Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-176-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-176-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, you will not find many members in this room who disagree with the need to drag down debt and deficits to reasonable levels in the years ahead. My group certainly takes the view that we need to do that. This is not about political confrontation between fiscally virtuous or fiscally irresponsible Members in this House. The division between you and us and between progressives and conservatives here in the House is about how we return to sound public finances, at what economic and social cost, at what cost for the future ability of Europe to compete in a global market. You stick to the idea, Commissioner, that there is no alternative to your austerity-only agenda. We think that this is very wrong. In our view, your approach and that of the right-wing majority in the Council pose the biggest threat to the very future of the European idea because they are destroying the notion of belonging to a community, the notions of solidarity and cohesion. The vast majority of the millions who have lost their jobs during this crisis are unemployed still today. What message does the Council and Commission have for them? Or for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty? What message for the hundreds of millions of people who are suffering as a result of cutbacks in public provision, in healthcare, in education? What message for them? What message from the Council this week? Well, I expect nothing quite frankly, nothing. This week’s Council will not produce a single ray of hope for hardworking people, for the unemployed or the young people who are hurting so much. They have been unfairly and severely hit by the crisis that was not of their making and now they will be hit again to repair the damage they did not cause. Your political and economic agenda is totally unacceptable to us on this side of the House. Throughout the legislative process, we have suggested sensible and balanced amendments to the Commission’s proposals, we have proposed firmly connecting national reform and stability and growth programmes using the first as a solid vehicle for the necessary promotion of public investment We made proposals to maintain sensible levels of productive public investment and we have proposed making the new rules clearly anti-cyclical. I could go on, but the reality is that today’s economic and social agenda has been hijacked by the right. There is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones. And please, Commissioner Rehn, do not tell me that these policies I am denouncing are being pursued by socialist governments. You know, at a time when even the strongest economies in Europe need to bow to the demands of an irresponsible and increasingly dangerous financial sector, that no Member State can change this agenda alone. In the end, I wonder who will benefit from the decisions that will be made this week. It seems to me that the only people who will benefit are those who have caused the whole mess in the first place, the financial sector, and I think that is a disgrace."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, v tomto sále byste asi nenašel mnoho poslanců, kteří by popírali, že zadlužení a schodky je nutné v nadcházejících letech snížit na rozumnou míru. Moje skupina to rozhodně pokládá za naši povinnost. Nejde tady o politickou konfrontaci mezi finančně čestnými a finančně nezodpovědnými členy Parlamentu. Rozdíl mezi námi a vámi a mezi progresivisty a konzervativci spočívá v tomto, jakou cestou se chceme vrátit ke zdravým veřejným financím, za jakou hospodářskou či sociální cenu, za jakou cenou pro budoucí konkurenceschopnost Evropy na celosvětovém trhu. Pane komisaři, zuby nehty se držíte názoru, že váš program úsporných opatření nemá žádnou alternativu. My se domníváme, že to je velký omyl. Podle našeho přesvědčení přístup váš a pravicové většiny v Radě znamená tu největší hrozbu pro samu budoucnost evropské myšlenky, neboť likviduje pocit příslušnosti ke společenství, představu solidarity a soudržnosti. Drtivá většina z milionů těch, kdo během krize přišli o práci, je nezaměstnaná i dnes. Jaký vzkaz pro ně Rada a Komise má? Nebo pro miliony těch, jejichž pracovní místa jsou ohrožena, či těch, kdo žijí v chudobě? Jaký máte vzkaz pro stovky milionů lidí trpících kvůli škrtům ve veřejných službách, zdravotní péči, vzdělávání? Jaký pro ně máte vzkaz? Jaký vzkaz má pro ně tento týden Rada? Abych byl zcela upřímný, neočekávám nic, vůbec nic. Zasedání Rady tento týden nepřinese ani jediný záblesk naděje ani pro tvrdě pracující, ani pro nezaměstnané či mladé lidi v tak bolestné situaci. Nespravedlivě a tvrdě je postihla krize, kterou nezpůsobili, a nyní budou postiženi znovu, aby napravili škody, za něž nemohou. Váš politický a hospodářský program je pro nás na této straně Parlamentu zcela nepřijatelný. V průběhu legislativního procesu jsme naznačovali možné citlivé a vyvážené změny návrhů Komise, navrhovali jsme pevné propojení vnitrostátních reformních programů s programy stability a růstu za využití těch prvních coby impulzu pro nezbytné prosazování veřejných investic; předložili jsme návrhy na udržení vhodné míry produktivních veřejných investic a navrhovali jsme, aby nová pravidla byla jasně anticyklická. Mohl bych pokračovat dál, skutečnost je ovšem taková, že současného hospodářského a sociálního programu se zmocnila pravice. Nezbývá prostor ani na umírněné politické postoje, natožpak na ty progresivnější. Pane komisaři Rehne, netvrďte mi prosím, že politická opatření, která zde zavrhuji, provádějí socialistické vlády. Sám víte, že v době, kdy se i ty nejsilnější evropské ekonomiky musí sklánět před požadavky nezodpovědného a stále nebezpečnějšího finančního sektoru, žádný členský stát nemůže tento program sám změnit. Jsem zvědav, pro koho budou rozhodnutí přijatá tento týden nakonec výhodná. Zdá se mi, že jediný, kdo z nich bude něco mít, budou ti, kdo celý tenhle chaos způsobili, finanční sektor, a to pokládám za ostudné."@cs1
"Hr. formand! De vil ikke kunne finde mange medlemmer her i salen, som ikke er enige i, at det er nødvendigt at få gæld og underskud bragt ned på et fornuftigt niveau i løbet af de kommende år. Min gruppe har helt sikkert den holdning, at vi er nødt til det. Det handler ikke om politisk konfrontation mellem finanspolitisk dydige og finanspolitisk uansvarlige parlamentsmedlemmer. Opdelingen mellem Dem og os og mellem progressive og konservative her i Parlamentet handler om, hvordan vi igen får sunde offentlige finanser, med hvilke omkostninger økonomisk og socialt og med hvilken omkostning for Europas evne til i fremtiden at kunne konkurrere på et globalt marked. De holder fast i den opfattelse, hr. kommissær, at der ikke er noget alternativ til Deres dagsorden, som kun handler om stramninger. Det, mener vi, er helt forkert. Efter vores mening udgør de fremgangsmåder, som De og det højreorienterede flertal i Rådet foreslår, den største trussel mod fremtiden for selve den europæiske idé, fordi de er ødelæggende for opfattelsen af at tilhøre et fællesskab, opfattelsen af solidaritet og samhørighed. Det store flertal af de millioner, der har mistet deres job under denne krise, er stadig uden arbejde. Hvad er budskabet fra Rådet og Kommissionen til dem? Eller til de millioner, hvis arbejdspladser er i fare, og som lever i fattigdom? Hvad er budskabet til de hundredvis af millioner af mennesker, der må bøde for nedskæringer i offentlige ydelser, i sundhedsydelser, i uddannelse? Hvad er budskabet til dem? Hvad er budskabet fra Rådet i denne uge? Jeg forventer helt ærligt, at der ikke er noget. I denne uge vil Rådet ikke skabe bare en smule håb for hårdtarbejdende mennesker, for de arbejdsløse eller for de unge, som virkelig lider. De er uretfærdigt og hårdt ramt af krisen, som ikke var deres skyld, og nu vil de blive ramt igen, når der skal rettes op på den skade, de ikke har forårsaget. Denne politiske og økonomiske dagsorden er fuldstændig uacceptabel for os, der sidder i denne side af Parlamentet. Vi har gennem hele lovgivningsprocessen foreslået fornuftige og afbalancerede ændringer til Kommissionens forslag, vi har foreslået at skabe en stærk forbindelse mellem nationale reformer og stabilitets- og vækstprogrammer ved at anvende førstnævnte som et solidt middel til at fremme offentlige investeringer. Vi fremsatte forslag, der kunne opretholde et fornuftigt niveau inden for produktive offentlige investeringer, og vi har foreslået, at de nye bestemmelser helt klart skal gøres kontracykliske. Jeg kunne blive ved, men virkeligheden er, at dagens politiske og økonomiske dagsorden er blevet kapret af højrefløjen. Der er ikke engang plads til moderate politiske tiltag, for slet ikke at tale om de mere progressive af slagsen. Og sig ikke, kommissær Rehn, at disse politikker, som jeg fordømmer, er socialistiske regeringers politikker. De ved, at i tider hvor selv de stærkeste økonomier i Europa er nødt til at bøje sig for kravene fra en uansvarlig og stadig farligere finansiel sektor, vil ingen medlemsstat kunne ændre denne dagsorden alene. I sidste ende spekulerer jeg over, hvem der vil få gavn af de beslutninger, der bliver truffet i denne uge. For mig ser det ud til, at de eneste, der får gavn deraf, er dem, der til at begynde med skabte hele dette rod, nemlig den finansielle sektor, og det, synes jeg, er en skændsel."@da2
". Herr Präsident! Sie werden in diesem Saal nicht viele Abgeordnete finden, die der Notwendigkeit, die Schulden und die Defizite in den kommenden Jahren auf vernünftige Werte zu senken, nicht zustimmen. Meine Fraktion ist ganz sicher der Ansicht, dass wir dies tun müssen. Es geht nicht um eine politische Konfrontation zwischen den finanzpolitisch rechtschaffenen oder finanzpolitisch unverantwortlichen Abgeordneten dieses Hauses. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns und zwischen den Progressiven und den Konservativen hier in diesem Haus liegt darin, wie wir zu gesunden öffentlichen Finanzen zurückkehren, zu welchem wirtschaftlichen und sozialen Preis und zu welchem Preis für die zukünftige Fähigkeit Europas, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Sie, Herr Kommissar, bleiben bei dem Gedanken, dass es keine Alternative zur reinen Sparpolitik gibt. Wir denken, dass dies falsch ist. Unserer Ansicht nach stellt Ihr Ansatz und der der rechten Mehrheit im Rat die größte Bedrohung für die Zukunft des europäischen Gedankens dar, weil sie das Gefühl zerstören, zu einer Gemeinschaft zu gehören, das Gefühl der Solidarität und der Kohäsion. Die große Mehrheit der Millionen Menschen, die ihre Arbeit in dieser Krise verloren haben, sind heute immer noch arbeitslos. Welche Botschaft senden der Rat und die Kommission ihnen? Oder den Millionen Menschen, deren Arbeitsplätze gefährdet sind oder die in Armut leben? Welche Botschaft für die Hunderttausenden Menschen, die unter den Kürzungen in der öffentlichen Versorgung, im Gesundheitswesen und in der Bildung leiden? Welche Botschaft senden Sie denen? Welche Botschaft sendet der Rat in dieser Woche? Nun, ich erwarte, offen gesagt, nichts, gar nichts. Der dieswöchige Rat wird den hart arbeitenden Menschen, den Arbeitslosen oder den jungen Menschen, die es so schwer haben, keinen einzigen Funken Hoffnung geben. Sie sind von der Krise, an der sie keine Schuld haben, schwer und ungerechterweise getroffen worden, und nun werden sie wieder getroffen, um den Schaden zu reparieren, den sie nicht verursacht haben. Ihre politische und wirtschaftliche Agenda ist für uns auf dieser Seite des Hauses vollkommen inakzeptabel. Während des Gesetzgebungsverfahrens haben wir vernünftige und ausgewogene Änderungsanträge zu den Kommissionsvorschlägen vorgelegt. Wir haben eine enge Verknüpfung von nationalen Reform-, Stabilitäts- und Wachstumsprogrammen vorgeschlagen, wobei Erstere als solides Mittel für die notwendige Förderung der öffentlichen Investitionen dienen. Wir haben Vorschläge zur Beibehaltung eines vernünftigen Niveaus der produktiven öffentlichen Investitionen vorgelegt, und wir haben vorgeschlagen, die neuen Regeln eindeutig antizyklisch zu machen. Ich könnte das noch fortführen, aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass die politische Rechte die heutige wirtschaftliche und soziale Agenda an sich gerissen hat. Es gibt nicht einmal Raum für moderate politische Ansätze, geschweige denn progressivere. Und bitte, Kommissar Rehn, erzählen Sie mir nicht, dass diese Strategien, die ich verurteile, auch von sozialistischen Regierungen verfolgt werden. Sie wissen, dass kein Mitgliedstaat in einer Zeit, in der selbst die stärksten Volkswirtschaften in Europa sich den Forderungen eines unverantwortlichen und zunehmend gefährlichen Finanzsektors beugen müssen, diese Agenda allein ändern kann. Letzten Endes frage ich mich, wer von den Entscheidungen, die in dieser Woche getroffen werden, profitieren wird. Mir kommt es so vor, dass die einzigen Leute, die einen Vorteil haben werden, diejenigen sind, die das ganze Chaos überhaupt erst angerichtet haben, der Finanzsektor, und ich finde, dass das eine Schande ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν θα βρείτε πολλούς βουλευτές σε αυτήν την αίθουσα, οι οποίοι να διαφωνούν με την ανάγκη μείωσης του χρέους και των ελλειμμάτων σε λογικά επίπεδα κατά τα επόμενα χρόνια. Η Ομάδα μου είναι ασφαλώς της άποψης οφείλουμε να το πράξουμε αυτό. Δεν πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ δημοσιονομικά ενάρετων ή δημοσιονομικά ανεύθυνων βουλευτών σε αυτό το Σώμα. Η αντιπαράθεση μεταξύ υμών και ημών και μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών εδώ στο Σώμα αφορά το πώς θα επιστρέψουμε στα υγιή δημόσια οικονομικά, με ποιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με ποιο κόστος για τη μελλοντική δυνατότητα της Ευρώπης να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Εμμένετε στην ιδέα, κύριε Επίτροπε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην ατζέντα σας που περιλαμβάνει μόνο λιτότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος. Κατά την άποψή μας, η προσέγγισή σας και εκείνη της πλειοψηφίας της δεξιάς πτέρυγας στο Συμβούλιο συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας, επειδή καταστρέφουν την έννοια της υπαγωγής σε μια κοινότητα, τις έννοιες της αλληλεγγύης και της συνοχής. Η συντριπτική πλειονότητα των εκατομμυρίων που έχασαν τις θέσεις απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης εξακολουθούν να είναι άνεργοι έως σήμερα. Ποιο μήνυμα έχουν για αυτούς το Συμβούλιο και η Επιτροπή; Ή για τα εκατομμύρια των οποίων οι θέσεις απασχόλησης κινδυνεύουν ή οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας; Ποιο μήνυμα για τις εκατοντάδες εκατομμύρια ατόμων, τα οποία υποφέρουν εξαιτίας των περικοπών στις δημόσιες παροχές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση; Ποιο μήνυμα για αυτούς; Ποιο είναι το μήνυμα από το Συμβούλιο αυτήν την εβδομάδα; Λοιπόν, ειλικρινά δεν περιμένω τίποτα, τίποτα. Το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας δεν θα παράσχει ούτε μία ελπίδα στους σκληρά εργαζόμενους, τους ανέργους ή τους νέους, οι οποίοι υποφέρουν τόσο. Επλήγησαν άδικα και βαριά από την κρίση, για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι και τώρα θα πληγούν ξανά για να διορθωθεί η ζημιά, την οποία δεν προκάλεσαν εκείνοι. Σε αυτήν την πτέρυγα του Σώματος θεωρούμε την πολιτική και οικονομική σας ατζέντα απολύτως απαράδεκτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, προτείναμε λογικές και ισορροπημένες τροποποιήσεις στις προτάσεις της Επιτροπής, προτείναμε να συνδεθούν σταθερά τα προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας και ανάπτυξης με χρήση των πρώτων ως σταθερό όχημα για την αναγκαία προώθηση των δημόσιων επενδύσεων. Κάναμε προτάσεις ώστε να διατηρηθούν λογικά επίπεδα παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων και προτείναμε να καταστούν οι νέοι κανόνες σαφώς αντικυκλικοί. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η σημερινή οικονομική και κοινωνική ατζέντα έχει χειραγωγηθεί από τη Δεξιά. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για μετριοπαθείς πολιτικές προσεγγίσεις, πόσο μάλλον για πιο προοδευτικές. Και σας παρακαλώ, κύριε Rehn, μην μου πείτε ότι οι πολιτικές, τις οποίες καταγγέλλω, είναι επιδίωξη των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων. Γνωρίζετε ότι, σε μια εποχή που ακόμα και οι πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη πρέπει να υποκύψουν στις απαιτήσεις ενός ανεύθυνου και ολοένα και πιο επικίνδυνου χρηματοπιστωτικού τομέα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αλλάξει την εν λόγω ατζέντα μόνο του. Στο τέλος, αναρωτιέμαι ποιος θα ωφεληθεί από τις αποφάσεις, οι οποίες θα ληφθούν αυτήν την εβδομάδα. Μου φαίνεται ότι οι μόνοι που θα ωφεληθούν είναι εκείνοι, οι οποίοι προκάλεσαν εξαρχής όλη αυτήν την αναστάτωση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, και πιστεύω ότι αυτό είναι ντροπή."@el10
". Señor Presidente, no encontrará a muchos diputados en esta sala que discrepen de la necesidad de reducir la deuda y los déficits a niveles razonables en los próximos años. Desde luego, mi Grupo opina que hemos de hacerlo. No se trata de una confrontación política entre diputados fiscalmente virtuosos o fiscalmente irresponsables en esta Cámara. La división entre ustedes y nosotros, y entre progresistas y conservadores aquí en esta Cámara, tiene que ver con cómo volvemos a unas finanzas públicas saneadas, a qué coste económico y social, a qué coste para la futura capacidad de Europa para competir en un mercado mundial. Señor Comisario, usted se aferra a la idea de que no hay ninguna alternativa a su agenda basada exclusivamente en la austeridad. Creemos que esa tesis es muy errónea. En nuestra opinión, su enfoque y el de la mayoría de derechas en el Consejo plantean la mayor amenaza al propio futuro de la idea europea porque están destruyendo la noción de pertenecer a una comunidad, las nociones de solidaridad y cohesión. La inmensa mayoría de los millones de personas que han perdido sus puestos de trabajo durante esta crisis todavía sigue desempleada hoy. ¿Qué mensaje tienen para ellas el Consejo y la Comisión? ¿O para los millones de personas cuyos puestos de trabajo están en peligro o que están viviendo en la pobreza? ¿Qué mensaje tienen para los cientos de millones de personas que están sufriendo como resultado de los recortes en los servicios públicos, en asistencia sanitaria, en educación? ¿Qué mensaje hay para estas personas? ¿Qué mensaje ofrece el Consejo esta semana? Bien, para ser sincero, no espero nada de nada. El Consejo de esta semana no generará ni un solo rayo de esperanza para las personas trabajadoras, para los desempleados o los jóvenes que tan mal lo están pasando. Estos se han visto golpeados injusta y duramente por la crisis que no provocaron y ahora volverán a verse golpeados para reparar el daño que no causaron. Su agenda política y económica resulta totalmente inaceptable para quienes estamos en este lado de la Cámara. A lo largo de todo el proceso legislativo, hemos sugerido enmiendas sensatas y equilibradas a las propuestas de la Comisión, hemos propuesto conectar firmemente los programas nacionales de reforma y de estabilidad y crecimiento utilizando los primeros como un sólido vehículo para el necesario fomento de la inversión pública. Hemos formulado propuestas para mantener unos niveles sensatos de inversión pública productiva y hemos propuesto hacer que las nuevas normas sean claramente anticíclicas. Podría seguir hablando, pero la realidad es que la agenda económica y social de hoy ha sido secuestrada por la derecha. Ni siquiera hay espacio para enfoques políticos moderados, y mucho menos para enfoques más progresistas. Y por favor, señor Comisario Rehn, no me diga que estas políticas que estoy denunciando las están llevando a cabo gobiernos socialistas. Usted sabe, en un momento en que hasta las economías más fuertes de Europa tienen que ceder ante las demandas de un sector financiero irresponsable y cada vez más peligroso, que ningún Estado miembro puede cambiar esta agenda en solitario. Al final, me pregunto quién saldrá beneficiado de las decisiones que se tomarán esta semana. Me parece que los únicos que se verán beneficiados son quienes han causado todo el desorden en primer lugar, el sector financiero, lo cual a mi juicio es una vergüenza."@es21
"Lugupeetud juhataja! Siin ruumis ei ole palju liikmeid, kes ei nõustu vajadusega vähendada eelolevatel aastatel võlga ja eelarvepuudujääki mõistliku tasemeni. Minu fraktsioon võtab kindlasti seisukoha, et me peame seda tegema. See ei ole fiskaalselt vooruslike ja fiskaalselt vastutustundetute parlamendiliikmete vastasseis siin täiskogul. Teie ja meie ning progressiivsete demokraatide ja konservatiivide lõhe siin täiskogul puudutab seda, kuidas pöördume tagasi tugeva riigirahanduse juurde, millise majandusliku ja sotsiaalse hinnaga, millise hinnaga Euroopa tulevase suutlikkuse jaoks konkureerida ülemaailmsel turul. Jääte selle idee juurde, volinik, et ei ole alternatiivi teie läbinisti kokkuhoidlikule tegevuskavale. Meie arvates on see väga vale. Leiame, et teie ja nõukogu parempoolse enamuse lähenemisviis kujutab suurimat ohtu selle Euroopa idee tulevikule, sest nad hävitavad kogukonda kuulumise mõtte, solidaarsuse ja ühtekuuluvuse mõtte. Suur osa miljonitest inimestest, kes kaotasid oma töökohad nimetatud kriisi ajal, on praegu endiselt töötud. Milline sõnum on nõukogul ja komisjonil nende jaoks? Või nende miljonite inimeste jaoks, kelle töökohad on ohus või kes elavad vaesuses? Milline sõnum on sadadele miljonitele inimestele, kes kannatavad avalike teenuste kärpimise tõttu tervishoiu- ja haridusvaldkonnas? Milline sõnum on teil neile? Millise sõnumi komisjon sel nädalal saata saab? Ausalt öeldes ei oota ma mitte midagi. Sel nädalal ei anna nõukogu mitte ainsatki lootuskiirt rasket tööd tegevatele inimestele, töötutele või noortele, kes kannatavad väga. See kriis, mis ei olenenud neist, tabas neid ebaõiglaselt ja karmilt ning nüüd peavad nad taas kannatama, parandades kahju, mida nad ei põhjustanud. Teie poliitiline ja majanduslik tegevuskava on meie jaoks täiskogu sellel poolel täielikult aktsepteerimatu. Kogu seadusandliku protsessi käigus oleme esitanud mõistlikke ja tasakaalustatud muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekute kohta, oleme teinud ettepaneku riikliku reformi ning stabiilsuse ja kasvu programmide ühendamiseks, kasutades reformi tugeva vahendina riiklike investeeringute vajalikuks ergutamiseks. Tegime ettepanekuid produktiivsete riiklike investeeringute mõistlike tasemete säilitamiseks ja oleme teinud ettepaneku uute eeskirjade muutmiseks selgelt antitsüklilisteks. Võiksin veelgi jätkata, kuid reaalsus on see, et praeguse majandusliku ja sotsiaalse tegevuskava on parempoolsed kaaperdanud. Isegi ei ole mitte ruumi mõõdukateks poliitilisteks lähenemisviisideks, rääkimata progressiivsematest lähenemisviisidest. Ja palun, volinik Rehn, palun ärge öelge mulle, et minu nimetatud poliitikat järgivad sotsialistlikud valitsused. Te teate, et ajal, mil isegi Euroopa tugevaima majandusega riigid peavad alluma vastutustundetu ja üha enam ohtlikuma finantssektori nõudmistele, ei saa ükski liikmesriik üksinda seda tegevuskava muuta. Lõpetuseks: kellele küll tulevad kasuks sel nädalal tehtavad otsused? Mulle tundub, et ainukesed inimesed, kes sellest kasu saavad, on need, kes selle segaduse üldse tekitasid, st finantssektor, ja minu arvates on see häbiväärne."@et5
". Arvoisa puhemies, täällä istuntosalissa ei ole montaa jäsentä, joka olisi eri mieltä tarpeesta supistaa velka ja alijäämä kohtuulliselle tasolle tulevina vuosina. Minun ryhmäni on ainakin sitä mieltä, että meidän on tehtävä niin. Tässä ei ole kyse talousasioissa järkevien tai talousasioissa vastuuntunnottomien Euroopan parlamentin jäsenten välisestä poliittisesta ristiriidasta. Teidän ja meidän sekä edistysmielisten ja konservatiivien välisessä jaottelussa täällä parlamentissa on kyse siitä, miten me palaamme vakaaseen julkiseen talouteen, kuinka suurilla taloudellisilla ja sosiaalisilla kustannuksilla, kuinka paljon se maksaa EU:n tulevalle kyvylle kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Arvoisa komission jäsen, te pidätte kiinni ajatuksesta, jonka mukaan teidän vain säästötoimiin perustuvalle ohjelmallenne ei ole vaihtoehtoja. Se on mielestämme aivan väärin. Mielestämme teidän lähestymistapanne ja neuvoston oikeistolaisenemmistön lähestymistapa ovat suurin uhka Euroopan unionin aatteen tulevaisuudelle, koska ne tuhoavat mielikuvan yhteisöön kuulumisesta sekä mielikuvat solidaarisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Valtava enemmistö miljoonista tämän kriisin aikana työpaikkansa menettäneistä on yhä työttömänä. Millainen viesti neuvostolla ja komissiolla on heille? Tai niille miljoonille, joiden työpaikat ovat vaarassa tai jotka elävät köyhyydessä? Millainen viesti teillä on sadoille miljoonille ihmisille, jotka kärsivät julkisiin palveluihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen tehtyjen leikkausten takia? Millainen viesti teillä on heille? Millaisen viestin neuvosto lähettää tällä viikolla? Suoraan sanottuna minä en odota mitään, en yhtään mitään. Tällä viikolla kokoontuva neuvosto ei synnytä ainuttakaan toivonkipinää ankarasti työskentelevissä ihmisissä, työttömissä tai nuorissa, jotka kärsivät niin paljon. Kriisi on koetellut heitä epäoikeudenmukaisesti ja ankarasti, vaikka se ei ollut heidän aikaansaannostaan. Nyt heitä koetellaan jälleen, koska heidän on korjattava vahingot, joita he eivät aiheuttaneet. Parlamentin tämän laidan on täysin mahdoton hyväksyä teidän poliittista ja taloutta koskevaa toimintaohjelmaanne. Koko lainsäädäntöprosessin ajan me olemme esittäneet järkeviä ja tasapainoisia tarkistuksia komission ehdotuksiin, olemme ehdottaneet kansallisen uudistuksen sekä vakaus- ja kasvuohjelmien kytkemistä tiiviisti toisiinsa käyttämällä ensin mainittua vankkana välineenä julkisten investointien vaatimassa edistämisessä. Olemme tehneet ehdotuksia tuotannollisten julkisten investointien säilyttämiseksi järkevällä tasolla ja ehdottaneet, että uusista määräyksistä pitäisi tehdä selkeästi suhdanteita tasoittavia. Voisin jatkaa, mutta totuus on, että oikeisto on kaapannut nykyisen taloudellisen ja sosiaalisen toimintaohjelman. Siinä ei ole edes tilaa maltillisille poliittisille lähestymistavoille edistyksellisemmistä puhumattakaan. Ja arvoisa komission jäsen Rehn, älkää vain sanoko minulle, että sosialistihallitukset harjoittavat tätä politiikkaa, jota minä arvostelen, Tehän tiedätte, että aikana, jolloin jopa Euroopan vahvimpien talouksien on taivuttava vastuuntunnottoman ja yhä vaarallisemmaksi käyvän rahoitusalan vaatimusten edessä, mikään jäsenvaltio ei voi muuttaa tätä toimintaohjelmaa yksinään. Lopuksi ihmettelen, kuka hyötyy tällä viikolla tehtävistä päätöksistä. Minusta näyttää siltä, että hyötyä saavat vain ne, jotka alun perin ovat saaneet aikaan koko sotkun, eli rahoitusala, ja mielestäni se on häpeällistä."@fi7
". Monsieur le Président, vous ne trouverez pas, dans cette salle, beaucoup de députés qui seront en désaccord avec la nécessité de ramener la dette et les déficits à des niveaux raisonnables au cours des années à venir. Mon groupe est assurément d’avis que nous devons le faire. Il ne s’agit pas d’une confrontation politique, au sein de cette Assemblée, entre des députés vertueux et des députés irresponsables dans le domaine budgétaire. La ligne de démarcation entre vous et nous, et entre progressistes et conservateurs au sein de cette Assemblée, concerne la manière dont nous allons revenir à des finances publiques saines, à quel prix économique et social, et à quel prix pour la capacité future de l’Europe à se montrer compétitive sur un marché mondial. Vous vous en tenez, Monsieur le Commissaire, à l’idée selon laquelle il n’y a pas d’autre solution que votre agenda axé sur la seule austérité. Nous pensons quant à nous que c’est une attitude erronée. Nous estimons que votre approche, ainsi que celle de la majorité de droite au Conseil, représente la principale menace pour l’avenir même de l’idée européenne, car elles détruisent la notion d’appartenance à une communauté, et les notions de solidarité et de cohésion. La vaste majorité des millions de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la crise se trouve encore au chômage aujourd’hui. Quel message le Conseil et la Commission ont-ils à adresser à ces personnes? Ou aux millions d’autres personnes dont les emplois sont menacés ou qui vivent dans la précarité? Quel message pour les centaines de millions de personnes qui souffrent en raison des coupes budgétaires dans les services publics, les soins de santé, l’éducation? Quel est le message pour eux? Quel est le message du Conseil de cette semaine? Eh bien, honnêtement, je n’attends rien, rien du tout. Le Conseil de cette semaine ne produira pas la moindre lueur d’espoir pour les gens qui travaillent dur, pour les chômeurs, ou pour les jeunes qui ont tant de mal. Ils ont été injustement et sévèrement touchés par la crise, dont ils n’étaient pas responsables, et à présent ils vont être à nouveau touchés pour réparer des dégâts qu’ils n’ont pas causés. Votre agenda politique et économique est complètement inacceptable à nos yeux, de ce côté de l’Assemblée. Tout au long du processus législatif, nous avons proposé des amendements raisonnables et équilibrés aux propositions de la Commission, nous avons fermement proposé de lier les réformes nationales aux programmes de stabilité et de croissance, en utilisant les premières en tant que vecteur solide de la nécessaire promotion des investissements publics. Nous avons fait des propositions en vue de maintenir des niveaux adéquats d’investissements publics productifs, et nous avons proposé de rendre les nouvelles règles clairement anticycliques. Je pourrais poursuivre, mais, la réalité, c’est que l’actuel agenda économique et social a été pris en otage par la droite. Il n’y a même plus de place pour les approches politiques modérées, sans parler des approches plus progressistes. Et de grâce, Monsieur le Commissaire Rehn, ne venez pas me dire que ces politiques que je dénonce sont suivies par des gouvernements socialistes. Vous savez bien qu’à un moment où même les économies les plus fortes d’Europe doivent se plier aux exigences d’un secteur financier irresponsable et de plus en plus dangereux, aucun État membre ne peut modifier cet agenda à lui tout seul. Pour finir, je me demande qui va profiter des décisions qui seront prises cette semaine. Il me semble que les seules personnes qui vont en profiter sont celles-là mêmes qui sont à l’origine de cette pagaille, c’est-à-dire le secteur financier, et je pense que c’est une honte."@fr8
"Elnök úr! Nem sok olyan képviselőt talál ebben a teremben, aki nem ért egyet azzal, hogy az előttünk álló években ésszerű szintre kell leszorítani az adósságot és a hiányokat. Képviselőcsoportunk természetesen azon az állásponton van, hogy ez szükséges. A politikai nézeteltérés nem a Parlament költségvetési szempontból erényes és költségvetési szempontból felelőtlen képviselői között van. A választóvonal önök és közöttünk, illetve a Parlament progresszív és konzervatív képviselői között az, hogy hogyan térünk vissza a stabil államháztartásokhoz, milyen gazdasági és társadalmi költség mellett, milyen költség mellett Európa jövőbeni világpiaci versenyképességét illetően. Biztos úr, ön ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy nincs alternatívája az ön kizárólag megszorításokat tartalmazó napirendjének. Szerintünk ez nagyon helytelen. Nézetünk szerint az ön és a Tanács jobboldali többsége által képviselt megközelítés jelenti a legnagyobb fenyegetést az európai elképzelés jövőjére nézve, mert lerombolja a közösséghez való tartozás eszméjét, a szolidaritás és a kohézió eszméjét. Azoknak a millióknak a nagy többsége, akik a válság alatt elvesztették a munkájukat, a mai napig munkanélküli. Milyen üzenete van a Tanácsnak és a Bizottságnak számukra? Vagy azon milliók számára, akiknek veszélyben van az állása vagy akik szegénységben élnek? Milyen üzenete van ahhoz a több százmillió emberhez, aki elszenvedi az állami ellátás, az egészségügy és az oktatás terén végrehajtott megszorításokat? Milyen üzenetük van számukra? Milyen üzenetet küld a Tanács ezen a héten? Nos, egészen őszintén semmire sem számítok, egyáltalán semmire. Az e heti Tanács egyetlen reménysugarat sem fog felcsillantani a keményen dolgozó emberek, a munkanélküliek és a fiatalok számára, akiket annyi fájdalom ér. Őket méltánytalanul és súlyosan sújtotta a válság, amelyet nem ők idéztek elő, és most újabb csapás éri őket azért, hogy kijavítsák a kárt, amelyet nem ők okoztak. Az önök politikai és gazdasági menetrendje teljességgel elfogadhatatlan számunkra, a Parlamentnek ezen az oldalán. A jogalkotási folyamat során végig értelmes és kiegyensúlyozott módosításokat javasoltunk a bizottsági javaslatokhoz, határozottan javasoltuk a nemzeti reform és a stabilitási és növekedési programok összekapcsolását, az elsőt az állami beruházás szükséges előmozdításának megbízható eszközeként felhasználva. Javaslatokat tettünk az állami termelő beruházások értelmes szintjének fenntartása érdekében, és javasoltuk, hogy az új szabályokat tegyük egyértelműen anticiklikussá. Folytathatnám, de a valóság az, hogy a mai gazdasági és szociális menetrendet a jobboldal eltérítette. Még szerény politikai közeledésre sem nyílik tér, nemhogy haladóbbakra. És kérem, Rehn biztos úr, hogy ne mondja nekem, hogy ezeket a politikákat, amelyeket most megbélyegzek, a szocialista kormányok folytatják. Ön is tudja, hogy egy olyan időszakban, amikor Európa legerősebb gazdaságainak is meg kell hajolniuk egy felelőtlen és egyre veszélyesebb pénzügyi szektor követelései előtt, egyetlen tagállam sem képes ezt a menetrendet egyedül megváltoztatni. Végül kíváncsi vagyok, kinek lesz haszna ezekből a döntésekből, amelyek ezen a héten megszületnek. Nekem úgy tűnik, hogy a döntésekből egyedül azoknak lesz hasznuk, akik elsősorban az egész problémát okozták, vagyis a pénzügyi szektornak, és szerintem ez szégyen."@hu11
". Signor Presidente, non troverà in quest’Aula molti deputati che non concordino con la necessità di riportare il debito e i disavanzi su livelli ragionevoli negli anni a venire. Il mio gruppo ritiene sicuramente che vada fatto. Non si tratta di uno scontro politico tra europarlamentari fiscalmente virtuosi o fiscalmente irresponsabili. Quel che divide voi da noi e i progressisti dai conservatori qui in Parlamento è il modo in cui ripristinare la solidità delle finanze pubbliche, a quale costo economico e sociale, e a quale prezzo per la capacità futura dell’Europa di competere in un mercato globale. Lei continua imperterrito a sostenere, Commissario, che non vi sia alternativa alla sua agenda di totale austerità. Secondo noi si sbaglia di grosso. A nostro avviso, il suo approccio e quello della maggioranza di destra del Consiglio rappresentano la minaccia più grande per il futuro vero e proprio dell’idea europea, in quanto esautorano il concetto di appartenenza a una comunità, le nozioni di solidarietà e coesione. La stragrande maggioranza dei milioni di cittadini che hanno perso il lavoro durante la crisi è ancora disoccupata. Che messaggio hanno per loro il Consiglio e la Commissione? O per i milioni di persone il cui posto di lavoro è a rischio o che vivono in povertà? Che messaggio hanno per le centinaia di milioni di persone che soffrono a causa dei tagli delle prestazioni pubbliche, della sanità e dell’istruzione? Che messaggio c’è per loro? Che messaggio ha il Consiglio questa settimana? Ebbene, francamente non mi aspetto nulla, niente di niente. Dal Consiglio di questa settimana non uscirà nemmeno un raggio di speranza per i lavoratori, per i disoccupati o per i giovani così tanto penalizzati. Sono stati ingiustamente e gravemente colpiti dalla crisi di cui non sono stati la causa, e adesso verranno colpiti nuovamente per riparare ai danni che essi non hanno provocato. La vostra agenda politica ed economica è totalmente inaccettabile per noi, da questa parte dell’Aula. Per tutta la durata del processo legislativo abbiamo suggerito emendamenti sensati ed equilibrati alle proposte della Commissione, abbiamo proposto di creare un legame saldo tra le riforme nazionali e i programmi di stabilità e crescita, utilizzando i primi come veicoli forti per la necessaria promozione degli investimenti pubblici. Abbiamo formulato proposte per mantenere livelli ragionevoli di investimenti pubblici produttivi e abbiamo raccomandato di rendere apertamente anticicliche le nuove norme. Potrei continuare, ma il fatto è che l’agenda economica e sociale attuale è stata dirottata dalla destra. Non vi è nemmeno spazio per approcci politici moderati, figuriamoci più progressisti. E la prego, Commissario Rehn, non mi venga a dire ce queste politiche che sto denunciando vengono portate avanti dai governi socialisti. Lo sa bene che, in un periodo in cui persino le economie più forti d’Europa devono piegarsi alle pretese di un settore finanziario irresponsabile e sempre più pericoloso, nessuno Stato membro può cambiare quest’agenda da solo. Per concludere, mi chiedo chi trarrà vantaggio dalle decisioni che verranno prese questa settimana. A me sembra che gli unici che se ne approfitteranno sono proprio gli stessi che hanno causato questi dissesti, il settore finanziario, e lo ritengo scandaloso."@it12
". Pone pirmininke, šioje patalpoje rasite nedaug žmonių, kurie nepritartų tam, kad ateinančiais metais reikia sumažinti skolą ir deficitus iki protingo lygio. Mano frakcija tikrai laikosi požiūrio, kad tą reikia padaryti. Kalbame ne apie politinę konfrontaciją tarp finansiškai dorų ar finansiškai neatsakingų šio Parlamento narių. Pasidalijimas tarp jūsų ir mūsų ir tarp pažangiųjų ir konservatorių čia, Parlamente, yra susijęs su klausimu, kaip mums grįžti prie patikimų viešųjų finansų, kokia ekonomine ir socialine to kaina, kokia Europos gebėjimo vėliau konkuruoti pasaulinėje rinkoje kaina. Jūs, Komisijos nary, atkakliai laikotės minties, kad jūsų darbotvarkei, kurioje numatytas tik griežtas taupymas, alternatyvos nėra. Mes manome, kad toks požiūris labai klaidingas. Mūsų nuomone, jūsų požiūris ir dešiniosios Tarybos daugumos požiūris kelia didžiausią grėsmę pačios Europos idėjos ateičiai, nes tokiu požiūriu naikinama priklausymo bendruomenei samprata, solidarumo ir sanglaudos samprata. Didžioji dauguma iš milijonų darbus per krizę praradusių žmonių šiandien vis dar yra bedarbiai. Kokią žinią jiems turi Taryba ir Komisija? Ar tiems milijonams žmonių, kurių darbo vietoms gresia pavojus ar kurie gyvena skurde? Kokią žinią šimtams milijonų žmonių, kurie kenčia dėl to, kad buvo sumažintas valstybės išmokų ir paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo finansavimas? Kokia žinia jiems? Kokia žinia iš Tarybos šią savaitę? Na, kalbant atvirai, aš nesitikiu nieko, visiškai nieko. Šios savaitės Taryba nesuteiks nė vieno vilties spindulėlio sunkiai dirbantiems žmonėms, bedarbiams ar jaunimui, kuriems taip skauda. Krizė, kurios jie nesukėlė, jiems smogė nesąžiningai ir stipriai, o dabar jiems bus smogta dar kartą, siekiant ištaisyti pažeidimus, kurių jie nepadarė. Jūsų politinė ir ekonominė darbotvarkė mums, esantiems šioje Parlamento pusėje, yra visiškai nepriimtina. Per visą teisėkūros procesą siūlėme protingus ir subalansuotus dalinius Komisijos pasiūlymų pakeitimus, siūlėme tvirtai susieti nacionalines reformas su stabilumo ir augimo programomis, naudojantis pirmosiomis kaip tvirta būtino investavimo į viešąjį sektorių varomąja priemone. Mes siūlėme išlaikyti protingą produktyvaus viešojo investavimo apimtį ir siūlėme, kad naujosios taisyklės būtų aiškiai nukreiptos prieš cikliškumą. Galėčiau tęsti, tačiau tikrovė tokia, kad šiandienos ekonominę ir socialinę darbotvarkę užgrobė dešinieji. Nėra erdvės net nuosaikiems politiniams būdams, ką jau kalbėti apie pažangesnius. Ir prašau, Komisijos nary O. Rehnai, nesakykite man, kad šias politikos kryptis, kurias aš smerkiu, įgyvendina socialistinės vyriausybės. Žinote, kad jokia valstybė narė viena šios darbotvarkės pakeisti negali, kai laikas toks, kad net stipriausios Europos ekonomikos turi lenktis neatsakingo ir vis pavojingesnio finansų sektoriaus poreikiams. Galiausiai man įdomu, kam bus naudingi sprendimai, kurie bus priimti šią savaitę. Man atrodo, kad vieninteliai žmonės, kuriems tai bus naudinga, yra tie, kurie visų pirma sukėlė visą šią finansų sektoriaus netvarką, ir manau, kad tai negarbinga."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Jūs šajā telpā neatradīsiet daudzus deputātus, kuri neatbalstīs nepieciešamību turpmākajos gados līdz saprātīgam līmenim samazināt parādu un deficītus. Mana grupa pavisam noteikti uzskata, ka mums tas ir jādara. Šeit nav runa par politisko konfrontāciju starp fiskāli tikumīgajiem vai fiskāli bezatbildīgajiem šā Parlamenta deputātiem. Parlamenta iedalījums starp jums un mums un progresīvajos un konservatīvajos ir saistīts ar veidu, kā mēs atgriežamies pie stabilām valsts finansēm, ar kādām ekonomiskajām un sociālajām sekām, ar kādām sekām attiecībā uz turpmāko Eiropas spēju konkurēt globālajā tirgū. Jūs, komisār, pieturaties pie ieceres, ka jūsu ierosinātajai pilnīgas taupības programmai nav nekādu alternatīvu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nepareizi. Mūsuprāt, jūsu un labā spārna vairākuma pieeja Padomē visvairāk apdraud Eiropas idejas nākotni, jo mēs iznīcinām jēdzienu par piederību kopienai, kā arī solidaritātes un kohēzijas jēdzienus. Lielākā daļa no tiem miljoniem, kuri šajā krīzē zaudēja darbu, šodien joprojām ir bezdarbnieki. Kāds ir Padomes un Komisijas vēstījums viņiem? Vai tiem miljoniem, kuru darbavietas ir apdraudētas vai kuri dzīvo nabadzībā? Kāds ir vēstījums tiem simtiem miljoniem iedzīvotāju, kuri cieš valsts sektora nodrošinātajās jomās, veselības aprūpē, izglītībā veikto samazinājumu rezultātā? Kāds ir vēstījums viņiem? Kāds šonedēļ būs Padomes vēstījums? Nu, godīgi sakot, es neko negaidu, neko. Šonedēļ Padome strādīgajiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem vai jauniešiem, kuri tik ļoti cieš, neradīs nevienu pašu cerības staru. Viņus nepelnīti un smagi skāra krīze, kuru viņi neizraisīja, un tagad viņi cietīs atkal, lai maksātu par zaudējumiem, kurus viņi neradīja. Jūsu politiskā un ekonomiskā programma ir pilnīgi nepieņemama šajā Parlamenta pusē. Visa likumdošanas procesa laikā mēs Komisijas priekšlikumiem ierosinājām saprātīgus un līdzsvarotus grozījumus, mēs ierosinājām stingri savienot valstu reformas un stabilitātes un izaugsmes programmas, pirmo izmantojot kā stabilu līdzekli valsts ieguldījumu nepieciešamajai veicināšanai. Mēs ierosinājām saglabāt saprātīgus produktīvo valsts ieguldījumu līmeņus un ierosinājām izveidot jaunus noteikumus, kuri nepārprotami nebūtu cikliski. Es varētu turpināt, taču realitāte ir tāda, ka labēji noskaņotie ir nolaupījuši pašreizējo ekonomikas un sociālo programmu. Nav pat vietas mērenai politiskajai pieejai, nemaz nerunājot par progresīvāku pieeju. Un, komisār lūdzu, nestāstiet, ka šo politiku, kuru es nosodu, īsteno sociālistu valdības. Jūs zināt, ka laikā, kad pat stiprākajām Eiropas valstu ekonomikām ir jāpakļaujas bezatbildīgā un arvien bīstamākā finanšu sektora prasībām, neviena dalībvalsts viena pati šo programmu nevar mainīt. Nobeigumā mani interesē, kas gūs labumu no šonedēļ pieņemtajiem lēmumiem. Man liekas, ka vienīgie cilvēki, kuri gūs labumu, ir tie, kas ir izraisījuši visu šo jucekli, proti, finanšu sektors, un es uzskatu, ka tas ir apkaunojums."@lv13
"Mr President, you will not find many members in this room who disagree with the need to drag down debt and deficits to reasonable levels in the years ahead. My group certainly takes the view that we need to do that. This is not about political confrontation between fiscally virtuous or fiscally irresponsible Members in this House. The division between you and us and between progressives and conservatives here in the House is about how we return to sound public finances, at what economic and social cost, at what cost for the future ability of Europe to compete in a global market. You stick to the idea, Commissioner, that there is no alternative to your austerity-only agenda. We think that this is very wrong. In our view, your approach and that of the right-wing majority in the Council pose the biggest threat to the very future of the European idea because they are destroying the notion of belonging to a community, the notions of solidarity and cohesion. The vast majority of the millions who have lost their jobs during this crisis are unemployed still today. What message does the Council and Commission have for them? Or for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty? What message for the hundreds of millions of people who are suffering as a result of cutbacks in public provision, in healthcare, in education? What message for them? What message from the Council this week? Well, I expect nothing quite frankly, nothing. This week’s Council will not produce a single ray of hope for hardworking people, for the unemployed or the young people who are hurting so much. They have been unfairly and severely hit by the crisis that was not of their making and now they will be hit again to repair the damage they did not cause. Your political and economic agenda is totally unacceptable to us on this side of the House. Throughout the legislative process, we have suggested sensible and balanced amendments to the Commission’s proposals, we have proposed firmly connecting national reform and stability and growth programmes using the first as a solid vehicle for the necessary promotion of public investment We made proposals to maintain sensible levels of productive public investment and we have proposed making the new rules clearly anti-cyclical. I could go on, but the reality is that today’s economic and social agenda has been hijacked by the right. There is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones. And please, Commissioner Rehn, do not tell me that these policies I am denouncing are being pursued by socialist governments. You know, at a time when even the strongest economies in Europe need to bow to the demands of an irresponsible and increasingly dangerous financial sector, that no Member State can change this agenda alone. In the end, I wonder who will benefit from the decisions that will be made this week. It seems to me that the only people who will benefit are those who have caused the whole mess in the first place, the financial sector, and I think that is a disgrace."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, u zult niet veel Parlementsleden in deze zaal vinden die het niet eens zijn met de noodzaak om de schuld en de tekorten de komende jaren naar een redelijk niveau terug te brengen. Mijn fractie is beslist van mening dat we dat moeten doen. Dit gaat niet over een politieke confrontatie tussen deugdzame en onverantwoorde leden van dit Huis op begrotingsgebied. Het meningsverschil tussen u en ons en tussen progressieven en conservatieven hier in het Huis gaat over hoe we weer gezonde overheidsfinanciën krijgen, tegen welke economische en maatschappelijke kosten, tegen welke kosten voor het toekomstig vermogen van Europa om op een mondiale markt te concurreren. U blijft maar bij de gedachte, commissaris, dat er geen alternatief is voor uw agenda van alleen maar bezuinigingen. Wij vinden dat zeer verkeerd. Volgens ons is uw benadering en die van de rechtse meerderheid in de Raad juist de grootste bedreiging voor de toekomst van de Europese gedachte, omdat zij de gedachte van het behoren tot een gemeenschap, de solidariteitsgedachte en de cohesie vernietigt. De overgrote meerderheid van de miljoenen mensen die tijdens deze crisis hun baan hebben verloren is vandaag de dag nog steeds werkloos. Welke boodschap hebben de Raad en de Commissie voor hen? Of voor de miljoenen mensen wier baan in gevaar is of die in armoede leven? Welke boodschap voor de honderden miljoenen mensen die het moeilijk hebben als gevolg van het snoeien in de overheidsvoorzieningen, in de gezondheidszorg, in het onderwijs? Welke boodschap heeft men voor hen? Welke boodschap van de Raad deze week? Nou, eerlijk gezegd verwacht ik niets, niets. De Raad van deze week zal geen enkel sprankje hoop opleveren voor hardwerkende mensen, voor werklozen of jongeren die zo veel pijn lijden. Zij zijn ten onrechte ernstig getroffen door de crisis die zij niet hebben veroorzaakt, en nu zullen zij opnieuw worden getroffen om de schade te herstellen die zij niet hebben veroorzaakt. Uw politieke en economische agenda is totaal onaanvaardbaar voor ons aan deze zijde van het Huis. Tijdens het hele wetgevingsproces hebben wij verstandige en evenwichtige amendementen geopperd op de voorstellen van de Commissie; wij hebben voorgesteld om het programma voor nationale hervorming en het programma voor stabiliteit en groei stevig aan elkaar te koppelen, waarbij het eerste wordt gebruikt als solide middel voor de noodzakelijke bevordering van overheidsinvesteringen. Wij hebben voorstellen gedaan om productieve overheidsinvesteringen op een verstandig peil te houden, en wij hebben voorgesteld om de nieuwe regels duidelijk anticyclisch te maken. Ik zou door kunnen gaan, maar de realiteit is dat de economische en maatschappelijke agenda door rechts is gekaapt. Er is zelfs geen ruimte voor gematigde politieke benaderingen, laat staan meer progressieve. En alstublieft, commissaris Rehn, vertel me niet dat deze beleidsmaatregelen die ik hier verwerp door socialistische regeringen worden doorgevoerd. U weet dat in een tijd waarin zelfs de sterkste economieën van Europa zich aan de eisen van een onverantwoordelijke en steeds gevaarlijkere financiële sector moeten onderwerpen, geen enkele lidstaat in zijn eentje deze agenda kan veranderen. Ik vraag me af wie uiteindelijk zal profiteren van de besluiten die deze week zullen worden genomen. Het lijkt mij dat de enige mensen die zullen profiteren degenen zijn die de hele zooi in de eerste plaats hebben veroorzaakt, de financiële sector, en dat vind ik een schande."@nl3
"Panie Przewodniczący! Nie znajdzie Pan na tej sali wielu posłów, którzy nie zgadzają się z potrzebą obniżenia długu i deficytów do rozsądnych poziomów w najbliższych latach. Moja grupa z pewnością uważa, że należy to uczynić. Nie chodzi tu o konfrontację polityczną między odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi budżetowo posłami. Podział między nami i wami oraz między postępowcami i konserwatystami w Parlamencie dotyczy tego, w jaki sposób przywrócić stabilność finansów publicznych, jakim kosztem gospodarczym i społecznym, jakim kosztem dla przyszłej zdolności Europy do konkurowania na globalnym rynku. Panie Komisarzu! Utrzymuje Pan, że dla Pańskiego programu, który zakłada jedynie oszczędności, nie ma alternatywy. Naszym zdaniem to poważny błąd. Uważamy, że najważniejsze zagrożenie dla przyszłości idei europejskiej stanowi Pańskie podejście i podejście prawicowej większości w Radzie, gdyż niszczy ono poczucie przynależności do wspólnoty, ignorując pojęcia solidarności i spójności. Zdecydowana większość z milionów, które straciły miejsca pracy podczas kryzysu, pozostaje niezatrudniona. Jaki komunikat dla nich mają Rada i Komisja? Jaki mają dla milionów ludzi, których miejsca pracy są zagrożone lub którzy żyją w ubóstwie? Co powiedzą setkom milionów boleśnie odczuwających cięcia w usługach publicznych, służbie zdrowia, oświacie? Jaki komunikat mają dla nich? Co powie w tym tygodniu Rada? Szczerze mówiąc, nie spodziewam się, by powiedziała cokolwiek. Posiedzenie Rady w tym tygodniu nie przyniesie choćby promyka nadziei ciężko pracującym ludziom, bezrobotnym, czy młodym, którzy tak cierpią. Kryzys, którego nie wywołali, uderzył w nich niesprawiedliwie i boleśnie, a teraz czeka ich ponowny cios, by naprawić szkody, których nie spowodowali. Pański program polityczny i gospodarczy jest zupełnie nie do przyjęcia dla tej strony Parlamentu. Przez cały proces legislacyjny sugerowaliśmy sensowne, wyważone poprawki do wniosków Komisji, proponowaliśmy ścisłe powiązanie krajowych reform i programów na rzecz stabilności i wzrostu – pierwsze miały posłużyć za sprawny mechanizm służący niezbędnej promocji inwestycji publicznych. Proponowaliśmy utrzymanie rozsądnego poziomu produktywnych inwestycji publicznych oraz uczynienie nowych reguł w oczywisty sposób antycyklicznymi. Mógłbym kontynuować, ale faktem jest, że tworzenie programów gospodarczych i społecznych zawłaszczyła obecnie prawica. Nie ma miejsca nawet na podejście umiarkowane politycznie, nie wspominając już o postępowym. Panie Komisarzu Rehn, proszę mi nie mówić, że politykę, którą potępiam, prowadzą rządy socjalistyczne. Wie Pan, że w czasach, gdy nawet najsilniejsze gospodarki Europy muszą ugiąć się przed żądaniami nieodpowiedzialnego i coraz bardziej niebezpiecznego sektora finansowego, żadne państwo członkowskie nie jest w stanie samo zmienić tego kierunku. Zastanawiam się, kto ostatecznie skorzysta na decyzjach, które zostaną podjęte w tym tygodniu. Wydaje mi się, że jedynymi beneficjentami będą ci, którzy spowodowali cały problem – sektor finansowy – i uważam to za haniebne."@pl16
". Senhor Presidente, não encontrará muitos deputados nesta sala que discordem da necessidade de reduzir a dívida e os défices para níveis razoáveis nos próximos anos. O meu grupo defende seguramente que temos de o fazer. Não está em causa o confronto político entre os deputados desta Assembleia que são virtuosos ou irresponsáveis em matéria orçamental. A divisão entre os senhores e nós e entre progressistas e conservadores neste Hemiciclo assenta nos métodos a utilizar para ter novamente finanças públicas sadias, no seu custo económico e social e nas suas consequências para a capacidade futura da Europa para competir num mercado global. O senhor mantém-se fiel à ideia, Senhor Comissário, de que não há alternativa à sua agenda baseada apenas na austeridade. Nós entendemos que está muito enganado. Do nosso ponto de vista, a vossa abordagem e a estratégia da maioria de direita do Conselho constituem a maior ameaça ao próprio futuro da ideia europeia porque estão a destruir o sentimento de pertença a uma comunidade e os conceitos de solidariedade e coesão. A grande maioria dos milhões de pessoas que perderam os seus postos de trabalho durante a crise ainda está desempregada hoje. Que mensagem têm o Conselho e a Comissão para lhes transmitir? Ou aos milhões cujos postos de trabalho estão em perigo ou vivem na pobreza? Que mensagem envia às centenas de milhões de pessoas que sofrem as consequências de reduções nos serviços públicos, nos cuidados de saúde, na educação? Que mensagem lhes transmite? Qual é a mensagem do Conselho desta semana? Bom, muito sinceramente, não tenho qualquer expectativa. O Conselho desta semana não irá produzir qualquer sinal de esperança para as pessoas que trabalham arduamente, para os desempregados ou para os jovens que tanto sofrem. Eles foram injusta e duramente atingidos por uma crise que não provocaram e agora serão afectados novamente pela reparação dos danos que não provocaram. A vossa agenda política e económica é totalmente inaceitável para nós que estamos deste lado da Assembleia. Ao longo do processo legislativo, sugerimos alterações sensatas e equilibradas às propostas da Comissão, propusemos uma ligação firme entre as reformas nacionais e os programas de estabilidade e crescimento utilizando as reformas como veículo sólido para a necessária promoção do investimento público. Fizemos propostas para manter níveis razoáveis de investimento público produtivo e sugerimos que as novas regras fossem claramente anticíclicas. A lista não fica por aqui, mas a verdade é que a agenda económica e social de hoje foi sequestrada pela direita. Não há sequer espaço para abordagens políticas moderadas, quanto mais para estratégias progressivas. Peço-lhe, Senhor Comissário Rehn, que não me diga que estas políticas que estou a denunciar são postas em prática por governos socialistas. O senhor sabe que, num período em que mesmo as economias mais sólidas da Europa têm de se vergar às exigências de um sector financeiro irresponsável e cada vez mais perigoso, nenhum Estado-Membro pode mudar isoladamente esta agenda. Em última análise, pergunto-me quem beneficiará das decisões que serão tomadas esta semana. Parece-me que as únicas pessoas que ficarão a ganhar serão as que afinal provocaram toda esta confusão, as pessoas do sector financeiro, e penso que isso é vergonhoso."@pt17
". Dle președinte, nu există mulți deputați în această Cameră care nu sunt de acord cu necesitatea de a diminua datoria și deficitele până la un nivel rezonabil, în anii următori. Grupul meu, cu siguranță, consideră că trebuie să facem acest lucru. Nu este vorba de o confruntare politică între deputații morali din punct de vedere fiscal și cei iresponsabili din acest punct de vedere. Diferența dintre noi și dvs., pe de o parte, și cea dintre progresiștii și conservatorii din această Cameră, pe de altă parte, se referă la modul în care vom reveni la finanțe publice solide, la costurile economice și sociale implicate, la costurile pentru capacitatea viitoare a Europei de a concura pe o piață mondială. Dle comisar, rămâneți convins de ideea că nu există nicio alternativă la agenda dvs. cu un singur punct: austeritatea. Considerăm că acest lucru este total greșit. În opinia noastră, abordarea dvs. și a majorității de dreapta din cadrul Consiliului reprezintă cea mai mare amenințare la însuși viitorul ideii europene, deoarece aceasta distruge noțiunea de apartenență la o comunitate, conceptele de solidaritate și coeziune. Marea majoritate a milioanelor de oameni care și-au pierdut locurile de muncă în timpul acestei crize sun în continuare șomeri. Care este mesajul Consiliului și al Comisiei pentru acești oameni? Sau pentru milioanele de oameni ale căror locuri de muncă sunt în pericol, sau pentru cei care trăiesc în sărăcie? Care este mesajul pentru sutele de milioane de oameni care suferă, ca rezultat al reducerilor aportului din partea sectorului public, din domeniul sănătății, al educației? Ce mesaj aveți pentru aceștia? Ce mesaj avem din partea Consiliului săptămâna aceasta? Ei bine, sincer, nu mă aștept la absolut nimic. La reuniunea de săptămâna aceasta, Consiliul nu le va oferi nicio rază de speranță oamenilor care muncesc din greu, șomerilor sau tinerilor care suferă atât de mult. Aceștia au fost afectați grav și pe nedrept de criza pe care nu ei au determinat-o, iar acum vor fi afectați din nou pentru a repara prejudiciul pe care nu ei l-au cauzat. Agenda dvs. politică și economică este total inacceptabilă pentru noi, cei din această parte a Camerei. Pe parcursul procesului legislativ, am sugerat amendamente rezonabile și echilibrate la propunerile Comisiei și am propus o conectare fermă între reformele naționale și programele de stabilitate și de creștere, utilizând pentru început un vehicul puternic pentru promovarea necesară a investițiilor publice. Am elaborat propuneri pentru menținerea unor niveluri rezonabile ale investițiilor publice productive și am propus elaborarea unor norme noi cu adevărat anticiclice. Aș putea continua, dar realitatea este că agenda economică și socială actuală a fost deturnată de către cei de dreapta. Nu există nici măcar spațiu pentru abordări politice moderate, ca să nu mai discutăm despre cele mai progresiste. Vă rog, dle comisar Rehn, să nu îmi spuneți că aceste politici pe care le-am denunțat sunt urmate de către guvernele socialiste. Știți bine că într-un moment în care și cele mai puternice economii din Europa trebuie să se supună solicitărilor unui sector financiar iresponsabil și din ce în ce mai periculos, niciun stat membru nu poate modifica singur această agendă. În încheiere, mă întreb cine va beneficia de deciziile care vor fi adoptate săptămâna aceasta. Cred că singurele persoane care vor beneficia, vor fi cele care au cauzat această dezordine, în primul rând, sectorul financiar, și cred că acest lucru este scandalos."@ro18
"V tejto miestnosti by ste nenašli veľa poslancov, ktorí by nesúhlasili s tým, že v nadchádzajúcich rokoch je potrebné znížiť dlh a deficity na rozumnú úroveň. Naša skupina určite zastáva názor, že to urobiť musíme. Nejde o politickú konfrontáciu medzi fiškálne čestnými a fiškálne nezodpovednými poslancami v tomto Parlamente. Rozdiel medzi vami a nami a medzi progresívnymi poslancami a konzervatívcami tu v Parlamente je v tom, ako sa vrátime k stabilným verejným financiám, za akú hospodársku a sociálnu cenu, za akú cenu pre budúcu schopnosť Európy súťažiť na globálnom trhu. Pán komisár, držíte sa myšlienky, že k vášmu programu zameranému len na úsporné opatrenia nie je žiadna alternatíva. Považujeme to za veľmi nesprávne. Váš prístup a prístup pravicovej väčšiny v Rade podľa nás predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre samotnú budúcnosť európskej myšlienky, pretože ničí predstavu spolupatričnosti so spoločenstvom, predstavu solidarity a súdržnosti. Obrovská väčšina tých miliónov obyvateľov, ktorí počas krízy prišli o prácu, je dnes stále nezamestnaná. Aký odkaz majú pre nich Rada a Komisia? Alebo pre milióny občanov, ktorých práca je ohrozená alebo ktorí žijú v chudobe? Aký je odkaz pre stámilióny ľudí, ktorí doplatili na zníženie verejných dávok, obmedzenie zdravotnej starostlivosti či vzdelávania? Aký máte odkaz pre nich? Aký má pre nich odkaz Rada tento týždeň? Nuž, celkom úprimne povedané, neočakávam vôbec nič. Tohtotýždňové zasadnutie Rady neprinesie jediný lúč nádeje pre tvrdo pracujúcich ľudí, pre nezamestnaných ani pre mladých ľudí, ktorí toľko trpia. Kríza, ktorú nezapríčinili, ich nespravodlivo a vážne zasiahla a teraz ich zasiahne znovu to, že musia naprávať škodu, ktorú nespôsobili. Váš politický a hospodársky program je pre nás na tejto strane rokovacej sály absolútne neprípustný. Počas celého legislatívneho procesu sme navrhovali rozumné a vyvážené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom Komisie, navrhli sme pevne prepojené programy národných reforiem a stability a rastu, pričom práve národné reformy by boli pevným nástrojom potrebnej podpory verejných investícií. Predložili sme návrhy na zachovanie rozumnej úrovne produktívnych verejných investícií a navrhli sme vytvorenie nových pravidiel, ktoré by boli jasne proticyklické. Mohol by som ešte pokračovať, realita je však taká, že dnešného hospodárskeho a sociálneho programu sa zmocnila pravica. Dokonca nie je ani priestor na mierne politické prístupy a nieto ešte na tie progresívnejšie. A prosím, pán komisár Rehn, nehovorte mi, že politiky, ktoré teraz kritizujem, uskutočňujú socialistické vlády. Viete, že v čase, keď sa dokonca aj najsilnejšie hospodárstva v Európe musia skloniť pred požiadavkami nezodpovedného a čoraz nebezpečnejšieho finančného sektora, nedokáže tento program sám zmeniť žiaden členský štát. Chcel by som vedieť, kto bude napokon ťažiť z rozhodnutí, ktoré sa tento týždeň prijmú. Zdá sa mi, že jediní, ktorí z toho budú mať prínos, sú tí, ktorí v prvom rade celý tento zmätok spôsobili, teda finančný sektor. A považujem to za nehanebnosť."@sk19
"Gospod predsednik, v tej dvorani ne boste našli veliko poslancev, ki se ne strinjajo s potrebo po tem, da se v prihodnjih letih dolgove in primanjkljaje zmanjša na razumne ravni. Moja skupina zavzema stališče, da moramo to storiti. Tu ne gre za politični spopad med poslanci, ki so v tem parlamentu odgovorni ali neodgovorni v fiskalnem smislu. Pri delitvi med nas in vas, med napredne in konzervativce tu v Parlamentu gre za to, kako se vračamo k preudarnim javnim financam, za kakšno gospodarsko in socialno ceno, za kakšno ceno pri prihodnji sposobnosti Evrope, da tekmuje na svetovnem trgu. Komisar, držite se zamisli, da za vaš načrt varčnosti ni druge možnosti. Menimo, da je to zelo narobe. Po našem mnenju vaš pristop in pristop desničarske večine v Svetu predstavlja največjo grožnjo za samo prihodnost evropske zamisli, ker uničujeta pojem pripadnosti skupnosti ter pojma solidarnosti in kohezije. Velika večina milijonov ljudi, ki so izgubili svoja delovna mesta med to krizo, je še danes brezposelnih. Kakšno sporočilo imata Svet in Komisija zanje? Ali za pa več milijonov ljudi, katerih delovna mesta so v nevarnosti ali ki živijo v revščini? Kakšno sporočilo imata za več sto milijonov ljudi, ki trpijo zaradi zmanjšanj na področju javne preskrbe v zdravstvu, v izobraževanju? Kakšno sporočilo imata zanje? Kakšno je ta teden sporočilo Sveta? No, ničesar ne pričakujem, odkrito, ničesar. Svet ta teden ne bo ustvaril niti enega žarka upanja za delovne ljudi, za brezposelne ali za mlade, ki tako trpijo. Nepošteno in močno jih je prizadela kriza, ki je niso povzročili, in zdaj bodo ponovno prizadeti zaradi popravljanja škode, ki je niso povzročili. Vaš politični in gospodarski načrt je popolnoma nesprejemljiv za nas na tej strani Parlamenta. Skozi celoten zakonodajni postopek smo predlagali razumne in uravnotežene predloge sprememb k predlogom Komisije, predlagali smo, da se trdno povežejo nacionalne reforme ter programi za stabilnost in rast z uporabo prvih, ki so trdno orodje za nujno spodbujanje javnih naložb. Podali smo predloge za ohranjanje razumnih ravni produktivnih javnih naložb in predlagali smo, da postanejo nova pravila jasno proticiklična. Lahko bi nadaljeval, a resnica je taka, da si je desnica prilastila današnji ekonomski in socialni dnevni red. Prostora ni niti za zmerne politične pristope, kaj šele za naprednejše. In prosim, komisar Rehn, ne recite mi, da k politikam, ki jih obsojam, stremijo socialistične vlade. Veste, da v času, ko se morajo celo najmočnejša gospodarstva v Evropi ukloniti zahtevam neodgovornega in vedno bolj nevarnega finančnega sektorja, nobena država članica ne more sama spremeniti te agende. Na koncu se sprašujem, kdo bo imel korist od odločitev, ki bodo sprejete ta teden. Zdi se mi, da bodo edini, ki bodo imeli koristi, tisti, ki so celotno zmešnjavo povzročili, tj. finančni sektor, in menim, da je to sramota."@sl20
". Herr talman! Du kommer inte att hitta många ledamöter i denna kammare som inte håller med om att vi behöver minska skulderna och underskotten till rimliga nivåer under de kommande åren. Min grupp anser verkligen att vi behöver göra det. Det handlar inte om någon politisk konfrontation mellan finanspolitiskt dygdiga eller oansvariga ledamöter i parlamentet. Uppdelningen mellan er och oss och mellan progressiva och konservativa här i kammaren handlar om hur vi ska kunna återgå till sunda offentliga finanser, till vilken ekonomisk och social kostnad, till vilken kostnad för Europas framtida förmåga att konkurrera på en global marknad. Du håller fast vid idén, herr kommissionsledamot, att det inte finns något alternativ till din åtstramningspolitik. Vi tycker att det är helt fel. Enligt vår uppfattning utgör den inställning som du delar med den högerinriktade majoriteten i rådet det största hotet mot framtiden för den europeiska idén, eftersom den förstör tanken på att tillhöra en gemenskap, på solidaritet och sammanhållning. Den stora majoriteten av de miljoner människor som har förlorat sina arbeten under den här krisen är arbetslösa än i dag. Vad är rådets och kommissionens budskap till dem? Eller till de miljontals människor vars arbeten är i fara eller som lever i fattigdom? Vad är ert budskap till de hundratals miljoner människor som drabbas av nedskärningar inom allmännyttiga tjänster, vård och utbildning? Vad är ert budskap till dem? Vad är rådets budskap den här veckan? Ärligt talat förväntar jag mig ingenting. Denna veckas rådsmöte kommer inte att resultera i en enda strimma av hopp för de hårt arbetande människor, arbetslösa eller ungdomar som har drabbats så hårt. De har drabbats orättvist och hårt av den kris som de inte bär ansvar för, och nu kommer de att drabbas igen för att reparera de skador de inte har orsakat. Er politiska och ekonomiska dagordning är helt oacceptabel för oss på denna sida av kammaren. Under hela lagstiftningsprocessen har vi föreslagit förnuftiga och balanserade förändringar av kommissionens förslag, vi har föreslagit en tydlig koppling mellan nationella reformer och stabilitets- och tillväxtprogram, så att de nationella reformerna kan användas som ett instrument för det nödvändiga främjandet av offentliga investeringar. Vi lade fram förslag om att bibehålla en rimlig nivå på de produktiva offentliga investeringarna, och vi föreslog att de nya reglerna ska vara tydligt konjunkturdämpande. Jag skulle kunna fortsätta, men verkligheten är den att dagens ekonomiska och sociala agenda har kidnappats av högern. Det finns inte ens utrymme för moderata politiska strategier, för att inte tala om mer progressiva sådana. Och snälla kommissionsledamot Olli Rehn, säg inte att den politik jag fördömer bedrivs av socialistiska regeringar. Du vet att ingen medlemsstat ensam kan ändra denna dagordning i en tid då även de starkaste ekonomierna i Europa måste böja sig för de krav som ställs av en oansvarig och allt farligare finansiell sektor. I slutändan undrar jag vilka som kommer att gynnas av de beslut som fattas denna vecka. Det verkar som att de enda som kommer att gynnas är de som har orsakat all denna oreda, det vill säga den finansiella sektorn, och jag tycker att det är skamligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Stephen Hughes,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph