Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-186-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-186-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I find myself in a difficult position in this debate as I believe that strong fiscal rules are necessary for a strong currency and a strong economy. This, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro. Monetary union was always going to be difficult without significant steps towards economic union and it is this latter requirement which means I do not think the UK will ever join the euro. For my political group here in Parliament, national sovereignty over decisions on economic policy is a fundamental principle. If all six of these reports and their rules only apply to the euro zone, we would be able to more actively support the Euro Group in their decision to strengthen the principles that underpin their monetary union. If all the Member States who use the euro want to strengthen and deepen the coordination of their economic policies, then that should be their decision. The UK and other non-euro-zone countries want to be good neighbours. However, attempts to bind those of us outside the euro zone with targets and processes designed to harmonise economic policy are unacceptable. I do not wish to see the euro zone in prolonged difficulty, but the ECR cannot support EU legislation that transfers any further powers away from national governments who are currently outside of that euro zone. All Member States will hopefully have learned the lessons of the crisis, namely that a balanced budget and strong fiscal discipline are rewarded by lower funding costs in the financial markets, and that honesty in statistical reporting is essential for continued market confidence. Fundamentally, a strong euro zone and the euro as a global currency are in all of our interests. New rules need to ensure it is made stronger and more sustainable."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nalézám se v této rozpravě v obtížném postavení, neboť jsem přesvědčena, že pevná fiskální pravidla jsou pro silnou měnu a silnou ekonomiku nezbytná. To je podle mého názoru hlavní důvod, proč moje země nepřijala euro. Měnová unie by vždy byla problematická bez podstatných kroků směrem k unii hospodářské a právě kvůli této podmínce se nedomnívám, že by Spojené království někdy v budoucnu vstoupilo do eurozóny. Pro moji skupinu zde v Parlamentu je převaha státní suverenity nad rozhodnutími ohledně hospodářské politiky základní zásadou. Pokud by se všech šest zpráv a jejich pravidla týkala pouze eurozóny, mohli bychom euroskupinu aktivněji podporovat v jejím rozhodnutí upevnit zásady, na nichž měnová unie stojí. Jestliže si členské státy platící eurem přejí posílit a prohloubit koordinaci svých hospodářských politik, je to jejich rozhodnutí. Spojené království a ostatní země mimo eurozónu chtějí být dobrými sousedy. Avšak pokusy svázat ty z nás, kdo stojíme mimo eurozónu, cíli a procesy, jejichž smyslem je harmonizace hospodářské politiky, jsou zcela nepřijatelné. Nepřeji si, aby se potíže eurozóny prodlužovaly, ale skupina ECR nemůže podpořit takové právní předpisy EU, které převádí další pravomoci pryč z rukou vlád zemí, jež se v současnosti nachází mimo eurozónu. Všechny členské státy se doufejme z krize poučí, konkrétně v tom, že odměnou za vyvážený rozpočet a pevnou finanční kázeň jsou nižší náklady na financování na finančních trzích a že poctivost při podávání statistických zpráv je životně důležitá pro trvalou důvěru trhů. Silná eurozóna a euro coby světová měna jsou v zásadě v našem zájmu. Nová pravidla musí zaručit, že budou silnější a udržitelnější."@cs1
"Hr. formand! Jeg befinder mig i en vanskelig situation i denne forhandling, da jeg mener, at strenge finanspolitiske regler er nødvendige for at kunne have en stærk valuta og en stærk økonomi. Det, tror jeg, var den grundlæggende årsag til, at mit hjemland ikke gik med i euroen. En monetær union ville altid være vanskelig, hvis der ikke samtidig blev taget vigtige skridt i retning af en økonomisk union, og det er dette krav, der gør, at Det Forenede Kongerige efter min mening aldrig vil tilslutte sig euroen. National suverænitet er et grundlæggende princip for min politiske gruppe her i Parlamentet. Hvis alle disse seks betænkninger og bestemmelserne deri kun gælder for eurozonen, vil vi mere aktivt kunne støtte Eurogruppen i deres beslutning om at styrke principperne bag deres monetære union. Hvis alle medlemsstater, der bruger euroen, ønsker en stærkere og mere omfattende koordinering af deres økonomiske politikker, bør det være deres afgørelse. Det Forenede Kongerige og andre lande uden for eurozonen ønsker at være gode naboer. Forsøg på at binde os, der står uden for eurozonen, med mål og procedurer, der skal harmonisere den økonomiske politik, er imidlertid uacceptable. Jeg ønsker ikke, at problemerne i eurozonen fortsætter, men ECR-Gruppen kan ikke støtte EU-lovgivning, der fjerner flere beføjelser fra de nationale regeringer, som på nuværende tidspunkt står uden for eurozonen. Forhåbentlig har alle medlemsstater nu taget ved lære af krisen og især lært, at et afbalanceret budget og en stram finanspolitisk disciplin bliver belønnet med lavere finansieringsomkostninger på de finansielle markeder, og at ærlighed i statistiske indberetninger er afgørende for fortsat tillid til markedet. I bund og grund er en stærk eurozone og euroen som en global valuta i alles interesse. Nye regler skal sikre, at den bliver stærkere og mere bæredygtig."@da2
"Herr Präsident! Ich befinde mich in dieser Debatte in einer schwierigen Situation, da ich der Auffassung bin, dass starke haushaltspolitische Regeln für eine starke Währung und eine starke Wirtschaft notwendig sind. Das war meiner Auffassung nach der wesentliche Grund, aus dem mein Land dem Euro nicht beigetreten ist. Die Währungsunion war von Anfang an ohne erhebliche Schritte im Hinblick auf eine Wirtschaftsunion schwierig, und aufgrund dieser Anforderung glaube ich nicht, dass das Vereinigte Königreich den Euro jemals einführen wird. Für meine Fraktion hier im Parlament ist die nationale Souveränität über Entscheidungen in Bezug auf die Wirtschaftspolitik ein wesentlicher Grundsatz. Wenn alle sechs Berichte und ihre Regeln nur im Euroraum gelten, könnten wir die Euro-Gruppe bei ihrer Entscheidung aktiver unterstützen, die Prinzipien, die ihre Währungsunion untermauern, zu stärken. Wenn alle Mitgliedstaaten, die den Euro haben, die Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitiken stärken und vertiefen wollen, dann sollten sie das selbst entscheiden. Das Vereinigte Königreich und die anderen Länder, die nicht zum Euroraum gehören, wollen gute Nachbarn sein. Versuche, diejenigen außerhalb des Euroraums mit Zielen und Verfahren, die der Harmonisierung der Wirtschaftspolitik dienen, zu binden, sind jedoch inakzeptabel. Ich möchte nicht, dass der Euroraum langwierige Schwierigkeiten hat, aber die EKR kann keine Rechtsvorschriften der EU unterstützen, mit der weitere Befugnisse der nationalen Regierungen übertragen werden, die derzeit nicht dem Euroraum angehören. Alle Mitgliedstaaten haben hoffentlich Lehren aus der Krise gezogen, nämlich, dass ein ausgewogener Haushalt und eine starke Haushaltsdisziplin durch geringere Finanzierungskosten auf den Finanzmärkten belohnt werden und dass Ehrlichkeit in statistischen Berichten für ein anhaltendes Marktvertrauen von wesentlicher Bedeutung ist. Grundsätzlich liegen ein starker Euroraum und der Euro als globale Währung in unser aller Interesse. Neue Regeln müssen gewährleisten, dass er stärker und nachhaltiger wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση σε αυτήν τη συζήτηση καθώς πιστεύω ότι είναι αναγκαίοι ισχυροί δημοσιονομικοί κανόνες για ένα ισχυρό νόμισμα και για μια ισχυρή οικονομία. Αυτός, πιστεύω, ήταν ο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο η χώρα μου δεν εντάχθηκε στο ευρώ. Η νομισματική ένωση πάντοτε θα φαινόταν δύσκολη χωρίς σημαντικά βήματα προς την οικονομική ένωση και αυτή η τελευταία απαίτηση σημαίνει πως δεν πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενταχθεί ποτέ στο ευρώ. Κατά την άποψη της πολιτικής μου Ομάδας στο παρόν Σώμα, η εθνική κυριαρχία στις αποφάσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Εάν και οι έξι αυτές εκθέσεις και οι κανόνες τους έχουν εφαρμογή μόνο στην ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε πιο ενεργά την Ευρωομάδα στην απόφασή της να ενισχύσει τις αρχές επί των οποίων βασίζεται η νομισματική της ένωση. Εάν όλα τα κράτη μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν το ευρώ, επιθυμούν να ενισχύσουν και να εμβαθύνουν τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών τους, τότε αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι δική τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι άλλες εκτός ευρωζώνης χώρες επιθυμούν να είναι καλοί γείτονες. Ωστόσο, οι απόπειρες να δεσμευτούμε εμείς που βρισκόμαστε εκτός ευρωζώνης με στόχους και διαδικασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εναρμόνιση της οικονομικής πολιτικής είναι απαράδεκτες. Δεν επιθυμώ να δω να παρατείνονται οι δυσκολίες στην ευρωζώνη, αλλά η Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υποστηρίξει νομοθεσία της ΕΕ, η οποία αφαιρεί περαιτέρω εξουσίες από τις εθνικές κυβερνήσεις, που είναι επί του παρόντος εκτός ευρωζώνης. Ας ελπίσουμε πως όλα τα κράτη μέλη θα έχουν πάρει το μάθημά τους από την κρίση, δηλαδή ότι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία ανταμείβονται με χαμηλότερες δαπάνες χρηματοδότησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ότι η ειλικρίνεια στις εκθέσεις με τα στατιστικά στοιχεία είναι θεμελιώδης για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της αγοράς. Βασικά, προς το συμφέρον όλων μας είναι η ισχυρή ευρωζώνη και το ευρώ ως παγκόσμιο νόμισμα. Οι νέοι κανόνες πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα καταστεί ισχυρότερο και πιο βιώσιμο."@el10
"Señor Presidente, me encuentro en una posición difícil en este debate, pues creo que unas normas fiscales estrictas son necesarias para tener una moneda y una economía fuertes. A mi juicio, esta fue la razón fundamental por la que mi país no se unió al euro. La unión monetaria siempre iba a ser difícil si no se daban unos pasos significativos hacia la unión económica y, precisamente por este último requisito, no creo que el Reino Unido se una nunca al euro. Para mi Grupo político presente aquí en el Parlamento, la soberanía nacional sobre las decisiones relativas a la política económica es un principio fundamental. Si estos seis informes y sus normas solo fueran aplicables a la zona del euro, podríamos apoyar más activamente al Grupo del Euro en su decisión de reforzar los principios que sostienen su unión monetaria. Si todos los Estados miembros que utilizan el euro quieren fortalecer e intensificar la coordinación de sus políticas económicas, entonces esa debería ser su decisión. El Reino Unido y otros países no pertenecientes a la zona del euro quieren ser buenos vecinos. Sin embargo, son inaceptables los intentos de obligarnos a los que estamos fuera de la zona del euro a cumplir los objetivos y procesos diseñados para armonizar la política económica. No deseo ver cómo se prolongan las dificultades de la zona del euro, pero el Grupo ECR no puede apoyar una legislación de la UE que transfiera más poderes de los gobiernos nacionales que actualmente están fuera de esa zona del euro. Cabe esperar que todos los Estados miembros hayan aprendido las lecciones de la crisis, a saber, que un presupuesto equilibrado y una firme disciplina presupuestaria tienen como recompensa unos menores costes de financiación en los mercados financieros, y que la honestidad en la notificación estadística es esencial para mantener la confianza de los mercados. Básicamente, una zona del euro fuerte y el euro como moneda mundial benefician a todos nuestros intereses. Las nuevas normas tienen que garantizar que se haga más fuerte y más sostenible."@es21
"Lugupeetud juhataja! Leian, et ma olen praeguses arutelus keerulises olukorras, sest minu arvates on tugeva valuuta ja tugeva majanduse jaoks vaja tugevaid eelarve eeskirju. See oli minu arvates peamine põhjus, miks minu riik ei ühinenud euroga. Rahaliit on alati keeruline ilma oluliste sammudeta majandusliidu suunas ja just selle viimati nimetatud nõude tõttu arvan, et Ühendkuningriik ei ühine mitte kunagi euroga. Minu fraktsiooni jaoks siin parlamendis on majanduspoliitika otsuste puhul kõige olulisem põhimõte riiklik suveräänsus. Kui kõik need kuus raportit ja nende eeskirjad kehtiksid üksnes euroala suhtes, toetaksime aktiivsemalt eurorühma nende otsuses tugevdada rahaliidu aluseks olevaid põhimõtteid. Kui kõik eurot kasutavad liikmesriigid soovivad tugevdada ja süvendada oma majanduspoliitika kooskõlastamist, siis see peaks olema nende otsus. Ühendkuningriik ja teised euroalasse mittekuuluvad riigid tahavad olla head naabrid. Püüded siduda meid, kes me ei kuulu euroalasse, majanduspoliitika ühtlustamisega seotud eesmärkide ja protsessidega, on aga lubamatu. Ma ei soovi näha euroala probleemide kestuse pikenemist, kuid fraktsiooni Euroopa Konservatiivid ja Reformistid ei saa toetada ELi õigusakte, mis võtavad hetkel euroalasse mittekuuluvate riikide valitsustelt ära pädevusi. Kõik liikmesriigid õpivad loodetavasti kriisi õppetundidest, nimelt et tasakaalustatud eelarve ja tugeva eelarvedistsipliini tulemuseks on madalamad rahastamiskulud finantsturgudel ning et statistiliste aruannete ausus on oluline jätkuva turu usalduse jaoks. Põhimõtteliselt on tugev euroala ja euro ülemaailmse valuutana meie huvides. Uued eeskirjad peavad tagama, et see muudetaks tugevamaks ja jätkusuutlikumaks."@et5
"Arvoisa puhemies, huomaan olevani hankalassa asemassa tässä keskustelussa, koska mielestäni vahvat finanssipolitiikan säännöt ovat välttämättömiä vahvan valuutan ja vahvan talouden kannalta. Mielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen. Rahaliitto olisi aina ollut vaikea kysymys ilman merkittäviä askelia kohti talousliittoa. Juuri tämän jälkimmäisen vaatimuksen takia en usko Yhdistyneen kuningaskunnan koskaan liittyvän euroalueeseen. Poliittinen ryhmäni täällä parlamentissa pitää kansallista itsemääräämisoikeutta talouspolitiikkaa koskevista päätöksistä perusperiaatteena. Jos kaikki kuusi mietintöä määräyksineen koskisivat vain euroaluetta, voisimme tukea aktiivisemmin euroryhmää sen päätöksessä vahvistaa periaatteita, jotka tukevat sen rahaliittoa. Jos kaikki euroa käyttävät jäsenvaltiot haluavat vahvistaa ja syventää talouspolitiikoidensa koordinointia, sen pitäisi olla heidän päätöksensä. Yhdistynyt kuningaskunta ja muut euroalueen ulkopuoliset maat haluavat olla hyviä naapureita. Emme kuitenkaan voi hyväksyä pyrkimyksiä velvoittaa euroalueeseen kuulumattomat maat tavoitteisiin ja menettelyihin, jotka on laadittu talouspolitiikan yhtenäistämiseksi. En halua, että euroalueen vaikeudet pitkittyvät, mutta ECR-ryhmä ei voi kannattaa sellaista EU:n lainsäädäntöä, jolla siirretään vielä lisää toimivaltaa pois kansallisilta hallituksilta, jotka tällä hetkellä eivät kuulu euroalueeseen. Kaikki jäsenvaltiot ovat toivottavasti ottaneet opikseen kriisistä sen, että tasapainoinen talousarvio ja julkisen talouden tiukka kurinalaisuus palkitaan alhaisemmilla rahoituskustannuksilla rahoitusmarkkinoilla ja että rehellisyys tilastotietojen ilmoittamisessa on välttämätöntä markkinoiden luottamuksen jatkumisen kannalta. Pohjimmiltaan vahva euroalue ja euro maailmanvaluuttana ovat meidän kaikkien etujen mukaisia. Uusien määräysten on varmistettava, että siitä tulee vahvempi ja kestävämpi."@fi7
"Monsieur le Président, je me trouve moi-même dans une situation difficile dans ce débat, car j’estime que des règles budgétaires strictes sont nécessaires si l’on veut une monnaie et une économie fortes. C’est, je crois, la raison fondamentale pour laquelle mon pays n’a pas rejoint la zone euro. L’union monétaire a toujours semblé difficile sans des mesures importantes en faveur d’une union économique, et à cause de cette dernière exigence, je ne pense pas que le Royaume-Uni rejoindra un jour l’euro. Pour mon groupe politique ici, au Parlement, la souveraineté nationale en matière de décisions concernant la politique économique est un principe fondamental. Si ces six rapports et les règles qu’ils préconisent ne s’appliquent qu’à la zone euro, nous pourrions alors soutenir plus activement l’Eurogroupe dans sa décision de renforcer les principes qui sous-tendent son union monétaire. Si tous les États membres qui utilisent l’euro désirent renforcer et approfondir la coordination de leurs politiques économiques, alors cela devrait être leur décision. Le Royaume-Uni, ainsi que d’autres pays n’appartenant pas à la zone euro, souhaite des rapports de bon voisinage. Toutefois, les tentatives de lier ceux d’entre nous qui ne font pas partie de la zone euro avec des objectifs et des processus destinés à harmoniser la politique économique sont inacceptables. Je ne souhaite pas voir la zone euro aux prises avec des difficultés prolongées, mais le groupe ECR ne peut pas soutenir une législation de l’UE qui enlève de nouveaux pouvoirs aux gouvernements nationaux situés à l’extérieur de la zone euro. Tous les États membres auront, je l’espère, tiré les leçons de la crise, à savoir qu’un budget équilibré et une discipline budgétaire stricte sont récompensés par des coûts de financement plus faibles sur les marchés financiers, et que l’honnêteté dans les rapports statistiques est capitale si l’on veut que la confiance subsiste sur les marchés. De manière fondamentale, une zone euro forte ainsi que le statut de monnaie mondiale de l’euro sont dans notre intérêt à tous. De nouvelles règles doivent faire en sorte qu’il soit plus fort et plus viable."@fr8
"Elnök úr! Nehéz helyzetben vagyok ebben a vitában, mert meggyőződésem, hogy az erős valutához és az erős gazdasághoz erős költségvetési szabályok kellenek. Azt hiszem, ez volt az alapvető oka annak, hogy országom nem csatlakozott az euróhoz. A monetáris unió mindig is nehéz a gazdasági unió felé tett jelentős lépések nélkül, és ez utóbbi követelmény az oka annak, hogy az Egyesült Királyság szerintem soha nem fog csatlakozni az euróhoz. Az itteni parlamenti képviselőcsoportom számára a gazdaságpolitikára vonatkozó döntésekkel kapcsolatos nemzeti szuverenitás alapvető elv. Ha mind a hat jelentés és a bennük foglalt szabályok csak az euróövezetre vonatkoznának, aktívabban támogathatnánk az eurócsoport tagjait abban a döntésükben, hogy megerősítik a monetáris uniójukat alátámasztó elveket. Ha az eurót használó összes tagállam meg kívánja erősíteni és el kívánja mélyíteni gazdaságpolitikáik összehangolását, ez az ő saját döntésük. Az Egyesült Királyság és a többi euróövezeten kívüli ország jó szomszéd szeretne lenni. Az arra irányuló kísérletek azonban, hogy a gazdaságpolitika harmonizálására irányuló célokat és folyamatokat ránk nézve az euróövezeten kívül is kötelezővé tegyék, elfogadhatatlanok. Nem szeretném, ha elhúzódnának az euróövezet nehézségei, de az ECR nem támogathat olyan uniós jogszabályt, amely további hatásköröket vesz el a jelenleg az euróövezeten kívüli nemzeti kormányoktól. Remélhetőleg az összes tagállam levonta a válság tanulságait, nevezetesen azt, hogy a kiegyensúlyozott költségvetést és az erős költségvetési fegyelmet a pénzpiacokon alacsonyabb finanszírozási költségekkel jutalmazzák, és hogy a piac bizalmának fenntartásához elengedhetetlen a statisztikai jelentések őszintesége. Alapvetően mindannyiunk érdeke az erős euróövezet és az euró mint világvaluta. Új szabályoknak kell biztosítaniuk, hogy ez erősebbé és fenntarthatóbbá váljon."@hu11
"Signor Presidente, mi trovo in una posizione difficile nell’ambito della discussione, in quanto ritengo che norme fiscali severe siano necessarie per una moneta e un’economia forti. Credo sia stata questa la ragione principale alla base del rifiuto del mio paese di aderire all’euro. L’unione monetaria non poteva che arenarsi in assenza di misure significative che conducessero all’unione economica, ed è quest’ultimo requisito che mi fa affermare che non credo che il Regno Unito aderirà mai all’euro. Per il gruppo politico cui appartengo qui in Parlamento, la sovranità nazionale per le decisioni di politica economica è un principio fondamentale. Se tutte e sei le relazioni e le loro norme si applicassero solamente alla zona dell’euro, potremmo sostenere più attivamente l’Eurogruppo nella sua decisione di rafforzare i principi che sottendono alla loro unione monetaria. Se tutti gli Stati membri che usano l’euro vogliono rafforzare e approfondire il coordinamento delle loro politiche economiche, dovrebbe essere una loro decisione. Il Regno Unito e altri paesi non dell’area dell’euro vogliono essere dei buoni vicini. Tuttavia, i tentativi di vincolare noi paesi non appartenenti alla zona dell’euro a obiettivi e processi tesi ad armonizzare la politica economica sono inaccettabili. Non mi auguro di vedere la zona dell’euro dibattersi in una situazione di difficoltà permanente, ma il gruppo ECR non può avallare una legislazione comunitaria che sottrae ulteriori poteri ai governi nazionali che attualmente non appartengono alla zona dell’euro. Si spera che tutti gli Stati membri abbiano fatto propri gli insegnamenti della crisi, vale a dire che un bilancio equilibrato e una disciplina fiscale forte vengono premiati con costi più bassi di finanziamento nei mercati finanziari, e che l’onestà nella rendicontazione statistica è essenziale per una fiducia continua dei mercati. In sostanza, una zona dell’euro forte e l’euro come valuta globale sono assolutamente nel nostro interesse. Occorrono nuove regole per garantire che tale moneta diventi più forte e più sostenibile."@it12
"Pone pirmininke, šiose diskusijose aš atsidūriau sudėtingoje padėtyje, nes manau, kad, norint turėti tvirtą valiutą ir stiprią ekonomiką, reikia tvirtų finansinių taisyklių. Mano nuomone, tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios mano valstybė prie euro zonos neprisijungė. Pinigų sąjunga visuomet sudėtinga, jei nėra reikšmingų žingsnių, siekiant ekonominės sąjungos, ir būtent dėl pastarojo reikalavimo aš manau, kad JK euro neįsives niekada. Mano frakcijos čia, Parlamente, pagrindinis principas yra nacionalinio suvereniteto viršenybė prieš sprendimus dėl ekonominės politikos. Jei visi šeši pranešimai ir jų taisyklės taikomi tik euro zonai, mes galėtume aktyviau palaikyti Euro grupę dėl jų sprendimo stiprinti pagrindinius pinigų sąjungos principus. Jei visos valstybės narės, kurios naudoja eurą, nori sustiprinti ir pagilinti savo ekonominės politikos derinimą, jų teisė dėl to nuspręsti. JK ir kitos euro zonai nepriklausančios valstybės nori būti geros kaimynės. Tačiau bandymai pririšti mus, nepriklausančius euro zonai, tikslais ir procesais, kurie skirti ekonominei politikai suderinti, yra nepriimtini. Nenoriu stebėti, kaip euro zonoje tęsiasi sunkumai, tačiau ECR negali palaikyti ES teisės aktų, kuriais atimamos bet kokios tolesnės galios iš šiuo metu tai euro zonai nepriklausančių valstybių nacionalinių vyriausybių. Tikėkimės, kad visos valstybės narės išmoko krizės suteiktas pamokas, būtent, kad už subalansuotą biudžetą ir finansinę drausmę atlyginama mažesnėmis finansavimo kainomis finansų rinkose ir kad sąžiningumas teikiant statistines ataskaitas yra būtinas, norint, kad ir toliau rinkoje būtų pasitikėjimas. Iš esmės mes visi esame suinteresuoti stipria euro zona ir euro kaip pasauline valiuta. Naujomis taisyklėmis reikia užtikrinti, kad ji būtų stiprinama ir didinamas jos tvarumas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šajās debatēs es esmu grūtā situācijā, jo uzskatu, ka stingri noteikumi finanšu jomā ir nepieciešami stiprai valūtai un stiprai ekonomikai. Tas, manuprāt, bija galvenais iemesls, kāpēc mana valsts nav pievienojusies eiro zonai. Monetārajā savienībā vienmēr rodas grūtības, ja nav bijis būtisku pasākumu ekonomikas savienības virzienā, un šī ir pēdējā prasība, kas nozīmē, manuprāt, ka diez vai Apvienotā Karaliste kādreiz pievienosies eiro zonai. Manai politiskajai grupai Parlamentā valsts suverenitāte ir pamatprincips lēmumu pieņemšanā ekonomikas politikas jomā. Ja visi seši ziņojumi un tajos ietvertie noteikumi būtu attiecināmi tikai uz eiro zonu, mēs varētu daudz aktīvāk atbalstīt eirogrupu sakarā ar tās lēmumu stiprināt tos principus, kas atbalsta šo monetāro savienību. Ja visas dalībvalstis, kas izmanto eiro, vēlas stiprināt un padziļināt viņu ekonomikas politikas koordināciju, tad tam jābūt šo valstu lēmumam. Lielbritānija un citas valstis, kas nav eiro zonā, grib būt labi kaimiņi. Taču centieni piesaistīt tos no mums, kuri ir ārpus eiro zonas, ekonomikas politikas harmonizācijas mērķiem un procesiem, ir nepieņemami. Es nevēlos redzēt eiro zonu, kurā turpinās grūtības, taču ECR nevar atbalstīt ES likumdošanu, kas atņem ārpus eiro zonas esošo valstu nacionālām valdībām visas pārējas tiesības. Cerēsim, ka visas dalībvalstis ir apguvušas krīzes mācību, proti, atzīs, ka sabalansēts budžets un stingra disciplīna finanšu jomā rada mazākas finansējuma izmaksas finanšu tirgū un ka statistikas ziņojumu godīgums ir būtisks tam, lai tirgum varētu uzticēties arī turpmāk. Būtībā stipra eiro zona un eiro kā globāla valūta ir mūsu visu interesēs. Jaunajiem noteikumiem jānodrošina to stiprināšana un lielāka ilgtspēja."@lv13
"Mr President, I find myself in a difficult position in this debate as I believe that strong fiscal rules are necessary for a strong currency and a strong economy. This, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro. Monetary union was always going to be difficult without significant steps towards economic union and it is this latter requirement which means I do not think the UK will ever join the euro. For my political group here in Parliament, national sovereignty over decisions on economic policy is a fundamental principle. If all six of these reports and their rules only apply to the euro zone, we would be able to more actively support the Euro Group in their decision to strengthen the principles that underpin their monetary union. If all the Member States who use the euro want to strengthen and deepen the coordination of their economic policies, then that should be their decision. The UK and other non-euro-zone countries want to be good neighbours. However, attempts to bind those of us outside the euro zone with targets and processes designed to harmonise economic policy are unacceptable. I do not wish to see the euro zone in prolonged difficulty, but the ECR cannot support EU legislation that transfers any further powers away from national governments who are currently outside of that euro zone. All Member States will hopefully have learned the lessons of the crisis, namely that a balanced budget and strong fiscal discipline are rewarded by lower funding costs in the financial markets, and that honesty in statistical reporting is essential for continued market confidence. Fundamentally, a strong euro zone and the euro as a global currency are in all of our interests. New rules need to ensure it is made stronger and more sustainable."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zit in een lastig parket in dit debat, omdat ik ervan overtuigd ben dat strenge begrotingsregels noodzakelijk zijn voor een sterke munt en een sterke economie. Dat is, geloof ik, de voornaamste reden geweest waarom mijn land zich niet bij de euro heeft aangesloten. Een monetaire unie zou altijd moeilijk zijn zonder belangrijke stappen richting een economische unie, en juist vanwege deze laatste eis denk ik niet dat het Verenigd Koninkrijk zich ooit bij de euro zal aansluiten. Voor mijn fractie hier in het Parlement is nationale soevereiniteit inzake beslissingen over het economisch beleid een grondbeginsel. Als al deze zes verslagen en hun regels alleen op de eurozone van toepassing waren, dan zouden we de eurogroep actiever in haar besluit kunnen steunen om de beginselen te versterken die aan haar monetaire unie ten grondslag liggen. Als alle lidstaten die de euro gebruiken de coördinatie van hun economisch beleid willen versterken en verdiepen, dan hoort dat hun beslissing te zijn. Het Verenigd Koninkrijk en andere landen die niet tot de eurozone behoren, willen goede buren zijn. Pogingen om degenen van ons die buiten de eurozone liggen vast te leggen op doelen en processen die zijn bedoeld om het economisch beleid te harmoniseren, zijn echter onacceptabel. Ik wil niet graag dat de eurozone nog lang in de problemen zit, maar de ECR kan geen EU-wetgeving steunen die nog meer bevoegdheden wegneemt bij de nationale regeringen die nu buiten die eurozone liggen. Alle lidstaten zullen hopelijk de lessen van de crisis hebben geleerd, namelijk dat een evenwichtige begroting en sterke begrotingsdiscipline worden beloond met lagere financieringskosten op de financiële markten, en dat een eerlijke verslaglegging over de cijfers van essentieel belang is voor het voortgezette vertrouwen van de markt. Het is nu eenmaal zo dat een sterke eurozone met de euro als wereldmunt in ons aller belang is. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat zij sterker en duurzamer wordt gemaakt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Debata ta stawia mnie w trudnym położeniu, gdyż moim zdaniem ostre zasady budżetowe są warunkiem koniecznym silnej waluty i silnej gospodarki. Moim zdaniem był to fundamentalny powód, dla którego mój kraj nie przystąpił do euro. Unia walutowa musiała być trudnym przedsięwzięciem bez wyraźnych kroków w kierunku unii gospodarczej, a sądzę, że ten drugi wymóg oznacza, iż Wielka Brytania nigdy nie przystąpi do euro. Z punktu widzenia mojej grupy politycznej w Parlamencie suwerenność narodowa w kwestiach polityki gospodarczej jest zasadą fundamentalną. Jeżeli wszystkich sześć sprawozdań wraz z ich zasadami dotyczyłoby tylko strefy euro, bylibyśmy w stanie aktywniej wesprzeć tę grupę krajów w decyzji o wzmocnieniu zasad leżących u podstaw ich unii walutowej. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie korzystające z euro chcą wzmocnić i pogłębić koordynację swojej polityki gospodarczej, decyzja należy do nich. Wielka Brytania i inne kraje spoza strefy euro pragną być dobrymi sąsiadami. Nie do przyjęcia są jednak próby związania krajów spoza strefy euro celami i procesami służącymi harmonizacji polityki gospodarczej. Nie chciałabym być świadkiem przedłużających się trudności strefy euro, ale grupa ECR nie może poprzeć prawodawstwa UE, które zabierze kolejne uprawnienia rządom krajów pozostających obecnie poza strefą euro. Wszystkie państwa członkowskie wyciągnęły, jak mam nadzieję, lekcje z kryzysu: zbilansowany budżet i silna dyscyplina fiskalna przynoszą korzyści w postaci niższych kosztów finansowania na rynkach finansowych, a rzetelne sprawozdawstwo statystyczne jest warunkiem niezbędnym utrzymania zaufania rynków. Podstawową kwestią jest to, że silna strefa euro oraz euro jako waluta globalna są w naszym wspólnym interesie. Nowe zasady muszą wzmocnić euro i uczynić tę walutę trwalszą."@pl16
"Senhor Presidente, encontro-me numa situação difícil neste debate porque entendo que são necessárias regras orçamentais fortes para uma moeda forte e para uma economia forte. Este foi, creio, o motivo fundamental pelo qual o meu país não aderiu ao euro. A união monetária seria sempre difícil sem passos significativos para uma união económica, e é este requisito que, a meu ver, impedirá sempre o Reino Unido de aderir ao euro. Para o meu grupo político aqui no Parlamento, a soberania nacional sobre as decisões em matéria de política económica constitui um princípio fundamental. Se estes seis relatórios e as regras se aplicarem apenas à área do euro, poderemos apoiar mais activamente o Eurogrupo na sua decisão de reforçar os princípios que sustentam a sua união monetária. Se todos os Estados­Membros que utilizam o euro quiserem reforçar e aprofundar a coordenação das suas políticas económicas, essa deverá ser a nossa decisão. O Reino Unido e outras regiões que não pertencem à área do euro desejam ser bons vizinhos. Contudo, as tentativas de associar aqueles que, como nós, estão fora da área do euro a objectivos e processos destinados a harmonizar a política económica são inaceitáveis. Não pretendo ver a área do euro atravessar dificuldades prolongadas, mas o ECR não pode apoiar legislação da UE que retire mais poderes aos governos nacionais que estão actualmente fora dessa área do euro. Espero que todos os Estados­Membros tenham aprendido as lições da crise, nomeadamente a de que um orçamento equilibrado e uma disciplina orçamental forte são recompensados pela diminuição dos custos de financiamento nos mercados financeiros e que a honestidade nos relatórios estatísticos é essencial para uma confiança contínua dos mercados. Fundamentalmente, uma área do euro forte e o euro enquanto moeda global são do interesse de todos nós. As novas regras têm de assegurar que eles passem a ser mais fortes e mais sustentáveis."@pt17
"Dle președinte, mă aflu într-o poziție dificilă în această dezbatere, deoarece cred că pentru o monedă puternică și pentru o economie puternică sunt necesare norme fiscale puternice. Acesta, cred eu, a fost motivul esențial pentru care țara mea nu a aderat la moneda euro. O uniune monetară a fost dintotdeauna dificil de realizat fără pașii semnificativi către o uniune economică și din cauza acestei din urmă cerințe, nu cred că Regatul Unit va adera vreodată la zona euro. Pentru grupul politic al Parlamentului din care fac parte, suveranitatea națională asupra deciziilor privind politica economică este un principiu fundamental. Dacă toate aceste șase rapoarte și normele pe care le prevăd se aplică doar zonei euro, am putea să oferim un sprijin mai activ Eurogrupului în luarea deciziei de a consolida principiile care stau la baza uniunii monetare. Dacă toate statele membre care utilizează moneda euro doresc consolidarea și aprofundarea coordonării politicilor economice, atunci aceasta ar trebui să fie decizia lor. Regatul Unit și alte state care nu fac parte din zona euro doresc să fie vecini buni. Cu toate acestea, sunt inacceptabile încercările de a-i obliga pe aceia dintre noi care se află în afara zonei euro să respecte obiective și procese destinate să armonizeze politica economică. Nu îmi doresc să văd că zona euro se confruntă cu o dificultate prelungită, dar ECR nu poate susține legislația UE care transferă orice alte competențe de la guvernele naționale aflate în prezent în afara zonei euro. Să sperăm că toate statele membre au învățat lecțiile crizei, și anume că un buget echilibrat și o disciplină fiscală puternică sunt recompensate prin costuri de finanțare mai reduse pe piețele financiare și că sinceritatea în raportările statistice este esențială pentru continuarea încrederii piețelor. În esență, este în interesul nostru al tuturor să existe o zonă euro puternică și ca moneda euro să devină o monedă globală. Noile norme trebuie să asigure transformarea acesteia într-o monedă mai puternică și mai durabilă."@ro18
"V tejto rozprave sa ocitám v zložitej pozícii, pretože sa domnievam, že silné fiškálne pravidlá sú potrebné pre silnú menu a silné hospodárstvo. Myslím si, že práve to bola hlavná príčina, prečo naša krajina nevstúpila do eurozóny. Menová únia bude vždy náročná bez výrazných krokov smerujúcich k hospodárskej únii a práve pre túto požiadavku na hospodársku úniu sa podľa mňa Spojené kráľovstvo nikdy nestane členom eurozóny. Pre našu politickú skupinu tu v Parlamente je podstatnou zásadou národná suverenita pri rozhodnutiach o hospodárskej politike. Ak by všetkých šesť týchto správ a ich pravidlá platili len pre eurozónu, mohli by sme aktívnejšie podporiť Euroskupinu pri rozhodovaní o posilnení zásad, ktoré sú základom ich menovej únie. Ak všetky členské štáty, ktoré používajú euro, chcú posilniť a prehĺbiť koordináciu svojich hospodárskych politík, malo by to byť ich rozhodnutie. Spojené kráľovstvo a ostatné krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, chcú byť dobrými susedmi. Pokusy o zaviazanie tých z nás, ktorí sme mimo eurozóny, cieľmi a procesmi navrhnutými na harmonizáciu hospodárskej politiky, sú však neprípustné. Neprajem eurozóne tieto pretrvávajúce ťažkosti, ale skupina ECR nemôže podporiť právny predpis EÚ, ktorý presúva akékoľvek ďalšie právomoci z národných vlád krajín, ktoré sú momentálne mimo tejto eurozóny. Dúfajme, že si všetky členské štáty z krízy vzali ponaučenie, a to že vyvážený rozpočet a silná fiškálna disciplína sú odmenené nižšími nákladmi na financovanie na finančných trhoch a že čestnosť v štatistických výkazoch je základom trvalej dôvery trhov. Silná eurozóna a euro ako celosvetová mena sú v zásade v záujme nás všetkých. Nové pravidlá musia zaistiť, že bude silnejšia a udržateľnejšia."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da sem v tej razpravi v težkem položaju, saj verjamem, da so močna fiskalna pravila nujna za močno valuto in močno gospodarstvo. Menim, da je bil to temeljni razlog, zakaj se moja država ni pridružila evru. Monetarna unija je bila vedno težko izvedljiva brez pomembnih korakov v smeri gospodarske unije in zaradi te slednje zahteve menim, da se Združeno kraljestvo ne bo nikoli pridružilo evru. Za mojo politično skupino tu v Parlamentu je nacionalna neodvisnost glede odločitev o gospodarski politiki temeljno načelo. Če bi vseh šest poročil in njihovih pravil veljalo le za območje evra, bi lahko dejavno podprli evropskupino pri njihovi odločitvi za krepitev načel, ki podpirajo njihovo monetarno unijo. Če želijo vse države članice, ki uporabljajo evro, krepiti in poglobiti usklajevanje svojih gospodarskih politik, potem bi morala biti to njihova odločitev. Združeno kraljestvo in druge države, ki niso članice območja evra, želijo biti dobre sosede. Vendar pa niso sprejemljivi poskusi, da se zavezuje tiste, ki smo zunaj območja evra, s cilji in postopki, oblikovanimi za usklajevanje gospodarske politike. Ne želim, da bi se težave območja evra podaljšale, a ECR ne more podpreti zakonodaje EU, ki prenaša dodatne pristojnosti stran od nacionalnih vlad, ki so zdaj zunaj območja evra. Upamo, da bodo vse države članice izvlekle nauke iz te krize, namreč, da sta uravnotežen proračun in močna fiskalna disciplina nagrajena z nižjimi stroški financiranja na finančnih trgih in da je poštenost pri statističnem poročanju bistvena za stalno tržno zaupanje. V osnovi sta močno območje evra in evro kot svetovna valuta v interesu vseh nas. Nova pravila morajo zagotoviti, da se bosta okrepila in postala bolj trajnostna."@sl20
"Herr talman! Själv befinner jag mig i en svår situation i denna debatt eftersom jag anser att hårda finansbestämmelser är nödvändiga för en stark valuta och en stark ekonomi. Jag anser att detta var det grundläggande skälet till att mitt land inte anslöt sig till euron. Förutsättningarna för valutaunionen skulle alltid vara dåliga utan betydande steg mot en ekonomisk union, och det är det sistnämnda som gör att jag inte tror att Storbritannien någonsin kommer att ansluta sig till euron. För min politiska grupp här i parlamentet är nationell suveränitet i beslut som rör den ekonomiska politiken en grundläggande princip. Om alla sex av dessa betänkanden och bestämmelserna i dessa bara gäller för euroområdet skulle vi mer aktivt kunna stödja Eurogruppen i sina beslut om att stärka de principer som valutaunionen vilar på. Om alla de medlemsstater som använder euron vill förbättra och utöka samordningen av sin ekonomiska politik bör det i sådana fall vara upp till dem att avgöra detta. Storbritannien och länderna utanför euroområdet vill vara goda grannar. Det är dock oacceptabelt att man försöker förbinda de av oss som står utanför euroområdet med mål och förfaranden för att harmonisera den ekonomiska politiken. Jag vill inte att euroområdet ska befinna sig i svårigheter längre, men ECR kan inte stödja EU-lagstiftning som tar bort eventuella framtida befogenheter från de nationella parlament som för närvarande står utanför euroområdet. Alla medlemsstater kommer förhoppningsvis att ha dragit lärdom av krisen, nämligen att en balanserad budget och en hård budgetdisciplin lönar sig i form av lägre finansieringskostnader på finansmarknaderna och att ärlighet när det gäller statistiska uppgifter är nödvändigt för ett fortsatt marknadsförtroende. När allt kommer omkring är ett starkt euroområde och euron som en global valuta i allas intresse. Nya bestämmelser måste säkerställa att det blir starkare och mer hållbart."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kay Swinburne (ECR ). -"18,20,15,14,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph