Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-180-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-180-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Wirtschaftsregierung fordern wir auch in unserem Programm zur Europawahl 2009. Allerdings unterscheiden sich unsere Vorstellungen, die wir als Linke von einer Wirtschaftsregierung haben, deutlich von dem, was das Paket der das jetzt auf den Tisch gelegt worden ist, beinhaltet. Wirtschaftsregierung, das heißt für uns, der Wirtschaft klare Regeln vorzugeben und Grenzen zu ziehen. Das heißt für uns zum Beispiel die Unterbindung von Lohndumping, von Steuerdumping oder das Festlegen sozialer Mindeststandards, um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterbinden. Und natürlich bedeutet Wirtschaftsregierung für uns auch eine effiziente Regulierung der Finanzmärkte. Davon ist in dem Paket der nichts zu finden. Vielmehr erweckt das Paket in der jetzt vorliegenden Fassung den Eindruck, dass es vor allem unter dem Druck der Rating-Agenturen auf die südeuropäischen Euro-Staaten zustande gekommen ist. Es etabliert, wie am Beispiel Griechenlands, Portugals und Spaniens schon jetzt abzulesen ist, eine radikale Sparpolitik mit schwer absehbaren Folgen für die Zukunft des europäischen Projekts insgesamt. Die radikale Sparpolitik treibt zurzeit Bürger und Bürgerinnen in Griechenland, in Portugal, in Spanien, aber auch in nordeuropäischen Ländern zurück in einen in Europa längst überwunden geglaubten unseligen Nationalismus. Die durchaus berechtigten Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Kommissionsvorschlägen, die im Ausschuss für Wirtschaft und Währung ausgearbeitet worden sind und über die dort abgestimmt worden ist – insbesondere im Bericht von Elisa Ferreira –, sind unter dem Druck des Rates weitgehend wieder gestrichen und zusammengedampft worden. Gänzlich inakzeptabel ist aus unserer Sicht die Streichung der delegierten Rechtsakte im Bericht Ferreira. Damit hat das Europäische Parlament zukünftig keinen Einfluss mehr auf die Umgehensweise mit makroökonomischen Ungleichgewichten. Dies bleibt der Kommission vorbehalten. Mit Demokratie hat das wenig zu tun und noch weniger mit einem sozialen und zukunftsfähigen Europa! Aus unserer Sicht ist das Paket der zumindest in der vorliegenden Form – die falsche Antwort auf die Krise, mit der wir es zu tun haben. Deshalb werden wir dem Paket in der vorliegenden Form auch nicht zustimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, i my jsme ve svém programu pro evropské volby v roce 2009 žádali zavedení správy ekonomických záležitostí. Představy levice o správě ekonomických záležitostí se však liší od balíku, který máme v tuto chvíli před sebou. Správa ekonomických záležitostí pro nás znamená stanovení jasných pravidel pro ekonomiku a vymezení hranic. Domníváme se například, že to znamená zákaz mzdového a daňového dumpingu nebo stanovení minimálních standardů, aby se zabránilo narušení spravedlivé soutěže na pracovním trhu. Správa ekonomických záležitostí pro nás také přirozeně znamená účinnou regulaci finančních trhů. V balíku správy ekonomických záležitostí nic takového nenalezneme. Stávající podoba balíku namísto toho vyvolává dojem, že vznikla především jako výsledek nátlaku vyvíjeného ratingovými agenturami na státy eurozóny v jižní Evropě. Jak je již nyní vidět na příkladu Řecka, Portugalska nebo Španělska, zavádí radikální úsporná opatření, jejichž dopady na budoucnost celého evropského projektu je těžké předvídat. Tato radikální úsporná opatření občany Řecka, Portugalska a Španělska, ale také ty ze severoevropských zemí, v současnosti přivádí zpět k neuváženému nacionalismu, o němž jsme si mysleli, že byl v Evropě už dávno poražen. Tolik potřebná vylepšení původních návrhů Komise, která vypracoval Hospodářský a měnový výbor a o nichž jsme zde hlasovali – zejména ve zprávě paní Ferreirové – byla pod nátlakem Rady z větší části opět odstraněna a zmírněna. Odstranění aktů v přenesené pravomoci ze zprávy paní Ferreirové je podle našeho názoru naprosto nepřijatelné. Výsledkem je to, že Evropský parlament už nemá na řešení případů makroekonomické nerovnováhy vůbec žádný vliv. Ten je vyhrazen Komisi. Málo se to podobá demokracii, a tím méně sociální Evropě, schopné čelit budoucnosti. Domníváme se, že balík správy ekonomických záležitostí – přinejmenším ve své stávající podobě – není správnou odpovědí na krizi, kterou se zabýváme. Proto balík v jeho stávající podobě nepodpoříme."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vi opfordrede også til økonomisk styring i vores program ved valget til Europa-Parlamentet i 2009. De forestillinger, vi her på venstrefløjen har om økonomisk styring, er imidlertid noget anderledes end dem, der indgår i den pakke om økonomisk styring, der her er til forhandling. For os betyder økonomisk styring, at der fastsættes klare bestemmelser for økonomien og sættes grænser. Vi mener f.eks., at det medfører forbud mod løn- og skattedumping, eller at der fastsættes minimumskrav for at forhindre konkurrenceforvridning på arbejdsmarkedet. For os betyder økonomisk styring selvfølgelig også effektiv regulering af de finansielle markeder. Intet af dette er at finde i pakken om økonomisk styring. I stedet får man det indtryk, at den aktuelle version af den økonomiske styringspakke hovedsagelig er blevet til som et resultat af kreditvurderingsinstitutternes pres på eurolandene i Sydeuropa. Som det allerede kan ses af eksempler fra Grækenland, Portugal og Spanien, fastlægger den en radikal sparepolitik, som har konsekvenser, der er vanskelige at forudsige for det europæiske projekt som helhed. Denne radikale sparepolitik er for tiden ved at drive borgere i Grækenland, i Portugal og i Spanien, men også i de Nordeuropæiske lande, ud i en uovervejet nationalisme, som vi troede, Europa havde overvundet for længe siden. De tiltrængte forbedringer af Kommissionens oprindelige forslag, som blev udarbejdet af Økonomi- og Valutaudvalget og vedtaget der – navnlig i fru Ferreiras betænkning – er for de flestes vedkommende blevet fjernet igen og nedtonet under pres fra Rådet. Efter vores mening er det fuldstændig uacceptabelt, at de delegerede retsakter i fru Ferreiras betænkning er blevet fjernet. Parlamentet har således ikke længere indflydelse på, hvordan makroøkonomiske ubalancer håndteres. Det er forbeholdt Kommissionen. Dette ligner ikke ret meget demokrati og endnu mindre et socialt Europa, som er rustet til at møde fremtiden. Efter vores mening er den økonomiske styringspakke – i hvert fald i sin nuværende form – det forkerte svar på den krise, vi beskæftiger os med. Derfor vil vi ikke støtte pakken i dens nuværende form."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εμείς ζητήσαμε οικονομική διακυβέρνηση στο πρόγραμμά μας για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009. Ωστόσο, οι ιδέες που έχουμε εμείς στην Αριστερά σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση διαφέρουν από εκείνες που περιέχονται στη δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Κατά την άποψή μας, οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει καθορισμός σαφών κανόνων για την οικονομία και καθορισμός ορίων. Για παράδειγμα, θεωρούμε πως αυτό σημαίνει απαγόρευση του μισθολογικού ντάμπινγκ και του φορολογικού ντάμπινγκ ή καθορισμό ελάχιστων προτύπων για να σταματήσει η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Φυσικά, για εμάς οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει επίσης αποτελεσματική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τίποτα από αυτά δεν περιέχεται στη δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, η τρέχουσα έκδοση της δέσμης δημιουργεί την εντύπωση ότι προέκυψε κυρίως λόγω των πιέσεων που άσκησαν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης στη νότια Ευρώπη. Όπως μπορούμε ήδη να δούμε από τα παραδείγματα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, θεσπίζει μια πολιτική ριζικής λιτότητας, η οποία έχει συνέπειες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος συνολικά. Η εν λόγω πολιτική ριζικής λιτότητας κάνει τους πολίτες της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, αλλά επίσης και εκείνους των χωρών της βόρειας Ευρώπης, να επιστρέψουν σε έναν μη ορθό εθνικισμό, ο οποίος θεωρούσαμε πως είχε προ πολλού εξαφανιστεί από την Ευρώπη. Οι ιδιαίτερα απαραίτητες βελτιώσεις στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, τις οποίες επεξεργάστηκε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και οι οποίες ψηφίστηκαν στο πλαίσιό της –συγκεκριμένα στην έκθεση της κ. Ferreira– καταργήθηκαν και πάλι σε μεγάλο βαθμό και μετριάστηκαν υπό την πίεση του Συμβουλίου. Κατά την άποψή μας, η κατάργηση των κατ’ εξουσιοδότηση νομικών πράξεων από την έκθεση Ferreira είναι απολύτως απαράδεκτη. Ως αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πλέον καμία επιρροή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό ανατίθεται στην Επιτροπή. Μοιάζει ελάχιστα με δημοκρατία και ακόμα λιγότερο με μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει το μέλλον. Κατά την άποψή μας, η δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης –με την παρούσα μορφή της τουλάχιστον– συνιστά λάθος απάντηση στην κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα υποστηρίξουμε τη δέσμη προτάσεων υπό την παρούσα μορφή της."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we, too, call for economic governance in our programme for the European elections in 2009. However, the ideas that we on the left have of economic governance differ from those contained in the economic governance package that is currently on the table. For us, economic governance means laying down clear rules for the economy and setting boundaries. For example, we feel that this means banning wage dumping and tax dumping, or setting minimum standards to stop competition being distorted on the labour market. Naturally, for us economic governance also means effective regulation of the financial markets. None of this is to be found in the economic governance package. Instead, the current version of the package gives one the impression that it has come about mainly as a result of the pressure exerted by the credit rating agencies on the euro states of southern Europe. As can already be seen from the examples of Greece, Portugal and Spain, it establishes a radical austerity policy which has consequences that are hard to predict for the future of the European project as a whole. This radical austerity policy is currently driving citizens of Greece, of Portugal and of Spain, but also those of northern European countries, back into an ill-judged nationalism that we thought had long since been vanquished in Europe. The much-needed improvements on the Commission’s original proposals that were elaborated in the Committee on Economic and Monetary Affairs and voted through there – particularly in Mrs Ferreira’s report – have been largely removed again and toned down under pressure from the Council. In our view, the removal of the delegated legal acts from the Ferreira report is entirely unacceptable. As a result, the European Parliament no longer has any influence over how macroeconomic imbalances are dealt with. This is reserved for the Commission. It bears little resemblance to democracy, and still less to a social Europe that is equipped to face the future. In our view, the economic governance package – at least in its present form – is the wrong answer to the crisis with which we are dealing. That is why we will not be supporting the package in its present form."@en4
"Señor Presidente, Señorías, también nosotros pedimos gobernanza económica en nuestro programa para las elecciones europeas en 2009. Sin embargo, las ideas que en la izquierda tenemos de la gobernanza económica difieren de las que figuran en el paquete de gobernanza económica que está actualmente sobre la mesa. Para nosotros, la gobernanza económica significa establecer normas claras para la economía y fijar límites. Por ejemplo, creemos que esto implica prohibir el salarial y el fiscal, o establecer unas normas mínimas para impedir que la competencia se distorsione en el mercado laboral. Naturalmente, para nosotros, la gobernanza económica también conlleva una regulación efectiva de los mercados financieros. Nada de esto figura en el paquete de gobernanza económica. En su lugar, la versión actual del paquete da la impresión de que ha surgido principalmente como resultado de la presión ejercida por las agencias de calificación crediticia sobre los Estados del euro del sur de Europa. Como ya puede observarse en los ejemplos de Grecia, Portugal y España, establece una política de austeridad radical que tiene consecuencias difíciles de prever para el futuro del proyecto europeo en su conjunto. Esta política de austeridad radical está llevando actualmente a los ciudadanos de Grecia, de Portugal y de España, pero también a los de los países del norte de Europa, a volver a abrazar un nacionalismo poco sensato que, según pensábamos, había sido derrotado hacía mucho tiempo en Europa. Las muy necesarias mejoras recogidas en las propuestas originales de la Comisión que se elaboraron en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y que allí se aprobaron por votación ―particularmente en el informe de la señora Ferreira― se han eliminado en gran medida de nuevo y se han atenuado bajo la presión del Consejo. A nuestro juicio, la eliminación de los actos jurídicos delegados del informe Ferreira es totalmente inaceptable. En consecuencia, el Parlamento Europeo ya no tiene ninguna influencia sobre la manera en que se tratan los desequilibrios macroeconómicos. Esto queda reservado a la Comisión. Esta situación poco se asemeja a la democracia, y aún menos a una Europa social preparada para afrontar el futuro. En nuestra opinión, el paquete de gobernanza económica ―al menos en su forma actual― es la respuesta equivocada a la crisis que estamos tratando. Por esa razón, no apoyaremos el paquete en su forma actual."@es21
". Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ka meie nõuame majanduse juhtimist oma Euroopa 2009. aasta valimiste programmis. Ideed, mis meil, vasakpoolsetel on majanduse juhtimise kohta, erinevad aga ideedest, mis sisalduvad praeguses ettepanekus majanduse juhtimise paketi kohta. Meie jaoks tähendab majanduse juhtimine majanduse jaoks selgete eeskirjade kehtestamist ja piiride määramist. Näiteks meie arvates tähendab see palkade dumpingu ja maksude dumpingu keelustamist või miinimumstandardite kehtestamist takistamaks konkurentsi moonutamist tööturul. Loomulikult tähendab meie jaoks majanduse juhtimine ka finantsturgude tõhusat reguleerimist. Mitte midagi sellist ei leidu majanduse juhtimise paketis. Selle asemel jätab paketi praegune versioon mulje, et see on tekkinud peamiselt krediidireitinguagentuuride Lõuna-Euroopa euroriikidele avaldatud surve tõttu. Nagu juba võib näha Kreeka, Portugali ja Hispaania näidetest, kehtestatakse sellega range kokkuhoiu poliitika, mille tagajärgi on raske ette ennustada Euroopa projekti tuleviku kohta tervikuna. See radikaalne kokkuhoiu poliitika ajab hetkel Kreeka, Portugali ja Hispaania, kuid samuti Põhja-Euroopa kodanikke tagasi halvasti läbimõeldud natsionalismi, millest oli meie arvates juba ammu Euroopas võitu saadud. Komisjoni esialgsete ettepanekute väga oodatud parandused, mis töötati välja majandus- ja rahanduskomisjonis ning mille üle hääletati seal, eelkõige Elisa Ferreira raport, on suures osas taas eemaldatud ja neid on nõrgendatud nõukogu surve tõttu. Meie arvates on delegeeritud õigusaktide eemaldamine kolleeg Ferreira raportist täiesti lubamatu. Selle tulemusena ei ole Euroopa Parlamendil enam mitte mingit mõju selle üle, kuidas makromajanduslikke tasakaalunihkeid käsitletakse. See on reserveeritud komisjonile. Sellel on vähe sarnasust demokraatiaga ja veelgi vähem sotsiaalse Euroopaga, mis on valmis astuma tulevikule vastu. Meie arvates majanduse juhtimise pakett, vähemalt selle praegusel kujul, on vale vastus kriisile, millega me praegu tegeleme. Seetõttu ei toeta me ka paketti selle praegusel kujul."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, myös me peräänkuulutimme talouden ohjausta ja hallintaa vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja varten laatimassamme ohjelmassa. Vasemmiston ajatukset talouden ohjauksesta ja hallinnasta eroavat kuitenkin niistä, joita parhaillaan käsiteltävänä oleva talouden ohjauspaketti sisältää. Meille talouden ohjaus ja hallinta tarkoittaa selkeiden sääntöjen määräämistä taloudelle ja rajojen asettamista. Meidän mielestämme se tarkoittaa esimerkiksi palkkojen ja verojen polkemisen kieltämistä tai vähimmäisnormien asettamista kilpailun vääristymisen lopettamiseksi työmarkkinoilla. Luonnollisesti talouden ohjaus ja hallinta tarkoittaa meidän mielestämme myös rahoitusmarkkinoiden tehokasta sääntelyä. Mitään näistä näkökohdista ei sisälly talouden ohjauspakettiin. Sen sijaan paketin nykyisestä versiosta saa sen vaikutelman, että se on syntynyt lähinnä luottoluokituslaitosten Etelä-Euroopassa sijaitsevia euroalueeseen kuuluvia valtioita kohtaan harjoittaman painostuksen tuloksena. Kuten Kreikasta, Portugalista ja Espanjasta saatu esimerkki jo osoittaa, siinä otetaan käyttöön radikaali säästöpolitiikka, jolla on vaikeasti ennustettavia seurauksia koko eurooppalaisen hankkeen tulevaisuudelle. Tämä radikaali säästöpolitiikka ajaa parhaillaan Kreikan, Portugalin ja Espanjan sekä Pohjois-Euroopan maiden kansalaisia takaisin harkitsemattomaan nationalismiin, jonka luulimme tulleen kukistetuksi Euroopassa jo kauan sitten. Komission alkuperäisten ehdotusten kipeästi kaipaamat parannukset, jotka kehitettiin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja jotka hyväksyttiin siellä – erityisesti jäsen Ferreiran mietinnön osalta – on suurelta osin poistettu jälleen ja niitä on lievennetty neuvoston painostuksesta. Mielestämme delegoitujen säädösten poistamista Ferreiran mietinnöstä on täysin mahdoton hyväksyä. Sen tuloksena Euroopan parlamentilla ei ole enää mitään vaikutusvaltaa siihen, miten makrotalouden epätasapainoa käsitellään. Se on varattu komissiolle. Sillä on vain vähän tekemistä demokratian kanssa ja vielä vähemmän sosiaalisen Euroopan kanssa, joka on varautunut kohtaamaan tulevaisuuden. Mielestämme talouden ohjauspaketti – ainakin nykyisessä muodossaan – on väärä vastaus kriisiin, jonka kanssa me kamppailemme. Siitä syystä me emme kannata pakettia sen nykyisessä muodossa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous appelons nous aussi à ce que la gouvernance économique figure dans notre programme pour les élections en 2009. Toutefois, les idées que nous avons, à gauche, de la gouvernance économique diffèrent des idées contenues dans le paquet sur la gouvernance économique qui se trouve actuellement sur la table. Pour nous, la gouvernance économique implique de fixer des règles claires à l’économie, et de fixer des limites. Par exemple, nous avons le sentiment que cela signifie une interdiction du dumping salarial et fiscal, ou la fixation de normes minimales en vue de mettre un terme à la distorsion de la concurrence sur le marché du travail. Naturellement, la gouvernance économique signifie également, à nos yeux, une réglementation efficace des marchés financiers. Aucun de ces points ne se trouve dans le paquet sur la gouvernance économique. En lieu et place, la version actuelle du paquet donne l’impression que celui-ci a principalement résulté de la pression exercée par les agences de notation sur les États de la zone euro du sud de l’Europe. Comme on peut le constater avec les exemples de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne, il établit une politique radicale d’austérité qui a des conséquences difficiles à prédire pour l’avenir du projet européen dans son ensemble. Cette politique radicale d’austérité est en train de pousser les citoyens de Grèce, du Portugal et d’Espagne, mais aussi ceux de certains pays du nord de l’Europe, vers un nationalisme aveugle dont nous pensions qu’il avait depuis longtemps été vaincu en Europe. Les améliorations, si cruellement nécessaires, des propositions originelles de la Commission qui ont été élaborées à la commission des affaires économiques et monétaires et qui y ont été votées – notamment dans le rapport de Mme Ferreira – ont été, dans une large mesure, supprimées ou édulcorées sous la pression du Conseil. Nous estimons que la suppression des actes juridiques délégués du rapport Ferreira est totalement inacceptable. Par conséquent, le Parlement européen n’a plus aucune influence sur la manière dont les déséquilibres macroéconomiques sont traités. Ce traitement est réservé à la Commission. Cela ne ressemble que de très loin à de la démocratie, et encore moins à une Europe sociale armée pour affronter l’avenir. À nos yeux, le paquet sur la gouvernance économique – du moins sous sa forme actuelle – est une mauvaise réponse à la crise à laquelle nous devons faire face. C’est pourquoi nous ne soutiendrons pas le paquet sous sa forme actuelle."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! 2009-es európai választási programunkban mi is gazdasági kormányzást szorgalmazunk. Nekünk a baloldalon azonban más elképzeléseink vannak a gazdasági kormányzásról, mint amelyek a jelenleg terítéken lévő gazdasági kormányzási csomagban szerepelnek. Számunkra a gazdasági kormányzás világos szabályok megállapítását jelenti a gazdaság számára, valamint határok megszabását. Például úgy érezzük, hogy ebbe beletartozik a bérdömping és az adódömping betiltása, vagy minimális szabványok meghatározása a munkaerő-piaci verseny torzulásának megállítása érdekében. A gazdasági kormányzás számunkra természetesen a pénzpiacok hatékony szabályozását is jelenti. A gazdasági kormányzási csomagban ebből semmi nem található meg. A csomag jelenlegi változata inkább azt a benyomást kelti az emberben, hogy az főként a hitelminősítő intézetek által a dél-európai euróállamokra gyakorolt nyomás eredményeképpen jött létre. Mint Görögország, Portugália és Spanyolország példájából már látható, egy radikális megszorító politikát határoz meg, amely olyan következményekkel jár az európai projekt egészének jövőjére nézve, amelyeket nehéz előre jelezni. Ez a radikális megszorító politika jelenleg visszaűzi Görögország, Portugália és Spanyolország, de az észak-európai országok polgárait is ahhoz az áldatlan nacionalizmushoz, amelyet Európában már rég meghaladottnak hittünk. A Bizottság eredeti javaslatainak indokolt javításait, amelyeket a Gazdasági és Monetáris Bizottságban kidolgoztak, és amelyeket ott megszavaztak – különösen Ferreira asszony jelentésében –, a Tanács által gyakorolt nyomás hatására nagyrészt újra törölték és letompították. Nézetünk szerint a felhatalmazásokon alapuló jogi aktusok törlése a Ferreira-jelentésből teljességgel elfogadhatatlan. Ennek eredményeképpen az Európai Parlamentnek nincs többé befolyása arra, hogy hogyan kezelik a makrogazdasági egyensúlytalanságokat. Ezt a Bizottság számára tartják fenn. Ennek nem sok köze van a demokráciához, még kevésbé a szociális Európához, amely felkészült arra, hogy szembenézzen a jövővel. Nézetünk szerint a gazdasági kormányzási csomag – legalábbis jelenlegi formájában – helytelen válasz a válságra, amellyel szembenézünk. Ezért jelenlegi formájában nem fogjuk támogatni a csomagot."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi propendevamo per la governance economica nel nostro programma per le elezioni europee del 2009. Tuttavia, il concetto di governance economica che abbiamo noi della sinistra si discosta da quello contenuto nel pacchetto sulla governance economica attualmente sul tavolo. Per noi, governance economica significa fissare norme chiare in campo economico e stabilire dei limiti. Ad esempio, reputiamo che ciò significhi vietare il dumping nel campo delle retribuzioni o il dumping fiscale, oppure stabilire standard minimi per arginare la distorsione della concorrenza sul mercato del lavoro. Naturalmente, per noi governance economica vuol dire anche una regolamentazione efficace dei mercati finanziari. Nulla di ciò si ritrova nel pacchetto sulla governance economica. Invece, la versione attuale dello stesso sembra essere soprattutto il risultato delle pressioni esercitate dalle agenzie di rating del credito sugli Stati dell’euro dell’Europa meridionale. Come si evince già dagli esempi di Grecia, Portogallo e Spagna, viene portata avanti una politica radicale di austerità con conseguenze difficili da valutare per il futuro del progetto europeo nel suo complesso. Tale politica radicale di austerità sta inducendo i cittadini di Grecia, Portogallo e Spagna, ma anche quelli dei paesi nordeuropei, a ritornare su posizioni miopi ispirate al nazionalismo che ritenevamo sconfitte da tempo in Europa. I miglioramenti estremamente necessari apportati alle proposte originarie della Commissione, elaborati in seno alla commissione per gli affari economici e monetari e poi accolti – in particolare la relazione Ferreira – sono stati in larga parte nuovamente eliminati e diluiti a causa delle pressioni esercitate dal Consiglio. A nostro parere, eliminare gli atti delegati dalla relazione Ferreira è totalmente inaccettabile. Ne consegue che il Parlamento europeo non ha più alcuna influenza sul modo in cui vengono gestiti gli squilibri macroeconomici. La prerogativa spetta unicamente alla Commissione. Tutto ciò assomiglia poco alla democrazia, e ancor meno a un’Europa sociale pronta ad affrontare il futuro. A nostro avviso, il pacchetto sulla governance economica (almeno nella sua forma attuale) è la risposta sbagliata alla crisi in cui ci stiamo dibattendo. Per questo non appoggeremo il pacchetto nella sua forma attuale."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, savo 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą programoje mes taip pat pasisakėme už ekonomikos valdyseną. Tačiau mūsų, kairiųjų, suvokimas apie ekonomikos valdyseną skiriasi nuo to, kas įtraukta į šiandien svarstyti pateiktą ekonomikos valdysenos paketą. Mums ekonomikos valdysena reiškia aiškių ekonomikos taisyklių išdėstymą ir ribų nustatymą. Pavyzdžiui, mes manome, kad tai reikštų atlyginimų dempingo ir mokesčių dempingo uždraudimą ar būtiniausių standartų, skirtų darbo rinkos konkurencijos iškreipimui sustabdyti, nustatymą. Žinoma, mums ekonomikos valdysena taip pat reiškia veiksmingą finansų rinkų reguliavimą. Nė vieno iš šių dalykų siūlomame ekonomikos valdysenos pakete nėra. Vietoj to, dabartinė paketo versija kelia įspūdį, kad buvo sudaryta daugiausia dėl spaudimo, kurį daro kreditų reitingų agentūros Pietų Europos valstybėms narėms. Kaip jau galima matyti iš Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos pavyzdžių, šiame pakete nustatoma radikali griežto taupymo politika, kuri turės sunkiai prognozuojamų pasekmių viso Europos projekto ateičiai. Ši radikali griežto taupymo politika šiuo metu veda Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos piliečius, tačiau taip pat ir Šiaurės Europos valstybių piliečius atgal prie neapgalvoto nacionalizmo, kurį manėme jau ilgą laiką Europoje esant įveiktą. Pradinių Komisijos pasiūlymų patobulinimai, kurių taip reikėjo ir kurie buvo išplėtoti Ekonomikos ir pinigų politikos komitete, kuriame dėl jų buvo ir nubalsuota, spaudžiant Tarybai buvo vėl didele dalimi pašalinti ar susilpninti, ypač E. Ferreiros pranešime. Mūsų nuomone, deleguotųjų teisės aktų pašalinimas iš E. Ferreiros pranešimo yra visiškai nepriimtinas. Juos pašalinus Europos Parlamentas nebegali daryti jokios įtakos tam, kaip tvarkomasi su makroekonominiu disbalansu. Tai daro tik Komisija. Tai menkai primena demokratiją, o dar mažiau socialinę Europą, kuri yra pasirengusi sutikti ateitį. Mūsų nuomone, ekonomikos valdysenos paketas (bent toks, koks yra dabar) yra netinkamas atsakas į krizę, su kuria susiduriame. Todėl mes šio paketo, tokio, koks jis yra dabar, nepalaikysime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Arī mēs savā 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu programmā pieprasījām ekonomikas pārvaldību. Taču ieceres, kas mums, kreisajiem, ir saistībā ar ekonomikas pārvaldību, atšķiras no tām, kas ir ietvertas šajā apspriešanai iesniegtajā ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumā. Mums ekonomikas pārvaldība nozīmē skaidru ekonomikas noteikumu izveidi un robežu noteikšanu. Piemēram, mēs uzskatām, ka tas nozīmē algu dempinga un nodokļu dempinga aizliegšanu vai minimālo standartu noteikšanu, lai darba tirgū izbeigtu konkurences izkropļošanu. Protams, mūsuprāt, ekonomikas pārvaldība nozīmē arī finanšu tirgu efektīvu regulēšanu. Ekonomikas pārvaldības tiesību aktu paketē nekas no tā nav atrodams. Tā vietā pašreizējais tiesību aktu kopuma variants vienīgi rada iespaidu, ka tas lielākoties ir radies kredītreitinga aģentūru izdarītā spiediena rezultātā uz eiro zonas valstīm, kuras atrodas Eiropas dienvidos. Kā jau ir redzams no Grieķijas, Portugāles un Spānijas piemēra, tas rada galēju taupības politiku, kurai ir grūti prognozējama ietekme uz kopējā Eiropas projekta nākotni. Šī galējā taupības politika Grieķijas, Portugāles un Spānijas pilsoņus un arī Ziemeļeiropas valstu pilsoņus pašlaik noved pie pārsteidzīga nacionālisma, kuru mēs Eiropā uzskatījām par sen izzudušu. Ļoti nepieciešamie Komisijas sākotnējo priekšlikumu uzlabojumi, kuri tika izstrādāti Ekonomikas un monetārajā komitejā un kurus balsojumā atbalstīja — jo īpaši kundzes ziņojumu —, pēc Padomes izdarītā spiediena atkal lielākoties tika izņemti un padarīti maigāki. Mēs uzskatām, ka deleģēto normatīvo aktu izņemšana no kundzes ziņojuma ir pilnīgi nepieņemama. Rezultātā Eiropas Parlamentam vairs nav nekādas ietekmes pār to, kā tiek risināta makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Par to atbildīga ir Komisija. Tas gandrīz neatgādina demokrātiju un vēl mazāk nākotnes izaicinājumiem sagatavotu sociālu Eiropu. Mēs uzskatām, ka ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopums — vismaz pašreizējā veidolā — ir nepareiza atbilde pašreizējai krīzei. Tāpēc mēs neatbalstīsim pašreizējo tiesību aktu kopumu."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Wirtschaftsregierung fordern wir auch in unserem Programm zur Europawahl 2009. Allerdings unterscheiden sich unsere Vorstellungen, die wir als Linke von einer Wirtschaftsregierung haben, deutlich von dem, was das Paket der das jetzt auf den Tisch gelegt worden ist, beinhaltet. Wirtschaftsregierung, das heißt für uns, der Wirtschaft klare Regeln vorzugeben und Grenzen zu ziehen. Das heißt für uns zum Beispiel die Unterbindung von Lohndumping, von Steuerdumping oder das Festlegen sozialer Mindeststandards, um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterbinden. Und natürlich bedeutet Wirtschaftsregierung für uns auch eine effiziente Regulierung der Finanzmärkte. Davon ist in dem Paket der nichts zu finden. Vielmehr erweckt das Paket in der jetzt vorliegenden Fassung den Eindruck, dass es vor allem unter dem Druck der Rating-Agenturen auf die südeuropäischen Euro-Staaten zustande gekommen ist. Es etabliert, wie am Beispiel Griechenlands, Portugals und Spaniens schon jetzt abzulesen ist, eine radikale Sparpolitik mit schwer absehbaren Folgen für die Zukunft des europäischen Projekts insgesamt. Die radikale Sparpolitik treibt zurzeit Bürger und Bürgerinnen in Griechenland, in Portugal, in Spanien, aber auch in nordeuropäischen Ländern zurück in einen in Europa längst überwunden geglaubten unseligen Nationalismus. Die durchaus berechtigten Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Kommissionsvorschlägen, die im Ausschuss für Wirtschaft und Währung ausgearbeitet worden sind und über die dort abgestimmt worden ist – insbesondere im Bericht von Elisa Ferreira –, sind unter dem Druck des Rates weitgehend wieder gestrichen und zusammengedampft worden. Gänzlich inakzeptabel ist aus unserer Sicht die Streichung der delegierten Rechtsakte im Bericht Ferreira. Damit hat das Europäische Parlament zukünftig keinen Einfluss mehr auf die Umgehensweise mit makroökonomischen Ungleichgewichten. Dies bleibt der Kommission vorbehalten. Mit Demokratie hat das wenig zu tun und noch weniger mit einem sozialen und zukunftsfähigen Europa! Aus unserer Sicht ist das Paket der zumindest in der vorliegenden Form – die falsche Antwort auf die Krise, mit der wir es zu tun haben. Deshalb werden wir dem Paket in der vorliegenden Form auch nicht zustimmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, al in ons programma voor de Europese verkiezingen van 2009 vragen wij om economische governance. Wij als linkse partij hebben echter een heel ander idee van economische governance dan wat in het pakket economisch bestuur dat nu ter tafel ligt, wordt voorgesteld. Economische governance betekent voor ons dat aan het bedrijfsleven duidelijke regels worden gesteld en grenzen worden getrokken. Dat betekent voor ons bijvoorbeeld dat er een einde wordt gemaakt aan loondumping, belastingdumping of dat sociale minimumnormen worden vastgelegd om concurrentievervalsingen op de arbeidsmarkt aan banden te leggen. En natuurlijk betekent economische governance voor ons ook een efficiënte regulering van de financiële markten. Daarvan is in het pakket economisch bestuur niets terug te vinden. Het pakket in zijn huidige vorm wekt juist de indruk dat het vooral onder druk van de ratingbureaus op de Zuid-Europese eurolanden tot stand is gekomen. Het bevat, zoals nu al af te lezen is aan het voorbeeld van Griekenland, Portugal en Spanje, een drastisch bezuinigingsbeleid met nauwelijks te overziene gevolgen voor de toekomst van het hele Europese project. De drastische bezuinigingen drijven burgers in Griekenland, Portugal en Spanje, maar ook in Noord-Europese landen terug in een onzalig nationalisme waarvan werd aangenomen dat het in Europa al lang geleden was overwonnen. De verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke Commissievoorstellen – die overigens zeer wel terecht zijn -, die in de Commissie economische en monetaire zaken zijn uitgewerkt en in stemming zijn gebracht – met name in het verslag van Elisa Ferreira –, zijn onder druk van de Raad voor het grootste deel weer geschrapt en afgezwakt. Totaal onacceptabel is naar onze mening de schrapping van de gedelegeerde handelingen in het verslag-Ferreira. Daarmee heeft het Europees Parlement in de toekomst geen invloed meer op de wijze waarop met macro-economische onevenwichtigheden wordt omgegaan. Dit blijft voorbehouden aan de Commissie. Met democratie heeft dat weinig te maken, en nog minder met een sociaal en levensvatbaar Europa! Onzes inziens is het pakket economisch bestuur – in zijn huidige vorm althans – het verkeerde antwoord op de crisis waarmee we kampen. Daarom zullen we tegen het pakket in zijn huidige vorm stemmen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! My również w naszym programie przed wyborami europejskimi w 2009 roku wzywaliśmy do zaprowadzenia zarządzania gospodarczego. Nasza lewicowa koncepcja zarządzania gospodarczego różni się jednak od uosabianej przez proponowany tutaj obecnie pakiet zarządzania gospodarczego. Dla nas zarządzanie gospodarcze oznacza ustanowienie jasnych zasad dla gospodarki i określenie granic. Oznacza ono na przykład naszym zdaniem zakaz dumpingu płacowego i podatkowego lub też ustanowienie minimalnych norm, by powstrzymać zakłócenia konkurencji na rynku pracy. Z naszego punktu widzenia zarządzanie gospodarcze oznacza też oczywiście skuteczną regulację rynków finansowych. W pakiecie zarządzania gospodarczego nie znajdziemy niczego podobnego. Obecna wersja pakietu sprawia natomiast wrażenie, jak gdyby powstała głównie w wyniku presji wywieranej przez agencje ratingowe na państwa strefy euro z południa Europy. Jak widać już na przykładzie Grecji, Portugalii i Hiszpanii, wprowadza on radykalną politykę zaciskania pasa, której konsekwencje dla całego projektu europejskiego są trudne do przewidzenia. Te radykalne oszczędności popychają obecnie obywateli Grecji, Portugalii i Hiszpanii, ale też i krajów północy Europy, z powrotem w stronę irracjonalnego nacjonalizmu, który, jak sądziliśmy, udało się już dawno pokonać w Europie. Bardzo potrzebne poprawki do pierwotnych wniosków Komisji, które zostały wypracowane i przegłosowane w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych – zwłaszcza w sprawozdaniu pani poseł Ferreiry – ponownie w znacznej mierze usunięto i stonowano pod presją Rady. Naszym zdaniem usunięcie aktów delegowanych ze sprawozdania pani poseł Ferreiry jest zupełnie nie do przyjęcia. W rezultacie Parlament Europejski stracił wszelki wpływ na sposób radzenia sobie z zaburzeniami równowagi makroekonomicznej. Te decyzje zarezerwowano dla Komisji. Nie przypomina to demokracji, a tym bardziej socjalnej Europy, która jest gotowa stawić czoła przyszłości. Naszym zdaniem pakiet zarządzania gospodarczego – przynajmniej w obecnej formie – stanowi błędną odpowiedź na kryzys, z którym mamy do czynienia. Dlatego też w teraźniejszym kształcie nie uzyska on naszego poparcia."@pl16
"Senhor Presidente, caros Colegas, também nós solicitámos a governação económica no nosso programa para as eleições europeias de 2009. Contudo, as ideias que nós, na esquerda, temos da governação económica diferem das que estão contidas no pacote relativo a esta questão que está actualmente em cima da mesa. Para nós, a governação económica implica a fixação de regras claras para a economia e a definição de limites. Consideramos que isto significa, por exemplo, proibir o salarial e fiscal ou instituir normas mínimas para impedir que a concorrência seja distorcida no mercado de trabalho. Naturalmente, para nós, a governação económica também implica uma regulação eficaz dos mercados financeiros. Nenhum destes elementos consta do pacote relativo à governação económica. Na verdade, a actual versão do pacote parece ter surgido sobretudo em resultado da pressão exercida pelas agências de notação de crédito nos Estados do euro do sul da Europa. Como se pode já verificar nos exemplos da Grécia, Portugal e Espanha, o pacote cria uma política de austeridade radical que tem consequências difíceis de prever para o futuro do projecto europeu no seu conjunto. Esta política de austeridade radical está a conduzir novamente os cidadãos da Grécia, Portugal e Espanha, mas também os dos países do norte da Europa, a um nacionalismo imprudente que julgávamos ter vencido há muito tempo na Europa. Os tão necessários aperfeiçoamentos das propostas originais da Comissão elaborados na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e aprovados aqui – particularmente os que constavam do relatório da senhora deputada Ferreira – foram, em grande medida, suprimidos novamente e diluídos devido à pressão do Conselho. Do nosso ponto de vista, a eliminação dos actos delegados jurídicos do relatório Ferreira é totalmente inaceitável. O Parlamento Europeu deixa de ter qualquer influência sobre o modo como os desequilíbrios macroeconómicos são tratados. Esta função está reservada à Comissão. Esta situação tem poucas semelhanças com uma democracia e menos ainda com uma Europa social preparada para enfrentar o futuro. Na nossa opinião, o pacote relativo à governação económica – pelo menos na sua forma actual – é uma resposta errada à crise com que nos confrontamos. Será por isso que não apoiaremos o pacote na forma em que se encontra."@pt17
"Dle președinte, doamnelor și domnilor, și noi am solicitat guvernanță economică în programul nostru pentru alegerile europene din anul 2009. Cu toate acestea, ideile privind guvernanța economică pe care le avem noi, cei de stânga, diferă de cele incluse în pachetul de guvernanță economică pe care îl discutăm acum. Pentru noi, guvernanța economică înseamnă stabilirea unor norme clare pentru economie, precum și definirea unor limite. De exemplu, credem că acest lucru înseamnă interzicerea dumpingului salarial și fiscal sau stabilirea unor standarde minime pentru a opri denaturarea concurenței pe piața forței de muncă. Desigur, pentru noi, această guvernanță economică înseamnă, de asemenea, reglementarea eficientă a piețelor financiare. Niciunul dintre aceste aspecte nu se regăsește în pachetul de guvernanță economică. În schimb, versiunea actuală a pachetului oferă impresia că aceasta este, în principal, rezultatul presiunii exercitate de către agențiile de rating asupra statelor din zona euro aflate în sudul Europei. Așa cum se poate deja observa din exemplele Greciei, Portugaliei și Spaniei, acest pachet instituie o politică de austeritate radicală, ale cărei consecințe sunt greu de anticipat pentru viitorul proiectului european în ansamblu. Această politică de austeritate radicală îi conduce din nou pe cetățenii Greciei, Portugaliei și Spaniei, dar și pe cei ai țărilor din nordul Europei spre un naționalism nechibzuit, pe care am crezut că l-am depășit de multă vreme în Europa. Îmbunătățirile extrem de necesare care au fost aduse propunerilor inițiale ale Comisiei și care au fost elaborate în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și votate aici – în special în raportul dnei Ferreira – au fost din nou în mare parte înlăturate și atenuate sub presiunea Consiliului. În opinia noastră, eliminarea actelor juridice delegate din raportul dnei Ferreira este total inacceptabilă. Ca urmare, Parlamentul European nu mai are nicio influență asupra modului în care sunt rezolvate dezechilibrele macroeconomice. Această misiune revine Comisiei. Are puține asemănări cu democrația, și cu atât mai puțin cu o Europă socială pregătită să înfrunte viitorul. În opinia noastră, pachetul de guvernanță economică – cel puțin în forma sa actuală – reprezintă reacția greșită la criza cu care ne confruntăm. De aceea, nu vom susține pachetul în forma sa actuală."@ro18
"Aj my sme v našom programe európskych volieb v roku 2009 požadovali správu ekonomických záležitostí. Nápady týkajúce sa správy ekonomických záležitostí, ktoré však máme my naľavo, sa líšia od tých, ktoré sú obsiahnuté v predloženom balíku o správe ekonomických záležitostí. Správa ekonomických záležitostí pre nás znamená vymedziť jasné pravidlá pre hospodárstvo a stanoviť hranice. Domnievame sa napríklad, že to znamená zakázať mzdový a daňový damping alebo stanoviť minimálne normy s cieľom zastaviť narúšanie hospodárskej súťaže na trhu práce. Správa ekonomických záležitostí pre nás, prirodzene, znamená aj účinnú reguláciu finančných trhov. Nič z toho sa však nenachádza v balíku o správe ekonomických záležitostí. Súčasná verzia balíka namiesto toho vyvoláva dojem, že vznikla len v dôsledku tlaku úverových ratingových agentúr na štáty eurozóny na juhu Európy. Ako už môžeme vidieť z príkladov Grécka, Portugalska a Španielska, zavádza radikálnu politiku úsporných opatrení, ktorej dôsledky na budúcnosť celého európskeho projektu možno len ťažko predvídať. Táto radikálna politika úsporných opatrení vedie občanov Grécka, Portugalska a Španielska, ale aj občanov krajín severnej Európy k neuváženému nacionalizmu, o ktorom sme si mysleli, že sme ho v Európe už dávno potlačili. Tak veľmi potrebné zlepšenia pôvodných návrhov Komisie, ktoré boli pripravené vo Výbore pre hospodárske a menové veci a ktoré boli v tomto výbore aj prijaté – a sú uvedené najmä v správe pani Ferreirovej –, boli vo veľkej miere znovu vyňaté a pod tlakom Komisie oslabené. Podľa nás je vyňatie delegovaných právnych aktov zo správy pani Ferreirovej absolútne neprípustné. V dôsledku toho už Európsky parlament nemá žiaden vplyv na to, ako sa budú riešiť makroekonomické nerovnováhy. Táto úloha je vyhradená pre Komisiu. Nesie to len malé znaky demokracie a ešte menej sa to podobá na sociálnu Európu, ktorá je vybavená nástrojmi, aby mohla hľadieť do budúcnosti. Balík o správe ekonomických záležitostí je podľa nás – aspoň v jeho súčasnej podobe – nesprávnou odpoveďou na krízu, ktorú riešime. Preto balík v jeho súčasnej podobe nepodporíme."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi mi v našem programu za evropske volitve v letu 2009 pozivamo k ukrepom na področju gospodarskega upravljanja. Vendar pa se zamisli, ki jih imamo v levici glede ukrepov na področju gospodarskega upravljanja, razlikujejo od tistih, ki jih vsebuje sveženj o gospodarskem upravljanju, ki je zdaj na mizi. Za nas ukrepi na področju gospodarskega upravljanja pomenijo določitev jasnih pravil za gospodarstvo in določanje meja. Na primer, menimo, da to pomeni prepoved dampinga plač in davčnega dampinga ali določitev minimalnih standardov, da se ustavi izkrivljanje konkurence na trgu dela. Seveda za nas ukrepi na področju gospodarskega upravljanja pomenijo tudi učinkovito ureditev finančnih trgov. Ničesar od tega ne najdemo v svežnju ukrepov na področju gospodarskega upravljanja. Namesto tega nam sedanja različica svežnja daje vtis, da je nastala v glavnem zaradi pritiska, ki ga bonitetne agencije izvajajo na južnoevropske države območja evra. Kot lahko že vidimo iz primerov Grčije, Portugalske in Španije, vzpostavlja korenito varčevalno politiko, katere posledice za prihodnost evropskega projekta kot celote je težko predvideti. Korenita varčevalna politika zdaj državljane Grčije, Portugalske in Španije, pa tudi državljane severnoevropskih držav, sili nazaj v nespameten nacionalizem, za katerega smo menili, da je bil v Evropi premagan. Prepotrebne izboljšave prvotnih predlogov Komisije, o katerih se je razpravljalo v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve in so bile tam izglasovane – zlasti v poročilu gospe Ferreira –, so bile pod pritiskom Sveta v veliki meri ponovno odstranjene in omiljene. Po našem mnenju je odstranitev delegiranih pravnih aktov iz poročila gospe Ferreira popolnoma nesprejemljiva. Posledično Evropski parlament nima več nikakršnega vpliva na reševanje makroekonomskih neravnovesij. To je rezervirano za Komisijo. Zelo malo je podobno demokraciji in še manj socialni Evropi, ki je opremljena za spopad s prihodnostjo. Po našem mnenju je sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja – vsaj v sedanji obliki – napačen odgovor na krizo, s katero se spopadamo. Zato svežnja v sedanji obliki ne bomo podprli."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Vi krävde också ekonomisk styrning i vårt program inför valet till Europaparlamentet 2009. Men de idéer som vi på vänsterkanten har om ekonomisk styrning skiljer sig från dem som finns i det paket om ekonomisk styrning som vi nu har framför oss. För oss innebär ekonomisk styrning att man skapar tydliga regler och sätter gränser för ekonomin. Vi anser t.ex. att det innebär att man inför förbud mot dumpning av löner och skatter, eller fastställer miniminormer för att stoppa snedvridningen av konkurrensen på arbetsmarknaden. Självklart anser vi att ekonomisk styrning också innebär en effektiv reglering av finansmarknaderna. Inget av detta finns med i paketet om ekonomisk styrning. Snarare ger den nuvarande versionen av paketet ett intryck av att det har kommit till stånd främst som ett resultat av kreditvärderingsinstitutens påtryckningar på eurostaterna i södra Europa. Som vi redan har sett i Grekland, Portugal och Spanien innebär det en radikal åtstramningspolitik som får konsekvenser som är svåra att förutse för hela det europeiska projektets framtid. Denna radikala åtstramningspolitik driver för närvarande medborgarna i Grekland, Portugal och Spanien, men även medborgare i nordeuropeiska länder, tillbaka till en omdömeslös nationalism som vi trodde hade kuvats för länge sedan i Europa. De välbehövliga förbättringar av kommissionens ursprungliga förslag som utarbetades i utskottet för ekonomi och valutafrågor och röstades igenom där – särskilt de som fanns med i Diogo Ferreiras betänkande – har i stort sett tagits bort igen och tonats ned efter påtryckningar från rådet. Vi anser att avlägsnandet av de delegerade rättsakterna från Diogo Ferreiras betänkande är helt oacceptabelt. Som ett resultat av detta har Europaparlamentet inte längre något inflytande över hur de makroekonomiska obalanserna hanteras. Detta är förbehållet kommissionen. Det liknar knappast demokrati, och än mindre ett socialt Europa som är utrustat för att möta framtiden. Vi anser att paketet om ekonomisk styrning – åtminstone i dess nuvarande form – är fel svar på den kris som vi befinner oss i. Därför kommer vi inte att stödja paketet i dess nuvarande form."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph