Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-195-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-195-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Je mehr wir im künftigen europäischen Stabilisierungsmechanismus verbürgen, desto abhängiger werden die soliden Staaten von der überschuldeten EU-Peripherie. Zentralisierung und eine Einheitswährung, die auf Dauer keine harte sein konnte, haben die jetzigen Probleme mit verursacht, und genau die Weiterführung dieses Irrwegs wird uns jetzt als rettende Lösung vorgeschlagen. Zuerst wurden wirtschaftlich starke und schwache Volkswirtschaften willkürlich in einen Topf geworfen, dann zu diversen vergeblichen Rettungsaktionen gegriffen, und nun soll das Ganze in einer europäischen Wirtschaftsregierung gipfeln. Überschuldete Volkswirtschaften, wenn sie im Euroverbund bleiben wollen, müssten meines Erachtens vielmehr einer strengen Budgetkontrolle unterworfen werden. Eine Zentralisierung, so etwas wie eine Brüsseler Budgethoheit über alle Mitgliedsländer, stellt jedoch einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität der Mitgliedstaaten dar und würde auch die soliden europäischen Staaten zu Spielbällen der EU-Bürokratie degradieren. Den ständigen Brüsseler Zentralisierungswünschen ist meines Erachtens vielmehr ein Riegel vorzuschieben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, čím více toho v budoucnosti evropského mechanismu stability zaručíme, tím se zdravé státy stanou závislejšími na zadlužené periferii EU. Centralizace a jednotná měna, která se v dlouhodobém horizontu nikdy nemohla stát tvrdou měnou, přispěly k současným problémům, ale jako řešení a naše záchrana se teď prosazuje právě to, abychom pokračovali v dosavadní cestě. Hospodářsky silné a slabé země se nejprve svévolně hodí do stejného pytle. Potom se uchýlíme k nejrůznějším záchranným opatřením – to všechno zbytečně – a nyní má celá věc vyvrcholit evropskou hospodářskou správou. Zastávám názor, že chtějí-li nadměrně zadlužené ekonomiky zůstat v eurozóně, musejí podléhat přísné rozpočtové kontrole. Druh centralizace v podobě Bruselu jakožto rozpočtové autority pro všechny členské státy však představuje nevhodné zasahování do suverenity členských států a zdravé evropské ekonomiky se kvůli němu mění v pouhé hračky unijní byrokracie. Domnívám se, že bychom před plíživou touhou Bruselu po ještě větší centralizaci měli zabouchnout dveře."@cs1
"Hr. formand! Jo mere garanti vi giver i den kommende europæiske stabilitetsmekanisme, jo mere afhængige bliver de sunde stater af de stærkt forgældede lande i EU's periferi. Centralisering og en fælles valuta, som aldrig på lang sigt kunne blive en hård valuta, har bidraget til de aktuelle problemer, og alligevel fortsætter man ud af det samme forkerte spor med den løsning, der nu foreslås for at redde os. Først kaster man helt tilfældigt økonomisk stærke og økonomisk svage økonomier i samme gryde. Så søger vi tilflugt i forskellige redningsforanstaltninger – alle sammen forgæves – og nu skal det hele kulminere i europæisk økonomisk styring. Hvis stærkt forgældede økonomier ønsker at blive i euroområdet, er det efter min mening i stedet dem, der skal underlægges en streng budgetkontrol. Den form for centralisering, som manifesterer sig i, at Bruxelles udøver budgetmyndighed over alle medlemsstaterne, er imidlertid en ukorrekt indgriben i medlemsstaternes suverænitet og vil endvidere reducere Europas sunde lande til blot at være legetøj for EU-bureaukratiet. Efter min mening bør vi stænge døren for Bruxelles' snigende ønske om øget centralisering."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, όσο πιο πολλές εγγυήσεις παρέχουμε στον μελλοντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης τόσο πιο εξαρτημένα καθίστανται τα υγιή κράτη από την υπερχρεωμένη περιφέρεια της ΕΕ. Η κεντρική διαχείριση και ένα ενιαίο νόμισμα, το οποίο μακροπρόθεσμα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει σκληρό νόμισμα, συνέβαλαν στα υπάρχοντα προβλήματα, ωστόσο αυτό που προτείνεται τώρα ως λύση για να σωθούμε είναι να συνεχίσουμε επί της ίδιας εσφαλμένης οδού. Καταρχάς, ισχυρές και αδύναμες οικονομίες τοποθετούνται αυθαίρετα στο ίδιο καζάνι. Κατόπιν, καταφεύγουμε σε διάφορα μέτρα διάσωσης –όλα μάταια– και τώρα ο όλος μηχανισμός πρόκειται να κορυφωθεί με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, εάν οι υπερχρεωμένες οικονομίες επιθυμούν να παραμείνουν στην ευρωζώνη, τότε πρέπει αντίθετα να υποβληθούν σε αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο. Το είδος της κεντρικής διαχείρισης, το οποίο λαμβάνει τη μορφή τού να επεκταθεί από τις Βρυξέλλες η δημοσιονομική αρχή σε όλα τα κράτη μέλη συνιστά εσφαλμένη παρέμβαση στα κράτη μέλη, ωστόσο, και θα μετέτρεπε επιπλέον τις υγιείς χώρες της Ευρώπης σε απλά παιχνίδια της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να κλείσουμε την πόρτα στην υφέρπουσα επιθυμία των Βρυξελλών για ακόμα περισσότερη κεντρική διαχείριση."@el10
"Mr President, the more we guarantee in the future European stabilisation mechanism, the more dependent the sound states become on the overindebted periphery of the EU. Centralisation and a single currency, which could never be a hard currency in the long term, have contributed to the current problems, yet a continuation along this wrong path is precisely what is now being proposed to us as a solution to rescue us. Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot. Then we make recourse to various rescue measures – all in vain – and now the whole thing is to culminate in European economic governance. In my opinion, if overindebted economies want to remain in the euro area then they must be subjected to strict budgetary control instead. The sort of centralisation which takes the form of Brussels exerting budgetary authority over all the Member States represents improper intervention in the sovereignty of the Member States, however, and would moreover reduce the sound countries of Europe to mere playthings of EU bureaucracy. In my opinion, we should be bolting the door against Brussels’ creeping desire for ever more centralisation."@en4
"Señor Presidente, cuanto más garanticemos en el futuro Mecanismo Europeo de Estabilización, más dependientes se volverán los Estados sólidos respecto de la periferia excesivamente endeudada de la UE. La centralización y una moneda única, que nunca podría ser una moneda fuerte a largo plazo, han contribuido a los problemas actuales, pero seguir por este camino erróneo es precisamente lo que ahora se nos está proponiendo como una solución para rescatarnos. Las economías económicamente fuertes y las débiles se juntan arbitrariamente en primer lugar en un mismo saco. A continuación recurrimos a varias medidas de rescate ―todas en vano― y ahora todo va a culminar en la gobernanza económica europea. En mi opinión, si las economías excesivamente endeudadas quieren permanecer en la zona del euro, entonces deben someterse a un estricto control presupuestario en su lugar. El tipo de centralización en virtud del cual Bruselas ejerce una autoridad presupuestaria sobre todos los Estados miembros representa una intervención indebida en la soberanía de los Estados miembros, sin embargo, y además reduciría a los países sólidos de Europa a meros juguetes de la burocracia de la UE. En mi opinión, deberíamos echar el cerrojo contra el deseo creciente de Bruselas de una centralización cada vez mayor."@es21
"Lugupeetud juhataja! Mida rohkem me garanteerime tulevikus Euroopa stabiilsusmehhanismi, seda sõltuvamaks muutuvad tugevad riigid ELi üleni võlgades äärealadest. Tsentraliseerimine ja ühisraha, mis ei saa mitte kunagi olla tugev valuuta pikaajalises perspektiivis, on soodustanud praeguste probleemide teket, samas kui sama teed mööda jätkamine on just see, mida pakutakse lahendusena meie päästmiseks. Majanduslikult tugevad ja nõrgad majandusriigid on kõigepealt suvaliselt kokku visatud samasse potti. Seejärel pöördume eri päästemehhanismide poole – kõik asjata – ja nüüd see kogu asi peaks kulmineeruma Euroopa majanduse juhtimises. Leian, et kui üleni võlgades riigid soovivad jääda euroalasse, siis tuleb nende suhtes kohaldada hoopis ranget eelarvekontrolli. Seda laadi tsentraliseerimine, mille puhul Brüssel rakendab eelarvelist mõjuvõimu kõikide liikmesriikide suhtes, kujutab aga ebakohast sekkumist liikmesriikide suveräänsusesse ja muudaks Euroopa tugevad riigid vaid ELi bürokraatia mänguasjadeks. Minu arvates peaksime me riivistama ukse Brüsseli hirmutekitava suurema tsentraliseerimise soovi vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, mitä enemmän me takaamme tulevaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismia, sitä riippuvaisemmiksi vakaat valtiot tulevat EU:n ylivelkaantuneesta reuna-alueesta. Keskittäminen ja yhteinen valuutta, joka ei ikinä voisi olla kova valuutta pitkällä aikavälillä, ovat osaltaan vaikuttaneet nykyisten ongelmien syntyyn. Pelastavaksi ratkaisuksi meille kuitenkin ehdotetaan nyt nimenomaan jatkamista tällä väärällä tiellä. Taloudellisesti voimakkaita ja heikkoja talouksia kohdellaan ensin mielivaltaisesti samalla tavalla. Sitten turvaudumme erilaisiin pelastustoimenpiteisiin – jotka kaikki ovat turhia – ja nyt koko asian on määrä huipentua EU:n talouden ohjaukseen ja hallintaan. Mikäli ylivelkaantuneet taloudet haluavat pysyä osana euroaluetta, mielestäni niihin on sen sijaan sovellettava tiukkaa talousarvion valvontaa. Keskittäminen, jossa Brysselin budjettivalta ulottuu kaikkiin jäsenvaltioihin, on epäsopivaa puuttumista jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Lisäksi se muuttaisi Euroopan vakaat valtiot pelkiksi EU:n byrokratian leikkikaluiksi. Mielestäni meidän pitäisi lukita ovi Brysselin vaivihkaiselta halulta lisätä keskittämistä entisestään."@fi7
"Monsieur le Président, plus nous offrirons de garanties dans le futur mécanisme européen de stabilisation, plus les États sains deviendront dépendants de la périphérie surendettée de l’UE. La centralisation ainsi qu’une monnaie unique – qui n’a jamais pu être, sur le long terme, une monnaie forte – ont contribué aux problèmes actuels, et pourtant, voilà qu’on nous propose justement, en guise de solution, de continuer à faire fausse route. Les économies fortes et faibles sont tout d’abord mises arbitrairement dans le même sac. Nous faisons ensuite appel à diverses mesures de sauvetage, toutes inutiles, et à présent tout cela va culminer dans la gouvernance économique européenne. À mon avis, si les économies surendettées veulent rester dans la zone euro, alors elles doivent plutôt être soumises à un contrôle budgétaire strict. Le type de centralisation qui se manifeste dans l’exercice, par Bruxelles, d’une autorité budgétaire sur tous les États membres représente toutefois une intervention inappropriée dans la souveraineté des États membres, et réduirait de surcroît les pays sains de l’Europe à de simples jouets de la bureaucratie européenne. À mon sens, nous devrions verrouiller la porte pour nous protéger du désir larvé de Bruxelles de nous imposer toujours plus de centralisation."@fr8
"Elnök úr! Minél nagyobb garanciát vállalunk a leendő európai stabilitási mechanizmusban, annál inkább függővé válnak a stabil államok az EU túlságosan eladósodott perifériájától. A központosítás és a közös valuta – amely hosszú távon nem tudott kemény valuta lenni – is hozzájárult a jelenlegi problémákhoz, mégis azt javasolják nekünk mentő megoldásként, hogy menjünk tovább ezen az elhibázott úton. A gazdasági szempontból erős és a gyenge gazdaságokat először is önkényesen közös tégelybe öntjük, aztán különféle mentőintézkedésekhez folyamodunk – teljesen hiába –, most pedig mindez egy európai gazdasági kormányzásban csúcsosodik ki. Véleményem szerint, ha a túlzottan eladósodott gazdaságok az euróövezetben akarnak maradni, akkor inkább szigorú költségvetési ellenőrzés alá kellene vetni őket. Az a fajta centralizáció azonban, amely abban ölt testet, hogy Brüsszel költségvetési hatáskört gyakorol az összes tagállam felett, a tagállamok szuverenitásába való helytelen beavatkozást jelent, ráadásul az uniós bürokrácia játékszereivé degradálná le Európa stabil országait. Véleményem szerint el kell zárkóznunk Brüsszel még több központosításra irányuló állandó vágyai elől."@hu11
"Signor Presidente, quante più garanzie concediamo nel futuro meccanismo europeo di stabilizzazione, tanto più i paesi solidi diventeranno dipendenti dalla periferia sovraindebitata dell’Unione. L’accentramento e la moneta unica, che non potrebbe mai diventare una moneta forte nel lungo periodo, hanno contribuito ai problemi attuali, eppure la soluzione di salvezza che oggi ci viene proposta non è altro che continuare a percorrere questa strada sbagliata. In primo luogo, le economie forti e quelle deboli vengono arbitrariamente messe tutte insieme. Poi si fa ricorso a varie misure di salvataggio – tutte vane – e il tutto dovrebbe ora culminare nella governance economica europea. A mio parere, se le economie sovraindebitate vogliono restare nell’area dell’euro, devono essere soggette a un controllo di bilancio rigoroso. La tipologia di accentramento che si esplicita nel fatto che Bruxelles esercita l’autorità di bilancio su tutti gli Stati membri rappresenta invece un’ingerenza illegittima nella sovranità degli Stati membri e ridurrebbe inoltre i paesi solidi d’Europa a semplici marionette della burocrazia comunitaria. Secondo me, dovremmo sbarrare la porta al desiderio serpeggiante di Bruxelles di promuovere un accentramento ancor maggiore."@it12
"Pone pirmininke, kuo daugiau būsimu Europos stabilizavimo mechanizmu mes garantuojame, tuo labiau priklausomos tampa nepažeistos valstybės nuo pernelyg daug įsiskolinusios ES periferijos. Centralizacija ir bendra valiuta, kuri niekuomet ir negalėjo būti tvirta valiuta ilguoju laikotarpiu, prisidėjo prie dabartinių problemų, tačiau tai, kas dabar mums siūloma kaip sprendimas mums išgelbėti, yra tiksliai tas pats, kas tolesnis ėjimas šiuo neteisingu keliu. Pirmiausia ekonomiškai stiprios ir ekonomiškai silpnos šalys abejotinai sumetamos į tą patį katilą. Tada mes naudojamės įvairiomis gelbėjimo priemonėmis – ir visomis bergždžiai, o dabar viso šio reikalo kulminacija – ketinama priimti Europos ekonomikos valdysenos nuostatas. Mano nuomone, jei pernelyg įsiskolinusios šalys nori likti euro zonoje, joms reikia taikyti griežtą biudžeto kontrolę. Tačiau tokio pobūdžio centralizacija, kai Briuselis bando primesti biudžetinę valdžią visoms valstybėms narėms, reiškia neprideramą intervenciją į valstybių narių suverenitetą ir žemina gerai besilaikančias Europos valstybes, paverčiant jas paprasčiausiais ES biurokratijos žaisliukais. Mano nuomone, turėtume pasipriešinti Briuselio troškimui vis labiau viską centralizuoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Jo vairāk mēs nodrošinām Eiropas nākotnes stabilizācijas mehānismu, jo vairāk atkarīgas no parādu pārslogotās ES perifērijas kļūst stabilās valstis. Centralizācija un viena valūta, kas ilglaicīgi nemaz nevarētu būt cieta valūta, ir devušas savu ieguldījumu pašreizējās problēmās, taču šobrīd kā vienīgo glābšanas risinājumu mums piedāvā turpināt iet tālāk pa šo nepareizo ceļu. Vispirms ekonomiski stipras un vājas valstis tiek patvaļīgi iemestas vienā katlā. Tad mēs piešķiram līdzekļus dažādiem glābšanas pasākumiem — viss veltīgi —, un tagad galvenais ir sasniegt kulminācijas punktu Eiropas ekonomikas pārvaldīšanā. Pēc manām domām, ja valstis ar parādu pārslogotu ekonomiku vēlas palikt eiro zonā, tām jāpakļaujas stingrai budžeta kontrolei. Centralizācijas veids, ko piemēro Briseles budžeta lēmējiestāde visām dalībvalstīm, tomēr ir nepiedienīga iejaukšanās dalībvalstu suverenitātē, un tas padarīs Eiropas stabilās valstis tikai par ES birokrātijas rotaļlietām. Manuprāt, mums vajadzētu aizslēgt durvis Briseles vēl lielākai centralizācijas kārei."@lv13
"Herr Präsident! Je mehr wir im künftigen europäischen Stabilisierungsmechanismus verbürgen, desto abhängiger werden die soliden Staaten von der überschuldeten EU-Peripherie. Zentralisierung und eine Einheitswährung, die auf Dauer keine harte sein konnte, haben die jetzigen Probleme mit verursacht, und genau die Weiterführung dieses Irrwegs wird uns jetzt als rettende Lösung vorgeschlagen. Zuerst wurden wirtschaftlich starke und schwache Volkswirtschaften willkürlich in einen Topf geworfen, dann zu diversen vergeblichen Rettungsaktionen gegriffen, und nun soll das Ganze in einer europäischen Wirtschaftsregierung gipfeln. Überschuldete Volkswirtschaften, wenn sie im Euroverbund bleiben wollen, müssten meines Erachtens vielmehr einer strengen Budgetkontrolle unterworfen werden. Eine Zentralisierung, so etwas wie eine Brüsseler Budgethoheit über alle Mitgliedsländer, stellt jedoch einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität der Mitgliedstaaten dar und würde auch die soliden europäischen Staaten zu Spielbällen der EU-Bürokratie degradieren. Den ständigen Brüsseler Zentralisierungswünschen ist meines Erachtens vielmehr ein Riegel vorzuschieben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hoe meer garanties we geven in het toekomstige Europese stabilisatiemechanisme, des te afhankelijker worden de solide staten van de te zwaar met schulden belaste EU-periferie. Centralisatie en de eenheidsmunt, die op lange termijn nooit een harde munt kon zijn, hebben bijgedragen aan de huidige problemen, en juist het voortzetten van dit dwaalspoor wordt nu als reddende oplossing voorgesteld. Eerst werden economisch sterke en zwakke economieën op een hoop gegooid, vervolgens werden diverse vergeefse reddingspogingen gedaan, en nu zou er een Europees economisch bestuur moeten komen. Als economieën met een te grote schuldenlast in de EU willen blijven, moeten ze naar mijn mening veeleer worden onderworpen aan een strenge begrotingscontrole. Centralisatie in de vorm van een Brusselse begrotingsautoriteit voor alle lidstaten zou echter een ontoelaatbare inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten betekenen en de solide landen in Europa maken tot een speelbal van de Europese bureaucratie. Ik ben van mening dat we het voortdurende streven naar meer centralisatie vanuit Brussel aan banden moeten leggen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Im więcej gwarancji udzielamy w ramach przyszłego europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, tym bardziej uzależniamy dobrze radzące sobie kraje od nadmiernie zadłużonych peryferii UE. Do obecnych problemów przyczyniły się centralizacja i jedna waluta, która na dłuższą metę nigdy nie mogła być walutą silną, a teraz jako rozwiązanie, które ma nas uratować, przedstawia się dalsze podążanie tą błędną ścieżką. Gospodarki silne i słabe arbitralnie wrzuca się do tego samego worka. Potem uciekamy się do różnych działań ratunkowych – wszystko na próżno – a całość ma zwieńczyć europejskie zarządzanie gospodarcze. Moim zdaniem jeżeli nadmiernie zadłużone gospodarki chcą pozostać w strefie euro, powinny podlegać ścisłej kontroli budżetowej. Centralizacja polegająca na tym, że Bruksela sprawuje władzę budżetową nad wszystkimi państwami członkowskimi, stanowi jednak niewłaściwą ingerencję w suwerenność państw członkowskich, a ponadto uczyni zdrowe kraje Europy zaledwie marionetkami unijnej biurokracji. Moim zdaniem powinniśmy zabezpieczyć się przed zakusami Brukseli, która pragnie coraz większej centralizacji."@pl16
"Senhor Presidente, quanto mais garantias concedermos no futuro mecanismo europeu de estabilização, mais dependentes estarão os Estados sãos face à periferia sobreendividada da UE. A centralização e uma moeda única, que nunca poderia ser uma divisa forte a longo prazo, contribuíram para os problemas actuais, mas o que nos propõem como solução para nos salvar é precisamente que prossigamos no mesmo caminho errado. Em primeiro lugar, as economias fortes e as fracas são reunidas arbitrariamente no mesmo grupo. Depois, recorremos a vários mecanismos de salvamento – todos inúteis – e por fim tudo culmina na governação económica europeia. Na minha opinião, se as economias sobreendividadas desejam manter-se na área do euro, têm de se sujeitar a um controlo orçamental rígido. No entanto, o tipo de centralização em que Bruxelas exerce autoridade orçamental sobre todos os Estados­Membros representa um desrespeito inaceitável da soberania dos Estados­Membros, e reduziria os países sãos da Europa a meros joguetes da burocracia da UE. A meu ver, deveríamos por cobro à sede insaciável de centralização por parte de Bruxelas."@pt17
"Dle președinte, cu cât vom garanta mai mult viitorul mecanism de stabilizare european, cu atât mai mult statele puternice vor deveni dependente de periferia supraîndatorată a UE. Centralizarea și moneda unică, care nu ar putea fi niciodată o valută forte pe termen lung, au contribuit la problemele actuale, însă acum ni se propune ca soluție de salvare exact continuarea în acest mod greșit. În primul rând, sunt puse arbitrar în aceeași oală și economiile puternice, și cele slabe din puncte de vedere economic. Ulterior, recurgem la diferite măsuri de salvare – absolut în zadar – și acum nu contează decât să reușim în privința guvernanței economice europene. În opinia mea, dacă economiile supraîndatorate doresc să rămână în zona euro, atunci trebuie să fie supuse, în schimb, unui control bugetar strict. Genul de centralizare care îmbracă forma exercitării de la Bruxelles a autorității bugetare asupra tuturor statelor membre reprezintă totuși o intervenție nepotrivită în privința suveranității statelor membre și, în plus, va transforma statele puternice din Europa în simple marionete ale birocrației UE. În opinia mea, ar trebui să ne opunem cu toate forțele dorinței lente a Bruxelles-ului de a avea din ce în ce mai multă centralizare."@ro18
"Čím lepšiu záruku poskytneme v budúcnosti európskemu mechanizmu pre stabilitu, tým viac sa silné štáty stanú závislými od nadmerne zadlženej periférie EÚ. Centralizácia a jednotná mena, ktorá z dlhodobého hľadiska nikdy nebude tvrdou menou, prispeli k súčasným problémom. Teraz však znovu počúvame, že ak sa chceme zachrániť, mali by sme aj naďalej kráčať po zlej ceste. Najprv svojvoľne hodíme hospodársky silné a slabé ekonomiky do jedného vreca. Potom sa utiekame k rôznym záchranným opatreniam, pričom všetky sú zbytočné, a celá záležitosť má vyvrcholiť európskou správou ekonomických záležitostí. Myslím si, že ak chcú nadmerne zadlžené ekonomiky ostať v eurozóne, musia, naopak, podliehať prísnym kontrolám rozpočtov. Centralizácia v podobe toho, že by mal Brusel rozpočtovú právomoc nad všetkými členskými štátmi, však predstavuje neprimeraný zásah do zvrchovanosti členských štátov a mohla by navyše degradovať silné európske krajiny na obyčajné hračky byrokracie EÚ. Podľa mňa by sme mali zabuchnúť dvere pred ďalšími podlízavými túžbami Bruselu o ešte silnejšiu centralizáciu."@sk19
"Gospod predsednik, bolj kot zagotavljamo prihodnost evropskega mehanizma za stabilizacijo, bolj odvisne postajajo trdne države od prezadolžene periferije. Centralizacija in enotna valuta, ki dolgoročno ne more biti nikoli trdna valuta, sta prispevali k sedanjim problemom, zdaj pa je kot predlog za rešitev podano ravno nadaljevanje po tej napačni poti. Gospodarsko močna in šibka gospodarstva se najprej pristransko zmečejo v isti lonec. Potem se zatečemo k različnim reševalnim ukrepom – vse zaman – in zdaj bo celotna zadeva dosegla vrhunec v evropskem gospodarskem upravljanju. Menim, da morajo biti prezadolžena gospodarstva, če želijo ostati v območju evra, namesto tega predmet strogega proračunskega nadzora. Vendar pa takšna centralizacija, v kateri Bruselj izvaja proračunsko pristojnost nad vsemi državami članicami, predstavlja neprimerno poseganje v neodvisnost držav članic in bi povrh tega trdne države Evrope zmanjšala na zgolj marionete birokracije EU. Po mojem mnenju bi morali pred potuhnjeno željo Bruslja po še večji centralizaciji zapahniti vrata."@sl20
"Herr talman! Ju mer vi garanterar i den framtida europeiska stabiliseringsmekanismen, ju mer beroende blir staten av den överskuldsatta EU-periferin. Centralisering och en gemensam valuta, som aldrig skulle kunna bli hårdvaluta på lång sikt, har bidragit till de nuvarande problemen. Ändå föreslår man nu att vi ska fortsätta på denna felaktiga väg för att vi ska kunna räddas. Ekonomiskt starka och svaga ekonomier blandas först samman på ett godtyckligt sätt. Sedan tar vi till olika nödåtgärder, helt i onödan, och nu ska alltihop kulminera i europeisk ekonomisk styrning. I mina ögon måste överskuldsatta ekonomier i stället bli föremål för en hård budgetkontroll om de vill stanna kvar i euroområdet. Den slags centralisering som innebär att Bryssel fungerar som budgetmyndighet för alla medlemsstater är dock ett olämpligt intrång i medlemsstaternas suveränitet och skulle dessutom göra så att de sunda länderna i Europa nedgraderas till spelbrickor i EU-byråkratin. Jag anser att vi bör regla dörren för Bryssels smygande begär efter ännu mer centralisering."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph