Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-187-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-187-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wir von den Grünen wollen eine starke europäische Wirtschaftsregierung. Das bedeutet, wir brauchen auf der einen Seite – so wie im Bericht der Kollegin Elisa Ferreira vorgesehen – starke Regeln, um Ungleichgewichte anzugehen, und wir brauchen natürlich auch Sanktionen dafür. Deshalb werden wir für diese beiden Berichte stimmen, genauso wie für den Bericht von Frau Ford, die die statistischen Grundlagen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit legt. Bei den drei Berichten zum Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt genauso: Ein gemeinsamer Euro, und außerdem brauchen wir auch in Europa Grenzen für Defizite und Schulden. Die sind im Rahmen dieser Krise überschritten worden. Allerdings ist es keineswegs egal für diese Abwägung, wie die Reduzierung dieser Defizite und Schulden geschieht. Wir sehen jetzt in Griechenland, Portugal und Irland, dass immer wieder, auch unter dem Druck der Europäischen Kommission, in Verhandlungen mit den nationalen Regierungen Ergebnisse und Pakete geschnürt wurden, die auf Kosten der Schwächsten gehen und die die Vermögenden, die in den 20 Jahren davor sehr gut verdient haben, nicht in einen Lastenausgleich einbezogen haben. Das hat das Vertrauen in diesen Prozess erschüttert. Deshalb wollten wir als Grüne, dass die Europa-2020-Ziele im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der Berichte, vollständig bindend werden, genauso wie die Defizit- und Schuldenziele. Damit, dass Sie das nicht akzeptiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Liberalen und Konservativen, sind Sie aus einem Prinzip des sozialen Zusammenhalts in Europa ausgeschert. Das können wir nicht unterstützen! Wir bedauern das sehr, weil wir gerne eine breite pro-europäische Mehrheit hier im Haus gesehen hätten. Sollte es morgen für diese Berichte keine Mehrheit geben, sind wir jederzeit bereit, konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung für eine Wirtschaftsregierung zusammenzuarbeiten, die soziale und ökonomische Verantwortung gleichermaßen ernst nimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance si přeje silnou evropskou hospodářskou správu. To na jedné straně znamená, že potřebujeme pevná pravidla pro řešení nerovnováhy – jak je uvedeno ve zprávě paní Ferreirové – a k těm přirozeně patří také sankce. Proto budeme hlasovat pro přijetí zmíněné zprávy, stejně jako zprávy paní Fordové, která naší hospodářské spolupráci poskytuje statistický základ. Podobně, co se týče tří zpráv o Paktu stability a růstu, platí: společné euro, a k tomu dále rovněž potřebné evropské hranice pro schodky a zadlužení. Tyto hranice byly během krize překročeny. Je však důležité zvážit, jakým způsobem schodky a dluhy snížit. V současnosti jsme v Řecku, Portugalsku a Irsku opakovaně svědky toho, jak pod nátlakem ze strany Evropské komise a na základě vyjednávání s jednotlivými vládami vznikly balíky a výsledná opatření, která nejhůře postihují ty nejslabší a která ty bohaté – jimž se v předchozích 20 letech velmi dobře dařilo – nechávají na pokoji. To otřáslo důvěrou lidí v celý proces. Proto Skupina Zelených žádá, aby byly cíle EU 2020 plně závazné jak v souvislosti s Paktem stability a růstu a zmíněnými zprávami, tak s cíli ohledně schodků a zadlužení. Tím, že jste to neuznali, dámy a pánové z liberálních a konzervativních skupin, jste zcela pominuli jednu ze zásad sociální soudržnosti v Evropě. To nemůžeme podpořit. Považujeme to za nanejvýš politováníhodné, neboť bychom zde v Parlamentu rádi viděli širokou proevropskou většinu. Jestliže zprávy při zítřejším hlasování nezískají většinovou podporu, jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na takové společné podobě správy ekonomických záležitostí, která bude sociální a ekonomické odpovědnosti přikládat stejnou váhu."@cs1
"Hr. formand! Vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ønsker en stærk europæisk økonomisk styring. Det betyder, at vi på den ene side har brug for stramme regler for håndtering af ubalancer – som anført i fru Ferreiras betænkning – og ligeledes har brug for sanktioner i den forbindelse. Derfor vil vi stemme for disse to betænkninger, ligesom vi vil stemme for fru Fords betænkning, der giver det statistiske grundlag for vores økonomiske samarbejde. Det samme gælder for de tre betænkninger om stabilitets- og vækstpagten, dvs. en fælles euro, og dertil kommer, at der i Europa er behov for at fastsætte grænser for underskud og gæld. Disse grænser er blevet overskredet under denne krise. Det er imidlertid vigtigt at overveje, hvordan vi reducerer underskuddene og gælden. Vi ser for tiden gang på gang i Grækenland, Portugal og Irland, at man under pres fra Kommissionen under forhandlingerne med de nationale regeringer strikker pakker sammen, hvor det er de svageste, det går ud over, og hvor de rigeste – som har klaret sig rigtig godt de sidste 20 år – får lov at være i fred. Det har rystet folks tro på sagen. Det er årsagen til, at vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ønsker, at EU 2020-målene skal være fuldt ud bindende i stabilitets- og vækstpagten og i betænkningerne, og det gælder ligeledes for målene vedrørende underskud og gæld. Hvis De, mine damer og herrer i de liberale og konservative grupper, ikke accepterer dette, fjerner De et af principperne for social samhørighed i Europa. Det kan vi ikke støtte. Vi anser det for at være yderst beklageligt, da vi gerne havde set et bredt pro-europæisk flertal her i Parlamentet. Hvis der ikke bliver flertal for disse betænkninger i morgen, er vi altid parate til at arbejde konstruktivt sammen om at nå til en fælles løsning omkring økonomisk styring, som tager det sociale og det økonomiske ansvar lige alvorligt."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία επιθυμούμε να δούμε ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία πλευρά χρειαζόμαστε ισχυρούς κανόνες για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών –όπως καθορίζονται στην έκθεση της κ. Ferreira– και φυσικά χρειαζόμαστε, επίσης, κυρώσεις για αυτές. Για αυτόν τον λόγο πρόκειται να υπερψηφίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις, όπως θα κάνουμε και για την έκθεση της κ. Ford, η οποία παρέχει τη στατιστική βάση για την οικονομική συνεργασία μας. Ομοίως, όσον αφορά τις τρεις εκθέσεις για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης: ένα κοινό νόμισμα και χρειαζόμαστε, επιπλέον, όρια στην Ευρώπη για τα ελλείμματα και το χρέος. Υπήρξε υπέρβαση των ορίων αυτών σε αυτήν την κρίση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μειώνονται τα ελλείμματα και το χρέος. Επί του παρόντος, βλέπουμε επανειλημμένως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία ότι, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε διαπραγματεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις διαμορφώθηκαν αποτελέσματα και δέσμες μέτρων, βάσει των οποίων σοι πιο αδύναμοι πλήττονται και οι ευκατάστατοι –που κέρδισαν πολλά τα τελευταία 20 χρόνια– δεν επηρεάζονται καθόλου. Αυτό κλόνισε την πίστη των ανθρώπων στη διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων επιθυμούμε οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020» να είναι πλήρως δεσμευτικοί στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και στις εκθέσεις και, επίσης, οι στόχοι για το έλλειμμα και το χρέος. Αρνούμενοι να το αποδεχθείτε αυτό, κυρίες και κύριοι των φιλελεύθερων και συντηρητικών Ομάδων, εξαιρεθήκατε από μία από τις αρχές της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Το θεωρούμε άκρως λυπηρό, επειδή θα θέλαμε να βλέπαμε μια ευρεία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Εάν οι εν λόγω εκθέσεις δεν κερδίσουν πλειοψηφία αύριο, τότε είμαστε ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά για την επίτευξη κοινής λύσης για την οικονομική διακυβέρνηση, η οποία θα αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα τις κοινωνικές και τις οικονομικές ευθύνες."@el10
"Mr President, we in the Group of the Greens/European Free Alliance want to see strong European economic governance. This means that on the one hand we need strong rules for dealing with imbalances – as set out in Mrs Ferreira’s report – and naturally we also need sanctions for these. That is why we will be voting in favour of these two reports, just as we will for the report by Mrs Ford, which provides the statistical basis for our economic cooperation. Likewise, as regards the three reports on the Stability and Growth Pact: a common euro, and in addition we need limits in Europe on deficits and debt. Such limits have been exceeded in this crisis. However, it is important to consider how the deficits and debt are reduced. At present we are seeing time and again in Greece, Portugal and Ireland that, under pressure from the European Commission, in negotiations with the national governments results and packages have been put together in which it is the weakest that suffer, and in which the wealthy – who did very well out of the previous 20 years – are left alone. This has shaken people’s faith in the process. That is why we in the Group of the Greens want the EU2020 objectives to be fully binding in the Stability and Growth Pact and in the reports, and also the deficit and debt objectives. In not accepting this, ladies and gentlemen of the liberal and conservative groups, you have opted out of one of the principles of social cohesion in Europe. We cannot support that. We consider it highly regrettable, because we would have liked to have seen a broad pro-European majority here in Parliament. If these reports do not get a majority tomorrow then we are always prepared to work together constructively to achieve a common solution for economic governance that takes social and economic responsibilities equally seriously."@en4
"Señor Presidente, en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea queremos ver una sólida gobernanza económica europea. Esto significa que, por un lado, necesitamos normas estrictas para tratar los desequilibrios ―tal y como se expone en el informe de la señora Ferreira― y, naturalmente, también necesitamos sanciones para estos. Por eso votaremos a favor de estos dos informes, al igual que haremos con el informe de la señora Ford, que proporciona la base estadística para nuestra cooperación económica. Otro tanto cabe decir en relación con los tres informes sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: un euro común y, además, en Europa necesitamos fijar límites a los déficits y la deuda. Dichos límites se han excedido en esta crisis. Sin embargo, es importante considerar cómo se reducen los déficits y la deuda. En este momento, estamos viendo una y otra vez en Grecia, Portugal e Irlanda que, bajo la presión de la Comisión Europea, en las negociaciones con los gobiernos nacionales se han producido resultados y paquetes en los que los débiles son quienes sufren, y en los que a los ricos ―a los que les fue muy bien en los 20 años anteriores― se los deja a su aire. Esto ha hecho tambalear la fe de la gente en el proceso. Por eso en el Grupo de los Verdes queremos que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 sean totalmente vinculantes en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en los informes, así como los objetivos de déficit y deuda. Al no aceptar esto, Señorías de los grupos liberales y conservadores, ustedes se han desentendido de uno de los principios de cohesión social en Europa. No podemos apoyar eso. Lo consideramos muy lamentable, porque nos habría gustado ver una amplia mayoría proeuropea aquí en el Parlamento. Si estos informes no obtienen una mayoría mañana, en tal caso siempre estaremos preparados para trabajar juntos de manera constructiva para lograr una solución común para la gobernanza económica que asuma las responsabilidades sociales y económicas con la misma seriedad."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon, soovime näha tugevat Euroopa majanduse juhtimist. See tähendab, et ühelt poolt vajame tugevaid eeskirju tasakaalunihete käsitlemiseks, mis on kirjas kolleeg Ferreira raportis, ja loomulikult vajame ka sanktsioone nende suhtes. Sel põhjusel hääletame nende kahe raporti poolt ning ka kolleeg Fordi raporti poolt, milles nähakse ette statistiline alus meie majanduskoostööks. Samuti stabiilsuse ja kasvu pakti kolme raporti suhtes: ühine euro ja lisaks vajame Euroopas piirmäärasid eelarve puudujääkide ja võlgade kohta. Neid piirmäärasid on praeguses kriisis ületatud. Oluline on siiski kaaluda, kuidas eelarve puudujääke ja võlgu saaks vähendada. Praegu näeme taas Kreeka, Portugali ja Iirimaa puhul, et Euroopa Komisjoni surve all liikmesriikide valitsustega peetud läbirääkimiste tulemusena on pandud kokku paketid, mille kohaselt kannatavad kõige nõrgemad ja jõukad, kellel on läinud väga hästi eelmise 20 aasta jooksul, jäetakse rahule. See on kõigutanud inimeste usku kogu protsessi. Just seetõttu soovime meie siin roheliste fraktsioonis, et ELi 2020. aasta strateegia eesmärgid oleksid täielikult kohustuslikud stabiilsuse ja kasvu paketis ning raportites, samuti eelarve puudujääkide ja võlgadega seotud eesmärkides. Ma ei aktsepteeri seda, head kolleegid liberaalide ja konservatiivide fraktsioonidest – te olete loobunud ühest sotsiaalse sidususe põhimõttest Euroopas. Me ei saa seda toetada. Peame seda väga kahetsusväärseks, sest oleksime soovinud siin parlamendis näha suurt Euroopa poolt olevat enamust. Kui nende raportitega ei saavutata enamust homme, siis oleme alati valmis tegema tõhusat koostööd majanduse juhtimise ühise lahenduse saavutamiseks, milles võetakse sotsiaalseid ja majanduslikke kohustusi võrdväärselt tõsiselt."@et5
"Arvoisa puhemies, me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä kannatamme vahvaa eurooppalaista talouden ohjausjärjestelmää. Se tarkoittaa, että toisaalta me tarvitsemme vankkoja sääntöjä epätasapainon käsittelyyn – kuten jäsen Ferreiran mietinnössä on määritelty – ja luonnollisesti me tarvitsemme myös epätasapainoa koskevia seuraamuksia. Siitä syystä me äänestämme näiden kahden mietinnön puolesta samoin kuin jäsen Fordin mietinnön, joka tarjoaa tilastollisen perustan talousalan yhteistyöllemme. Samoin kolmen vakaus- ja kasvusopimusta koskevan mietinnön osalta: yhteinen euro ja lisäksi me tarvitsemme EU:hun rajat alijäämille ja velalle. Nuo rajat on ylitetty tässä kriisissä. On kuitenkin tärkeää pohtia, miten alijäämiä ja velan määrää supistetaan. Tällä hetkellä joudumme toteamaan yhä uudelleen, kuinka Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa kansallisten hallitusten neuvotteluissa on Euroopan komission painostuksella saatu aikaan tuloksia ja paketteja, joiden seurauksena heikoimmat kärsivät ja rikkaat – jotka ovat selvinneet erittäin hyvin viimeiset 20 vuotta – jätetään rauhaan. Tämä on ravistellut kansalaisten uskoa prosessiin. Siitä syystä me Vihreiden ryhmässä haluamme, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, samoin kuin alijäämää ja velkaa koskevat tavoitteet, ovat vakaus- ja kasvusopimuksessa sekä mietinnöissä täysimääräisesti sitovia. Koska ette hyväksy tätä, hyvät liberaalien ja konservatiivisten ryhmien jäsenet, te olette hylänneet yhden EU:n sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevista periaatteista. Me emme voi tukea sitä. Mielestämme se on erittäin valitettavaa, koska olisimme halunneet tänne parlamenttiin laajan EU-myönteisen enemmistön tässä asiassa. Jos nämä mietinnöt eivät saa enemmistön kannatusta huomenna, olemme aina valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä, jotta löytäisimme yhteisen ratkaisun talouden ohjausjärjestelmään, jossa suhtaudutaan sekä sosiaaliseen että taloudelliseen vastuuseen yhtä vakavasti."@fi7
"Monsieur le Président, nous souhaitons, au groupe Verts/Alliance libre européenne, disposer d’une forte gouvernance économique européenne. Cela signifie que, d’une part, nous avons besoin de règles solides pour traiter les déséquilibres – comme l’expose le rapport de Mme Ferreira – et bien sûr, il faut aussi des sanctions pour ces déséquilibres. C’est pourquoi nos voterons en faveur de ces deux rapports, tout comme nous le ferons s’agissant du rapport de Mme Ford, qui fournit la base statistique pour notre coopération économique. De même, en ce qui concerne les trois rapports sur le pacte de stabilité et de croissance: un euro commun, et en plus, des limites sont nécessaires en Europe en matière de déficits et de dette. Ces limites ont été dépassées à l’occasion de cette crise. Il importe toutefois de considérer la façon dont les déficits et la dette sont réduits. Pour le moment, nous voyons sans cesse, en Grèce, au Portugal et en Irlande que, sous la pression de la Commission européenne, des résultats et des paquets ont été rassemblés dans les négociations avec les gouvernements nationaux, paquets dans lesquels ce sont les plus faibles qui souffrent, et dans lesquels les riches – qui s’en sont très bien tirés au cours des 20 années précédentes – sont épargnés. Cela a ébranlé la foi des gens dans ce processus. C’est pourquoi nous voulons, au groupe des Verts, que les objectifs d’Europe 2020 soient entièrement contraignants dans le pacte de stabilité et de croissance comme dans les rapports, mais aussi les objectifs en matière de déficit et de dette. En n’acceptant pas cela, Mesdames et Messieurs du groupe libéral et du groupe conservateur, vous avez abandonné un des principes de la cohésion sociale en Europe. Nous ne pouvons pas soutenir cela. Nous considérons cela comme hautement regrettable, car nous aurions souhaité voir ici, au Parlement, une large majorité pro-européenne. Si ces rapports n’obtiennent pas la majorité demain, alors nous sommes toujours prêts à collaborer de manière constructive pour parvenir à une solution commune en termes de gouvernance économique, qui prenne tout autant au sérieux les responsabilités sociales et les responsabilités."@fr8
"Elnök úr! Mi a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja erős európai gazdasági kormányzást akarunk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt erős szabályokra van szükségünk az egyensúlytalanságok kezeléséhez – amelyeket Ferreira asszony jelentése határoz meg –, és természetesen ezek kapcsán szankciók is kellenek. Ezért e két jelentés mellett fogunk szavazni, mint ahogyan Ford asszony jelentését is támogatni fogjuk, amely gazdasági együttműködésünk statisztikai alapját határozza meg. A Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló három jelentésre ugyanez vonatkozik: egy közös euró, és ezenkívül Európában határokat kell szabnunk a hiányok és az adósság tekintetében. Ezeket a határokat e válság során túllépték. Fontos azonban figyelembe venni, hogy ezeket a hiányokat és adósságokat hogyan csökkentik. Jelenleg újra és újra azt tapasztaljuk Görögországban, Portugáliában és Írországban, hogy az Európai Bizottság nyomására a nemzeti kormányokkal folytatott tárgyalások során olyan eredmények és csomagok születnek, amelyekben a leggyengébbek szenvednek, és amelyekben a tehetőseket – akik az előző 20 évben is nagyon jól kerestek – békén hagyják. Ez megingatta az emberek e folyamatba vetett bizalmát. Ezért akarjuk mi a Zöldek Képviselőcsoportjában, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzései a Stabilitási és Növekedési Paktumban és a jelentésekben teljes mértékben kötelező erejűvé váljanak, akárcsak a hiányra és az adósságra vonatkozó célkitűzések. Azzal, hogy ezt nem fogadják el, önök, a liberális és konzervatív képviselőcsoportokba tartozó képviselők, az európai társadalmi kohézió egyik elvének feladása mellett döntöttek. Ezt nem támogathatjuk. Ezt nagyon sajnálatosnak tartjuk, mert szerettünk volna itt a Parlamentben széles körű Európa-párti többséget látni. Ha a jelentések holnap nem szereznek többséget, akkor mindig készek vagyunk konstruktívan együttműködni a gazdasági kormányzásra vonatkozó olyan közös megoldás elérése érdekében, amely a szociális és gazdasági felelősségeket egyformán komolyan veszi."@hu11
"Signor Presidente, noi del gruppo Verde/Alleanza libera europea vogliamo una governance economica forte. Ciò significa che da una parte ambiamo a norme severe in materia di squilibri, come proposto nella relazione Ferreira, e dall’altra esigiamo anche che vengano imposte delle sanzioni. Per questo ci esprimeremo a favore delle due relazioni, e altrettanto faremo anche con la relazione Ford, che fornisce la base statistica della nostra cooperazione economica. Lo stesso vale per le tre relazioni sul Patto di stabilità e crescita: una moneta comune e inoltre delle restrizioni a livello europeo in materia di disavanzi e debito. Tali limiti sono stati superati durante questa crisi. Tuttavia, è importante valutare come si procede per ridurre tali disavanzi e debito. Al momento constatiamo ripetutamente come in Grecia, Portogallo e Irlanda, su pressione della Commissione europea, i negoziati con i governi nazionali si sono tradotti in risultati e pacchetti in cui sono i più deboli a essere penalizzati, e in cui i ricchi – che hanno conseguito ottimi risultati negli ultimi 20 anni – non vengono toccati. Tutto ciò ha scosso la fiducia dei cittadini nel processo. Per questo noi del gruppo Verde vogliamo che gli obiettivi di UE 2020 diventino vincolanti a tutti gli effetti nel Patto di stabilità e crescita e nelle relazioni, e anche gli obiettivi in termini di disavanzo e debito. Onorevoli colleghi dei gruppi liberali e conservatori, l’aver rifiutato tutto questo significa aver calpestato uno dei principi della coesione sociale in Europa. Non possiamo accettarlo. Lo reputiamo oltremodo riprovevole, perché avremmo preferito constatare la presenza di un’ampia maggioranza europeista qui al Parlamento. Se domani le relazioni non otterranno la maggioranza, saremo comunque pronti a collaborare in modo costruttivo per trovare una soluzione comune per una governance economica che si faccia carico in maniera ugualmente seria delle responsabilità sociali ed economiche."@it12
"Pone pirmininke, mes, Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcija, norime, kad Europos ekonomikos valdysena būtų tvirta. Tai reiškia, kad, viena vertus, mums reikia griežtų taisyklių disbalanso atžvilgiu (kaip išdėstyta E. Ferreiros pranešime) ir, žinoma, taip pat reikia su tuo susijusių sankcijų. Todėl mes balsuosime už šiuos du pranešimus, taip pat ir už V. Ford pranešimą, kuriuo pasiūlytas statistinis mūsų ekonominio bendradarbiavimo pagrindas. Kalbant apie tris pranešimus dėl Stabilumo ir augimo pakto – būtinas bendras euro ir, be to, mums Europoje reikia nustatyti deficito ir skolos ribas. Šios krizės metu tokios ribos buvo viršytos. Tačiau yra svarbu apsvarstyti, kaip mažinti deficitą ir skolą. Šiuo metu Graikijoje, Portugalijoje ir Airijoje, spaudžiant Europos Komisijai, derybose su nacionalinėmis vyriausybėmis pasiekti rezultatai ir sudaryti paketai yra tokie, kad dėl jų kenčia būtent silpniausieji, o turtingieji, kurie labai gerai pasipelnė per pastaruosius 20 metų, paliekami ramybėje. Tai susilpnino žmonių tikėjimą procesu. Todėl mes, Žaliųjų frakcija, norime, kad strategijos „Europa 2020“ tikslai Stabilumo ir augimo pakte ir pranešimuose būtų visiškai įpareigojantys, taip pat kaip ir deficito ir skolos tikslai. To nepriimdami, ponios ir ponai iš liberalių ir konservatyvių frakcijų, atsisakėte vieno iš Europos socialinės sanglaudos principų. To remti negalime. Mūsų nuomone, dėl to labai gaila, nes mes būtume norėję matyti didelę europinę daugumą čia, šiame Parlamente. Jei rytoj balsuojant už šiuos pranešimus nesusidarys dauguma, mes esame visada pasirengę konstruktyviai dirbti kartu, siekiant bendro sprendimo dėl ekonomikos valdysenos, kuria vienodai rimtai būtų žiūrima ir į socialinę, ir į ekonominę atsakomybę."@lt14,14
"Priekšsēdētāja kungs! Mēs, Zaļo/Eiropas Brīvās alianses grupa, gribam redzēt stingru Eiropas ekonomikas pārvaldību. Tas nozīmē, ka, no vienas puses, mums ir vajadzīgi stingri noteikumi, lai tiktu galā ar nelīdzsvarotību — kā izklāstīts kundzes ziņojumā — un, protams, mums arī vajadzīgas sankcijas šādiem gadījumiem. Tāpēc arī mēs balsosim par šiem diviem ziņojumiem, tāpat kā par kundzes ziņojumu, kas nodrošina statistisko pamatu mūsu ekonomiskajai sadarbībai. Līdzīgi uzskatām attiecībā uz trim ziņojumiem par Stabilitātes un izaugsmes paktu: mums ir vajadzīgs vienotais eiro un papildus tam arī deficīta un parādu ierobežojumi Eiropā. Šie ierobežojumi krīzes laikā tika pārsniegti. Tomēr ir svarīgi apsvērt, kā šis deficīts un parādi tiek samazināti. Pašlaik mēs atkal un atkal redzam, ka Eiropas Komisijas spiediena rezultātā Grieķijā, Portugālē un Īrijā sarunās ar valstu valdībām tika izvirzīti mērķi un izstrādāti tiesību aktu kopumi, kas liek vājākiem ciest, bet bagātie, kam ļoti labi klājās iepriekšējos 20 gadus, tiek atstāti netraucēti. Tas ir satricinājis cilvēku ticību šim procesam. Tāpēc arī mēs Zaļo grupā gribam, lai „ES 2020” mērķi būtu pilnīgi ietverti Stabilitātes un izaugsmes paktā un ziņojumos, kā arī uzdevumos attiecībā uz deficītu un parādiem. Dāmas un kungi no liberālajām un konservatīvajām grupām! Neatzīstot šo, jūs esat atteikušies no viena Eiropas sociālās kohēzijas principa. Mēs nevaram to atbalstīt. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti bēdīgi, jo mēs gribētu redzēt, ka šeit Parlamentā būtu plašāks proeiropeiskais vairākums. Ja šie ziņojumi rīt neiegūs balsu vairākumu, mēs vienmēr esam gatavi konstruktīvi strādāt kopā, lai sasniegtu kopēju risinājumu attiecībā uz tādu ekonomisko pārvaldību, kas vienlīdz nopietni izturas pret sociālo un ekonomisko atbildību."@lv13
"Herr Präsident! Wir von den Grünen wollen eine starke europäische Wirtschaftsregierung. Das bedeutet, wir brauchen auf der einen Seite – so wie im Bericht der Kollegin Elisa Ferreira vorgesehen – starke Regeln, um Ungleichgewichte anzugehen, und wir brauchen natürlich auch Sanktionen dafür. Deshalb werden wir für diese beiden Berichte stimmen, genauso wie für den Bericht von Frau Ford, die die statistischen Grundlagen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit legt. Bei den drei Berichten zum Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt genauso: Ein gemeinsamer Euro, und außerdem brauchen wir auch in Europa Grenzen für Defizite und Schulden. Die sind im Rahmen dieser Krise überschritten worden. Allerdings ist es keineswegs egal für diese Abwägung, wie die Reduzierung dieser Defizite und Schulden geschieht. Wir sehen jetzt in Griechenland, Portugal und Irland, dass immer wieder, auch unter dem Druck der Europäischen Kommission, in Verhandlungen mit den nationalen Regierungen Ergebnisse und Pakete geschnürt wurden, die auf Kosten der Schwächsten gehen und die die Vermögenden, die in den 20 Jahren davor sehr gut verdient haben, nicht in einen Lastenausgleich einbezogen haben. Das hat das Vertrauen in diesen Prozess erschüttert. Deshalb wollten wir als Grüne, dass die Europa-2020-Ziele im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der Berichte, vollständig bindend werden, genauso wie die Defizit- und Schuldenziele. Damit, dass Sie das nicht akzeptiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Liberalen und Konservativen, sind Sie aus einem Prinzip des sozialen Zusammenhalts in Europa ausgeschert. Das können wir nicht unterstützen! Wir bedauern das sehr, weil wir gerne eine breite pro-europäische Mehrheit hier im Haus gesehen hätten. Sollte es morgen für diese Berichte keine Mehrheit geben, sind wir jederzeit bereit, konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung für eine Wirtschaftsregierung zusammenzuarbeiten, die soziale und ökonomische Verantwortung gleichermaßen ernst nimmt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie willen een sterk economisch bestuur in Europa. Dat betekent enerzijds handhaving van strenge regels om onevenwichtigheden tegen te gaan (zoals vermeld in het verslag-Ferreira), en anderzijds de instelling van sancties. We zullen daarom voor deze beide verslagen stemmen, net als voor het verslag van mevrouw Ford, waarin de statistische basis voor de economische samenwerking wordt gelegd. Voor de drie verslagen over het stabiliteits- en groeipact geldt hetzelfde: we willen één gemeenschappelijke euro, maar ook in Europa moeten we grenzen stellen aan tekorten en schulden. Die zijn tijdens deze crisis overschreden. We moeten ons echter ook afvragen hoe deze tekorten en schulden worden afgebouwd. We zien nu in Griekenland, Portugal en Ierland dat telkens opnieuw, mede onder druk van de Europese Commissie, de onderhandelingen met de nationale regeringen uitlopen op maatregelen en pakketten die vooral de zwaksten financieel treffen, terwijl de rijken, die de afgelopen twintig jaar goed hebben verdiend, niet in de lastenverdeling worden meegenomen. Het vertrouwen in dit proces is daardoor ernstig aangetast. Daarom willen wij van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie dat de Europa 2020-doelstellingen in het stabiliteits- en groeipact en in de verslagen geheel bindend worden, net als de doelstellingen voor de tekorten en schulden. Door dit niet te aanvaarden, geachte collega's van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie en de Europese Conservatieven en Hervormers, bent u afgeweken van het beginsel van sociale samenhang in Europa. Dat kunnen we niet steunen. We betreuren dat zeer omdat we graag hadden gerekend op een brede pro-Europese meerderheid in het Parlement. Als er morgen geen meerderheid voor deze verslagen blijkt te zijn, zijn wij te allen tijde bereid constructief mee te werken aan een gemeenschappelijke oplossing voor een economisch bestuur dat evenveel aandacht schenkt aan sociale als aan economische verantwoordelijkheid."@nl3
"Panie Przewodniczący! Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie pragnie sprawnego europejskiego zarządzania gospodarczego. Oznacza to, że potrzebujemy solidnych zasad radzenia sobie z zaburzeniami równowagi – co wskazano w sprawozdaniu pani poseł Ferreiry – oraz oczywiście potrzebujemy też sankcji. Dlatego też będziemy głosować za przyjęciem wskazanych dwóch sprawozdań, tak jak za sprawozdaniem pani poseł Ford, które dostarcza fundamentów statystycznych dla naszej współpracy gospodarczej. Podobnie jest w przypadku trzech sprawozdań dotyczących paktu stabilności i wzrostu: chodzi o euro jako wspólną walutę i potrzebę nałożenia ograniczeń na deficyt i zadłużenie w Europie. Limity te zostały przekroczone podczas obecnego kryzysu. Ważne jest jednak to, w jaki sposób redukowane będą deficyty i dług. W Grecji, Portugalii i Irlandii widzimy raz za razem, że pod presją Komisji Europejskiej w negocjacjach z rządami krajowymi wypracowywane są pakiety, wskutek wdrażania których cierpią najsłabsi, a ludzie zamożni – którzy doskonale sobie radzili w ostatnich 20 latach – w ogóle ich nie odczuwają. Podkopuje to zaufanie ludzi do całego procesu. Dlatego grupa zielonych pragnie, aby w ramach paktu stabilności i wzrostu oraz sprawozdań obok celów dotyczących deficytu i długu w pełni wiążące stały się cele „Europy 2020”. Nie akceptując tego, posłowie i posłanki z grup liberalnej oraz konserwatywnej porzucili jedną z zasad spójności społecznej w Europie. Nie możemy tego poprzeć. Bardzo ubolewamy nad tym faktem, gdyż chętnie zobaczylibyśmy w Parlamencie dużą proeuropejską większość. Jeżeli omawiane sprawozdania nie uzyskają jutro większości, jesteśmy niezmiennie gotowi konstruktywnie współpracować na rzecz stworzenia wspólnego rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarczego, w ramach którego zagadnienia społeczne i gospodarcze zostaną potraktowane z równą powagą."@pl16
"Senhor Presidente, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia gostaria de ver uma governação económica europeia forte. Isto significa que, por um lado, necessitaremos de normas fortes para corrigir desequilíbrios económicos – como referiu o relatório da senhora deputada Ferreira – e, naturalmente, serão necessárias sanções neste domínio. Por conseguinte, votaremos a favor destes dois relatórios, bem como a favor do relatório da senhora deputada Ford, que estabelece a base estatística para a nossa cooperação económica. De igual modo, no que respeita aos três relatórios sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento: possuímos um euro comum, pelo que necessitamos de limites na Europa para os défices e para o endividamento. No entanto, é importante considerar a forma como os défices e o endividamento são reduzidos. Actualmente, testemunhamos amiúde na Grécia, em Portugal e na Irlanda que, sob pressão da Comissão Europeia, nas negociações com os Governos nacionais foram associados resultados e pacotes de medidas que resultam em que são os mais vulneráveis a sofrer, e os ricos – que lucraram muito nos últimos 20 anos – não são afectados. Este facto abalou a confiança dos cidadãos neste processo. Por conseguinte, o Grupo dos Verdes pretende que os objectivos UE 2020 sejam plenamente vinculativos no Pacto de Estabilidade e Crescimento e nos relatórios, assim como os objectivos em matéria de défices e de endividamento. Ao aceitarem este facto, Senhoras e Senhores Deputados dos grupos liberais e conservadores, preteriram um dos princípios de coesão social da Europa. Não podemos apoiar esta situação. Parece-nos extremamente lamentável, pois gostaríamos de assistir a uma grande maioria pró-europeia neste Parlamento. Se estes relatórios não forem aprovados por maioria amanhã, estaremos sempre dispostos a desenvolver esforços conjuntos para, construtivamente, obter uma solução comum para uma governação económica que encare as responsabilidades sociais e económicas com igual seriedade."@pt17
"Dle președinte, noi, cei din Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, ne dorim să asistăm la o guvernanță economică europeană puternică. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, ne trebuie norme solide pentru a aborda dezechilibrele – așa cum au fost prevăzute în raportul dnei Ferreira – și, bineînțeles, avem nevoie, de asemenea, de sancțiuni în cazul încălcării acestor norme. De aceea, vom vota în favoarea acestor două rapoarte, așa cum vom proceda și pentru raportul dnei Ford, care prevede o bază statistică pentru cooperarea noastră economică. La fel și în cazul celor trei rapoarte referitoare la Pactul de stabilitate și de creștere: o monedă euro comună și, în plus, avem nevoie de limite în Europa privind deficitele și datoria. Aceste limite au fost depășite în perioada de criză. Cu toate acestea, este important să luăm în considerare modul în care sunt reduse deficitele și datoria. În prezent, asistăm în repetate rânduri în cazul Greciei, Portugaliei și Irlandei la prezentarea, sub presiunea Comisiei Europene, în cadrul negocierilor cu guvernele naționale, a unor rezultate și pachete în care cei mai slabi suferă, iar cei bogați – care au prosperat foarte mult în ultimii 20 de ani – sunt lăsați în pace. Acest fapt a zdruncinat încrederea oamenilor în proces. De aceea, noi, cei din Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, ne dorim ca obiectivele UE 2020, precum și cele privind deficitul și datoria să fie pe deplin obligatorii în rapoarte și în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. Prin neacceptarea acestui aspect, doamnelor și domnilor din grupurile liberale și conservatoare, ați renunțat la unul dintre principiile coeziunii sociale din Europa. Nu putem fi de acord. Considerăm că este extrem de regretabil, deoarece ne-am fi dorit să asistăm la o largă majoritate pro-europeană, aici, în Parlament. Dacă mâine nu obținem majoritatea voturilor pentru aceste rapoarte, atunci suntem întotdeauna pregătiți să lucrăm împreună în mod constructiv pentru a obține o soluție comună privind guvernanța economică în care responsabilitățile sociale și economice sunt tratate cu tot atâta seriozitate."@ro18
"My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii chceme silnejšiu európsku správu ekonomických záležitostí. Znamená to, že na jednej strane potrebujeme silné pravidlá na riešenie nerovnováh – ako sú vymedzené v správe pani Ferreirovej – a, prirodzene, potrebujeme aj sankcie vzťahujúce sa na tieto pravidlá. Práve preto budeme hlasovať za tieto dve správy a rovnako budeme hlasovať aj za správu pani Fordovej, ktorá poskytuje štatistický základ našej hospodárskej spolupráce. Podobne to platí aj pre tri správy o Pakte stability a rastu: potrebujeme spoločné euro a k tomu potrebujeme v Európe aj obmedzenia deficitov a dlhov. Počas tejto krízy sa tieto limity prekročili. Dôležité je však pouvažovať, ako sa dajú deficity a dlhy znížiť. V súčasnosti znovu na príklade Grécka, Portugalska a Írska vidíme, že pod tlakom Európskej komisie a na základe rokovaní s národnými vládami sa presadzujú výsledky a balíky, pri ktorých trpia tí najslabší, pričom tí bohatí – ktorí počas predchádzajúcich 20 rokov zarobili veľmi dobre – žiadnu záťaž neznášajú. To otriaslo vierou ľudí v proces. A práve preto my v Skupine zelených chceme, aby boli ciele stratégie EÚ 2020 úplne záväzné v rámci Paktu stability a rastu a v správach a aby záväzné boli aj ciele týkajúce sa deficitov a dlhov. Ak to neakceptujete, dámy a páni z liberálnych a konzervatívnych skupín, rozhodli ste sa opustiť jednu zo zásad sociálnej súdržnosti v Európe. Toto nemôžeme podporiť. Považujeme to za veľmi poľutovaniahodné, pretože by sme boli tu v Parlamente uvítali širokú proeurópsku väčšinu. Ak tieto správy zajtra nezískajú väčšinu, vždy sme pripravení konštruktívne spolupracovať na nájdení spoločného riešenia správy ekonomických záležitostí, ktorá zohľadňuje sociálne a hospodárske zodpovednosti s rovnakou vážnosťou."@sk19
"Gospod predsednik, v Skupini Zelenih/Evropske svobodne zveze bi radi močne evropske ukrepe na področju gospodarskega upravljanja. To pomeni, da na eni strani potrebujemo močna pravila za reševanje neravnovesij – kakor je načrtovano v poročilu gospe Ferreira –, in seveda za ta potrebujemo tudi sankcije. Zato bomo glasovali za ti dve poročili, ravno tako pa bomo tudi za poročilo gospe Ford, ki zagotavlja statistično osnovo za naše gospodarsko sodelovanje. Podobno, v zvezi s tremi poročili o paktu za stabilnost in rast: skupni evro in poleg tega potrebujemo v Evropi omejitve za primanjkljaje in dolg. Takšne omejitve so bile v tej krizi presežene. Vendar pa je pomembno premisliti, kako se primanjkljaji in dolg zmanjšujejo. Zdaj smo vedno znova priča v Grčiji, na Portugalskem in na Irskem, da se pod pritiskom Evropske komisije v pogajanjih z nacionalnimi vladami ustvarjajo rezultati in svežnji, kjer so prizadeti najšibkejši in kjer se bogate – ki so jo zelo dobro odnesli iz prejšnjih 20 let – pusti pri miru. To je med tem pretreslo vero ljudi. Zato v Skupini Zelenih želimo, da bi bili cilji EU2020 popolnoma zavezujoči v paktu za stabilnost in rast in v poročilih ter tudi v ciljih glede primanjkljajev in dolga. S tem, ko tega niste sprejeli, gospe in gospodje liberalnih in konzervativnih skupin, ste se izognili enemu od načel socialne kohezije v Evropi. Tega ne moremo podpreti. Menimo, da je to zelo obžalovanja vredno, ker bi radi tu v Parlamentu doživeli veliko proevropsko večino. Če ta poročila jutri ne bodo dobila večine, potem smo vedno pripravljeni za konstruktivno sodelovanje za doseganje skupne rešitve za gospodarsko upravljanje, ki enako resno jemlje družbene in gospodarske odgovornosti."@sl20
"Herr talman! Vi i De gröna/Europeiska fria alliansen vill ha en stark ekonomisk styrning i Europa. Detta innebär å ena sidan att vi behöver hårdare bestämmelser för att hantera obalanser, i enlighet med Elisa Ferreiras betänkande, å andra sidan att vi naturligtvis också behöver sanktioner för dessa. Därför kommer vi att rösta för dessa två betänkanden, liksom för Vicky Fords betänkande som ger den statistiska grunden för vårt ekonomiska samarbete. Samma gäller i fråga om de tre betänkandena om stabilitets- och tillväxtpakten, dvs. en gemensam euro, och dessutom behöver vi gränser i Europa i fråga om underskott och skulder. Dessa gränser har passerats under krisen. Det är dock viktigt att fundera på hur underskotten och skulderna kan minskas. För närvarande ser vi gång på gång i Grekland, Portugal och Irland att resultat och paket har satts ihop, under påtryckning från kommissionen, i förhandlingar med de nationella regeringarna där den svagaste parten får lida och den rikaste parten, som har klarat sig mycket bra de 20 senaste åren, har lämnats i sticket. Detta har rubbat folkets förtroende för systemet. Det är därför som vi i De gröna vill att Europa 2020-målen ska vara fullständigt bindande i stabilitets- och tillväxtpakten och i betänkandena, även underskotts- och skuldmålen. Genom att inte acceptera detta har ni i de liberala och konservativa grupperna sagt nej till en av principerna om social sammanhållning i Europa. Vi kan inte stödja det. Vi anser att det är högst beklagansvärt, för vi hade gärna sett en stor proeuropeisk majoritet här i parlamentet. Om dessa betänkanden inte får en majoritet av rösterna i morgon är vi i sådana fall alltid beredda att arbeta tillsammans på ett konstruktivt sätt för att finna en gemensam lösning för ekonomisk styrning där man fäster lika stor vikt vid socialt och ekonomiskt ansvar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph