Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-170-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-170-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herr talman! Jag tycker att de händelser som vi har kunnat följa den här veckan, både i rådet och de länder som brottas med mycket allvarliga ekonomiska problem åter visar varför det paket vi nu behandlar är så viktigt. Om vi inte klarar av att gå vidare med dessa frågor kommer problemen att fortsätta snarare än att lösas. Jag tror också det är viktigt att minnas vad som hände 2005 då man borde ha handlat och visat att det är inte okej att bryta mot de gemensamma spärreglerna. Det gjorde man inte, utan istället ändrade man reglerna. Nu är det dags att rätta till detta. Det här paketet är viktigt. Jag vill rikta ett stort tack till mina kolleger. Vi har jobbat hårt tillsammans. Som har sagts flera gånger är vi mycket nära målet, men samtidigt gäller det att klara av omröstningarna idag och i juli. Jag vill även passa på och tacka András Kármán från det ungerska ordförandeskapet som gjort ett jättebra arbete. Det uppskattar vi verkligen. Jag vill som sagt även tacka mina kolleger och särskilt Elisa Ferreira. Vi har gjort ett jättebra arbete med att skapa en makroekonomisk övervakning som är någonting nytt, och som kompletterar det arbete som görs med att hålla den gemensamma valutan flytande. Det är någonting som Europa behöver. Vi går tillbaka till år 2005. Europaparlamentet kräver fortfarande att vi ska nå en lösning när det gäller det som vi kallar . Varför? Jo, därför att vi har konstaterat att om vi inte har ett tillräckligt automatiskt beslutssystem i rådet så fattas inte de beslut som är nödvändiga. Det har vi inte råd med längre. Där har vi fortfarande en fråga som är olöst, men jag hoppas att rådet klarar av att föra en seriös diskussion om vad det här egentligen handlar om. Europeiska rådet möts nu på torsdag och fredag. Det kan inte vara så att man av prestigeorsaker låter bli att fatta beslut om sådant som alla vet är nödvändigt. Det kan heller inte vara så att vissa större medlemsländer tror att de på förhand kan komma överens om saker och att positionen sedan är låst. Rådet ska fatta verkliga beslut och lagstiftningen ska beslutas i samråd med Europaparlamentet. Nu har rådet möjlighet att fatta kloka beslut och jag är säker på att Europaparlamentet kan bidra till att man hittar rätt. När det gäller den makroekonomiska delen vill jag för det första understryka att tack vare det arbete som vi har gjort i parlamentet har vi ett förslag som vi har enats om med rådet och som både är tillräckligt transparent och som innehåller en lösning som är tillräckligt automatisk. Jag tror att denna lösning gör att vi också i framtiden kan känna oss trygga när det gäller eurosamarbetet och möjligheten att rätta till sådana ekonomiska problem i ett enskilt land som annars kan leda till att hela euroområdet sätts på spel. Jag tycker att det är bra att vi i vårt betänkande skapar ett system för att hantera länder som bryter mot sina åtaganden, det vill säga ett krav på att problemen måste rättas till direkt. Första gången man har brutit mot ett löfte blir landet tvunget att betala en så kallad pantsumma, en som vi har kallat det på engelska. Det här är nödvändigt. Vi kan inte ge en sådan signal att man lovar att göra en viss sak men sedan låter bli att göra det, utan påföljd. Tyvärr var det så det ursprungliga förslaget såg ut. Jag är glad att vi kunnat rätta till det. Det här är en principiellt viktig fråga. Samtidigt har vi också tagit tag i problemet med fusk, att andra länder förs bakom ljuset, det vi har kallat för . Det här är också jätteviktigt. Jag tycker att Europaparlamentet har gjort ett gott arbete i denna del. Som flera talare konstaterat är det en mycket viktig omröstning som ska genomföras imorgon. Jag tror att den kommer att gå bra. Jag hoppas att Europeiska rådet i slutet av veckan och veckan därpå kan föra en seriös diskussion om vad vi kan göra för att nå en uppgörelse. Det kommer vi i parlamentet också att göra. Då kan vi få den lagstiftning Europa så väl behöver. Det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha en gemensam valuta."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem přesvědčen, že události, jež jsme tento týden mohli sledovat, ať už v Radě nebo v těch zemích, které zápasí s velmi vážnými hospodářskými problémy, nám znovu ukázaly, proč je soubor předpisů, o němž právě diskutujeme, tak důležitý. Jestliže se v těchto záležitostech neposuneme kupředu, problémy budou spíš přetrvávat, než aby se vyřešily. Jsem rovněž přesvědčen, že bychom neměli zapomínat na to, co se stalo v roce 2005, kdy jsme měli zakročit a dát najevo, že společná ustanovení o rozdělování není správné porušovat. To jsme však neudělali; místo toho jsme pravidla změnili. Teď přišel čas to napravit. Tento balík je důležitý. Rád bych mnohokrát poděkoval svým kolegům poslancům. Společně jsme těžce pracovali. Jak už bylo opakovaně řečeno, máme velmi blízko k dosažení cíle, je však zároveň důležité, abychom byli při dnešním i při červencovém hlasování úspěšní. Chtěl bych také poděkovat panu Kármánovi z maďarského předsednictví, jenž odvedl skvělou práci. Skutečně si vážíme toho, co vykonal. Jak už jsem říkal, chtěl bych poděkovat také svým kolegům poslancům, zejména paní Ferreirové. Odvedli jsme vynikající práci při vytváření postupu pro makroekonomický dohled, což je něco zcela nového, co doplňuje úsilí o udržení společné měny nad vodou. Právě to Evropa potřebuje. Evropský parlament již od roku 2005 požaduje, abychom našli řešení pro to, o čem hovoříme jako o hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Proč je tomu tak? Zjistili jsme totiž, že pokud nebude v Radě fungovat přiměřený automatický systém rozhodování, nezbytná rozhodnutí nebudou přijímána. Už si nemůžeme dovolit, aby k něčemu takovému dál docházelo. V tomto ohledu tedy před sebou máme nevyřešený problém, doufám ale, že se Rada dokáže vážně zabývat tím, o co tady vlastně běží. Zasedání Evropské rady se koná ve čtvrtek a v pátek. Nesmí to dopadnout tak, že z důvodu prestiže nebude přijato žádné rozhodnutí, ačkoli všichni vědí, jak je v této záležitosti potřebné. Zároveň si však některé větší členské státy nesmí myslet, že se na určitých otázkách mohou dohodnout předem, a chtěly by je tedy považovat za „hotovou věc“. Rada musí přijímat skutečná rozhodnutí a o právních předpisech je nutné rozhodovat ve spolupráci s Evropským parlamentem. Nyní má Rada příležitost, aby se rozhodla moudře, a já jsem si jist, že jí Evropský parlament může ve správném rozhodování pomoci. Co se týče makroekonomického hlediska, nejprve bych rád zdůraznil skutečnost, že díky práci, již jsme v Parlamentu odvedli, před sebou nyní máme návrh, na němž jsme se dohodli s Radou a který je dostatečně transparentní a zároveň obsahuje dostatečně automatické řešení. Jsem přesvědčen, že díky tomuto řešení se budeme moci v budoucnu cítit bezpečně, pokud jde o eurozónu a rovněž o možnost nápravy takových hospodářských problémů jednotlivých zemí, jež by jinak mohly vést k jejímu ohrožení. Domnívám se, že je dobře, když ve své zprávě vytvoříme systém pro jednání se zeměmi, jež nedokáží plnit vlastní závazky, jinými slovy požadavek na to, aby se problémy řešily přímo. Jakmile bude slib porušen poprvé, země bude nucena zaplatit takzvaný úročený vklad. To je nezbytné. Nesmí to vypadat tak, že země něco konkrétního slíbí, ale i když svůj slib nesplní, nebude to mít žádné následky. Právě tak bohužel zněl původní návrh. Těší mě, že se nám podařilo to napravit. Jedná se zde o důležitou otázku zásad. Zároveň se musíme vypořádat s problémem podvodů, kdy jsou klamány ostatní země. To má rovněž nesmírný význam. Domnívám se, že Evropský parlament v tomto ohledu odvedl dobrou práci. Jak již zmínilo několik řečníků, zítřejší hlasování bude velice důležité, a já jsem přesvědčen, že dopadne dobře. Doufám, že na konci tohoto týdne a v průběhu týdne příštího proběhne v Evropské radě vážná diskuze o tom, co můžeme udělat pro dosažení dohody. Totéž učiníme i v Parlamentu. Potom snad vzniknou právní předpisy, které Evropa tak potřebuje. To je zcela zásadní, chceme-li si uchovat jednotnou měnu."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror, at de begivenheder, vi har kunnet følge i denne uge, både i Rådet og i de lande, der kæmper med alvorlige økonomiske problemer, endnu en gang viser os, hvorfor den pakke, vi drøfter nu, er så vigtig. Hvis vi ikke formår at gøre fremskridt i disse sager, vil problemerne højst sandsynligt fortsætte snarere end løse sig. Jeg tror også, at det er vigtigt at huske på det, der skete i 2005, da vi burde havde handlet og demonstreret, at det ikke er i orden at omgå fordelingsbestemmelserne. Det gjorde vi ikke dengang, vi ændrede bestemmelserne i stedet. Nu er det på tide at rette op på dette. Denne pakke er vigtigt. Jeg vil gerne rette en stor tak til mine kolleger. Vi arbejdede intenst sammen. Som det er blevet sagt mange gange, er vi meget tæt på at nå målet, men samtidig er det vigtigt, at afstemningen går godt i dag og i juli. Jeg vil ligeledes takke hr. Kármán fra det ungarske formandskab, som har gjort et storartet stykke arbejde. Det sætter vi virkelig stor pris på. Som jeg sagde, vil jeg også takke mine kolleger og især fru Ferreira. Vi har gjort et godt stykke arbejde med at skabe en makroøkonomisk overvågning, som er et nyt tiltag, der supplerer det arbejde, der er gjort for at holde den fælles valuta oven vande. Det er noget, Europa har brug for. Med hensyn til år 2005 kræver Parlamentet stadig, at vi finder en løsning i forbindelse med det, vi kalder afstemning med omvendt kvalificeret flertal. Og hvorfor nu det? Fordi vi mener, at de nødvendige beslutninger ikke bliver taget, hvis vi ikke har et tilstrækkelig automatisk beslutningstagningssystem i Rådet. Vi har ikke råd til at lade dette fortsætte. Her har vi stadig et uløst spørgsmål, men jeg håber, at Rådet vil være i stand til at føre en alvorlig debat om, hvad det her egentlig handler om. Det Europæiske Råd mødes på torsdag og fredag. Der må ikke ske det, at man af prestigemæssige årsager undlader at træffe beslutning om noget, som, alle ved, er nødvendigt. Det må heller ikke være sådan, at visse større medlemslande tror, at de på forhånd kan blive enige om bestemte sager, der således kan betragtes som afgjort. Rådet skal træffe reelle beslutninger, og lovgivningen skal besluttes i samråd med Parlamentet. Rådet har nu mulighed for at træffe fornuftige beslutninger, og jeg er sikker på, at Parlamentet kan medvirke til at træffe de rigtige beslutninger. Med hensyn til den makroøkonomiske del vil jeg først understrege, at takket være det arbejde, vi har udført i Parlamentet, har vi et forslag, som vi har opnået enighed om med Rådet, og som både er tilstrækkelig gennemsigtigt og også indeholder en løsning, der er tilstrækkelig automatisk. Jeg tror, at denne løsning betyder, at vi også vil være i stand til at føle os trygge fremover, når det gælder eurosamarbejdet og muligheden for at rette op på den slags økonomiske problemer i et enkelt land, som ellers kunne resultere i, at hele euroområdet ville komme i fare. Jeg mener, det er godt, at vi i vores betænkning skaber et system til håndtering af lande, der undlader at opfylde deres forpligtelser, med andre ord, et krav om straks at rette op på problemerne. Første gang et løfte bliver brudt, bliver landet tvunget til at betale en rentebærende deponering, som vi har kaldt det. Det her er nødvendigt. Vi kan ikke sende et signal om, at det ikke får nogen konsekvenser, hvis et land undlader at gøre noget bestemt, som det har lovet at gøre. Desværre var det sådan, det oprindelige forslag så ud. Det glæder mig, at det lykkedes os at rette op på det. Det er et principielt vigtigt spørgsmål. Samtidig har vi også grebet ind over for problemet med svig, hvor andre lande bliver ført bag lyset. Dette er også ekstremt vigtigt. Jeg synes, at Parlamentet her har gjort et godt stykke arbejde. Som flere talere har konstateret, er det en meget vigtig afstemning, der skal gennemføres i morgen, og jeg tror, at den vil gå godt. Jeg håber, at Det Europæiske Råd kan afholde en seriøs drøftelse i slutningen af denne uge eller i løbet af den kommende uge om, hvad vi kan gøre for at nå til en afgørelse. Vi vil gøre det samme i Parlamentet. Så får vi den lovgivning, Europa har så hårdt brug for. Det er af afgørende betydning, hvis vi fortsat skal kunne have en fælles valuta."@da2
"Herr Präsident! Ich glaube, dass die Ereignisse, die wir in dieser Woche sowohl im Rat als auch in den Ländern, die mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, beobachtet haben, uns wieder einmal zeigen, warum das Paket, über das wir nun beraten, so wichtig ist. Wenn es uns nicht gelingt, bei diesen Angelegenheiten voranzukommen, werden diese Probleme wahrscheinlich weiterhin bestehen und nicht gelöst werden. Ich bin außerdem der Auffassung, dass es wichtig ist, zu bedenken, was 2005 geschehen ist, als wir hätten tätig werden sollen und bewiesen haben, dass es nicht richtig ist, gegen die gemeinsamen Zuteilungsklauseln zu verstoßen. Das haben wir nicht getan; stattdessen haben wir die Regeln geändert. Nun ist es an der Zeit, dies zu korrigieren. Dieses Paket ist wichtig. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen einen großen Dank aussprechen. Wir haben hart zusammengearbeitet. Wie schon mehrfach erklärt worden ist, stehen wir kurz davor, das Ziel zu erreichen, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir bei der Abstimmung heute und im Juli erfolgreich sind. Ich möchte auch Herrn Kármán vom ungarischen Ratsvorsitz danken, der hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir wissen wirklich zu schätzen, was er getan hat. Wie bereits gesagt möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere Frau Ferreira danken. Wir haben bei der Schaffung eines makroökonomischen Kontrollverfahrens, das neu ist und die Arbeit ergänzt, die geleistet worden ist, um die gemeinsame Währung über Wasser zu halten, hervorragende Arbeit geleistet. Europa braucht das. Ich komme auf das Jahr 2005 zurück. Das Europäische Parlament fordert immer noch, dass wir eine Lösung im Hinblick auf die sogenannte umgekehrte qualifizierte Mehrheit finden. Wieso? Weil wir erkannt haben, dass wir im Rat kein angemessenes automatisches Entscheidungsfindungssystem haben, die notwendigen Entscheidungen werden nicht getroffen. Das können wir uns nicht länger leisten. Somit haben wir immer noch ein ungelöstes Problem, aber ich hoffe, dass es dem Rat gelingen wird, eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, worum es hierbei tatsächlich geht. Der Europäische Rat wird am Donnerstag und Freitag tagen. Es darf nicht so sein, dass Entscheidungen zu einem Thema, bei dem alle wissen, dass es notwendig ist, aus Prestigegründen nicht gefällt werden. Es darf auch nicht so sein, dass bestimmte größere Mitgliedstaaten meinen, sie könnten bestimmte Angelegenheiten im Voraus vereinbaren und somit vollendete Tatsachen schaffen. Der Rat muss wirkliche Entscheidungen treffen, und über die Gesetzgebung muss in Konsultationen mit dem Europäischen Parlament entschieden werden. Der Rat hat nun die Möglichkeit, weise Entscheidungen zu fällen, und ich bin mir sicher, dass das Europäische Parlament ihm dabei helfen kann, die richtigen zu fällen. Im Hinblick auf das makroökonomische Element möchte ich zunächst betonen, dass wir dank der Arbeit, die wir im Parlament geleistet haben, über einen Vorschlag verfügen, auf den wir uns mit dem Rat geeinigt haben und der in ausreichendem Maße transparent ist und auch eine Lösung enthält, die in ausreichendem Maße automatisch ist. Ich bin der Auffassung, dass die Lösung zur Folge hat, dass wir uns in Zukunft im Hinblick auf den Euroraum und die Möglichkeit sicher fühlen können, die Probleme in den einzelnen Ländern zu lösen, die ansonsten zur Gefährdung des gesamten Euroraums führen könnten. Ich finde es gut, dass wir in unserem Bericht ein System festlegen, um uns mit Ländern auseinanderzusetzen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, das heißt ein Erfordernis, dass diese Probleme direkt gelöst werden. Wenn ein Versprechen zum ersten Mal gebrochen wird, wird das Land gezwungen, sogenannte verzinsliche Einlagen zu zahlen. Das ist erforderlich. Wir dürfen nicht das Signal senden, dass es keine Folgen haben wird, wenn ein Land ein Versprechen abgibt und sich dann nicht daran hält. Leider enthielt dies der ursprüngliche Vorschlag. Es freut mich, dass wir dies korrigieren konnten. Das ist ein wichtiges Thema von grundsätzlicher Bedeutung. Gleichzeitig müssen wir auch das Betrugsproblem in den Griff bekommen, bei dem andere Länder getäuscht werden. Das ist auch von großer Bedeutung. Ich denke, dass das Europäische Parlament in dieser Hinsicht gute Arbeit geleistet hat. Wie mehrere Redner erklärt haben, ist die morgige Abstimmung sehr wichtig, wobei ich der Überzeugung bin, dass sie gut ausgehen wird. Ich hoffe, dass es dem Europäischen Rat Ende dieser Woche und in der kommenden Woche gelingen wird, eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, was wir tun können, um eine Vereinbarung zu erzielen. Das werden wir auch im Parlament tun. Dann erhalten wir die Gesetzgebung, die Europa so dringend braucht. Das ist entscheidend, wenn wir weiterhin über eine gemeinsame Währung verfügen wollen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα γεγονότα τα οποία μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την εβδομάδα, και στο Συμβούλιο και στις χώρες εκείνες, οι οποίες παλεύουν με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μας δείχνουν για μία ακόμα φορά τον λόγο για τον οποίο είναι τόσο σημαντική η υπό συζήτηση δέσμη προτάσεων. Εάν δεν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα είναι πιθανότερο να συνεχιστούν παρά να επιλυθούν. Πιστεύω, επίσης, ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε τι συνέβη το 2005, όταν οφείλαμε να αναλάβουμε δράση και να δείξουμε ότι δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται οι κοινές ρήτρες χρησιμοποίησης. Δεν το πράξαμε αυτό· αντίθετα, αλλάξαμε τους κανόνες. Τώρα είναι καιρός να το διορθώσουμε αυτό. Η συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων είναι σημαντική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου βουλευτές. Εργαστήκαμε σκληρά από κοινού. Όπως ειπώθηκε πολλές φορές, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό να σημειωθεί επιτυχία την ημέρα της ψηφοφορίας και τον Ιούλιο. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Kármán από την ουγγρική Προεδρία, ο οποίος επιτέλεσε εξαιρετικό έργο. Πραγματικά εκτιμούμε όσα έκανε. Όπως είπα, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου βουλευτές και ιδιαιτέρως την κ. Ferreira. Κάναμε εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τη δημιουργία μιας διαδικασίας μακροοικονομικής εποπτείας, η οποία είναι κάτι καινούριο και η οποία συμπληρώνει το έργο που έχει επιτελεστεί προκειμένου να εξακολουθήσει να επιπλέει το κοινό νόμισμα. Αυτό είναι κάτι, το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη. Ήδη από το 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ζητεί την εξεύρεση λύσης σε σχέση με αυτό στο οποίο αναφερόμαστε ως ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει επειδή διαπιστώσαμε ότι εάν δεν υπάρχει ένα κατάλληλο αυτόματο σύστημα λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, οι απαραίτητες αποφάσεις δεν λαμβάνονται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να συμβαίνει ακόμα αυτό. Εν προκειμένω, εξακολουθεί να υπάρχει ένα άλυτο ζήτημα, αλλά ελπίζω πως το Συμβούλιο θα καταφέρει να διεξαγάγει σοβαρή συζήτηση σχετικά με αυτό για το οποίο πρόκειται ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δεν πρέπει, για λόγους γοήτρου, να μην ληφθεί απόφαση για κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο. Ούτε πρέπει ορισμένα μεγαλύτερα κράτη μέλη να σκεφτούν ότι μπορούν να συμφωνήσουν εκ των προτέρων σε ορισμένα θέματα, καθιστώντας την «τελειωμένη υπόθεση». Το Συμβούλιο πρέπει να λάβει γνήσιες αποφάσεις και η νομοθεσία πρέπει να αποφασιστεί σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να λάβει συνετές αποφάσεις και έχω τη βεβαιότητα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να το βοηθήσει να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Σε σχέση με το μακροοικονομικό στοιχείο, θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι, χάρη στο έργο που επιτελέσαμε στο Κοινοβούλιο, υπάρχει μια πρόταση για την οποία έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο και η οποία είναι αρκούντως διαφανής και περιλαμβάνει, επίσης, μια λύση, η οποία είναι αρκούντως αυτόματη. Πιστεύω ότι η εν λόγω λύση σημαίνει ότι θα μπορούμε, επίσης, να νιώθουμε ασφαλείς στο μέλλον όσον αφορά την ευρωζώνη και τη δυνατότητα να αποκατασταθούν τα είδη οικονομικών προβλημάτων μιας μεμονωμένης χώρας, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η ευρωζώνη. Πιστεύω ότι είναι καλό που, στην έκθεσή μας, θεσπίζουμε ένα σύστημα για την αντιμετώπιση χωρών, οι οποίες αδυνατούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, με άλλα λόγια μια απαίτηση για άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων. Την πρώτη φορά που δεν τηρείται μια υπόσχεση, η χώρα θα υποχρεώνεται να καταβάλει έντοκη κατάθεση ποσού, όπως την ονομάσαμε. Αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες εάν μια χώρα δώσει υπόσχεση να κάνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά κατόπιν δεν καταφέρει να το κάνει. Δυστυχώς, αυτή ήταν η αρχική πρόταση. Νιώθω ικανοποίηση που καταφέραμε να το διορθώσουμε αυτό. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα αρχής. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίσαμε επίσης το πρόβλημα της απάτης, όπου παραπλανήθηκαν άλλες χώρες. Αυτό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά εν προκειμένω. Όπως είπαν αρκετοί ομιλητές, η αυριανή ψηφοφορία είναι πολύ σημαντική και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ελπίζω πως, στο τέλος αυτής της εβδομάδας και στη διάρκεια της επόμενης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτευχθεί συμφωνία. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θα κάνουμε επίσης στο Κοινοβούλιο. Τότε μπορούμε να έχουμε τη νομοθεσία, την οποία τόσο πολύ χρειάζεται η Ευρώπη. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να μπορούμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε κοινό νόμισμα."@el10
"Mr President, I believe that the events that we have been able to follow this week, both in the Council and in those countries that are wrestling with very serious economic problems, once again show us why the package we are now debating is so important. If we do not manage to make headway on these matters, the problems are more likely to continue rather than be resolved. I also believe that it is important to remember what happened in 2005 when we ought to have taken action and demonstrated that it is not all right to contravene the common allocation clauses. We did not do that; instead we changed the rules. Now it is time to rectify this. This package is important. I would like to say a big thank you to my fellow Members. We worked hard together. As has been said many times, we are very close to achieving the goal, but at the same time it is important that we are successful in the voting today and in July. I would also like to thank Mr Kármán from the Hungarian Presidency, who has done a splendid job. We really appreciate what he has done. As I said, I would also like to thank my fellow Members, and Mrs Ferreira in particular. We have done an excellent job in creating a macroeconomic surveillance procedure, which is something new and which complements the work that is done to keep the common currency afloat. That is something that Europe needs. Going back to 2005, the European Parliament is still demanding that we find a solution with regard to what we refer to as reversed qualified majority voting. Why is that? It is because we have found that if we do not have an adequate automatic decision-making system in the Council, the necessary decisions do not get taken. We cannot afford for this to happen any longer. In this regard, we still have an unresolved issue, but I hope that the Council will manage to hold a serious discussion on what this is actually about. The European Council is meeting on Thursday and Friday. It must not be the case that, for reasons of prestige, no decision is taken on something that everyone knows is necessary. Nor must it be the case that certain larger Member States think that they can agree in advance on certain matters, so making it a ‘done deal’. The Council must take genuine decisions and the legislation must be decided on in consultation with the European Parliament. The Council now has the opportunity to take wise decisions, and I am sure that the European Parliament can help it to take the right ones. With regard to the macroeconomic element, I would firstly like to emphasise that, thanks to the work that we have done in Parliament, we have a proposal that we have agreed on with the Council and one that is sufficiently transparent and also contains a solution that is sufficiently automatic. I believe that this solution means that we will also be able to feel secure in future with regard to the euro area and to the possibility of remedying the sorts of economic problems in an individual country that could otherwise result in the whole of the euro area being put at risk. I think it is good that, in our report, we establish a system for dealing with countries that fail to fulfil their commitments, in other words a requirement for the problems to be remedied directly. The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it. This is necessary. We cannot send out a signal to the effect that if a country promises to do something in particular, but then fails to do it there will be no consequences. Unfortunately, that is what the original proposal was like. I am pleased that we were able to rectify that. This is an important matter of principle. At the same time, we have also got to grips with the problem of fraud, where other countries are deceived. This is also extremely important. I think that the European Parliament has done a good job in this regard. As several speakers have said, tomorrow’s vote is a very important one, and I believe that it will go well. I hope that, at the end of this week and through the following week, the European Council will be able to have a serious discussion about what we can do to reach an agreement. That is something that we will also do in Parliament. Then we can have the legislation that Europe so badly needs. That is crucial if we are going to be able to continue to have a common currency."@en4
"Señor Presidente, creo que los sucesos que hemos podido observar esta semana, tanto en el Consejo como en aquellos países que están lidiando con problemas económicos muy serios, una vez más nos demuestran por qué es tan importante el paquete sobre el que estamos en este momento debatiendo. Si no conseguimos avanzar en estas cuestiones, es más que probable que los problemas sigan existiendo y que no se resuelvan. Asimismo, creo que es importante recordar lo que ocurrió en 2005 cuando deberíamos haber tomado medidas y demostrado que no está bien contravenir las cláusulas de asignación comunes. En lugar de hacerlo, modificamos las normas. Ahora es el momento de rectificar esa decisión. Este paquete es importante. Quisiera dar muchísimas gracias a mis colegas. Hemos trabajado juntos arduamente. Como ya se ha dicho muchas veces, estamos muy cerca de lograr el objetivo, pero al mismo tiempo es importante que tengamos éxito en la votación de mañana y de julio. Asimismo, quiero dar las gracias al señor Kármán de la Presidencia húngara, que ha realizado un espléndido trabajo. Apreciamos realmente lo que ha hecho. Como he dicho, quiero también dar las gracias a mis colegas, y en particular a la señora Ferreira. Hemos hecho un excelente trabajo al crear un procedimiento de supervisión macroeconómica, que es algo nuevo y que complementa la labor que se hace para mantener la moneda común a flote. Eso es algo necesario para Europa. Volviendo al año 2005, el Parlamento Europeo todavía exige que encontremos una solución con respecto a lo que denominamos votación por mayoría cualificada inversa. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que si no tenemos un sistema automático adecuado de toma de decisiones en el Consejo, no se adoptan las decisiones necesarias. No podemos permitirnos el lujo de que esto vuelva a ocurrir. A este respecto, todavía tenemos una cuestión sin resolver, pero espero que el Consejo consiga mantener un debate serio sobre cuál es el problema realmente. El Consejo Europeo se reúne el jueves y el viernes. No debe ocurrir que, por razones de prestigio, no se adopte ninguna decisión sobre algo que todos sabemos que es necesario. Ni debe ocurrir que ciertos Estados miembros más grandes crean que pueden llegar a un acuerdo con antelación sobre ciertos temas, convirtiéndolo así en un «trato hecho». El Consejo debe adoptar verdaderas decisiones y la legislación debe decidirse previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo tiene ahora la oportunidad de tomar decisiones sensatas, y estoy seguro de que el Parlamento Europeo puede ayudarle a adoptar las correctas. Con respecto al elemento macroeconómico, en primer lugar, quiero resaltar que, gracias a la labor que hemos hecho en el Parlamento, tenemos una propuesta que hemos acordado con el Consejo, que es suficientemente transparente y que, además, incluye una solución que proporciona suficiente automatismo. Creo que esta solución significa que podremos también sentirnos seguros en el futuro con respecto a la zona del euro y a la posibilidad de remediar los tipos de problemas económicos de un país concreto que podrían, de lo contrario, tener como resultado la puesta en peligro de toda la zona del euro. Creo que es bueno que, en nuestro informe, establezcamos un sistema para ocuparnos de los países que no cumplan sus compromisos, es decir, un requisito para que los problemas se remedien directamente. La primera vez que se incumpla una promesa, se obligará al país a pagar, lo que hemos denominado, un depósito con devengo de intereses. Esto es necesario. No podemos enviar el mensaje de que no habrá consecuencias si un país promete hacer algo en particular, pero no lo hace. Por desgracia, así era la propuesta original. Me alegro de que fuéramos capaces de rectificarla. Es una importante cuestión de principios. Al mismo tiempo, hemos solucionado el problema del fraude, en caso de que se engañe a otros países. Esto es también extremadamente importante. Creo que el Parlamento Europeo ha hecho un buen trabajo a este respecto. Como han dicho varios oradores, la votación de mañana es muy importante, y creo que va a ir bien. Espero que, a finales de esta semana y durante la siguiente, el Consejo Europeo pueda analizar en serio qué podemos hacer para llegar a un acuerdo. Nosotros también lo haremos en el Parlamento. Podremos entonces tener la legislación que Europa necesita tan urgentemente. Esa legislación es esencial si vamos a ser capaces de seguir teniendo una moneda común."@es21
"Lugupeetud juhataja! Usun, et sündmused, mida meil oli võimalik jälgida sel nädalal nii nõukogus kui ka neis riikides, mis maadlevad väga suurte majandusprobleemidega, näitavad meile taas, miks meie arutatav pakett on nii oluline. Kui meil ei õnnestu edasi liikuda neis küsimustes, siis probleemid tõenäoliselt jätkuvad, mitte ei saa lahendatud. Usun ka, et on oluline meeles pidada, mis juhtus 2005. aastal, kui oleksime pidanud rakendama meetmeid. See tõestas, et ei ole õige astuda üle ühistest jaotamisklauslitest. Me ei teinud seda; selle asemel muutsime eeskirju. Nüüd on aeg seda muuta. See on oluline pakett. Soovin oma kaasparlamendiliikmeid südamest tänada! Oleme koos palju vaeva näinud. Nagu on mitu korda mainitud, oleme üsna lähedal selle eesmärgi saavutamisele, kuid samal ajal on oluline, et oleksime edukad nii tänasel hääletusel kui ka juulis. Ma sooviksin tänada ka kolleeg Kármáni eesistujariigist Ungari, kes on teinud suurepärast tööd. Me tõepoolest hindame seda, mida ta on teinud. Tahaksin ühtlasi tänada oma kaasparlamendiliikmeid ja eriti Elisa Ferrerirat! Oleme teinud suurepärast tööd makromajanduse järelevalve korra loomisel – see on midagi uut, mis täiendab tehtud tööd ühisraha vee peal hoidmiseks. Just seda Euroopa vajab. Minnes tagasi 2005. aastasse, siis Euroopa Parlament nõuab endiselt seda, et leiaksime lahenduse sellele, mida me nimetame vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel otsustamiseks. Miks nii? Põhjus on see, et me leidsime, et kui meil ei ole nõukogus piisavat automaatset otsuste tegemise süsteemi, siis vajalikke otsuseid ei tehta. Me ei saa lubada enam, et nii läheb. Siinkohal on meil endiselt lahendamata küsimus, kuid ma loodan, et nõukogul õnnestub pidada tõsist arutelu selle kohta, mida see tegelikult endast kujutab. Euroopa Ülemkogu kohtub neljapäeval ja reedel. Ei tohi juhtuda, et prestiiži tõttu jäetakse otsus tegemata millegi sellise kohta, mille vajalikkust kõik teavad. Samuti ei tohi lasta juhtuda, et mõned suured liikmesriigid arvaksid, et nad saavad eelnevalt kokku leppida teatud küsimustes, muutes need nn kindlaks tehinguks. Nõukogu peab tegema tegelikke otsuseid ja õigusaktide kohta tuleb otsuseid teha Euroopa Parlamendiga konsulteerides. Nõukogul on nüüd võimalus teha tarku otsuseid ja ma olen kindel, et Euroopa Parlament saab aidata tal teha õigeid otsuseid. Makromajanduslikust vaatepunktist sooviksin kõigepealt rõhutada, et tänu meie tehtud tööle parlamendis, on meil nõukoguga kokku lepitud ettepanek, mis on piisavalt läbipaistev ja mis sisaldab ka lahendust, mis on piisavalt automaatne. Ma usun, et see lahendus tähendab, et saame end ka tulevikus tunda turvalisena euroalal ja võimalusega parandada sedalaadi majandusprobleeme individuaalsetes riikides, mis vastasel korral seaksid kogu euroala ohtu. Minu arvates on hea, et oma aruandes kehtestame süsteemi enda kohustusi mittetäitvate riikide käsitlemiseks, teisisõnu kehtestame nõude, et probleemid lahendataks otse. Selle lubaduse esmakordsel murdmisel on riik sunnitud tasuma intressi kandvat tagatist, nagu me seda nimetame. See on vajalik. Me ei saa saata sõnumit selle kohta, et kui riik lubab midagi konkreetset teha, kuid jätab selle tegemata, siis sellel ei ole tagajärgi. Kahjuks selline oli just esialgne ettepanek. Mul on hea meel, et me saime seda parandada. See on oluline põhimõtteline küsimus. Samal ajal peame rinda pistma probleemiga, et teisi riike petetakse. See on samuti ääretult tähtis! Minu arvates on Euroopa Parlament teinud sellega head tööd. Nagu paljud sõnavõtjad on öelnud, on homne hääletus väga tähtis ja ma usun, et see läheb hästi. Loodan, et selle nädala lõpuks ja järgmise nädala jooksul saab Euroopa Ülemkogu pidada tõsist arutelu selle üle, mida saame teha kokkuleppele jõudmiseks. Ka selle nimel peame veel parlamendis tööd tegema. Siis saame kehtestada õigusaktid, mida Euroopa hädasti vajab. See on oluline, kui tahame ühisraha allesjäämist ."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni tapahtumat, joita olemme voineet seurata tällä viikolla sekä neuvostossa että erittäin vakavien talousvaikeuksien kanssa painivissa maissa, osoittavat meille jälleen kerran, miksi nyt käsiteltävänä oleva paketti on niin tärkeä. Jos emme onnistu saavuttamaan edistystä näissä asioissa, ongelmat todennäköisemmin jatkuvat kuin ratkeavat. Mielestäni on myös tärkeää muistaa, mitä tapahtui vuonna 2005, kun meidän olisi pitänyt ryhtyä toimiin ja osoittaa, että yhteisiä jakoperusteita ei saisi rikkoa. Emme tehneet sitä; sen sijaan muutimme sääntöjä. Nyt on aika korjata asia. Tämä paketti on tärkeä. Haluan esittää suurkiitokset kollegoilleni. Teimme yhdessä ankarasti työtä. Kuten moneen kertaan on jo todettu, olemme hyvin lähellä tavoitteen saavuttamista, mutta samalla on tärkeää, että onnistumme äänestyksessä tänään ja heinäkuussa. Haluan myös kiittää puheenjohtajavaltio Unkaria edustavaa András Kármánia, joka on tehnyt loistavaa työtä. Me todella arvostamme sitä, mitä hän on tehnyt. Kuten sanoin, haluan myös kiittää kollegojani ja erityisesti jäsen Ferreiraa. Olemme tehneet erinomaista työtä luodessamme makrotalouden valvontamenettelyn. Se on jotain uutta ja täydentää työtä, jota on tehty yhteisen valuutan pelastamiseksi. Sitä EU tarvitsee. Palaan takaisin vuoteen 2005 ja totean, että Euroopan parlamentti vaatii yhä, että löydämme ratkaisun viittaamaamme käänteiseen määräenemmistöäänestykseen. Miksi näin on? Se johtuu siitä, että olemme todenneet, että jos neuvostossa ei ole asianmukaista automaattista päätöksentekojärjestelmää, tarvittavia päätöksiä ei tehdä. Meidän ei ole varaa antaa tämän jatkua. Tässä suhteessa meillä on yhä ratkaisematon kysymys. Toivon kuitenkin, että neuvosto onnistuu käymään vakavan keskustelun siitä, mistä tässä itse asiassa on kyse. Eurooppa-neuvosto kokoontuu torstaina ja perjantaina. Ei saa käydä niin, että arvovaltaan liittyvistä syistä ei tehdä päätöstä asiasta, jota kaikki pitävät välttämättömänä. Ei saa myöskään käydä niin, että tietyt suuremmat jäsenvaltiot voivat mielestään sopia etukäteen tietyistä asioista, jolloin niistä tulee läpihuutojuttu. Neuvoston on tehtävä aitoja päätöksiä, ja lainsäädännöstä on päätettävä kuulemalla Euroopan parlamenttia. Neuvostolla on nyt tilaisuus tehdä viisaita päätöksiä. Olen varma, että Euroopan parlamentti voi auttaa sitä tekemään oikeat päätökset. Makrotalouteen liittyvän tekijän osalta haluan ensin korostaa, että Euroopan parlamentissa tekemämme työn ansiosta meillä on ehdotus, josta olemme sopineet neuvoston kanssa ja joka on riittävän avoin ja sisältää tarpeeksi automaattisen ratkaisun. Mielestäni tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että voimme myös tuntea olomme tulevaisuudessa turvalliseksi euroalueen ja sen suhteen, että on mahdollista korjata sellaiset yksittäisen maan taloudelliset ongelmat, jotka muuten saattaisivat johtaa koko euroalueen vaarantumiseen. Mielestäni on hyvä, että me luomme mietinnössämme järjestelmän sellaisten maiden käsittelemiseksi, jotka epäonnistuvat sitoumustensa täyttämisessä. Siinä toisin sanoen vaaditaan ongelmien korjaamista suoraan. Kun lupaus rikotaan ensimmäisen kerran, maan on maksettava nk. korollinen talletus. Se on välttämätöntä. Me emme voi lähettää sellaista viestiä, että jos maa lupaa tehdä jotain erityistä, mutta epäonnistuu, se selviää ilman seuraamuksia. Valitettavasti alkuperäinen ehdotus oli tuollainen. Olen mielissäni siitä, että kykenimme korjaamaan asian. Tämä on tärkeä periaatekysymys. Samalla olemme myös käyneet käsiksi petoksia koskevaan ongelmaan, kun muita maita petetään. Se on myös äärimmäisen tärkeää. Mielestäni Euroopan parlamentti on tehnyt hyvää työtä tässä suhteessa. Kuten useat puhujat ovat todenneet, huominen äänestys on hyvin tärkeä. Uskon, että siinä käy hyvin. Toivon, että tämän viikon lopulla ja seuraavalla viikolla Eurooppa-neuvosto voi keskustella vakavasti siitä, mitä me voimme tehdä sopimukseen pääsemiseksi. Teemme niin myös parlamentissa. Sitten voimme antaa säädökset, joita EU niin kipeästi kaipaa. Se on välttämätöntä, mikäli haluamme, että meillä on jatkossakin yhteinen valuutta."@fi7
"Monsieur le Président, je crois que les événements auxquels nous avons pu assister cette semaine, tant au Conseil que dans les pays qui sont aux prises avec de très graves problèmes économiques, nous montrent une fois de plus pourquoi le paquet dont nous discutons maintenant est si important. Si nous ne réussissons pas à avancer sur ces questions, les problèmes sont plus susceptibles de persister que d’être résolus. Je crois aussi qu’il est important de se rappeler ce qui s’est passé en 2005, lorsque nous aurions dû prendre des mesures et démontrer qu’il n’était pas possible d’enfreindre les clauses communes d’allocation. Nous ne l’avons pas fait; nous avons au contraire changé les règles. Il est temps, à présent, de rectifier cela. Ce paquet est important. Je voudrais exprimer mes plus vifs remerciements à mes collègues députés. C’est avec beaucoup d’acharnement que nous avons collaboré. Comme il a déjà été affirmé de nombreuses fois, nous sommes très proches de l’objectif, mais en même temps il importe d’obtenir un succès lors du vote d’aujourd’hui, ainsi qu’en juillet. Je tiens aussi à remercier M. Kármán, de la Présidence hongroise, qui a accompli un travail admirable. Nous apprécions vraiment ce qu’il a fait. Comme je l’ai dit, je voudrais également remercier mes collègues députés, et notamment Mme Ferreira. Nous avons effectué un excellent travail en vue de créer une procédure de surveillance macroéconomique, qui est un élément nouveau qui vient compléter le travail effectué pour maintenir à flot la monnaie unique. Voilà ce dont l’Europe a besoin. Depuis 2005, le Parlement européen exige que nous trouvions une solution en ce qui concerne le vote dit «à la majorité qualifiée inversée». Pourquoi? Parce que nous avons estimé que si nous ne disposons pas d’un système adéquat de prise de décisions automatique au sein du Conseil, les décisions nécessaires ne seront pas prises. Nous ne pouvons pas permettre que cette situation perdure. À cet égard, nous sommes encore confrontés à une question non résolue, mais j’ai bon espoir que le Conseil réussira à mener une discussion sérieuse sur ce dont il est vraiment question. Le Conseil européen se réunit jeudi et vendredi. Il ne faut pas que, pour des raisons de prestige, aucune décision ne soit prise sur un point qui apparaît nécessaire aux yeux de tous. Il ne faut pas non plus que certains grands États membres pensent qu’ils peuvent se mettre d’accord à l’avance sur certaines questions, et en faire un «fait accompli». Le Conseil doit prendre de vraies décisions, les décisions concernant la législation devant être prises en consultation avec le Parlement européen. Le Conseil a maintenant l’occasion de prendre des décisions sages, et je suis convaincu que le Parlement européen pourra l’aider à prendre les bonnes décisions. Pour ce qui est de l’élément macroéconomique, je tiens avant tout à souligner que, grâce au travail que nous avons accompli au Parlement, nous tenons une proposition dont nous sommes convenus avec le Conseil, qui est suffisamment transparente et qui contient par ailleurs une solution impliquant un caractère suffisamment automatique. Je crois que cette solution signifiera que nous pourrons aussi nous sentir en sécurité à l’avenir en ce qui concerne la zone euro et la possibilité de remédier aux types de problèmes économiques concernant un pays donné et qui, autrement, pourraient entraîner un danger pour l’ensemble de la zone euro. Je pense qu’il est bon que, dans notre rapport, nous établissions un système qui définisse notre comportement face aux pays qui ne satisfont pas à leurs obligations, autrement dit l’exigence que les problèmes soient résolus directement. La première fois qu’une promesse ne sera pas tenue, le pays sera obligé de payer un dépôt portant intérêt, comme nous l’avons nommé. Ce point est indispensable. Nous ne pouvons pas envoyer un signal laissant entendre que si un pays promet de faire quelque chose, mais ne le fait pas, il n’y aura aucune conséquence. Malheureusement, c’est ce que la proposition originale semblait vouloir dire. Je suis heureux que nous ayons été capables de la rectifier. C’est une importante question de principe. En même temps, nous sommes également aux prises avec le problème de la fraude, lorsque d’autres pays se voient floués. Cela aussi est extrêmement important. Je pense que le Parlement européen a accompli un bon travail à cet égard. Comme l’ont relevé plusieurs orateurs, le vote de demain est capital, et je crois qu’il se passera bien. J’espère qu’à la fin de cette semaine, et tout au long de la semaine suivante, le Conseil européen pourra mener une discussion sérieuse sur ce que nous pouvons faire pour parvenir à un accord. Nous procéderons également ainsi au Parlement. Alors, nous pourrons disposer de la législation dont l’Europe a si cruellement besoin. Il est capital, si nous voulons continuer d’avoir une monnaie commune."@fr8
"Elnök úr! Úgy hiszem, hogy az események, amelyeket ezen a héten nyomon követhettünk mind a Tanácsban, mind azokban az országokban, amelyek nagyon súlyos gazdasági problémákkal küzdenek, ismét bizonyítják számunkra, hogy miért fontos annyira a most megvitatott csomag. Ha nem sikerül előrehaladást elérnünk ezekben az ügyekben, nagyobb a valószínűsége annak, hogy a problémák folytatódnak, minthogy megoldódnak. Az is meggyőződésem, hogy fontos emlékezni arra, hogy mi történt 2005-ben, amikor fel kellett volna lépnünk, és meg kellett volna mutatnunk, hogy nincs rendben, ha megsértik a közös elosztási szabályokat. Ezt nem tettük, hanem inkább a szabályokat változtattuk meg. Most ideje ezt helyretenni. Ez egy fontos csomag. Szeretnék nagy köszönetet mondani képviselőtársaimnak. Kemény munkát végeztünk együtt. Mint már sokszor elhangzott, nagyon közel vagyunk a cél eléréséhez, ugyanakkor fontos, hogy sikeresek legyünk a mai és a júliusi szavazáson. Szeretnék köszönetet mondani Kármán úrnak is a magyar elnökségtől, aki ragyogó munkát végzett. Valóban nagyra értékeljük, amit tett. Mint mondtam, szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak is, különösen Ferreira asszonynak. Kiváló munkát végeztünk a makrogazdasági felügyeleti eljárás megteremtése során, ami újdonság, és kiegészíti a közös valuta fenntartása érdekében végzett munkát. Ez olyasvalami, amire Európának szüksége van. 2005-re visszatérve, az Európai Parlament még mindig követeli, hogy találjunk megoldást a fordított minősített többségi szavazásként említett problémára. Mi ennek az oka? Az, hogy megállapítottuk, hogy ha nem áll rendelkezésre megfelelő automatikus döntéshozatali rendszer a Tanácsban, a szükséges döntések nem születnek meg. Ezt többé nem engedhetjük meg magunknak. E tekintetben még mindig van egy rendezetlen kérdés, de remélem, hogy a Tanács képes lesz komoly vitát tartani arról, amiről is valójában szó van. Az Európai Tanács csütörtökön és pénteken ül össze. Nem szabad annak bekövetkeznie, hogy presztízsből nem születik döntés olyasvalamiről, amiről mindenki tudja, hogy szükséges. Annak sem szabad bekövetkeznie, hogy bizonyos nagyobb tagállamok azt gondolják, hogy előre meg tudnak állapodni bizonyos kérdésekről, elintézett megállapodássá téve a döntést. A Tanácsnak valódi döntéseket kell hoznia, és a jogszabályokról az Európai Parlamenttel konzultálva kell döntést hozni. A Tanácsnak most alkalma van arra, hogy bölcs döntéseket hozzon, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament segítheti a helyes döntések meghozatalában. Ami a makrogazdasági elemet illeti, először is szeretném hangsúlyozni, hogy a Parlamentben elvégzett munkának köszönhetően van egy javaslatunk, amelyről megállapodtunk a Tanáccsal, és amely kellően átlátható, és olyan megoldást is tartalmaz, amely kellően automatikus. Meggyőződésem, hogy ez a megoldás azt jelenti, hogy a jövőben biztonságban érezhetjük majd magunkat az euróövezettel és azzal a lehetőséggel kapcsolatban is, hogy orvosolhatók lesznek az egyes országokban azok a fajta gazdasági problémák, amelyek máskülönben az egész euróövezetet veszélybe sodorhatnák. Jónak tartom, hogy jelentésünkben létrehozunk egy rendszert az olyan országok kezelésére, amelyek nem teljesítik kötelezettségvállalásaikat, vagyis a problémák közvetlen orvoslására vonatkozó követelményt. Ha első alkalommal megszegik az ígéretet, az országot egy kamatozó betét befizetésére kötelezik, mint ahogyan neveztük. Erre szükség van. Nem küldhetünk olyan értelmű jelzést, hogy ha egy ország ígéretet tesz egy konkrét intézkedésre, de aztán azt elmulasztja, akkor nem lesznek következmények. Sajnos az eredeti javaslat így nézett ki. Örülök, hogy ezt sikerült helyrehoznunk. Ez fontos elvi kérdés. Ugyanakkor szembeszálltunk a csalás problémájával is, amennyiben más országokat csapnak be. Ez szintén rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament e tekintetben jó munkát végzett. Mint több felszólaló elmondta, a holnapi szavazás nagyon fontos, és azt hiszem, jól fog sikerülni. Remélem, hogy e hét végén és a következő hét folyamán az Európai Tanács komoly vitát tud majd tartani arról, hogy mit tehetünk a megállapodás elérése érdekében. A Parlamentben is ezt fogjuk tenni. Akkor majd rendelkezésünkre állhat a jogszabály, amelyre Európának annyira égetően szüksége van. Ez kritikus jelentőségű, ha azt akarjuk, hogy továbbra is közös valutánk lehessen."@hu11
"Signor Presidente, a mio avviso gli eventi che abbiamo avuto modo di seguire questa settimana, sia nel Consiglio sia nei paesi che si dibattono in problemi economici molto gravi, ci dimostrano ancora una volta l’importanza del pacchetto in oggetto. Se non faremo dei passi avanti su tali questioni, i problemi proseguiranno invece che risolversi. Inoltre, credo sia importante ricordare cos’è accaduto nel 2005, quando avremmo dovuto intervenire e dimostrare che non va assolutamente bene violare le clausole di stanziamento comuni. Non l’abbiamo fatto, abbiamo preferito cambiare le norme. Adesso è giunto il momento di porvi rimedio. Il pacchetto in oggetto è importante. Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai miei onorevoli colleghi. Abbiamo lavorato alacremente insieme. Come è stato ripetutamente sottolineato, siamo molto vicini al raggiungimento dell’obiettivo, ma al contempo è importante superare con successo la votazione di oggi e quella di luglio. Vorrei inoltre ringraziare il ministro Kármán della Presidenza ungherese, che ha svolto un lavoro splendido. Apprezziamo molto quello che ha fatto. Come dicevo, mi preme inoltre ringraziare gli onorevoli colleghi, e l’onorevole Ferreira in particolare. La procedura di sorveglianza, che è nuova e che completa il lavoro svolto per tenere a galla la moneta unica, è stata il risultato di un lavoro eccellente. L’Europa ne ha bisogno. Tornando al 2005, il Parlamento europeo pretende ancora che troviamo una soluzione a quello che viene definito voto a maggioranza qualificata inversa. Per quale ragione? Perché abbiamo scoperto che se non disponiamo di un sistema decisionale automatico adeguato in seno al Consiglio, non vengono prese le decisioni necessarie. Non possiamo più permettere che accada. A tale proposito, c’è ancora una questione in sospeso, ma spero che Consiglio riesca a intraprendere una discussione seria su ciò di cui effettivamente si tratta. Il Consiglio europeo si riunisce giovedì e venerdì. Non deve accadere che, per ragioni di prestigio, non vengano prese decisioni su una questione di cui ognuno conosce l’urgenza. Non deve nemmeno accadere che alcuni Stati membri più grandi pensino di potersi accordare anticipatamente su determinate questioni, presentandosi poi con un accordo praticamente concluso. Il Consiglio deve prendere decisioni autentiche e la legislazione va concordata in consultazione col Parlamento europeo. Ora il Consiglio ha la possibilità di prendere decisioni sagge, e sono certo che il Parlamento europeo possa aiutarlo a prendere quelle giuste. Per quanto riguarda l’elemento macroeconomico, mi preme innanzi tutto sottolineare che, grazie al lavoro svolto in Parlamento, disponiamo di una proposta che abbiamo convenuto col Consiglio che è sufficientemente trasparente e contiene inoltre una soluzione sufficientemente automatica. A mio parere, grazie a tale soluzione potremo avere un’area euro più solida e anche la possibilità di porre rimedio ai problemi economici di un paese che potrebbero mettere altrimenti a rischio l’intera zona della moneta unica. Approvo che, nella nostra relazione, venga stabilito un sistema per gestire i paesi che non onorano i propri impegni, in altre parole un requisito per risolvere direttamente i problemi. La prima volta che non viene mantenuta una promessa, il paese verrà costretto a versare un deposito fruttifero, come l’abbiamo chiamato. è necessario. Non possiamo trasmettere il segnale che se un paese promette di fare qualcosa in particolare, ma poi non lo fa non è prevista alcuna conseguenza. Purtroppo, la proposta originaria era esattamente così. Mi fa piacere che siamo riusciti a correggerla. è una questione di principio importante. Al contempo, ci siamo anche occupati del problema della frode, dove vengono truffati altri paesi, un altro aspetto estremamente importante. Reputo che il Parlamento europeo abbia svolto un ottimo lavoro su questo punto. Come hanno ricordato diversi oratori, il voto di domani è molto importante, e credo che andrà bene. Mi auguro che, alla fine di questa settimana e per tutta la seguente, il Consiglio europeo possa avviare una discussione seria su quello che è possibile fare per raggiungere un accordo. Lo faremo anche qui in Parlamento, così disporremo della legislazione di cui l’Europa ha urgentemente bisogno. è essenziale se vogliamo poter continuare ad avere una moneta comune."@it12
"Pone pirmininke, manau, kad įvykiai, kuriuos galėjome stebėti šią savaitę tiek Taryboje, tiek šalyse, kurios grumiasi su labai rimtomis ekonomikos problemomis, mums dar kartą rodo, kodėl toks svarbus paketas, dėl kurio dabar diskutuojame. Jei nesugebėsime pasistūmėti į priekį dėl šių klausimų, labiau tikėtina, kad problemos tęsis, o ne bus išspręstos. Taip pat manau, kad svarbu atsiminti, kas nutiko 2005 m., kai turėjome imtis veiksmų ir parodyti, kad bendrų paskirstymo nuostatų pažeisti negalima. Mes to nepadarėme; vietoj to mes pakeitėme taisykles. Dabar laikas tai ištaisyti. Šis paketas yra svarbus. Norėčiau išreikšti didelę padėką savo kolegoms EP nariams. Mes sunkiai dirbome kartu. Kaip jau daug kartų sakyta, mums labai nedaug trūksta, kad pasiektume tikslą, tačiau tuo pačiu metu yra svarbu, kad sėkmingai balsuotume šiandien ir liepos mėn. Taip pat norėčiau padėkoti A. Kármánui iš Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos, kuris atliko nuostabų darbą. Mes esame tikrai dėkingi už tai, ką jis nuveikė. Kaip sakiau, taip pat norėčiau padėkoti savo kolegoms EP nariams, ypač E. Ferreirai. Mes nuveikėme puikų darbą kurdami makroekonomikos priežiūros procedūrą, kuri yra kai kas naujo ir kuri papildo darbą, kuris jau atliktas siekiant išlaikyti bendrą valiutą be skolų. Europai jos reikia. Grįžtant prie 2005 m., Europos Parlamentas vis dar reikalauja, kad rastume sprendimą dėl to, ką vadiname atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimu. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad mes sužinojome, kad, jei Taryboje neturėsime tinkamos automatinio sprendimų priėmimo sistemos, būtini sprendimai priimami nebus. Negalime sau leisti, kad tai truktų bent kiek ilgiau. Šiuo atžvilgiu mes vis dar turime neišspręstą problemą, tačiau aš tikiuosi, kad Taryba sugebės surengti rimtas diskusijas dėl to, ką iš tiesų tai reiškia. Europos Vadovų Taryba susitinka ketvirtadienį ir penktadienį. Tai neturi būti tas atvejis, kai dėl su prestižu susijusių priežasčių nepriimamas sprendimas dėl kai ko, ką visi žino esant būtina. Taip pat tai neturi būti tas atvejis, kai tam tikros didesnės valstybės narės mano, kad jos gali iš anksto susitarti dėl tam tikrų reikalų ir taip paversti tai „įvykusiu sandėriu“. Taryba turi priimti tikrus sprendimus, o dėl teisės aktų turi būti sprendžiama konsultuojantis su Europos Parlamentu. Dabar Taryba turi galimybę priimti išmintingus sprendimus, ir esu tikras, kad Europos Parlamentas gali padėti jai priimti teisingus sprendimus. Kalbėdamas apie makroekonominį elementą, pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad dėl darbo, kurį atlikome Parlamente, turime pasiūlymą, dėl kurio susitarėme su Taryba, ir tokį, kuris yra pakankamai skaidrus, taip pat juo siūlomas sprendimas, kuris yra pakankamai automatinis. Manau, kad šis sprendimas reiškia, kad mes taip pat ateityje galėsime jaustis saugūs dėl euro zonos ir dėl galimybės spręsti įvairias ekonomikos problemas, kylančias pavienėse valstybėse, dėl kurių kitu atveju kiltų pavojus visai euro zonai. Manau, kad gerai yra tai, kad savo pranešime nustatome sistemą, pagal kurią tvarkomasi su valstybėmis, kurios nevykdo savo įsipareigojimų, kitaip tariant, atsiranda reikalavimas problemas spręsti nedelsiant. Pirmą kartą sulaužiusi pažadą, valstybė bus priversta įnešti indėlį su palūkanomis, kaip mes jį pavadinome. Tai būtina. Negalime siųsti signalo, iš kurio atrodytų, kad jei valstybė pažadės ką nors konkretaus padaryti, tačiau vėliau to nepadarys, jokių padarinių nebus. Deja, toks buvo pradinis pasiūlymas. Man malonu, kad galėjome tai ištaisyti. Tai svarbus principo reikalas. Tuo pačiu metu turime rimtai griebtis sukčiavimo problemos, kai apgaudinėjamos kitos valstybės. Tai taip pat be galo svarbu. Manau, kad Europos Parlamentas šiuo atžvilgiu gerai padirbėjo. Kaip minėjo keletas kalbėtojų, rytojaus balsavimas yra labai svarbus, ir manau, kad jis praeis gerai. Tikiuosi, kad šios savaitės pabaigoje ir per kitą savaitę Europos Vadovų Taryba galės rimtai padiskutuoti apie tai, ką galime padaryti, kad pasiektume susitarimą. Tai mes darysime ir Parlamente. Tada galėsime turėti teisės aktus, kurių Europai taip labai reikia. Tai yra labai svarbu, jei norime turėti galimybę ir toliau turėti bendrą valiutą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es uzskatu, ka notikumi, kuriem mēs šonedēļ varējām sekot līdzi gan Padomē, gan tajās valstīs, kas cīnās ar ļoti nopietnām ekonomiskajām problēmām, mums vēlreiz parādīs, kāpēc šis tiesību aktu kopums, par ko šobrīd debatējam, ir tik svarīgs. Ja mēs nespēsim progresēt šajos jautājumos, problēmas, visticamāk, turpināsies, nevis atrisināsies. Es arī uzskatu, ka ir svarīgi atcerēties to, kas notika 2005. gadā, kad mums bija jārīkojas un jāparāda, ka nedrīkst nonākt pretrunā kopēji piemērojamām klauzulām. Mēs to nedarījām; tā vietā mēs mainījām noteikumus. Tagad ir pienācis laiks to labot. Šis tiesību aktu kopums ir svarīgs.Es gribētu pateikt lielu paldies saviem kolēģiem deputātiem. Mēs kopā smagi strādājām. Kā jau daudzas reizes tika norādīts, mēs esam ļoti tuvu, lai sasniegtu šo mērķi, bet vienlaikus ir svarīgi, lai balsojums šodien un jūlijā būtu veiksmīgs. Es arī gribētu pateikties kungam no Ungārijas prezidentūras, kurš ir paveicis lielisku darbu. Mēs patiešām novērtējam viņa paveikto. Kā jau es teicu, es arī gribētu pateikties saviem kolēģiem deputātiem, jo īpaši kundzei. Mēs esam izdarījuši lielisku darbu, izveidojot jauno makroekonomikas uzraudzības procedūru, kas papildina darbu, kurš nepieciešams, lai kopējai valūtai ļautu noturēties virs ūdens. Tas ir nepieciešams Eiropai. Atgriežoties pie 2005. gada, Eiropas Parlaments joprojām pieprasa, lai mēs rastu risinājumu attiecībā uz to, ko mēs saucam par apgrieztā kvalificētā vairākuma balsojumu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs esam atklājuši, ka, ja Padomē nav pienācīgas automātiskas lēmumu pieņemšanas sistēmas, nepieciešamie lēmumi netiek pieņemti. Mēs vairs nevaram atļauties, ka tas turpmāk notiek. Šis jautājums joprojām nav atrisināts, bet es ceru, ka Padome izveidos nopietnu diskusiju par tā patieso būtību. Eiropadome tiksies ceturtdien un piektdien. Šis nedrīkst būt gadījums, kad prestiža dēļ netiek pieņemts lēmums par ko tādu, ko visi uzskata par nepieciešamu. Tāpat arī nedrīkst notikt tā, ka atsevišķas lielākas dalībvalstis uzskata, ka par atsevišķiem jautājumiem tās var vienoties iepriekš, tādējādi šo jautājumu izbeidzot. Padomei ir jāpieņem patiesi lēmumi un jālemj par tiesību aktiem, konsultējoties ar Eiropas Parlamentu. Padomei tagad ir iespēja pieņemt gudrus lēmumus, un es esmu pārliecināts, ka Eiropas Parlaments tai var palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus. Runājot par makroekonomiku, es vispirms gribētu uzsvērt to, ka, pateicoties Parlamentā paveiktajam darbam, mums ir priekšlikums, par kuru mēs ar Padomi vienojāmies un kurš ir pietiekami pārredzams un ietver arī pietiekami automātiskus risinājumus. Es uzskatu, ka šis risinājums nozīmē to, ka mēs arī turpmāk varēsim justies droši attiecībā uz eiro zonu un iespēju atsevišķās valstīs risināt dažādas ekonomiskās problēmas, kas citkārt varētu apdraudēt visu eiro zonu. Manuprāt, ir labi, ka mēs savā ziņojumā izveidojam sistēmu, kas palīdz valstīm, kuras neveiksmīgi pilda savas saistības, citiem vārdiem sakot, prasību, lai problēmas tiktu risinātas tieši. Ja solījums netiek pildīts pirmo reizi, valsts būs spiesta veikt iemaksu, par kuru tiks maksāti procenti, kā mēs tos saucam. Tas ir nepieciešams. Mēs nedrīkstam parādīt, ka tam, ja kāda valsts apsola izdarīt kaut ko īpašu, taču vēlāk to neizdara, nebūs nekādu seku. Diemžēl tāds bija sākotnējais priekšlikums. Esmu gandarīts, ka mēs to varējām labot. Tas ir svarīgs principa jautājums. Vienlaikus mēs arī esam nopietni pievērsušies krāpšanās problēmai, kad citas valstis tiek maldinātas. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, Eiropas Parlaments šajā saistībā ir paveicis labu darbu. Kā jau vairāki deputāti teica, rītdienas balsojums ir ļoti svarīgs, un es uzskatu, ka tas norisināsies labi. Es ceru, ka šīs nedēļas beigās un nākamās nedēļas laikā Eiropadome spēs izveidot nopietnu diskusiju par to, ko mēs varam darīt, lai panāktu vienošanos. Tas ir kas tāds, ko mēs darīsim arī Parlamentā. Tad mēs varēsim izveidot Eiropai tik ļoti nepieciešamos tiesību aktus. Tas ir būtiski, ja arī turpmāk mēs varēsim saglabāt kopējo valūtu."@lv13
"− Herr talman! Jag tycker att de händelser som vi har kunnat följa den här veckan, både i rådet och de länder som brottas med mycket allvarliga ekonomiska problem åter visar varför det paket vi nu behandlar är så viktigt. Om vi inte klarar av att gå vidare med dessa frågor kommer problemen att fortsätta snarare än att lösas. Jag tror också det är viktigt att minnas vad som hände 2005 då man borde ha handlat och visat att det är inte okej att bryta mot de gemensamma spärreglerna. Det gjorde man inte, utan istället ändrade man reglerna. Nu är det dags att rätta till detta. Det här paketet är viktigt. Jag vill rikta ett stort tack till mina kolleger. Vi har jobbat hårt tillsammans. Som har sagts flera gånger är vi mycket nära målet, men samtidigt gäller det att klara av omröstningarna idag och i juli. Jag vill även passa på och tacka András Kármán från det ungerska ordförandeskapet som gjort ett jättebra arbete. Det uppskattar vi verkligen. Jag vill som sagt även tacka mina kolleger och särskilt Elisa Ferreira. Vi har gjort ett jättebra arbete med att skapa en makroekonomisk övervakning som är någonting nytt, och som kompletterar det arbete som görs med att hålla den gemensamma valutan flytande. Det är någonting som Europa behöver. Vi går tillbaka till år 2005. Europaparlamentet kräver fortfarande att vi ska nå en lösning när det gäller det som vi kallar . Varför? Jo, därför att vi har konstaterat att om vi inte har ett tillräckligt automatiskt beslutssystem i rådet så fattas inte de beslut som är nödvändiga. Det har vi inte råd med längre. Där har vi fortfarande en fråga som är olöst, men jag hoppas att rådet klarar av att föra en seriös diskussion om vad det här egentligen handlar om. Europeiska rådet möts nu på torsdag och fredag. Det kan inte vara så att man av prestigeorsaker låter bli att fatta beslut om sådant som alla vet är nödvändigt. Det kan heller inte vara så att vissa större medlemsländer tror att de på förhand kan komma överens om saker och att positionen sedan är låst. Rådet ska fatta verkliga beslut och lagstiftningen ska beslutas i samråd med Europaparlamentet. Nu har rådet möjlighet att fatta kloka beslut och jag är säker på att Europaparlamentet kan bidra till att man hittar rätt. När det gäller den makroekonomiska delen vill jag för det första understryka att tack vare det arbete som vi har gjort i parlamentet har vi ett förslag som vi har enats om med rådet och som både är tillräckligt transparent och som innehåller en lösning som är tillräckligt automatisk. Jag tror att denna lösning gör att vi också i framtiden kan känna oss trygga när det gäller eurosamarbetet och möjligheten att rätta till sådana ekonomiska problem i ett enskilt land som annars kan leda till att hela euroområdet sätts på spel. Jag tycker att det är bra att vi i vårt betänkande skapar ett system för att hantera länder som bryter mot sina åtaganden, det vill säga ett krav på att problemen måste rättas till direkt. Första gången man har brutit mot ett löfte blir landet tvunget att betala en så kallad pantsumma, en som vi har kallat det på engelska. Det här är nödvändigt. Vi kan inte ge en sådan signal att man lovar att göra en viss sak men sedan låter bli att göra det, utan påföljd. Tyvärr var det så det ursprungliga förslaget såg ut. Jag är glad att vi kunnat rätta till det. Det här är en principiellt viktig fråga. Samtidigt har vi också tagit tag i problemet med fusk, att andra länder förs bakom ljuset, det vi har kallat för . Det här är också jätteviktigt. Jag tycker att Europaparlamentet har gjort ett gott arbete i denna del. Som flera talare konstaterat är det en mycket viktig omröstning som ska genomföras imorgon. Jag tror att den kommer att gå bra. Jag hoppas att Europeiska rådet i slutet av veckan och veckan därpå kan föra en seriös diskussion om vad vi kan göra för att nå en uppgörelse. Det kommer vi i parlamentet också att göra. Då kan vi få den lagstiftning Europa så väl behöver. Det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha en gemensam valuta."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat de gebeurtenissen die we deze week hebben kunnen volgen, zowel in de Raad als in de landen die met zeer ernstige economische problemen kampen, opnieuw aantonen waarom het pakket dat we nu behandelen zo belangrijk is. Als we er niet in slagen om met betrekking tot deze kwesties vooruitgang te boeken, zullen de problemen waarschijnlijk veeleer blijven bestaan dan opgelost raken. Het is volgens mij ook belangrijk om in herinnering te roepen wat er in 2005 gebeurde, toen we hadden moeten optreden en aantonen dat het niet kan dat de gemeenschappelijke bestemmingsclausules met de voeten worden getreden. Dat gebeurde toen niet; in plaats daarvan werden de regels aangepast. Nu is het tijd om dat recht te zetten. Dit pakket is belangrijk. Ik wil mijn collega's van harte bedanken. We hebben samen hard gewerkt. Zoals al meermaals is gezegd, staan we zeer dicht bij het doel, maar tezelfdertijd moeten we de stemmingen vandaag en in juli door zien te komen. Ik wil tevens van de gelegenheid gebruikmaken om de heer Kármán van het Hongaars voorzitterschap te bedanken, die uitstekend werk heeft geleverd. Dat stellen we echt op prijs. Zoals gezegd, wil ik ook mijn collega's en met name mevrouw Ferreira bedanken. Het is bijzonder goed dat we erin zijn geslaagd om een procedure voor macro-economisch toezicht tot stand te brengen. Dat toezicht is iets nieuws en vult de inspanningen aan die worden geleverd om de gemeenschappelijke munt het hoofd boven water te laten houden. Het is iets wat Europa nodig heeft. Laten we even teruggaan naar 2005. Het Europees Parlement vraagt nog altijd om een oplossing voor wat we stemming met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid noemen. De reden is dat we hebben vastgesteld dat, als het besluitvormingssysteem in de Raad niet voldoende automatisch verloopt, de noodzakelijke besluiten niet worden genomen. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven. In dat verband zitten we nog altijd met een onopgeloste kwestie, maar ik hoop dat de Raad erin zal slagen om een serieuze discussie te voeren over datgene waar dit eigenlijk om gaat. De Europese Raad vergadert donderdag en vrijdag. Het mag niet zo zijn dat besluiten over onderwerpen waarvan iedereen weet dat ze noodzakelijk zijn, om prestigeredenen niet worden genomen. Het mag evenmin zo zijn dat bepaalde grote lidstaten denken dat ze op voorhand over bepaalde aangelegenheden een overeenkomst kunnen sluiten en dat de zaak daarmee beklonken is. De Raad moet echte besluiten nemen, en de wetgeving moet in overleg met het Europees Parlement worden vastgesteld. De Raad heeft nu de mogelijkheid om verstandige besluiten te nemen, en ik ben er zeker van dat het Europees Parlement de Raad kan helpen om de juiste besluiten te nemen. Wat het macro-economische aspect betreft, wil ik om te beginnen onderstrepen dat we, dankzij het werk dat we in het Parlement hebben verricht, een voorstel hebben waar we het met de Raad over eens zijn geworden en dat voldoende transparant is en een oplossing bevat die voldoende automatisch is. Ik denk dat we dankzij die oplossing ook in de toekomst gerust kunnen zijn wat betreft de eurosamenwerking en de mogelijkheden om de economische problemen in een individueel land op te lossen die anders de hele eurozone op de helling kunnen zetten. Ik denk dat het goed is dat we in ons verslag een systeem in het leven roepen voor de manier waarop we omgaan met landen die hun verplichtingen niet nakomen, met andere woorden, de eis om de problemen onverwijld op te lossen. De eerste keer dat het land een belofte niet nakomt, is het verplicht om een onderpand – een rentedragend deposito, zoals we het hebben genoemd – te betalen. Dat is noodzakelijk. We mogen niet het signaal geven dat het zonder gevolg blijft als een land belooft iets te zullen doen, maar dat dan vervolgens niet doet. Helaas zag het oorspronkelijke voorstel er zo uit. Ik ben blij dat we dat hebben kunnen rechtzetten. Dit is een principieel belangrijke kwestie. Tezelfdertijd hebben we ook het fraudeprobleem, waarbij andere landen om de tuin worden geleid, aangepakt. Dat is ook enorm belangrijk. Ik denk dat het Europees Parlement in dat opzicht goed werk heeft geleverd. Zoals meerdere sprekers hebben gezegd, is de stemming morgen zeer belangrijk. Ik verwacht geen problemen. Ik hoop dat de Europese Raad eind deze week en volgende week een ernstige discussie kan voeren over hetgeen we kunnen doen om een overeenkomst te bereiken. Dat zullen we ook in het Parlement doen. Dan kunnen we de wetgeving vaststellen die Europa zo broodnodig heeft. Dat is cruciaal om een gemeenschappelijke munt te kunnen blijven behouden."@nl3
"Panie Przewodniczący! Mam wrażenie, że wydarzenia, których świadkami byliśmy w tym tygodniu zarówno w Radzie, jak i w krajach zmagających się z bardzo poważnymi problemami gospodarczymi, ponownie pokazują nam, dlaczego omawiany przez nas obecnie pakiet jest tak ważny. Jeżeli nie uda nam się poczynić postępów w tych kwestiach, problemy będą się utrzymywać, a nie znikną same. Sądzę też, że trzeba pamiętać, co stało się w 2005 roku, kiedy powinniśmy byli podjąć działania i pokazać, iż nie wolno łamać wspólnych klauzul dotyczących przydziału. Zamiast to uczynić, zmieniliśmy reguły. Teraz czas to naprawić. To ważny pakiet. Pragnę podziękować tu bardzo ciepło wszystkim posłom i posłankom. Wspólnie wykonaliśmy ciężką pracę. Jak już tu powtarzano, jesteśmy bardzo bliscy osiągnięcia celu, ale zarazem ważne jest odniesienie sukcesu w głosowaniu dzisiejszym i lipcowym. Chciałbym też podziękować panu ministrowi Kármánowi z prezydencji węgierskiej, który doskonale wykonał swoje zadanie. Naprawdę doceniamy jego wysiłki. Jak mówiłem, pragnę także podziękować pozostałym posłom, a zwłaszcza pani poseł Ferreirze. Doskonale poradziliśmy sobie z utworzeniem procedury nadzoru makroekonomicznego, która jest elementem nowym i uzupełnia inne działania mające na celu ratowanie wspólnej waluty. Tego potrzebuje Europa. Wracając do roku 2005: Parlament Europejski nadal domaga się, abyśmy znaleźli rozwiązanie w odniesieniu do procedury, którą nazywamy głosowaniem odwróconą większością kwalifikowaną. Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ przekonaliśmy się, że jeżeli w Radzie nie będzie funkcjonować stosowny automatyczny system podejmowania decyzji, niezbędne decyzje nie zostaną podjęte. Nie możemy sobie na to dłużej pozwalać. W tej kwestii nadal nie mamy rozwiązania, mam jednak nadzieję, że Radzie uda się podjąć poważną dyskusję na temat istoty zagadnienia. Posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w czwartek i piątek. Nie może dojść do sytuacji, że z powodów prestiżowych nie zostanie podjęta decyzja, o której wszyscy wiemy, że jest potrzebna. Nie może też być tak, że niektóre większe państwa członkowskie uznają, że mogą uzgodnić pewne sprawy z góry, dobijając zawczasu targu. Rada musi podejmować rzeczywiste decyzje, a sprawy prawodawstwa muszą być rozstrzygane w konsultacji z Parlamentem Europejskim. Rada ma teraz sposobność, aby podjąć mądre decyzje, i jestem przekonany, że Parlament Europejski może jej w tym pomóc. Jeżeli chodzi o element makroekonomiczny, pragnę najpierw podkreślić, że dzięki pracy, jaką wykonaliśmy w Parlamencie, mamy uzgodniony z Radą wniosek, który jest wystarczająco przejrzysty i zawiera wystarczająco automatyczne rozwiązanie. Moim zdaniem oznacza ono, że zapewnimy w przyszłości bezpieczeństwo strefy euro, zyskując możliwość radzenia sobie z problemami gospodarczymi poszczególnych krajów, które w przeciwnym razie mogłyby zagrozić całej strefie. Uważam, że słusznie tworzymy w naszym sprawozdaniu system radzenia sobie z krajami, które nie wypełniają swoich obowiązków – innymi słowy, ustanawiamy wymóg bezpośredniego rozwiązywania problemów. Łamiąc przyrzeczenie po raz pierwszy, dany kraj będzie musiał złożyć – jak to określamy – oprocentowany depozyt. Jest to konieczne. Nie możemy dać do zrozumienia, że jeżeli kraj złoży konkretne przyrzeczenie, a następnie go nie dotrzyma, nie poniesie żadnych konsekwencji. Niestety to właśnie uczyniono w pierwotnym wniosku i cieszę się, że udało nam się to poprawić. To kwestia ważna, kwestia zasad. Jednocześnie zmierzyliśmy się też z problemem oszustwa, wprowadzania pozostałych krajów w błąd. To także niezwykle istotne. Moim zdaniem Parlament Europejski wykonał swoją pracę dobrze. Jak wskazało kilku mówców, jutrzejsze głosowanie jest bardzo ważne i ufam, że wynik będzie pomyślny. Mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia i w następnym tygodniu Radzie Europejskiej uda się poważnie przedyskutować działania niezbędne w celu osiągnięcia porozumienia. To samo będziemy czynić w Parlamencie. W ten sposób możemy uchwalić prawo, którego tak bardzo potrzebuje Europa. To niezbędne, jeżeli chcemy nadal móc posługiwać się wspólną walutą."@pl16
"Senhor Presidente, entendo que os acontecimentos que pudemos acompanhar esta semana, quer no Conselho quer nos países que enfrentam problemas económicos muito sérios, nos mostram mais uma vez porque é tão importante o pacote que estamos agora a debater. Se não conseguirmos realizar progressos nestas questões, é provável que os problemas se mantenham em vez de serem resolvidos. Também considero importante recordar o que aconteceu em 2005, quando devíamos ter tomado medidas e demonstrado que não é correcto violar as cláusulas de afectação comuns. Não o fizemos; em vez disso, mudámos as regras. É chegado o momento de rectificar esta situação. Este pacote é importante. Gostaria de agradecer calorosamente aos meus colegas. Trabalhámos arduamente em conjunto. Como foi dito muitas vezes, estamos muito perto de cumprir o objectivo mas, ao mesmo tempo, é importante que tenhamos sucesso no dia da votação e em Julho. Quero agradecer também ao senhor Presidente em exercício do Conselho Kármán, da Presidência húngara, que fez um trabalho notável. Valorizamos, de facto, o que ele conseguiu. Como referi, gostaria também de agradecer aos meus colegas, e em particular à senhora deputada Ferreira. Fizemos um trabalho notável, criando um procedimento de supervisão macroeconómica, que é um elemento novo e complementa o esforço que está a ser desenvolvido para manter viva a moeda comum. A Europa necessita disso. Voltando a 2005, o Parlamento Europeu ainda exige que encontremos uma solução no que respeita àquilo a que chamamos votação invertida por maioria qualificada. Porquê? Porque concluímos que se não tivermos um sistema de decisão automático adequado no Conselho, não são tomadas as decisões necessárias. Não podemos deixar que isto continue a acontecer. A este respeito, ainda temos uma questão por resolver, mas eu espero que o Conselho consiga realizar uma discussão séria sobre o que está aqui verdadeiramente em questão. O Conselho Europeu reúne-se na quinta-feira e sexta-feira. Não pode acontecer que, para preservar o prestígio, não seja tomada uma determinada decisão que todos sabem ser necessária. Nem pode dar-se o caso de alguns Estados­Membros de maior dimensão pensarem que podem chegar previamente a acordo sobre determinadas questões, transformando-as em “favas contadas”. O Conselho tem de tomar decisões reais e a legislação tem de ser decidida depois de uma consulta ao Parlamento Europeu. O Conselho tem agora a oportunidade de tomar decisões sensatas, e estou certo de que o Parlamento Europeu o pode ajudar a tomar as decisões certas. No que respeita ao elemento macroeconómico, quero começar por salientar que, graças ao trabalho que realizámos no Parlamento, temos uma proposta que acordámos com o Conselho e que é suficientemente transparente e contém também uma solução que é suficientemente automática. Acredito que esta solução significa que poderemos também sentir-nos seguros no futuro no que respeita à área do euro e à possibilidade de resolver, num determinado país, problemas económicos que, se não fossem enfrentados, poderiam resultar numa situação de risco para toda a área do euro. Considero positivo que, no nosso relatório, seja criado um sistema para abordar os países que não cumprem os seus compromissos, por outras palavras, a obrigação de que os problemas sejam solucionados directamente. Na primeira vez que uma promessa for quebrada, o país será obrigado a pagar um depósito remunerado, como lhe chamámos. Esta medida é necessária. Não podemos enviar um sinal de que, se um país fizer uma determinada promessa e depois não a cumprir, não haverá consequências. Infelizmente, eram esses os termos da proposta original. Congratulo-me por termos conseguido rectificar esse ponto. Esta é uma questão de princípio importante. Ao mesmo tempo, também começámos a resolver o problema da fraude, através da qual outros países são enganados. Isto também extremamente importante. Penso que o Parlamento Europeu fez um excelente trabalho a este respeito. Como referiram vários oradores, a votação de amanhã é muito importante, e eu acredito que ela correrá bem. Espero que, no final desta semana e durante a semana seguinte, o Conselho Europeu consiga realizar uma discussão séria sobre o que podemos fazer para chegar a acordo. Também vamos fazê-lo no Parlamento. Poderemos depois ter a legislação de que a Europa tanto necessita. Ela é fundamental para podermos continuar a ter uma moeda única."@pt17
"Dle președinte, cred că evenimentele pe care le-am putut urmări săptămâna aceasta, atât în cadrul Consiliului, cât și în acele țări care se luptă din greu cu probleme economice foarte grave, ne demonstrează încă o dată cât de important este pachetul pe care îl dezbatem acum. Dacă nu vom reuși să înregistrăm progrese privind aceste aspecte, este mai probabil ca problemele să continue, decât să se rezolve. De asemenea, cred că este important să ne amintim ce s-a întâmplat în anul 2005 când ar fi trebuit să luăm măsuri și să demonstrăm că nu este în regulă să încălcăm clauzele de alocare comune. Nu am făcut acest lucru; în schimb, am schimbat normele. Acum a sosit momentul să rectificăm acest aspect. Acest pachet este important. Aș dori să adresez un mare „mulțumesc” colegilor mei deputați. Am lucrat din greu împreună. Așa cum a mai fost spus de nenumărate ori, suntem foarte aproape de realizarea obiectivului, dar în același timp, este important să reușit la votul de astăzi și în luna iulie. Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc dlui Kármán din partea Președinției maghiare, care a desfășurat o activitate minunată. Apreciem, cu adevărat, ceea ce a realizat. Așa cum am mai spus, aș dori, de asemenea, să le mulțumesc colegilor mei deputați, în special dnei Ferreira. Am desfășurat o activitate excelentă în vederea creării unei proceduri de supraveghere macroeconomică, ceea ce este un aspect nou care completează acțiunile întreprinse pentru a menține moneda comună pe linia de plutire. Acesta este un lucru de care are nevoie Europa. Revenind la anul 2005, Parlamentul European ne solicită în continuare să găsim o soluție referitoare la ceea ce numim „votul cu majoritate calificată inversată”. De ce? Deoarece am constatat că dacă nu avem un sistem adecvat automat de luare al deciziilor în cadrul Consiliului, deciziile necesare nu se adoptă. Nu mai putem permite să se întâmple acest lucru. În acest sens, mai avem o chestiune nerezolvată, dar sper că Consiliul va gestiona organizarea unei discuții serioase privind acest aspect. Consiliul European se reunește joi și vineri. Nu trebuie să fie cazul ca, din motive de prestigiu, să nu se ia o decizie privind un aspect despre care cu toții știm că este necesar. Nu trebuie să fie cazul ca anumite state membre mai mari să creadă că pot conveni în avans asupra unor aspecte, considerându-l „o afacere încheiată”. Consiliul trebuie să dispună de un veritabil mecanism decizional, iar legislația trebuie decisă în urma consultărilor cu Parlamentul European. Consiliul are acum posibilitatea să adopte decizii înțelepte și sunt sigur că Parlamentul European îl poate ajuta să le adopte pe cele corecte. Referitor la elementele macroeconomice, aș dori, în primul rând, să subliniez că, datorită activității pe care am desfășurat-o în Parlament, avem o propunere asupra căreia am convenit cu Consiliul și care este suficient de transparentă și conține o soluție suficient de automată. Consider că această soluție presupune că și în viitor ne vom putea simți în siguranță cu privire la zona euro și la posibilitatea de a remedia diferitele probleme economice dintr-o anumită țară, care ar putea avea ca rezultat punerea în pericol a întregii zone euro. Cred că este bine ca în raportul nostru să stabilim un sistem care să se ocupe de țările care nu reușesc să își îndeplinească angajamentele, cu alte cuvinte, o cerință de remediere directă a problemelor. Prima dată când se încalcă o promisiune, țara în cauză va fi obligată să achite un depozit purtător de dobândă, așa cum l-am numit noi. Acest lucru este necesar. Nu putem transmite un semnal, în sensul că nu vor exista consecințe dacă o țară promite să realizeze un lucru, în special, dar ulterior nu reușește. Din nefericire, aceasta a fost propunerea inițială. Sunt încântat că am putut rectifica acest aspect. Este o chestiune de principiu importantă. În același timp, trebuie, de asemenea, să ne luptăm cu problema fraudei, care presupune inducerea în eroare și a altor țări. Și acest lucru este extrem de important. Consider că Parlamentul European a desfășurat o bună activitate în această privință. După cum au afirmat mai mulți vorbitori, votul de mâine este unul important și cred că se va desfășura cu bine. Sper că, la sfârșitul acestei săptămâni și pe parcursul săptămânilor viitoare, Consiliul European va putea avea o discuție serioasă despre ce putem face pentru a ajunge la un acord. Și noi vom proceda la fel în Parlament. Ulterior, putem avea o legislație de care Europa are nevoie atât de mult. Acest lucru este crucial dacă vom putea continua să avem o monedă comună."@ro18
"Domnievam sa, že udalosti, ktoré môžeme tento týždeň sledovať tak v Rade, ako aj v krajinách, ktoré zápasia s veľmi vážnymi hospodárskymi problémami, nám znovu ukazujú, prečo je balík, o ktorom teraz vedieme rozpravu, taký dôležitý. Ak sa nám v týchto veciach nepodarí dosiahnuť pokrok, je pravdepodobnejšie, že problémy budú pokračovať a nevyriešia sa. Takisto sa domnievam, že je dôležité spomenúť si na to, čo sa stalo v roku 2005, keď sme mali konať a ukázať, že nie je v poriadku porušovať spoločné ustanovenia o rozdeľovaní. Neurobili sme to a namiesto toho sme zmenili pravidlá. Teraz nastal čas napraviť to. Tento balík je dôležitý. Chcel by som kolegom poslancom povedať veľké ďakujem. Spoločne sme tvrdo pracovali. Ako už bolo mnohokrát povedané, sme veľmi blízko k dosiahnutiu cieľa, ale zároveň je dôležité, aby sme boli v hlasovaní dnes a v júli úspešní. Chcel by som tiež poďakovať pánovi Kármánovi z maďarského predsedníctva, ktorý vykonal skvelú prácu. Skutočne si ceníme, čo urobil. Ako som povedal, chcem tiež poďakovať kolegom poslancom a osobitne pani Ferreirovej. Pri vypracovaní postupu makroekonomického dohľadu, ktorý je niečím novým a dopĺňa prácu na udržaní spoločnej meny, sme vykonali vynikajúcu prácu. Práve takéto niečo Európa potrebuje. Vrátim sa spať k roku 2005. Európsky parlament stále požaduje, aby sme našli riešenie na to, čo označujeme ako hlasovanie podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. Prečo? Pretože sme zistili, že ak v Rade nebudeme mať vhodný automatický systém rozhodovania, neprijmú sa potrebné rozhodnutia. A nemôžeme dovoliť, aby sa to dialo ešte dlhšie. V tomto smere stále zostávajú nevyriešené otázky, ale dúfam, že sa Rade podarí viesť serióznu diskusiu o skutočnej podstate tohto problému. Európska rada má stretnutie vo štvrtok a v piatok. Nesmie sa stať, že sa pre prestíž neprijme žiadne rozhodnutie o niečom, čo je potrebné, ako všetci vieme. Ani sa nesmie stať, že si určité väčšie členské štáty budú myslieť, že sa môžu vopred dohodnúť o určitých veciach a že sa to bude považovať za hotovú vec. Rada musí prijať skutočné rozhodnutia a o právnych predpisoch sa musí rozhodnúť na základe konzultácie s Európskym parlamentom. Rada má teraz príležitosť prijať rozumné rozhodnutia a som si istý, že s pomocou Parlamentu môže prijať správne rozhodnutia. Pokiaľ ide o makroekonomickú zložku, chcel by som v prvom rade zdôrazniť, že vďaka práci, ktorú sme vykonali v Parlamente, máme teraz návrh, na ktorom sme sa dohodli s Radou, ktorý je dostatočne transparentný a tiež obsahuje riešenie, ktoré je dostatočne automatické. Domnievam sa, že toto rozhodnutie znamená, že sa v budúcnosti budeme môcť cítiť bezpečne s ohľadom na eurozónu a na možnosť nápravy určitých hospodárskych problémov v niektorej krajine, ktoré by inak viedli k ohrozeniu celej eurozóny. Považujem za dobré, že sme v našej správe vytvorili systém prístupu ku krajinám, ktoré nesplnia svoje záväzky, inými slovami, stanovili sme požiadavku, aby sa problémy naprávali okamžite. Pri prvom porušení sľubu bude musieť krajina zaplatiť úročený vklad, ako sme to nazvali. To je potrebné. Nemôžeme vysielať signál hovoriaci o tom, že ak krajina niečo konkrétne sľúbi a potom to nesplní, nebude to mať žiadne následky. Žiaľ, práve o tom bol pôvodný návrh. Teší ma, že sa nám to podarilo napraviť. Je to dôležitá principiálna vec. Zároveň sa nám podarilo popasovať sa aj s problémom podvodu, keď sú iné krajiny oklamané. Aj to je mimoriadne dôležité. Myslím si, že Európsky parlament v tomto smere urobil dobrú prácu. Ako už povedalo niekoľko rečníkov, zajtrajšie hlasovanie je veľmi dôležité a som presvedčený, že dopadne dobre. Dúfam, že koncom tohto týždňa a počas nasledujúceho týždňa bude môcť Európska rada viesť serióznu diskusiu o tom, čo môžeme urobiť v záujme dosiahnutia dohody. To isté budeme robiť aj v Parlamente. Potom môžeme mať právny predpis, ktorý Európa tak zúfalo potrebuje. Je to rozhodujúce z hľadiska toho, či budeme môcť aj ďalej mať spoločnú menu."@sk19
"Gospod predsednik, menim, da nam dogodki, ki nam jih je uspelo spremljati ta teden, tako v svetu kot v tistih državah, ki se borijo z zelo resnimi gospodarskimi problemi, znova kažejo, zakaj je sveženj, o katerem zdaj razpravljamo, tako pomemben. Če nam pri teh zadevah ne uspe doseči napredka, je bolj verjetno, da se bodo težave nadaljevale, kot pa da bodo rešene. Verjamem tudi, da si moramo zapomniti, kaj se je zgodilo leta 2005, ko bi morali ukrepati in pokazati, da ni prav nasprotovati skupnim klavzulam o razporeditvi sredstev. Tega nismo storili; namesto tega smo spremenili pravila. Zdaj je čas, da to popravimo. Ta sveženj je pomemben. Rad bi se zelo zahvalil kolegom poslancem. Skupaj smo trdo delali. Kakor je bilo že mnogokrat povedano, smo zelo blizu uresničitvi cilja, a obenem je pomembno, da smo danes in julija uspešni na glasovanju. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Kármánu iz madžarskega predsedstva, ki je opravil sijajno delo. Resnično cenimo to, kar je naredil. Kot sem dejal, rad bi se zahvalil tudi kolegom poslancem in zlasti gospe Ferreira. Odlično delo smo opravili pri ustvarjanju postopka za makroekonomski nadzor, kar je nekaj novega in kar dopolnjuje delo, ki poteka za ohranjanje enotne valute. To je nekaj, kar Evropa potrebuje. Če se vrnem k letu 2005, Evropski parlament še vedno zahteva, da najdemo rešitev glede tega, kar navajamo kot glasovanje z obratno kvalificirano večino. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da se nujne odločitve ne sprejmejo, če nimamo ustreznega samodejnega sistema sprejemanja odločitev v Svetu. Ne moremo si več privoščiti, da bi se to dogajalo. V tem smislu imamo še vedno nerešeno vprašanje, a upam, da bo Svetu uspelo izvesti resno razpravo o tem, za kaj tu dejansko gre. Evropski svet se bo sestal v četrtek in petek. Ne sme se zgoditi, da zaradi ugleda ne bi bila sprejeta nobena odločitev glede nečesa, kar vsi vemo, da je nujno. Niti se ne sme zgoditi, da nekatere večje države članice mislijo, da se lahko v naprej dogovarjajo glede nekaterih zadev in tako poskrbijo, da bo to končna odločitev. Svet mora sprejemati prave odločitve in o zakonodaji se je treba odločati v posvetovanju z Evropskim parlamentom. Svet ima zdaj možnost sprejemati pametne odločitve in prepričan sem, da mu lahko Evropski parlament pomaga pri sprejemanju pravih. Glede makroekonomskega dela bi rad najprej poudaril, da imamo zaradi dela, ki smo ga opravili v Parlamentu, predlog, glede katerega smo se dogovorili s Svetom in je dovolj pregleden ter vsebuje tudi rešitev, ki je dovolj samodejna. Menim, da ta rešitev pomeni, da se bomo lahko tudi v prihodnosti počutili varne glede območja evra in možnosti reševanja takšnih gospodarskih problemov v posameznih državah, ki bi lahko drugače ogrozili celotno območje evra. Mislim, da je dobro, da v našem poročilu vzpostavljamo sistem za ravnanje z državami, ki ne uspejo izpolnjevati svojih dolžnosti, z drugimi besedami, zahteve, da se problemi rešujejo takoj. Prvič, ko bo obljuba prelomljena, bo država prisiljena plačati tako imenovani obrestni depozit. To je nujno. Ne smemo dajati znakov, da za neko državo, če obljubi, da bo storila nekaj posebnega, potem pa tega ne stori, ne bo posledic. Žal je bil takšen prvotni predlog. Vesel sem, da nam je uspelo to popraviti. Gre za pomembno načelno zadevo. Obenem pa se moramo spoprijeti tudi s problemom goljufij, kjer so prevarane druge države. To je tudi izjemno pomembno. Mislim, da je Evropski parlament v zvezi s tem opravil dobro delo. Kot je dejalo več govornikov, bo jutrišnje glasovanje zelo pomembno in verjamem, da bo dobro potekalo. Upam, da bo Evropski svet konec tega tedna ali v naslednjem tednu lahko imel resno razpravo o tem, kaj lahko storimo, da bi dosegli sporazum. To bomo storili tudi v Parlamentu. Potem bomo lahko imeli zakonodajo, ki jo Evropa tako nujno potrebuje. To je ključno, če želimo biti še naprej ohraniti enotno valuto."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"fraud"15,22
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph