Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-175-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-175-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Für die wirtschaftliche Lage, in der wir uns derzeit im Euro-Währungsgebiet und in der Europäischen Union insgesamt befinden, gibt es sicher viele Gründe, von denen zwei ganz besonders herausstechen. Erstens haben wir im Grunde viel zu spät erkannt, wohin das ökonomische Schiff Europas segelt. Zweitens, sobald wir es erkannt haben, hat sich vor allem der Rat lange geweigert, die notwendigen Maßnahmen, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich vorsieht, einzuleiten und auch die notwendigen Sanktionen zu verhängen. Um es salopp zu sagen: Die Reißleine wurde ganz einfach nicht gezogen. Diese beiden Probleme sollte die neue Regelung über die makroökonomische Aufsicht bewältigen. Einerseits sollte es uns also gelingen, anhand eines vollkommen neuen Systems makroökonomische Ungleichgewichte frühzeitig zu erkennen, und andererseits sollte man dann auch schnell handeln können. Wir haben einen guten entwickelt, auch in einer langen Diskussion. Ich möchte der Berichterstatterin, Lisa Ferreira, herzlich danken, auch für die Kooperation, die sie dabei an den Tag gelegt hat. Es muss schon gewährleistet sein, dass Sofortmaßnahmen gegen Ungleichgewichte unternommen werden. Gerade deswegen ist es notwendig, dass hier ein Mechanismus entwickelt wird, der nicht politisch torpediert werden kann. Deswegen ist der Einsatz der umgekehrten Mehrheit so wichtig und so existenziell für das Parlament. Wenn wir das Instrument effizient umsetzen wollen, dann ist das selbstverständlich eine Verlagerung der Kompetenzen von den Hauptstädten hierher nach Brüssel. Aber das ist in einer Wirtschafts- und Währungsunion höchstwahrscheinlich auch notwendig. Nur wenn die Bürger in Europa sehen, dass wir jetzt effektiv handeln, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, auch lernen, nur dann werden wir diesen Vertrauenseinbruch, den wir derzeit erleben, auch wieder überwinden. Ich kann zusagen, dass meine Fraktion morgen den Bericht Ferreira unterstützen wird."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, dámy a pánové, existuje nepochybně mnoho příčin hospodářské situace, v níž se momentálně nacházíme jak v eurozóně, tak v Evropské unii jako celku, avšak dvě z nich vystupují do popředí. Za prvé jsme si až příliš pozdě uvědomili, jakým směrem se Evropa ubírá. Za druhé, když už k tomu došlo, zejména Rada velmi dlouho odmítala dát podnět k nezbytným opatřením – jež jsou ve skutečnosti v Paktu stability a růstu obsažena – nebo uplatňovat nezbytné sankce. Řečeno bez obalu, nezvládla zatáhnout za záchrannou brzdu. Nové nařízení o makroekonomickém dohledu by tyto dva problémy mělo vyřešit. Za prvé, zcela nový systém, který vytváří, by nám měl umožnit rozpoznat makroekonomickou nerovnováhu již v rané fázi; a za druhé, následně bychom měli být schopni rychle zakročit. Sestavili jsme kvalitní srovnávací přehled, jakkoli byly diskuze o něm dlouhé. V této souvislosti bych velmi rád poděkoval zpravodajce, paní Ferreirové, za její vstřícnou spolupráci. Musíme zajistit, aby byla přijímána okamžitá opatření pro potlačení nerovnováhy. Právě proto nesmí být možné mechanismus, který zde vyvíjíme, politicky napadnout. Otázka využití hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou je tedy pro Parlament velmi důležitá a zásadní. Chceme-li nástroj uplatňovat účinně, přirozeně to představuje přesun pravomocí z vnitrostátních orgánů sem do Bruselu. Něco takového je v hospodářské a měnové unii víc než pravděpodobně tak jako tak nezbytné. Důvěru, o niž jsme v poslední době přišli, můžeme získat zpět jedině tehdy, pokud evropští občané uvidí, že jednáme efektivně a že jsme se poučili ze svých chyb. Mohu vás ujistit, že moje skupina zprávu paní Ferreirové při zítřejším hlasování podpoří."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Der er utvivlsomt mange årsager til den økonomiske situation, vi befinder os i lige nu i euroområdet og i hele EU, men der er navnlig to, der springer i øjnene. For det første var vi i bund og grund alt for længe om at indse, hvor Europa var på vej hen. Da vi så for det andet endelig indså det, nægtede især Rådet længe at iværksætte de nødvendige foranstaltninger – som faktisk er angivet i stabilitets- og vækstpagten – eller pålægge de nødvendige sanktioner. For at sige det ligeud, så undlod det at trække i udløsersnoren. Den nye forordning om økonomisk overvågning bør tage fat på disse to problemer. For det første bør det fuldstændig nye system deri gøre det muligt for os at opdage makroøkonomiske ubalancer på et tidligt stadie, og for det andet bør vi derefter kunne reagere hurtigt. Vi har udviklet en god resultattavle, selv om det krævede lange drøftelser. Jeg vil gerne takke ordføreren, fru Ferreira, for det positive samarbejde i den forbindelse. Vi skal sikre, at der straks træffes foranstaltninger til at imødegå ubalancer. Det er præcis derfor, det i den forbindelse er nødvendigt at udvikle en mekanisme, der ikke kan blive torpederet politisk. Det er derfor, det er så vigtigt og grundlæggende for Parlamentet, at der anvendes omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal. Hvis vi ønsker en effektiv gennemførelse af dette instrument, indebærer det naturligvis en overførsel af beføjelser fra de nationale hovedstæder til Bruxelles. Det er højst sandsynligt nødvendigt under alle omstændigheder i en økonomisk og monetær union. Først når Europas borgere ser, at vi nu handler effektivt, at vi har lært af vores tidligere fejl, vil vi kunne genvinde den tillid, vi på nuværende tidspunkt har sat over styr. Jeg kan forsikre Dem om, at min gruppe vil støtte fru Ferreiras betænkning i morgen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί λόγοι για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε επί του παρόντος στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά δύο ξεχωρίζουν ιδιαιτέρως. Καταρχάς, βασικά καθυστερήσαμε πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουμε την κατεύθυνση, προς την οποία έπλεε η Ευρώπη. Δεύτερον, όταν την συνειδητοποιήσαμε το Συμβούλιο συγκεκριμένα αρνήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα να δρομολογήσει τα αναγκαία μέτρα –τα οποία όντως προβλέπονται στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης– ή να επιβάλει τις απαραίτητες κυρώσεις. Για να το θέσω ωμά, απλώς δεν έκανε καμία κίνηση. Ο νέος κανονισμός για τη μακροοικονομική εποπτεία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο προβλήματα. Καταρχάς, το απολύτως καινούριο σύστημα που παρέχει θα πρέπει να μας επιτρέψει να αναγνωρίζουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες σε αρχικό στάδιο· και δεύτερον, θα πρέπει τότε να μπορούμε να ενεργήσουμε με ταχύτητα. Αναπτύξαμε έναν καλό πίνακα αποτελεσμάτων, έστω μέσα από μακρές συζητήσεις. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Ferreira, για την εποικοδομητική συνεργασία της σε σχέση με αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των ανισορροπιών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί εδώ ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν θα μπορεί να υπονομευτεί πολιτικά. Για αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντική και τόσο θεμελιώδης για το Κοινοβούλιο η χρήση της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Εάν θέλουμε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το μέσο, αυτό φυσικά σημαίνει μεταβίβαση εξουσιών από τις εθνικές πρωτεύουσες εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο σε μια οικονομική και νομισματική ένωση. Μόνο όταν οι πολίτες της Ευρώπης δουν ότι τώρα ενεργούμε αποτελεσματικά, ότι έχουμε μάθει από τα σφάλματα που κάναμε, θα μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη η οποία έχει χαθεί επί του παρόντος. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ομάδα μου θα υποστηρίξει την έκθεση Ferreira αύριο."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, there are undoubtedly many reasons for the economic situation in which we currently find ourselves in the euro area and in the European Union as a whole, but two stand out in particular. Firstly, we were basically far too late in realising the direction in which Europe was sailing. Secondly, when we did realise it, the Council in particular refused for a long time to initiate the necessary measures – which are actually provided for in the Stability and Growth Pact – or to impose the necessary sanctions. To put it bluntly, it simply failed to pull the ripcord. The new regulation on macroeconomic surveillance should deal with these two problems. Firstly, the completely new system it provides should enable us to recognise macroeconomic imbalances at an early stage; and secondly, we should then be able to act quickly. We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions. I should very much like to thank the rapporteur, Mrs Ferreira, for her positive cooperation in this connection. We need to ensure that immediate measures are taken to counter imbalances. That is precisely why it is necessary for a mechanism to be developed here that cannot be politically torpedoed. That is why the use of reversed qualified majority voting is so important and so fundamental for Parliament. If we want to implement the instrument efficiently, this naturally represents a transfer of powers from the national capitals here to Brussels. That is more than likely necessary anyway in an economic and monetary union. Only when the citizens of Europe see that we are now acting effectively, that we have learnt from the mistakes we have made, will we be able to regain the trust that has currently been lost. I can assure you that my group will be supporting the Ferreira report tomorrow."@en4
". Señor Presidente, Señorías, sin duda hay muchos motivos para la situación económica en la que nos encontramos actualmente en la zona del euro y en la Unión Europea en su conjunto, pero destacan dos en particular. En primer lugar, básicamente nos dimos cuenta demasiado tarde de la dirección en la que estaba navegando Europa. En segundo lugar, cuando efectivamente nos dimos cuenta, el Consejo en particular se negó durante mucho tiempo a poner en marcha las medidas necesarias ―que de hecho están contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento― o a imponer las sanciones necesarias. Por decirlo sin rodeos, sencillamente no tiró de la cuerda del paracaídas. El nuevo Reglamento sobre supervisión macroeconómica debería abordar estos dos problemas. En primer lugar, el sistema completamente novedoso que establece debería permitirnos reconocer los desequilibrios macroeconómicos en una fase temprana; en segundo lugar, a continuación deberíamos ser capaces de actuar con rapidez. Hemos confeccionado un buen cuadro de indicadores, aunque haya sido a través de largos debates. Me gustaría mucho agradecer a la ponente, la señora Ferreira, su positiva cooperación a este respecto. Tenemos que garantizar que se tomen medidas inmediatas para contrarrestar los desequilibrios. Precisamente por eso es necesario elaborar aquí un mecanismo que no pueda torpedearse políticamente. Por esa razón es tan importante y tan fundamental para el Parlamento el uso de la votación por mayoría cualificada inversa. Si queremos aplicar el instrumento de manera eficiente, esto naturalmente supone una transferencia de poderes desde las capitales nacionales aquí a Bruselas. Con seguridad, eso es necesario de todos modos en una unión económica y monetaria. Solo cuando los ciudadanos de Europa vean que ahora estamos actuando de manera efectiva, que hemos aprendido de los errores que hemos cometido, podremos recuperar la confianza que actualmente se ha perdido. Puedo asegurarles que mi Grupo apoyará el informe Ferreira mañana."@es21
". Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kahtlemata on meie praeguse majandusliku olukorra tekkimisele euroalal ja Euroopa Liidus tervikuna mitu põhjust, kuid kaks neist tulevad eriti esile. Esiteks taipasime sisuliselt liiga hilja, millises suunas Euroopa liigub. Teiseks, kui me seda taipasime, siis just nõukogu keeldus kaua aega võtmast vajalikke meetmeid, mis on tegelikult toodud stabiilsuse ja kasvu paktis, ning kehtestamast vajalikke sanktsioone. Otse öeldes ei õnnestunud nõukogul tõmbenöörist haarata. Makromajandusliku järelvalve uus määrus peaks käsitlema neid kahte probleemi. Esiteks peaks sellega sätestatud täiesti uus süsteem võimaldama meil tunda ära makromajanduslikke tasakaalunihkeid juba varases etapis ja teiseks peaksime siis suutma kiirelt tegutseda. Oleme töötanud välja hea tulemustabeli, kuigi pikki arutelusid pidades. Sooviksin väga tänada raportööri Elisa Ferreirat positiivse koostöö eest selles. Peame tagama, et tasakaalunihetega võitlemiseks kasutatakse viivitamatuid meetmeid. Just seetõttu on siin vaja välja töötada mehhanism, mida ei saaks poliitiliselt torpedeerida. Just sel põhjuse on vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamine nii tähtis ja väga oluline parlamendi jaoks. Kui tahame seda vahendit tõhusalt kasutada, siis see loomulikult tähendab volituste üleminekut liikmesriikide pealinnadest siia Brüsselisse. Kuid see on rahandus- ja majandusliidus enam kui tõenäoliselt nagunii vajalik. Ainult siis, kui Euroopa kodanikud näevad, et me tegutseme tõhusalt, et oleme õppinud tehtud vigadest, suudame taastada usalduse, mis on hetkel kaotatud. Kinnitan teile, et minu fraktsioon toetab homme kolleeg Ferreira raportit."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, euroalueen ja koko Euroopan unionin nykyiseen taloustilanteeseen on epäilemättä useita syitä, mutta erityisesti kaksi erottuu muista. Ensinnäkin me totesimme pohjimmiltaan aivan liian myöhään, mihin suuntaan Eurooppa oli kulkemassa. Toiseksi, kun me sitten huomasimme sen, erityisesti neuvosto kieltäytyi pitkään käynnistämästä tarvittavia toimenpiteitä – jotka itse asiassa sisältyvät vakaus- ja kasvusopimukseen – tai määräämästä tarvittavia seuraamuksia. Suoraan sanottuna se yksinkertaisesti jätti vetämättä hätäjarrusta. Makrotalouden valvontaa koskevan uuden asetuksen pitäisi käsitellä näitä kahta ongelmaa. Ensinnäkin sen tarjoaman täysin uuden järjestelmän pitäisi mahdollistaa makrotalouden epätasapainon tunnistaminen varhaisessa vaiheessa; toiseksi meidän pitäisi sitten kyetä toimimaan nopeasti. Olemme kehittäneet hyvän tulostaulun, vaikkakin se vaati pitkiä keskusteluja. Haluan osoittaa suurkiitokset esittelijälle jäsen Ferreiralle hänen myönteisestä yhteistyöstään tässä yhteydessä. Meidän on varmistettava, että epätasapainon torjumiseksi ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Juuri siitä syystä on välttämätöntä kehittää täällä mekanismi, jota ei voida vesittää poliittisesti. Siksi käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttö on niin tärkeä ja perustavanlaatuinen kysymys Euroopan parlamentille. Mikäli me haluamme panna välineen täytäntöön tehokkaasti, se tarkoittaa luonnollisesti toimivallan siirtoa jäsenvaltioilta Brysseliin. Talous- ja rahaliitossa se on joka tapauksessa todennäköisesti välttämätöntä. Vasta sitten, kun EU:n kansalaiset toteavat, että me toimimme nyt tehokkaasti, että olemme ottaneet opiksi tekemistämme virheistä, voimme saada takaisin tällä hetkellä kateissa olevan luottamuksen. Voin vakuuttaa teille, että ryhmäni kannattaa jäsen Ferreiran mietintöä huomenna."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il existe indubitablement de nombreuses raisons à la situation économique dans laquelle nous nous retrouvons dans la zone euro et dans toute l’Union européenne, mais deux d’entre elles se détachent particulièrement du lot. Premièrement, nous avons été beaucoup trop lents à nous apercevoir de la direction que prenait l’Europe. Deuxièmement, lorsque nous nous en sommes aperçus, le Conseil, en particulier, a longtemps refusé de prendre les mesures nécessaires – qui sont pourtant prévues dans le pacte de stabilité et de croissance – ou d’imposer les sanctions nécessaires. Pour parler crûment, il a simplement oublié de tirer la poignée du parachute. Le nouveau règlement sur la surveillance macroéconomique devrait traiter ces deux problèmes. Premièrement, le système entièrement nouveau que celui-ci crée devrait nous permettre de reconnaître à un stade précoce les déséquilibres macroéconomiques; et deuxièmement, nous devrions alors être en mesure d’agir promptement. Nous avons élaboré un bon tableau d’indicateurs, même si les discussions ont été longues. J’aimerais vraiment remercier la rapporteure, Mme Ferreira, de sa coopération positive à cet égard. Nous devons faire en sorte que des mesures immédiates soient prises pour remédier aux déséquilibres. C’est justement la raison pour laquelle il est nécessaire d’élaborer sur ce point un mécanisme qui ne puisse pas être torpillé politiquement. C’est pourquoi le recours au vote à la majorité qualifiée inversée est si important, et si fondamental aux yeux du Parlement. Si nous voulons mettre efficacement en œuvre cet instrument, cela implique naturellement un transfert de pouvoirs des capitales nationales vers Bruxelles. Il est de toute façon plus que probable que, dans une union économique et monétaire, cette démarche se révèle nécessaire. Ce n’est que lorsque les citoyens européens verront que nous agissons maintenant avec efficacité, et que nous avons appris des erreurs que nous avons commises, que nous pourrons regagner la confiance qui, pour le moment, a été perdue. Je puis vous assurer que mon groupe soutiendra demain le rapport Ferreira."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Kétségtelenül sok oka van annak a gazdasági helyzetnek, amelybe jelenleg az euróövezetben és az Európai Unió egészében kerültünk, de ezek közül kettő különösen kiemelkedik. Először is, alapvetően messze túl későn vettük észre, hogy Európa milyen irányba tart. Másodszor, amikor erre mégis sor került, különösen a Tanács hosszú időn át elutasította a szükséges intézkedések elindítását – amelyeket a Stabilitási és Növekedési Paktumban valójában már meghatároztak – vagy a szükséges szankciók kiszabását. Ha szabad ilyen nyersen fogalmazni, egyszerűen nem húzta meg a kioldó zsineget. A makrogazdasági felügyeletről szóló új rendeletnek ezzel a két problémával kell foglalkoznia. Először is az általa meghatározott teljesen új rendszernek lehetővé kell tennie számunkra, hogy korai szakaszban felismerjük a makrogazdasági egyensúlytalanságokat; másodszor pedig, ezután képesnek kell lenniük gyorsan cselekedni. Kialakítottunk egy jó eredménytáblát, jóllehet hosszadalmas viták révén. Nagyon szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Ferreira asszonynak, az ezzel kapcsolatos pozitív együttműködéséért. Gondoskodnunk kell arról, hogy azonnali intézkedésekre kerüljön sor az egyensúlytalanságok elhárítása érdekében. Pontosan ezért szükséges itt olyan mechanizmust kialakítani, amelyet nem lehet politikailag megtorpedózni. Ezért annyira fontos és alapvető a Parlament számára a fordított minősített többségi szavazás alkalmazása. Ha hatékonyan meg kívánjuk valósítani az eszközt, ez természetesen hatáskörök áthelyezését jelenti a nemzeti fővárosokból Brüsszelbe. Ez a gazdasági és monetáris unióban több mint valószínű, hogy egyébként is szükséges lenne. Csak akkor leszünk képesek visszanyerni a bizalmat, amely egyelőre elveszett, ha Európa polgárai látják, hogy most hatékonyan lépünk fel, hogy tanultunk az általunk elkövetett hibákból. Biztosíthatom önöket arról, hogy képviselőcsoportom holnap támogatni fogja a Ferreira-jelentést."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, sussistono indubbiamente innumerevoli ragioni alla base della situazione in cui attualmente ci troviamo nell’area dell’euro e nell’Unione europea nel suo complesso, ma due sono particolarmente salienti. In primo luogo, ci siamo resi conto troppo tardi della rotta che stava seguendo l’Europa. Secondariamente, quando l’abbiamo capito, il Consiglio in particolare si è a lungo rifiutato di adottare le misure necessarie (che di fatto sono previste dal Patto di stabilità e crescita) o di imporre le relative sanzioni. Per dire le cose come stanno, non è stato semplicemente azionato il cavo di spiegamento del paracadute. Il nuovo regolamento sulla sorveglianza macroeconomica dovrebbe affrontare entrambi i problemi. Innanzi tutto, il sistema completamente nuovo che propone dovrebbe consentirci di riconoscere gli squilibri macroeconomici in una fase molto precoce; e, in secondo luogo, dovremmo poi riuscire a intervenire tempestivamente. Abbiamo sviluppato un buon quadro di controllo, anche se a seguito di lunghe discussioni. Mi preme ringraziare sentitamente la relatrice, onorevole Ferreira, per la cooperazione positiva in tal senso. Bisogna accertarsi che vengano adottate misure immediate per contrastare gli squilibri. Proprio per questo è necessario che venga qui sviluppato un meccanismo che non possa essere oggetto di attacchi politici. Per questo il ricorso al voto a maggioranza qualificata inversa è così importante e fondamentale per il Parlamento. Se vogliamo attuare lo strumento in maniera efficace, ciò si traduce naturalmente in un trasferimento di potere dalle capitali nazionali a Bruxelles, una mossa presumibilmente comunque necessaria in un’unione economica e monetaria. Soltanto quando i cittadini europei si accorgeranno che agiamo con efficacia, che abbiamo imparato dagli errori commessi, potremo riguadagnarci la fiducia che è andata perduta. Vi assicuro che domani il mio gruppo appoggerà la relazione Ferreira."@it12
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, neabejotinai yra daug priežasčių, kodėl euro zonos ir visos Europos Sąjungos ekonominė padėtis yra tokia, kokią mes patiriame, tačiau dvi iš jų ypač išsiskiria. Pirmiausia mes iš esmės gerokai per vėlai suvokėme kryptį, kuria plaukia Europa. Antra, kai tai suvokėme, ypač Taryba, ilgą laiką atsisakinėjome inicijuoti reikiamas priemones (kurios iš tiesų nustatytos Stabilumo ir augimo pakte) arba taikyti reikiamas sankcijas. Šiurkščiai kalbant, ji paprasčiausiai nepatraukė parašiuto virvės. Naujajame reglamente dėl makroekonominės priežiūros šias dvi problemas reikėtų spręsti. Pirmiausia dėl visiškai naujos juo nustatomos sistemos turėtume turėti galimybę ankstyvuoju etapu atpažinti makroekonominį disbalansą, o, antra, tada turėtume turėti galimybę greitai veikti. Nors ir ilgai diskutavę, sukūrėme gerą rezultatų suvestinę. Norėčiau labai padėkoti pranešėjai E. Ferreirai už jos teigiamą bendradarbiavimą šiuo aspektu. Turime užtikrinti, kad prieš disbalansą priemonių būtų imamasi nedelsiant. Būtent todėl čia būtina sukurti mechanizmą, kurio nebūtų galima politiškai torpeduoti. Todėl taip svarbu ir fundamentalu Parlamentui naudoti atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos balsavimą. Jei norime veiksmingai įgyvendinti šią priemonę, tai savaime reiškia, kad galias iš nacionalinių sostinių reikės perkelti čia, į Briuselį. Tačiau tai ekonominėje ir pinigų sąjungoje yra labiau nei tikėtina bet kuriuo atveju. Tik tada, kai Europos piliečiai pamatys, kad dabar veikiame veiksmingai, kad pasimokėme iš savo klaidų, galėsime atgauti šiuo metu prarastą pasitikėjimą. Galiu jus patikinti, kad mano frakcija E. Ferreiros pranešimą rytoj palaikys."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Bez šaubām ir daudz iemeslu, kāpēc eiro zonā un Eiropas Savienībā kopumā ir radusies tāda ekonomiskā situācija, kādā mēs pašlaik atrodamies, bet īpaši izceļas divi iemesli. Pirmkārt, mēs būtībā pārāk vēlu sapratām virzienu, kurā devās Eiropa. Otrkārt, kad mēs to sapratām, tieši Padome ilgu laiku atteicās sākt nepieciešamos pasākumus, kuri ir īpaši noteikti Stabilitātes un izaugsmes paktā, vai piemērot nepieciešamās sankcijas. Atklāti runājot, tā nespēja ieslēgt bremzes. Šīs divas problēmas būtu jārisina jaunajam regulējumam par makroekonomikas uzraudzību. Pirmkārt, tā nodrošinātai pilnīgi jaunajai sistēmai būtu mums jāļauj agrīni konstatēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, un, otrkārt, tad mēs varētu ātri reaģēt. Mēs esam izstrādājuši labu rādītāju kopsavilkumu, kaut arī tas prasīja garas diskusijas. Es gribētu sirsnīgi pateikties referentei kundzei par viņas pozitīvo sadarbību šajā jautājumā. Mums ir jānodrošina, ka nelīdzsvarotības risināšanai tiek piemēroti tūlītēji pasākumi. Tieši tāpēc šeit ir jāizstrādā mehānisms, kuru politiski nevarētu iznīcināt. Tāpēc Parlamentam ir tik svarīgi un tik būtiski izmantot apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojumu. Ja mēs gribam šo instrumentu īstenot efektīvi, tas dabiski norāda uz varas pārnešanu no valstu galvaspilsētām uz Briseli. Jebkurā gadījumā ekonomikas un monetārajā savienībā tas ir pat vairāk nekā nepieciešams. Tikai tad, kad Eiropas pilsoņi redzēs, ka mēs rīkojamies efektīvi, ka esam mācījušies no pieļautajām kļūdām, mēs varēsim atgūt uzticību, kas pašlaik ir zudusi. Es jums varu apliecināt, ka mana grupa rītdien atbalstīs kundzes ziņojumu."@lv13
"Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Für die wirtschaftliche Lage, in der wir uns derzeit im Euro-Währungsgebiet und in der Europäischen Union insgesamt befinden, gibt es sicher viele Gründe, von denen zwei ganz besonders herausstechen. Erstens haben wir im Grunde viel zu spät erkannt, wohin das ökonomische Schiff Europas segelt. Zweitens, sobald wir es erkannt haben, hat sich vor allem der Rat lange geweigert, die notwendigen Maßnahmen, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich vorsieht, einzuleiten und auch die notwendigen Sanktionen zu verhängen. Um es salopp zu sagen: Die Reißleine wurde ganz einfach nicht gezogen. Diese beiden Probleme sollte die neue Regelung über die makroökonomische Aufsicht bewältigen. Einerseits sollte es uns also gelingen, anhand eines vollkommen neuen Systems makroökonomische Ungleichgewichte frühzeitig zu erkennen, und andererseits sollte man dann auch schnell handeln können. Wir haben einen guten entwickelt, auch in einer langen Diskussion. Ich möchte der Berichterstatterin, Lisa Ferreira, herzlich danken, auch für die Kooperation, die sie dabei an den Tag gelegt hat. Es muss schon gewährleistet sein, dass Sofortmaßnahmen gegen Ungleichgewichte unternommen werden. Gerade deswegen ist es notwendig, dass hier ein Mechanismus entwickelt wird, der nicht politisch torpediert werden kann. Deswegen ist der Einsatz der umgekehrten Mehrheit so wichtig und so existenziell für das Parlament. Wenn wir das Instrument effizient umsetzen wollen, dann ist das selbstverständlich eine Verlagerung der Kompetenzen von den Hauptstädten hierher nach Brüssel. Aber das ist in einer Wirtschafts- und Währungsunion höchstwahrscheinlich auch notwendig. Nur wenn die Bürger in Europa sehen, dass wir jetzt effektiv handeln, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, auch lernen, nur dann werden wir diesen Vertrauenseinbruch, den wir derzeit erleben, auch wieder überwinden. Ich kann zusagen, dass meine Fraktion morgen den Bericht Ferreira unterstützen wird."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, er zijn vast een heleboel redenen voor de economische situatie waarin we ons momenteel in de eurozone en in de Europese Unie als geheel bevinden; twee daarvan springen bijzonder in het oog. Ten eerste hebben we in feite veel te laat in de gaten gehad waar het economische schip Europa heenvoer. Ten tweede heeft – toen we dit in de gaten hadden - vooral de Raad lange tijd geweigerd de noodzakelijke maatregelen te nemen waarin het groei- en stabiliteitspact eigenlijk voorziet en ook de noodzakelijke sancties op te leggen. In gewonemensentaal: er is gewoon niet aan het noodrem getrokken. Deze twee problemen moeten worden opgelost via de nieuwe regeling voor macro-economisch toezicht. Enerzijds moeten we dus proberen aan de hand van een volkomen nieuw systeem macro-economische onevenwichtigheden vroegtijdig te herkennen, en anderzijds moeten we dan ook snel kunnen handelen. We hebben een goed scorebord ontwikkeld, ook na uitvoerig overleg. Ik wil de rapporteur, Lisa Ferreira, hartelijk danken, mede voor haar coöperatieve houding. Wel moet worden gewaarborgd dat urgente maatregelen worden genomen tegen onevenwichtigheden. Juist daarom is het noodzakelijk dat hier een mechanisme wordt ontwikkeld dat niet politiek kan worden afgeschoten. Daarom is het gebruik van de omgekeerde meerderheid zo belangrijk en zo existentieel voor het Parlement. Als we het instrument efficiënt willen omzetten, dan betekent dat automatisch een delegatie van bevoegdheden van de hoofdsteden naar Brussel. Maar dat is in een economische en monetaire unie hoogstwaarschijnlijk toch wel nodig. Alleen als de burgers in Europa zien dat we nu de nodige actie ondernemen, dat we daadwerkelijk lering trekken uit de fouten die we hebben gemaakt, kunnen we de vertrouwensbreuk waarvan momenteel sprake is repareren. Ik kan beloven dat mijn fractie morgen het verslag-Ferreira zal steunen."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Istnieje niewątpliwie wiele powodów sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się obecnie strefa euro i cała Unia Europejska, ale dwa są szczególnie ważne. Po pierwsze, zdecydowanie zbyt późno zdaliśmy sobie sprawę z tego, w jakim kierunku podąża Europa. Po drugie, gdy już to wiedzieliśmy, zwłaszcza Rada odmawiała przez długi czas podjęcia niezbędnych działań – które określono przecież w pakcie stabilności i wzrostu – lub nałożenia koniecznych sankcji. Krótko mówiąc, nie pociągnęła za linkę spadochronu. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru makroekonomicznego powinno zaradzić tym dwóm problemom. Po pierwsze, całkowicie nowy system ustanowiony na jego mocy powinien nam pozwolić na identyfikację zaburzeń równowagi makroekonomicznej na wczesnym etapie; po drugie, powinniśmy wtedy być w stanie szybko zadziałać. Wymagało to długich dyskusji, ale opracowaliśmy dobrą tabelę wskaźników. Pragnę gorąco podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Ferreirze, za konstruktywną współpracę w tym zakresie. Musimy zadbać, aby podjęto niezwłocznie działania w celu skorygowania zaburzeń równowagi. Dlatego właśnie trzeba opracować mechanizm, którego nie mogą storpedować politycy. Właśnie z tego powodu w opinii Parlamentu tak ważną, fundamentalną kwestią jest wykorzystanie głosowania odwróconą większością kwalifikowaną. Jeżeli pragniemy efektywnie wdrożyć to narzędzie, stanowi to oczywiście przekazanie uprawnień ze stolic krajowych do Brukseli. W unii gospodarczej i walutowej jest to zresztą prawdopodobnie niezbędne. Dopiero gdy obywatele Europy zobaczą, że działamy skutecznie, że uczyliśmy się na popełnionych błędach, odzyskamy zaufanie, które obecnie utraciliśmy. Mogę Państwa zapewnić, że moja grupa poprze jutro sprawozdanie pani poseł Ferreiry."@pl16
". Senhor Presidente, caros Colegas, existem, sem dúvida, muitos motivos para a situação económica em que actualmente nos encontramos na área do euro e no conjunto da União Europeia, mas dois deles saltam particularmente à vista. Em primeiro lugar, percebemos demasiado tarde a direcção que a Europa estava a seguir. Em segundo lugar, quando isso efectivamente aconteceu, o Conselho, em particular, recusou-se durante muito tempo a iniciar as medidas necessárias – que estão previstas, aliás, no Pacto de Estabilidade e Crescimento – ou a impor as sanções que se exigiam. Falando sem rodeios, o Conselho foi simplesmente incapaz de carregar no travão. O novo regulamento relativo à supervisão macroeconómica deve solucionar estes dois problemas. Em primeiro lugar, o sistema totalmente novo deve permitir-nos reconhecer os desequilíbrios macroeconómicos numa fase precoce; em segundo lugar, devemos ser capazes de actuar em seguida rapidamente. Desenvolvemos um bom painel de avaliação, embora tenham sido necessárias longas discussões. Gostaria de agradecer sinceramente à relatora, senhora deputada Ferreira, pela sua cooperação positiva neste contexto. Temos de assegurar que sejam tomadas medidas imediatas para contrariar os desequilíbrios. Precisamente por isso é necessário desenvolver aqui um mecanismo que não possa ser politicamente torpedeado. É por esse motivo que a utilização da votação invertida por maioria qualificada é tão importante e fundamental para o Parlamento. Se pretendemos aplicar eficazmente este instrumento, impõe-se, naturalmente, uma transferência de poderes das capitais nacionais aqui para Bruxelas. Em qualquer caso, essa transferência é provavelmente necessária numa união económica e monetária. Só quando os cidadãos da Europa virem que estamos agora a actuar eficazmente, que aprendemos com os erros que cometemos, poderão recuperar a confiança que neste momento se perdeu. Posso assegurar-vos que o meu grupo irá apoiar amanhã o relatório Ferreira."@pt17
". Dle președinte, doamnelor și domnilor, există, fără îndoială, multe cauze pentru situația economică în care ne aflăm acum, în zona euro și în întreaga Uniune Europeană, dar, în special, două dintre acestea ies în evidență. În primul rând, am realizat practic mult prea târziu care este direcția în care se îndreaptă Europa. În al doilea rând, când am realizat acest lucru, Consiliul, în special, a refuzat mult timp să inițieze măsurile necesare – care sunt de fapt prevăzute în Pactul de stabilitate și de creștere – sau să impună sancțiunile necesare. Mai clar, pur și simplu nu a reușit să tragă semnalul de alarmă. Noul regulament privind supravegherea macroeconomică ar trebui să abordeze aceste două probleme. În primul rând, sistemul complet nou pe care îl prevede ar trebui să ne permită recunoașterea dezechilibrelor macroeconomice într-un stadiu incipient; iar în al doilea rând, ar trebui să fim capabili să acționăm rapid. Am creat un bun tablou de bord, chiar dacă în urma unor discuții îndelungate. Aș dori foarte mult să îi mulțumesc raportoarei, dna Ferreira, pentru cooperarea sa pozitivă în acest context. Trebuie să ne asigurăm că sunt adoptate măsuri imediate pentru a contracara dezechilibrele. Tocmai de aceea este necesar ca mecanismul care urmează să fie elaborat aici să nu poată fi distrus prin mijloace politice. De aceea utilizarea votului cu majoritate calificată inversată este atât de importantă și fundamentală pentru Parlament. Dacă dorim să aplicăm eficient instrumentul în cauză, acest lucru reprezintă, evident, un transfer de putere de la capitalele naționale la Bruxelles. Acest lucru este foarte probabil necesar oricum într-o uniune economică și monetară. Doar atunci când cetățenii europeni vor observa că acum acționăm eficient și că am învățat din greșelile pe care le-am făcut, vom putea recâștiga încrederea pierdută. Vă pot asigura că grupul meu va susține mâine raportul Ferreira."@ro18
"Je nepochybne veľa dôvodov, ktoré spôsobili hospodársku situáciu, v akej sa momentálne nachádzame v eurozóne aj v celej Európskej únii, ale dva dôvody osobitne bijú do očí. Po prvé, v podstate sme si až príliš neskoro uvedomili smerovanie Európskej únie. Po druhé, keď sme si to uvedomili, najmä Rada dlho odmietala iniciovať potrebné opatrenia – ktoré v skutočnosti zabezpečoval Pakt stability a rastu – alebo uložiť potrebné sankcie. Ak to mám povedať hrubo, jednoducho nepotiahla poistné lanko padáka. Nové nariadenie o makroekonomickom dohľade by malo riešiť tieto dva problémy. Po prvé, úplne nový systém, ktorý sa ním zriaďuje, by nám mal umožniť rozpoznať makroekonomické nerovnováhy v ranej fáze a po druhé, potom by sme mali byť schopní rýchlo konať. Vypracovali sme dobrú hodnotiacu tabuľku, aj keď na základe dlhých diskusií. V tejto súvislosti by som chcel veľmi pekne poďakovať spravodajkyni pani Ferreirovej za jej pozitívnu spoluprácu. Musíme zabezpečiť, že na nápravu nerovnováh sa prijmú okamžité opatrenia. Práve preto je tu potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý sa nedá politicky zmariť. Preto je také dôležité a pre Parlament také rozhodujúce využiť hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Ak chceme účinne využívať tento nástroj, predstavuje to, prirodzene, presun právomocí z hlavných miest členských štátov na Brusel. To je však v hospodárskej a menovej únii aj tak viac než potrebné. Až keď občania Európy uvidia, že už konáme efektívne, že sme sa poučili z chýb, ktoré sme urobili, podarí sa nám znovu získať dôveru, ktorú sme teraz stratili. Môžem vás ubezpečiť, že náš poslanecký klub zajtra podporí správu pani Ferreirovej."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, nedvomno obstaja mnogo razlogov za gospodarske razmere, v katerih se nahajamo na območju evra in v celotni Evropski uniji, a zlasti dva izstopata. Prvič, v bistvu smo mnogo prepozno ugotovili smer, v katero je plula Evropa. Drugič, ko smo jo ugotovili, zlasti Svet dolgo časa ni hotel sprožiti potrebnih ukrepov – ki so dejansko določeni v paktu za stabilnost in rast – ali izvajati nujnih sankcij. Če povem naravnost, preprosto mu ni uspelo narediti poteze. Nova uredba o makroekonomskem nadzoru bi morala obravnavati ta dva problema. Prvič, popolnoma nov sistem, ki ga zagotavlja, bi nam moral omogočiti prepoznavanje makroekonomskih neravnovesij na zgodnji stopnji, in drugič, potem bi morali biti zmožni hitro ukrepati. Razvili smo dobro preglednico, čeprav prek dolgotrajnih razprav. Zelo rad bi se zahvalil poročevalki, gospe Ferreira, za njeno pozitivno sodelovanje v zvezi s tem. Zagotoviti moramo, da bodo sprejeti takojšnji ukrepi za boj proti neravnovesjem. To je natanko tisto, zaradi česar je nujno, da se tu razvije mehanizem, ki ga ni mogoče politično uničiti. Zato je uporaba glasovanja z obratno kvalificirano večino tako pomembna in tako temeljna za Parlament. Če želimo učinkovito izvajati ta instrument, to seveda predstavlja prenos pristojnosti iz nacionalnih glavnih mest sem v Bruselj. To je bolj kot verjetno v vsakem primeru nujno v ekonomski in monetarni uniji. Šele ko bodo državljani Evrope videli, da zdaj ravnamo učinkovito, da smo se učili iz napak, ki smo jih naredili, bomo lahko ponovno pridobili zaupanje, ki je bilo zdaj izgubljeno. Lahko vam zagotovim, da bo moja skupina jutri podprla poročilo gospe Ferreira."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Utan tvekan finns det många orsaker till den ekonomiska situation som nu råder i euroområdet och i EU som helhet, men två orsaker är särskilt framträdande. För det första insåg vi alldeles för sent i vilken riktning Europa var på väg. För det andra: när vi insåg det vägrade särskilt rådet under lång tid att vidta de nödvändiga åtgärderna – som faktiskt anges i stabilitets- och tillväxtpakten – eller införa de nödvändiga sanktionerna. För att tala klarspråk lyckades rådet helt enkelt dra i fallskärmens utlösningslina. Den nya förordningen om makroekonomisk övervakning bör innebära en lösning på dessa två problem. För det första bör det helt nya system som införs göra det möjligt för oss att upptäcka makroekonomiska obalanser på ett tidigt stadium, och för det andra ska vi då kunna agera snabbt. Vi har utvecklat en bra resultattavla, även om det krävdes långa diskussioner. Jag vill rikta ett varmt tack till föredraganden Diogo Ferreira för hennes positiva samarbete i detta sammanhang. Vi måste se till att omedelbara åtgärder vidtas för att motverka obalanser. Just därför måste vi här utveckla en mekanism som inte kan torpederas politiskt. Därför är tillämpningen av omvänd omröstning med kvalificerad majoritet så viktig och grundläggande för parlamentet. Om vi vill kunna tillämpa instrumentet på ett effektivt sätt innebär detta naturligtvis en överföring av befogenheter från de nationella huvudstäderna hit till Bryssel. Det är ändå med största sannolikhet nödvändigt i en ekonomisk och monetär union. Först när Europas medborgare ser att vi nu agerar på ett effektivt sätt, att vi har lärt oss av de misstag vi har gjort, kommer vi att kunna återvinna det förtroende som i dag har gått förlorat. Jag kan försäkra er att min grupp kommer att stödja Ferreirabetänkandet i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph