Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-194-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-194-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, με το πακέτο των μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης δημιουργείται ένας σιδερένιος μηχανισμός επιβολής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων με ενιαίο τρόπο και ενιαία στρατηγική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της εξουσίας του κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα διαρκές μνημόνιο για την εργατική τάξη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι χυδαία η προπαγάνδα για τα χρέη και τα ελλείμματα της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και άλλων χωρών, προκειμένου να ενοχοποιηθούν οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης, να συγκαλυφθεί ο πραγματικός υπεύθυνος, ο καπιταλισμός, τα μονοπώλια. Προωθείται ένταση της ιδεολογικής τρομοκρατίας της αστικής τάξης ότι μοναδική διέξοδος είναι ο σφαγιασμός του εργαζόμενου λαού για να μείνει αλώβητη η κερδοφορία του κεφαλαίου. Μόνο την περίοδο 1985-2011, πέρα από τον αμύθητο πλούτο που ιδιοποιήθηκε το κεφάλαιο από την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, το μονοπωλιακό κεφάλαιο, εγχώριο και ξένο, είτε σαν δανειστής είτε σαν δανειζόμενος, λήστεψε 628 δισεκατομμύρια ευρώ για τόκους και χρεολύσια. Η εργατική τάξη δεν χρωστάει τίποτε στους ληστές του ιδρώτα της. Αντίθετα, της χρωστάνε όλον τον καταληστευμένο πλούτο που λεηλάτησε το κεφάλαιο. Το μήνυμα που το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έστειλε από τον Βράχο της Ακρόπολης σήμερα ηχεί πιο επίκαιρο από ποτέ: «Λαοί της Ευρώπης ξεσηκωθείτε. Ανατρέψτε την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την κυριαρχία των μονοπωλίων»."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, balíkem opatření o správě ekonomických záležitostí vzniká silný nástroj k prosazování kapitalistické restrukturalizace, a to jednotným způsobem a podle jednotné strategie ve všech členských státech, s cílem posílit konkurenceschopnost, ziskovost a moc kapitálu. Pracující ve všech členských státech Evropské unie by to měli mít trvale na paměti. Účelem vulgární propagandy týkající se dluhů a schodků Řecka, Irska, Portugalska a dalších zemí je svést vinu na práva vydobytá pracujícími a zakrýt skutečného viníka, jímž je kapitalismus a jeho monopoly. Podle prosazovaného ideologického terorismu buržoazní třídy je jedinou možnou cestou zmasakrovat pracující, aby ziskovost kapitálu zůstala nedotčená. Jen mezi lety 1985 a 2011, vedle nezměřitelného bohatství vyzískaného kapitálem při vykořisťování řecké pracující třídy, monopoly doma a v zahraničí rozházely 628 miliard EUR v úrocích a splátkách, ať už jako věřitelé, nebo jako dlužníci. Pracující nic nedluží těm, kdo je okrádají o jejich výdělky, získané v potu tváře. Právě naopak, kapitál jim dluží veškeré bohatství, jež vydrancoval. Vzkaz řecké komunistické strany, zaznívající ze skal Akropole, je dnes aktuálnější než kdy dříve: „Evropské národy, povstaňte. Svrhněte kapitalistické barbarství a nadvládu monopolů.“"@cs1
"Hr. formand! Pakken om økonomisk styring opretter et stærkt værktøj til at påtvinge kapitalistiske omstruktureringer på en ensartet måde og med en ensartet strategi i alle medlemsstater med henblik på at styrke kapitalens konkurrenceevne, dens magt og øge dens profit. Dette er et permanent memorandum for den arbejdende klasse i alle EU's medlemsstater. Den vulgære propaganda om Grækenlands, Irlands, Portugals og andre landes gæld og underskud er beregnet til at lægge skylden over på de rettigheder, den arbejdende klasse har opnået, og skjule den egentlig synder, som er kapitalismen og dens monopoler. Idet man fremmer borgerskabets ideologiske terrorisme, er det den eneste måde, hvorpå man kan slagte arbejdstagerne for at kunne bevare kapitalens profit. Alene mellem 1985 og 2011 har storkapitalen i mit hjemland og i udlandet, foruden de enorme rigdomme kapitalen har tilegnet sig fra den arbejdende klasse i Grækenland, tilranet sig 628 mia. euro i renter og afdrag, enten som udlåner eller låntager. Den arbejdende klasse skylder ikke dem noget, der har frarøvet dem det, de har tjent i deres ansigts sved. Tværtimod er det den arbejdende klasse, der har al den rigdom til gode, som kapitalen har udplyndret dem for. Det budskab, det græske kommunistparti sender fra Akropolis-klippen, er i dag mere aktuelt end nogensinde og opfordrer Europas nationer til at rejse sig, til at vælte det kapitalistiske barbari og monopolernes overherredømme."@da2
"Herr Präsident! Das Paket über die Maßnahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung schafft ein starkes Instrument für die Auferlegung kapitalistischer Umstrukturierungen in einer einheitlichen Weise und einer einheitlichen Strategie für alle Mitgliedstaaten, um die Wettbewerbsfähigkeit, die Rentabilität und die Macht des Kapitals zu stärken. Es handelt sich dabei um ein permanentes Memorandum für die Arbeiterklasse in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die geschmacklose Propaganda über die Schulden und Defizite Griechenlands, Irlands, Portugals und anderer Staaten dient dazu, den von der Arbeiterklasse erlangten Rechten die Schuld zu geben und den wahren Übeltäter zu verbergen, nämlich den Kapitalismus und seine Monopole. Der ideologische Terrorismus der bürgerlichen Klasse besteht darin, dass die einzige Möglichkeit, aus der Krise herauszukommen, darin besteht, die Arbeitnehmer zu schlachten, um die Rentabilität des Kapitals intakt zu halten. Allein zwischen 1985 und 2011 hat das Monopolkapital im In- und Ausland entweder als Kreditgeber oder -nehmer 628 Mrd. EUR an Zinsen und Tilgungen erbeutet, ganz zu schweigen von dem unermesslichen Wohlstand, von dem das Kapital aus der Ausbeutung der Arbeiterklasse in Griechenland Besitz ergriffen hat. Die Arbeiterklasse schuldet denen, die sie dessen beraubt haben, was sie im Schweiße ihres Angesichts verdient hat, nichts. Im Gegenteil wird ihr der gesamte Wohlstand geschuldet, den das Kapital geraubt hat. Die Botschaft, welche die Kommunistische Partei Griechenlands von der Akropolis gesandt hat, ist heute aktueller als jemals zuvor: „Völker Europas erhebt euch. Stürzt die kapitalistische Barbarei und die Herrschaft der Monopole.“"@de9
"Mr President, the package of economic governance measures creates an strong tool for imposing capitalist restructurings in a uniform manner and a uniform strategy in all the Member States, in order to strengthen the competitiveness, profitability and power of capital. This is a permanent memorandum for the working classes in all the Member States of the European Union. The vulgar propaganda about Greece’s, Ireland’s, Portugal’s and other countries’ debts and deficits is designed to blame the rights acquired by the working classes and to conceal the real culprit, which is capitalism and its monopolies. The ideological terrorism of the bourgeois class being promoted is that the only way out is to slaughter the workers so as to keep the profitability of capital intact. Between 1985 and 2011 alone, apart from the immeasurable wealth appropriated by capital from exploiting the working class in Greece, monopoly capital at home and abroad plundered EUR 628 billion in interest and repayments, either as lender or borrower. The working class owes nothing to those who have robbed them of what they earned by the sweat of their brow. On the contrary, they are owed all the wealth plundered by capital. The message sent out by the Greek Communist Party from the rock of the Acropolis echoes more topically than ever today: ‘Nations of Europe arise. Overturn the capitalist barbarity and the sovereignty of the monopolies.’"@en4
"Señor Presidente, el paquete de medidas de gobernanza económica genera un instrumento sólido para imponer reestructuraciones capitalistas de una manera uniforme y una estrategia uniforme en todos los Estados miembros, con el fin de reforzar la competitividad, la rentabilidad y el poder del capital. Este es un memorando permanente para las clases obreras de todos los Estados miembros de la Unión Europea. La vulgar propaganda sobre las deudas y los déficits de Grecia, Irlanda, Portugal y otros países está diseñada para echar la culpa a los derechos adquiridos por las clases obreras y para ocultar al verdadero culpable: el capitalismo y sus monopolios. El terrorismo ideológico de la clase burguesa que se está promoviendo es que la única salida es masacrar a los trabajadores para mantener intacta la rentabilidad del capital. Solo entre 1985 y 2011, aparte de la inmensa riqueza de la que se ha apropiado el capital y que procede de la explotación de la clase obrera en Grecia, el capital de monopolio en el país y en el extranjero ha robado 628 000 millones de euros en intereses y reembolsos, bien como prestamista o bien como prestatario. La clase obrera no debe nada a quienes le han robado lo que había ganado con el sudor de su frente. Al contrario, a ella se le debe toda la riqueza saqueada por el capital. El mensaje que envía el Partido Comunista Griego desde la roca de la Acrópolis resuena con más actualidad hoy que nunca: «Las naciones de Europa se alzan. Derríbense la barbarie capitalista y la soberanía de los monopolios.»"@es21
"Lugupeetud juhataja! Majanduse juhtimise meetmete paketiga luuakse tugev vahend kapitalistlike restruktureerimiste kehtestamiseks ühtsel viisil ning ühtse strateegiaga kõikides liikmesriikides, et tugevdada kapitali konkurentsivõimet, kasumlikkust ja mõjuvõimu. See on Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide töölisklasside alaline memorandum. Vulgaarne propaganda Kreeka, Iirimaa, Portugali ja teiste riikide võlgade ja eelarve puudujääkide suhtes on mõeldud selleks, et süüdistada töölisklassi omandatud õigusi ning varjata tegelikku süüdlast, kelleks on kapitalism ja selle monopolid. Kodanlase klassi propageeritava ideoloogilise terrorismi kohaselt on ainus lahendus materdada töölisi, et säilitada kapitali kasumlikkus. Ainuüksi ajavahemikul 1985–2011, arvestamata mõõdetamatut jõukust, mida kapital omandas Kreeka töölisklassi ekspluateerides, röövis monopoolne kapital kodumaal ning välisriikides 628 miljardit eurot intresside ja tagasimaksetena – kas laenuandja või laenusaaja poolt vaadatuna. Töölisklass ei võlgne midagi neile, kes röövisid neilt palehigis teenitu. Otse vastupidi, neile võlgnetakse kapitali poolt kokku riisutud kapital. Kreeka kommunistliku partei Acropolise künkalt edastatud sõnum kajab praegu päevakohasemalt kui kunagi varem: Euroopa rahvas tõuske üles! Tõugake ümber kapitalistlik barbaarsus ja monopolide suveräänsus!"@et5
"Arvoisa puhemies, talouden ohjauspaketti luo vahvan välineen yhdenmukaisten kapitalististen rakennemuutosten ja yhdenmukaisen strategian määräämiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin kilpailukyvyn, kannattavuuden ja pääoman vallan vahvistamiseksi. Tämä on pysyvä järjestely Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden työväenluokalle. Kreikan, Irlannin, Portugalin ja muiden maiden velkoja ja alijäämiä koskeva karkea propaganda on tarkoitettu sysäämään syy työväenluokan saavuttamille oikeuksille ja piilottamaan todelliset syypäät, jotka ovat kapitalismi ja sen monopolit. Nyt edistettävän porvariluokan ideologisen terrorismin mukaan ainoa keino selviytyä on työläisten teurastaminen, jotta pääoman kannattavuus säilyisi koskemattomana. Pelkästään vuosina 1985–2011 pääoman itselleen Kreikan työväenluokkaa hyödyttämästä anastamaa mittaamatonta varallisuutta lukuun ottamatta monopolipääoma kotimaassa ja ulkomailla ryösti 628 miljardia euroa korkoina ja lyhennyksinä joko luotonantajana tai luotonottajana. Työväenluokka ei ole mitään velkaa niille, jotka ovat ryöstäneet siltä sen hiki otsalla ansaitsemat rahat. Päinvastoin, sille ollaan velkaa kaikki pääoman ryöstämä varallisuus. Kreikan kommunistisen puolueen Akropolis-kukkulalta lähettämä viesti kaikuu tänään ajankohtaisemmin kuin koskaan: "Euroopan kansat nouskaa. Kaatakaa monopolien kapitalistinen raakalaismaisuus ja itsemääräämisoikeus"."@fi7
"Monsieur le Président, le paquet de mesures de gouvernance économique crée un outil solide pour imposer de manière uniforme des restructurations capitalistes et une stratégie uniforme dans tous les États membres, afin de renforcer la compétitivité, la rentabilité et le pouvoir du capital. Il s’agit d’un mémorandum permanent pour les classes laborieuses de tous les États membres de l’Union européenne. La propagande vulgaire à propos de la dette et des déficits de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et d’autres pays est destinée à blâmer les droits acquis par les classes laborieuses et à cacher le vrai coupable, à savoir le capitalisme et ses monopoles. Le terrorisme idéologique de la classe bourgeoise qui est ainsi promu veut que la seule issue consiste à massacrer les travailleurs de manière à conserver intacte la rentabilité du capital. Rien qu’entre 1985 et 2011, outre la richesse incommensurable accaparée par le capital grâce à l’exploitation de la classe ouvrière en Grèce, le capital monopolistique national et étranger a pillé 628 milliards d’euros sous forme d’intérêts et de remboursements, que ce soit en tant que prêteur ou qu’emprunteur. La classe ouvrière ne doit rien à ceux qui lui ont dérobé ce qu’elle avait gagné à la sueur de son front. Au contraire, on lui doit toute la richesse pillée par le capital. Le message envoyé par le parti communiste grec depuis le rocher de l’Acropole résonne aujourd’hui de manière plus brûlante que jamais: «Nations d’Europe, levez-vous! Renversez la barbarie capitaliste et la souveraineté des monopoles»."@fr8
"Elnök úr! A gazdasági kormányzási intézkedéscsomag – a versenyképesség, a nyereségesség és a tőkeerő erősítése érdekében – hathatós eszközt teremt a kapitalista szerkezetátalakítások egységes módon történő kikényszerítésére és egy egységes stratégia megszabására valamennyi tagállamban. Ez egy állandó emlékeztető a munkásosztály számára az Európai Unió valamennyi tagállamában. A Görögország, Írország, Portugália és más országok adósságaival és hiányával foglalkozó útszéli propaganda célja, hogy a munkásosztály által szerzett jogokat okolja, és elrejtse az igazi bűnösöket: a kapitalizmust és annak monopóliumait. A burzsoá osztály ideológiai terrorizmusa, amelyet most előmozdítanak, úgy hangzik, hogy a kilábalás egyetlen útja a munkavállalók lemészárlása, hogy a tőke nyereségessége ne sérüljön. Csak 1985 és 2011 között, eltekintve a tőke által kisajátított mérhetetlen vagyontól, amely a görögországi munkásosztály kizsákmányolásából származott, a monopolista tőke otthon és külföldön 628 milliárd EUR-t rabolt el kamat és törlesztés címén, hitelnyújtóként vagy hitelfelvevőként. A munkásosztály nem tartozik semmivel azoknak, akik megfosztották attól, amit homlokának verejtékével szerzett. Ellenkezőleg, nekik tartoznak a tőke által összerabolt összes vagyonnal. A görög kommunista párt által az Akropolisz sziklájáról küldött üzenet ma minden eddiginél időszerűbben hangzik: „Európa nemzetei, ébredjetek! Döntsétek meg a kapitalista barbárságot és a monopóliumok uralmát!”"@hu11
"Signor Presidente, il pacchetto sulle misure di governance economica dà vita a uno strumento forte per imporre ristrutturazioni capitaliste in maniera uniforme e una strategia univoca in tutti gli Stati membri per rafforzare la competitività, la redditività e il potere del capitale. Si tratta di un promemoria permanente per le classi operaie di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. La propaganda grossolana circa i debiti e i disavanzi della Grecia, dell’Irlanda, del Portogallo e di altri paesi è stata concepita per incolpare i diritti acquisiti dalle classi operaie e per mascherare il vero colpevole, cioè il capitalismo e i suoi monopoli. Il terrorismo ideologico promosso dalla classe borghese predica che l’unica via d’uscita consiste nel massacrare i lavoratori per non intaccare la redditività del capitale. Soltanto tra il 1985 e il 2011, senza considerare le ricchezze incommensurabili accumulate dal capitale mediante lo sfruttamento della classe operaia in Grecia, il capitale dei monopoli, in Grecia e all’estero, ha saccheggiato 628 miliardi di euro di interessi e rate di rimborso, a carico sia dei prestatori sia dei mutuatari. La classe operaia non deve nulla a coloro che l’hanno derubata di quello che ha guadagnato col sudore della fronte. Anzi, è creditrice di tutta quella ricchezza saccheggiata dal capitale. Il messaggio trasmesso dal Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας dalla rocca dell’Acropoli è oggi più calzante che mai: “Nazioni d’Europa, ribellatevi. Abbattete la barbarie capitalista e la sovranità dei monopoli”."@it12
"Pone pirmininke, ekonomikos valdysenos priemonių paketu sukuriama stipri priemonė kapitalistiniams pertvarkymams primesti vienodu būdu ir pagal vienodą strategiją visose valstybėse narėse, taip siekiant sustiprinti kapitalo konkurencingumą, pelningumą ir galią. Tai nuolatinis memorandumas visoms visų Europos Sąjungos valstybių narių darbininkų klasėms. Vulgari propaganda apie Graikijos, Airijos, Portugalijos ir kitų valstybių skolas ir deficitus yra sukurta, kad būtų galima apkaltinti darbininkų klasių įgytas teises ir paslėpti tikruosius kaltininkus, kurie yra kapitalizmas ir jo monopolijos. Propaguojamas ideologinis buržuazinės klasės terorizmas yra toks – vienintelis sprendimas yra nužudyti darbininkus, siekiant išlaikyti nepažeistą kapitalo pelningumą. Vien nuo 1985 iki 2011 m., neskaitant neišmatuojamo turto, kurį pasisavino kapitalas iš Graikijos darbininkų klasės išnaudojimo, monopolijų kapitalas šalyje ir užsienyje pagrobė 628 mln. EUR palūkanų ir padengimų pavidalu, tiek kaip skolintojas, tiek kaip paskolos gavėjas. Darbininkų klasė nieko neskolinga tiems, kurie juos apiplėšė, atėmė iš jų tai, ką jie uždirbo savo pačių prakaitu. Priešingai, jiems skoloje visas kapitalo pagrobtas turtas. Graikijos komunistų partijos nuo akropolio uolos siųsta žinia šiandien ataidi aktualiau nei bet kada: „Sukilkite Europos tautos. Nuverskite žiaurųjį kapitalizmą ir aukščiausiąją monopolijų valdžią.“"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopums ir spēcīgs līdzeklis, lai uzspiestu visām dalībvalstīm vienotu kapitālistisku pārstrukturizāciju un vienotu stratēģiju, lai pastiprinātu kapitāla konkurētspēju, rentabilitāti un varu. Šis ir pastāvīgs memorands strādnieku šķirai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vispārizplatītā propaganda par Grieķijas, Īrijas, Portugāles un citu valstu parādiem un deficītiem ir radīta, lai nosodītu strādnieku šķiras iegūtās tiesības un noslēptu patieso vainīgo, proti, kapitālismu un tā monopolu. Buržuāzijas ideoloģiskais terorisms ir centieni pierādīt, ka vienīgā izeja, kā saglabāt kapitāla rentabilitāti, ir noslepkavot strādniekus. Tikai no 1985. līdz 2011. gadam papildus neizmērojamām bagātībām, ko kapitāls piesavinājās, ekspluatējot strādnieku šķiru Grieķijā, monopolistisks kapitāls iekšzemē un ārzemēs nopelnīja EUR 628 miljardus aizņēmēju un aizdevēju kredītprocentos un atmaksājumos. Strādnieku šķirai nav nekādu parādsaistību pret tiem, kuri ir nolaupījuši tai visu vaiga sviedros nopelnīto. Pilnīgi pretēji — kapitāls tai ir parādā visu bagātību, ko izlaupījis. Grieķijas komunistu partijas ziņojums, kas izsūtīts no Akropoles, šodien skan vairāk nekā aktuāli: „Eiropas tautas mostieties! Gāziet kapitālistu barbariskumu un monopolu suverenitāti!”"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, με το πακέτο των μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης δημιουργείται ένας σιδερένιος μηχανισμός επιβολής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων με ενιαίο τρόπο και ενιαία στρατηγική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της εξουσίας του κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα διαρκές μνημόνιο για την εργατική τάξη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι χυδαία η προπαγάνδα για τα χρέη και τα ελλείμματα της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και άλλων χωρών, προκειμένου να ενοχοποιηθούν οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης, να συγκαλυφθεί ο πραγματικός υπεύθυνος, ο καπιταλισμός, τα μονοπώλια. Προωθείται ένταση της ιδεολογικής τρομοκρατίας της αστικής τάξης ότι μοναδική διέξοδος είναι ο σφαγιασμός του εργαζόμενου λαού για να μείνει αλώβητη η κερδοφορία του κεφαλαίου. Μόνο την περίοδο 1985-2011, πέρα από τον αμύθητο πλούτο που ιδιοποιήθηκε το κεφάλαιο από την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, το μονοπωλιακό κεφάλαιο, εγχώριο και ξένο, είτε σαν δανειστής είτε σαν δανειζόμενος, λήστεψε 628 δισεκατομμύρια ευρώ για τόκους και χρεολύσια. Η εργατική τάξη δεν χρωστάει τίποτε στους ληστές του ιδρώτα της. Αντίθετα, της χρωστάνε όλον τον καταληστευμένο πλούτο που λεηλάτησε το κεφάλαιο. Το μήνυμα που το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έστειλε από τον Βράχο της Ακρόπολης σήμερα ηχεί πιο επίκαιρο από ποτέ: «Λαοί της Ευρώπης ξεσηκωθείτε. Ανατρέψτε την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την κυριαρχία των μονοπωλίων»."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met het pakket maatregelen voor economisch bestuur wordt een ijzersterk mechanisme ingevoerd waarmee de EU-lidstaten gedwongen kunnen worden om de kapitalistische herstructureringen op uniforme wijze en aan de hand van een uniforme strategie door te voeren, met als doel het concurrentievermogen, de winstgevendheid en de macht van het kapitaal te versterken. Dit is een permanent memorandum van bezuinigingen voor de arbeidersklasse in alle lidstaten van de Europese Unie. Er wordt ordinaire propaganda bedreven met de schuld en de tekorten van Griekenland, Ierland, Portugal en andere landen. Men wil de mensen doen geloven dat alles de schuld is van de arbeidersklasse met haar verworven rechten, en de ware verantwoordelijke, te weten het kapitaal en de monopolies, achter de schermen houden. Men blaast op het vuur van de ideologische terreur door de bourgeoisie om de mensen te doen geloven dat er maar één uitweg is, namelijk de afslachting van het arbeidersvolk, en dit alles om de winstgevendheid van het kapitaal onaangetast te kunnen handhaven. Alleen al in de periode 1985-2011 heeft het binnenlands en buitenlands monopolistisch kapitaal – afgezien van het feit dat het zich een onmetelijke rijkdom heeft kunnen toe-eigenen door de arbeidersklasse in Griekenland uit te buiten – als leningverstrekker of leningontvanger 628 miljard euro afhandig kunnen maken in de vorm van rente en afbetalingen. De arbeidersklasse is niets verschuldigd aan degenen die hun hebben afgenomen wat zij in het zweet des aanschijns hebben moeten verdienen. Integendeel, men is de arbeiders heel de rijkdom verschuldigd die het kapitaal hun afhandig heeft gemaakt. De boodschap die de Communistische Partij van Griekenland vandaag vanaf de rots van de Akropolis de wereld in stuurt is actueler dan ooit: "Volkeren van Europa, verheft u zich! Maak een einde aan het kapitalistische barbarendom en de dominantie van de monopolies"."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pakiet środków w dziedzinie zarządzania gospodarczego stanowi potężne narzędzie narzucenia w ujednolicony sposób kapitalistycznej restrukturyzacji i jednolitej strategii we wszystkich państwach członkowskich w celu zwiększenia konkurencyjności, zyskowności oraz władzy kapitału. To stały środek skierowany przeciwko klasie robotniczej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wulgarna propaganda dotycząca długu i deficytu Grecji, Irlandii, Portugalii oraz innych krajów ma na celu zrzucenie winy na prawa uzyskane przez klasę robotniczą oraz ukrycie prawdziwego winnego, którym jest kapitalizm i jego monopole. Wspiera się ideologiczny terroryzm burżuazji, którego założenie brzmi, że jedynym sposobem wyjścia z kryzysu jest rzeź pracowników, by zyskowność kapitału nie doznała uszczerbku. Tylko w latach 1985–2011, oprócz niezmierzonych bogactw przywłaszczonych przez kapitalistów poprzez wyzysk klasy robotniczej w Grecji, monopolistyczny kapitał w kraju oraz zagranicą zrabował jako kredytodawca lub kredytobiorca 628 miliardów euro w odsetkach i spłatach. Klasa robotnicza nie jest nic winna tym, którzy rabują ją z zarobku zdobywanego w pocie czoła. Wręcz przeciwnie, to kapitał jej jest winien wszystkie zrabowane bogactwa. Przesłanie głoszone przez Grecką Partię Komunistyczną ze skały Akropolu brzmi dziś bardziej aktualnie niż kiedykolwiek: „Narody Europy, powstańcie. Obalcie kapitalistyczne barbarzyństwo i wszechwładzę monopoli”."@pl16
"Senhor Presidente, o pacote de medidas de governação económica cria uma ferramenta forte para a imposição uniforme de reestruturações capitalistas e de uma estratégia comum em todos os Estados­Membros, a fim de reforçar a competitividade, a rendibilidade e o poder do capital. Trata-se de um memorando permanente para as classes trabalhadoras de todos os Estados­Membros da União Europeia. A propaganda de mau gosto sobre as dívidas e défices da Grécia, da Irlanda, de Portugal e de outros países destina-se a atribuir a culpa aos direitos adquiridos pelas classes operárias e a esconder o verdadeiro culpado – o capitalismo e os seus monopólios. O terrorismo ideológico promovido pela burguesia é que a única saída é massacrar os trabalhadores para manter intacta a rendibilidade do capital. Só entre 1985 e 2011, para além da riqueza incomensurável apropriada pelo capital através da exploração da classe operária na Grécia, o monopólio do capital doméstico e estrangeiro saqueou 628 mil milhões de euros em juros e reembolsos, como mutuante ou mutuário. A classe operária não deve nada a quem os privou do que ganhou com o seu suor. Pelo contrário, devem-lhe toda a riqueza saqueada pelo capital. A mensagem enviada pelo Partido Comunista Grego do rochedo da Acrópole é agora mais apropriada que nunca: “Nações da Europa, insurgi-vos. Derrubai a barbárie capitalista e a soberania dos monopólios”."@pt17
"Dle președinte, pachetul de măsuri de guvernanță economică creează un instrument puternic pentru a impune restructurările capitaliste într-o manieră uniformă și o strategie uniformă în toate statele membre, cu scopul de a consolida competitivitatea, profitabilitatea și puterea de capital. Acesta este un memorandum permanent pentru clasele muncitoare din toate țările membre ale Uniunii Europene. Propaganda vulgară despre datoriile și deficitele Greciei, Irlandei, Portugaliei și ale altor țări este menită să acuze drepturile dobândite de clasele muncitoare și să ascundă adevăratul inculpat, și anume capitalismul și monopolurile sale. Terorismul ideologic al clasei burgheze susține că singura modalitate de salvare este sacrificarea muncitorilor pentru a păstra intactă profitabilitatea capitalului. Între 1985 și 2011, cu excepția bogățiilor incalculabile însușite din capitalul rezultat din exploatarea clasei muncitoare în Grecia, capitalul monopolist din țară și din străinătate a sustras 628 de miliarde de euro din dobânzi și rambursări, în calitate de creditori sau debitori. Clasa muncitoare nu le datorează nimic celor care au jefuit ceea ce ei au câștigat prin sudoarea frunții. Din contră, lor li se datorează toată bogăția furată de capital. Mesajul transmis de Partidul Comunist din Grecia de pe stâncile de la Acropole a fost mai actual ca niciodată: „Națiuni ale Europei, ridicați-vă. Distrugeți barbaria capitalistă și suveranitatea monopolurilor.”"@ro18
"Balík opatrení v oblasti správy ekonomických záležitostí vytvára silný nástroj na jednotné zavedenie kapitalistickej reštrukturalizácie a jednotnej stratégie vo všetkých členských štátoch s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, ziskovosť a silu kapitálu. Je to trvalé memorandum pre pracujúce triedy vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Vulgárna propaganda o dlhoch a deficitoch Grécka, Írska, Portugalska a iných krajín je namierená tak, aby obviňovala práva, ktoré získali pracujúce triedy, a aby zakryla skutočného vinníka. A tým je kapitalizmus so svojimi monopolmi. Ideologický terorizmus buržoáznej triedy, ktorý sa podporuje, spočíva v tom, že jedinou únikovou cestou je zničiť pracujúcich s cieľom udržať nedotknuteľnosť ziskovosti kapitálu. Od roku 1985 až do samotného roku 2011 ukoristil monopolný kapitál okrem nesmierneho bohatstva získaného na základe zneužívania pracujúcej triedy v Grécku 628 miliárd EUR doma a v zahraničí na úrokoch a splátkach buď ako veriteľ, alebo ako dlžník. Pracujúca trieda nedlhuje nič tým, ktorí ju okradli o to, čo si zarobila v pote svojej práce. Naopak, práve jej kapitál dlhuje všetko bohatstvo, o ktoré ju pripravil. Správa, ktorú vysiela Komunistická strana Grécka a ktorá sa dnes ozýva zo skál na Akropole, je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým: „Povstaňte, národy Európy. Zvráťte barbarstvo kapitalizmu a suverenitu monopolov.“"@sk19
"Gospod predsednik, sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja ustvarja močno orodje za enotno izvajanje kapitalističnih prestrukturiranj in enotno strategijo v vseh državah članicah, da bi se okrepila konkurenčnost, donosnost in moč kapitala. To je trajna listina za delavske razrede v vseh državah članicah Evropske unije. Opolzka propaganda o dolgovih in primanjkljajih Grčije, Irske, Portugalske in drugih držav je zasnovana tako, da krivi pravice, ki so jih pridobili delavski razredi, in skriva resničnega krivca, in to sta kapitalizem in njegovi monopoli. Ideološki terorizem srednjega razreda, ki se reklamira, je, da je edina pot iz tega klanja delavcev, da ostane donosnost kapitala nedotaknjena. Samo med leti 1985 in 2011 je poleg neizmernega bogastva, ki si ga je kapital prilastil z izkoriščanjem delavskega razreda v Grčiji, monopolni kapital doma in v tujini izropal 628 milijard EUR v obrestih in odplačilih, bodisi kot posojevalec bodisi kot posojilojemalec. Delavski razred ni nič dolžan tistim, ki so ga oropali tistega, kar je zaslužil s potnim čelom. Nasprotno, njim smo dolžni vsega bogastva, ki ga je naropal kapital. Sporočilo, ki ga je poslala grška komunistična stranke iz skalovja Akropole, danes bolj značilno kot kdaj koli odzvanja: „Narodi Evrope, vstanite. Strmoglavite kapitalistično barbarstvo in neodvisnost monopolov.“"@sl20
"Herr talman! Paketet med åtgärder för ekonomisk styrning utgör ett kraftfullt verktyg för att göra enhetliga kapitalistiska omstruktureringar och utgör en enhetlig strategi i samtliga medlemsstater för att stärka konkurrenskraften, lönsamheten och makten i fråga om kapital. Det utgör ett permanent samförståndsavtal för arbetarklasserna i EU:s medlemsstater. Den vulgära propagandan om Greklands, Irlands, Portugals och andra länders skuldsättning och underskott syftar till att skylla problemet på de rättigheter som arbetarklasserna har fått och dölja den verkliga orsaken, nämligen kapitalism och monopol. Den ideologiska terrorism från borgarklassen som främjas innebär att arbetarna måste massakreras för att kapitalets lönsamhet ska upprätthållas. Bara mellan 1985 och 2011 försnillade monopolkapitalet på hemmaplan och utomlands 628 miljarder euro i ränta och återbetalningar, antingen som långivare eller som låntagare, utöver den ofantliga rikedom som man tillägnade sig av kapital genom att utnyttja arbetarklassen i Grekland. Arbetarklassen står inte i någon som helst skuld till dem som har berövat dem de pengar som de har tjänat ihop genom hårt arbete. Tvärtom har de all den rikedom till godo som kapitalet har försnillat. Det budskap som det grekiska kommunistpartiet har sänt från Akropolisklippan är mer aktuellt än någonsin i dag, nämligen att Europas nationer uppmanas ställa sig upp och omstörta monopolens kapitalistiska barbari och suveränitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph