Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-192-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-192-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lange haben wir geglaubt, dass der Binnenmarkt und die Einführung einer gemeinsamen Währung automatisch zu einer Konvergenz der Wirtschaft und der Mitgliedstaaten führen würden und dass die Maastricht-Kriterien ausreichend für Disziplin sorgen. Die Wirklichkeit hat uns mittlerweile eingeholt. Die Steuerungsinstrumente haben sich als unzureichend herausgestellt und gegen sie ist in der Vergangenheit grob fahrlässig verstoßen worden. Eine einheitliche Währung und eine einheitliche Geldpolitik ohne eine starke Verzahnung auf dem Gebiet der Fiskal-, Budget-, Wirtschafts- und Sozialpolitik ist auf Dauer nicht machbar. Die EU macht jetzt einen neuen Anlauf. Bildlich gesprochen würde ich sagen, sie hat einen letzten Schuss. Wenn dieser letzte Schuss das Ziel verfehlt, dann droht schwerer Schaden. Die EU könnte sich in einer Phase der Regression finden, wir könnten Renationalisierung und Protektionismus wiedersehen und in der Eurozone erste Auflösungserscheinungen. Das neue Paket versucht, dies zu verhindern und eine neue Basis zu legen. Ich stimme diesem Paket zu, wenngleich ich vor dem Hintergrund der Missstände, die ich gerade geschildert habe, dieses Paket für halbherzig halte. Das europäische Semester droht möglicherweise sich als zentralistische bürokratische Übung herauszustellen. Der Pakt für den Euro ist möglicherweise zahnlos. Was fehlt, sind verbindliche Empfehlungen der Kommission. Was fehlt, sind automatische Ansätze, Sanktionen, die der Rat nur mit der umgekehrten qualitativen Mehrheitsentscheidung stoppen kann. Was sicherlich nötig ist, ist, dass das unwürdige, intransparente Geschacher der Ratsmitglieder in Hinterzimmern endlich aufhört. Was wir dringend brauchen, ist ein klarer Resolutionsmechanismus für den Finanzsektor, damit der wieder belastbar ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, dlouhou dobu jsme věřili, že vnitřní trh a zavedení společné měny automaticky povedou k hospodářské soudržnosti a sblížení členských států a že maastrichtská kritéria jsou pro zajištění kázně dostatečná. Nyní nás dohnala realita. Ukázalo se, že nástroje řízení jsou neadekvátní a že byly v minulosti hrubě porušovány. Jednotná měna a jednotná měnová politika mohou být dlouhodobě udržitelné, ale pravidla v oblasti finanční, rozpočtové, hospodářské a sociální politiky nesmí být bezzubá. EU teď zkouší nový přístup. Obrazně řečeno jí zbývá poslední výstřel. Nezasáhne-li cíl, škoda může být značná. EU by se mohla ocitnout v regresivní fázi, mohli bychom se stát svědky obnovení státní kontroly a návratu protekcionismu a prvních známek rozpadu eurozóny. Nový balík se tomu snaží předejít a vybudovat nové základy. Podporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý. Hrozí, že evropský semestr se projeví jako centralistické, byrokratické cvičení. Pakt pro euro možná bude bezzubý. Potřebujeme proto závazná doporučení ze strany Komise. Potřebujeme automatické iniciativy a sankce, které bude Rada moci zastavit pouze prostřednictvím hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. To vše je bezpochyby nutné, mají-li konečně přestat ostudné, nejasné vzájemné půtky členů Rady za zavřenými dveřmi. Pro finanční sektor naléhavě potřebujeme přehledný rozhodovací mechanismus, který znovu umožní jeho fungování."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! I lang tid troede vi, at det indre marked og indførelsen af den fælles valuta automatisk ville føre til finanspolitisk konvergens og medlemsstaternes konvergens, og at Maastricht-kriterierne var tilstrækkelige til at sikre disciplin. Nu har virkeligheden indhentet os. Styringsinstrumenterne har vist sig at være utilstrækkelige, og de er tidligere blevet overtrådt på det groveste. En fælles valuta og en fælles monetær politik er ikke gennemførlig på lang sigt, med mindre reglerne har fat i områder som finanspolitik, budgetpolitik, økonomi- og socialpolitik. EU forsøger nu en ny strategi. For nu at beskrive det billedligt, så har EU ét sidste skud tilbage. Hvis dette sidste skud ikke rammer målet, vil skaden kunne blive meget alvorlig. EU vil muligvis gå ind i en regressiv fase, vi vil se en tilbagevenden af renationalisering og protektionisme og de første tegn på opløsning i euroområdet. Den nye pakke er et forsøg på at forhindre dette og lægge et nyt fundament. Jeg støtter denne pakke, selv om jeg anser den for at være temmelig halvhjertet i betragtning af de problemer, jeg lige har skitseret. Der er en risiko for, at det europæiske halvår viser sig at blive et centralistisk, bureaukratisk foretagende. Pagten om euroen er muligvis tandløs. Det, vi har brug for, er bindende henstillinger fra Kommissionen. Det, vi har brug for, er automatiske initiativer og sanktioner, som Rådet kun kan stoppe gennem omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal. Der er ingen tvivl om, at dette er nødvendigt, hvis der omsider skal kunne sættes en stopper for det uværdige og uigennemsigtige kævleri fra Rådets medlemmer bag lukkede døre. Det, vi har brug for omgående, er en klar beslutningsmekanisme for den finansielle sektor, således at den igen kan fungere."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για μεγάλο διάστημα πιστεύαμε ότι η εσωτερική αγορά και η κυκλοφορία ενός κοινού νομίσματος θα κατέληγαν αυτόματα σε οικονομική σύγκλιση και σε σύγκλιση των κρατών μελών, και ότι τα κριτήρια του Μάαστριχτ ήταν επαρκή για τη διασφάλιση πειθαρχίας. Τελικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Τα μέσα διαχείρισης αποδείχθηκαν ανεπαρκή και έχουν παραβιαστεί κατάφωρα κατά το παρελθόν. Η καθιέρωση ενιαίου νομίσματος και κοινής νομισματικής πολιτικής δεν είναι εφικτή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εκτός εάν εφαρμόζονται δρακόντειοι κανόνες στους τομείς της φορολογικής, δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ επιχειρεί τώρα μια νέα προσέγγιση. Για να μιλήσουμε μεταφορικά, έχει μια τελευταία ευκαιρία. Εάν αυτή η τελευταία ευκαιρία χαθεί, η ζημίά θα είναι σοβαρή. Η ΕΕ μπορεί να βρεθεί σε φάση οπισθοδρόμησης, μπορεί να δούμε την επιστροφή στην επανεθνικοποίηση και τον προστατευτισμό και τις πρώτες ενδείξεις διάλυσης της ευρωζώνης. Η νέα δέσμη προτάσεων επιχειρεί να το εμποδίσει αυτό και να οικοδομήσει νέα θεμέλια. Τάσσομαι υπέρ αυτής της δέσμης προτάσεων, παρόλο που την θεωρώ αδύναμη, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που μόλις περιέγραψα. Υπάρχει κίνδυνος το ευρωπαϊκό εξάμηνο να αποβεί μια συγκεντρωτική, γραφειοκρατική άσκηση. Το σύμφωνο για το ευρώ είναι πιθανόν να αποδειχθεί αδύναμο. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι δεσμευτικές συστάσεις από την Επιτροπή. Χρειαζόμαστε αυτόματες πρωτοβουλίες και κυρώσεις, τις οποίες το Συμβούλιο θα δύναται να παρεμποδίσει μόνο μέσω της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Αυτό είναι αναμφίβολα απαραίτητο, προκειμένου να σταματήσουν επιτέλους οι επαίσχυντοι, αδιαφανείς διαπληκτισμοί των μελών του Συμβουλίου στο παρασκήνιο. Εκείνο που χρειαζόμαστε επειγόντως είναι ένας σαφής μηχανισμός επίλυσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ούτως ώστε να καταστεί εκ νέου λειτουργικός."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, for a long time we believed that the internal market and the introduction of a common currency would automatically result in economic convergence and convergence of the Member States, and that the Maastricht criteria were sufficient to ensure discipline. Reality has now caught up with us. The management instruments have proved to be inadequate and in the past they have been grossly transgressed. A single currency and a single monetary policy are not feasible in the long term unless the rules have teeth in the area of fiscal, budgetary, economic and social policy. The EU is now trying a new approach. To speak metaphorically, it has one last shot. If this last shot fails to hit the target, the damage could be severe. The EU could find itself in a regressive phase, we could see the return of renationalisation and protectionism, and the first signs of disintegration in the euro area. The new package attempts to prevent this and to lay a new foundation. I am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined. There is a risk that the European semester will turn out to be a centralist, bureaucratic exercise. The pact for the euro may possibly be toothless. What we need are binding recommendations from the Commission. What we need are automatic initiatives and sanctions which the Council can only stop by means of reversed qualified majority voting. This is undoubtedly necessary if the disgraceful, opaque wrangles by Council members in back rooms are finally to be brought to an end. What we urgently need is a clear resolution mechanism for the financial sector so that it can work again."@en4
"Señor Presidente, Señorías, durante mucho tiempo hemos creído que el mercado interior y la introducción de una moneda común tendrían como resultado automático la convergencia económica y de los Estados miembros, y que los criterios de Maastricht bastaban para asegurar la disciplina. Ahora nos hemos dado de bruces contra la realidad. Los instrumentos de gestión han resultado ser inadecuados y, en el pasado, se han vulnerado de forma escandalosa. Una moneda única y una política monetaria única no son viables a largo plazo a menos que las normas tengan verdadero efecto en el ámbito de la política fiscal, presupuestaria, económica y social. La UE ahora está probando un nuevo enfoque. Por usar una metáfora, digamos que le queda una última bala que disparar. Si esta última bala no acierta en el blanco, el daño podría ser grave. La UE podría hallarse en una fase regresiva, podríamos ver el retorno de la renacionalización y el proteccionismo, y los primeros indicios de desintegración en la zona del euro. El nuevo paquete intenta prevenir esto y sentar nuevos cimientos. Estoy a favor de este paquete, aunque lo considero bastante poco entusiasta en vista de los problemas que acabo de esbozar. Existe el riesgo de que el Semestre Europeo resulte ser un ejercicio centralista y burocrático. El pacto por el euro podría quedar posiblemente sin efecto. Lo que necesitamos son recomendaciones vinculantes por parte de la Comisión. Lo que necesitamos son sanciones e iniciativas automáticas que el Consejo solo pueda parar mediante votación por mayoría cualificada inversa. Esto es sin duda necesario si finalmente se ha de acabar con los vergonzosos y poco claros altercados protagonizados por miembros del Consejo entre bastidores. Lo que necesitamos urgentemente es un mecanismo de resolución claro para el sector financiero de manera que este pueda funcionar de nuevo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Me uskusime kaua aega, et siseturg ja ühisraha kasutuselevõtt toovad automaatselt kaasa majandusliku sidususe ja liikmesriikide sidususe ning et Maastrichti kriteeriumid on piisavad distsipliini tagamiseks. Oleme nüüd jõudnud reaalsusesse. Juhtimisvahendid osutusid ebapiisavateks ja varem on nendega rängalt eksitud. Ühisraha ja ühine rahapoliitika ei ole teostatavad pikaajaliselt, kui eeskirjadel ei ole teravust fiskaal-, eelarve-, majandus- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. EL proovib praegu uut lähenemisviisi. Metafooriliselt öeldes on tal viimane lask. Kui selle lasuga ei saada sihtmärgile pihta, võib sellele järgneda ränk kahju. EL satuks regressiivsesse etappi, näeksime taasnatsionaliseerimise ja protektsionismi tagasitulekut ning esimesi euroala lagunemise märke. Uue paketiga püütakse seda takistada ja rajada uus vundament. Ma olen selle paketi poolt, kuigi pean seda üsna nõrgaks, arvestades probleeme, mida ma just nimetasin. On oht, et Euroopa semester osutub vaid tsentralistlikuks, bürokraatlikuks harjutuseks. Europakt võib osutuda hambutuks. Me vajame komisjoni siduvaid soovitusi. Me vajame automaatseid algatusi ja sanktsioone, mida komisjon saab lõpetada vaid vastupidise kvalifitseeritud häälteenamusega. See on kahtlemata vajalik, kui lõpuks ometi tahetakse lõpetada nõukogu liikmete häbiväärsed ja raskesti mõistetavad nääklused tagaruumides. Vajame pakiliselt selget lahendusmehhanismi rahandussektori jaoks, et see saaks taas töötada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskoimme pitkään, että sisämarkkinat ja yhteisen valuutan käyttöönotto johtaisivat automaattisesti talouden lähentymiseen ja jäsenvaltioiden lähentymiseen ja että Maastrichtin kriteerit riittäisivät kurinalaisuuden varmistamiseen. Olemme nyt heränneet todellisuuteen. Hallintavälineet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja niitä on rikottu törkeällä tavalla menneisyydessä. Yhtenäisvaluutta ja yhteinen rahapolitiikka eivät ole toteuttamiskelpoisia pitkällä aikavälillä, ellei säännöillä ole painoarvoa finanssi-, talousarvio-, talous- ja sosiaalipolitiikan alalla. EU kokeilee nyt uutta lähestymistapaa. Kuvainnollisesti sanottuna sillä on jäljellä viimeinen yritys. Jos se ei onnistu, vahingot voivat olla vakavia. EU saattaa joutua taantuvaan vaiheeseen, uudelleenkansallistaminen ja protektionismi saattavat palata ja näemme ehkä ensimmäiset merkit euroalueen hajoamisesta. Uusi paketti pyrkii estämään tämän ja luomaan uuden perustan. Kannatan tätä pakettia, vaikka pidänkin sitä melko ponnettomana juuri kuvailemieni ongelmien suhteen. On olemassa riski, että talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso osoittautuu keskusjohtoiseksi ja byrokraattiseksi harjoitukseksi. Euro Plus -sopimus saattaa olla hampaaton. Tarvitsemme komissiolta sitovia suosituksia. Tarvitsemme automaattisia aloitteita ja seuraamuksia, jotka neuvosto voi pysäyttää vain käänteisellä määräenemmistöäänestyksellä. Se on epäilemättä välttämätöntä, mikäli neuvoston jäsenten takahuoneissa harjoittamat häpeälliset ja hämärät kädenväännöt halutaan viimeinkin saada loppumaan. Tarvitsemme pikaisesti selkeän ratkaisumekanismin rahoitusalalle, jotta se voi taas toimia."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons longtemps cru que le marché intérieur et l’introduction d’une monnaie commune déboucheraient automatiquement sur la convergence économique et la convergence des États membres, et que les critères de Maastricht suffisaient à garantir la discipline. La réalité nous a maintenant rattrapés. Les instruments de gestion se sont révélés inadéquats, et ils ont fait l’objet, dans le passé, de transgressions grossières. Une monnaie unique et une politique monétaire unique ne sont pas réalisables à long terme si les règles ne sont pas strictes dans le domaine de la politique fiscale, budgétaire, économique et sociale. L’UE tente à présent une nouvelle approche. Pour parler métaphoriquement, elle n’a plus qu’une seule cartouche. Si cette dernière cartouche rate sa cible, les dégâts pourraient être considérables. L’UE pourrait se retrouver dans une phase de régression, nous pourrions assister au retour de la renationalisation et du protectionnisme, ainsi qu’aux premiers signes de désintégration de la zone euro. Le nouveau paquet tente d’empêcher cela, et de poser de nouvelles fondations. Je suis favorable à ce paquet, même si je considère qu’il ne va pas assez loin au vu des problèmes que je viens d’esquisser. Le risque existe de voir le semestre européen se transformer en exercice centralisé et bureaucratique. Il se peut que le pacte pour l’euro soit dépourvu de mordant. Or, nous avons besoin de recommandations contraignantes de la part de la Commission. Nous avons besoin d’initiatives et de sanctions automatiques que le Conseil ne puisse stopper qu’à l’aide du vote à la majorité qualifiée inversée. Tout cela est incontestablement nécessaire si l’on souhaite enfin mettre un terme aux disputes honteuses et opaques que les membres du Conseil ont en coulisse. Nous avons besoin, de toute urgence, d’un mécanisme clair de résolution pour le secteur financier, de sorte que celui-ci puisse à nouveau fonctionner."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hosszú időn át azt hittük, hogy a belső piac és a közös valuta bevezetése automatikusan gazdasági konvergenciához és a tagállamok konvergenciájához vezet, és hogy a maastrichti kritériumok elegendőek a fegyelem biztosításához. Időközben utolért bennünket a valóság. Az irányítási eszközök nem bizonyultak megfelelőnek, és a múltban ezeket súlyosan megsértették. A közös valuta és a közös monetáris politika hosszú távon nem kivitelezhető, csak akkor, ha a szabályok a fiskális, költségvetési, gazdaság- és szociálpolitika területén szorosan összefonódnak. Az EU most egy új megközelítéssel próbálkozik. Hogy képletesen fejezzem ki magam, ez az utolsó lövés. Ha ez az utolsó lövés célt téveszt, súlyos károk keletkezhetnek. Az EU regressziós szakaszba léphet, az újraállamosítás és a protekcionizmus visszatérését, valamint az euróövezetben a feloszlás első jeleit tapasztalhatjuk. Az új csomag ezt próbálja megelőzni, és egy új alapot kísérel meg lefektetni. Támogatom ezt a csomagot, még akkor is, ha az éppen most körvonalazott problémák fényében meglehetősen bátortalannak is tartom. Fennáll annak a kockázata, hogy az európai szemeszter egy központi, bürokratikus intézkedésnek bizonyul. Az európaktumról kiderülhet, hogy hiányzik belőle a szükséges erő. A Bizottságtól származó kötelező erejű ajánlásokra van szükségünk. Automatikus kezdeményezésekre és szankciókra van szükségünk, amelyeket a Tanács csak a fordított minősített többségi szavazással állíthat le. Ez kétségtelenül szükséges, ha végre véget akarunk vetni a Tanács tagjai által a háttérben folytatott szégyenletes, homályos civakodásoknak. Sürgősen szükségünk van egy világos vitarendezési mechanizmusra a pénzügyi szektor számára, hogy ismét működőképes legyen."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo stati convinti a lungo che il mercato interno e l’introduzione di una valuta comune si sarebbero automaticamente tradotti in convergenza economica e convergenza degli Stati membri, e che i criteri di Maastricht fossero sufficienti a garantire la disciplina. La realtà ci ha smentiti. Gli strumenti di gestione si sono dimostrati inadeguati e in passato sono stati palesemente violati. Una moneta unica e una politica monetaria unica non sono realizzabili nel lungo termine se le norme non saranno incisive nel campo della politica fiscale, di bilancio, economica e sociale. L’UE sta sperimentando un nuovo approccio. Per usare una metafora, ha un ultimo colpo da sparare. Se quest’ultimo proiettile non colpirà il bersaglio, i danni potrebbero essere gravi. L’UE potrebbe incappare in una regressione, potremmo assistere al ritorno della rinazionalizzazione e del protezionismo, nonché ai primi segnali di disintegrazione nell’area dell’euro. Il nuovo pacchetto tenta di impedirlo e di gettare nuove fondamenta. Sono favorevole al pacchetto, benché lo consideri piuttosto poco audace alla luce dei problemi testé illustrati. Il rischio è che il semestre europeo si riveli un esercizio accentratore e burocratico. Il patto per l’euro potrebbe essere poco incisivo. Quel che occorre sono raccomandazioni vincolanti dalla Commissione. Quel che occorre sono iniziative e sanzioni automatiche che il Consiglio possa bloccare soltanto con il voto a maggioranza qualificata inversa, una misura indubbiamente indispensabile se vogliamo porre fine ai litigi scandalosi e poco trasparenti condotti in segreto dai membri del Consiglio. Quel che occorre urgentemente è un meccanismo di risoluzione chiaro per il settore funzionario, per permettergli di ricominciare a funzionare."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, ilgą laiką mes manėme, kad vidaus rinkos ir bendros valiutos įvedimo rezultatas automatiškai bus ekonominis ir valstybių narių susijungimas ir kad Mastrichto kriterijų pakanka drausmei užtikrinti. Dabar mums atsivėrė akys. Paaiškėjo, kad valdymo priemonės yra netinkamos ir kad praeityje jos buvo smarkiai pažeistos. Neįmanoma ilgą laiką įgyvendinti bendros valiutos ir bendros pinigų politikos, nebent būtų griežtos taisyklės finansų, biudžeto, ekonominės ir socialinės politikos srityje. Dabar ES bando taikyti naują požiūrį. Kalbant metaforomis, ji turi vieną paskutinį šūvį. Jei šiuo šūviu nepavyks pataikyti į taikinį, žala gali būti skaudi. ES gali atsidurti regresyviame etape, mums gali tekti stebėti grįžimą prie pakartotinės nacionalizacijos ir protekcionizmo ir pirmuosius euro zonos iširimo ženklus. Naujajame pakete bandoma to išvengti ir pakloti naujus pamatus. Aš palankiai vertinu šį paketą, nors ir manau, kad jis yra neryžtingas mano ką tik išdėstytų problemų atžvilgiu. Yra pavojus, kad pasirodys, jog Europos semestras vykdomas centristiškai ir biurokratiškai. Yra tikimybė, kad paktas dėl euro gali būti neveiksnus. Mums reikia įpareigojančių Komisijos rekomendacijų. Mums reikia automatinių iniciatyvų ir sankcijų, kurias Taryba galėtų sustabdyti tik taikant atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo būdą. Tai yra neabejotinai būtina, jei pagaliau norime užbaigti negarbingus, nesuprantamus Tarybos narių kivirčus už uždarų durų. Mums skubiai reikia aiškaus sprendimų mechanizmo finansų sektoriuje, kad šis ir vėl galėtų dirbti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs ilgu laiku uzskatījām, ka iekšējais tirgus un kopējās valūtas ieviešana automātiski dos rezultātā ekonomikas konverģenci un dalībvalstu konverģenci un ka Māstrihtas kritēriji ir pietiekami, lai nodrošinātu disciplīnu. Tagad mēs sastopamies ar patieso realitāti. Pārvaldības instrumenti izrādījās neatbilstoši un iepriekš tie ir tikuši rupji pārkāpti. Viena valūta un vienota monetārā politika nav spējīgas ilgi pastāvēt, ja nav efektīvu noteikumu finanšu, budžeta, ekonomiskajā un sociālajā politikā. ES tagad izmēģina jaunu pieeju. Izsakoties metaforiski, tai ir palicis pēdējais šāviens. Ja šis pēdējais šāviens netrāpīs mērķī, ievainojums būs ļoti nopietns. Varbūt ES ir regresijas fāzē un mēs redzam renacionalizācijas un protekcionisma atgriešanos — pirmās dezintegrācijas pazīmes ir eiro jomā. Jaunais kopums mēģina to novērst un ielikt jaunus pamatus. Es atbalstu šo kopumu, lai gan uzskatu to par nenoteiktu attiecībā uz problēmām, uz kurām es tikko norādīju. Ir risks, ka Eiropas pusgads kļūs par centralizētu birokrātisku pasākumu. Pakts par eiro var izrādīties bezzobains. Mums ir vajadzīgas saistošas rekomendācijas no Komisijas. Mums ir vajadzīgi automātiski ierosinājumi un sankcijas, ko Padome var apturēt vienīgi tad, ja vairākums nobalsos pret tiem. Tas ir neapšaubāmi nepieciešams, ja Padomes locekļu apkaunojošie un neizprotamie strīdi palīgtelpās galu galā tiks izbeigti. Mums steidzami ir vajadzīgs skaidrs rezolūciju pieņemšanas mehānisms finanšu sektoram, lai tas atkal varētu strādāt."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lange haben wir geglaubt, dass der Binnenmarkt und die Einführung einer gemeinsamen Währung automatisch zu einer Konvergenz der Wirtschaft und der Mitgliedstaaten führen würden und dass die Maastricht-Kriterien ausreichend für Disziplin sorgen. Die Wirklichkeit hat uns mittlerweile eingeholt. Die Steuerungsinstrumente haben sich als unzureichend herausgestellt und gegen sie ist in der Vergangenheit grob fahrlässig verstoßen worden. Eine einheitliche Währung und eine einheitliche Geldpolitik ohne eine starke Verzahnung auf dem Gebiet der Fiskal-, Budget-, Wirtschafts- und Sozialpolitik ist auf Dauer nicht machbar. Die EU macht jetzt einen neuen Anlauf. Bildlich gesprochen würde ich sagen, sie hat einen letzten Schuss. Wenn dieser letzte Schuss das Ziel verfehlt, dann droht schwerer Schaden. Die EU könnte sich in einer Phase der Regression finden, wir könnten Renationalisierung und Protektionismus wiedersehen und in der Eurozone erste Auflösungserscheinungen. Das neue Paket versucht, dies zu verhindern und eine neue Basis zu legen. Ich stimme diesem Paket zu, wenngleich ich vor dem Hintergrund der Missstände, die ich gerade geschildert habe, dieses Paket für halbherzig halte. Das europäische Semester droht möglicherweise sich als zentralistische bürokratische Übung herauszustellen. Der Pakt für den Euro ist möglicherweise zahnlos. Was fehlt, sind verbindliche Empfehlungen der Kommission. Was fehlt, sind automatische Ansätze, Sanktionen, die der Rat nur mit der umgekehrten qualitativen Mehrheitsentscheidung stoppen kann. Was sicherlich nötig ist, ist, dass das unwürdige, intransparente Geschacher der Ratsmitglieder in Hinterzimmern endlich aufhört. Was wir dringend brauchen, ist ein klarer Resolutionsmechanismus für den Finanzsektor, damit der wieder belastbar ist."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, lange tijd hebben we geloofd dat de interne markt en de invoering van een gemeenschappelijke munt vanzelf zouden leiden tot convergentie van de economieën en de lidstaten en dat de criteria van Maastricht in voldoende mate voor discipline zouden zorgen. We zijn inmiddels door de werkelijkheid ingehaald. De governance-instrumenten bleken niet toereikend, en de regels op dit gebied zijn in het verleden met voeten getreden. Een gemeenschappelijke munt en een gemeenschappelijk monetair beleid zonder reële uitwerking op fiscaal, budgettair, economisch en sociaal gebied zal op termijn niet standhouden. De EU maakt nu een nieuwe start. Zij krijgt als het ware nog een laatste kans. Als we deze kans niet aangrijpen, kan de schade enorm zijn. De EU zou in een economische regressie terecht kunnen komen, waarbij renationalisatie en protectionisme weer de kop opsteken en de eurozone uiteen zou kunnen vallen. Met het nieuwe pakket wordt getracht het tij te keren en een nieuwe basis te leggen. Ik stem voor dit pakket, hoewel ik het vanwege de zojuist geschetste misstanden halfhartig vind. Het Europees Semester dreigt uit te lopen op een centralistische, bureaucratische exercitie. Het 'Pact voor de euro' lijkt tandeloos te zijn. Het ontbreekt aan bindende aanbevelingen van de Commissie. Het ontbreekt aan automatische initiatieven en sancties die de Raad slechts met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid kan tegenhouden. Er moet in ieder geval een einde komen aan de verwerpelijke 'achterkamertjespolitiek' van leden van de Raad. Er is dringend behoefte aan een duidelijk resolutiemechanisme voor de financiële sector zodat deze weer goed kan functioneren."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przez długi czas wierzyliśmy, że rynek wewnętrzny i wprowadzenie wspólnej waluty poskutkują automatycznie konwergencją gospodarczą oraz upodobnieniem się do siebie państw członkowskich, a kryteria z Maastricht wystarczą, by zapewnić dyscyplinę. Teraz pora stawić czoła rzeczywistości. Instrumenty zarządzania okazały się nieadekwatne, a w przeszłości reguły w rażący sposób naruszano. Jedna waluta i jedna polityka pieniężna nie mogą zadziałać na dłuższą metę, jeżeli nie ustanowi się wiążących reguł w dziedzinie polityki fiskalnej, budżetowej, gospodarczej i społecznej. UE próbuje teraz nowego podejścia. Mówiąc metaforycznie, mamy ostatnią strzałę. Jeżeli nie trafimy w cel, szkody mogą być poważne. UE może wejść w fazę regresu, możemy być świadkami powrotu renacjonalizacji i protekcjonizmu, jak też pierwszych objawów dezintegracji strefy euro. Nowy pakiet ma w założeniu temu zapobiec i położyć nowe fundamenty. Jestem jego zwolennikiem, choć uważam go za dość nieśmiały w obliczu problemów, które właśnie zarysowałem. Istnieje ryzyko, że europejski semestr okaże się działaniem centralistycznym i biurokratycznym. Pakt na rzecz euro może okazać się bezzębny. Potrzebujemy wiążących zaleceń ze strony Komisji. Potrzebne są automatyczne inicjatywy i sankcje, które Rada będzie mogła powstrzymać jedynie w drodze głosowania odwróconą większością kwalifikowaną. Jest to niewątpliwie konieczne, jeżeli mamy położyć kres skandalicznym, nieprzejrzystym rozgrywkom za kulisami Rady. Pilnie potrzebujemy mechanizmu rozwiązania problemów w sektorze finansowym, by zaczął on działać ponownie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há muito tempo que acreditávamos que o mercado interno e a criação da moeda única resultariam automaticamente numa convergência económica e em convergência dos Estados­Membros, e que os critérios de Maastricht eram suficientes para manter a disciplina. A realidade acabou de nos desmentir. Os instrumentos de gestão demonstraram a sua desadequação e foram manifestamente violados no passado. Uma moeda única e uma política monetária comum só são viáveis a longo prazo se as normas em matéria de política fiscal, orçamental, económica e social forem contundentes. A UE tenta agora uma nova abordagem. É a sua última oportunidade. Se esta ultima oportunidade fracassar, os danos podem ser graves. A UE pode ver-se numa fase regressiva, com o regresso das renacionalizações e do proteccionismo, e com os primeiros sinais da desagregação da área do euro. O novo pacote procura impedir esta situação e estabelecer novas fundações. Sou a favor deste pacote, apesar de o considerar fraco face aos problemas que acabei de descrever. Existe um risco de o Semestre Europeu se revelar um exercício centralista e burocrático. O pacto para o euro pode não ser eficaz. Necessitamos de recomendações vinculativas da Comissão. São necessárias iniciativas e sanções automáticas que o Conselho só consiga deter através de uma “votação invertida” por maioria qualificada. Esta medida é sem dúvida necessária para pôr termo às negociações vergonhosas e pouco transparentes dos membros do Conselho nos bastidores. Necessitamos de um mecanismo de resolução claro para o sector financeiro, a fim de que possa voltar a funcionar."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, mult timp am crezut că piața internă și introducerea unei monede comune ar conduce automat la convergență economică și convergența statelor membre și că doar criteriile de la Maastricht sunt suficiente pentru a asigura disciplina. Acum realitatea ne-a ajuns din urmă. Instrumentele de gestionare s-au dovedit a fi inadecvate și, în trecut, acestea au fost încălcate flagrant. O monedă unică și o politică monetară unică nu sunt posibile pe termen lung decât dacă există norme dure în domeniul politicii fiscale, bugetare, economice și sociale. Acum, UE încearcă o nouă abordare. Metaforic vorbind, mai are o ultimă șansă. Dacă prin această ultimă șansă nu reușește să atingă obiectivul, daunele ar putea fi grave. UE s-ar putea afla într-o fază regresivă, am putea asista la revenirea renaționalizării și a protecționismului și la primele semne de dezintegrare în zona euro. Noul pachet încearcă să prevină acest lucru și să pună o nouă bază. Susțin acest pachet, chiar dacă îl consider mai degrabă lipsit de fermitate, având în vedere problemele pe care tocmai le-am subliniat. Există riscul ca semestrul european să se dovedească a fi un exercițiu centralizator și birocratic. Este posibil ca pactul pentru euro să fie ineficient. Avem nevoie de recomandări obligatorii din partea Comisiei. Avem nevoie de inițiative automate și de sancțiuni pe care Consiliul le poate opri numai prin vot cu majoritate calificată inversată. Este, cu siguranță, necesar dacă se va pune capăt, în cele din urmă, disputelor aprinse, dezonorabile și opace dintre membrii Consiliului, în culise. Avem nevoie urgent de un mecanism de soluționare clar pentru sectorul financiar pentru ca acesta să mai poată funcționa."@ro18
"Dlho sme verili, že vnútorný trh a zavedenie spoločnej meny automaticky povedú k hospodárskemu zblíženiu a zblíženiu členských štátov a že Maastrichtské kritériá stačia na zaručenie disciplíny. Skutočnosť nás teraz dobehla. Nástroje na riadenie sa ukázali ako neprimerané a v minulosti sa výrazne porušovali. Jednotná mena a jednotná menová politika sa z dlhodobého hľadiska nedajú zrealizovať, pokiaľ nemajú oporu v oblasti fiškálnej, rozpočtovej, hospodárskej a sociálnej politiky. EÚ sa teraz pokúša o nový prístup. Metaforicky povedané, má posledný výstrel. Ak týmto posledným výstrelom netrafí cieľ, škody by mohli byť vážne. EÚ by sa mohla ocitnúť v regresívnej etape, mohol by sa znovu vrátiť nacionalizmus a protekcionizmus a zažili by sme prvé znaky rozdeľovania eurozóny. Nový balík sa usiluje, aby tomu zabránil a aby položil nové základy. Podporujem tento balík, aj keď z hľadiska problémov, ktoré som práve načrtol, ho považujem za značne polovičatý. Hrozí riziko, že európsky semester sa zmení na centralistický a byrokratický proces. Pakt pre euro možno bude bezzubý. Od Komisie potrebujeme záväzné odporúčania. Potrebujeme automatické iniciatívy a sankcie, ktoré Rada môže zastaviť len prostredníctvom hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Je to jednoznačne potrebné, ak sa majú konečne ukončiť nehanebné a nejasné spory členov Rady v zákulisí. To, čo naliehavo potrebujeme, je jasný mechanizmus riešenia pre finančný sektor, aby tento sektor mohol znovu fungovať."@sk19
"Gospod predsednik, dolgo smo verjeli, da bosta mednarodni trg in uvedba enotne valute avtomatično pomenila gospodarsko približevanje in približevanje držav članic, da bodo maastrichtska merila zadostovala za zagotavljanje discipline. Zdaj nas je dohitela realnost. Instrumenti za upravljanje so se izkazali za nezadostne in v preteklosti so bili močno kršeni. Enotna valuta in enotna monetarna politika dolgoročno nista možni, če pravila ne bodo ostra na področju fiskalne, proračunske, gospodarske in socialne politike. EU zdaj poskuša nov pristop. ČE govorimo metaforično, ima še zadnji poskus. Če v tem zadnjem poskusu ne bo zadela tarče, bo škoda huda. EU bi se lahko znašla v regresivni fazi, ponovno bi lahko bili priča nacionalizaciji in protekcionizmu ter prvim znakom razpada območja evra. Z novim svežnjem poskušamo to preprečiti in položiti nove temelje. Sem za ta sveženj, čeprav menim, da je dokaj medel glede na probleme, ki sem jih ravno orisal. Obstaja tveganje, da se bo evropski semester izkazal za centralistično, birokratsko vajo. Pakt za evro bo morda neučinkovit. Potrebujemo zavezujoča priporočila Komisije. Potrebujemo avtomatične pobude in sankcije, ki jih lahko Svet prepreči le z glasovanjem z obratno kvalificirano večino. To je nedvomno nujno, če želimo, da se končno končajo sramotni in težko razumljivi prepiri članov Sveta. Nujno potrebujemo jasen mehanizem za reševanje finančnega sektorja, da bo ta lahko znova deloval."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vi trodde länge att den inre marknaden och införandet av en gemensam valuta automatiskt skulle leda till ekonomisk konvergens och konvergens mellan medlemsstaterna samt att Maastrichtkriterierna var tillräckliga för att säkerställa disciplin. Verkligheten har nu kommit i fatt oss. Förvaltningsinstrumenten har visat sig vara olämpliga, och grova överträdelser har gjorts av dem tidigare. Det går inte att genomföra en gemensam valuta och en gemensam valutapolitik på lång sikt om bestämmelserna verkligen inte biter på det skatte- och budgetpolitiska området samt på det social- och ekonomipolitiska området. EU försöker nu med en annan taktik. Bildligt talat är detta EU:s sista försök. Om målet inte nås under detta sista försök kan skadan bli allvarlig. EU skulle kunna hamna i en regressiv fas och vi skulle kunna se en återgång till återförstatligande och protektionism samt de första tecknen på splittring i euroområdet. Det nya paketet försöker förhindra detta och lägga en ny grund. Jag är för paketet, även om jag anser att det är ett rätt så halvhjärtat sådant med tanke på de problem som jag just nämnde. Det finns en risk för att den europeiska terminen kommer att bli en centralistisk, byråkratisk övning. Pakten för euron kan eventuellt vara tandlös. Vad vi behöver är bindande rekommendationer från kommissionen. Vad vi behöver är automatiska initiativ och sanktioner som rådet bara kan stoppa genom omröstning med omvänd kvalificerad majoritet. Detta är utan tvekan nödvändigt att rådsmedlemmarna äntligen ska sluta med sitt skamliga, dumma gnabb bakom kulisserna. Vad vi omedelbart behöver är en tydlig lösningsmekanism för finanssektorn så att den kan fungera igen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph