Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-178-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-178-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, balík šesti návrhů, které mají zlepšit disciplínu uvnitř eurozóny, se opírá o přesvědčení, že nově vzniklou přísnější architekturu nadnárodního dohledu budou členské státy více dodržovat. Považuji za problematické uvažovat tímto směrem zejména proto, že do současnosti nebyli někteří členové schopni dodržovat a účinně vynucovat plnění pravidel měkčích. Dovolte mi, abych zmínil čtyři body, které považuji za sporné. Prvním bodem je o kterém tady byla již mnohokrát řeč. Hlasování tzv. obrácenou kvalifikovanou většinou považujeme za výjimečný nástroj, jehož použití musí být vždy řádně a důsledně vysvětleno, a musí být řádně prozkoumáno, zda jeho použití není v rozporu s primárním právem. Nesouhlasíme se zvýšením počtu oblastí dohledových procedur, ve kterých je použití hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou navrženo. Navrhovaný postup zvyšuje politickou moc Komise a Evropského parlamentu na úkor Rady a národních autorit, což nechceme. Pokud jde o dohledové mise, mám vážné výhrady k návrhu dohledových misí, neboť budou složeny především z úředníků Evropské komise a budou jim svěřeny významné pravomoci, aniž by členové těchto misí měli jakýkoli politický mandát. To je principiální výhrada. Lidé, byť s dobrými úmysly, kteří nepodléhají veřejné kontrole svými voliči, nemohou provádět dohled nad hlavami národních politických orgánů či nejvyšších národních institucí. pokus sestavit na nadnárodní úrovni seznam makroekonomických ukazatelů a na jejich základě posuzovat schopnost národních vlád a jejich ekonomik vypořádat se s ekonomickými imbalancemi, je diskutabilní. Současná situace v Řecku je dobrým příkladem toho, že recepty na řešení situace, které jsou nadiktovány zvenčí, budí odpor domácího obyvatelstva a jsou jedním ze zdrojů stupňování sociálního napětí."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Pakken med de seks forslag, som skal forbedre disciplinen inden for euroområdet, er baseret på den overbevisning, at medlemsstaterne i højere grad vil overholde den nyoprettede og strammere struktur for overnational overvågning. Jeg mener, at det er problematisk at tænke i de baner, især da nogle medlemsstater ikke har været i stand til at følge de hidtil mindre stramme bestemmelser og foretage en effektiv gennemførelse af dem. Jeg vil gerne nævne fire punkter, som jeg anser for at være kontroversielle. Det første drejer sig om omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal, som allerede er blevet nævnt mange gange her i Parlamentet. Vi betragter omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal som et instrument, der skal anvendes i ekstraordinære tilfælde, og hvis anvendelse altid kræver en passende og grundig forklaring, samtidig med at der skal udføres passende kontroller for at sikre, at anvendelsen af den sker i overensstemmelse med primær ret. Vi er ikke enige i at udvide antallet af de områder, der er omfattet af overvågningsprocedurer, for hvilke det foreslås at anvende omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal. Denne løsningsmodel vil øge Kommissionens og Parlamentets politiske beføjelser på bekostning af Rådet og de nationale myndigheder, hvilket ikke er det, vi ønsker. Med hensyn til overvågningsbesøg tager jeg alvorligt forbehold over for forslaget om sådanne besøg, eftersom de hovedsagelig vil blive foretaget af Kommissionens embedsfolk og blive udstyret med betydelige beføjelser uden at dem, der udfører dem, har noget politisk mandat. Dette er et grundlæggende forbehold. Personer, der ikke er omfattet af offentlig kontrol fra vælgernes side, kan, hvor gode intentioner de end måtte have, ikke udføre overvågning af lederne af nationale politiske organer eller de øverste nationale institutioner. Resultattavlen, som skal forsøge at opstille en liste af makroøkonomiske indikatorer på overnationalt plan til vurdering af de nationale myndigheders og deres økonomiers evne til at håndtere økonomiske ubalancer, er et stridspunkt. Den nuværende situation i Grækenland er et godt eksempel på, at løsninger, der dikteres udefra, fremkalder modstand hos befolkningen i det pågældende land, hvilket ofte er en af årsagerne til stigende social uro."@da2
"Herr Präsident! Das Paket der sechs Vorschläge zur Verbesserung der Disziplin im Euroraum basiert auf dem Glauben, dass die Mitgliedstaaten sich rigoroser an die neu geschaffene und strengere Architektur der supranationalen Überwachung halten werden. Ich finde es problematisch, dies zu glauben, insbesondere da einige Mitgliedstaaten bis heute nicht in der Lage sind, sich an die weniger stringenten Regeln zu halten und ihre Umsetzung effektiv voranzubringen. Ich möchte vier Punkte ansprechen, die ich als kontrovers erachte. Der erste ist die umgekehrte qualifizierte Mehrheit auf die schon mehrfach in diesem Plenum eingegangen worden ist. Wir betrachten die umgekehrte qualifizierte Mehrheit als ein Instrument für Ausnahmefälle, dessen Einsatz stets genau und sorgsam erklärt werden muss und bei dem genaue Kontrollen durchgeführt werden müssen, um zu gewährleisten, dass sein Einsatz dem Primärrecht entspricht. Wir stimmen der Erhöhung der Zahl der Bereiche, die den Überwachungsverfahren unterworfen werden und für die der Einsatz der umgekehrten qualifizierten Mehrheit vorgeschlagen wird, nicht zu. Der vorgeschlagene Ansatz wird die politischen Befugnisse der Kommission und des Europäischen Parlaments zum Nachteil des Rates und der nationalen Behörden stärken, und das lehnen wir ab. Was die Überwachungsmissionen anbelangt, habe ich ernsthafte Bedenken im Hinblick auf den Vorschlag für derartige Missionen, da sie hauptsächlich aus Beamten der Europäischen Kommission zusammengesetzt sein werden und ihnen erhebliche Befugnisse anvertraut werden, ohne dass die Mitglieder dieser Missionen über irgendein politisches Mandat verfügen. Dabei handelt es sich um einen grundlegenden Vorbehalt. Menschen, die nicht der öffentlichen Kontrolle durch die Wählerinnen und Wähler unterliegen, dürfen keine Überwachung über die Köpfe der nationalen politischen Gremien oder der höchsten nationalen Institutionen hinweg durchführen, so gut ihre Absichten auch sein mögen. Das Scoreboard, mit dem eine Liste makroökonomischer Indikatoren auf supranationaler Ebene erstellt werden soll, auf deren Grundlage die Fähigkeit der nationalen Behörden und ihrer Volkswirtschaften bewertet werden soll, mit wirtschaftlichen Ungleichgewichten fertig zu werden, ist ein umstrittener Gedanke. Die derzeitige Situation in Griechenland ist ein gutes Beispiel dafür, dass Problemlösungen, die von außen diktiert werden, bei den Einwohnern des Landes Widerstand hervorrufen und einer der Gründe für die Eskalation der sozialen Spannungen sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η δέσμη των έξι προτάσεων, η οποία αποσκοπούσε στη βελτίωση της πειθαρχίας εντός της ευρωζώνης, βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν περισσότερο με τη νεοσύστατη και αυστηρότερη αρχιτεκτονική για την υπερεθνική εποπτεία. Θεωρώ πως είναι προβληματικό να σκέφτεται κανείς σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη υπήρξαν ανίκανα να ακολουθήσουν λιγότερο αυστηρούς κανόνες μέχρι σήμερα και να επιβάλουν αποτελεσματικά την εφαρμογή τους. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα σημεία, τα οποία θεωρώ αμφιλεγόμενα. Το πρώτο είναι η ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία, η οποία ήδη αναφέρθηκε πολλές φορές σε αυτήν την αίθουσα. Θεωρούμε την ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία ως μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρήση του οποίου πρέπει πάντοτε να επεξηγείται ορθώς και διεξοδικώς, με πραγματοποίηση κατάλληλων ελέγχων ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρήση του είναι σύμμορφη με το πρωτογενές δίκαιο. Δεν συμφωνούμε με την αύξηση του αριθμού των περιοχών που υποβάλλονται σε διαδικασίες εποπτείας για τις οποίες προτείνεται η χρήση της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Η προτεινόμενη προσέγγιση θα αυξήσει την πολιτική ισχύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε βάρος του Συμβουλίου και των εθνικών αρχών, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούμε. Σε σχέση με τις αποστολές εποπτείας, διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση για τέτοιου είδους αποστολές, δεδομένου ότι θα αποτελούνται κυρίως από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τους έχουν ανατεθεί σημαντικές εξουσίες, χωρίς τα μέλη των εν λόγω αποστολών να έχουν καμία πολιτική εντολή. Πρόκειται για θεμελιώδη επιφύλαξη. Τα άτομα που δεν υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο από τους ψηφοφόρους, όσο καλές και εάν είναι οι προθέσεις τους, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν εποπτεία των εθνικών πολιτικών σωμάτων ούτε των ανώτατων εθνικών θεσμικών οργάνων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος επιχειρεί να καταρτίσει έναν κατάλογο μακροοικονομικών δεικτών σε υπερεθνικό επίπεδο και, με βάση αυτόν τον κατάλογο, να αξιολογήσει την ικανότητα των εθνικών αρχών και των οικονομιών τους να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές ανισορροπίες, είναι μια αμφιλεγόμενη ιδέα. Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα είναι ένα καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι οι λύσεις σε μια κατάσταση, οι οποίες υποδεικνύονται έξωθεν, προκαλούν τις αντιδράσεις των κατοίκων της χώρας και συνιστούν μία από τις αιτίες κλιμάκωσης της κοινωνικής έντασης."@el10
"Mr President, the package of six proposals intended to improve discipline within the euro area is based on the belief that the Member States will comply more rigorously with the newly created and stricter architecture for supranational surveillance. I regard it as problematic to think along these lines, particularly since some Member States have been incapable of following the less stringent rules to date, and effectively enforcing their implementation. I would like to mention four points which I consider controversial. The first is reverse qualified majority voting which has already been referred to many times in this Chamber. We regard reverse qualified majority voting as an instrument to be used in exceptional cases, the use of which must always be explained properly and thoroughly, with proper checks carried out to ensure that its use is consistent with primary law. We do not agree with the increase in the number of areas subject to surveillance procedures for which the use of reverse qualified majority voting is proposed. The proposed approach will increase the political power of the Commission and the European Parliament to the detriment of the Council and the national authorities, which is not what we want. With regard to surveillance missions, I have serious reservations concerning the proposal for such missions, since they will be composed mainly of European Commission officials and will have significant powers entrusted to them, without the members of these missions having any political mandate. This is a fundamental reservation. People who are not subject to public control by voters, however good their intentions may be, cannot carry out surveillance over the heads of national political bodies or the highest national institutions. The scoreboard, which attempts to draw up a list of macroeconomic indicators at supranational level and, based on this list, to assess the ability of national authorities and their economies to deal with economic imbalances, is a contentious idea. The current situation in Greece is a good example of the fact that solutions to a situation dictated from outside provoke opposition from the country’s inhabitants, and are one of the causes of escalating social tension."@en4
"Señor Presidente, el paquete de seis propuestas dirigidas a mejorar la disciplina dentro de la zona del euro se basa en la creencia de que los Estados miembros cumplirán de manera más rigurosa con la estructura recién creada y más estricta para la supervisión supranacional. Me parece problemático pensar de este modo, particularmente porque algunos Estados miembros han sido incapaces de seguir las normas menos estrictas hasta la fecha y de velar de manera efectiva por su aplicación. Me gustaría mencionar cuatro puntos que considero controvertidos. El primero es la votación por mayoría cualificada inversa a la que ya se ha aludido muchas veces en esta Cámara. Consideramos la votación por mayoría cualificada inversa como un instrumento que ha de utilizarse en casos excepcionales, cuyo uso siempre debe explicarse adecuada y exhaustivamente, con la realización de comprobaciones apropiadas para garantizar que su uso se ajuste al Derecho primario. No estamos de acuerdo con el aumento del número de esferas sometidas a procedimientos de supervisión para las que se propone el uso de la votación por mayoría cualificada inversa. El enfoque propuesto incrementará el poder político de la Comisión y el Parlamento Europeo en detrimento del Consejo y las autoridades nacionales, algo que no es lo que deseamos. Con relación a las misiones de supervisión, tengo serias reservas respecto de la propuesta de dichas misiones, ya que se compondrán principalmente de funcionarios de la Comisión Europea y se les confiarán poderes significativos, sin que los miembros de estas misiones tengan ningún mandato político. Esta es una reserva fundamental. Las personas que no están sometidas al control público por parte de los votantes, por muy buenas que sean sus intenciones, no pueden llevar a cabo una supervisión sobre los jefes de los órganos políticos nacionales o las instituciones nacionales de más alto nivel. El cuadro de indicadores, con el que se intenta elaborar una lista de indicadores macroeconómicos a nivel supranacional y, en función de dicha lista, evaluar la capacidad de las autoridades nacionales y sus economías para tratar los desequilibrios económicos, es una idea polémica. La situación actual de Grecia es un buen ejemplo del hecho de que las soluciones a una situación dictadas desde fuera provocan la oposición de los habitantes del país y son una de las causas de la escalada de la tensión social."@es21
"Austatud juhataja! Kuue meetme pakett, mis peaks parandama distsipliini euroalal, põhineb usul, et liikmesriigid hakkavad rangemalt järgima rahvusülese järelevalve hiljuti loodud ja rangemat arhitektuuri. Minu meelest on probleemne niiviisi mõelda, eriti silmas pidades seda, et mõned liikmesriigid ei ole suutnud seni järgida ka vähem rangemaid eeskirju ja jõustada tõhusalt nende rakendamist. Sooviksin nimetada nelja punkti, mida pean vaieldavateks. Esimene on vastupidine kvalifitseeritud häälteenamus, millele on juba mitu korda siin istungisaalis viidatud. Me peame vastupidist kvalifitseeritud häälteenamust erandkorras kasutatavaks vahendiks, selle kasutamist tuleb alati asjakohaselt ja põhjalikult selgitada, tehes asjakohaseid kontrolle tagamaks, et selle kasutamine on kooskõlas esmase õigusega. Me ei nõustu järelevalvemenetluse alla kuuluvate valdkondade arvu suurenemisega, mille puhul on tehtud ettepanek kasutada vastupidist kvalifitseeritud häälteenamust. Ettepandud lähenemisviis suurendab komisjoni ja Euroopa Parlamendi poliitilist mõjuvõimu nõukogu ja liikmesriikide asutuste kahjuks, mida me aga ei soovi. Järelevalvemissioonide puhul on mul suuri kahtlusi selliste missioonide ettepanekus, sest need koosneksid peamiselt Euroopa Komisjoni ametnikest, kellele usaldatakse märkimisväärsed volitused, kusjuures nende missioonide liikmetele ei ole antud mitte mingit poliitilist mandaati. See on oluline kahtlus. Inimesed, kelle suhtes hääletajad ei teosta avalikku kontrolli, ükskõik kui head nende kavatsused ka poleks, ei saa teostada järelevalvet riiklike poliitiliste asutuste juhtide või kõrgeimate riiklike asutuste üle. Tulemustabel, millega püütakse koostada makromajanduslike näitajate nimekiri rahvusülesel tasandil ja selle nimekirja alusel hinnata liikmesriikide ametiasutuste ning nende majanduse võimekust tegeleda majanduslike tasakaalunihetega, on vaieldav. Praegune olukord Kreekas on hea näide sellest, et olukorra lahendused, mis on dikteeritud väljastpoolt, tekitavad vastasseisu riigi elanike hulgas ja on suureneva sotsiaalse pinge üks põhjuseid."@et5
"Arvoisa puhemies, kuusi ehdotusta käsittävä paketti, jonka on tarkoitus parantaa kurinalaisuutta euroalueella, perustuu uskomukseen, että jäsenvaltiot noudattavat täsmällisemmin ylikansallista valvontaa varten luotuja uusia ja tiukempia rakenteita. Mielestäni tämä ajattelutapa on ongelmallinen erityisesti siksi, että eräät jäsenvaltiot eivät ole tähän asti kyenneet noudattamaan löyhempiäkään sääntöjä ja valvomaan tehokkaasti niiden täytäntöönpanoa. Haluan mainita neljä kiistanalaisina pitämääni seikkaa. Ensimmäinen on käänteinen määräenemmistöäänestys, johon jo useaan otteeseen viitattu täällä istuntosalissa. Pidämme käänteistä määräenemmistöäänestystä poikkeustapauksissa käytettävänä välineenä, johon turvautuminen on aina selitettävä asianmukaisesti ja perusteellisesti ja jonka yhteydessä on suoritettava asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että sen käyttö on primaarilainsäädännön mukaista. Emme ole samaa mieltä valvontamenettelyjen kohteeksi joutuvien alojen määrän kasvattamisesta. Näiden alojen yhteydessä ehdotetaan käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttöä. Ehdotettu lähestymistapa lisää komission ja Euroopan parlamentin poliittista valtaa neuvoston ja kansallisten viranomaisten kustannuksella, mitä me emme halua. Tarkastuskäyntien suhteen minulla on suuria epäilyjä, jotka koskevat ehdotusta kyseisistä käynneistä. Niihin osallistuu lähinnä Euroopan komission virkamiehiä, ja osallistujille annetaan huomattava toimivalta, vaikka heillä ei ole minkäänlaista poliittista mandaattia. Tämä on perustavanlaatuinen epäilys. Henkilöt, joihin ei sovelleta äänestäjien toteuttamaa julkista valvontaa, eivät voi valvoa kansallisten poliittisten elinten johtoa tai ylimpiä kansallisia instituutioita, vaikka heidän aikeensa olisivat kuinka hyviä. Tulostaulu, joka pyrkii laatimaan luettelon makrotalouden indikaattoreista ylikansallisella tasolla, ja se, että luettelon perusteella arvioidaan kansallisten viranomaisten ja niiden talouksien kykyä käsitellä talouden epätasapainoa, on kiistanalainen ajatus. Kreikan nykyinen tilanne on hyvä esimerkki siitä, että tilanteeseen ulkopuolelta sanellut ratkaisut herättävät vastustusta maan väestössä ja ovat yksi lisääntyvän yhteiskunnallisen jännityksen syistä."@fi7
"Monsieur le Président, le paquet de six propositions qui a pour but d’améliorer la discipline au sein de la zone euro se fonde sur la croyance selon laquelle les États membres respecteront rigoureusement l’architecture nouvellement créée, plus stricte, de surveillance supranationale. Je considère qu’il est problématique de penser ainsi, notamment parce que certains États membres se sont montrés jusqu’à présent incapables de suivre des règles moins strictes et d’assurer efficacement leur mise en œuvre. Je tiens à mentionner quatre points que je considère comme litigieux. Le premier est le vote à la majorité qualifiée inversée qui a déjà été évoqué à de multiples reprises dans cette Assemblée. Nous considérons que le vote à la majorité inversée est un instrument qui ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels, dont l’utilisation doit toujours être correctement expliquée, et de manière approfondie, des contrôles adéquats étant alors effectués pour s’assurer que son utilisation est bien conforme au droit primaire. Nous n’approuvons pas l’augmentation du nombre de domaines faisant l’objet de procédures de surveillance pour lesquelles le recours au vote à la majorité qualifiée inversée est proposé. L’approche proposée ne fera qu’accroître le pouvoir politique de la Commission et du Parlement au détriment du Conseil et des autorités nationales, ce qui n’est pas ce que nous désirons. En ce qui concerne les missions de surveillance, j’ai de sérieuses réserves quant à la proposition d’organiser de telles missions, celles-ci étant essentiellement composées de responsables de la Commission européenne et étant investies de pouvoirs importants, sans que les membres de ces missions détiennent le moindre mandat politique. Il s’agit là d’une réserve fondamentale. Les gens qui ne sont pas soumis au contrôle public des électeurs ne peuvent pas, aussi bonnes que soient leurs intentions, assurer une surveillance en passant au-dessus des organes politiques nationaux ou des institutions nationales suprêmes. Le tableau des indicateurs, qui tente de dresser une liste des indicateurs macroéconomiques au niveau supranational et, sur la base de cette liste, d’évaluer la capacité des autorités nationales et de leurs économies à traiter les déséquilibres économiques, est une idée qui prête à controverse. La situation actuelle en Grèce est un bon exemple de ce que les solutions à une situation qui sont dictées de l’extérieur suscitent l’opposition des habitants d’un pays, et sont l’une des causes de l’escalade des tensions sociales."@fr8
"Elnök úr! Az euróövezeten belüli fegyelem javítását célzó hat javaslatból álló csomag azon a meggyőződésen alapul, hogy a tagállamok akkurátusabban meg fognak felelni a nemzetek feletti felügyelet újonnan létrehozott és szigorúbb felépítményének. Problémásnak tartom ezt a fajta gondolkodást, különösen mivel egyes tagállamok eddig a kevésbé szigorú szabályokat is képtelenek voltak követni, és nem tudták hatékonyan elérni azok végrehajtását. Négy pontot szeretnék említeni, amelyet ellentmondásosnak tartok. Az első a fordított minősített többségi szavazás amelyet a Parlamentben már sokszor említettek. A fordított minősített többségi szavazást olyan eszköznek tekintjük, amelyet rendkívüli esetben kell használni, amelynek alkalmazását mindig megfelelően és alaposan meg kell indokolni, és megfelelő ellenőrzéseket kell végrehajtani azt biztosítandó, hogy az eszköz alkalmazása összhangban legyen az elsődleges joggal. Nem értünk egyet az azon felügyeleti eljárások hatálya alá tartozó területek számának növelésével, amelyek tekintetében a fordított minősített többségi szavazást javasolják. A javasolt megközelítés a Tanács és a nemzeti hatóságok kárára növelni fogja a Bizottság és az Európai Parlament politikai erejét, ami nem egyezik meg célunkkal. Ami az ellenőrző látogatásokat illeti, komoly fenntartásaim vannak az ilyen látogatásokra vonatkozó javaslattal kapcsolatban, mivel ezeken főként az Európai Bizottság tisztviselői vesznek részt, akiket jelentős hatáskörökkel ruháznak fel anélkül, hogy e látogatások résztvevői politikai megbízatással rendelkeznének. Ez egy alapvető fenntartás. Olyan emberek, akiket a szavazók nem ellenőriznek nyilvánosan, nem gyakorolhatnak felügyeletet a nemzeti politikai szervek vagy a legmagasabb szintű nemzeti intézmények vezetői felett, bármilyen jók is a szándékaik. Az eredménytábla, amely a makrogazdasági mutatók listáját kísérli meg elkészíteni nemzetek feletti szinten, majd e lista alapján próbálja felmérni a nemzeti hatóságok és a gazdaságok arra vonatkozó képességét, hogy kezeljék a gazdasági egyensúlytalanságokat, vitás elképzelés. A jelenlegi görögországi helyzet jó példa arra, hogy a helyzet rendezését célzó, kívülről diktált megoldások az ország lakosaiból ellenkezést váltanak ki, és a fokozódó társadalmi feszültség okai közé tartoznak."@hu11
"Signor Presidente, il pacchetto di sei proposte teso a migliorare la disciplina nell’area dell’euro si fonda sulla convinzione che gli Stati membri si attengano con maggior rigore alla nuova architettura più severa creata per la sorveglianza sovranazionale. Ritengo sia problematico seguire tale approccio, soprattutto perché alcuni Stati membri si sono rivelati incapaci di conformarsi alle norme meno rigide in vigore sinora e a imporne efficacemente l’attuazione. Mi preme citare quattro punti che considero controversi. Il primo è il voto a maggioranza qualificata inversa a cui si è già fatto ripetutamente riferimento in quest’Aula. Reputiamo che tale voto a maggioranza qualificata inversa sia uno strumento da utilizzare in casi eccezionali, il ricorso al quale deve essere sempre spiegato in maniera adeguata e approfondita, e per il quale devono essere approntati i controlli del caso per verificare che il suo utilizzo sia in linea con la legislazione primaria. Non siamo d’accordo con l’aumento del numero di aree soggette alle procedure di sorveglianza per le quali viene proposto il ricorso al voto a maggioranza qualificata inversa. L’approccio in oggetto accrescerà il potere politico della Commissione e del Parlamento europeo a discapito del Consiglio e delle autorità nazionali, e non è quello che vogliamo. Per quanto riguarda le missioni di sorveglianza, nutro delle gravi riserve sulla proposta in questione, in quanto tali missioni sarebbero composte principalmente da funzionari della Commissione europea a cui verrebbero conferiti ingenti poteri in assenza di un mandato politico. Si tratta di una riserva fondamentale. Chi non è soggetto al controllo pubblico degli elettori, indipendentemente dalla bontà delle intenzioni, non può essere autorizzato a svolgere funzioni di sorveglianza scavalcando i vertici degli organi politici nazionali o le più alte istituzioni nazionali. Il quadro di controllo, che tenta di redigere un elenco di indicatori macroeconomici a livello sovranazionale e, sulla base di tale lista, di valutare la capacità delle autorità nazionali e delle loro economie di gestire gli squilibri economici, è un’idea controversa. La situazione attuale in Grecia è un buon esempio del fatto che soluzioni imposte dall’esterno si scontrano con l’opposizione degli abitanti del paese, e sono una delle cause dell’acuirsi delle tensioni sociali."@it12
"Pone pirmininke, šešių pasiūlymų paketas, kuriuo ketinama pagerinti euro zonos drausmę, pagrįstas tikėjimu, kad valstybės narės griežčiau laikysis naujai sukurtos ir griežtesnės viršvalstybinės priežiūros struktūros. Mano nuomone, taip mąstyti yra problemiška, ypač todėl, kad kai kurios valstybės narės nesugebėjo laikytis iki šiol galiojusių ne tokių griežtų taisyklių ir veiksmingai užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Norėčiau paminėti keturis aspektus, kurie, mano nuomone, yra prieštaringi. Pirmasis – atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimas, apie kurį šiame Parlamente kalbėta jau daug kartų. Mes manome, kad atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimas yra priemonė, kurią reikėtų naudoti išimtiniais atvejais, o jos panaudojimą visuomet reikia tinkamai ir išsamiai paaiškinti ir atlikti atitinkamus patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad jos panaudojimas atitiktų pirminę teisę. Mes nepritariame sričių, kurioms taikomos priežiūros procedūros, kuriose siūloma naudoti atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimą, skaičiaus padidinimui. Pasiūlytas būdas padidins politinę Komisijos ir Europos Parlamento galią, padarant žalą Tarybai ir nacionalinėms valdžios institucijoms, o mes norime ne to. Kalbant apie priežiūros misijas, aš turiu rimtų abejonių dėl tokių misijų pasiūlymo, nes jas sudarytų daugiausia Europos Komisijos pareigūnai ir jiems būtų patikėti dideli įgaliojimai, nors tokių misijų nariai neturėtų jokio politinio įgaliojimo. Tai esminė abejonė. Žmonės, kurių viešai nekontroliuoja rinkėjai, kad ir kokie geri būtų jų ketinimai, negali vykdyti priežiūros aukštesniu nei nacionalinių politinių institucijų ar aukščiausio lygmens nacionalinių institucijų vadovų lygmeniu. Rezultatų suvestinė, kurioje bandoma sudaryti viršvalstybinio lygmens makroekonominių rodiklių sąrašą ir, remiantis šiuo sąrašu, įvertinti nacionalinių institucijų ir jų ekonomikos gebėjimą įveikti ekonomikos disbalansą, yra ginčytina idėja. Dabartinė Graikijos padėtis yra geras pavyzdys to, kad iš išorės padiktuoti padėties sprendimai išprovokuoja šalies gyventojų pasipriešinimą ir yra viena iš socialinės įtampos didėjimo priežasčių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Sešu tiesību aktu kopums, ar ko eiro zonā bija iecerēts uzlabot disciplīnu, pamatojas uz ticību, ka dalībvalstis stingrāk ievēros jaunizveidoto un stingrāko pārvalstiskās uzraudzības struktūru. Es uzskatu, ka ir problemātiski domāt šādās jomās, jo īpaši tādēļ, ka dažas dalībvalstis līdz šim nav spējušas ievērot ne tik bargos noteikumus un efektīvi tos īstenot. Es gribētu minēt četrus punktus, kuri, manuprāt, ir strīdīgi. Pirmkārt, apgrieztais kvalificētā vairākuma balsojums, kas šeit jau daudz reižu tika minēts. Mēs apgriezto kvalificētā vairākuma balsojumu uzskatām par instrumentu, kurš jāizmanto ārkārtas gadījumos un kura izmantošana vienmēr ir pienācīgi un sīki jāizskaidro ar atbilstošām pārbaudēm, lai nodrošinātu, ka tā izmantošana atbilst primārajām tiesībām. Mēs nepiekrītam pieaugumam vairākās jomās, kuras ir pakļautas uzraudzības procedūrām un kurām tiek ierosināts piemērot apgriezto kvalificētā vairākuma balsojumu. Ierosinātā pieeja palielinās Komisijas un Eiropas Parlamenta politisko varu, kaitējot Padomei un valstu varas iestādēm, un to mēs nevēlamies. Runājot par uzraudzības misijām, man ir nopietni iebildumi attiecībā uz priekšlikumu par šādām misijām, jo tās lielākoties veidos Eiropas Komisijas ierēdņi un viņiem tiks uzticēta liela vara, bet šo misiju dalībniekiem nebūs nekādu politisko pilnvaru. Tas ir būtiskākais iebildums. Cilvēki, kurus vēlētāji publiski nekontrolē, nevar veikt valsts politisko organizāciju vai valsts augstāko iestāžu uzraudzību, lai cik labi būtu viņu nodomi. Rādītāju kopsavilkums, kas pārvalstiskajā līmenī cenšas izveidot makroekonomisko rādītāju sarakstu un, pamatojoties uz šo sarakstu, novērtēt valsts iestāžu un to ekonomikas spēju risināt ekonomikas nelīdzsvarotību, ir strīdīga iecere. Pašreizējā situācija Grieķijā ir kā labs piemērs tam, ka no ārpuses noteikti situācijas risinājumi izraisa šīs valsts iedzīvotāju protestus un ir viens no sociālās spriedzes saasināšanās cēloņiem."@lv13
"Pane předsedající, balík šesti návrhů, které mají zlepšit disciplínu uvnitř eurozóny, se opírá o přesvědčení, že nově vzniklou přísnější architekturu nadnárodního dohledu budou členské státy více dodržovat. Považuji za problematické uvažovat tímto směrem zejména proto, že do současnosti nebyli někteří členové schopni dodržovat a účinně vynucovat plnění pravidel měkčích. Dovolte mi, abych zmínil čtyři body, které považuji za sporné. Prvním bodem je o kterém tady byla již mnohokrát řeč. Hlasování tzv. obrácenou kvalifikovanou většinou považujeme za výjimečný nástroj, jehož použití musí být vždy řádně a důsledně vysvětleno, a musí být řádně prozkoumáno, zda jeho použití není v rozporu s primárním právem. Nesouhlasíme se zvýšením počtu oblastí dohledových procedur, ve kterých je použití hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou navrženo. Navrhovaný postup zvyšuje politickou moc Komise a Evropského parlamentu na úkor Rady a národních autorit, což nechceme. Pokud jde o dohledové mise, mám vážné výhrady k návrhu dohledových misí, neboť budou složeny především z úředníků Evropské komise a budou jim svěřeny významné pravomoci, aniž by členové těchto misí měli jakýkoli politický mandát. To je principiální výhrada. Lidé, byť s dobrými úmysly, kteří nepodléhají veřejné kontrole svými voliči, nemohou provádět dohled nad hlavami národních politických orgánů či nejvyšších národních institucí. pokus sestavit na nadnárodní úrovni seznam makroekonomických ukazatelů a na jejich základě posuzovat schopnost národních vlád a jejich ekonomik vypořádat se s ekonomickými imbalancemi, je diskutabilní. Současná situace v Řecku je dobrým příkladem toho, že recepty na řešení situace, které jsou nadiktovány zvenčí, budí odpor domácího obyvatelstva a jsou jedním ze zdrojů stupňování sociálního napětí."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het pakket van zes voorstellen waarmee de discipline binnen de eurozone zou moeten worden verbeterd, is gebaseerd op de overtuiging dat de lidstaten de nieuwe strengere architectuur van het internationale toezicht beter zullen naleven. Dat lijkt me niet zo'n verstandig idee, want een aantal leden van de eurozone was tot nog toe niet eens in staat om de huidige beduidend zachtere regels na te leven of te zorgen voor naleving ervan. Ik zou graag vier in mijn ogen problematische punten uiteen willen zetten. Allereerst is er de waarover hier al zo vaak gesproken is. Omgekeerde gekwalificeerde meerderheid van stemmen is wat mij betreft een uitzonderlijk instrument dat alleen in grondig met redenen omklede gevallen kan worden toegepast, waarbij dan telkens nauwkeurig moet worden nagegaan of het gebruik ervan niet strijdig is met het primaire recht. Ik ben het niet eens met verhoging van het aantal aandachtsgebieden dat onderhevig is aan toezichtprocedures waarvoor gestemd zou moeten worden bij omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Met de voorgestelde procedure krijgen de Commissie en het Europees Parlement meer macht ten koste van de Raad en de nationale overheden, en dat willen wij niet. Ik heb verder ernstige bedenkingen tegen het voorstel inzake de toezichtmissies, omdat deze missies in hoofdzaak bemand zouden worden door ambtenaren van de Europese Commissie en zij over verstrekkende volmachten zouden beschikken zonder dat ook maar één lid van deze missie over een politiek mandaat beschikt. Dat is een principieel bezwaar. Mensen die - hoe goed hun bedoelingen ook zijn - niet onder publiek toezicht van hun kiezers staan, mogen geen toezicht uitoefenen op de hoofden van nationale politieke organen of de allerhoogste nationale instellingen. Het een poging om op supranationaal niveau een lijst van macro-economische indicatoren tot stand te brengen op basis waarvan de bestendigheid van nationale regeringen en hun nationale economieën tegen economische onevenwichtigheden beoordeeld zou moeten worden, is uiterst discutabel. De huidige situatie in Griekenland is een goede illustratie van het feit dat van buitenaf opgelegde oplossingen veel weerstand oproepen bij de bevolking in het land in kwestie en een bron zijn van stijgende sociale spanningen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pakiet sześciu wniosków, które mają poprawić dyscyplinę w strefie euro, opiera się na przekonaniu, że państwa członkowskie będą ściślej przestrzegać nowo ustanowionych, ściślejszych zasad nadzoru ponadnarodowego. Uważam taki sposób rozumowania za problematyczny, zwłaszcza dlatego, że część państw członkowskich nie była w stanie zastosować się do łagodniejszych dotychczasowych zasad i skutecznie egzekwować ich wdrażania. Chciałbym wspomnieć o czterech kontrowersyjnych moim zdaniem kwestiach. Pierwszą jest głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną, o którym wspominano tu już wielokrotnie. Uznajemy głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną za instrument mający zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, którego użycie trzeba zawsze należycie i dogłębnie wyjaśnić, dokonując odpowiedniej weryfikacji w celu zapewnienia jego zgodności z prawem pierwotnym. Nie podoba nam się zwiększenie liczby obszarów podlegających procedurom nadzoru, w odniesieniu do których zaproponowano głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną. Wnioskowane podejście zwiększy uprawnienia polityczne Komisji i Parlamentu Europejskiego kosztem Rady i władz krajowych, czego nie chcemy. Jeżeli chodzi o inspekcje nadzorcze, mam poważne zastrzeżenia co do wniosku ich dotyczącego, gdyż składać się one będą głównie z urzędników Komisji Europejskiej i przyznane im zostaną znaczące uprawnienia, podczas gdy ich członkowie nie będą dysponować żadnym mandatem politycznym. To zastrzeżenie fundamentalne. Niezależnie od szlachetności ich zamiarów, osoby niepodlegające publicznej kontroli wyborców nie mogą prowadzić nadzoru nad głowami krajowych organów politycznych lub najwyższych instytucji narodowych. Tabela wskaźników, która ma stanowić wykaz wskaźników makroekonomicznych na szczeblu ponadnarodowym i służyć ocenie zdolności władz krajowych oraz gospodarek poszczególnych krajów do uporania się z zaburzeniami równowagi gospodarczej, rodzi spory. Obecna sytuacja w Grecji dobrze ilustruje fakt, że rozwiązania sytuacji dyktowane z zewnątrz prowokują sprzeciw mieszkańców danego kraju i przyczyniają się do wzrostu napięć społecznych."@pl16
"Senhor Presidente, o pacote de seis propostas destinado a melhorar a disciplina na área do euro baseia-se na convicção de que os Estados­Membros irão cumprir de forma mais rigorosa a arquitectura recém-criada e mais exigente de supervisão supranacional. Parece-me problemático que se pense desta forma, particularmente porque alguns Estados­Membros foram incapazes de seguir regras menos exigentes até ao momento e impor, de facto, a sua aplicação. Gostaria de mencionar quatro pontos que considero controversos. O primeiro é a votação invertida por maioria qualificada que já foi referida muitas vezes nesta Câmara. Encaramos esse método de votação como um instrumento que deve ser aplicado em casos excepcionais e cuja utilização tem sempre de ser explicada de forma adequada e exaustiva, com a realização das verificações pertinentes para assegurar que a sua utilização seja coerente com o direito primário. Não concordamos com o aumento do número de domínios sujeitos a procedimentos de supervisão para os quais é proposta a utilização da votação invertida por maioria qualificada. A abordagem sugerida irá aumentar o poder político da Comissão e do Parlamento Europeu em detrimento do Conselho e das autoridades nacionais, e não é isso que pretendemos. Quanto às missões de supervisão, tenho sérias reservas sobre a proposta que lhes diz respeito, já que elas serão compostas essencialmente por funcionários da Comissão Europeia e disporão de poderes significativos sem que os seus membros tenham qualquer mandato político. Esta é uma reserva fundamental. As pessoas que não estão sujeitas ao controlo público dos eleitores, por muito boas que sejam as suas intenções, não podem realizar uma supervisão em que se sobrepõem a organismos políticos nacionais ou às mais importantes instituições nacionais. O painel de avaliação, com o qual se procura elaborar uma lista dos indicadores macroeconómicos a nível supranacional e, com base nesta lista, avaliar a capacidade das autoridades nacionais e das suas economias para fazer face aos desequilíbrios económicos, é uma ideia controversa. A actual situação na Grécia é um bom exemplo de que as soluções para um problema ditadas por terceiros provocam a oposição dos habitantes dos países e são uma das causas da tensão social crescente."@pt17
"Dle președinte, pachetul celor șase propuneri care vizează îmbunătățirea disciplinei în zona euro se bazează pe convingerea că statele membre vor respecta cu mai multă rigurozitate arhitectura nou creată și mai strictă pentru supravegherea supranațională. Consider că este o problemă să gândim în acești termeni, în special deoarece unele state membre nu au fost capabile până acum să respecte norme mai puțin stringente și să determine în mod eficient aplicarea acestora. Aș dori să menționez patru aspecte pe care le consider controversate. Primul dintre acestea este votul cu majoritate calificată inversată care a fost menționat de mai multe ori în această Cameră. Considerăm că votul cu majoritate calificată inversată este un instrument care poate fi utilizat în cazuri excepționale, utilizarea acestuia trebuie întotdeauna explicată în mod corespunzător și detaliat, iar prin efectuarea de controale adecvate ne asigurăm că acest vot este utilizat în conformitate cu dreptul primar. Nu suntem de acord cu creșterea numărului de domenii supuse unor proceduri de supraveghere, pentru care se propune utilizarea votului cu majoritate calificată inversată. Abordarea propusă va crește puterea politică a Comisiei și a Parlamentului European în detrimentul Consiliului și a autorităților naționale, ceea ce nu ne dorim. Referitor la misiunile de supraveghere, am rezerve serioase privind propunerea unor asemenea misiuni, întrucât acestea vor fi compuse în principal din funcționari ai Comisiei Europene și le vor fi încredințate competențe importante, fără ca membrii acestor misiuni să aibă vreun mandat politic. Este o rezervă fundamentală. Cei care nu sunt supuși controlului public de către alegători, indiferent cât sunt de bune intențiile lor, nu pot efectua o supraveghere peste capul autorităților politice naționale sau al celor mai înalte instituții naționale. Tabloul de bord, care încearcă să întocmească o listă a indicatorilor macroeconomici la nivel supranațional și pe baza acesteia să evalueze capacitatea autorităților naționale și a economiilor lor de a face față dezechilibrelor economice, este o idee discutabilă. Situația actuală din Grecia este un bun exemplu al faptului că soluțiile dictate din exterior provoacă opoziția locuitorilor din țara respectivă și reprezintă una din cauzele tensiunii sociale în creștere."@ro18
"Balík šiestich návrhov, ktoré majú zlepšiť disciplínu v eurozóne, sa opiera o presvedčenie, že novovzniknutú prísnejšiu architektúru nadnárodného dohľadu budú členské štáty viac dodržiavať. Považujem za problematické uvažovať týmto spôsobom najmä preto, že až do dnešného dňa neboli niektoré členské štáty schopné dodržiavať a účinne presadzovať ani plnenie menej prísnych pravidiel. Dovoľte mi spomenúť štyri body, ktoré považujem za sporné. Prvým bodom je hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny, ktoré sa tu mnohokrát spomínalo. Hlasovanie tzv. obrátenou kvalifikovanou väčšinou považujeme za výnimočný nástroj, ktorého použitie sa musí vždy riadne a dôsledne vysvetliť, a musí sa riadne preskúmať, či jeho použitie nie je v rozpore s primárnym právom. Nesúhlasíme so zvýšením počtu oblastí postupov dohľadu, v ktorých sa navrhuje použitie hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Navrhovaný postup zvyšuje politickú moc Komisie a Európskeho parlamentu na úkor Rady a vnútroštátnych orgánov, čo nechceme. Čo sa týka dozorných misií, mám vážne výhrady k návrhu týchto misií, pretože budú zložené predovšetkým z úradníkov Európskej komisie a budú im zverené významné právomoci bez toho, aby členovia týchto misií mali akýkoľvek politický mandát. Toto je principiálna výhrada. Ľudia, aj keď s dobrými úmyslami, ktorí nepodliehajú verejnej kontrole svojimi voličmi, nemôžu uskutočňovať dohľad nad hlavami vnútroštátnych politických orgánov či najvyšších vnútroštátnych inštitúcií. Hodnotiaca tabuľka, teda pokus zostaviť na nadnárodnej úrovni zoznam makroekonomických ukazovateľov a na ich základe posudzovať schopnosť národných vlád a ich hospodárstiev vyrovnať sa s hospodárskymi nerovnováhami, je diskutabilná myšlienka. Súčasná situácia v Grécku je dobrým príkladom toho, že recepty na riešenie situácie, ktoré sú nadiktované zvonku, budia u domáceho obyvateľstva odpor a sú jedným z dôvodov stupňovania sociálneho napätia."@sk19
"Gospod predsednik, sveženj šestih predlogov, namenjen za izboljšanje discipline znotraj območja evra, temelji na prepričanju, da bodo države članice bolj vestno spoštovale na novo ustvarjeno in strožjo arhitekturo nadnacionalnega nadzora. Menim, da je problematično razmišljati v tej smeri, zlasti ker države članice do danes niso bile sposobne spoštovati manj strogih pravil in učinkovito uveljavljati njihovega izvajanja. Rad bi omenil štiri točke, ki menim, da so sporne. Prva je glasovanje z obratno kvalificirano večino, ki smo ga v tej sejni dvorani že mnogokrat omenili. Menimo, da je glasovanje z obratno kvalificirano večino instrument, ki naj bi se uporabljal v izjemnih primerih in katerega uporabo je treba vedno ustrezno in temeljito pojasniti ter izvesti ustrezna preverjanja, da se zagotovi skladnost njegove uporabe s primarnim zakonom. Ne strinjamo se s povečanjem števila področij, ki so predmet nadzornih postopkov, za katere je predlagana uporaba glasovanja z obratno kvalificirano večino. Predlagani pristop bo povečal politično moč Komisije in Evropskega parlamenta v škodo Sveta in nacionalnih organov oblasti in tega nočemo. V zvezi z nadzornimi misijami imam resne pridržke glede predloga za takšne misije, ker jih bodo v glavnem sestavljale uradne osebe Komisije, katerim bodo zaupane pomembne pristojnosti, pri tem pa člani teh misij ne bodo imeli kakršnega koli političnega mandata. To je bistven pridržek. Ljudje, ki niso predmet javnega nadzora s strani volivcev, ne smejo izvajati nadzora nad voditelji nacionalnih političnih teles ali najvišjih nacionalnih institucij, ne glede na to, kako dobre namene naj bi imeli. Preglednica, katere namen je ustvariti seznam makroekonomskih kazalnikov na nadnacionalni ravni in na podlagi tega seznama oceniti sposobnost nacionalnih organov oblasti ter njihovih gospodarstev za reševanje gospodarskih neravnovesij, je sporna zamisel. Sedanje razmere v Grčiji so dober primer dejstva, da rešitve za razmere, narekovane od zunaj, sprožajo nasprotovanje prebivalcev države in so eden od vzrokov za povečevanje socialnih napetosti."@sl20
". Herr talman! Paketet med sex förslag som syftar till att förbättra disciplinen inom euroområdet bygger på tron att medlemsstaterna mer noggrant kommer att rätta sig efter det nya och strängare systemet för överstatlig övervakning. Jag tycker att det är problematiskt att tänka i dessa banor, särskilt som vissa medlemsstater hittills har varit oförmögna att följa de mindre stränga reglerna och effektivt övervaka att de genomförs. Jag vill nämna fyra punkter som jag anser är kontroversiella. Den första är den omvända omröstningen med kvalificerad majoritet som redan har nämnts många gånger här i kammaren. Vi betraktar omvänd omröstning med kvalificerad majoritet som ett instrument som endast ska användas i undantagsfall och vars användning alltid måste förklaras ordentligt och noggrant, dessutom måste man genomföra ordentliga kontroller för att se till att dess användning är förenlig med primärrätten. Vi håller inte med om att tillämpningen av omvänd omröstning med kvalificerad majoritet ska utvidgas till att omfatta andra delar av övervakningsförfarandet, så som föreslagits. Det föreslagna tillvägagångssättet kommer att öka kommissionens och Europaparlamentets politiska makt på bekostnad av rådet och de nationella myndigheterna, vilket inte är vad vi vill. När det gäller övervakningsuppdrag hyser jag allvarliga reservationer mot ett förslag till sådana uppdrag, eftersom de huvudsakligen kommer att utföras av tjänstemän från kommissionen som inom ramen för dessa uppdrag tilldelas stora befogenheter trots att de inte har något politiskt mandat. Detta är en grundläggande reservation. Personer som inte är föremål för offentlig kontroll från väljarnas sida får, hur goda deras avsikter än är, inte genomföra övervakning över huvudet på nationella politiska organ eller de högsta nationella institutionerna. Resultattavlan, där man försöker upprätta en förteckning av makroekonomiska indikatorer på överstatlig nivå och utifrån denna lista bedöma förmågan hos nationella myndigheter och deras ekonomier att hantera ekonomiska obalanser, är en omtvistad idé. Den nuvarande situationen i Grekland är ett bra exempel på att lösningar som dikteras utifrån väcker motstånd från landets invånare och utgör en av orsakerna till ökande sociala spänningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"reverse qualified majority voting,"15
"scorebord,"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph