Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-189-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-189-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, deseamos la creación de un espacio de gobierno económico regido por los principios del federalismo adaptados a la construcción europea. No podemos seguir cerrando los ojos. Es incoherente disponer de una moneda única y carecer al mismo tiempo de los instrumentos fiscales y financieros que esta moneda exige. En concreto, por tanto, necesitamos: la emisión de deuda europea, un «no» rotundo a la competencia entre las emisiones de deuda de los Estados, la creación de un auténtico tesoro público europeo y la armonización de las políticas impositivas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, combatan el fraude fiscal y ayuden a definir una política social europea progresista y basada en servicios públicos eficaces. Estas ideas son, se me dirá, elementales. Pero hay que repetirlas y repetirlas porque nadie las escucha. Y, precisamente por no escuchar, corren esos tiempos oscuros de que hablaba el poeta Bertolt Brecht."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, usilujeme o vytvoření oblasti správy ekonomických záležitostí podléhající zásadám federalismu, byť přizpůsobeného procesu evropské integrace. Nemůžeme dál zavírat oči před současnou situací. Je neslučitelné, abychom měli společnou měnu, ale postrádali pro ni potřebné účetní a finanční nástroje. Konkrétně je zapotřebí: vydat společné evropské dluhopisy, jednoznačně odmítnout soupeření mezi dluhopisy vydávanými různými členskými státy, založit skutečně evropskou pokladnu a harmonizovat své finanční politiky, abychom dosáhli rovnosti, bojovali proti daňovým podvodům a přispěli k definování progresivní evropské sociální politiky založené na veřejných službách. Někdo by mohl říci, že jde o zcela základní myšlenky. Nicméně se musí opakovat pořád dokola, protože je nikdo neposlouchá. A právě z tohoto důvodu, kvůli onomu nenaslouchání, žijeme v temných časech, jak předvídal básník Bertold Brecht."@cs1
"Hr. formand! Vi stiler efter at skabe betingelser for en økonomisk regering, der er underlagt føderalismens principper om end tilpasset den europæiske integrationsproces. Vi kan ikke længere lukke øjnene for situationen. Det hænger ikke sammen at have en fælles valuta uden også at have de finanspolitiske og finansielle instrumenter, der bør følge med. Helt specifikt har vi brug for at udstede fælles euroobligationer, kategorisk at afvise konkurrence mellem obligationer fra de forskellige medlemsstater, at oprette et EU-finansministerium og en harmonisering af finanspolitikker for at sikre lighed, bekæmpe svig og medvirke til at udarbejde en progressiv europæisk socialpolitik baseret på effektive offentlige tjenester. Nogle siger, at disse idéer er elementære. Ikke desto mindre er det nødvendigt at gentage dem igen og igen, da ingen lytter til dem. Det er netop derfor, altså fordi ingen lytter, at vi lever i en mørk tid, således som digteren Bertolt Brecht forudså."@da2
"Herr Präsident! Wir streben die Schaffung eines Raums mit einer Wirtschaftsregierung an, der den Grundsätzen des Föderalismus unterliegt, aber auch an den Prozess der europäischen Integration angepasst ist. Wir können unsere Augen nicht länger vor dieser Situation verschließen. Es ist inkonsequent, über eine gemeinsame Währung zu verfügen, aber keine haushaltspolitischen und finanziellen Instrumente zu haben, die dazu gebraucht werden. Wir brauchen insbesondere: die Begebung gemeinsamer europäischer Staatsanleihen, die vollständige Absage an einen Wettbewerb zwischen den von den verschiedenen Mitgliedstaaten begebenen Staatsanleihen, die Einrichtung eines wirklichen europäischen Fiskus und die Harmonisierung der Fiskalpolitiken, um die Gleichheit zu gewährleisten, den Steuerbetrug zu bekämpfen und dazu beizutragen, eine progressive europäische Sozialpolitik auf der Grundlage effizienter öffentlicher Dienste zu definieren. Manch einer mag sagen, dass diese Gedanken grundlegend sind. Sie müssen dennoch immer wieder wiederholt werden, da niemand darauf hört. Genau aus diesem Grund des Nicht-Zuhörens leben wir in dunklen Zeiten, wie es der Dichter Bertolt Brecht vorausgesehen hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας περιοχής οικονομικής διακυβέρνησης η οποία θα υπόκειται στις αρχές του φεντεραλισμού, αν και θα είναι προσαρμοσμένη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν μπορούμε πλέον να εθελοτυφλούμε απέναντι στην κατάσταση. Συνιστά ασυνέπεια η ύπαρξη κοινού νομίσματος απουσία των φορολογικών και δημοσιονομικών μέσων που απαιτούνται παράλληλα με αυτό. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε: την έκδοση κοινών ευρωπαϊκών ομολογιών, την άμεση απόρριψη ανταγωνισμού μεταξύ των ομολογιών που εκδίδονται από τα διαφορετικά κράτη μέλη, τη θέσπιση ενός αμιγώς ευρωπαϊκού ταμείου και την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα, να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και να ευνοηθεί ο προσδιορισμός μιας προοδευτικής ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα βασίζεται σε αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Ορισμένοι ενδέχεται να πουν ότι οι ιδέες αυτές είναι στοιχειώδεις. Πρέπει, ωστόσο, να επαναλαμβάνονται διαρκώς, επειδή κανείς δεν τις ακούει. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή δηλαδή δεν ακούμε, ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς, όπως προέβλεπε και ο ποιητής Μπέρτολτ Μπρεχτ."@el10
"Mr President, we aspire to the creation of an economic government area subject to the principles of federalism, albeit adapted to the process of European integration. We can no longer close our eyes to the situation. There is an inconsistency in having a common currency but lacking the fiscal and financial instruments needed alongside it. Specifically, we need: the issuance of common European bonds, the outright rejection of competition between the bonds issued by the different Member States, the establishment of a genuinely European treasury and the harmonisation of fiscal policies to ensure equality, combat tax fraud and help to define a progressive European social policy based on efficient public services. Some may say these ideas are elementary. They must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them. It is for this very reason, that is to say not listening, that we are living in dark times, as anticipated by the poet Bertolt Brecht."@en4
"Lugupeetud juhataja! Püüame luua majanduse juhtimise ala, mille puhul kehtiksid föderaalsuse põhimõtted, mis on küll kohandatud Euroopa integreerimise protsessi suhtes. Me ei saa enam sulgeda silmi selle olukorra ees. Ühisraha olemasolu ning sellega koos vajalike eelarveliste ja finantsvahendite puudumise vahel esineb vastuolu. See, mida me täpselt vajame, on: ühiste Euroopa võlakirjade emissioon, eri liikmesriikide emiteeritud võlakirjade vahelise konkurentsi otsene tagasilükkamine, tõelise Euroopa rahanduse loomine ja eelarvepoliitika ühtlustamine, et tagada võrdsus, võidelda maksupettusega ning aidata määratleda progressiivset Euroopa sotsiaalpoliitikat, mis põhineb tõhusatel avalikel teenustel. Mõni võib öelda, et need ideed on elementaarsed. Sellele vaatamata tuleb neid pidevalt korrata, sest mitte keegi ei kuula neid. Just sel põhjusel, st mitte kuulamise tõttu, elame pimedal ajal, nagu nägi ette poeet Bertolt Brecht."@et5
"Arvoisa puhemies, tavoitteenamme on sellaisen taloushallintoalueen luominen, johon sovelletaan federalismin periaatteita, vaikkakin Euroopan yhdentymisprosessiin mukautettuina. Emme voi enää sulkea silmiämme tilanteelta. On epäjohdonmukaista, että käytössä on yhteinen valuutta, mutta sen ohella tarvittavat verotus- ja rahoitusvälineet puuttuvat. Erityisesti me tarvitsemme seuraavia tekijöitä: yhteisten euro-obligaatioiden liikkeeseenlaskua, eri jäsenvaltioiden liikkeeseenlaskemien obligaatioiden välisen kilpailun torjumista kokonaan, aidosti eurooppalaisen rahaston perustamista ja finanssipolitiikan yhdenmukaistamista tasa-arvon varmistamiseksi, veropetosten torjuntaa ja tehokkaisiin julkisiin palveluihin perustuvan edistyksellisen eurooppalaisen sosiaalipolitiikan määrittämisen edesauttamista. Joidenkin mielestä nämä ovat perusajatuksia. Ne on kuitenkin toistettava yhä uudelleen, koska kukaan ei kuuntele niitä. Juuri tästä syystä – koska kukaan ei kuuntele – elämme synkkiä aikoja, kuten Bertold Brecht ennakoi runossaan."@fi7
"Monsieur le Président, nous aspirons à la création d’une zone de gouvernement économique soumise aux principes du fédéralisme, mais adaptée au processus d’intégration européenne. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette situation. Il est incohérent d’avoir une monnaie commune sans disposer, en plus, des instruments budgétaires et financiers nécessaires. Nous avons plus spécifiquement besoin de l’émission d’obligations européennes communes, du rejet pur et simple de la concurrence entre les obligations émises par les différents États membres, l’établissement d’une trésorerie véritablement européen, et l’harmonisation des politiques budgétaires visant à garantir l’égalité, à lutter contre la fraude fiscale et à aider à la définition d’une politique sociale européenne progressiste fondée sur des services publics efficaces. Certains pourront dire que ces idées sont élémentaires. Il faut néanmoins les répéter sans cesse, car personne ne les écoute. C’est pour cette raison, à savoir l’absence d’écoute, que nous traversons une période noire, comme l’avait anticipé le poète Bertolt Brecht."@fr8
"Elnök úr! Egy gazdasági kormányzási térség létrehozására törekszünk, amelyre a föderalizmus elvei érvényesek, jóllehet hozzáigazítva az európai integráció folyamatához. Nem hunyhatunk többé szemet a helyzet felett. Nem egyeztethető össze, hogy közös valutával rendelkezünk, de hiányoznak az ezzel párhuzamosan szükséges költségvetési és pénzügyi eszközök. Konkrétan a következőkre van szükségünk: közös európai kötvények kibocsátására, a különböző tagállamok által kibocsátott kötvények közötti verseny teljes elutasítására, egy valóban európai kincstár létrehozására és a költségvetési politikák harmonizálására az egyenlőség biztosítása, az adócsalás leküzdése és a hatékony közszolgáltatásokon alapuló progresszív európai szociálpolitika meghatározásának segítése érdekében. Egyesek azt mondhatják, hogy ezek az elképzelések elemiek. Mindazonáltal ezeket időről időre újra el kell ismételni, mert senki nem figyel oda rájuk. Éppen ez az oka, vagyis az odafigyelés hiánya, hogy sötét időket élünk, mint a költő, Bertolt Brecht megjósolta."@hu11
"Signor Presidente, aspiriamo a creare una governance economica soggetta ai principi del federalismo, benché adattati al processo di integrazione europea. Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte all’evidenza. Non è coerente avere una moneta unica senza gli strumenti fiscali e finanziari a essa necessariamente associati. Nello specifico, occorre emettere obbligazioni europee comuni, respingere con convinzione la concorrenza tra le obbligazioni emesse dai diversi Stati membri, istituire un vero e proprio Tesoro europeo e armonizzare le politiche fiscali per garantire l’uguaglianza, combattere la frode fiscale e contribuire a definire una politica sociale europea progressista basata su servizi pubblici efficienti. Queste idee potrebbero sembrare banali. Occorre tuttavia ripeterle in continuazione, visto che nessuno vi presta ascolto. è proprio per questa ragione, cioè il fatto che non ascoltiamo, che ci troviamo a vivere in tempi oscuri, come aveva previsto il poeta Bertolt Brecht."@it12
"Pone pirmininke, siekiame sukurti ekonomikos valdysenos zoną, kurioje būtų taikomi federalizmo principai, nors ir pritaikyti Europos integracijos procesui. Negalime ilgiau likti užmerkę akis šios padėties atžvilgiu. Turėti bendrą valiutą, bet kartu neturėti reikiamų fiskalinių ir finansinių priemonių yra nesuderinama. Konkrečiai mes privalome: išleisti bendras Europos obligacijas, visiškai atsisakyti konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių išleistų obligacijų, įsteigti tikrą Europos iždą ir suderinti finansų politiką, siekiant užtikrinti lygybę, kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje ir padėti nustatyti pažangią Europos socialinę politiką, kurios pagrindas būtų veiksmingos viešosios paslaugos. Kai kas gali pasakyti, kad šios idėjos elementarios. Tačiau, nepaisant to, jas reikia vėl ir vėl kartoti, nes niekas jų nesiklauso. Būtent dėl šios priežasties, tai yra nesiklausymo, mes gyvename tamsiais laikais, kaip numatė poetas Bertolt Brecht."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs cenšamies radīt ekonomiskās pārvaldības jomas objektu, pamatojoties uz federālisma principiem, kas pielāgoti Eiropas integrācijas procesam. Mēs nedrīkstam arī turpmāk neievērot pastāvošo situāciju. Pastāv nesaskaņas attiecībā uz kopējo valūtu, taču trūkst nepieciešamo fiskālo un finanšu instrumentu. Proti, mums ir vajadzīga eiroobligāciju kopēja izlaišana, pilnīga atteikšanās no konkurences starp dažādu dalībvalstu izlaistām eiroobligācijām, patiesi eiropeiskas valsts kases izveide un fiskālas politikas harmonizācija, lai nodrošinātu vienlīdzību, apkarotu nodokļu krāpšanos un palīdzētu definēt progresīvu Eiropas sociālo politiku, kuras pamatā būtu kvalificēti publiski pakalpojumi. Varētu teikt, ka tās ir elementāras idejas. Tomēr tās jāatkārto atkal un atkal, jo neviens tajās neklausās. Tieši tāpēc, ka teiktajā neieklausās, mēs arī dzīvojam tumšos laikos, kā to paredzēja dzejnieks Bertolds Brehts."@lv13
"Señor Presidente, deseamos la creación de un espacio de gobierno económico regido por los principios del federalismo adaptados a la construcción europea. No podemos seguir cerrando los ojos. Es incoherente disponer de una moneda única y carecer al mismo tiempo de los instrumentos fiscales y financieros que esta moneda exige. En concreto, por tanto, necesitamos: la emisión de deuda europea, un «no» rotundo a la competencia entre las emisiones de deuda de los Estados, la creación de un auténtico tesoro público europeo y la armonización de las políticas impositivas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, combatan el fraude fiscal y ayuden a definir una política social europea progresista y basada en servicios públicos eficaces. Estas ideas son, se me dirá, elementales. Pero hay que repetirlas y repetirlas porque nadie las escucha. Y, precisamente por no escuchar, corren esos tiempos oscuros de que hablaba el poeta Bertolt Brecht."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij streven naar de creatie van een economisch bestuursgebied dat is gebaseerd op de beginselen van het federalisme, maar dan aangepast aan het proces van Europese integratie. We mogen onze ogen niet langer sluiten. We kunnen niet enerzijds een gemeenschappelijke munt hebben, terwijl we anderzijds de fiscale en financiële instrumenten ontberen die daarvoor nodig zijn. Het volgende is dan ook noodzakelijk: de emissie van Europese obligaties, een duidelijk 'nee' tegen concurrentie tussen de schuldpapieren die zijn uitgegeven door de verschillende lidstaten, de oprichting van een echt Europese schatkist en de harmonisering van fiscale beleidsmaatregelen om de gelijkheid van burgers te waarborgen, belastingfraude tegen te gaan en te helpen een progressief Europees sociaal beleid op te stellen dat gebaseerd is op efficiënte publieke diensten. Sommigen zullen zeggen dat dit basisgedachten zijn. We moeten ze echter blijven herhalen, omdat niemand ernaar luistert. En het is juist omdat niemand luistert dat we nu in deze donkere tijden leven, die de dichter Bertolt Brecht al had voorzien."@nl3
"Panie Przewodniczący! Naszą aspiracją jest stworzyć obszar zarządzania gospodarczego zgodny z zasadami federalizmu, ale zarazem dostosowany do procesu integracji europejskiej. Nie da się dłużej ignorować obecnej sytuacji. Nie można mieć wspólnej waluty bez instrumentów fiskalnych i finansowych potrzebnych w związku z nią. Konkretnie potrzebujemy: emisji wspólnych obligacji europejskich, jednoznacznego odrzucenia konkurencji między obligacjami emitowanymi przez poszczególne państwa członkowskie, ustanowienia rzeczywiście europejskiego skarbca i harmonizacji polityki budżetowej w celu zapewnienia równości, zwalczania oszustw podatkowych oraz nakreślenia postępowej europejskiej polityki społecznej bazującej na efektywnych usługach publicznych. Niektórzy powiedzą, że to rzeczy elementarne, trzeba je niemniej nieustannie powtarzać, gdyż nikt nie słucha. Z tego właśnie powodu – ignorowania pewnych spraw – żyjemy w mrocznych czasach, co przewidział już poeta Bertolt Brecht."@pl16
"Senhor Presidente, aspiramos à criação de uma área de governação económica sujeita aos princípios do federalismo, ainda que adaptada ao processo de integração europeia. Já não podemos fechar os olhos a esta situação. Não é coerente manter uma moeda comum sem os instrumentos orçamentais e financeiros necessários. São necessárias, especificamente: a emissão de obrigações europeias comuns; a rejeição cabal da concorrência entre as obrigações emitidas pelos vários Estados­Membros; a criação de um verdadeiro Tesouro europeu; e a harmonização das políticas orçamentais, a fim de garantir a qualidade, combater a fraude fiscal e contribuir para a definição de uma política social europeia baseada em serviços públicos eficientes. Para algumas pessoas, estas ideias são elementares. Não obstante, devem ser repetidas incessantemente, uma vez que ninguém lhes presta atenção. É precisamente por não lhes prestarem atenção que vivemos uma época negra, como previu o poeta Bertolt Brecht."@pt17
"Dle președinte, aspirăm la crearea unei zone cu un guvern economic care să se supună principiilor federalismului, adaptate totuși procesului de integrare europeană. Nu mai putem trece cu vederea această situație. Există o incompatibilitate în a avea o monedă comună, dar care nu dispune de instrumentele fiscale și financiare de care are nevoie. Mai exact, avem nevoie de: emiterea de obligațiuni europene comune, respingerea categorică a concurenței dintre obligațiunile emise de diferite state membre, instituirea unei trezorerii cu adevărat europene și armonizarea politicilor fiscale pentru a garanta egalitatea, a combate frauda fiscală și a contribui la definirea unei politici sociale europene progresiste, bazată pe servicii publice eficiente. Unii pot spune că aceste idei sunt elementare. Cu toate acestea, trebuie repetate de nenumărate ori, deoarece nimeni nu le ascultă. Din acest motiv, și anume din lipsă de ascultare, trăim vremuri întunecate, așa cum au fost anticipate de poetul Bertolt Brecht."@ro18
"Usilujeme sa o vytvorenie oblasti správy ekonomických záležitostí na základe zásad federalizmu, aj keď prispôsobených procesu európskej integrácie. Už nemôžeme zatvárať oči pred touto situáciou. Je nelogické mať spoločnú menu a nemať fiškálne a finančné nástroje, ktoré spoločná mena potrebuje. Konkrétne potrebujeme emitovať spoločné európske dlhopisy, jasne zastaviť hospodársku súťaž medzi dlhopismi vydanými rôznymi členskými štátmi, zriadiť skutočne európsku štátnu pokladnicu a harmonizovať fiškálne politiky s cieľom zaručiť rovnosť, bojovať proti daňovým podvodom a pomôcť definovať progresívnu európsku sociálnu politiku založenú na účinných verejných službách. Niektorí môžu povedať, že tieto myšlienky sú elementárne. Treba ich však napriek tomu stále dookola opakovať, pretože ich nikto nepočúva. A práve z tohto dôvodu, teda preto, že nikto nepočúva, žijeme v temných časoch, o ktorých hovoril básnik Bertolt Brecht."@sk19
"Gospod predsednik, prizadevamo si za ustvarjanje območja gospodarskega upravljanja, ki bo predmet načel federalizma, a prilagojen postopku evropskega združevanja. Ne moremo si več zatiskati oči pred razmerami. Neskladnost je v tem, da imamo enotno valuto, a nam primanjkuje davčnih in finančnih instrumentov, ki so poleg tega potrebni. Natančneje, potrebujemo: izdajo skupnih evropskih obveznic, popolno zavrnitev konkurence med obveznicami, ki jih izdajajo različne države članice, vzpostavitev evropskega ministrstva za finance in usklajevanje fiskalnih politik za zagotavljanje enakosti, boj proti davčnim utajam in pomoč pri opredeljevanju progresivne evropske socialne politike, ki temelji na učinkovitih javnih službah. Nekateri bi morda rekli, da so te zamisli temeljne. Vseeno pa jih je treba vedno znova ponavljati, ker jih nihče ne posluša. Ravno zaradi tega razloga, torej ne poslušanja, živimo v temnih časih, kakor je napovedal pesnik Bertolt Brecht."@sl20
"Herr talman! Vi strävar efter att skapa ett område med ekonomisk styrning i enlighet med principerna om federalism, om än anpassade efter det europeiska integrationsförfarandet. Vi kan inte längre blunda för situationen. Det är motsägelsefullt att ha en gemensam valuta men att sakna de budgetära och finansiella instrument som denna valuta kräver. Mer specifikt behöver vi följande: utfärdande av gemensamma europeiska obligationer, ett starkt nej till konkurrens mellan de obligationer som de olika medlemsstaterna utfärdar, upprättande av ett riktigt europeiskt finansorgan och harmonisering av budgetpolitiken för att säkerställa jämlikhet, bekämpa skattebedrägerier och bidra till fastställandet av en progressiv europeisk socialpolitik utifrån effektiva offentliga tjänster. Somliga säger kanske att detta är elementära förslag. Likväl måste de dock upprepas gång på gång eftersom ingen lyssnar på dem. Det är av denna anledning, det vill säga att folk inte lyssnar, som vi lever i en svår tid, liksom poeten Bertolt Brecht talade om."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph