Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-171-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-171-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, before I go into the substance, I would like to express my sincere appreciation to the Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the rapporteurs, the shadow rapporteurs and all representatives of the political groups who actively participated in the process for all their valuable contributions. I am equally thankful to the Commission, and the Commissioner himself, for their efforts to facilitate discussions, not only during the trilogues here in Parliament but within the Council too. The Presidency believes that the compromise reached during the trilogues reflects a good, balanced and comprehensive approach. We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement. I regret that the proposal put forward to the plenary is different from the compromise we arrived at after a series of negotiation rounds and does not take into account the final compromise offer of the Council. At the same time, I am grateful for your wise approach that the Parliament still leaves open the possibility to have a first reading agreement shortly. It is high time that Europe joined forces and the Union is ready to live up to expectations. All the markets and investors are vigilant and would like to see whether we can deliver or not. The swift and timely adoption of the package is a must for all of us. The six legislative texts on economic governance have been the number one priority of the Hungarian Presidency. I must emphasise that it was not the individual decision of the Presidency to designate this file as the top priority. The Commission’s initiative has also been supported by the Heads of State and Government of the 27 Member States. If we want to build a stronger euro, this governance package is an essential building block in that process. The world economy, including Europe, has experienced the worst crisis since the Great Depression and we have had to draw the necessary conclusions. We have to realise that the shock would have long-lasting effects unless we eliminate the core roots of the crisis. Many of the lessons to be learned are addressed by the six legislative proposals put forward by the Commission last September. More emphasis will be put on prevention in order to avoid the need for harmful procyclical policies in bad economic times. So far the Stability and Growth Pact (SGP) has concentrated on deficit but this has not prevented the accumulation of high debt, so from now on more attention will be paid to the debt criteria. The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough. That is why we are also addressing these questions here, in order to strengthen the credibility of the Pact. We have also realised that coordination of fiscal policies through the SGP might not be sufficient in a Union sharing a single currency so we have agreed to introduce a new mechanism to tackle macroeconomic imbalances, which will be treated on the same footing as fiscal imbalances. In order to better and more deeply reflect the requirements of the Treaty in national procedures of Member States, we are about to adopt rules improving the quality of national budgetary frameworks. I am confident that the objectives of both Parliament and the Council are the same, namely to strengthen the economic governance of the EU and the euro area, prevent future crises and build a stronger framework for economic governance in the euro area and the EU as a whole. After an intensive round of trilogues with the rapporteurs and discussions at the Council, the Council modified its general approach on Monday. The result of this process was communicated to the European Parliament by a letter sent the next day, 21 June. I share the view that during the trilogues the quality of the text has improved a lot, and that the package has become stronger and more coherent. This is especially the case in terms of increased transparency and accountability and the more stringent and automatic application of the procedures. Firstly, let me mention the major elements as regards increased transparency and accountability. We are to describe the European semester in the legal text including the ample involvement of Parliament in the process. We have added provisions specifying the process of economic dialogue among European institutions including the European Parliament, the Council and individual Member States. The European Parliament would be involved on the same footing as the Council in the setting up and functioning of the scoreboard of indicators for an alert mechanism in the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Regarding the governance cycle and the surveillance procedure, we fully respect the very important role of relevant national stakeholders, including social partners. Secondly, turning to the issue relating to a more stringent and automatic application of the procedures, let me mention the following: an additional sanction, an interest-bearing deposit for Member States in the excessive imbalance procedure, would be introduced. This has been a missing link in the procedures and it completes the procedure in a very logical way, similar to that provided for in the budgetary surveillance. An additional fine for Member States falsifying their fiscal statistics is also provided for, at the initiative of the Parliament. The application of reverse qualified majority voting is expanded to the recommendation on prevention and correction of macroeconomic imbalances. Moreover, in the preventive arm of the Stability and Growth Pact, we make provision for a review of the expansion of reverse qualified majority voting. At the same time, the already existing comply-or-explain procedure would be enhanced. In deciding on the staff in the SGP, the Council is expected, as a rule, to follow the recommendations and proposals of the Commission or to explain its position publicly."@en4
lpv:translated text
". Pane předsedající, než se dostanu k podstatě věci, rád bych vyjádřil své upřímné poděkování paní předsedkyni Hospodářského a měnového výboru, zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem zástupcům politických skupin, kteří se aktivně podíleli na celém procesu, za jejich cenné příspěvky. Stejně tak děkuji Komisi i samotnému panu komisaři za projevenou snahu o hladký průběh diskuzí, a to nejen během třístranných jednání zde v Parlamentu, ale také v rámci Rady. Předsednictví je přesvědčeno, že kompromis dosažený v třístranných rozhovorech odráží dobrý, vyvážený a komplexní přístup. Domníváme se, že všem stranám velice záleží na rychlém uzavření dohody. Lituji, že se návrh předložený na plenárním zasedání liší od kompromisu, k němuž jsme dospěli po sérii vyjednávání, a že nezohledňuje konečnou kompromisní nabídku ze strany Rady. Zároveň jsem ovšem vděčný za váš rozumný přístup a za to, že Parlament ponechává otevřenou možnost brzkého uzavření dohody při prvním čtení. Nastal nejvyšší čas, aby Evropa spojila své síly, a Unie je připravena splnit očekávání. Všechny trhy a všichni investoři nás pozorně sledují a jsou zvědavi, zda se nám to podaří či nikoli. Rychlé a včasné přijetí balíku předpisů je pro nás povinností. Šest právních předpisů o správě ekonomických záležitostí bylo pro maďarské předsednictví prioritou číslo jedna. Musím zdůraznit, že jako svoji nejvyšší prioritu si předsednictví tento dokument nezvolilo samo. Iniciativu Komise podpořili rovněž představitelé států a vlád 27 členských států. Chceme-li vybudovat silnější euro, tento balík hospodářské správy je pro to zásadním stavebním kamenem. Světová ekonomika, včetně té evropské, prošla nejhorší krizí od velké hospodářské krize před druhou světovou válkou, a my si z toho musíme vzít náležité ponaučení. Musíme si uvědomit, že tento otřes bude mít dlouhodobé následky, pokud se nám nepodaří odstranit kořeny krize. Zmíněnými ponaučeními se z velké části zabývá šest legislativních návrhů, které Komise předložila loni v září. Bude se klást větší důraz na prevenci s cílem předcházet v hospodářsky špatných obdobích nutnosti škodlivé procyklické politiky. Až doposud se Pakt stability a růstu soustředil na schodky, což ovšem nezabránilo hromadění vysokých dluhů, a proto budeme od nynějška věnovat větší pozornost kritériím dluhu. Naučili jsme se, že naše postupy nebyly dostatečně striktní ani automatické. Proto se zde věnujeme i těmto otázkám, s cílem posílit důvěryhodnost paktu. Uvědomili jsme si také, že koordinace fiskálních politik prostřednictvím Paktu stability a růstu v Unii sdílející jednotnou měnu by nemusela být dostatečná, a proto jsme se shodli na zavedení nového mechanismu pro řešení makroekonomické nerovnováhy, s níž bude nakládáno podle stejných zásad jako s nerovnováhou fiskální. S cílem lépe a hlouběji odrážet požadavky Smlouvy ve vnitrostátních postupech jednotlivých zemí jsme připraveni přijmout pravidla pro zlepšení jejich rozpočtových rámců. Jsem si jist, že cíle Parlamentu i Rady jsou totožné, konkrétně posílit správu ekonomických záležitostí v EU i eurozóně, předcházet budoucím krizím a vybudovat pevnější rámec pro správu ekonomických záležitostí v eurozóně i Evropské unii jako celku. Po sérii intenzivních třístranných jednání se zpravodaji a diskuzí v Radě Rada svůj celkový postoj v pondělí pozměnila. Výsledek tohoto procesu byl Evropskému parlamentu sdělen v dopise odeslaném následující den, 21. června. Sdílím názor, že v průběhu třístranných rozhovorů se kvalita dokumentu o mnoho zlepšila a soubor předpisů se stal pevnějším a soudržnějším. Je tomu tak zejména z hlediska větší transparentnosti a odpovědnosti a také striktnějšího a automatičtějšího uplatňování daných postupů. Nejprve mi dovolte zmínit hlavní prvky, pokud jde o větší transparentnost a odpovědnost. Máme v právním dokumentu popsat evropský semestr včetně rozsáhlého zapojení Parlamentu v celém procesu. Přidali jsme ustanovení konkrétně určující proces hospodářského dialogu mezi evropskými institucemi včetně Evropského parlamentu, Rady a jednotlivých členských států. Evropský parlament bude na stejné úrovni jako Rada zapojen do sestavování a fungování srovnávacího přehledu ukazatelů pro výstražný mechanismus s cílem předcházet a napravovat makroekonomickou nerovnováhu. Co se týče cyklu řízení a postupu dohledu, plně respektujeme velmi důležitou úlohu zúčastněných vnitrostátních stran, a to včetně sociálních partnerů. Zadruhé, obrátíme-li se k otázce striktnějšího a automatičtějšího uplatňování daných postupů, dovolte mi zmínit následující: v rámci postupu při nadměrné nerovnováze bude zaveden další druh sankcí, úročený vklad členských států. Takovýto článek v našich postupech chyběl a velmi logicky je tudíž doplňuje, podobně jako postup zajištěný v případě rozpočtového dohledu. Z podnětu Parlamentu byl stanoven rovněž další peněžitý trest pro ty členské státy, které falšují své fiskální statistiky. Využití hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou se rozšiřuje na doporučení ohledně předcházení a nápravy makroekonomické nerovnováhy. V preventivní části Paktu stability a růstu jsme dále ustanovili možnost přezkoumání tohoto rozšíření. Zároveň se vylepší již existující postup „dodržuj pravidla, nebo podej vysvětlení“. Při rozhodování o členech Paktu stability a růstu se od Rady očekává, že se bude zpravidla řídit doporučeními a návrhy Komise, nebo svůj postoj veřejně vysvětlí."@cs1
"Hr. formand! Før jeg går i detaljer med emnet, vil jeg gerne give udtryk for min oprigtige påskønnelse af formanden for Økonomi- og Valutaudvalget, ordførerne, skyggeordførerne og alle repræsentanter for de politiske grupper, som deltog aktivt i processen, idet jeg takker for alle de værdifulde bidrag. Jeg vil ligeledes takke Kommissionen og kommissæren selv for deres indsats for at fremme drøftelserne ikke kun under trepartsmøderne her i Parlamentet, men også i Rådet. Formandskabet mener, at det kompromis, der er kommet i stand under trepartsmøderne, er udtryk for et godt, afbalanceret og bredt tiltag. Vi mener, at alle partier har stor interesse i at få en aftale i stand hurtigst muligt. Jeg beklager, at det forslag, der er fremlagt på plenarmødet, er ændret i forhold til det kompromis, vi nåede frem til efter en række forhandlingsrunder, og ikke tager hensyn til Rådets endelige tilbud om et kompromis. Til gengæld glæder jeg mig over den forsigtige tilgang, De har anlagt, idet Parlamentet stadig holder muligheden åben for at nå til en aftale ved første behandling i løbet af kort tid. Det er på høje tid, at Europa forener kræfterne, og at unionen viser sig parat til at leve op til forventningerne. Alle markederne og investorerne holder øje med situationen for at se, om vi kan levere varen eller ej. En hurtig og rettidig vedtagelse af pakken er af stor betydning for os alle. De seks lovgivningsmæssige tekster om økonomisk styring har stået øverst på det ungarske formandskabs dagsorden. Jeg skal understrege, at det ikke udelukkende var formandskabets beslutning at give dette højeste prioritet. Kommissionens initiativ er også blevet støttet af de 27 medlemsstaters stats- og regeringsoverhoveder. Hvis vi ønsker at opbygge en stærkere euro, er denne styringspakke en afgørende byggesten i den proces. Verdensøkonomien, herunder Europas, har oplevet den værste krise siden den store depression, og vi har været nødsaget til at drage de nødvendige konklusioner. Vi bliver nødt til at indse, at chokket vil få langvarig indvirkning, med mindre vi fjerner de grundlæggende årsager til krisen. En stor del af det, vi skal lære heraf, bliver taget op i de seks forslag til retsakter, som Kommissionen fremlagde i september sidste år. Der bliver lagt større vægt på forebyggelse for at undgå at skulle ty til skadelige procykliske politikker i økonomisk dårlige tider. Indtil nu har stabilitets- og vækstpagten været koncentreret om underskud, men dette har ikke forhindret en stor gældsopbyggelse, derfor vil der fra nu af være større fokus på gældskriterierne. Erfaringerne viser, at procedurerne ikke har været tilstrækkelig strenge og automatiske. Derfor tager vi nu også fat på disse spørgsmål for således at styrke pagtens troværdighed. Vi har ligeledes erkendt, at samordning af finanspolitikker gennem stabilitets- og vækstpagten kan være utilstrækkeligt i en union med fælles valuta, og derfor er vi blevet enige om at indføre en ny mekanisme til håndtering af makroøkonomiske ubalancer, der vil blive behandlet som finanspolitiske ubalancer. For i højere grad at kunne opfylde kravene i traktaten i medlemsstaternes nationale procedurer er vi nu i færd med at vedtage bestemmelser, der forbedrer kvaliteten af de nationale budgetrammer. Jeg har tillid til, at Parlamentet og Rådet har samme mål, nemlig at styrke den økonomiske styring i EU og i euroområdet, at forebygge lignende kriser i fremtiden og opbygge et stærkere grundlag for økonomisk styring i euroområdet og i EU som helhed. Efter en række intensive trepartsmøder med ordførerne og drøftelser i Rådet, ændrede Rådet i mandags sin generelle fremgangsmåde. Resultatet af denne proces blev meddelt Parlamentet i en skrivelse, der blev afsendt næste dag, den 21. juni. Jeg er enig i det synspunkt, at teksten er blevet betydelig forbedret under trepartsmøderne, og at pakken er blevet styrket og mere sammenhængende. Det drejer sig her især om en større gennemsigtighed og ansvarlighed og en mere stringent og automatisk anvendelse af procedurerne. Som det første vil jeg nævne hovedelementerne vedrørende gennemsigtighed og ansvarlighed. Vi skal beskrive det europæiske halvår i retsakten, herunder Parlamentets vidtstrakte inddragelse i processen. Vi har tilføjet bestemmelser, der beskriver processen omkring den økonomiske dialog mellem de europæiske institutioner, herunder Parlamentet, Rådet og de enkelte medlemsstater. Parlamentet bør involveres på lige fod med Rådet ved etablering af resultattavlen med indikatorer og fastlæggelse af dens funktionsmåde som en varslingsmekanisme til forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. Med hensyn til forvaltningsperioden og overvågningsproceduren respekterer vi fuldt ud den rolle, som relevante nationale interessehavere, herunder arbejdsmarkedets parter, spiller. For det andet vil jeg vende mig mod spørgsmålet vedrørende en mere stringent og automatisk anvendelse af procedurerne og i den forbindelse nævne indførelse af en yderligere sanktion, nemlig en forpligtelse for medlemsstater, der er omfattet af proceduren, til i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer at deponere et rentebærende beløb. Dette har været det manglende led i procedurerne, og det fuldender proceduren på en meget logisk måde i lighed med det, der gælder i forbindelse med budgetovervågning. Der er på Parlamentets initiativ ligeledes indføjet en supplerende bod for medlemsstater, der forfalsker deres finanspolitiske statistikker. Anvendelsen af omvendt beslutningstagning med kvalificeret flertal udvides til at gælde ved henstilling om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. Desuden fastlægger vi i den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten bestemmelser om revision af udvidelsen af den omvendte beslutningstagning med kvalificeret flertal. Samtidig vil den allerede eksisterende "overhold eller forklar"-procedure blive forbedret. Vedrørende beslutninger om medarbejderne under stabilitets- og vækstpagten forventes det, at Rådet følger Kommissionens henstillinger og forslag eller forklarer sine holdninger offentligt."@da2
". Herr Präsident! Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dem Vorsitz des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, den Berichterstattern, den Schattenberichterstattern und allen Vertretern der Fraktionen meinen Dank aussprechen, die sich aktiv an dem Verfahren mit all ihren wertvollen Beiträgen beteiligt haben. Ich bin der Kommission und dem Herrn Kommissar ebenfalls dankbar für ihre Anstrengungen zur Vereinfachung der Beratungen, nicht nur während des Trilogs hier im Parlament, sondern auch im Rat. Der Ratsvorsitz ist der Auffassung, dass der in den Trilogen erreichte Kompromiss einen guten, ausgewogenen und umfassenden Ansatz widerspiegelt. Wir denken, dass alle Parteien ein großes Interesse an der Erzielung einer zügigen Vereinbarung haben. Ich bedaure, dass sich der dem Plenum vorgelegte Vorschlag von dem Kompromiss unterscheidet, den wir nach einer Reihe von Verhandlungsrunden erreicht haben, und das endgültige Kompromissangebot des Rates nicht berücksichtigt. Gleichzeitig bin ich für Ihre kluge Herangehensweise dankbar, dass das Parlament immer noch die Möglichkeit offenlässt, in Kürze eine Einigung in erster Lesung zu erreichen. Es ist höchste Zeit, dass Europa zusammenarbeitet, wobei die Union bereit ist, den Erwartungen gerecht zu werden. Alle Märkte und Investoren sind wachsam und wollen sehen, ob wir liefern können oder nicht. Die zügige und zeitnahe Annahme des Pakets ist für uns alle ein Muss. Die sechs legislativen Texte zur wirtschaftspolitischen Steuerung waren die oberste Priorität des ungarischen Ratsvorsitzes. Ich muss betonen, dass es nicht die individuelle Entscheidung des Ratsvorsitzes war, diesen Vorgang als oberste Priorität zu bezeichnen. Das Vorhaben der Kommission ist auch von den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten unterstützt worden. Wenn wir einen stärkeren Euro haben wollen, ist dieses Paket über die Steuerung ein wesentlicher Baustein dieses Verfahrens. Die Weltwirtschaft, einschließlich Europas, hat die schlimmste Krise seit der Großen Depression erlebt, und wir mussten die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Uns muss klar sein, dass der Schock lang anhaltende Auswirkungen haben würde, wenn wir die Wurzeln der Krise nicht beseitigen. Viele der Lehren, die gezogen werden müssen, werden von den sechs Legislativvorschlägen, die die Kommission im vergangenen September vorgelegt hat, angesprochen. Es muss mehr Wert auf die Vorbeugung gelegt werden, um die Notwendigkeit schädlicher prozyklischer Strategien in schlechten wirtschaftlichen Zeiten zu vermeiden. Bisher hat sich der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) auf die Defizite konzentriert, was aber nicht die Anhäufung hoher Schulden verhindert hat, weswegen von nun an mehr Gewicht auf die Schuldenkriterien gelegt wird. Es wurde die Lehre gezogen, dass die Verfahren nicht stringent und automatisch genug sind. Darum sprechen wir diese Fragen hier auch an, um die Glaubwürdigkeit des Paktes zu stärken. Uns ist auch klargeworden, dass die Koordinierung der Haushaltspolitiken durch den SWP in einer Union, die eine Einheitswährung hat, nicht ausreichen könnte, weshalb wir vereinbart haben, einen neuen Mechanismus einzuführen, um gegen makroökonomische Ungleichgewichte vorzugehen, die auf der gleichen Basis behandelt werden wie Ungleichgewichte in den Haushalten. Um über die Anforderungen des Vertrages an die nationalen Verfahren der Mitgliedstaaten besser und eingehender nachdenken zu können, werden wir Vorschriften zur Verbesserung der Qualität der nationalen Haushaltsrahmen annehmen. Ich bin der Überzeugung, dass sowohl die Ziele des Parlaments als auch die des Rates die gleichen sind, nämlich die wirtschaftspolitische Steuerung der EU und des Euroraums zu stärken, zukünftige Krisen zu verhindern und einen stärkeren Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung im Euroraum und in der EU insgesamt zu schaffen. Nach einer intensiven Runde von Trilogen mit den Berichterstattern und Diskussionen im Rat hat der Rat seinen generellen Ansatz am Montag abgeändert. Das Ergebnis dieses Verfahrens wurde dem Europäischen Parlament am nächsten Tag, dem 21. Juni, in einem Brief mitgeteilt. Ich teile die Ansicht, dass sich die Qualität des Textes während der Triloge stark verbessert hat und dass das Paket stärker und stimmiger geworden ist. Das ist insbesondere in Bezug auf die gesteigerte Transparenz und die Rechenschaftspflicht sowie die stringentere und automatischere Anwendung der Verfahren der Fall. Lassen Sie mich als Erstes auf die großen Elemente im Hinblick auf die gesteigerte Transparenz und die Rechenschaftspflicht eingehen. Wir sollten das Europäische Semester in dem Rechtstext einschließlich der umfangreichen Beteiligung des Parlaments in dem Prozess beschreiben. Wir haben Vorschriften hinzugefügt, die das Verfahren des wirtschaftlichen Dialogs zwischen den europäischen Institutionen, einschließlich des Europäischen Parlaments, des Rates und der einzelnen Mitgliedstaaten, spezifizieren. Das Europäische Parlament wäre auf Augenhöhe mit dem Rat an der Einrichtung und dem Funktionieren des Scoreboards von Indikatoren für einen Warnmechanismus bei der Vorbeugung und der Korrektur von makroökonomischen Ungleichgewichten beteiligt. Im Hinblick auf den Zyklus zur Politikgestaltung und das Kontrollverfahren respektieren wir vollkommen die sehr wichtige Rolle der jeweiligen nationalen Akteure, auch der Sozialpartner. Zweitens lassen Sie mich in Bezug auf das Thema einer stringenteren und automatischeren Anwendung der Verfahren Folgendes erwähnen: Man würde eine zusätzliche Strafmaßnahme, eine verzinsliche Einlage für Mitgliedstaaten im Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht, einführen. Dabei handelt es sich um ein fehlendes Bindeglied in den Verfahren, und es vervollständigt das Verfahren auf sehr logische Weise, wie es auch bei der haushaltspolitischen Überwachung der Fall ist. Zudem ist auf Initiative des Parlaments eine zusätzliche Geldstrafe für Mitgliedstaaten vorgesehen, die ihre Haushaltsstatistiken fälschen. Die Anwendung der umgekehrten qualifizierten Mehrheit wird auf die Empfehlung zur Vorbeugung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte ausgedehnt. Zudem treffen wir in der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes Vorkehrungen für eine Überprüfung der Ausdehnung der umgekehrten qualifizierten Mehrheit. Gleichzeitig würde das bereits bestehende „comply or explain“-Verfahren, also dass man die Regeln einhält bzw. deren Nichteinhaltung erläutert, verbessert werden. Bei seinen Entscheidungen bezüglich des Personals des SWP wird der Rat voraussichtlich die Empfehlungen und Vorschläge der Kommission befolgen oder seinen Standpunkt öffentlich erläutern."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, προτού υπεισέλθω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου στην πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών Ομάδων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, για την πολύτιμη συμβολή τους. Είμαι εξίσου ευγνώμων στην Επιτροπή, και στον ίδιο στον κ. Επίτροπο, για την προσπάθειά τους να διευκολύνουν τις συζητήσεις, όχι μόνο κατά τους τριμερείς διαλόγους στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η Προεδρία πιστεύει ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη κατά τους τριμερείς διαλόγους αντανακλά μια καλή, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη έχουν μεγάλο συμφέρον στην επίτευξη άμεσης συμφωνίας. Λυπάμαι που η πρόταση, η οποία υπεβλήθη στην Ολομέλεια, είναι διαφορετική από τη συμβιβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε μετά από μια σειρά διαπραγματευτικών γύρων και που δεν λαμβάνει υπόψη την τελική προσφορά συμβιβαστικής λύσης του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, είμαι ευγνώμων για τη συνετή σας προσέγγιση σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Είναι καιρός να ενώσει τις δυνάμεις της η Ευρώπη και η Ένωση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Όλες οι αγορές και οι επενδυτές βρίσκονται σε εγρήγορση και θα ήθελαν να δουν εάν μπορούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας ή όχι. Η άμεση και έγκαιρη έγκριση της δέσμης προτάσεων είναι υποχρέωση όλων μας. Τα έξι νομοθετικά κείμενα σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση υπήρξαν η βασική προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας. Πρέπει να τονίσω ότι ο καθορισμός αυτού του φακέλου ως κορυφαία προτεραιότητα δεν ήταν μεμονωμένη απόφαση της Προεδρίας. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής υποστηρίχθηκε, επίσης, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών. Εάν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο ευρώ, η εν λόγω δέσμη μέτρων διακυβέρνησης συνιστά ένα ουσιαστικό δομικό στοιχείο σε αυτήν τη διαδικασία. Η παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, βίωσε τη χειρότερη κρίση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης και αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε στα αναγκαία συμπεράσματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το σοκ θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις εκτός εάν εξαλείψουμε τις βασικές αιτίες της κρίσης. Πολλά από τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε καλύπτονται από τις έξι νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για επιβλαβείς προκυκλικές πολιτικές σε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Μέχρι στιγμής το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ) έχει εστιάσει στο έλλειμμα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη δημιουργία υψηλού χρέους, συνεπώς στο εξής θα δοθεί περισσότερη προσοχή στα κριτήρια του χρέους. Πήραμε το μάθημα ότι οι διαδικασίες δεν ήταν αρκούντως αυστηρές και αυτόματες. Για αυτόν τον λόγο εξετάζουμε αυτά τα θέματα εδώ, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του συμφώνου. Συνειδητοποιήσαμε, επίσης, ότι ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών μέσω του ΣΣΑ ενδεχομένως να μην είναι επαρκής σε μια Ένωση με ενιαίο νόμισμα, συνεπώς συμφωνήσαμε να γίνει εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν στην ίδια βάση με τις δημοσιονομικές ανισορροπίες. Προκειμένου να αντανακλώνται καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος οι απαιτήσεις της Συνθήκης στις εθνικές διαδικασίες των κρατών μελών, πρόκειται να εγκρίνουμε κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων. Είμαι πεπεισμένος ότι οι στόχοι και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι οι ίδιοι, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και της ευρωζώνης, η πρόληψη μελλοντικών κρίσεων και η οικοδόμηση ενός ισχυρότερου πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη και την ΕΕ συνολικά. Μετά από έναν εντατικό γύρο τριμερών διαλόγων με τους εισηγητές και συζητήσεων στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο τροποποίησε τη γενική του προσέγγιση τη Δευτέρα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επιστολή, η οποία απεστάλη την επόμενη ημέρα, 21 Ιουνίου. Συμμερίζομαι την άποψη ότι κατά τους τριμερείς διαλόγους η ποιότητα του κειμένου βελτιώθηκε πολύ και ότι η δέσμη προτάσεων απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη και συνοχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία και την πιο αυστηρή και αυτόματη εφαρμογή των διαδικασιών. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να αναφέρω τις βασικές πτυχές σε σχέση με την αυξημένη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Πρόκειται να περιγράψουμε το ευρωπαϊκό εξάμηνο στο νομικό κείμενο συμπεριλαμβανομένης της εκτενούς συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη διαδικασία. Προσθέσαμε διατάξεις προσδιορίζοντας τη διαδικασία του οικονομικού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και μεμονωμένων κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο στη δημιουργία και τη λειτουργία του πίνακα δεικτών ενός μηχανισμού προειδοποίησης για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Όσον αφορά τον κύκλο διακυβέρνησης και τη διαδικασία εποπτείας, σεβόμαστε πλήρως τον πολύ σημαντικό ρόλο των σχετικών εθνικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων. Δεύτερον, επανερχόμενος στο ζήτημα το οποίο αφορά μια πιο αυστηρή και αυτόματη εφαρμογή των διαδικασιών, επιτρέψτε μου να αναφέρω τα εξής: θα εισαχθεί πρόσθετη κύρωση, μια έντοκη κατάθεση ποσού για τα κράτη μέλη στη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών. Αυτός ήταν ένας κρίκος που έλειπε από τις διαδικασίες και ολοκληρώνει τη διαδικασία με πολύ λογικό τρόπο, παρόμοιο με αυτόν που προβλέπεται στη δημοσιονομική εποπτεία. Προβλέπεται, επίσης, επιπλέον πρόστιμο για τα κράτη μέλη, τα οποία παραποιούν τα δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία τους, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται στη σύσταση σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Επιπλέον, στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, προβλέπουμε την αναθεώρηση της διεύρυνσης της ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, η ήδη υπάρχουσα διαδικασία «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» θα ενισχυθεί. Κατά την απόφαση σχετικά με το προσωπικό στο ΣΣΑ, το Συμβούλιο αναμένεται, κατά κανόνα, να ακολουθήσει τις συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής ή να εξηγήσει τη θέση του δημόσια."@el10
". Señor Presidente, antes de entrar en materia, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, los ponentes, los ponentes alternativos y todos los representantes de los grupos políticos que han participado activamente en el proceso por sus valiosas contribuciones. Agradezco igualmente a la Comisión, y al propio Comisario, los esfuerzos que han realizado para facilitar los debates, no solo durante los trílogos aquí en el Parlamento, sino también en el Consejo. La Presidencia considera que el compromiso alcanzado durante los trílogos refleja un enfoque amplio, equilibrado y adecuado. Creemos que todos los partidos tienen un enorme interés en alcanzar un acuerdo rápidamente. Lamento que la propuesta presentada en la sesión plenaria difiera del compromiso al que llegamos tras una serie de rondas de negociación y que no tenga en cuenta la oferta de compromiso final del Consejo. Al mismo tiempo, agradezco su enfoque sensato y que, por lo tanto, el Parlamento deje todavía abierta la posibilidad de conseguir un acuerdo en primera lectura en breve. Ya va siendo hora de que Europa una fuerzas y de que la Unión esté dispuesta a estar a la altura de las expectativas. Todos los mercados e inversores están alerta y quieren ver si podemos cumplir o no. Es imprescindible para todos nosotros la aprobación rápida y oportuna del paquete. Los seis textos legislativos sobre la gobernanza económica han sido la primera prioridad de la Presidencia húngara. Debo resaltar que la Presidencia no decidió por sí sola designar estos documentos como de máxima prioridad. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros han apoyado también la iniciativa de la Comisión. Si queremos fortalecer el euro, este paquete de gobernanza es un componente esencial en ese proceso. La economía mundial, incluida la de Europa, ha experimentado la peor crisis desde la Gran Depresión y hemos tenido que sacar las conclusiones necesarias. Tenemos que darnos cuenta de que las repercusiones tendrán unos efectos duraderos a menos que eliminemos las principales causas de la crisis. Las seis propuestas legislativas presentadas por la Comisión el pasado septiembre tratan muchas de las lecciones que hay que extraer. Se va a poner más énfasis en la prevención a fin de evitar la necesidad de establecer políticas procíclicas perjudiciales en los malos momentos económicos. Hasta ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se ha concentrado en el déficit, pero esto no ha evitado la acumulación de una deuda elevada, así que, a partir de ahora, se prestará más atención a los criterios de la deuda. Se ha aprendido que los procedimientos no han sido lo suficientemente estrictos y automáticos. Por ese motivo, estamos también tratando estas cuestiones aquí, a fin de reforzar la credibilidad del Pacto. Asimismo, nos hemos percatado de que es posible que no sea suficiente la coordinación de las políticas fiscales a través del PEC en una Unión que comparte una moneda única, así que hemos acordado establecer un nuevo mecanismo para abordar los desequilibrios macroeconómicos, que se equipararán a los desequilibrios fiscales. A fin de reflejar mejor y más a fondo los requisitos del Tratado en los procedimientos internos de los Estados miembros, estamos a punto de aprobar unas normas que mejoran la calidad de los marcos presupuestarios nacionales. Estoy seguro de que los objetivos del Parlamento y el Consejo son los mismos. En concreto estos objetivos son: reforzar la gobernanza económica de la UE y la zona del euro, evitar futuras crisis y crear un marco más sólido para la gobernanza económica en la zona del euro y la UE en su conjunto. Tras una intensa ronda de trílogos con los ponentes y de debates en el Consejo, este modificó su enfoque general el lunes. El resultado de este proceso se comunicó al Parlamento Europeo mediante una carta enviada al día siguiente, el 21 de junio. Comparto la opinión de que durante los trílogos la calidad del texto ha mejorado mucho, y de que el paquete se ha consolidado y ha adquirido mayor coherencia. Esto es así especialmente en cuanto al incremento de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación más estricta y automática de los procedimientos. En primer lugar, permítanme mencionar los principales elementos por lo que se refiere al incremento de la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a describir el Semestre Europeo en el texto jurídico, incluida la amplia participación del Parlamento en el proceso. Hemos añadido disposiciones que determinan el proceso del diálogo económico entre las instituciones europeas, entre ellas, el Parlamento Europeo, el Consejo y los distintos Estados miembros. El Parlamento Europeo participaría en pie de igualdad con el Consejo en el establecimiento y el funcionamiento del cuadro de indicadores que sirva como mecanismo de alerta para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En cuanto al ciclo de gobernanza y el procedimiento de supervisión, respetamos totalmente el importantísimo papel de las partes interesadas pertinentes a escala nacional, entre ellos los interlocutores sociales. En segundo lugar, volviendo a la cuestión relativa a una aplicación más estricta y automática de los procedimientos, permítanme mencionar lo siguiente: en el procedimiento de desequilibrio excesivo se establecería una sanción adicional, un depósito con devengo de intereses para los Estados miembros. Faltaba este eslabón en los procedimientos y los completa de una manera muy coherente, similar a lo previsto en la supervisión presupuestaria. A iniciativa del Parlamento, se establece también una multa adicional para los Estados miembros que falsifiquen sus estadísticas presupuestarias. La aplicación de la votación por mayoría cualificada inversa se amplia a la recomendación sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Además, en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establecemos una revisión de la ampliación de la votación por mayoría cualificada inversa. Al mismo tiempo, se reforzaría el enfoque ya existente del tipo «cumplir o explicar». En la decisión sobre el personal del PEC, se espera que el Consejo, por regla general, siga las recomendaciones y las propuestas de la Comisión o que explique su posición públicamente."@es21
". Lugupeetud juhataja! Enne kui ma asun asja sisu juurde, sooviksin väljendada oma siirast tänu majandus- ja rahanduskomisjoni esimehele, raportööridele, variraportööridele ning fraktsioonide kõikidele esindajatele, kes on protsessist aktiivselt osa võtnud enda väärtuslike panustega. Samuti olen tänulik komisjonile ja volinikule nende jõupingutuste eest, mida nad tegid arutelude hõlbustamiseks, mitte üksnes siin parlamendis peetavatel kolmepoolsetel läbirääkimistel, vaid ka nõukogu raames. Eesistujariik usub, et kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kompromiss peegeldab head tasakaalustatud ja põhjalikku lähenemisviisi. Meie arvates on kõikidel osalistel suur huvi kiire kokkuleppeni jõudmiseks. Mul on kahju, et istungile esitatud ettepanek erineb kompromissist, mille saavutasime pärast mitut läbirääkimistevooru, ja selles ei võeta arvesse nõukogu lõplikku kompromissipakkumist. Samal ajal olen tänulik teie targa lähenemisviisi eest, et parlament jätab siiski avatuks võimaluse teha peagi esimene lugemine. On ülim aeg, et Euroopa ühendaks jõud ja et liit oleks valmis käituma oma ootuste kohaselt. Kõik turud ja investorid on valvsad ning sooviksime näha, kas saavutame või ei saavuta tulemusi. Selle paketi sujuv ja õigeaegne vastuvõtmine on meie kõigi jaoks kohustuslik. Majanduse juhtimist käsitlevad kuus õigusandlikku teksti on olnud eesistujariigi Ungari esimene prioriteet. Pean rõhutama, et see ei olnud mitte eesistujariigi eraldiseisev otsus anda sellele dokumendile kõrgeim prioriteet. Komisjoni algatust toetasid ka 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid. Kui soovime ehitada üles tugevamat eurot, siis on see majanduse juhtimise pakett oluline ehitusplokk selles protsessis. Maailma majandus, kaasa arvatud Euroopa, on üle elanud halvima kriisi pärast suurt depressiooni ja oleme pidanud tegema vajalikke järeldusi. Peame aru saama, et šokil oleksid pikaajalised mõjud, kui me ei kõrvalda kriisi peapõhjuseid. Mitut õppetundi, mis peaksid meid targemaks muutma, käsitletakse komisjoni möödunud aasta septembris esitatud kuues seadusandlikus ettepanekus. Rohkem rõhku pannakse ennetamisele, et vältida kahjulikke protsüklilisi poliitikameetmeid halbadel majanduslikel aegadel. Seni on stabiilsuse ja kasvu paktiga (SKP) keskendutud eelarve puudujäägile, kuid see ei ole ära hoidnud kõrge võla akumuleerumist, seega tuleb nüüdsest pöörata rohkem tähelepanu võlakriteeriumitele. Saadud õppetund näitas, et tootjad ei ole olnud piisavalt ranged ja automaatsed. Seetõttu peame käsitlema neid küsimusi siin, et tugevdada pakti usaldusväärsust. Oleme ka aru saanud, et eelarvepoliitika koordineerimine SKP kaudu ei pruugi olla piisav ühisraha omavas Euroopa Liidus, mistõttu oleme kokku leppinud uue mehhanismi juurutamises makromajanduslike tasakaalunihete käsitlemiseks, mida käsitletakse samal alusel nagu eelarve tasakaalunihkeid. Selleks et liikmesriikide tootjad arvestaksid paremini ja põhjalikumalt asutamislepingu nõudeid, oleme kehtestamas eeskirju, millega parandataks riigisiseste eelarve raamistike kvaliteeti. Ma olen kindel, et nii parlamendi kui ka nõukogu eesmärgid on samad, nimelt tugevdada ELi majanduse juhtimist ning euroala, vältida tulevasi kriise ja luua tugeva majanduse juhtimise raamistik nii euroalal kui ka ELis tervikuna. Pärast raportööridega peetud kolmepoolsete läbirääkimiste intensiivset vooru ja arutelusid nõukogus muutis nõukogu esmaspäeval oma lähenemisviisi. Selle protsessi tulemusest teavitati Euroopa Parlamenti järgmisel päeval, 21. juunil saadetud kirjaga. Jagan seisukohta, et kolmepoolsete läbirääkimiste käigus paranes oluliselt teksti kvaliteet ning et pakt on muutunud tugevamaks ja sidusamaks. See puudutab eriti suuremat läbipaistvust ja aruandluskohustust ning menetluste rangemat ja automaatsemat rakendamist. Esiteks tahaksin mainida suurema läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhitegureid. Kavatseme kirjeldada Euroopa semestrit juriidilises tekstis koos parlamendi piisava kaasamisega sellesse protsessi. Oleme lisanud sätted, mis määratlevad majandusdialoogi protsessi Euroopa institutsioonide, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja üksikute liikmesriikide vahel. Makromajanduslike tasakaalunihete vältimisel ja parandamisel hoiatusmehhanismi jaoks näitajate tulemustabeli moodustamisel ja toimimisel oleks Euroopa Parlament kaasatud samal alusel nagu nõukogu. Majandustsükli ja järelevalve menetluse puhul austame täielikult asjaomaste riiklike huvirühmade, kaasa arvatud sotsiaalsete partnerite olulist rolli. Teiseks, käsitledes menetluste rangema ja automaatsema kohaldamisega seotud küsimust, lubage mul mainida, et kasutusele tuleks võtta täiendav sanktsioon, intressi kandev tagatis liikmesriikide jaoks, mis on ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluses. See on olnud menetluste puuduv lüli ja see täiendab menetlust väga loogilisel viisil, sarnaselt sellega, nagu on ette nähtud eelarve järelevalves. Parlamendi algatuses on ette nähtud ka täiendav sanktsioon liikmesriikide jaoks, kes moonutavad oma eelarve statistikat. Vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse rakendamist laiendatakse soovituseks makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta. Peale selle näeme stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavas meetmes ette vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamise analüüsi. Samal ajal tugevdataks juba olemasolevat nn „täida või selgita” süsteemi. SKP personali kindlaksmääramisel eeldatakse, et komisjon järgiks komisjoni soovitusi ja ettepanekuid või selgitaks avalikult oma seisukohta."@et5
"Arvoisa puhemies, ennen kuin menen varsinaiseen asiaan, haluan vilpittömästi kiittää talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajaa, esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja kaikkia poliittisten ryhmien edustajia, jotka osallistuivat prosessiin aktiivisesti, heidän arvokkaista panoksistaan. Olen yhtä kiitollinen komissiolle ja komission jäsenelle itselleen ponnisteluista keskustelujen helpottamiseksi sekä täällä parlamentissa käytyjen kolmikantaneuvottelujen aikana että neuvostossa. Puheenjohtajavaltio katsoo, että kolmikantaneuvotteluissa aikaansaatu kompromissi kuvastaa hyvää, tasapainoista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Mielestämme kaikilla osapuolilla on vahvaa kiinnostusta päästä pikaiseen sopimukseen. Pahoittelen, että täysistunnossa esitelty ehdotus eroaa kompromissista, johon pääsimme useiden neuvottelukierrosten jälkeen, ja että siinä ei oteta huomioon neuvoston lopullista kompromissitarjousta. Samalla olen kiitollinen viisaasta lähestymistavastanne, jossa parlamentti jättää yhä avoimeksi mahdollisuuden päästä pian sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. On korkea aika, että Eurooppa yhdistää voimansa ja että unioni on valmis vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin. Kaikki markkinat ja sijoittajat ovat varuillaan ja haluavat nähdä, kykenemmekö me täyttämään odotukset vai emme. Paketin pikainen ja oikea-aikainen hyväksyminen on välttämätöntä meidän kaikkien kannaltamme. Talouden ohjausta ja hallintaa käsittelevät kuusi lainsäädäntötekstiä ovat olleet Unkarin puheenjohtajakauden tärkein tavoite. Minun on korostettava, että puheenjohtajavaltio ei päättänyt yksinään näiden asiakirjojen asettamisesta etusijalle. Komission aloitetta ovat myös tukeneet 27 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet. Mikäli me haluamme tehdä eurosta vahvemman, tämä ohjauspaketti on prosessin olennainen tekijä. Maailmantalous, Eurooppa mukaan lukien, on kokenut pahimman kriisin sitten 1930-luvun suuren laman, ja meidän on täytynyt tehdä välttämättömät johtopäätökset. Meidän on käsitettävä, että iskulla olisi pitkäkestoisia seurauksia, ellemme me poista kriisin taustalla olevia keskeisiä tekijöitä. Komission viime syyskuussa esittämissä kuudessa lainsäädäntöehdotuksessa käsitellään useita kysymyksiä, joista on otettava opiksi. Ennaltaehkäisyä korostetaan enemmän, jotta vältyttäisiin tarpeelta turvautua haitallisiin suhdanteita vahvistaviin toimintaperiaatteisiin huonoina taloudellisina aikoina. Toistaiseksi vakaus- ja kasvusopimus on keskittynyt alijäämään, mutta se ei ole estänyt velkoja kerääntymästä suuriksi. Siksi tästä lähtien on kiinnitettävä enemmän huomiota velkaperusteisiin. On otettu opiksi siitä, että menettelyt eivät ole olleet tarpeeksi tiukkoja ja automaattisia. Siitä syystä käsittelemme näitä kysymyksiä täällä, jotta saisimme lisättyä sopimuksen uskottavuutta. Olemme myös todenneet, että finanssipolitiikan koordinointi vakaus- ja kasvusopimuksen avulla ei ehkä riitä yhtenäisvaluuttaa käyttävässä unionissa. Siksi olemme sopineet uuden mekanismin käyttöönotosta makrotalouden epätasapainon torjumiseksi. Siinä makrotalouden epätasapaino asetetaan samaan asemaan julkisen talouden epätasapainon kanssa. Jotta perussopimusten edellytykset otettaisiin paremmin ja syvällisemmin huomioon jäsenvaltioiden kansallisissa menettelyissä, olemme hyväksymässä säännöt, joilla kehitetään kansallisten budjettikehysten laatua. Olen varma, että sekä parlamentilla että neuvostolla on samat tavoitteet eli talouden ohjauksen ja hallinnan vahvistaminen EU:ssa ja euroalueella, tulevien kriisien ennaltaehkäisy ja vahvempien puitteiden rakentaminen talouden ohjaukselle ja hallinnalle euroalueella ja koko EU:ssa. Esittelijöiden kanssa käydyn intensiivisen kolmikantaneuvottelukierroksen ja neuvostossa käytyjen keskustelujen jälkeen neuvosto muokkasi yleistä lähestymistapaansa maanantaina. Prosessin tuloksesta ilmoitettiin Euroopan parlamentille seuraavana päivänä, 21. kesäkuuta, lähetetyllä kirjeellä. Olen samaa mieltä siitä, että kolmikantaneuvottelujen aikana tekstin laatu on parantunut paljon ja että paketista on tullut vahvempi ja yhtenäisempi. Se koskee erityisesti avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääntymistä sekä menettelyjen ankarampaa ja automaattisempaa soveltamista. Ensimmäiseksi haluan mainita tärkeät tekijät, jotka liittyvät avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääntymiseen. Meidän on määrä kuvailla lainsäädäntötekstissä talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja myös parlamentin laajaa osallistumista prosessiin. Olemme lisänneet säännöksiä, joissa määritellään talousalan vuoropuhelua koskeva menettely EU:n toimielimissä eli Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentti osallistuisi tasaveroisesti neuvoston kanssa varoitusjärjestelmää koskevan indikaattoreiden tulostaulun laatimiseen ja toimintaan ehkäistäessä ja korjattaessa makrotalouden epätasapainoa. Ohjausjakson ja valvontamenettelyn osalta kunnioitamme täysimääräisesti erittäin tärkeää asemaa, joka asiaankuuluvilla kansallisilla sidosryhmillä on, työmarkkinaosapuolet mukaan lukien. Toiseksi käsittelen kysymystä, joka liittyy menettelyjen ankarampaan ja automaattisempaan soveltamiseen, ja haluan mainita seuraavat seikat: lisäseuraamuksena otettaisiin käyttöön jäsenvaltioiden korollinen talletus liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Se on menettelyistä puuttuva yhteys, joka täydentää menettelyn hyvin loogisella tavalla ja joka on samanlainen kuin julkisen talouden valvonnassa. Parlamentin aloitteesta julkisen talouden tilastojaan väärentäville jäsenvaltioille määrätään ylimääräinen sakko. Käänteisen määräenemmistöäänestyksen soveltamista laajennetaan makrotalouden epätasapainon ehkäisyä ja korjaamista koskevaan suositukseen. Lisäksi me varaudumme vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa käänteisen määräenemmistöäänestyksen laajentamisen uudelleentarkasteluun. Samalla jo olemassa olevaa sääntöjen noudattamista tai syiden selittämistä koskevaa menettelyä tehostettaisiin. Kun neuvosto päättää vakaus- ja kasvusopimuksessa henkilöstöstä, sen odotetaan yleensä noudattavan komission suosituksia ja ehdotuksia tai selittävän kantansa julkisesti."@fi7
". Monsieur le Président, avant d’aborder le fond, je voudrais exprimer mon appréciation sincère à la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et tous les représentants des groupes politiques qui ont activement participé au processus pour toutes leurs précieuses contributions. Je suis également reconnaissant à la Commission, ainsi qu’à M. le commissaire à titre personnel, de leurs efforts visant à faciliter les discussions, non seulement pendant les trilogues ici, au Parlement, mais aussi au sein du Conseil. La Présidence estime que le compromis obtenu lors des trilogues reflète une bonne approche, à la fois équilibrée et complète. Nous pensons que toutes les parties ont fortement intérêt à parvenir rapidement à un accord. Je déplore que la proposition présentée en session plénière soit différente du compromis auquel nous étions parvenus après une série de cycles de négociation, et ne tienne pas compte de la proposition finale de compromis du Conseil. En même temps, je vous suis reconnaissant de la sagesse de l’approche du Parlement consistant à laisser la possibilité de parvenir prochainement à un accord en première lecture. Il est grand temps que l’Europe unisse ses forces, et l’Union est prête à se montrer à la hauteur de ces attentes. Tous les marchés et tous les investisseurs sont vigilants, et voudraient voir si nous sommes ou non capables d’obtenir des résultats. L’adoption rapide et suffisamment précoce du paquet est une obligation pour nous tous. Les six textes législatifs sur la gouvernance économique ont constitué la priorité numéro un de la Présidence hongroise. Je dois souligner que ce n’est pas la Présidence qui a pris elle-même la décision de faire de ce dossier sa priorité absolue. L’initiative de la Commission a également été soutenue par les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres. Si nous voulons construire un euro plus fort, ce paquet sur la gouvernance représente un élément essentiel du processus. L’économie mondiale, y compris l’Europe, a connu sa pire crise depuis la grande dépression, et nous avons dû en tirer les nécessaires conclusions. Nous devons prendre conscience de ce que le choc aura des effets à long terme, à moins que nous n’éliminions les racines profondes de la crise. Un grand nombre des enseignements à en tirer sont abordés dans les six propositions législatives avancées par la Commission en septembre dernier. Une importance accrue sera accordée à la prévention, afin d’éviter la nécessité de politiques procycliques nuisibles en ces temps économiques difficiles. Jusqu’à présent, le pacte de stabilité et de croissance (PSC) s’est concentré sur les déficits, mais cela n’a pas empêché l’accumulation d’une dette élevée, et dorénavant une attention accrue sera accordée aux critères d’endettement. Nous en avons tiré la leçon selon laquelle les procédures n’avaient pas été assez strictes et automatiques. C’est pourquoi nous traitons également ces questions ici, afin de renforcer la crédibilité du pacte. Nous nous sommes également rendu compte que la coordination des politiques fiscales par le PSC pourrait se révéler insuffisante dans une Union qui partage une monnaie unique, et nous avons donc décidé de mettre en place un nouveau mécanisme destiné à nous attaquer aux déséquilibres macroéconomiques, qui seront traités sur le même pied que les déséquilibres budgétaires. Pour que les exigences du traité se reflètent à la fois mieux et plus profondément dans les procédures nationales des États membres, nous sommes sur le point d’adopter des règles qui améliorent la qualité des cadres budgétaires nationaux. J’espère bien que les objectifs du Parlement et du Conseil sont les mêmes, à savoir consolider la gouvernance économique de l’UE et de la zone euro, empêcher de futures crises et édifier un cadre plus solide de gouvernance économique dans la zone euro et dans l’UE tout entière. Après un cycle intensif de trilogues avec les rapporteurs, et des discussions au niveau du Conseil, ce dernier a modifié lundi son approche générale. Le résultat de ce processus a été communiqué au Parlement européen par un courrier envoyé le lendemain, 21 juin. Je suis d’avis que, lors des trilogues, la qualité du texte s’est beaucoup améliorée, et que le paquet a beaucoup gagné en solidité et en cohérence. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les questions d’une transparence et d’une responsabilité accrues, ainsi que l’application plus stricte et automatique des procédures. Premièrement, permettez-moi de citer les principaux éléments en ce qui concerne la transparence et la responsabilité accrues. Nous décrirons le semestre européen dans le texte juridique, y compris la large participation du Parlement au processus. Nous avons ajouté des dispositions spécifiant les modalités du processus de dialogue économique entre les institutions européennes, y compris le Parlement européen, le Conseil et les différents États membres. Le Parlement européen serait associé, sur un pied d’égalité avec le Conseil, à la mise en place et au fonctionnement du tableau d’indicateurs destiné au mécanisme d’alerte en ce qui concerne la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. Concernant le cycle de gouvernance et la procédure de surveillance, nous respectons entièrement le rôle très important des acteurs nationaux, parmi lesquels on trouve les partenaires sociaux. Deuxièmement, pour ce qui est du thème de l’application plus stricte et automatique des procédures, permettez-moi de mentionner ce qui suit: une sanction supplémentaire, un dépôt assorti d’intérêts pour les États membres dans la procédure pour déséquilibre excessif, serait introduite. C’était là un chaînon manquant dans les procédures, et cela vient très logiquement compléter la procédure, à l’instar de ce qui est prévu dans la surveillance budgétaire. Une amende supplémentaire pour les États membres qui falsifient leurs statistiques budgétaires est également prévue, à l’initiative du Parlement. L’application du vote à la majorité qualifiée inversée est étendue à la recommandation sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. De plus, dans la partie préventive du pacte de stabilité et de croissance, nous prévoyons un réexamen de l’extension du vote à la majorité qualifiée inversée. En même temps, la procédure déjà existante consistant à «se conformer ou à s’expliquer» serait renforcée. Dans ses décisions portant sur le personnel dans le cadre du PSC, on s’attend habituellement à ce que le Conseil suive les recommandations et propositions de la Commission, ou à ce qu’il explique publiquement sa position."@fr8
"Elnök úr! Mielőtt a lényegre térnék, őszinte elismerésemet szeretném kifejezni a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnökének, az előadóknak, az árnyékelőadóknak és a képviselőcsoportok minden olyan képviselőjének, akik aktívan részt vettek a folyamatban, értékes közreműködésükért. Ugyanígy hálás vagyok a Bizottságnak és magának a biztos úrnak is azokért az erőfeszítéseiért, amelyeket a viták megkönnyítése érdekében tett, nemcsak az itt a Parlamentben tartott háromoldalú egyeztetéseken, hanem a Tanácsban is. Az elnökség úgy véli, hogy a háromoldalú egyeztetések során elért kompromisszum egy jó, kiegyensúlyozott és átfogó megközelítést tükröz. Úgy gondoljuk, hogy az összes félnek határozott érdeke a gyors megállapodás elérése. Sajnálom, hogy a plenáris ülés elé terjesztett javaslat eltér attól a kompromisszumtól, amelyet egy sor tárgyalási forduló után elértünk, és nem veszi figyelembe a Tanács végső kompromisszumos ajánlatát. Ugyanakkor hálás vagyok azért a bölcs hozzáállásukért, hogy a Parlament még mindig nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy rövidesen első olvasatban megállapodás születhet. Legfőbb ideje, hogy Európa egyesítse erőit, és az Unió kész legyen megfelelni az elvárásoknak. Az összes piac és befektető éberen figyel, és szeretné látni, hogy képesek vagyunk-e teljesíteni vagy sem. A csomag gyors és kellő időben történő elfogadása mindannyiunk számára kötelező. A gazdasági kormányzásról szóló hat jogalkotási szöveg a magyar elnökség első számú prioritása. Hangsúlyoznom kell, hogy nem az elnökség egyéni döntése volt, hogy ezt az ügyet jelölte ki legfontosabb prioritásként. A Bizottság kezdeményezését a 27 tagállam állam- és kormányfői is támogatták. Ha erősebbé akarjuk tenni az eurót, akkor e folyamatban ez a gazdasági kormányzási csomag egy alapvető építőelem. A világgazdaság, Európát is beleértve, a nagy gazdasági világválság óta a legrosszabb válságot éli át, és le kell vonnunk a szükséges következtetéseket. Fel kell ismernünk, hogy a megrázkódtatás tartós hatásokkal járna, ha nem szüntetnénk meg a válság fő okait. A Bizottság által tavaly szeptemberben előterjesztett hat jogalkotási javaslat a levonható tanulságok közül többel is foglalkozik. Nagyobb hangsúly lesz a megelőzésen, hogy a nehéz gazdasági időszakokban elkerülhető legyen a káros prociklikus politikák szükségessége. A Stabilitási és Növekedési Paktum eddig a hiányra összpontosított, de ez nem akadályozta meg a nagy adósságok felhalmozódását, ezért mostantól nagyobb figyelem irányul majd az adósságkritériumra. Levontuk azt a tanulságot, hogy az eljárások nem voltak kellően szigorúak és automatikusak. Ezért foglalkozunk itt is ezekkel a kérdésekkel a paktum hitelességének erősítése érdekében. Azt is felismertük, hogy a költségvetési politikák Stabilitási és Növekedési Paktumon keresztüli összehangolása nem biztos, hogy elegendő egy olyan Unióban, amely közös valután osztozik, ezért megállapodtunk egy új mechanizmus bevezetésében a makrogazdasági egyenlőtlenségekkel való megbirkózás érdekében, amelyeket a költségvetési egyensúlyhiányokkal azonos módon fogunk kezelni. Annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti eljárásaiban jobban és mélyebben tükröződjenek a Szerződés követelményei, hamarosan a nemzeti költségvetési keretek minőségét javító szabályokat fogadunk el. Bízom abban, hogy a Parlament és a Tanács céljai – nevezetesen az EU és az euróövezet gazdasági kormányzásának megerősítése, a jövőbeni válságok megelőzése és a gazdasági kormányzás erőteljesebb keretének kiépítése az euróövezetben és az EU egészében – megegyeznek. Az előadókkal folytatott háromoldalú egyeztetések intenzív fordulója és a Tanácsban folytatott viták után a Tanács hétfőn módosította általános megközelítését. E folyamat eredményét a következő napon, június 21-én elküldött levélben közölték az Európai Parlamenttel. Osztom azt a nézetet, hogy a háromoldalú egyeztetések során a szöveg minősége sokat javult, és a csomag erőteljesebbé és következetesebbé vált. Különösen igaz ez a megnövelt átláthatóságra és elszámoltathatóságra, valamint az eljárások szigorúbb és automatikusabb alkalmazására. Először is hadd említsem meg a legfontosabb elemet a megnövelt átláthatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatban. A jogi szövegben be fogjuk mutatni az európai szemesztert, beleértve a Parlament folyamatba való alapos bevonását. A szöveget olyan rendelkezésekkel egészítettük ki, amelyek meghatározzák az európai intézmények, köztük az Európai Parlament, az Európai Tanács, illetve az egyes tagállamok közötti gazdasági párbeszéd folyamatát. Az Európai Parlament a Tanáccsal azonos módon venne részt a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzésére és kijavítására szolgáló riasztó mechanizmussal kapcsolatos, mutatókból álló eredménytábla létrehozásában és működtetésében. Az irányítási ciklust és a felügyeleti eljárást illetően teljes mértékben tiszteletben tartjuk az érintett nemzeti érdekelt felek, köztük a szociális partnerek nagyon fontos szerepét. Másodszor az eljárások szigorúbb és automatikusabb alkalmazásával kapcsolatos kérdésre térve hadd említsem meg a következőket: egy további szankciót, egy kamatozó betétet vezetnénk be a tagállamok számára a túlzott egyensúlytalanság esetén követendő eljárásban. Ez egy hiányzó kapocs volt az eljárásokban, és nagyon logikus módon teszi teljessé az eljárást, hasonlóképpen a költségvetési felügyelet esetében meghatározottakhoz. A költségvetési statisztikáikat meghamisító tagállamok esetében egy további bírságot is meghatároztak a Parlament kezdeményezésére. A fordított minősített többségi szavazás alkalmazását kiterjesztik a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzésére és kijavítására vonatkozó ajánlásokra. Ezenkívül a Stabilitási és Növekedési Paktum preventív ágában rendelkezünk a fordított minősített többségi szavazás kiterjesztésének felülvizsgálatáról. Ezzel egyidejűleg bővülne a már létező „tartsd be vagy magyarázd meg” eljárás. A Stabilitási és Növekedési Paktumban foglaltakról való döntéskor a Tanácstól elvárják, hogy alapszabályként kövesse a Bizottság ajánlásait és javaslatait, vagy nyilvánosan magyarázza meg álláspontját."@hu11
". Signor Presidente, prima di entrare nel merito, vorrei esprimere il mio più sincero apprezzamento alla presidente della commissione per gli affari economici e monetari, ai relatori, ai relatori ombra e a tutti i rappresentanti dei gruppi politici che hanno partecipato attivamente al processo per tutti i loro preziosi contributi. Sono egualmente grato alla Commissione, e allo stesso Commissario, per aver sempre mediato nelle discussioni, non solo nei trialoghi qui in Parlamento, ma anche in seno al Consiglio. La Presidenza ritiene che il compromesso raggiunto durante i triloghi rifletta un approccio condivisibile, equilibrato e completo. Reputiamo che tutte le parti siano fortemente interessate a raggiungere tempestivamente un accordo. Deploro che la proposta presentata in plenaria sia diversa dal compromesso raggiunto dopo svariate tornate negoziali e che non tenga conto della proposta finale di compromesso del Consiglio. Al contempo, vi sono grati del fatto che il Parlamento abbia saggiamente deciso di lasciare aperta la possibilità di raggiungere a breve un accordo in prima lettura. è tempo che l’Europa unisca le forze e che l’Unione si prepari a essere all’altezza delle aspettative. Tutti i mercati e gli investitori seguono con attenzione gli sviluppi e vorrebbero sapere se siamo o meno in grado di produrre risultati. Un’adozione celere e puntuale del pacchetto è un imperativo per tutti noi. I sei testi legislativi sulla governance economica hanno rappresentato la priorità numero uno per la Presidenza ungherese. Mi preme sottolineare che non è stata la Presidenza a decidere autonomamente di attribuire alla questione lo status di priorità assoluta. L’iniziativa della Commissione è stata anche sostenuta dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri. Se vogliamo costruire un euro più forte, questo pacchetto sulla governance è una pietra miliare importante in tale processo. L’economia mondiale, compresa l’Europa, ha attraversato la crisi peggiore dai tempi della Grande depressione e dobbiamo trarre le necessarie conclusioni. Dobbiamo renderci conto che lo choc potrebbe avere conseguenze durevoli se non eliminassimo le radici stesse della crisi. Molti degli insegnamenti che dovremmo trarre sono contenuti nelle sei proposte legislative presentate dalla Commissione lo scorso settembre. Verrà posto maggiormente l’accento sulla prevenzione, al fine di evitare di dover adottare politiche procicliche dannose in congiunture economiche sfavorevoli. Finora il Patto di stabilità e crescita si è concentrato sul disavanzo, ma questo non ha impedito l’accumulo di una mole ingente di debito, pertanto d’ora in avanti verrà dedicata maggiore attenzione ai criteri del debito. Abbiamo capito che le procedure non erano sufficientemente rigorose e automatiche. Per questo affrontiamo anche qui tali questioni, per accrescere la credibilità del Patto. Ci siamo inoltre resi conto che il coordinamento delle politiche finanziarie mediante tale patto potrebbe non essere sufficiente in un’Unione che condivide una stessa moneta, pertanto abbiamo convenuto di introdurre un nuovo meccanismo per affrontare gli squilibri macroeconomici, che verranno trattati alla stessa stregua degli squilibri finanziari. Per rispecchiare meglio e più approfonditamente i requisiti del trattato nelle procedure nazionali degli Stati membri, stiamo per adottare delle norme che migliorano la qualità dei quadri di bilancio nazionali. Confido nel fatto che Parlamento e Consiglio condividano gli stessi obiettivi, segnatamente il rafforzamento della governance economica dell’UE e dell’area dell’euro, la prevenzione delle crisi future e la realizzazione di un quadro più forte per la governance economica nell’area dell’euro e nell’UE nel suo complesso. Dopo un ciclo intensivo di triloghi con i relatori e di discussioni in seno al Consiglio, lunedì quest’ultimo ha modificato il suo approcci generale. Il risultato di tale processo è stato comunicato al Parlamento europeo in una lettera inviata il giorno seguente, il 21 giugno. Anch’io ritengo che i triloghi abbiano migliorato di molto la qualità del testo e che il pacchetto sia diventato più forte e coerente, soprattutto in termini di maggiore trasparenza e responsabilità e di un’applicazione più severa e automatica delle procedure. In primo luogo, vorrei citare gli elementi salienti relativi a una maggiore trasparenza e responsabilità. Nel testo giuridico dovremo descrivere il semestre europeo e l’ampio coinvolgimento del Parlamento nel processo. Abbiamo aggiunto delle disposizioni che chiariscono il processo di dialogo economico tra le istituzioni europee, compreso il Parlamento europeo, il Consiglio e i singoli Stati membri. Il Parlamento europeo verrebbe coinvolto tanto quanto il Consiglio nell’istituzione e nel funzionamento del quadro di controllo degli indicatori per un meccanismo d’allarme nella prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici. Per quanto riguarda il ciclo di governance e la procedura di sorveglianza, rispettiamo incondizionatamente il ruolo importantissimo delle parti interessate competenti a livello nazionale, comprese le parti sociali. In secondo luogo, sulla questione relativa a un’applicazione più rigorosa e automatica delle procedure, vorrei osservare quanto segue: verrebbe introdotta una sanzione aggiuntiva, un deposito fruttifero per gli Stati membri nella procedura per i disavanzi eccessivi. Ciò ha sempre rappresentato un anello mancante nelle procedure e le completa in maniera ragionevole, simile a quella prevista per la sorveglianza di bilancio. è inoltre prevista una penale aggiuntiva per gli Stati membri che falsificano le loro statistiche finanziarie, su iniziativa del Parlamento. L’applicazione del voto a maggioranza qualificate inversa riguarda anche la raccomandazione sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici. Inoltre, nella sezione preventiva del Patto di stabilità e crescita, prevediamo una revisione dell’ampliamento del voto a maggioranza qualificata inversa. Al contempo, verrebbe rafforzata la procedura del “conformarsi o giustificarsi” già esistente. Per quanto riguarda le decisioni sul personale nel Patto di stabilità e crescita, il Consiglio è di norma tenuto a seguire le raccomandazioni e proposte della Commissione o a spiegare pubblicamente la propria posizione."@it12
". Pone pirmininke, prieš pereidamas prie esmės norėčiau išreikšti nuoširdų dėkingumą Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir visiems frakcijų atstovams, kurie aktyviai dalyvavo procese, už jų vertingus indėlius. Ne mažiau dėkingas esu Komisijai ir pačiam Komisijos nariui už jų pastangas palengvinti diskusijas ne tik vedant trišalius dialogus čia Parlamente, tačiau ir Taryboje. Tarybai pirmininkaujanti valstybė mano, kad vedant trišalius dialogus pasiektas kompromisas atspindi gerą, subalansuotą ir visapusį požiūrį. Manome, kad visos šalys yra labai suinteresuotos pasiekti greitą susitarimą. Apgailestauju, kad plenariniame posėdyje pateiktas pasiūlymas skiriasi nuo kompromiso, kurį mes pasiekėme po keleto derybų raundų, ir kad jame neatsižvelgiama į galutinį kompromisinį Tarybos pasiūlymą. Tuo pačiu metu esu dėkingas už išmintingą jūsų požiūrį, kad Parlamentas vis dar palieka atvirą galimybę greitu metu susitarti per pirmąjį svarstymą. Europai jau seniai laikas suvienyti jėgas, ir Sąjunga yra pasirengusi išpildyti lūkesčius. Visos rinkos ir investuotojai akylai mus stebi, ir norėtu sužinoti, ar galime vykdyti įsipareigojimus, ar ne. Greitai ir laiku priimti teisės aktų paketus yra privaloma mums visiems. Šeši tesės aktų dėl ekonomikos valdysenos tekstai buvo aukščiausias Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos prioritetas. Turiu pabrėžti, kad skirti aukščiausią prioritetą šiems dokumentams nebuvo vien tik Tarybai pirmininkaujančios valstybės sprendimas. Komisijos iniciatyvą taip pat palaikė 27 valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai. Jei norime stipresnio euro, šis paketas to siekiant yra esminis statybinis elementas. Pasaulio ekonomika, įskaitant Europą, patyrė sunkiausią krizę nuo didžiosios depresijos laikų, ir mes turėjome padaryti būtinas išvadas. Turime suvokti, kad sukrėtimo padariniai truktų ilgai, nebent mes pašalintume esmines krizės priežastis. Į šešis pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuos praeitų metų rugsėjo mėn. pateikė Komisija, įtraukta daugelis pamokų, kurias reikia išmokti. Siekiant išvengti žalingų cikliškumą skatinančių politikos krypčių poreikio prastu ekonominiu laikmečiu, daugiau dėmesio bus skiriama prevencijai. Iki šiol Stabilumo ir augimo pakte (SAP) buvo telkiamasi į deficitą, tačiau tai neapsaugojo nuo didesnės skolos susidarymo, todėl nuo šiol skolos kriterijams bus skiriama daugiau dėmesio. Buvo išmokta pamoka, kad procedūros nebuvo pakankamai griežtos ir pakankamai automatinės. Todėl čia taip pat sprendžiame šiuos klausimus, siekdami sustiprinti šio pakto patikimumą. Taip pat suvokėme, kad Sąjungoje, kurioje dalijamasi bendra valiuta, gali nepakakti finansų politikos derinimo naudojantis SAP, todėl susitarėme įvesti naują mechanizmą makroekonomikos disbalansui spręsti, su kuriuo bus tvarkomasi tuo pačiu pagrindu, kaip ir su biudžeto disbalansu. Siekdami geriau ir išsamiau atspindėti Sutarties reikalavimus nacionalinėse valstybių narių procedūrose, ketiname priimti taisykles, kuriomis būtų pagerinta nacionalinių biudžeto sistemų kokybė. Esu įsitikinęs, kad tiek Parlamento, tiek Tarybos tikslai yra vienodi, būtent siekiame sustiprinti ES ir euro zonos ekonomikos valdyseną, išvengti krizių ateityje ir sukurti tvirtesnę euro zonos ir visos ES ekonomikos valdysenos sistemą. Po intensyvaus trišalių dialogų su pranešėjais raundo ir diskusijų Taryboje pirmadienį Taryba pakeitė savo bendrą požiūrį. Europos Parlamentui kitą dieną, birželio 21 d., išsiųstu laišku buvo pranešta apie šio proceso rezultatą. Pritariu požiūriui, kad per trišalius dialogus buvo gerokai pagerinta teksto kokybė, o paketas tapo tvirtesnis ir nuoseklesnis. Tai ypač galioja kalbant apie didesnį skaidrumą ir atskaitomybę ir apie griežtesnį ir labiau automatinį procedūrų taikymą. Pirmiausia leiskite paminėti pagrindinius su didesniu skaidrumu ir atskaitomybe susijusius dalykus. Ketiname teisiniame tekste aprašyti Europos semestrą, įskaitant pakankamą Parlamento įsitraukimą į procesą. Pridėjome nuostatų, kuriomis nustatomas ekonominio Europos institucijų, įskaitant Europos Parlamentą, Tarybą ir atskiras valstybes nares, dialogo procesas. Europos Parlamentas į įspėjamojo mechanizmo, skirto makroekonominio disbalanso prevencijai ir naikinimui, rodiklių rezultatų suvestinės nustatymą ir veikimą būtų įtrauktas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Taryba. Kalbėdami apie valdysenos ciklą ir priežiūros procedūrą, visiškai paisome labai svarbaus susijusių nacionalinių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant socialinius partnerius, vaidmens. Antra, pereinant prie klausimo, susijusio su griežtesniu ir labiau automatiniu procedūrų taikymu, leiskite paminėti tokį dalyką: perteklinio disbalanso procedūroje būtų įvesta papildoma sankcija – valstybių narių indėlis su palūkanomis. Tai buvo trūkstama procedūrų grandis ir ji labai logiškai užbaigia procedūrą, panašiai kaip ir tai, kas numatyta biudžeto priežiūroje. Taip pat Parlamento iniciatyva yra nustatyta papildoma bauda valstybėms narėms, kurios klastoja savo biudžeto statistiką. Atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo taikymas išplečiamas iki rekomendacijos dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo. Be to, į prevencinį Stabilumo ir augimo pakto tikslą įtraukiame nuostatą dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo išplėtimo peržiūros. Tuo pačiu metu būtų sustiprinta jau esama „laikykis arba paaiškink“ procedūra. Spręsdama dėl SAP personalo, Taryba dažniausiai turi laikytis Komisijos rekomendacijų ir pasiūlymų arba viešai paaiškinti savo poziciją."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Pirms ķeros pie lietas, es gribētu paust sirsnīgāko atzinību Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājam, referentiem un visiem politisko grupu pārstāvjiem, kuri aktīvi piedalījās šajā procesā, par viņu visu vērtīgo ieguldījumu. Es esmu pateicīgs arī Komisijai un pašam komisāram par centieniem sekmēt diskusijas ne tikai trialogu laikā šeit, Parlamentā, bet arī Padomē. Prezidējošā valsts uzskata, ka trialogos panāktais kompromiss norāda uz labu, līdzsvarotu un visaptverošu pieeju. Mēs uzskatām, ka visas puses ir lielā mērā ieinteresētas panākt drīzu vienošanos. Man ir žēl, ka plenārsēdē iesniegtais priekšlikums atšķiras no kompromisa, ko mēs panācām pēc daudziem sarunu posmiem, un ka tajā nav ņemts vērā Padomes galīgā kompromisa piedāvājums. Tomēr esmu pateicīgs par jūsu gudro pieeju, ka Parlaments joprojām atstāj iespēju ātri panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tagad ir īstais laiks, lai Eiropa apvienotu spēkus, un Eiropa ir gatava attaisnot cerības. Visi tirgi un investori ir piesardzīgi un vēlas redzēt, vai mēs to spējam panākt. Mums ir obligāti ātri un laikus jāpieņem šis tiesību aktu kopums. Sešu tiesību aktu teksti par ekonomikas pārvaldību ir bijuši Ungārijas prezidentūras galvenā prioritāte. Uzsvēršu, ka šo tiesību aktu kopuma uzskatīšana par galveno prioritāti nebija individuāls prezidentūras lēmums. Komisijas iniciatīvu atbalstīja arī 27 dalībvalstu un valdību vadītāji. Ja gribam stiprināt eiro, šis pārvaldības tiesību aktu kopums šajā procesā ir svarīgs celtniecības materiāls. Pasaules, tostarp Eiropas, ekonomika ir piedzīvojusi ļaunāko krīzi kopš Lielās depresijas, un mums bija jānonāk pie nepieciešamajiem secinājumiem. Mums ir jāsaprot, ka šim šokam varētu būt ilgstošas sekas, ja vien nelikvidēsim šīs krīzes kodolu. Sešos tiesību aktu priekšlikumos, kurus pagājušajā septembrī iesniedza Komisija, apskatītas daudzas no mācībām, kas mums būtu jāgūst. Lielāks uzsvars tiks likts uz profilaksi, lai izvairītos no nepieciešamības ekonomikai nelabvēlīgos laikos radīt kaitīgu prociklisku politiku. Līdz šim Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) koncentrējās uz deficītu, bet nenovērsa liela parāda uzkrāšanos, tāpēc no šā brīža lielāka uzmanība tiks pievērsta parāda kritērijam. Tika gūta mācība par to, ka procedūras nav bijušas pietiekami bargas vai automātiskas. Tāpēc arī risinām šos jautājumus, lai stiprinātu pakta uzticamību. Mēs arī sapratām, ka fiskālās politikas koordinēšana ar SIP palīdzību varētu nebūt pietiekama vienotas valūtas Savienībā, tāpēc mēs piekritām ieviest jaunu mehānismu, lai risinātu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas tiks aplūkota tāpat kā fiskālā nelīdzsvarotība. Lai dalībvalstu nacionālajās procedūrās labāk un dziļāk atspoguļotu Līguma prasības, mēs gatavojamies pieņemt noteikumus, kas uzlabotu valstu budžeta struktūru kvalitāti. Esmu pārliecināts, ka Parlamentam un Padomei ir vienādi mērķi, proti, stiprināt ES un eiro zonas ekonomikas pārvaldību, novērst turpmākas krīzes un izveidot stingrāku pamatu ekonomikas pārvaldībai eiro zonā un ES kopumā. Pēc intensīvām trialoga sarunām ar referentiem un diskusijām Padomē Padome pirmdien mainīja savu vispārējo pieeju. Eiropas Parlamentam par šā procesa rezultātu tika paziņots nākamajā dienā, 21. jūnijā, nosūtot vēstuli. Es piekrītu tam, ka šo trialogu laikā ir lielā mērā uzlabojusies teksta kvalitāte un ka tiesību aktu kopums ir kļuvis stiprāks un loģiskāks. Tas īpaši attiecas uz lielāku pārredzamību un atbildību un procedūru stingrāku un automātiskāku piemērošanu. Pirmkārt, ļaujiet man norādīt galvenos elementus, kuri attiecas uz lielāku pārredzamību un atbildību. Mēs juridiskajā tekstā gatavojamies raksturot Eiropas pusgadu, ieskaitot plašu Parlamenta iesaistīšanos šajā procesā. Mēs pievienojām nosacījumus, kuros sīki izklāstīts ekonomikas dialoga process starp Eiropas iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, Padomi un atsevišķām dalībvalstīm. Eiropas Parlaments būtu iesaistīts makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas un koriģēšanas brīdināšanas mehānismam paredzēta rādītāju kopsavilkuma izveidē un darbībā tādā pašā mērā kā Padome. Attiecībā uz pārvaldības ciklu un uzraudzības procedūru mēs pilnīgi ņemam vērā attiecīgo valstu ieinteresēto pušu, tostarp sociālo partneru, ļoti svarīgo nozīmi. Otrkārt, pievēršoties jautājumam par procedūru stingrāku un automātiskāku piemērošanu, ļaujiet norādīt šo: tiktu ieviestas papildu sankcijas — dalībvalstu iemaksāts procentus nesošs depozīts pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras ietvaros. Tas bija šo procedūru trūkstošais posms, un tas šo procedūru pabeidz ļoti loģiski — līdzīgi tam, kā ir noteikts budžeta uzraudzībā. Pēc Parlamenta iniciatīvas dalībvalstīm par savas fiskālās statistikas viltošanu arī ir noteikts papildu sods. Pēc ieteikuma par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu ir paplašināta apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojuma piemērošana. Turklāt Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajā daļā mēs iekļaujam nosacījumu pārskatīt apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojuma paplašināšanu. Vienlaikus tiktu uzlabota jau pastāvošā procedūra „ievēro vai paskaidro”. Lemjot par SIP darbiniekiem, tiek paredzēts, ka Padome kā parasti ievēros Komisijas ieteikumus vai priekšlikumus vai arī publiski izskaidros savu nostāju."@lv13
"Mr President, before I go into the substance, I would like to express my sincere appreciation to the Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the rapporteurs, the shadow rapporteurs and all representatives of the political groups who actively participated in the process for all their valuable contributions. I am equally thankful to the Commission, and the Commissioner himself, for their efforts to facilitate discussions, not only during the trilogues here in Parliament but within the Council too. The Presidency believes that the compromise reached during the trilogues reflects a good, balanced and comprehensive approach. We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement. I regret that the proposal put forward to the plenary is different from the compromise we arrived at after a series of negotiation rounds and does not take into account the final compromise offer of the Council. At the same time, I am grateful for your wise approach that the Parliament still leaves open the possibility to have a first reading agreement shortly. It is high time that Europe joined forces and the Union is ready to live up to expectations. All the markets and investors are vigilant and would like to see whether we can deliver or not. The swift and timely adoption of the package is a must for all of us. The six legislative texts on economic governance have been the number one priority of the Hungarian Presidency. I must emphasise that it was not the individual decision of the Presidency to designate this file as the top priority. The Commission’s initiative has also been supported by the Heads of State and Government of the 27 Member States. If we want to build a stronger euro, this governance package is an essential building block in that process. The world economy, including Europe, has experienced the worst crisis since the Great Depression and we have had to draw the necessary conclusions. We have to realise that the shock would have long-lasting effects unless we eliminate the core roots of the crisis. Many of the lessons to be learned are addressed by the six legislative proposals put forward by the Commission last September. More emphasis will be put on prevention in order to avoid the need for harmful procyclical policies in bad economic times. So far the Stability and Growth Pact (SGP) has concentrated on deficit but this has not prevented the accumulation of high debt, so from now on more attention will be paid to the debt criteria. The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough. That is why we are also addressing these questions here, in order to strengthen the credibility of the Pact. We have also realised that coordination of fiscal policies through the SGP might not be sufficient in a Union sharing a single currency so we have agreed to introduce a new mechanism to tackle macroeconomic imbalances, which will be treated on the same footing as fiscal imbalances. In order to better and more deeply reflect the requirements of the Treaty in national procedures of Member States, we are about to adopt rules improving the quality of national budgetary frameworks. I am confident that the objectives of both Parliament and the Council are the same, namely to strengthen the economic governance of the EU and the euro area, prevent future crises and build a stronger framework for economic governance in the euro area and the EU as a whole. After an intensive round of trilogues with the rapporteurs and discussions at the Council, the Council modified its general approach on Monday. The result of this process was communicated to the European Parliament by a letter sent the next day, 21 June. I share the view that during the trilogues the quality of the text has improved a lot, and that the package has become stronger and more coherent. This is especially the case in terms of increased transparency and accountability and the more stringent and automatic application of the procedures. Firstly, let me mention the major elements as regards increased transparency and accountability. We are to describe the European semester in the legal text including the ample involvement of Parliament in the process. We have added provisions specifying the process of economic dialogue among European institutions including the European Parliament, the Council and individual Member States. The European Parliament would be involved on the same footing as the Council in the setting up and functioning of the scoreboard of indicators for an alert mechanism in the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Regarding the governance cycle and the surveillance procedure, we fully respect the very important role of relevant national stakeholders, including social partners. Secondly, turning to the issue relating to a more stringent and automatic application of the procedures, let me mention the following: an additional sanction, an interest-bearing deposit for Member States in the excessive imbalance procedure, would be introduced. This has been a missing link in the procedures and it completes the procedure in a very logical way, similar to that provided for in the budgetary surveillance. An additional fine for Member States falsifying their fiscal statistics is also provided for, at the initiative of the Parliament. The application of reverse qualified majority voting is expanded to the recommendation on prevention and correction of macroeconomic imbalances. Moreover, in the preventive arm of the Stability and Growth Pact, we make provision for a review of the expansion of reverse qualified majority voting. At the same time, the already existing comply-or-explain procedure would be enhanced. In deciding on the staff in the SGP, the Council is expected, as a rule, to follow the recommendations and proposals of the Commission or to explain its position publicly."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, voordat ik inhoudelijk op de zaken inga, zou ik mijn oprechte waardering willen uitspreken voor de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken, de rapporteurs, de schaduwrapporteurs en alle vertegenwoordigers van de fracties die actief aan het proces hebben deelgenomen voor al hun waardevolle bijdragen. Ik ben de Commissie en de commissaris zelf even dankbaar voor hun inspanningen om de discussies te vergemakkelijken, niet alleen tijdens de trilogen hier in het Parlement, maar ook in de Raad. Het voorzitterschap meent dat het compromis dat tijdens de trilogen is bereikt een goede, evenwichtige en veelomvattende aanpak weerspiegelt. Wij denken dat alle partijen er zeer veel belang bij hebben om snel tot overeenstemming te komen. Ik betreur het dat het voorstel dat aan de plenaire vergadering is voorgelegd afwijkt van het compromis dat we na een reeks onderhandelingsrondes hebben bereikt en dat het laatste compromisaanbod van de Raad buiten beschouwing is gelaten. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor uw wijze benadering dat het Parlement nog steeds de mogelijkheid openlaat om op korte termijn tot een akkoord in eerste lezing te komen. Het is hoog tijd dat Europa de krachten bundelt en de Unie klaar is om de verwachtingen waar te maken. Alle markten en investeerders zijn waakzaam en willen graag zien of we het voor elkaar kunnen krijgen of niet. De snelle en tijdige aanneming van het pakket is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal. De zes wetgevingsteksten over economische governance zijn de allerhoogste prioriteit geweest van het Hongaarse voorzitterschap. Ik wil er de nadruk op leggen dat het niet de individuele beslissing van het voorzitterschap is geweest om dit dossier tot hoogste prioriteit te bestempelen. Het initiatief van de Commissie is ook gesteund door de staatshoofden en regeringleiders van de 27 lidstaten. Als we een sterkere euro willen opbouwen, dan is dit governancepakket een essentiële bouwsteen van dit proces. De wereldeconomie, ook die van Europa, heeft de ergste crisis sinds de jaren dertig doorgemaakt, en we hebben de noodzakelijke conclusies moeten trekken. We moeten beseffen dat de schok langdurige effecten zal hebben als we de crisis niet bij de wortel uitroeien. Vele van de te leren lessen worden aan de orde gesteld in de zes wetgevingsvoorstellen die de Commissie afgelopen september naar voren heeft gebracht. Er zal meer nadruk worden gelegd op preventie om in slechte economische tijden geen schadelijke procyclische beleidsmaatregelen te hoeven treffen. Tot nu toe hebben in het stabiliteits- en groeipact (SGP) de tekorten centraal gestaan, maar desondanks stapelen de schulden zich hoog op, zodat er van nu af aan meer aandacht aan de schuldencriteria zal worden besteed. De les is geleerd dat de procedures niet streng en automatisch genoeg zijn geweest. Daarom gaan we ook hier op deze vragen in om de geloofwaardigheid van het pact te versterken. We hebben ons ook gerealiseerd dat de coördinatie van het begrotingsbeleid door middel van het SGP misschien wel niet voldoende is in een Unie met een eenheidsmunt, en daarom zijn we overeengekomen om een nieuw mechanisme in te voeren om de macro-economische onevenwichtigheden aan te pakken, die op hetzelfde niveau zullen worden aangepakt als onevenwichtigheden in de begroting. Om de eisen van het Verdrag in de nationale procedures van de lidstaten beter en diepgaander te weerspiegelen, staan we op het punt om regels vast te stellen waarmee we de kwaliteit van de nationale begrotingskaders verbeteren. Ik heb er vertrouwen in dat het Parlement en de Raad dezelfde doelen hebben, namelijk om de economische governance van de EU en het eurogebied te versterken, crises in de toekomst te voorkomen en een steviger kader voor economische governance in het eurogebied en de EU als geheel op te bouwen. Na een intensieve ronde van trilogen met de rapporteurs en discussies in de Raad heeft de Raad maandag zijn algehele aanpak gewijzigd. De uitkomst van dit proces is aan het Europees Parlement overgebracht door middel van een brief die de dag erop, op 21 juni, is verstuurd. Ik deel de opvatting dat de kwaliteit van de tekst door de trilogen een stuk is verbeterd, en dat het pakket sterker en samenhangender is geworden. Dit is vooral het geval wat betreft de grotere transparantie en verantwoordingsplicht en de strengere en meer automatische toepassing van de procedures. Laat ik ten eerste de belangrijkste elementen noemen met betrekking tot de grotere transparantie en verantwoordingsplicht. We zullen het Europees semester in de wetstekst beschrijven met inbegrip van de ruime betrokkenheid van het Parlement bij het proces. We hebben bepalingen toegevoegd waarin het proces van een economische dialoog tussen de Europese instellingen, waaronder het Europees Parlement, de Raad en de individuele lidstaten, wordt gespecificeerd. Het Europees Parlement wordt op gelijke hoogte als de Raad betrokken bij het opzetten en functioneren van het scorebord van indicatoren van een waarschuwingsmechanisme bij de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. Wat betreft de governancecyclus en de toezichtprocedure respecteren wij de zeer belangrijke rol van de betreffende nationale belanghebbenden volledig, met inbegrip van de sociale partners. Ten tweede wil ik wat betreft een strengere en meer automatische toepassing van de procedures het volgende opmerken: er wordt een extra sanctie, een rentedragend deposito voor de lidstaten in de procedure voor buitengewone onevenwichtigheden, ingevoerd. Dat is een ontbrekende schakel in de procedures geweest, en het completeert de procedure op een heel logische manier, vergelijkbaar met die waarin in het begrotingstoezicht wordt voorzien. Ook komt er op initiatief van het Parlement een extra boete voor de lidstaten die hun begrotingscijfers vervalsen. De toepassing van de stemming met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid wordt uitgebreid naar de aanbeveling over de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. Bovendien stellen we in het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact een bepaling voor over een evaluatie van de uitbreiding van de stemming met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Tegelijkertijd wordt de reeds bestaande 'naleven of motiveren'-procedure versterkt. Bij de beslissingen over de steun in het SGP wordt verwacht dat de Raad in de regel de aanbevelingen en voorstellen van de Commissie volgt of zijn standpunt publiekelijk motiveert."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zanim przejdę do sedna, pragnę wyrazić szczere uznanie dla przewodniczącej Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, sprawozdawców, kontrsprawozdawców i wszystkich przedstawicieli grup politycznych, którzy aktywnie uczestniczyli w całym procesie, za wartościowy wkład, jaki wnieśli. Równie wdzięczny jestem Komisji i samemu panu komisarzowi za moderowanie dyskusji nie tylko podczas rozmów trójstronnych w Parlamencie, ale też w obrębie Rady. Zdaniem prezydencji kompromis osiągnięty w rozmowach trójstronnych jest efektem dobrego, wyważonego i wszechstronnego podejścia. Naszym zdaniem wszystkie strony są zainteresowane osiągnięciem szybkiego porozumienia. Z ubolewaniem stwierdzam, że wniosek przedstawiony na zgromadzeniu plenarnym różni się od kompromisu wypracowanego po wielu rundach negocjacji i nie uwzględnia ostatecznej kompromisowej oferty Rady. Jestem zarazem wdzięczny za rozsądne podejście Parlamentu, który wciąż pozostawia otwartą możliwość osiągnięcia wkrótce porozumienia w pierwszym czytaniu. Najwyższa pora, aby Europa połączyła siły, a Unia jest gotowa sprostać oczekiwaniom. Wszystkie rynki oraz inwestorzy patrzą uważnie i chcą wiedzieć, czy poradzimy sobie z wyzwaniem, czy też nie. Sprawne, terminowe przyjęcie tego pakietu to dla nas wszystkich konieczność. Sześć dokumentów legislacyjnych dotyczących zarządzania gospodarczego jest najważniejszym priorytetem prezydencji węgierskiej. Muszę podkreślić, że postawienie tej kwestii na pierwszym miejscu nie było tylko decyzją prezydencji. Inicjatywę Komisji poparli też szefowie państw lub rządów 27 państw członkowskich. Jeżeli chcemy budować silniejsze euro, ten pakiet zarządzania będzie kamieniem węgielnym całego procesu. Gospodarka światowa, w tym europejska, doświadcza najgorszego kryzysu od czasów wielkiej depresji i musimy wyciągnąć z tego niezbędne wnioski. Musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nie uda nam się zlikwidować pierwotnych przyczyn kryzysu, wstrząsy będą miały długoterminowe skutki. Wiele wyciągniętych wniosków zawarto w sześciu wnioskach ustawodawczych przedstawionych przez Komisję we wrześniu zeszłego roku. Większy nacisk zostanie położony na profilaktykę, aby uniknąć potrzeby prowadzenia szkodliwej polityki procyklicznej w czasach złej koniunktury. Jak do tej pory pakt stabilności i wzrostu koncentrował się na deficycie, ale nie zapobiegło to nagromadzeniu długu, więc od tej pory większą uwagę będziemy przywiązywać do kryterium długu. Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne. Dlatego zajmujemy się też tymi kwestiami, aby zwiększyć wiarygodność paktu. Zrozumieliśmy także, iż koordynacja polityki budżetowej za pośrednictwem paktu stabilności i wzrostu może nie wystarczać w Unii posługującej się jedną walutą, zgodziliśmy się zatem wdrożyć nowy mechanizm eliminacji zaburzeń równowagi makroekonomicznej, które będą traktowane tak samo, jak zaburzenia równowagi budżetowej. Aby procedury państw członkowskich lepiej i w bardziej gruntowny sposób odpowiadały wymaganiom traktatu, mamy zamiar przyjąć reguły poprawiające jakość krajowych ram budżetowych. Jestem przekonany, że Parlament i Rada stawiają sobie te same cele, a mianowicie usprawnienia zarządzania gospodarczego w UE i strefie euro, zapobieżenia przyszłym kryzysom, jak też budowy mocniejszych ram zarządzania gospodarczego w strefie euro oraz całej UE. Po intensywnych rozmowach trójstronnych ze sprawozdawcami i dyskusjach we własnym gronie Rada zmodyfikowała w poniedziałek swoje ogólne podejście. Wynik tego procesu zakomunikowano Parlamentowi Europejskiemu w liście wysłanym następnego dnia, a więc 21 czerwca. Zgadzam się z opinią, że podczas rozmów trójstronnych jakość dokumentów znacznie się poprawiła, a pakiet został wzmocniony i stał się bardziej spójny. Dotyczy to zwłaszcza zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności, jak też surowszego oraz bardziej automatycznego stosowania procedur. Po pierwsze, pragnę wymienić najważniejsze elementy składające się na zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności. Europejski semestr ma zostać opisany w dokumencie prawnym, w którego stworzenie wydatny wkład wniesie Parlament. Wprowadziliśmy postanowienia dotyczące procesu dialogu gospodarczego między instytucjami europejskimi, w tym Parlamentem Europejskim i Radą, a poszczególnymi państwami członkowskimi. Parlament Europejski będzie uczestniczyć na takich samych prawach jak Rada w ustanawianiu i funkcjonowaniu tabeli wskaźników mających zapewnić mechanizm ostrzegawczy służący zapobieganiu zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowaniu. Jeżeli chodzi o cykl zarządzania i procedurę nadzoru, w pełni respektujemy bardzo ważną rolę odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, w tym partnerów społecznych. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię surowszego i bardziej automatycznego stosowania procedur, chciałbym wspomnieć o następujących kwestiach: w ramach procedury nadmiernego zaburzenia równowagi wprowadzona zostanie dodatkowa sankcja – oprocentowany depozyt dla państw członkowskich. Było to brakujące ogniwo, które uzupełnia procedurę w bardzo logiczny sposób, podobny do przewidzianego w procedurze nadzoru budżetowego. Z inicjatywy Parlamentu przewidziano też dodatkową grzywnę dla państw członkowskich fałszujących statystyki budżetowe. Zastosowanie głosowania odwróconą większością kwalifikowaną rozszerzono na zalecenia dotyczące zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Ponadto w części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu wprowadzono zapis o przeglądzie rozszerzenia głosowania odwróconą większością kwalifikowaną. Równocześnie przewidziano udoskonalenie istniejącej procedury „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Podejmując decyzje personalne w ramach paktu stabilności i wzrostu, Rada ma co do zasady postępować zgodnie z wnioskami Komisji lub publicznie uzasadnić swoje stanowisko."@pl16
". Senhor Presidente, antes de entrar em questões substantivas, gostaria de expressar o meu sincero agradecimento à senhora presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, aos relatores, aos relatores-sombra e a todos os representantes que participaram activamente no processo pelos seus valiosos contributos. Estou igualmente grato à Comissão, e ao senhor Comissário pessoalmente, pelos seus esforços para facilitar as discussões, não apenas durante os trílogos aqui no Parlamento, mas também no Conselho. A Presidência acredita que o compromisso alcançado durante os trílogos reflecte uma abordagem positiva, equilibrada e exaustiva. Pensamos que todas as partes têm grande interesse em chegar rapidamente a acordo. Lamento que a proposta apresentada ao plenário seja diferente do compromisso que alcançámos após uma série de rondas negociais e não tenha em conta a proposta de compromisso final do Conselho. Ao mesmo tempo, estou grato pela vossa abordagem sensata, em que o Parlamento ainda deixa em aberto a possibilidade de obter brevemente um acordo em primeira leitura. É chegado o momento de a Europa unir forças, e a União está preparada para corresponder às expectativas. Todos os mercados e investidores estão atentos, e eu gostaria de ver se conseguimos ou não apresentar resultados. A adopção célere e oportuna do pacote é indispensável para todos nós. Os seis textos legislativos sobre a governação económica foram a primeira prioridade da Presidência húngara. Devo salientar que não foi uma decisão isolada da Presidência designar este dossiê como a grande prioridade. A iniciativa da Comissão também foi apoiada pelos Chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados­Membros. Se pretendemos construir um euro mais forte, este pacote relativo à governação é uma pedra essencial desse processo. A economia mundial, incluindo a Europa, vive a pior crise desde a Grande Depressão, e nós tivemos de retirar as conclusões necessárias. Temos de perceber que o choque teria efeitos duradouros se não eliminássemos as raízes da crise. Muitos dos ensinamentos a retirar são abordados nas seis propostas legislativas apresentadas pela Comissão em Setembro último. Será colocada uma tónica maior na prevenção a fim de evitar a necessidade de políticas pro-cíclicas prejudiciais num período económico desfavorável. Até ao momento, o Pacto de Estabilidade e Crescimento concentrou-se no défice, mas este facto não impediu a acumulação de dívidas elevadas e, por esse motivo, a partir de agora, será prestada mais atenção aos critérios da dívida. Retiramos a lição de que os procedimentos não foram suficientemente rigorosos e automáticos. É por isso que estamos a abordar aqui estas questões, para reforçar a credibilidade do pacto. Percebemos também que a coordenação das políticas financeiras através do Pacto de Estabilidade e Crescimento pode não ser suficiente numa União que partilha uma moeda única, pelo que chegámos a acordo sobre a introdução de um novo mecanismo para fazer face aos desequilíbrios macroeconómicos, que serão tratados da mesma forma que os desequilíbrios fiscais. A fim de reflectir melhor e mais aprofundadamente os requisitos do Tratado nos procedimentos nacionais dos Estados­Membros, estamos prestes a adoptar regras que irão melhorar a qualidade dos quadros orçamentais nacionais. Acredito que os objectivos do Parlamento e do Conselho são os mesmos, nomeadamente reforçar a governação económica da UE e da área do euro, evitar futuras crises e criar um quadro único para a governação económica na área do euro e no conjunto da UE. Após uma ronda intensiva de trílogos com os relatores e de discussões no Conselho, este modificou a sua abordagem geral na segunda-feira. Os resultados deste processo foram comunicados ao Parlamento Europeu numa carta enviada no dia seguinte, 21 de Junho. Partilho a opinião de que, durante os trílogos, a qualidade do texto melhorou muito e de que o pacote se tornou mais sólido e mais coerente. Isto verifica-se sobretudo no que respeita ao aumento da transparência e da responsabilização e à aplicação rigorosa e automática dos procedimentos. Em primeiro lugar, permitam-me que mencione os principais elementos relativos ao aumento da transparência e de responsabilização. Devemos descrever o Semestre Europeu no texto jurídico incluindo o amplo envolvimento do Parlamento no processo. Temos disposições adicionais que especificam o processo de diálogo económico entre instituições europeias, incluindo o Parlamento Europeu, o Conselho e cada um dos Estados­Membros. O Parlamento Europeu seria envolvido nas mesmas condições que o Conselho na criação e no funcionamento de um painel de indicadores para um mecanismo de alerta na prevenção e correcção dos desequilíbrios macroeconómicos. No que se refere ao ciclo da governação e ao procedimento de supervisão, respeitamos plenamente o papel muito importante dos intervenientes nacionais, incluindo os parceiros sociais. Em segundo lugar, passando à questão relativa a uma aplicação mais rigorosa e mais automática dos procedimentos, permitam-me que afirme o seguinte: seria introduzida uma sanção adicional, um depósito remunerado para os Estados­Membros no procedimento relativo aos desequilíbrios excessivos. Este era o elo que faltava e conclui o procedimento de uma forma muito lógica, semelhante à que está prevista na supervisão orçamental. Também está incluída, por iniciativa do Parlamento, uma multa adicional para os Estados­Membros que falsifiquem as suas estatísticas. A aplicação da maioria qualificada invertida é alargada à prevenção e à correcção dos desequilíbrios macroeconómicos. Além disso, na vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, prevemos uma revisão do alargamento da votação invertida por maioria qualificada. Ao mesmo tempo, o já existente procedimento “cumprir ou justificar” seria reforçado. Nas decisões sobre o pessoal tomadas no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento, espera-se que o Conselho, por norma, siga as recomendações e propostas da Comissão ou explique a sua posição publicamente."@pt17
". Dle președinte, înainte de a trece la fondul problemei, aș dori să îmi exprim aprecierea sinceră față de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, față de raportori, raportorii alternativi și toți reprezentanții grupurilor politice care au participat activ la acest proces pentru toate contribuțiile lor valoroase. Îi sunt, de asemenea, recunoscător Comisiei și dlui comisar însuși, pentru eforturile lor de a facilita discuțiile, nu numai pe parcursul trialogurilor de aici din Parlament, dar și din cadrul Consiliului. Președinția consideră că acest compromis la care s-a ajuns în cadrul trialogurilor reprezintă o abordare bună, echilibrată și cuprinzătoare. Credem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid. Regret că propunerea prezentată în ședința plenară este diferită de compromisul la care am ajuns în urma mai multor runde de negocieri și nu ia în considerare oferta finală de compromis a Consiliului. De asemenea, sunt recunoscător față de atitudinea prevăzătoare a Parlamentului de a lăsa, în continuare, deschisă posibilitatea de a ajunge în scurt timp la un acord în prima lectură. Este momentul ca Europa să își unească forțele și ca Uniunea să fie pregătită să se ridice la nivelul așteptărilor. Toate piețele și investitorii dau dovadă de vigilență și ar dori să știe dacă ne putem îndeplini responsabilitățile sau nu. Adoptarea rapidă și în timp util a pachetului este o necesitate pentru noi toți. Cele șase texte legislative privind guvernanța economică au reprezentat prioritatea numărul unu a Președinției maghiare. Trebuie să subliniez faptul că desemnarea acestui dosar ca prioritatea principală nu a fost decizia individuală a Președinției. Inițiativa Comisiei a fost, de asemenea, susținută de către șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre. Dacă dorim să construim o monedă euro puternică, acest pachet de guvernanță este un element fundamental al acestui proces. Economia mondială, inclusiv cea din Europa, s-a confruntat cu cea mai gravă criză de la Marea Depresiune, iar noi a trebuit să tragem concluziile necesare. Trebuie să realizăm că șocul va avea efecte de lungă durată dacă nu vom elimina cauzele fundamentale ale crizei. Multe dintre lecțiile care trebuie învățate sunt abordate de cele șase propuneri legislative prezentate de către Comisie în luna septembrie a anului trecut. Se va pune un accent mai mare pe prevenire în scopul evitării necesității unor politici prociclice nocive în perioade economice nefavorabile. Până în prezent, Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) s-a axat pe deficit, dar acest fapt nu a împiedicat acumularea unui nivel ridicat al datoriilor, prin urmare, de acum înainte se va acorda o atenție sporită criteriului datoriei. Lecția învățată se referă la faptul că procedurile nu au fost suficient de stricte și automate. De asemenea, acesta este motivul pentru care adresăm aceste întrebări aici, pentru a consolida credibilitatea Pactului. Am realizat, de asemenea, că într-o Uniune care utilizează o monedă unică este posibil să nu fie suficientă coordonarea politicilor fiscale prin intermediul PSC, deci am acceptat introducerea unui nou mecanism de combatere a dezechilibrelor macroeconomice, care vor fi tratate în același mod ca dezechilibrele fiscale. Pentru a reflecta mai bine și mai profund cerințele tratatului în procedurile naționale ale statelor membre, suntem pe cale să adoptăm norme pentru îmbunătățirea calității cadrelor bugetare naționale. Sunt încrezător că Parlamentul și Consiliul au aceleași obiective, și anume consolidarea guvernanței economice a UE și a zonei euro, prevenirea viitoarelor crize și construirea unui cadru mai solid pentru guvernanța economică din zona euro și din UE, în ansamblu. În urma unei runde intense de trialog cu raportorii și a discuțiilor din cadrul Consiliului, acesta și-a modificat abordarea generală în cursul zilei de luni. Rezultatul acestui proces a fost comunicat Parlamentului European printr-o scrisoare transmisă în ziua imediat următoare, 21 iunie. Împărtășesc opinia potrivit căreia pe parcursul trialogurilor, calitatea textului s-a îmbunătățit substanțial, iar pachetul a devenit mai puternic și mai coerent. Acest aspect este valabil în special în cazul creșterii transparenței și a responsabilității, precum și în ceea ce privește aplicarea mai strictă și automată a procedurilor. În primul rând, permiteți-mi să menționez elementele principale referitoare la creșterea transparenței și a responsabilității. Trebuie să descriem semestrul european în textul juridic incluzând implicarea amplă a Parlamentului în acest proces. Am adăugat dispoziții care prevăd procesul de dialog economic dintre instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, Consiliul și statele membre individuale. Parlamentul European și Consiliul vor fi pe picior de egalitate cu privire la înființarea și funcționarea tabloului de bord al indicatorilor pentru un mecanism de alertă referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Cu privire la ciclul de guvernanță și la procedura de supraveghere, respectăm în totalitate rolul foarte important al părților interesate relevante la nivel național, inclusiv rolul partenerilor sociali. În al doilea rând, revenind la aspectul referitor la aplicarea mai strictă și automată a procedurilor, permiteți-mi să menționez următoarele: va fi introdusă o sancțiune suplimentară și un depozit purtător de dobândă pentru statele membre aflate într-o procedură de dezechilibru excesiv. Aceasta a fost veriga lipsă din cadrul procedurilor și completează procedura într-un mod foarte logic, similar cu cel prevăzut în supravegherea bugetară. La inițiativa Parlamentului este prevăzută, de asemenea, o amendă suplimentară pentru statele membre care își falsifică statisticile fiscale. Aplicarea votului cu majoritate calificată inversată se extinde la recomandările privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. De asemenea, în componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere, prevedem reexaminarea extinderii votului cu majoritate calificată inversată. În același timp, vor fi consolidate procedurile deja existente „respectă sau explică”. La adoptarea deciziilor privind personalul PSC, Consiliul trebuie, ca regulă generală, să urmeze recomandările și propunerile Comisiei sau să își explice poziția în mod public."@ro18
"− Predtým, než prejdem k podstate, by som chcel vyjadriť úprimné uznanie predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci, spravodajcom, tieňovým spravodajcom a všetkým zástupcom politických skupín, ktorí sa aktívne zúčastnili tohto procesu, za ich hodnotný prínos. Rovnako vďačný som Komisii a aj samotnému pánovi komisárovi za ich snahy o uľahčenie diskusií nielen počas trojstranných rokovaní tu v Parlamente, ale aj v rámci Rady. Predsedníctvo sa domnieva, že kompromis dosiahnutý počas trojstranných rokovaní je prejavom dobrého, vyváženého a komplexného prístupu. Myslíme si, že všetky strany majú skutočný záujem o dosiahnutie rýchlej dohody. Je mi ľúto, že sa návrh predložený do pléna líši od kompromisu, ku ktorému sme dospeli po sérii kôl rokovaní, a že nezohľadňuje konečnú kompromisnú ponuku Rady. Zároveň som vďačný za váš rozumný prístup, a to že Parlament necháva otvorenú možnosť čoskoro dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Je najvyšší čas, aby Európa spojila sily. Únia je pripravená naplniť očakávania. Všetky trhy a všetci investori sa majú na pozore a chcú vidieť, či splníme svoju úlohu. Rýchle a včasné prijatie balíka je pre nás všetkých nevyhnutnosťou. Šesť legislatívnych textov týkajúcich sa správy ekonomických záležitostí bolo pre maďarské predsedníctvo prioritou číslo jeden. Musím zdôrazniť, že určenie tejto témy za hlavnú prioritu nebolo individuálnym rozhodnutím predsedníctva. Iniciatívu Komisie podporili aj hlavy štátov a predsedovia vlád 27 členských štátov. Ak chceme vybudovať silnejšie euro, tento balík o správe ekonomických záležitostí je základným stavebným prvkom tohto procesu. Svetové hospodárstvo vrátane Európy zažilo najhoršiu krízu od Veľkej hospodárskej krízy a museli sme z toho vyvodiť potrebné závery. Musíme si uvedomiť, že ak by sme neodstránili hlavné príčiny krízy, tieto otrasy by mali dlhodobé následky. Mnohé poučenia sú súčasťou šiestich legislatívnych návrhov, ktoré Komisia predložila v septembri minulého roka. Väčší dôraz sa bude klásť na prevenciu, aby sa zabránilo nutnosti zavádzania škodlivých cyklických politík v ťažkých hospodárskych časoch. Až doposiaľ sa Pakt stability a rastu (PSR) sústreďoval na deficit, čo však nezabránilo kumulácii vysokého dlhu. Preto sa odteraz bude väčšia pozornosť venovať kritériám dlhu. Zistili sme, že postupy neboli dostatočne prísne a automatické. Preto sa teraz zaoberáme aj týmito otázkami, aby sme posilnili dôveryhodnosť tohto paktu. Takisto sme si uvedomili, že koordinácia fiškálnych politík prostredníctvom PSR možno nebude stačiť v Únii, ktorá používa jednotnú menu, a preto sme sa dohodli na zavedení nového mechanizmu na riešenie makroekonomických nerovnováh, o ktorých sa bude uvažovať na rovnakej úrovni ako o fiškálnych nerovnováhach. Chystáme sa tiež prijať pravidlá na zlepšenie kvality národných rozpočtových rámcov, aby sa v národných postupoch členských štátov lepšie a dôslednejšie odrážali požiadavky zmluvy. Som presvedčený, že ciele Parlamentu aj Rady sú rovnaké, a to posilniť správu ekonomických záležitostí EÚ a eurozóny, zabrániť budúcim krízam a vybudovať silnejší rámec správy ekonomických záležitostí v eurozóne a v celej EÚ. Po intenzívnom kole trojstranných rokovaní so spravodajcami a po diskusiách v Rade v pondelok Rada upravila svoj všeobecný prístup. Výsledok tohto procesu bol Európskemu parlamentu oznámený v liste, ktorý bol odoslaný v nasledujúci deň, teda 21. júna. Súhlasím s názorom, že počas trojstranných rokovaní sa významne zlepšila kvalita textu a že balík sa posilnil a stal sa súvislejším. Platí to zvlášť pre zvýšenú transparentnosť a vymedzenie zodpovednosti, ako aj pre prísnejšie a automatickejšie uplatňovanie postupov. V prvom rade mi dovoľte spomenúť hlavné prvky súvisiace so zvýšenou transparentnosťou a vymedzením zodpovednosti. Chystáme sa do právneho textu opísať európsky semester vrátane výrazného zapojenia Parlamentu do tohto procesu. Doplnili sme ustanovenia špecifikujúce proces hospodárskeho dialógu medzi európskymi inštitúciami vrátane Európskeho parlamentu, Radou a jednotlivými členskými štátmi. Do vytvárania a fungovania hodnotiacej tabuľky ukazovateľov na spustenie mechanizmu varovania pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa bude Európsky parlament zapájať v rovnakej miere ako Rada. Čo sa týka cyklu riadenia a postupu dohľadu, v plnej miere rešpektujeme veľmi dôležitú úlohu príslušných národných zainteresovaných subjektov vrátane sociálnych partnerov. Po druhé prejdem na tému súvisiacu s prísnejším a automatickejším uplatňovaním postupov. Dovoľte mi povedať, že sa zavedie ďalšia sankcia, a to úročený vklad pre členské štáty s postupom v prípade nadmernej nerovnováhy. Ide o chýbajúce prepojenie v postupoch a veľmi logicky sa tým dopĺňa postup podobne ako v prípade rozpočtového dohľadu. Na základe iniciatívy Parlamentu sa zavádza aj dodatočná sankcia pre členské štáty, ktoré falšujú svoje štatistiky. Uplatňovanie mechanizmu hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou sa rozširuje do odporúčania týkajúceho sa prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh. Okrem toho sme v rámci preventívnych opatrení Paktu stability a rastu zabezpečili revíziu rozšírenia hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Posilní sa navyše aj existujúci postup podľa zásady „dodržuj alebo vysvetli“. Pri rozhodovaní o personáli v PSR sa od Rady očakáva, že bude zvyčajne postupovať podľa odporúčaní a návrhov Komisie alebo verejne vysvetlí svoje stanovisko."@sk19
"Gospod predsednik, preden se posvetim vsebini, bi rad izrazil svojo iskreno zahvalo predsedniku Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, poročevalcem, poročevalcem v senci in vsem predstavnikom političnih skupin, ki so dejavno sodelovali v postopku, za vse njihove dragocene prispevke. Enako sem hvaležen Komisiji in samemu komisarju za njuna prizadevanja za pospešitev razprav, ne le med tristranskimi pogovori tu v Parlamentu, ampak tudi v Svetu. Predsedstvo verjame, da kompromis, ki je bil dosežen med tristranskimi pogovori, odraža dober, uravnotežen in vseobsegajoč pristop. Mislimo, da je zelo v interesu vseh strank, da se doseže hiter sporazum. Žal mi je, da se predlog, ki je bil predložen plenarnemu zasedanju, razlikuje od kompromisa, ki smo ga dosegli po vrsti krogov pogajanj, in da ne upošteva končne kompromisne ponudbe Sveta. Obenem pa sem hvaležen za vaš moder pristop, da Parlament še vedno pušča odprto možnost, da bo v kratkem sklenjen sporazum na prvi obravnavi. Skrajni čas je, da Evropa združi sile in da bo Unija pripravljena izpolniti pričakovanja. Vsi trgi in vlagatelji so pozorni in bi radi videli, ali lahko to dosežemo ali ne. Hitro in pravočasno sprejetje svežnja je nujno za vse nas. Šest zakonodajnih besedil o ukrepih na področju gospodarskega upravljanja je bilo tu v madžarskem predsedstvu prednostna naloga številka ena. Poudariti moram, da ni šlo za individualno odločitev predsedstva, da ta dokument določi za glavno prednostno nalogo. Pobudo Komisije so podprli voditelji držav in vlad 27 držav članic. Če želimo zgraditi močnejši evro, je ta sveženj o upravljanju bistveni gradnik v tem postopku. Svetovno gospodarstvo, vključno z Evropo, je doživelo najhujšo krizo od velike depresije in sprejeti smo morali nujne sklepe. Spoznati moramo, da bi imel ta šok dolgotrajne učinke, če ne odpravimo temeljnih vzrokov te krize. Mnogi nauki, ki se jih moramo naučiti, so obravnavani v teh šestih zakonodajnih predlogih, ki jih je lani septembra predložila Komisija. Več poudarka bo namenjenega preprečevanju, da bi se izognili potrebi po škodljivih procikličnih politikah v težkih gospodarskih časih. Do zdaj je bil pakt za stabilnost in rast osredotočen na primanjkljaj, a to ni preprečilo nabiranja velikih dolgov, od zdaj naprej bomo torej več pozornosti posvečali merilom glede dolga. Naučili smo se, da postopki niso bili dovolj strogi in samodejni. Zato tu obravnavamo tudi ta vprašanja, da bi okrepili verodostojnost pakta. Prav tako smo ugotovili, da usklajevanje fiskalnih politik v okviru pakta za stabilnost morda ne zadostuje v Uniji, ki ima enotno valuto, zato smo se dogovorili za uvedbo novega mehanizma za reševanje makroekonomskih neravnovesij, ki jih bomo obravnavali enako kot fiskalna neravnovesja. Da bi zahteve Pogodbe bolje in globlje izrazili v nacionalnih postopkih držav članic, bomo v kratkem sprejeli pravila, ki izboljšujejo kakovost nacionalnih proračunskih okvirov. Verjamem, da so cilji Parlamenta in Sveta enaki, in sicer okrepiti gospodarsko upravljanje EU in območja evra, preprečiti prihodnje krize in zgraditi močnejši okvir ukrepov na področju gospodarskega upravljanja na območju evra in v EU kot celoti. Po intenzivnem krogu tristranskih pogovorov s poročevalci in razprav v Svetu je Svet v ponedeljek spremenil svoj splošni pristop. Rezultat tega procesa je bil Evropskemu parlamentu v pismu sporočen naslednji dan, 21. junija. Strinjam se s stališčem, da se je med tristranskimi pogovori kakovost besedila močno izboljšala in da je sveženj postal močnejši in bolj povezan. Zlasti to velja v smislu povečane preglednosti in odgovornosti ter strožje in samodejne uporabe postopkov. Dovolite mi, da najprej omenim glavne elemente glede povečane preglednosti in odgovornosti. Opisati moramo evropski semester v pravnem besedilu, ki vključuje veliko udeležbo Parlamenta v tem procesu. Dodali smo določbe, ki določajo postopek gospodarskega dialoga med evropskimi institucijami, med katere spadajo Evropski parlament, Svet in posamezne države članice. Evropski parlament bi bil pri vzpostavitvi in delovanju preglednice kazalnikov za opozorilni mehanizem pri preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij udeležen pod enakimi pogoji kot Svet. Glede cikla upravljanja in postopka nadzora v celoti spoštujemo zelo pomembno vlogo ustreznih nacionalnih interesnih skupin, vključno s socialnimi partnerji. Drugič, če gremo k vprašanju, povezanemu s strožjo in samodejno uporabo postopkov, mi dovolite, da omenim naslednje: uvedena bi bila dodatna sankcija, obrestni depozit za države članice v postopku prekomernega neravnovesja. To je bil manjkajoči člen v postopkih in zelo logično dopolnjuje postopek, podobno, kot je zagotovljeno v proračunskem nadzoru. Dodatna kazen za države, ki ponarejajo svoje davčne statistike, je tudi zagotovljena na pobudo Parlamenta. Uporaba glasovanja z obratno kvalificirano večino je razširjena na priporočilo o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij. Poleg tega v preventivnem delu pakta za stabilnost in rast predvidevamo pregled te razširitve glasovanja z obratno kvalificirano večino. Obenem bo okrepljen že obstoječ postopek „upoštevaj ali pojasni“. Pri odločanju o kadrih v paktu za stabilnost in rast se od Sveta praviloma pričakuje, da bo spoštoval priporočila in predloge Komisije ali pa bo javno pojasnil svoje stališče."@sl20
". − Herr talman! Innan jag kommer in på sakfrågan vill jag uttrycka min uppriktiga uppskattning till ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor, föredragandena, skuggföredragandena och alla företrädare för de politiska grupperna som har deltagit aktivt i processen för alla deras värdefulla bidrag. Jag vill också tacka kommissionen och kommissionsledamoten själv, för hans insatser för att underlätta diskussionerna, inte bara under trepartsmötena här i parlamentet utan också i rådet. Ordförandeskapet anser att den kompromiss som nåddes under trepartsmötena återspeglar en bra, balanserad och övergripande strategi. Vi tror att alla parter har ett stort intresse av att nå en snabb överenskommelse. Jag beklagar att det förslag som har lagts fram i parlamentet inte överensstämmer med den kompromiss vi nådde fram till efter en serie förhandlingsrundor och inte tar hänsyn till rådets slutliga kompromisserbjudande. Samtidigt är jag tacksam för er kloka inställning att parlamentet fortfarande lämnar möjligheten öppen att nå en snabb överenskommelse vid första behandlingen. Det är hög tid att Europa gör gemensam sak och unionen är redo att leva upp till förväntningarna. Alla marknader och investerare är vaksamma och vill se om vi kan klara av detta eller inte. Ett snabbt och punktligt antagande av paketet är ett måste för oss alla. De sex lagstiftningstexterna om ekonomisk styrning har varit den främsta prioriteringen för det ungerska ordförandeskapet. Jag måste betona att ordförandeskapet inte var ensamt om att besluta att ge detta ärende högsta prioritet. Kommissionens initiativ har också fått stöd av stats- och regeringscheferna i de 27 medlemsstaterna. Om vi vill skapa en starkare euro är detta paket om ekonomisk styrning en viktig byggsten i den processen. Världsekonomin, inklusive Europa, har upplevt den värsta krisen sedan den stora depressionen, och vi har varit tvungna att dra de nödvändiga slutsatserna av detta. Vi måste inse att chocken kommer att få långvariga effekter om vi inte tar itu med de grundläggande orsakerna till krisen. Många av de lärdomar som kan dras tas upp i de sex lagförslag som lades fram av kommissionen i september förra året. Större vikt kommer att läggas på förebyggande åtgärder för att undvika behovet av skadlig procyklisk politik i ekonomiskt dåliga tider. Hittills har stabilitets- och tillväxtpakten varit fokuserad på underskott, men detta har inte hindrat ackumulering av hög skuldsättning, så från och med nu kommer mer uppmärksamhet att ägnas åt skuldkriterierna. Man drog lärdomen att förfarandena inte var tillräckligt stränga och automatiska. Därför tar vi också itu med dessa frågor här, för att öka paktens trovärdighet. Vi har också insett att en samordning av finanspolitiken genom stabilitets- och tillväxtpakten kanske inte räcker i en union med en gemensam valuta, så vi har enats om att införa en ny mekanism för att motverka makroekonomiska obalanser, som kommer att behandlas på samma sätt som finanspolitiska obalanser. För att på ett bättre och djupare sätt spegla kraven i fördraget när det gäller medlemsstaternas nationella förfaranden är vi på väg att anta regler för att förbättra kvaliteten på de nationella budgetramarna. Jag är övertygad om att både parlamentet och rådet har samma mål, nämligen att stärka den ekonomiska styrningen i EU och euroområdet, förhindra framtida kriser och skapa en starkare ram för den ekonomiska styrningen i euroområdet och hela EU. Efter en intensiv runda av trepartsmöten med föredragandena och diskussioner i rådet ändrade rådet sin allmänna inställning i måndags. Resultatet av denna process meddelades till Europaparlamentet genom en skrivelse nästa dag, den 21 juni. Jag delar uppfattningen att kvaliteten på texten har förbättrats mycket under trepartsmötena, och att paketet har blivit starkare och mer sammanhängande. Detta gäller särskilt i fråga om ökad insyn och ansvarsskyldighet samt en strängare och mer automatisk tillämpning av förfarandena. Låt mig först nämna de viktigaste delarna i fråga om ökad insyn och ansvarsskyldighet. Vi ska beskriva den europeiska terminen i lagtexten, och även parlamentets omfattande deltagande i processen. Vi har lagt till bestämmelser om den ekonomiska dialogen mellan EU-institutioner, t.ex. Europaparlamentet, rådet och de enskilda medlemsstaterna. Europaparlamentet kommer att delta på samma villkor som rådet när det gäller inrättandet och funktionen av resultattavlan med indikatorer för en varningsmekanism för förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. När det gäller förvaltningscykeln och övervakningsförfarandet respekterar vi till fullo den mycket viktiga roll som spelas av relevanta nationella intressenter, t.ex. arbetsmarknadens parter. När det sedan gäller frågan om en strängare och mer automatisk tillämpning av förfarandena vill jag säga att ytterligare en sanktionsform, en räntebärande deposition för de medlemsstater som underkastas förfarandet vid alltför stora obalanser, ska införas enligt förslaget. Detta har varit en felande länk i förfarandena och det fullbordar förfarandet på ett mycket logiskt sätt, liknande det som föreskrivs i budgetövervakningen. Ytterligare böter för medlemsstater som förfalskar sin statistik över de offentliga finanserna kommer också att införas på initiativ av parlamentet. Tillämpningen av en omvänd omröstning med kvalificerad majoritet utökas till att även omfatta rekommendationen om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. I den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten kommer vi att få en översyn av den utökade användningen av omvänd omröstning med kvalificerad majoritet. Samtidigt skulle det redan befintliga ”följ eller förklara-förfarandet” förbättras. Vid beslut om personalen i stabilitets- och tillväxtpakten, förväntas rådet i regel följa kommissionens rekommendationer och förslag eller förklara sin ståndpunkt offentligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"András Kármán,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph