è ancora chiaro come si interfacceranno il semestre europeo e la nuova infrastruttura per la governance economica, e temo anche che il meccanismo europeo permanente di stabilità si riveli uno strumento intergovernativo. Mi auguro che il nostro accordo sulle sei legislazioni prepari il terreno a convertire tali strumenti in misure di carattere comunitario. Per concludere, mi preme precisare che il pacchetto sulla governance economica ci regala la speranza che l’atteggiamento di vincenti contro perdenti scompaia dalla realtà europea e che l’Europa non diventi un gioco a somma zero."@it12
"Pone pirmininke, mūsų užduotis ir atsakomybė čia yra užtikrinti, kad tiek valstybės narės, tiek visa Europos Sąjunga iš krizės išeitų stipresnė, ir ekonomikos valdysenos paketas veda mus šia kryptimi. Šis paketas (politiškai neįsivaizduojamas iki krizės ir, be abejo, dar netobulas) yra išties didelis žingsnis į priekį. Tačiau yra akivaizdu, kad pasiekti susitarimo yra viena (ir tai čia padaryti yra mūsų pareiga), tačiau pasiekti, kad jis būtų praktiškai įgyvendintas, o tada gauti naudos iš naujųjų taisyklių, bus dar vienas iššūkis. Ši reforma, kuria į politines derybas įvedama daugiau automatiškumo ir veiksmų laisvės, turės išlaikyti realaus gyvenimo egzaminą ir tam reikės tvirtos politinės valios ir atskaitingumo. Nėra aišku, kiek užtruks, kol bus atlikti visi instituciniai suderinimai ir naujosios taisyklės pradės duoti vaisių. Šis netikrumas kelia riziką ir mes turime nekurti papildomos erdvės tokiai rizikai. Taip pat tebėra neaišku, kokia bus Europos semestro ir naujos ekonomikos valdysenos infrastruktūros sąveika, ir taip pat man kelia susirūpinimą tai, kad nuolatinis Europos stabilumo mechanizmas tampa tarpvyriausybine priemone. Tikiuosi, kad mūsų susitarimas dėl šešių teisės aktų paketo padės pasiekti, kad priemonės galų gale taptų Bendrijos lygmens priemonėmis. Baigdama norėčiau pasakyti, kad ekonomikos valdysenos paketas suteikia mus galimybę iš Europos realybės pašalinti laimėtojo ir pralaimėtojo požiūrį ir galimybę užtikrinti, kad Europa netaptų žaidimu, kuriame vieno laimėjimas yra kito pralaimėjimas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mūsu uzdevums un pienākums ir nodrošināt, lai dalībvalstis un Savienība kopumā ātrāk tiktu ārā no krīzes, un ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopums ved mūs šajā virzienā. Kopums — politiski neiedomājama lieta pirmskrīzes apstākļos un šobrīd noteikti vēl nepilnīgs — tomēr ir liels solis uz priekšu. Taču ir acīmredzami, ka panākt vienošanos ir viena lieta — kas arī ir mūsu pienākums —, bet ieraudzīt tās praktisko īstenošanu un gūt labumu no jaunajiem noteikumiem būs pavisam cita problēma. Šai reformai, kas ievieš vairāk automātiskuma attiecībā uz politiskiem darījumiem un rīcības brīvību, ir jāiztur reālās dzīves pārbaudījums, un tas prasīs stingru politisku gribu un atbildīgu attieksmi. Nav skaidrs, cik ilgs laiks paies, pirms visas institucionālās vienošanās būs ieviestas un jaunie noteikumi sāks nest augļus. Šī nenoteiktība rada risku, un mēs nedrīkstam piešķirt papildu telpu šim riskam. Paliek arī neskaidrs, kā funkcionēs mijiedarbība starp Eiropas pusgadu un jauno ekonomiskās pārvaldības infrastruktūru, un mani uztrauc arī pastāvīgais Eiropas Stabilitātes mehānisms kā starpvaldību instruments. Ceru, ka mūsu vienošanās par sešiem dokumentiem dos iespēju beidzot padarīt šos instrumentus par Kopienas pamatotiem. Nobeigumā es gribētu teikt, ka ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopums dod mums iespēju cerēt, ka uzvarētāja un zaudētāja attiecības vairs neparādīsies mūsu Eiropas realitātē un ka Eiropa nekļūs par spēli, kuras rezultāts ir nulle."@lv13
"Mr President, our task and responsibility here is to ensure that both Member States and the Union as a whole emerge stronger from the crisis, and the economic governance package takes us in this direction. The package – politically unthinkable prior to the crisis and certainly not yet perfect – is indeed a major step forward. It is obvious, however, that to get an agreement is one thing – and it is our duty here – but to see its practical implementation and then to benefit from new rules will be yet another challenge. This reform, introducing a greater amount of automaticity over political bargaining and discretion, will have to pass the test of real life and this will require a strong political will and an attitude of accountability. It is unclear how long it will take before all the institutional arrangements are in place and new rules start bearing their fruit. This uncertainty creates risks and we must not create additional space for these risks. It also remains unclear how the interplay between the European Semester and the new economic governance infrastructure will function, and I also have concerns about the permanent European Stability Mechanism emerging as an intergovernmental tool. I hope that our agreement on the six-pack will pave the way for these instruments to be eventually converted into the Community-based ones. To conclude, let me say that the economic governance package gives us a chance that the winner/loser attitude will disappear from our European reality and that Europe will not become a zero sum game."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, onze taak en verantwoordelijkheid hier is om ervoor te zorgen dat zowel de lidstaten als de Unie als geheel sterker uit de crisis komen, en het pakket economisch bestuur neemt ons mee in die richting. Het pakket, dat vóór de crisis politiek ondenkbaar was en zeker nog niet perfect is, is echt een grote stap voorwaarts. Het is echter duidelijk dat een akkoord bereiken één ding is – en dat is onze plicht hier –, maar om de praktische tenuitvoerlegging ervan te zien en vervolgens van de nieuwe regels te profiteren, zal weer een hele andere uitdaging zijn. Deze hervorming, die politieke onderhandelingen en politieke handelingsvrijheid meer automatisch gaat maken, zal de toets van het echte leven moeten doorstaan, en hiervoor is een sterke politieke wil nodig en een houding dat men verantwoording wil afleggen. Het is onduidelijk hoeveel tijd het gaat kosten voordat alle institutionele regelingen zijn ingevoerd en de nieuwe regels hun vruchten beginnen af te werpen. Deze onzekerheid schept risico's, en we moeten geen extra ruimte voor deze risico's scheppen. Het blijft ook nog onduidelijk hoe de wisselwerking tussen het Europees semester en de nieuwe infrastructuur van de economische governance gaat werken, en ik maak me ook zorgen over het permanente Europese stabiliteitsmechanisme dat als een intergouvernementeel instrument naar voren komt. Ik hoop dat onze overeenstemming over het 'sixpack' ervoor zal zorgen dat deze instrumenten uiteindelijk worden omgezet in communautaire instrumenten. Tot slot wil ik zeggen dat het pakket voor economische governance ons een kans geeft om de winnaar-/verliezerhouding uit onze Europese werkelijkheid te laten verdwijnen en dat Europa geen nul-somspel wordt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest zadbać, aby zarówno państwa członkowskie, jak i Unia jako całość wyszły z kryzysu silniejsze, a pakiet zarządzania gospodarczego jest krokiem w tę stronę. Pakiet – nie do pomyślenia politycznie przed kryzysem i z pewnością jeszcze niedoskonały – stanowi rzeczywiście wielki krok naprzód. Oczywiste jest jednak, że uzyskanie porozumienia to jedna rzecz – to nasze zadanie – natomiast jego praktyczne wdrożenie i owocne wykorzystanie nowych reguł są kolejnym wyzwaniem. Ta reforma, która wprowadza większy automatyzm w miejsce targów politycznych i uznaniowych decyzji, będzie musiała sprawdzić się w rzeczywistości, co będzie wymagać silnej woli politycznej i podejścia opartego na odpowiedzialności. Nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim wszystkie ustalenia instytucjonalne zostaną wdrożone, a nowe zasady przyniosą owoce. Ta niepewność skutkuje ryzykiem i nie możemy pozwolić temu ryzyku rosnąć. Niejasne są też przyszłe interakcje między europejskim semestrem a nową infrastrukturą zarządzania gospodarczego; mam także obawy dotyczące funkcjonowania stałego europejskiego mechanizmu stabilności jako narzędzia międzyrządowego. Mam nadzieję, że nasze porozumienie co do „sześciopaku” otworzy drogę do ostatecznego przekształcenia tych instrumentów w narzędzia wspólnotowe. Na koniec pragnę powiedzieć, że pakiet zarządzania gospodarczego daje nam szansę wyrwania się z pułapki myślenia o europejskiej rzeczywistości w kategoriach zwycięzców i przegranych oraz uniknięcia sytuacji, w której Europa stałaby się grą o sumie zerowej."@pl16
"Senhor Presidente, a nossa tarefa e responsabilidade é garantir que os Estados­Membros e a União no seu todo saem mais fortes desta crise, e o pacote de governação económica encaminha-nos nesse sentido. O pacote – impensável a nível político antes da crise e ainda longe da perfeição – constitui de facto um grande passo em frente. Porém, é evidente que não basta chegar a acordo quanto a este pacote – e é esse o nosso dever aqui – pois assistir à sua execução prática e beneficiar das novas normas representará ainda outro desafio. Esta reforma, que introduz uma maior automaticidade ao invés da negociação política e da discrição, terá de passar o teste da aplicação prática e exigirá uma forte vontade política e uma atitude de responsabilização. Não é certo quanto tempo será necessário para que todos os procedimentos institucionais estejam em funcionamento e para que as novas normas comecem a gerar resultados. Esta incerteza origina riscos e não podemos criar mais espaço para estes riscos. Também não é claro como funcionará a interacção entre o Semestre Europeu e a nova infra-estrutura de governação económica, e o surgimento do Mecanismo Europeu de Estabilização enquanto ferramenta intergovernamental suscita-me igualmente algumas dúvidas. Espero que o nosso acordo do “pacote de seis medidas” abra caminho à conversão destes instrumentos em mecanismos comunitários. Em conclusão, gostaria de referir que o pacote de governação económica constitui uma oportunidade para abolirmos a atitude de vencedores/vencidos da realidade europeia e para que a Europa não se torne num espaço em que o proveito de uns implique o prejuízo de outros."@pt17
"Dle președinte, misiunea și responsabilitatea noastră aici înseamnă a asigura faptul că atât statele membre, cât și Uniunea în ansamblul său depășesc criza, mai puternice, iar pachetul de guvernanță economică ne conduce în această direcție. Pachetul – din punct de vedere politic, de neimaginat anterior crizei și cu siguranță imperfect încă – este într-adevăr un pas important înainte. Cu toate acestea, este evident că a ajunge la un acord este un lucru – și e de datoria noastră aici – dar a asista la aplicarea sa în practică și a beneficia ulterior de noile norme constituie o cu totul altă provocare. Această reformă, care introduce mai mult automatism, în defavoarea negocierilor politice și a discreției, va trebui să treacă testul vieții adevărate și acest lucru va necesita o puternică voință politică și o atitudine de responsabilitate. Nu este clar cât timp va dura ca toate acordurile instituționale să fie puse în aplicare și ca noile norme să înceapă să dea roade. Această incertitudine creează riscuri, iar noi nu trebuie să creăm spații suplimentare pentru aceste riscuri. De asemenea, rămâne neclar modul în care va funcționa interacțiunea dintre semestrul european și noua infrastructură de guvernanță economică și, în plus, mă îngrijorează acest mecanism european de stabilitate permanent, care apare ca un instrument interguvernamental. Sper că acordul nostru privind pachetul celor șase va netezi calea pentru ca aceste instrumente să fie, în cele din urmă, transformate în instrumente comunitare. În încheiere, permiteți-mi să afirm că pachetul de guvernanță economică ne oferă o șansă ca atitudinea de învingător/învins să dispară din realitatea noastră europeană și ca Europa să nu devină un joc cu sumă nulă."@ro18
"Našou úlohou a zodpovednosťou na tomto mieste je zabezpečiť, aby členské štáty aj Únia ako celok vyšli z tejto krízy silnejšie, a balík o správe ekonomických záležitostí nás vedie týmto smerom. Balík, ktorý by bol pred krízou politicky nemysliteľný a určite stále nie je dokonalý, je skutočne veľkým krokom vpred. Je však zrejmé, že dospieť k dohode, o ktorú nám tu teraz ide, je jedna vec a jej zavedenie do praxe a následné využívanie výhod z nových pravidiel je druhá vec. Táto reforma, ktorá zavádza väčšiu automatickosť na úkor politického vyjednávania a svojvoľného rozhodovania, bude musieť prejsť skúškou v skutočnom živote, čo si bude vyžadovať silnú politickú vôľu a zodpovedný postoj. Nie je jasné, ako dlho bude trvať, kým sa zavedú všetky inštitucionálne opatrenia a kým začnú nové pravidlá prinášať ovocie. Táto neistota prináša riziká a my nesmieme dať týmto rizikám ďalší priestor. Naďalej nie je jasné ani to, ako bude fungovať súhra medzi európskym semestrom a novou infraštruktúrou správy ekonomických záležitostí, a mám tiež obavy z toho, že sa z trvalého európskeho mechanizmu pre stabilitu stáva medzivládny nástroj. Dúfam, že naša dohoda o balíku šiestich návrhov vydláždi cestu k tomu, aby sa tieto nástroje napokon zmenili na nástroje založené na metóde Spoločenstva. Dovoľte mi na záver povedať, že balík o správe ekonomických záležitostí nám dáva príležitosť, aby sa z našej európskej reality vytratil prístup víťaza a porazeného a aby sa Európa nestala hrou, kde jeden musí prehrať, aby druhý vyhral."@sk19
"Gospod predsednik, naša naloga in odgovornost tu je poskrbeti, da bodo države članice in tudi Unija kot celota po krizi postale močnejše in da nas bo sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja ponesel v to smer. Ta sveženj – ki je bil pred krizo v političnem smislu nepredstavljiv in ki zagotovo še ni popoln – vsekakor predstavlja pomemben korak naprej. Vendar pa je očitno, da je doseči sporazum eno – in to je tu naša dolžnost –, njegovo praktično izvajanje in nato koristi novih pravil pa bodo predstavljali še en izziv. Ta reforma, ki uvaja več samodejnosti na področju političnih pogajanj in presoje, bo morala opraviti test resničnega življenja in za to bosta potrebna močna politična volja in odnos odgovornosti. Ni jasno, koliko časa bo potrebnega, preden bodo uveljavljene vse institucionalne ureditve in preden bodo nova pravila obrodila prve sadove. Ta negotovost ustvarja tveganja in ne smemo ustvarjati dodatnega prostora za ta tveganja. Prav tako ostaja nejasno, kako bo delovalo medsebojno vplivanje med evropskim semestrom in novo infrastrukturo ukrepov na področju gospodarskega upravljanja, skrbi pa me tudi stalni evropski mehanizem za stabilnost, ki nastaja kot medvladno orodje. Upam, da bo naš dogovor o „šesterčku“ utrl pot, da se ti instrumenti morebiti spremenijo v instrumente, ki temeljijo na Skupnosti. Dovolite mi, da za zaključek povem, da nam sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja daje možnost, da odnos zmagovalca/poraženca izgine iz naše evropske realnosti in da Evropa ne bo postala igra brez ničelne vsote."@sl20
"Herr talman! Det som vi har i uppgift och ansvar här är att se till att både medlemsstaterna och unionen som helhet kommer starkare ur krisen. Paketet för ekonomisk styrning för oss i denna riktning. Paketet, som var politiskt otänkbart före krisen och som verkligen inte är fulländat än, är sannerligen ett stort steg framåt. Det är dock uppenbart att det är en sak att få till en överenskommelse – och det är vår plikt i parlamentet – men att det är en annan att se att det tillämpas i praktiken och sedan dra fördel av nya bestämmelser. Denna reform, som medför en större automatik när det gäller köpslående och bedömning på politisk nivå, måste fungera i verkligheten och detta kommer att kräva en stark politisk vilja och en ansvarstagande attityd. Det är osäkert hur lång tid det kommer att ta innan alla institutionella avtal är på plats och de nya bestämmelserna börjar ge resultat. Denna osäkerhet ger upphov till risker som vi inte får skapa ytterligare utrymme för. Det är också osäkert hur samspelet mellan den europeiska terminen och den nya infrastrukturen för ekonomisk styrning kommer att fungera, och jag är också orolig för att den permanenta europeiska stabilitetsmekanismen kommer att utvecklas till ett mellanstatligt verktyg. Jag hoppas att vår överenskommelse om sexpacket kommer att bana väg för att dessa instrument så småningom omvandlas till gemenskapsbaserade instrument. Avslutningsvis vill jag säga att paketet om ekonomisk styrning innebär att vinna- eller förlora-attityden kan komma att försvinna från vår vardag i Europa och att Europa inte kommer att bli ett nollsummespel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph