Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-169-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-169-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, als er één ding duidelijk is, is het dat Europa een stevig fundament nodig heeft om in de toekomst een nieuwe eurocrisis te voorkomen en duurzame economische groei zeker te stellen. Daarom is onze PPE-Fractie tevreden over de resultaten die we tot nu toe hebben behaald in het wetgevingspakket over economische governance. Ik wil graag alle collega's, rapporteurs, schaduwrapporteurs, medewerkers, staf, iedereen van harte danken voor de vele uren die wij met elkaar hieraan besteed hebben om dit te bereiken, want het Europees Parlement heeft in zijn mandaat een stevige ambitieuze positie ingenomen. Graag wil ik het Hongaarse voorzitterschap, in het bijzonder András Kámán, hartelijk danken voor zijn inzet om de verschillen tussen de Raad en het Parlement te overbruggen. U in persoon hebt het immers mogelijk gemaakt dat nu voor 98% overeenstemming is bereikt, mede dankzij de nuttige steun van commissaris Rehn en zijn staf. Een uitstekend resultaat, maar het was niet eenvoudig. We stemmen morgen over de verslagen. Mijn fractie wil zich ervoor inzetten dat wordt voortgebouwd op de grote mate van overeenstemming die we hebben bereikt. Ik hoop dat we de komende weken de laatste verschillen kunnen overbruggen zodat we nog vóór de zomer een akkoord kunnen sluiten. Dat is heel belangrijk, want mijn fractie streeft naar een eindstemming in de plenaire vergadering van juli. De onrust op de financiële markten duurt voort en we moeten urgent een oplossing zoeken voor de schuldencrisis in een aantal landen. Het is echter - en daar ligt nu onze taak als medewetgever - even urgent dat Europa daadkracht toont in de besluitvorming over een ambitieus stabiliteitspact en economische governance. Een besluit nog vóór de zomer is cruciaal om het vertrouwen in de euro te herstellen, want al in 2003 werd het stabiliteits- en groeipact niet gerespecteerd. In plaats van de spelregels te handhaven, werden ze juist verruimd en daaraan moet nu een einde komen. Het gaat om geloofwaardige wetgeving en geen onderonsjes tussen lidstaten om boetes te ontlopen. Als lidstaten geen effectieve actie nemen om hun verplichtingen na te komen en tekorten terug te dringen - dat zijn verplichtingen die ze nota bene zelf zijn aangegaan - dan moet besluitvorming effectief zijn. Daarom heeft dit Parlement de omgekeerde stemprocedure voorgesteld. Laten we wel zijn, de toverformule van onze links collega's, de zal de oplossing niet brengen. Een geldboom bestaat helaas niet en de tijd van gemakkelijke oplossingen en pijnloze keuzes hebben we achter ons gelaten. Daarom pleit de PPE voor duurzame overheidsfinanciën en niet het toestaan van 5 of 6% begrotingstekort. Een schuldenlast - daar zien we nu de pijnlijke bewijzen van - staat de economische groei in de weg, niet alleen in onze Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten. Voorzitter, er is een stevig fundament nodig en daarom ben ik blij dat de Raad de preventieve arm van de voorstellen heeft overgenomen, te weten dat lidstaten de nationale eigen verantwoordelijkheid moeten versterken en de nationale parlementen erbij moeten betrekken, duidelijke termijnen en procedures en controlebezoeken, meer openbare rapporten openbare debatten in dit Parlement in plaats van de beslotenheid van de Raad. Natuurlijk is er de belangrijke verworvenheid van het Europese semester, want we willen banen en groei. Voorzitter, we staan voor een belangrijke historische dag. Morgen in dit Parlement zijn wij bereid onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik zie een Socialistische Fractie en een Groene Fractie die een blokkade willen opwerpen. De sfeer van compromis betreft alleen het eigen verslag. Voorzitter, dat is niet een sfeer van compromis. Ik wil alle collega's die duurzame overheidsfinanciën belangrijk vinden, oproepen om morgen de zes verslagen te steunen. Het is niet de einduitslag, want morgen is een stap op weg naar overleg met de Raad om de laatste hordes op te ruimen op weg - hopelijk - naar een akkoord in juli."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Pane předsedající, jestliže je zřejmá jediná věc, pak je to ta, že Evropa potřebuje pevné základy, aby v budoucnu dokázala zabránit další krizi eura a zajistila udržitelný hospodářský růst. Naše skupina, Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), je s doposud dosaženými výsledky v souvislosti s balíkem právních předpisů o správě ekonomických záležitostí spokojena. Ráda bych vyjádřila vřelé díky všem poslancům, zpravodajům, stínovým zpravodajům, zaměstnancům, asistentům i všem ostatním za dlouhé hodiny, které jsme spolu strávili, abychom něčeho takového dosáhli, neboť Evropský parlament díky uplatnění svých pravomocí zaujal pevný a ambiciózní postoj. Chtěla bych poděkovat maďarskému předsednictví, zejména panu Andrási Kármánovi, za úsilí vynaložené na překonání neshod mezi Radou a Parlamentem. Skutečně, vy osobně jste nám pomohl dosáhnout 98% shody, a to částečně díky podpoře pana komisaře Rehna a jeho asistentů. Jde o vynikající výsledek, k němuž ovšem nebylo jednoduché dospět. Zítra budeme o zprávách hlasovat. Moje skupina je odhodlána stavět na vysoké míře shody, jíž jsme dosáhli. Doufám, že během nadcházejících několika týdnů se nám podaří překonat poslední zbývající rozdíly a do léta vytvořit konečnou podobu dohody. To je velmi důležité, neboť moje skupina usiluje o konečné hlasování na plenárním zasedání v červenci. Otřesy na finančních trzích přetrvávají a my musíme neprodleně nalézt řešení dluhové krize v několika zemích. Nicméně je stejně tak naléhavé – a v tom spočívá náš úkol coby spolutvůrce právních předpisů – aby Evropa projevila rozhodnost v souvislosti s ambiciózním paktem stability a správou ekonomických záležitostí. Dospět k rozhodnutí létem je klíčové pro to, abychom obnovili důvěru v euro, vzhledem k tomu, že Pakt stability a růstu se porušoval už v roce 2003. Místo toho, abychom prosazovali dodržování pravidel, docházelo pouze k jejich uvolňování, a s tím teď musíme skoncovat. Jde o důvěryhodné právní předpisy, nikoli o vyjednávání za zavřenými dveřmi mezi členskými státy, které se chtějí vyhnout sankcím. Jestliže členské státy nepodniknou účinné kroky k tomu, aby splnily své závazky a snížily své rozpočtové schodky – nezapomínejme, že to jsou závazky, jež na sebe vzaly ze své vlastní vůle – rozhodování musí být efektivní. Proto tento Parlament navrhl obrácený postup hlasování. Řekněme si to upřímně, kouzelné zaklínadlo našich levicových kolegů, zlaté pravidlo, žádné řešení nepřinese. Peníze bohužel nerostou na stromech a časy snadných řešení a bezbolestných možností jsou již za námi. Proto Skupina PPE požaduje udržitelnost veřejných financí a zákaz 5 či 6% rozpočtových schodků. Dluhové zatížení – bolestivý důkaz, jehož jsme svědky – překáží hospodářskému růstu, a to nejen v našich evropských zemích, ale i ve Spojených státech. Potřebujeme pevné základy, a proto mě těší, že Rada uskuteční preventivní část návrhů, konkrétně zajistí posílení odpovědnosti jednotlivých členských států a zapojení vnitrostátních parlamentů do celého procesu, jasné termíny, postupy a inspekční návštěvy, více veřejných zpráv, tlak partnerů a veřejné rozpravy v tomto Parlamentu spíše než v rámci Rady. Evropský semestr je očividně významným úspěchem, protože chceme mít růst i zaměstnanost. Čeká nás důležitý a pro dějiny podstatný den. Zítra budeme v Parlamentu připraveni nést svoji odpovědnost. Vidím, že Skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance chtějí celou záležitost zarazit. Zdá se, že jejich členové jsou ochotni ke kompromisu pouze tehdy, pokud jde o jejich vlastní zprávy. To ovšem žádný duch kompromisu není, pane předsedající. Ráda bych vyzvala všechny poslance, kteří udržitelnost veřejných financí považují za důležitou, aby těchto šest zpráv při zítřejším hlasování podpořili. Nejedná se o konečný výsledek, protože zítra učiníme další krok v jednáních s Radou o tom, jak odstranit poslední překážky na naší cestě k – doufejme – červencové dohodě."@cs1
"Hr. formand! Hvis der er noget, der står klart, er det, at Europa behøver et solidt grundlag for at forhindre en ny eurokrise i fremtiden og sikre bæredygtig økonomisk vækst. Vores gruppe, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), er tilfreds med de resultater, vi indtil videre har opnået i lovgivningspakken om økonomisk styring. Jeg vil gerne takke alle medlemmer, ordførere, skyggeordførere, medarbejdere, personale og andre for de mange timer, vi har tilbragt sammen for at nå hertil, for Parlamentet har under udøvelsen af sine beføjelser indtaget en stærk og ambitiøs holdning. Jeg vil gerne takke det ungarske formandskab og i særdeleshed András Kármán for hans bestræbelser på at forene Rådets og Parlamentets synspunkter. De har helt afgjort personligt gjort det muligt for os at nå til 98 % enighed til dels med hjælp og støtte fra kommissær Rehn og hans medarbejderstab. Der er opnået et glimrende resultat, men det var ikke nemt. I morgen skal vi stemme om betænkningerne. Min gruppe er fast besluttet på at bygge videre på den betydelige grad af enighed, vi har opnået. Jeg håber, at vi vil kunne overvinde de sidste modsætninger i løbet af de næste få uger, således at vi kan nå til en endelig aftale inden sommeren. Dette er meget vigtigt, da min gruppe stræber efter en endelig afstemning i plenum i juli. Uroen på de finansielle markeder fortsætter, og det haster med at finde en løsning på gældskrisen i adskillige lande. Det er imidlertid lige så vigtigt – og heri ligger vores opgave som medlovgiver – at Europa viser sig som en stålsat beslutningstager ved at oprette en ambitiøs stabilitetspagt og økonomisk styring. Det er afgørende for at genskabe tilliden til euroen, at vi når til en beslutning før sommeren, i betragtning af at stabilitets- og vækstpagten blev brudt så tidligt som i 2003. I stedet for at bestemmelserne blev gennemtvunget, blev de simpelthen liberaliseret, og nu er det nødvendigt at sætte en stopper for dette. Det handler om troværdig lovgivning ikke om forhandlinger mellem medlemsstater ude i kulisserne med det formål at undgå sanktioner. Hvis medlemsstaterne ikke træffer virkningsfulde foranstaltninger, således at de kan opfylde deres forpligtelser og nedbringe deres underskud – og man skal huske på, at det handler om forpligtelser, som de har påtaget sig frivilligt – skal beslutningstagningen gøres mere effektiv. Dette er grunden til, at Parlamentet har foreslået en procedure med omvendt afstemning. Lad os se i øjnene, at den magiske formel fra vores kolleger på venstrefløjen, den gyldne regel, ikke leverer løsningen. Desværre vokser pengene ikke på træerne, og det er slut med lette løsninger og smertefrie valg. Derfor ønsker PPE-Gruppen bæredygtige offentlige finanser og opfordrer til, at budgetunderskud på 5 eller 6 % ikke bliver tilladt. Den gældsbyrde – som vi med smerte må erkende, vi står over for – står i vejen for økonomisk vækst ikke blot her i Europa, men også i USA. Vi har brug for et solidt grundlag, og derfor glæder det mig, at Rådet vil anvende den præventive del af forslagene navnlig til at sikre, at medlemsstaterne styrker deres eget nationale ansvar og inddrager deres nationale parlamenter i processen, sørger for klare tidsfrister, procedurer og inspektionsbesøg, flere offentlige rapporter, gruppepres og offentlige høringer her i Parlamentet snarere end i Rådet. Det europæiske halvår er helt klart et vigtigt resultat, da vi ønsker arbejdspladser og vækst. Vi står over for en vigtig og historisk dag. I morgen vil vi her i Parlamentet være klar til at påtage os vores ansvar. Jeg ser, at Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ønsker at putte grus i maskineriet. Det lader til, at de kun ønsker at arbejde i en kompromissøgende ånd, når det drejer sig om deres egne betænkninger. Det kalder jeg ikke en kompromissøgende ånd. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer, som anser bæredygtige offentlige finanser for vigtige, til at støtte de seks betænkninger i morgen. De er ikke det endelige resultat, for i morgen tager vi det næste skridt hen imod at høre Rådet om, hvordan vi overvinder de sidste forhindringer på vores vej mod – forhåbentlig – en aftale i juli."@da2
". − Herr Präsident! Wenn eines klar ist, dann dass Europa ein solides Fundament braucht, um eine neue Euro-Krise in Zukunft zu verhindern und um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. Unsere Fraktion, die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), ist mit den Ergebnissen, die wir bisher in dem Gesetzgebungspaket über die wirtschaftspolitische Steuerung erreicht haben, zufrieden. Ich möchte meinen herzlichen Dank allen Abgeordneten, Berichterstattern, Schattenberichterstattern, Angestellten, Mitarbeitern und allen anderen für die vielen Stunden aussprechen, die wir zusammen verbracht haben, um dies zu verwirklichen, da das Europäische Parlament durch die Ausübung dieser Befugnisse eine feste und ehrgeizige Position eingenommen hat. Ich möchte dem ungarischen Ratsvorsitz und insbesondere András Kármán für die Mühen danken, die er in die Überwindung der Unterschiede zwischen dem Rat und dem Parlament investiert hat. Tatsächlich haben Sie persönlich es ermöglicht, dass wir zu 98 % eine Vereinbarung erzielt haben, zum Teil dank der hilfreichen Unterstützung durch Kommissar Rehn und seine Mitarbeiter. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, dessen Verwirklichung jedoch nicht leicht war. Morgen werden wir über die Berichte abstimmen. Meine Fraktion hat sich fest dazu verpflichtet, auf dem hohen Maß an Übereinstimmung, das wir erreicht haben, aufzubauen. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, die letzten Unterschiede in den nächsten Wochen zu überwinden, damit wir ein Abkommen vor dem Sommer abschließen können. Dies ist sehr wichtig, da meine Fraktion eine Schlussabstimmung im Plenum für Juli anstrebt. Die Unruhen auf den Finanzmärkten dauern an, und wir müssen dringend eine Lösung für die Schuldenkrise in mehreren Ländern finden. Es ist jedoch genauso dringlich – und darin liegt nun die Aufgabe des Mitgesetzgebers –, dass Europa in der Lage ist, klare Entscheidungen im Hinblick auf einen ehrgeizigen Stabilitätspakt und eine wirtschaftspolitische Steuerung zu treffen. Es ist von entscheidender Bedeutung dem Sommer zu einem Beschluss zu gelangen, um das Vertrauen in den Euro wiederherzustellen, wenn man bedenkt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt schon 2003 gebrochen wurde. Anstatt die Regeln zu stärken, wurden sie einfach liberalisiert, und damit müssen wir nun Schluss machen. Es geht um eine glaubwürdige Gesetzgebung und nicht um Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten hinter den Kulissen, um Sanktionen zu vermeiden. Wenn es den Mitgliedstaaten nicht gelingt, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und ihre Defizite zu senken – wobei man bedenken sollte, dass sie diese Verpflichtungen aus freien Stücken eingegangen sind –, dann muss die Entscheidungsfindung effektiv sein. Darum hat dieses Parlament das umgekehrte Abstimmungsverfahren vorgeschlagen. Seien wir doch ehrlich, die Zauberformel unserer Kolleginnen und Kollegen auf der linken Seite, die goldene Regel, wird nicht die Lösung sein. Leider wächst Geld nicht auf Bäumen, und die Tage der einfachen Lösungen und der schmerzlosen Entscheidungen liegen nun hinter uns. Darum fordert die PPE-Fraktion nachhaltige öffentliche Finanzen und dass Haushaltsdefizite von 5 oder 6 % nicht geduldet werden. Eine Schuldenlast – den schmerzhaften Beweis können wir gerade beobachten – steht dem Wirtschaftswachstum nicht nur in unseren europäischen Ländern, sondern auch in den Vereinigten Staaten im Weg. Wir brauchen ein solides Fundament, weswegen es mich freut, dass der Rat die präventive Komponente der Vorschläge ausüben wird, das bedeutet, zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen Verantwortlichkeiten stärken und ihre nationalen Parlamente in den Prozess einbeziehen; ferner bedarf es klarer Fristen, Verfahren und Kontrollbesuche, weiterer öffentlicher Berichte, gegenseitigen Druckes und öffentlicher Debatten in diesem Parlament anstelle von Debatten im Rahmen des Rates. Das Europäische Semester ist natürlich eine wichtige Errungenschaft, da wir Arbeitsplätze und Wachstum wollen. Wir stehen vor einem wichtigen und historischen Tag. Morgen werden wir in diesem Parlament bereitstehen, um unsere Verantwortung zu übernehmen. Wie ich sehe, wollen die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament und die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz die Arbeit behindern. Anscheinend wollen sie nur im Geiste des Kompromisses arbeiten, wenn es um ihre eigenen Berichte geht. Herr Präsident, das ist nicht der Geist des Kompromisses. Ich fordere alle Abgeordneten, die nachhaltige öffentliche Finanzen als wichtig erachten, auf, diese sechs Berichte morgen zu unterstützen. Sie sind nicht das Endergebnis, da wir morgen Schritte ergreifen werden, um mit dem Rat darüber zu beraten, wie wir diese letzten Hürden auf dem Weg zu einer – wie wir hoffen – Einigung beseitigen können."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, εάν ένα πράγμα είναι σαφές είναι το ότι η Ευρώπη χρειάζεται γερά θεμέλια προκειμένου να προληφθεί μια νέα κρίση του ευρώ στο μέλλον και να διασφαλιστεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η Ομάδα μας, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα που επιτύχαμε μέχρι στιγμής στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους βουλευτές, εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές, εργαζόμενους, προσωπικό και όλους τους άλλους για τις πολλές ώρες που περάσαμε μαζί προκειμένου να επιτευχθεί αυτό επειδή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει μια σταθερή και φιλόδοξη θέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ουγγρική Προεδρία και ιδιαιτέρως τον András Kámán, για τις προσπάθειες προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Πράγματι, εσείς προσωπικά καταστήσατε δυνατό να φτάσουμε σε συμφωνία κατά 98%, εν μέρει χάρη στη χρήσιμη ενίσχυση του Επιτρόπου Rehn και του προσωπικού του. Πρόκειται για εξαιρετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Αύριο, θα ψηφίσουμε σχετικά με τις εκθέσεις. Η Ομάδα μου δεσμεύεται σταθερά για την ενίσχυση του υψηλού επιπέδου συμφωνίας, την οποία επιτύχαμε. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις τελευταίες διαφορές κατά τις επόμενες εβδομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία πριν από το καλοκαίρι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή η Ομάδα μου καταβάλλει προσπάθειες για τη διεξαγωγή τελικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζεται και πρέπει επειγόντως να βρούμε μια λύση για την κρίση χρέους σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, είναι εξίσου επείγον –και αυτό τώρα είναι το καθήκον μας ως συννομοθέτη– να δείξει η Ευρώπη ότι λαμβάνει ισχυρές αποφάσεις όσον αφορά ένα φιλόδοξο σύμφωνο σταθερότητας και την οικονομική διακυβέρνηση. Η λήψη απόφασης από το καλοκαίρι είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ευρώ, δεδομένου ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης παραβιάστηκε ήδη από το 2003. Αντί να εφαρμοστούν οι κανόνες, απλώς ελευθερώθηκαν και αυτό πρέπει τώρα να το σταματήσουμε. Το μείζον θέμα είναι η αξιόπιστη νομοθεσία, όχι οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών με στόχο την αποφυγή κυρώσεων. Εάν τα κράτη μέλη δεν μπορέσουν να αναλάβουν αποτελεσματική δράση προκειμένου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μειώσουν τα ελλείμματά τους – θυμηθείτε ότι πρόκειται για δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν με τη θέλησή τους– τότε η λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι αποτελεσματική. Για αυτόν τον λόγο πρότεινε το Σώμα τη διαδικασία της αντίστροφης ψηφοφορίας. Ας το πάρουμε απόφαση, η μαγική συνταγή των συναδέλφων βουλευτών της Αριστεράς, ο χρυσός κανόνας, δεν θα δώσει τη λύση. Δυστυχώς, τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα και οι ημέρες των εύκολων λύσεων και των ανώδυνων επιλογών έχουν πλέον παρέλθει. Για αυτόν τον λόγο η Ομάδα PPE ζητεί βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να μην επιτραπούν δημοσιονομικά ελλείμματα της τάξεως του 5% ή του 6%. Το βάρος του χρέους –τα επώδυνα στοιχεία του οποίου τώρα διαπιστώνουμε– εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες μας αλλά, επίσης, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειαζόμαστε γερά θεμέλια και για αυτόν τον λόγο νιώθω ικανοποίηση που το Συμβούλιο θα εφαρμόσει το προληπτικό σκέλος των προτάσεων, δηλαδή να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις δικές τους εθνικές ευθύνες και προβαίνουν στη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τους στη διαδικασία, τις σαφείς προθεσμίες, τις διαδικασίες και τις επισκέψεις επιθεώρησης, περισσότερες δημόσιες εκθέσεις, πιέσεις ομοτίμων και δημόσιες συζητήσεις σε αυτό το Σώμα αντί για τα στενά όρια του Συμβουλίου. Προφανώς, το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, επειδή επιθυμούμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Ζούμε μια σημαντική και ιστορική ημέρα. Αύριο, σε αυτό το Σώμα, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Βλέπω ότι η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία επιθυμούν να δημιουργήσουν προσκόμματα. Φαίνεται ότι επιθυμούν να εργάζονται μόνο με πνεύμα συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τις δικές τους εκθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι πνεύμα συμβιβασμού. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους βουλευτές, οι οποίοι θεωρούν σημαντικά τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά, να υποστηρίξουν αυτές τις έξι εκθέσεις αύριο. Δεν αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα, επειδή αύριο θα κάνουμε ένα βήμα προς τη διαβούλευση με το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά τα τελευταία εμπόδια καθώς προχωρούμε –αισίως– προς μια συμφωνία τον Ιούλιο."@el10
". − Mr President, if one thing is clear, it is that Europe needs a solid foundation in order to prevent a new euro crisis in the future and to ensure sustainable economic growth. Our group, the Group of the European People’s Party (Christian Democrats), is satisfied with the results we have achieved so far in the legislative package on economic governance. I would like to extend my warm thanks to all the Members, rapporteurs, shadow rapporteurs, employees, staff and everyone for the many hours we have spent together in order to achieve this because, in exercising its powers, the European Parliament has taken a firm and ambitious position. I would like to thank the Hungarian Presidency, and in particular András Kámán, for the efforts put in to bridging the differences between the Council and Parliament. Indeed, you personally have made it possible for us to reach a 98% agreement, partly thanks to the helpful support of Commissioner Rehn and his staff. This is an excellent result, but it was not an easy one to achieve. Tomorrow, we will be voting on the reports. My group is strongly committed to building on the high level of agreement that we have reached. I hope that we will be able to bridge the last differences over the next few weeks so that we can finalise an agreement before the summer. This is very important, because my group is striving for a final vote in the plenary in July. The turmoil in the financial markets continues and we urgently need to find a solution to the debt crisis in several countries. However, it is just as urgent – and therein now lies our task as co-legislator – that Europe demonstrates strong decision making in terms of an ambitious stability pact and economic governance. Reaching a decision the summer is crucial to restoring confidence in the euro, given that the Stability and Growth Pact was being broken as early as 2003. Instead of the rules being enforced, they were simply liberalised and we now need to put a stop to that. This is about credible legislation, not behind-the-scenes negotiations between Member States aimed at avoiding penalties. If Member States fail to take effective action in order to meet their commitments and reduce their deficits – and these are commitments, remember, that they have undertaken of their own free will – then decision-making must be effective. That is why this House has proposed the reverse voting procedure. Let us face it, the magic formula of our fellow Members on the left, the golden rule, will not deliver the solution. Unfortunately, money does not grow on trees and the days of easy solutions and painless choices are now behind us. That is why the PPE Group is calling for sustainable public finances and for 5 or 6% budget deficits not to be permitted. A debt burden – the painful evidence of which we are witnessing – stands in the way of economic growth, not only in our European countries, but also in the United States. We need a solid foundation, and that is why I am pleased that the Council will exercise the preventive arm of the proposals, namely to ensure that Member States strengthen their own national responsibilities and involve their national parliaments in the process, clear deadlines, procedures and inspection visits, more public reports, peer pressure and public debates in this House rather than in the confines of the Council. Obviously, the European semester is an important achievement, because we want jobs and growth. We are facing an important and historic day. Tomorrow, in the House, we will stand ready to shoulder our responsibilities. I see that the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament and the Group of the Greens/European Free Alliance want to put a spanner in the works. It seems that they only want to work in a spirit of compromise when it comes to their own reports. Mr President, that is no spirit of compromise. I would like to call on all Members who consider sustainable public finances important to support these six reports tomorrow. They are not the final outcome, because tomorrow we will be taking a step towards consulting with the Council on how we can clear these last hurdles on our way to – what will hopefully be – an agreement in July."@en4
". − Señor Presidente, si una cosa está clara, es que Europa necesita una base sólida a fin de evitar una nueva crisis del euro en el futuro y garantizar un crecimiento económico sostenible. Nuestro Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), está satisfecho con los resultados que hemos logrado hasta ahora en el paquete legislativo sobre la gobernanza económica. Quisiera agradecer calurosamente a todos los diputados, ponentes, ponentes alternativos, empleados, personal y a todo el mundo las muchas horas que hemos pasado juntos a fin de lograr esto porque, en el ejercicio de sus competencias, el Parlamento Europeo ha adoptado una posición firme y ambiciosa. Quisiera dar las gracias a la Presidencia húngara, y en particular a András Kámán, por los esfuerzos realizados en salvar las diferencias entre el Consejo y el Parlamento. De hecho, usted personalmente ha hecho todo lo posible para que alcancemos un acuerdo del 98 %, en parte gracias al valioso apoyo del Comisario Rehn y su personal. El resultado es excelente, pero no fue fácil conseguirlo. Mañana, votaremos los informes. Mi Grupo se compromete firmemente a seguir avanzando en el alto nivel de acuerdo que hemos logrado. Espero que seamos capaces de salvar las últimas diferencias en las próximas semanas para que podamos concluir un acuerdo antes del verano. Esto es muy importante, porque mi Grupo se está esforzando por llevar a cabo una votación final en la sesión plenaria de julio. Sigue la confusión en los mercados financieros y tenemos que encontrar urgentemente una solución a la crisis de la deuda en varios países. Sin embargo, es igualmente urgente —y ahí radica ahora nuestra labor como colegisladores— que Europa demuestre que una toma de decisiones firme en cuanto a un pacto de estabilidad y una gobernanza económica ambiciosos. Es crucial lograr tomar una decisión del verano para restablecer la confianza en el euro, dado que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se infringió ya en 2003. En lugar de reforzar las normas, simplemente se liberalizaron y ahora tenemos que poner fin a eso. La cuestión es que la legislación sea creíble, no que los Estados miembros, cuyo objetivo es evitar las sanciones, lleven a cabo las negociaciones entre bastidores. Si estos no adoptan medidas eficaces a fin de cumplir sus compromisos y reducir su déficit —y recuerden que estos compromisos los han asumido por su propia voluntad— entonces la toma de decisiones debe ser efectiva. Por ese motivo, esta Cámara ha propuesto el procedimiento de voto inverso. No nos engañemos, la fórmula mágica de los diputados de la izquierda, la regla de oro, no logrará la solución. Por desgracia, el dinero no crece en los árboles y actualmente hemos dejado atrás los días de las soluciones fáciles y las elecciones sencillas. Por esa razón, el Grupo PPE pide la sostenibilidad de las finanzas públicas y que no se permitan déficits presupuestarios del 5 % o el 6 %. La carga de la deuda —la prueba dolorosa de la que estamos siendo testigos— se interpone en el camino del crecimiento económico, no solo en los países europeos, sino también en los Estados Unidos. Necesitamos una base sólida, y por ese motivo me alegra que el Consejo ejerza el componente preventivo de las propuestas, concretamente para garantizar que los Estados miembros consoliden sus propias responsabilidades internas e impliquen a sus parlamentos nacionales en el proceso, y que existan directrices, procedimientos y visitas de inspección claras, más informes públicos, presión inter pares y debates públicos en esta Cámara y no en los confines del Consejo. Obviamente, el Semestre Europeo es un logro importante, porque queremos que haya empleo y crecimiento. No enfrentamos a un día importante e histórico. Mañana, en la Cámara, estaremos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades. Observo que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quieren fastidiar el asunto. Parece que solo quieren trabajar en un espíritu de compromiso en lo que se refiere a sus propios informes. Señor Presidente, eso no es un espíritu de compromiso. Me gustaría pedir a todos los diputados que consideren que es importante la sostenibilidad de las finanzas públicas, que mañana apoyen estos seis informes. No son el resultado final, porque mañana avanzaremos en cuanto a la consulta al Consejo sobre cómo podemos quitar estos últimos obstáculos de nuestro camino para —esperemos que así sea— lograr un acuerdo en julio."@es21
". − Lugupeetud juhataja! Üks asi, mis on kindel, on see, et Euroopa vajab kindlat vundamenti, et vältida tulevikus uut eurokriisi ja tagada jätkusuutlik majanduskasv. Meie fraktsioon, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon, on rahul meie seni saavutatud tulemustega majanduse juhtimist käsitlevas õigusaktide paketis. Sooviksin edastada oma soojad tänusõnad kõikidele parlamendiliikmetele, raportööridele, variraportööridele, ametnikele, personalile ja kõigile teistele paljude koos veedetud tundide eest selle saavutamiseks, sest oma volituste rakendamisel on Euroopa Parlament võtnud endale kindla ja ambitsioonika seisukoha. Sooviksin tänada eesistujariiki Ungarit ja eelkõige András Kámánit nõukogu ja parlamendi eriarvamuste ületamiseks tehtud jõupingutuste eest. Teie isiklikult aitasite tõepoolest meil jõuda kokkuleppele 98 protsendis, osaliselt tänu volinik Rehni ja tema töötajate abistavale toele. See on suurepärane tulemus, kuid seda ei olnud lihtne saavutada. Homme hääletame raportite üle. Minu fraktsioon on kohustunud tuginema saavutatud kokkuleppe kõrgele tasemele. Loodan, et suudame ületada viimase eriarvamuse paari järgmise nädala jooksul, et saaksime vormistada kokkuleppe enne suve. See on väga oluline, sest minu fraktsioon taotleb lõpphääletust juulis toimuval istungil. Rahutus rahaturgudel jätkub ja meil on pakiline vajadus leida lahendus võlakriisile mitmes riigis. See on aga just sama pakiline ja selles seisneb praegu meie ülesanne kaasseadusandjana: et Euroopa demonstreerib tugevat otsustamist põhjaliku stabiilsuse pakti ja majanduse juhtimise vallas. Euro suhtes usalduse taastamiseks on oluline jõuda otsusele enne suve, arvestades, et stabiilsuse ja kasvu pakt katkestati juba 2003. aastal. Eeskirjade jõustamise asemel need lihtsalt liberaliseeriti ja peame sellele praegu lõpu tegema. Jutt käib usaldusväärsetest õigusaktidest, mitte liikmesriikidevahelistest kulissidetagustest läbirääkimistest, mis on suunatud sanktsioonide vältimisele. Kui liikmesriigid ei rakenda tõhusaid meetmeid oma kohustuste täitmiseks ja oma eelarve puudujääkide vähendamiseks – pidagem silmas, et nad on võtnud need kohustused oma vabast tahtest, siis peab otsustamisprotsess olema tõhus. Seetõttu on täiskogu teinud ettepaneku vastupidise hääletusmenetluse kohta. Vaadakem seda, meie kolleegidest vasakpoolsete parlamendiliikmete maagiline retsept, kuldne reegel ei anna lahendust! Kahjuks ei kasva raha puu otsas ning lihtsate lahenduste ja valutute valikute päevad on selja taha jäänud. Sel põhjusel nõuab Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon jätkusuutlikku riigirahandust ning 5- või 6-protsendiliste eelarve puudujääkide mittelubamist. Võlakoorem – valulised tõendid, mille tunnistajaks me oleme – takistab majanduskasvu mitte üksnes meie Euroopa riikides, vaid ka Ameerika Ühendriikides. Vajame kindlat vundamenti, mistõttu tunnen ma heameelt, et nõukogu kasutab ettepanekute ennetavat kätt, nimelt selle tagamist, et liikmesriigid toetavad oma riiklikke kohustusi ning kaasavad sellesse protsessi oma riiklikke parlamente, selgeid tähtaegu, menetlusi ja kontrollkülaskäike, avalikumaid raporteid, partnerite survet ning avalikku arutelu siin täiskogul, mitte niivõrd nõukogu raames. Ilmselgelt on Euroopa semester oluline saavutus, sest me soovime töökohti ja majanduskasvu. Meie ees seisab tähtis ja ajalooline päev. Homme oleme täiskogul valmis võtma enda kanda oma kohustused. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis ja Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon tahavad seda tööd takistada. Nad tahavad töötada enda raportitega ilmselt üksnes kompromissi vaimus. Lugupeetud juhataja! See ei ole kompromissi vaim. Kutsuksin kõiki parlamendiliikmeid, kes peavad jätkusuutlikku riigirahandust oluliseks, üles toetama homme neid kuute raportit. See ei ole lõpptulemus, sest homme astume sammu nõukoguga konsulteerimise suunas selle kohta, kuidas saame lahti neist viimastest takistustest oma teel – loodetavasti kokkuleppega juulis."@et5,5
"− Arvoisa puhemies, yksi asia on tullut selväksi, nimittäin se, että EU tarvitsee vakaan perustan uuden euron kriisin ennaltaehkäisemiseksi ja kestävän talouskasvun varmistamiseksi. Ryhmämme, Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit), on tyytyväinen talouden ohjausta koskevan lainsäädäntöpaketin osalta tähän mennessä saavuttamiimme tuloksiin. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia jäseniä, esittelijöitä, varjoesittelijöitä, työntekijöitä, henkilöstöä ja kaikkia muita useista tunneista, joita olemme viettäneet yhdessä saadaksemme sen aikaan, koska käyttäessään toimivaltaansa Euroopan parlamentti on omaksunut vankan ja kunnianhimoisen kannan. Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Unkaria ja erityisesti András Kármánia ponnisteluista neuvoston ja parlamentin välisten erojen poistamiseksi. Nimenomaan te olette tehnyt mahdolliseksi sen, että olemme päässeet 98-prosenttiseen sopimukseen, joka on osittain myös komission jäsenen Rehnin ja hänen henkilökuntansa tuen ansiota. Se on erinomainen tulos, mutta sitä ei ollut helppo saavuttaa. Huomenna me äänestämme mietinnöistä. Ryhmäni on vankasti sitoutunut rakentamaan saavuttamamme korkeatasoisen sopimuksen varaan. Toivon, että pääsemme sopuun viimeisistä eroista tulevien viikkojen aikana, jotta voimme viimeistellä sopimuksen ennen kesälomaa. Se on erittäin tärkeää, koska ryhmäni pyrkii siihen, että lopullinen äänestys toimitetaan heinäkuun täysistunnossa. Rahoitusmarkkinoiden myllerrys jatkuu, ja meidän on pikaisesti löydettävä ratkaisu useiden maiden velkakriisiin. On kuitenkin yhtä kiireellistä – ja se on nyt tehtävämme toisena lainsäätäjänä – että EU osoittaa voimakasta päätöksentekokykyä kunnianhimoisen vakaussopimuksen sekä talouden ohjauksen ja hallinnan suhteen. Päätöksen aikaansaaminen kesälomaa on välttämätöntä luottamuksen palauttamiseksi euroa kohtaan, kun otetaan huomioon, että vakaus- ja kasvusopimusta rikottiin jo vuonna 2003. Tiukentamisen sijasta sääntöjä vain löyhennettiin, ja nyt meidän on tehtävä siitä loppu. Tässä on kyse uskottavasta lainsäädännöstä, ei kulissien takaisista jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista, joilla pyritään välttämään seuraamukset. Mikäli jäsenvaltiot eivät ryhdy tehokkaisiin toimiin sitoumustensa täyttämiseksi ja alijäämiensä supistamiseksi – ne ovat sitoumuksia, muistakaa, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tähän omasta vapaasta tahdostaan – siinä tapauksessa päätöksenteon on oltava tehokasta. Siitä syystä Euroopan parlamentti on ehdottanut käänteistä äänestysmenettelyä. Olkaamme rehellisiä: vasemmistoon kuuluvien kollegojemme taikasana, kultainen sääntö, ei johda ratkaisuun. Valitettavasti raha ei kasva puissa, ja helppojen ratkaisujen ja kivuttomien valintojen ajat ovat nyt ohi. Siksi PPE-ryhmä peräänkuuluttaa kestävää julkista taloutta ja sitä, että viiden tai kuuden prosentin suuruisia budjettialijäämiä ei sallittaisi. Velkataakka – jonka kipeää olemassaoloa me todistamme – on talouskasvun tiellä sekä Euroopan maissa että Yhdysvalloissa. Tarvitsemme vakaan perustan. Siksi olen mielissäni siitä, että neuvosto käyttää ehdotusten ennaltaehkäisevää osiota sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot vahvistavat omia kansallisia vastuitaan ja ottavat kansalliset parlamenttinsa mukaan prosessiin, että määräajat, menettelyt ja tarkastuskäynnit ovat selkeitä, laaditaan enemmän julkisia kertomuksia, että parlamentissa käytetään vertaispainostusta ja käydään julkisia keskusteluja ennemmin kuin neuvoston puitteissa. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on selvästi tärkeä saavutus, koska me haluamme työpaikkoja ja kasvua. Meillä on edessämme tärkeä ja historiallinen päivä. Huomenna me olemme täällä Euroopan parlamentissa valmiina kantamaan vastuumme. Huomaan, että Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ja Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä haluavat laittaa kapuloita rattaisiin. Näyttää siltä, että he ovat halukkaita kompromisseihin vain omien mietintöjensä yhteydessä. Arvoisa puhemies, se ei ole kompromissihalukkuutta. Kehotan kaikkia jäseniä, jotka pitävät kestävää julkista taloutta tärkeänä, kannattamaan näitä kuutta mietintöä huomenna. Ne eivät ole lopullinen tulos, koska huomenna me otamme askeleen kohti neuvoston kuulemista siitä, miten voimme poistaa nämä viimeiset esteet tieltämme pyrkiessämme – toivottavasti – saamaan aikaan sopimuksen heinäkuussa."@fi7
". − Monsieur le Président, si quelque chose est clair, c’est bien le fait que l’Europe a besoin de fondations solides pour empêcher à l’avenir une nouvelle crise de l’euro et garantir une croissance économique durable. Notre groupe, le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), est satisfait des résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent dans le paquet législatif sur la gouvernance économique. Je tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements à tous les députés, rapporteurs, rapporteurs fictifs, employés, à tout le personnel, ainsi qu’à chacun et chacune pour les nombreuses heures passées ensemble en vue de parvenir à ce résultat, car, en exerçant ses pouvoirs, le Parlement européen a adopté une position ferme et ambitieuse. Je tiens à remercier la Présidence hongroise, et en particulier András Kármán, des efforts consentis afin d’aplanir les différences entre le Conseil et le Parlement. De fait, vous avez personnellement contribué à ce que nous parvenions à un accord à 98 %, en partie grâce au précieux soutien de M. le commissaire Rehn et de son personnel. C’est un excellent résultat, mais il n’a pas été facile à obtenir. Demain, nous allons voter sur les rapports. Mon groupe s’engage fermement à obtenir des résultats en se basant sur le degré élevé de consensus auquel nous sommes parvenus. J’espère que nous pourrons aplanir, au cours des prochaines semaines, les dernières divergences de façon à finaliser un accord avant l’été. Ce point est très important, car mon groupe s’efforce de parvenir à un vote définitif lors de la session plénière de juillet. La tourmente sur les marchés financiers se poursuit, et nous devons trouver de toute urgence une solution à la crise de la dette, et ce dans plusieurs pays. Toutefois, il est tout aussi urgent – et c’est là que réside à présent notre mission de colégislateur – que l’Europe fasse preuve d’une forte capacité à prendre des décisions en ce qui concerne l’ambitieux pacte de stabilité et la gouvernance économique. Il est capital de parvenir à une décision l’été si l’on veut rétablir la confiance dans l’euro, le pacte de stabilité et de croissance ayant été rompu dès 2003. Au lieu d’appliquer les règles, on les a simplement assouplies, et il faut maintenant que nous mettions un terme à cela. Il faut une législation crédible, et non pas des négociations en coulisse entre États membres en vue d’éviter les sanctions. Si certains États membres ne prennent pas des mesures efficaces pour respecter leurs engagements et réduire leurs déficits – et ce sont là des engagements qu’ils ont pris de leur propre chef – alors la prise de décisions doit se montrer efficace, je le rappelle. C’est pourquoi cette Assemblée a proposé la procédure de vote inversée. Ne nous voilons pas la face, la formule magique de nos collègues de gauche, la règle d’or, ne nous apportera pas la solution. Malheureusement, l’argent ne pousse pas sur les arbres et l’époque où nous trouvions facilement des solutions et où les choix se faisaient sans douleur est maintenant révolue. C’est la raison pour laquelle le groupe PPE appelle à des finances publiques durables et demande que des déficits de 5 ou 6 % du budget ne soient pas autorisés. Le fardeau de la dette – dont nous voyons les stigmates – vient entraver la croissance économique, non seulement dans nos pays européens, mais également aux États-Unis. Nous avons besoin d’une fondation solide, et c’est pourquoi je suis heureuse que le Conseil assure la partie préventive des propositions, à savoir fasse en sorte que les États membres renforcent leurs propres responsabilités nationales, associent leurs parlements nationaux au processus, il faut des échéances claires, des procédures et des visites d’inspection, davantage de rapports publics, des pressions de la part des pairs et des débats publics dans cette Assemblée plutôt que dans l’enceinte du Conseil. Manifestement, le semestre européen représente une réalisation importante, car nous voulons des emplois et de la croissance. Nous abordons une journée importante, et même historique. Demain, dans cette Assemblée, nous nous tiendrons prêts à assumer nos responsabilités. Je vois que le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen et le groupe Verts/Alliance libre européenne sont bien décidés à nous mettre des bâtons dans les roues. Il semblerait qu’ils ne soient disposés à travailler dans un esprit de compromis que lorsque cela sert leurs propres rapports. Monsieur le Président, ce n’est pas cela, l’esprit de compromis. Je voudrais inviter tous les députés qui considèrent que la viabilité des finances publiques est importante à soutenir demain ces six rapports. Ceux-ci ne constituent pas le résultat final, car, demain, nous ferons un pas vers des consultations avec le Conseil en vue de déterminer comment nous pouvons éliminer ces derniers obstacles que nous avons sur le chemin de ce qui sera, je l’espère, un accord au mois de juillet."@fr8
"Elnök úr! Ha bármi is világos, akkor az, hogy Európának szilárd alapra van szüksége ahhoz, hogy a jövőben elkerüljön egy újabb euróválságot és biztosítsa a fenntartható gazdasági növekedést. Képviselőcsoportunk, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport elégedett az eredményekkel, amelyeket a gazdasági kormányzásról szóló jogalkotási csomagban eddig elértünk. Szeretnék hálás köszönetet mondani az összes képviselőnek, előadónak, árnyékelőadónak, alkalmazottnak, munkatársnak és mindenkinek a hosszú órákért, amelyeket együtt töltöttünk ennek elérése érdekében, mert az Európai Parlament hatásköreinek gyakorlása során határozott és ambiciózus álláspontra helyezkedett. Szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek, különösen Kármán Andrásnak a Tanács és a Parlament közötti nézetkülönbségek áthidalására tett erőfeszítéseiért. Valóban ön személyesen tette lehetővé számunkra a 98%-os megállapodás elérését, részben Rehn biztos úr és munkatársai segítőkész támogatásának köszönhetően. Ez kiváló eredmény, de nem volt könnyű elérni. Holnap szavazni fogunk a jelentésekről. Képviselőcsoportom határozottan elkötelezett az általunk elért magas szintű eredményre való építés iránt. Remélem, hogy a következő néhány hét folyamán át fogjuk tudni hidalni az utolsó nézetkülönbségeket is, hogy még a nyár előtt véglegesíteni tudjuk a megállapodást. Ez nagyon fontos, mert képviselőcsoportom arra törekszik, hogy a júliusi plenáris ülésen sor kerüljön a végső szavazásra. A pénzpiacokon továbbra is nyugtalanság uralkodik, és több országban sürgősen megoldást kell találnunk az adósságválságra. Viszont az is épp ilyen sürgős – és most társjogalkotóként ebben áll a feladatunk –, hogy Európa határozott döntéshozatalról tegyen tanúbizonyságot a nagyratörő stabilitási paktum és gazdasági kormányzás tekintetében. Az euró iránti bizalom helyreállítása szempontjából kritikus jelentőségű hogy még a nyár előtt döntés szülessen, tekintettel arra, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktumot már 2003-ban megszegték. Ahelyett, hogy érvényesítették volna a szabályokat, azokat egyszerűen liberalizálták, és ennek most véget kell vetnünk. A hiteles jogalkotásról van szó a tagállamok közötti, színfalak mögötti tárgyalások helyett, amelyek célja a szankciók elkerülése. Ha a tagállamok nem hoznak hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy teljesítsék vállalásaikat és csökkentsék hiányukat – és itt ne felejtsük el, hogy olyan kötelezettségvállalásokról van szó, amelyeket saját szabad akaratukból vállaltak –, akkor a döntéshozatalnak kell hatékonynak lennie. Ezért tett javaslatot a Parlament a fordított szavazási eljárásra. Nézzünk szembe azzal, hogy baloldali képviselőtársaink varázsformulája, az aranyszabály, nem fog megoldást hozni. A pénz sajnos nem magától terem, és mostanra elmúltak a könnyű megoldások és a fájdalom nélküli döntések napjai. Ezért szorgalmazza a PPE képviselőcsoport a fenntartható államháztartásokat és azt, hogy az 5–6%-os költségvetési hiányok ne legyenek megengedettek. Az adósságteher a gazdasági növekedés útjában áll, és tanúi vagyunk ennek fájdalmas bizonyítékának, nemcsak az európai országokban, hanem az Egyesült Államokban is. Szilárd alapra van szükségünk, és ezért örülök annak, hogy a Tanács feladata lesz a javaslatok prevenciós ága, mégpedig annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok megerősítsék saját nemzeti felelősségeiket, és bevonják a folyamatba nemzeti parlamentjeiket, hogy világos határidők, eljárások és ellenőrző látogatások, több nyilvános jelentés, csoportnyomás és nyilvános vita legyen, ne a Tanács keretében, hanem e Parlamentben. Az európai szemeszter nyilvánvalóan fontos eredmény, mert munkahelyeket és növekedést akarunk. Egy fontos és történelmi jelentőségű nap előtt állunk. Holnap e Parlamentben készen fogunk állni arra, hogy vállaljuk felelősségeinket. Látom, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja fel akarják borítani a terveket. Úgy tűnik, hogy csak akkor akarnak kompromisszumkészek lenni, amikor saját jelentéseikről van szó. Elnök úr, ez nem kompromisszumkészség. Szeretnék felszólítani minden képviselőt, aki fontosnak tartja a fenntartható államháztartást, hogy támogassa holnap ezt a hat jelentést. Ezek nem a végleges eredmények, mert holnap lépéseket fogunk tenni azért, hogy konzultáljunk a Tanáccsal arról, hogy hogyan takaríthatjuk el a júliusban remélhetőleg megszülető megállapodás útjából ezeket az utolsó akadályokat."@hu11
". − Signor Presidente, una cosa è certa: l’Europa ha bisogno di fondamenta solide per evitare una nuova crisi monetaria in futuro e per garantire la crescita economica sostenibile. Il nostro gruppo, il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), è soddisfatto dei risultati finora conseguiti sul pacchetto legislativo in materia di governance economica. Vorrei rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i deputati, ai relatori, ai relatori ombra, agli impiegati, al personale e a tutti gli altri per le innumerevoli ore che abbiamo trascorso insieme per giungere a questo risultato in quanto, nell’esercizio dei propri poteri, il Parlamento europeo ha assunto una posizione risoluta e ambiziosa. Vorrei ringraziare la Presidenza ungherese, e in particolare il ministro Kámán, per gli sforzi compiuti al fine di comporre le divergenze tra Consiglio e Parlamento. Di fatto, lei in persona ci ha permesso si raggiungere un accordo al 98 per cento, in parte grazie al sostegno prezioso del Commissario Rehn e del suo personale. è un risultato eccellente, ma non è stato semplice raggiungerlo. Domani voteremo sulle relazioni. Al mio gruppo sta fortemente a cuore mantenere il livello elevato di consenso che abbiamo raggiunto. Spero che riusciremo a risolvere le ultime divergenze nell’arco delle prossime settimane, in modo da perfezionare un accordo prima dell’estate. è molto importante, in quanto il mio gruppo si sta adoperando per una votazione finale in plenaria nel mese di luglio. Proseguono le turbolenze sui mercati finanziari, e dobbiamo trovare urgentemente una soluzione alla crisi del debito in diversi paesi. Tuttavia, è altrettanto impellente (e qui risiede ora il nostro compito di colegislatori) che l’Europa dia prova di un processo decisionale forte in termini di un Patto di stabilità ambizioso e di governance economica. Prendere una decisione dell’estate è cruciale per ripristinare la fiducia nell’euro, visto che le violazioni del Patto di stabilità e crescita risalgono addirittura al 2003. Invece di applicare le norme, le stesse sono state semplicemente liberalizzate, una tendenza che dobbiamo fermare. Si tratta di leggi credibili, non di negoziati dietro le quinte tra gli Stati membri per evitare le sanzioni. Se gli Stati membri non interverranno efficacemente per onorare gli impegni e ridurre i loro disavanzi (e questi sono impegni, lo ricordo, che essi hanno assunto di spontanea volontà) il processo decisionale dovrà dimostrarsi efficace. Per questo l’Aula ha proposto la procedura di votazione inversa. Siamo franchi: la formula magica dei nostri onorevoli colleghi di sinistra, la regola d’oro, non ci porterà a una soluzione. Purtroppo, il denaro non cresce sugli alberi e sono finiti i giorni delle soluzioni facili e delle scelte indolori. Per questo il gruppo del PPE si batte per la sostenibilità delle finanze pubbliche e per il divieto di disavanzi di bilancio del 5 o 6 per cento. L’onere del debito – e ne stiamo vedendo la dimostrazione dolorosa – ostacola la crescita economica, non soltanto nei paesi europei, ma anche negli Stati Uniti. Ci occorrono fondamenta solide, per questo mi rallegro che il Consiglio abbia accolto la parte preventiva delle proposte, vale a dire assicurarsi che gli Stati membri rafforzino le loro responsabilità nazionali e coinvolgano i parlamenti nazionali nel processo, stabilire scadenze precise, prevedere procedure e ispezioni, rafforzare le pubbliche relazioni, la pressione tra pari e le discussioni pubbliche in seno all’Assemblea invece che in seno al Consiglio. Il semestre europeo è naturalmente una conquista importante, perché vogliamo occupazione e crescita. Ci attende una giornata storica e importante. Domani, in quest’Aula, ci prepareremo ad assumerci le nostre responsabilità. Constato che il gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo e il gruppo Verde/Alleanza libera europea vogliono mettere il bastone fra le ruote. Pare che vogliano essere animati dallo spirito del compromesso soltanto quando si tratta delle loro relazioni. Signor Presidente, non è questo lo spirito di compromesso. Vorrei esortare tutti i parlamentari che ritengono importante la sostenibilità delle finanze pubbliche di sostenere queste sei relazioni domani. Non sono l’esito finale, in quanto domani faremo solo un passo avanti e consulteremo il Consiglio su come eliminare questi ultimi ostacoli al raggiungimento di un accordo, lo speriamo, entro luglio."@it12
". − Pone pirmininke, jei kas nors ir aišku, tai kad, norint ateityje išvengti naujos euro krizės ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, Europai reikia tvirto pagrindo. Mūsų frakcija, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija, yra patenkinta mūsų iki šiol pasiektais rezultatais rengiant teisės aktų paketą dėl ekonomikos valdysenos. Norėčiau šiltai padėkoti visiems EP nariams, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, darbuotojams, personalui ir visiems kitiems už daugybę kartu praleistų valandų siekiant to, nes, naudodamasis savo galiomis, Europos Parlamentas priėmė tvirtą ir plataus užmojo poziciją. Norėčiau padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai, ypač Andrásui Kámánui, už pastangas rasti jungtį tarp Tarybos ir Parlamento skirtumų. Iš tiesų dėl jūsų asmeniškai mes galėjome pasiekti 98 proc. sutarimą, dėl kurio iš dalies galime būti dėkingi Komisijos nariui O. Rehnui ir jo personalui, nes jų parama buvo naudinga. Rytoj mes balsuosime dėl pranešimų. Mano frakcija yra tvirtai įsipareigojusi veikti, remdamasi mūsų pasiektu aukšto lygio sutarimu. Tikiuosi, kad pajėgsime užpildyti spragą tarp paskutinių skirtumų per ateinančias kelias savaites, kad susitarimą iki šios vasaros pabaigos galėtume užbaigti. Tai labai svarbu, nes mano frakcija siekia galutinio balsavimo per plenarinį posėdį liepos mėn. Finansų rinkų suirutė tęsiasi, ir mums reikia skubiai rasti sprendimą dėl keleto valstybių skolų krizės. Tačiau tai yra lygiai tiek pat skubu (ir čia glūdi mūsų, kaip vieno iš įstatymų leidėjų, atsakomybė) parodyti Europai tvirtą sprendimų priėmimą plataus užmojo stabilumo pakto ir ekonomikos valdysenos požiūriu. Priimti sprendimą vasaros yra labai svarbu, norint atkurti pasitikėjimą euru, atsižvelgiant į tai, kad Stabilumo ir augimo paktas buvo pažeistas dar 2003 m. Vietoj to, kad taisyklės būtų įgyvendinamos, jos buvo paprasčiausiai liberalizuojamos, ir dabar turime padėti tam tašką. Kalbame apie patikimus teisės aktus, o ne apie užkulisines valstybių narių derybas, kuriomis siekiama išvengti baudų. Jei valstybės narės nesiims veiksmingų veiksmų savo įsipareigojimams įvykdyti ir savo deficitams sumažinti (o šiuos įsipareigojimus, prisiminkite, jos prisiėmė laisva valia), tai turi būti veiksmingai priimami sprendimai. Būtent todėl šis Parlamentas pasiūlė atvirkštinio balsavimo procedūrą. Pripažinkime, magiška mūsų kolegų EP narių, sėdinčių kairėje, formulė, auksinė taisyklė sprendimo niekuomet neatneš. Deja, pinigai ant medžių neauga ir tie laikai, kai buvo lengva rasti sprendimus ir rinktis neskausmingus veiksmus, jau praėjo. Todėl PPE frakcija ragina siekti tvarių valstybės finansų ir kad nebūtų leidžiamas 5 ar 6 proc. biudžeto deficitas. Skolos našta (skausmingas įrodymas, kurio liudininkai esame) kliudo augti ekonomikai ne tik mūsų Europos valstybėse, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Mums reikia tvirto pagrindo, todėl man malonu, kad Taryba imsis prevencinio šių pasiūlymų aspekto, būtent užtikrinimo, kad valstybės narės stiprintų savo pačių nacionalinę atsakomybę ir į procesą įtrauktų savo nacionalinius parlamentus, kad būtų aiškūs galutiniai terminai, procedūros ir tikrinimo vizitai, daugiau viešųjų ataskaitų, partnerių spaudimo ir viešų diskusijų šiame Parlamente, o ne kad viskas vyktų Tarybos mastu. Akivaizdu, kad svarbus laimėjimas yra Europos semestras, nes mes norime daugiau darbo vietų ir augimo. Susiduriame su labai svarbia ir istorine diena. Rytoj šiame Parlamente stovėsime pasirengę prisiimti atsakomybę. Matau, kad Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija ir Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas nori viską sugadinti. Atrodo, kad remdamiesi kompromiso dvasia jie nori dirbti tik tada, kai kalba sukasi apie jų pačių pranešimus. Pone pirmininke, tai nėra kompromiso dvasia. norėčiau paraginti visus Parlamento narius, kurie mano, kad svarbu, kad viešieji finansai būtų tvarūs, rytoj palaikyti šiuos šešis pranešimus. Jie nėra galutinis rezultatas, nes rytoj žengsime dar žingsnį konsultacijų su Taryba dėl to, kaip galėtume pašalinti tas paskutines kliūtis mūsų kelyje į tai, kas, tikimės, liepos mėn. taps susitarimu, link."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Viena lieta ir skaidra — Eiropai ir nepieciešams stingrs pamats, lai turpmāk novērstu jaunas eiro krīzes rašanos un nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Mūsu grupa — Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) — ir apmierināta ar līdz šim sasniegtajiem rezultātiem attiecībā uz ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumu. Es gribētu paust sirsnīgu pateicību visiem deputātiem, referentiem, ēnu referentiem, darba ņēmējiem, darbiniekiem un visiem par daudzajām stundām, ko mēs pavadījām kopā, lai to panāktu, jo, īstenojot savu varu, Eiropas Parlaments ir pieņēmis stingru un vērienīgu nostāju. Es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai, jo īpaši par centieniem, lai novērstu domstarpības starp Padomi un Parlamentu. Jūs patiešām personīgi sniedzāt mums iespēju panākt 98 % vienprātību, daļēji pateicoties komisāra un viņa darbinieku noderīgajam atbalstam. Šis ir lielisks rezultāts, bet to nebija viegli panākt. Rīt mēs balsosim par ziņojumiem. Mana grupa ir stingri apņēmusies izveidot augsta līmeņa vienošanos, ko mēs esam panākuši. Es ceru, ka nākamajās pāris nedēļās varēsim novērst pēdējās domstarpības, lai pirms vasaras pārtraukuma mēs varētu panākt vienošanos. Tas ir ļoti svarīgi, jo mana grupa cenšas panākt, lai galīgais balsojums notiktu jūlija plenārsēdē. Nemieri finanšu tirgos turpinās, un mums vairākās valstīs steidzami jāatrisina parāda krīze. Taču Eiropai — un tas ir mūsu kā likumdevēju uzdevums — ir tikpat steidzami jāparāda, ka tā pieņem stingrus lēmumus attiecībā uz vērienīgu stabilitātes paktu un ekonomikas pārvaldību. Lai atjaunotu ticību eiro, ir ārkārtīgi svarīgi lēmumu pieņemt vasaras, ņemot vērā to, ka Stabilitātes un izaugsmes paktu pārkāpa jau 2003. gadā. Tā vietā, lai īstenotu noteikumus, tie tika vienkārši liberalizēti, un tagad tam ir jāpieliek punkts. Te ir runa par uzticamu likumdošanu, nevis dalībvalstu sarunām aizkulisēs ar mērķi izvairīties no sankcijām. Ja dalībvalstis nespēj efektīvi rīkoties, lai pildītu savas saistības un samazinātu savu deficītu — un atcerieties, ka valstis šīs saistības uzņēmās pēc brīvas gribas —, tad lēmumu pieņemšanai jābūt efektīvai. Tāpēc Parlaments ierosināja reversās balsošanas procedūru. Atzīsim, ka kreisā spārna deputātu burvju formula, zelta likums, risinājumu nesniegs. Diemžēl nauda neaug kokos, un dienas, kad varēja pieņemt vienkāršus risinājumus un izvēlēties vieglu izeju, ir pagājušas. Tāpēc PPE grupa aicina izveidot ilgtspējīgas valsts finanses un nepieļaut budžeta deficītu 5 vai 6 % apmērā. Parādu slogs — sāpīgs pierādījums, kam mēs esam liecinieki, — kavē ekonomikas izaugsmi ne tikai Eiropas valstīs, bet arī Savienotajās Valstīs. Mums ir nepieciešams stabils pamats, tāpēc es esmu gandarīta, ka Padome īstenos šo priekšlikumu preventīvo daļu, proti, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis stiprina savus nacionālos pienākumus un šajā procesā ietver savus nacionālos parlamentus, skaidri noteiktus termiņus, procedūras un pārbaudes, publiskākus ziņojumus, spiedienu un publiskās debates šajā Parlamentā, nevis Padomē. Eiropas pusgads nepārprotami ir svarīgs panākums, jo mēs vēlamies darbavietas un izaugsmi. Mēs piedzīvojam svarīgu un vēsturisku dienu. Rīt mēs Parlamentā būsim gatavi uzņemties atbildību. Es redzu, ka Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa un Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa vēlas mūsu ceļā mest sprunguļus. Liekas, ka tad, kad tiek runāts par viņu pašu ziņojumiem, tās vēlas strādāt, tikai izmantojot kompromisus. Priekšsēdētāja kungs, tas nav nekāds kompromisa gars. Es gribētu aicināt visus tos deputātus, kuri uzskata, ka ilgtspējīgas valsts finanses ir svarīgas, rītdien atbalstīt šos sešus ziņojumus. Tie nav galīgais rezultāts, jo rītdien mēs spersim soli uz priekšu, konsultējoties ar Padomi par to, kā varam likvidēt šos pēdējos šķēršļus, lai jūlijā, cerams, panāktu vienošanos."@lv13
"Voorzitter, als er één ding duidelijk is, is het dat Europa een stevig fundament nodig heeft om in de toekomst een nieuwe eurocrisis te voorkomen en duurzame economische groei zeker te stellen. Daarom is onze PPE-Fractie tevreden over de resultaten die we tot nu toe hebben behaald in het wetgevingspakket over economische governance. Ik wil graag alle collega's, rapporteurs, schaduwrapporteurs, medewerkers, staf, iedereen van harte danken voor de vele uren die wij met elkaar hieraan besteed hebben om dit te bereiken, want het Europees Parlement heeft in zijn mandaat een stevige ambitieuze positie ingenomen. Graag wil ik het Hongaarse voorzitterschap, in het bijzonder András Kámán, hartelijk danken voor zijn inzet om de verschillen tussen de Raad en het Parlement te overbruggen. U in persoon hebt het immers mogelijk gemaakt dat nu voor 98% overeenstemming is bereikt, mede dankzij de nuttige steun van commissaris Rehn en zijn staf. Een uitstekend resultaat, maar het was niet eenvoudig. We stemmen morgen over de verslagen. Mijn fractie wil zich ervoor inzetten dat wordt voortgebouwd op de grote mate van overeenstemming die we hebben bereikt. Ik hoop dat we de komende weken de laatste verschillen kunnen overbruggen zodat we nog vóór de zomer een akkoord kunnen sluiten. Dat is heel belangrijk, want mijn fractie streeft naar een eindstemming in de plenaire vergadering van juli. De onrust op de financiële markten duurt voort en we moeten urgent een oplossing zoeken voor de schuldencrisis in een aantal landen. Het is echter - en daar ligt nu onze taak als medewetgever - even urgent dat Europa daadkracht toont in de besluitvorming over een ambitieus stabiliteitspact en economische governance. Een besluit nog vóór de zomer is cruciaal om het vertrouwen in de euro te herstellen, want al in 2003 werd het stabiliteits- en groeipact niet gerespecteerd. In plaats van de spelregels te handhaven, werden ze juist verruimd en daaraan moet nu een einde komen. Het gaat om geloofwaardige wetgeving en geen onderonsjes tussen lidstaten om boetes te ontlopen. Als lidstaten geen effectieve actie nemen om hun verplichtingen na te komen en tekorten terug te dringen - dat zijn verplichtingen die ze nota bene zelf zijn aangegaan - dan moet besluitvorming effectief zijn. Daarom heeft dit Parlement de omgekeerde stemprocedure voorgesteld. Laten we wel zijn, de toverformule van onze links collega's, de zal de oplossing niet brengen. Een geldboom bestaat helaas niet en de tijd van gemakkelijke oplossingen en pijnloze keuzes hebben we achter ons gelaten. Daarom pleit de PPE voor duurzame overheidsfinanciën en niet het toestaan van 5 of 6% begrotingstekort. Een schuldenlast - daar zien we nu de pijnlijke bewijzen van - staat de economische groei in de weg, niet alleen in onze Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten. Voorzitter, er is een stevig fundament nodig en daarom ben ik blij dat de Raad de preventieve arm van de voorstellen heeft overgenomen, te weten dat lidstaten de nationale eigen verantwoordelijkheid moeten versterken en de nationale parlementen erbij moeten betrekken, duidelijke termijnen en procedures en controlebezoeken, meer openbare rapporten openbare debatten in dit Parlement in plaats van de beslotenheid van de Raad. Natuurlijk is er de belangrijke verworvenheid van het Europese semester, want we willen banen en groei. Voorzitter, we staan voor een belangrijke historische dag. Morgen in dit Parlement zijn wij bereid onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik zie een Socialistische Fractie en een Groene Fractie die een blokkade willen opwerpen. De sfeer van compromis betreft alleen het eigen verslag. Voorzitter, dat is niet een sfeer van compromis. Ik wil alle collega's die duurzame overheidsfinanciën belangrijk vinden, oproepen om morgen de zes verslagen te steunen. Het is niet de einduitslag, want morgen is een stap op weg naar overleg met de Raad om de laatste hordes op te ruimen op weg - hopelijk - naar een akkoord in juli."@mt15
"− Panie Przewodniczący! Jedna rzecz jest jasna – Europa potrzebuje solidnych podstaw, by zapobiec w przyszłości nowemu kryzysowi strefy euro i zapewnić trwały wzrost gospodarczy. Nasza Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) jest zadowolona z rezultatów osiągniętych do tej pory, jeżeli chodzi o pakiet legislacyjny dotyczący zarządzania gospodarczego. Pragnę gorąco podziękować posłom, sprawozdawcom, kontrsprawozdawcom, pracownikom, asystentom i wszystkim innym za długie godziny, które spędziliśmy razem, by osiągnąć ten wynik, gdyż Parlament Europejski wykorzystał swoje uprawnienia w stanowczy i ambitny sposób. Pragnę też podziękować prezydencji węgierskiej, a w szczególności panu ministrowi Kármánowi, za wysiłki podjęte w celu zażegnania różnic między Radą a Parlamentem. To Pan osobiście umożliwił nam osiągnięcie porozumienia w 98 %, po części również dzięki pomocy komisarza Rehna i jego służb. To doskonały wynik, ale nie było łatwo. Jutro będziemy głosować nad sprawozdaniami. Moja grupa jest zdecydowana szlifować dalej osiągnięte, wartościowe porozumienie. Mam nadzieję, że w następnych tygodniach uda nam się zażegnać ostatnie różnice, aby sfinalizować całość jeszcze przed latem. To bardzo ważne, gdyż mojej grupie zależy na lipcowym terminie ostatecznego głosowania na posiedzeniu plenarnym. Wstrząsy na rynkach finansowych trwają i musimy pilnie znaleźć rozwiązanie kryzysu zadłużenia w kilku krajach. Równie pilne jednak jest – i to nasze zadanie jako współprawodawców – aby Europa podjęła sprawnie decyzje dotyczące ambitnego paktu stabilności oraz zarządzania gospodarczego. Podjęcie decyzji jeszcze przed nadejściem lata jest kluczowe z punktu widzenia przywrócenia zaufania do euro – pamiętajmy, że pakt stabilności i wzrostu był łamany od 2003 roku. Zamiast egzekwować zasady, po prostu je łagodzono, i musimy teraz położyć temu kres. Chodzi o wiarygodne prawodawstwo, a nie o zakulisowe negocjacje między państwami członkowskimi, by uniknąć kar. Jeżeli państwa członkowskie nie podejmują skutecznych działań w celu wypełnienia swoich obowiązków i redukcji deficytów – a pamiętajmy, że zobowiązania te przyjmowały dobrowolnie – konieczne są skuteczne decyzje. Dlatego też Parlament zaproponował procedurę głosowania odwróconą większością. Powiedzmy sobie szczerze – magiczna złota zasada proponowana przez posłów lewicy nie przyniesie rozwiązania. Pieniądze niestety nie rosną na drzewach, a czas łatwych rozwiązań i bezbolesnych wyborów skończył się. Dlatego też grupa PPE wzywa do zapewnienia stabilności finansów publicznych i niedopuszczania, aby deficyt budżetowy osiągał poziom 5 lub 6 %. Ciężar długu – którego bolesne przejawy widzimy obecnie – blokuje drogę do wzrostu gospodarczego nie tylko krajów europejskich, ale i Stanów Zjednoczonych. Potrzebujemy solidnych podstaw i dlatego z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Rada będzie odpowiedzialna za funkcję zapobiegawczą w ramach wniosków, a mianowicie zadbanie, aby państwa członkowskie przyjęły większe obowiązki na szczeblu krajowym, z udziałem parlamentów narodowych; chodzi też o jasne terminy, procedury i inspekcje, więcej publicznych sprawozdań, nacisku ze strony innych państw i debat publicznych na forum Parlamentu, a nie w zaciszu Rady. Europejski semestr jest, rzecz jasna, ważnym osiągnięciem, gdyż chodzi nam o miejsca pracy i wzrost. To dzień ważny i historyczny. Jutro Parlament ogłosi swoją gotowość do przyjęcia odpowiedzialności. Widzę, że Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oraz Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie zamierzają pokrzyżować nam szyki. Wydaje się, że duch kompromisu uznają one jedynie wtedy, gdy chodzi o ich własne sprawozdania. Panie Przewodniczący! Nie na tym polega kompromis. Pragnę wezwać wszystkich posłów, którzy uznają stabilność finansów publicznych za ważną, aby poparli jutro sześć przedmiotowych sprawozdań. Nie są one rezultatem ostatecznym, gdyż jutro podejmiemy kroki na rzecz omówienia z Radą sposobu pokonania ostatnich przeszkód na drodze do – miejmy nadzieję – porozumienia w lipcu."@pl16
". − Senhor Presidente, se alguma coisa é evidente é o facto de a Europa necessitar de uma base sólida a fim de prevenir uma nova crise do euro no futuro e de assegurar um crescimento económico sustentável. O nosso grupo, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), está satisfeito com os resultados que alcançámos até ao momento no pacote legislativo sobre a governação económica. Gostaria de agradecer calorosamente a todos os deputados, relatores, relatores-sombra, trabalhadores, colaboradores e todos os envolvidos pelas muitas horas que passámos juntos para obter este resultado porque, no exercício dos seus poderes, o Parlamento Europeu assumiu uma posição firme e ambiciosa. Quero agradecer à Presidência húngara e, em particular, ao senhor Presidente em exercício do Conselho András Kámán, pelos esforços desenvolvidos para ultrapassar as divergências entre o Conselho e o Parlamento. De facto, o senhor, pessoalmente, permitiu-nos alcançar um acordo a 98%, em parte graças ao apoio útil do senhor Comissário Rehn e dos seus colaboradores. Este é um excelente resultado, mas não foi fácil de conseguir. Amanhã, votaremos os relatórios. O meu grupo está firmemente empenhado em tirar partido do amplo acordo que alcançámos. Espero que possamos ultrapassar as últimas divergências durante as próximas semanas para podermos finalizar um acordo antes do Verão. Isto é muito importante, porque o meu grupo está a trabalhar para ter uma votação final no plenário em Julho. A instabilidade dos mercados financeiros continua, e nós precisamos urgentemente de encontrar uma solução para a crise da dívida em vários países. Contudo, é igualmente urgente – a aqui reside a nossa tarefa enquanto co-legisladores – que a Europa demonstre um grande poder de decisão para conseguir um pacto de estabilidade e uma governação económica ambiciosos. Tomar uma decisão do Verão é crucial para recuperar a confiança no euro, visto que o Pacto de Estabilidade e Crescimento já estava a ser violado em 2003. Em vez de serem aplicadas, as regras foram simplesmente liberalizadas e agora temos de pôr termo a essa situação. Está em causa uma legislação credível, não negociações nos bastidores entre os Estados­Membros destinadas a evitar sanções. Se os Estados­Membros não tomarem medidas eficazes para cumprir os seus compromissos e reduzir os seus défices – e estes são compromissos que, recordo, os países assumiram por sua própria vontade – o processo decisório tem de ser eficaz. Foi por isso que esta Assembleia propôs o mecanismo de votação invertida. Temos de reconhecer que a fórmula mágica dos nossos colegas da esquerda, a regra de ouro, não vai ser a solução. Infelizmente, o dinheiro não cresce nas árvores e os dias das soluções fáceis e escolhas sem esforço já passaram. É por isso que o Grupo PPE apela a finanças públicas sustentáveis e a que défices orçamentais de 5% ou 6% não sejam permitidos. O endividamento – e estamos a testemunhar as provas dolorosas deste facto – impede o crescimento económico, não apenas nos países europeus, mas também nos Estados Unidos. Necessitamos de uma base sólida, e é por isso que me congratulo com o facto de ser o Conselho a assumir a vertente preventiva das propostas, nomeadamente para que os Estados­Membros reforcem as suas responsabilidades nacionais e envolvam os seus parlamentos nacionais no processo, com prazos, procedimentos e inspecções claros, mais relatórios públicos, pressão dos pares e debates públicos nesta Assembleia e não nos confins do Conselho. Naturalmente, o Semestre Europeu é uma conquista importante, porque nós queremos postos de trabalho e crescimento. Espera-nos um dia importante e histórico. Amanhã, na Assembleia, estaremos preparados para assumir as nossas responsabilidades. Vejo que o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia pretendem dificultar os trabalhos. Afigura-se que apenas querem trabalhar num espírito de compromisso quando estão em causa os seus relatórios. Senhor Presidente, isso não é espírito de compromisso. Eu apelaria a todos os membros que consideram importante ter finanças públicas sustentáveis para que apoiem estes seis relatórios amanhã. Não são o resultado final, porque amanhã daremos apenas um passo no sentido de uma consulta ao Conselho sobre formas de eliminar estes últimos obstáculos do nosso caminho para o que será – assim o espero – um acordo em Julho."@pt17
". − Dle președinte, dacă un lucru este clar, acela este că Europa are nevoie de o bază solidă pentru a preveni o nouă criză a monedei euro în viitor și pentru a asigura o creștere economică durabilă. Grupul nostru, Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat ), este mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut până acum în pachetul legislativ privind guvernanța economică. Aș dori să le mulțumesc călduros tuturor deputaților, raportorilor, raportorilor alternativi, angajaților, membrilor personalului și tuturor pentru numeroasele ore pe care le-am petrecut împreună pentru a realiza acest lucru, deoarece, prin exercitarea competențelor sale, Parlamentul European a adoptat o poziție fermă și ambițioasă. Aș dori să îi mulțumesc Președinției maghiare, în special dlui András Kámán, pentru eforturile depuse în vederea eliminării diferențelor dintre Consiliu și Parlament. Într-adevăr, dvs. personal ați făcut posibil ca noi să ajungem la un acord în legătură cu 98 % dintre aspecte, parțial datorită suportului util din partea dlui comisar Rehn și a personalului său. Este un rezultat excelent, dar nu a fost ușor de realizat. Mâine, ne vom exprima votul asupra rapoartelor. Grupul din care fac parte este puternic convins de faptul că trebuie să pornim de la gradul ridicat de convergență pe care am obținut-o. Sper că vom fi capabili să eliminăm ultimele diferențe pe parcursul următoarelor săptămâni, astfel încât să putem finaliza un acord înainte de venirea verii. Acest lucru este foarte important, deoarece grupul din care fac parte luptă pentru un vot final în plenară în luna iulie. Turbulențele de pe piețele financiare continuă și trebuie să găsim urgent o soluție la criza datoriilor din mai multe țări. Cu toate acestea, la fel de urgent este – și aceasta este sarcina noastră de colegiuitor – ca Europa să demonstreze că dispune de un proces de luare a unor decizii puternice referitoare la un pact de stabilitate ambițios și la o guvernanță economică. Luarea unei decizii de sosirea verii este crucială pentru a restabili încrederea în moneda euro, deoarece Pactul de stabilitate și de creștere a fost încălcat încă din anul 2003. În loc să se aplice normele, acestea au fost, pur și simplu, liberalizate, iar acum trebuie să punem capăt acestui lucru. Această chestiune se referă la legislația credibilă, nu la negocierile din culise dintre statele membre care au ca scop evitarea sancțiunilor. În situația în care statele membre nu reușesc să întreprindă acțiuni eficiente pentru îndeplinirea angajamentelor și reducerea deficitelor – iar acestea sunt angajamente pe care, amintiți-vă, și le-au asumat de bună voie – atunci, luarea deciziilor trebuie să fie eficientă. Acesta este motivul pentru care această Cameră a propus procedura de vot inversată. Să recunoaștem, formula magică a colegilor noștri deputați de stânga, regula de aur, nu va oferi soluția. Din nefericire, banii nu cresc în copaci și zilele soluțiilor ușoare și ale opțiunilor nedureroase au rămas în urmă. Acesta este motivul pentru care Grupul PPE solicită finanțe publice durabile și să nu fie permise deficite bugetare de 5 % sau 6 %. Sarcina datoriei – dovada dureroasă a situației la care asistăm – împiedică creșterea economică, nu doar în țările noastre europene, ci și în Statele Unite. Avem nevoie de o bază solidă și, de aceea, sunt încântată că asupra componentei preventive a propunerilor va acționa Consiliul, în special pentru a ne asigura că statele membre își vor consolida responsabilitățile naționale și își vor implica parlamentele naționale în acest proces; termene-limită clare, proceduri și vizite de inspecție, rapoarte publice mai multe, presiuni inter pares și dezbateri publice mai degrabă în această Cameră decât din cadrul Consiliului. Evident, semestrul european reprezintă o realizare importantă, deoarece ne dorim locuri de muncă și creștere. Ne aflăm în fața unei zile de o importanță istorică. Mâine, în această Cameră, vom fi pregătiți să ne asumăm responsabilitățile. Observ că Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European și Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană vor să saboteze lucrările. Se pare că nu doresc să lucreze într-un spirit de compromis decât în cazul rapoartelor lor. Dle președinte, acesta nu este spirit de compromis. Aș dori să fac apel la toți deputații care consideră că finanțele publice viabile sunt importante pentru a susține aceste șase rapoarte mâine. Acestea nu reprezintă rezultatul final, deoarece mâine vom continua să mai facem un pas înainte în consultările cu Consiliul privind modul în care putem depăși aceste ultime obstacole din calea noastră; ceea ce sperăm că va fi obținerea unui acord în luna iulie."@ro18
"− Ak je niečo jasné, tak to, že Európa potrebuje stabilné základy, aby mohla zabrániť novej kríze eura v budúcnosti a zaistiť udržateľný hospodársky rast. Náš Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) je spokojný s výsledkami, ktoré sme zatiaľ dosiahli v rámci legislatívneho balíka o správe ekonomických záležitostí. Chcela by som vyjadriť svoje úprimné poďakovanie všetkým poslancom EP, spravodajcom, tieňovým spravodajcom, zamestnancom, personálu a všetkým ostatným za mnoho hodín, ktoré sme spoločne strávili s cieľom dosiahnuť tento výsledok, pretože Európsky parlament pri vykonávaní svojich právomocí zaujal pevnú a ambicióznu pozíciu. Chcela by som poďakovať maďarskému predsedníctvu a najmä pánovi Andrásovi Kármánovi za snahy o prekonanie rozdielov medzi Radou a Parlamentom. Vy osobne ste skutočne umožnili, aby sme dosiahli 98 % dohodu, čiastočne aj vďaka užitočnej podpore pána komisára Rehna a jeho zamestnancov. Je to vynikajúci výsledok, aj keď sa nedosahoval ľahko. Zajtra budeme hlasovať o týchto správach. Náš poslanecký klub je dôrazne odhodlaný budovať na tejto dohode na vysokej úrovni, ktorú sme dosiahli. Dúfam, že sa nám počas najbližších týždňov podarí prekonať posledné rozdiely, aby sme do leta mohli túto dohodu dokončiť. Je to veľmi dôležité, pretože náš poslanecký klub sa usiluje o to, aby sa konečné hlasovanie v pléne uskutočnilo v júli. Rozruch na finančných trhoch pokračuje a my nutne musíme nájsť riešenie dlhovej krízy v niekoľkých krajinách. Rovnako urgentné je však aj to – a v tom teraz spočíva naša úloha spoločného zákonodarcu –, aby Európa prejavila silnú schopnosť rozhodovania sa z hľadiska ambiciózneho paktu stability a správy ekonomických záležitostí. Dosiahnutie dohody ešte pred začiatkom leta je rozhodujúce v záujme obnovy dôvery v euro, keďže Pakt stability a rastu sa porušuje už od roku 2003. Namiesto presadzovania pravidiel sa tieto jednoducho zliberalizovali a to teraz musíme zastaviť. Ide o vierohodné právne predpisy, nie o rokovania medzi členskými štátmi za zatvorenými dverami zamerané na to, ako sa vyhnúť sankciám. Ak členské štáty nepodniknú účinné kroky na splnenie svojich záväzkov a zníženie svojich deficitov – a nezabúdajme, že tieto záväzky prijali na základe svojej slobodnej vôle –, rozhodovanie musí byť tiež účinné. Práve preto tento Parlament navrhol hlasovanie podľa pravidla obrátenej väčšiny. Postavme sa k tomu otvorene: zázračný vzorec našich ľavicových kolegov poslancov, zlaté pravidlo, riešenie neprinesie. Peniaze, žiaľ, nerastú na stromoch a dni jednoduchých riešení a bezbolestných možností sú za nami. Preto poslanecký klub PPE požaduje udržateľné verejné financie a to, aby neboli povolené rozpočtové deficity vo výške 5 či 6 %. Dlhové zaťaženie – pričom teraz sami vidíme jeho bolestivú stránku – je prekážkou hospodárskeho rastu nielen v našich európskych krajinách, ale aj v Spojených štátoch. Potrebujeme pevné základy, a preto ma teší, že Rada bude realizovať preventívne opatrenia návrhov. Konkrétne zaistí, aby členské štáty posilnili svoje národné zodpovednosti a do procesu zapojili svoje národné parlamenty, aby sa rešpektovali jasné termíny, postupy a kontrolné návštevy, aby sa verejnosti poskytovalo viac správ, aby jestvoval tlak z ostatných štátov a aby sa viedli verejné rozpravy v tomto Parlamente a nie za zatvorenými dverami v Rade. Je zrejmé, že európsky semester je dôležitým úspechom, pretože chceme pracovné miesta a rast. Stojíme pred dôležitým a historickým dňom. Zajtra budeme v Parlamente pripravení znášať našu časť zodpovednosti. Vidím, že Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Skupina zelených/Európska slobodná aliancia majú záujem urobiť škrt cez rozpočet. Zdá sa, že majú chuť pracovať v duchu kompromisu len v prípade, že ide o ich vlastné správy. Pán predsedajúci, to ale nie je duch kompromisu. Chcem vyzvať všetkých poslancov EP, ktorí považujú udržateľné verejné financie za dôležité, aby zajtra podporili týchto šesť správ. Nejde o konečný výsledok, pretože zajtra urobíme krok ku konzultáciám s Radou o tom, ako môžeme odstrániť tieto posledné prekážky na ceste k dohode v júli, ktorú, dúfam, dosiahneme."@sk19
"− Gospod predsednik, eno je jasno, in sicer to, da Evropa potrebuje solidne temelje, da bi v prihodnosti preprečila novo krizo evra in da bi zagotovila trajnostno gospodarsko rast. Naša skupina, Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), je zadovoljna z rezultati, ki so bili do zdaj doseženi v zakonodajnem svežnju ukrepov na področju gospodarskega upravljanja. Rada bi se toplo zahvalila vsem poslancem, poročevalcem, poročevalcem v senci, zaposlenim, osebju in vsem za mnoge ure, ki smo jih preživeli skupaj, da bi to dosegli, ker je Evropski parlament pri izvajanju svojih pristojnosti zavzel trdno in velikopotezno stališče. Rada bi se zahvalila madžarskemu predsedstvu in zlasti Andrásu Kámánu za prizadevanja, vložena v premagovanje razlik med Svetom in Parlamentom. Res je, vi osebno ste nam omogočili, da smo dosegli 98-odstoten dogovor, deloma zaradi koristne podpore komisarja Rehna in njegovega osebja. To je odličen rezultat, a ni ga bilo lahko doseči. Jutri bomo glasovali o poročilih. Moja skupina je trdno zavezana k temu, da bo gradila na visoki ravni sporazuma, ki smo ga dosegli. Upam, da bomo lahko v naslednjih nekaj tednih premagali zadnja nesoglasja in tako sporazum končali pred poletjem. To je zelo pomembno, ker moja skupina stremi k temu, da se končno glasovanje izvede na plenarnem zasedanju, ki bo julija. Kaos na finančnih trgih se nadaljuje in nujno moramo najti rešitev za dolžniško krizo v več državah. Vendar pa je ravno tako nujno – in v tem je zdaj naša naloga v vlogi sozakonodajalca –, da Evropa odločno sprejema odločitve v smislu velikopoteznega pakta za stabilnost in ukrepe na področju gospodarskega upravljanja. Da bi povrnili zaupanje v evro, je treba odločitev nujno sprejeti poletjem, glede na to, da je bil pakt za stabilnost in rast prekršen že leta 2003. Namesto, da bi se pravila izvajala, so se preprosto liberalizirala in zdaj moramo to ustaviti. Tu gre za verodostojno zakonodajo, ne za pogajanja za zaprtimi vrati med državami članicami, katerih cilj je, da se izognejo kaznim. Če državam članicam ne bo uspelo sprejeti učinkovitih ukrepov, da bi izpolnile svoje dolžnosti in zmanjšale svoje primanjkljaje – in to so dolžnosti, ne pozabite, ki so jih sprejeli po prostovoljno –, mora biti sprejemanje odločitev učinkovito. Zato je ta parlament predlagal postopek glasovanja z obratno kvalificirano večino. Priznajmo si, čarobna formula naših kolegov poslancev na levi, zlato pravilo, ne bo prinesla rešitve. Žal denar ne raste na drevesih in dnevi enostavnih rešitev ter nebolečih izbir so za nami. Zato skupina PPE poziva k trajnostnim javnim financam ter k temu, da se ne dovolijo 5 ali 6-odstotni primanjkljaji. Dolžniško breme – katerega bolečemu dokazu smo priča – ovira gospodarsko rast, ne le v naših evropskih državah, ampak tudi v Združenih državah. Potrebujemo trdne temelje in zato sem vesela, da bo Svet izvajal preventivni del predlogov, in sicer z namenom zagotoviti, da države članice okrepijo svoje nacionalne odgovornosti in vključijo svoje nacionalne parlamente v ta postopek, zagotoviti jasne roke, postopke in obiske inšpekcij, več javnih poročil, medsebojni pritisk in javne razprave v tem parlamentu namesto v zaprtih prostorih Sveta. Očitno je evropski semester pomemben dosežek, ker želimo delovna mesta in rast. Pred nami je pomemben in zgodovinski dan. Jutri bomo v Parlamentu pripravljeni nositi svoje odgovornosti. Vidim, da želita Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu in Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze prekrižati načrte. Kaže, da želijo delati v duhu kompromisa le, ko gre za njihova poročila. Gospod predsednik, to ni duh kompromisa. Rada bi pozvala vse poslance, ki menijo, da so trajnostne javne finance pomembne, naj jutri podprejo teh šest poročil. Ta poročila niso končni izid, ker bomo jutri naredili korak bliže posvetovanju s Svetom o tem, kako lahko odstranimo te zadnje ovire na naši poti – upamo, da bo tako – do sporazuma v juliju."@sl20
"− Herr talman! En sak är säker, och det är att Europa behöver en solid grund för att förhindra en ny eurokris i framtiden och garantera en hållbar ekonomisk tillväxt. Vår grupp, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), är nöjd med de resultat vi har uppnått hittills i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning. Jag vill rikta ett varmt tack till alla ledamöter, föredragande, skuggföredragande, anställda, all personal och alla andra för de många timmar vi har tillbringat tillsammans för att uppnå detta eftersom Europaparlamentet genom att utöva sina befogenheter har intagit en bestämd och ambitiös ståndpunkt. Jag vill tacka det ungerska ordförandeskapet, särskilt András Kámán, för det arbete han har lagt ned för att överbrygga skillnaderna mellan rådet och parlamentet. Du har faktiskt personligen gjort det möjligt för oss att nå en överenskommelse till 98 procent, delvis tack vare det hjälpsamma stödet från kommissionsledamot Olli Rehn och hans medarbetare. Detta är ett utmärkt resultat, men det har inte varit lätt att uppnå. I morgon kommer vi att rösta om betänkandena. Min grupp är fast besluten att bygga vidare på den stora enighet vi har uppnått. Jag hoppas att vi kommer att kunna överbrygga de sista skillnaderna under de närmaste veckorna så att vi få till stånd en överenskommelse före sommaren. Detta är mycket viktigt, eftersom min grupp eftersträvar en slutlig omröstning i kammaren i juli. Oron på de finansiella marknaderna fortsätter och vi måste snarast hitta en lösning på den skuldkris som råder i flera länder. Men det är lika angeläget – och däri ligger nu vår uppgift som medlagstiftare – att Europa visar prov på starkt beslutsfattande i form av en ambitiös stabilitetspakt och ekonomisk styrning. Att nå fram till ett beslut sommaren är avgörande för att återställa förtroendet för euron, med tanke på att stabilitets- och tillväxtpakten bröts redan 2003. I stället för att reglerna har efterlevts har de helt enkelt luckrats upp, och vi måste nu sätta stopp för det. Det handlar om trovärdig lagstiftning, inte förhandlingar bakom kulisserna mellan medlemsstaterna i syfte att undvika sanktioner. Om medlemsstaterna underlåter att vidta effektiva åtgärder för att uppfylla sina åtaganden och minska sina underskott – och vi ska komma ihåg att medlemsstaterna har gjort dessa åtaganden av egen fri vilja – så måste beslutsfattandet vara effektivt. Därför har parlamentet föreslagit det omvända omröstningsförfarandet. Låt oss inse att den magiska formel som förespråkas av våra kolleger till vänster, den gyllene regeln, inte är lösningen. Tyvärr växer pengar inte på träd, och dagarna av enkla lösningar och smärtfria val ligger nu bakom oss. Därför kräver PPE-gruppen hållbara offentliga finanser och att budgetunderskott på 5 eller 6 procent inte ska tillåtas. En skuldbörda – som vi nu ser smärtsamma bevis för – står i vägen för ekonomisk tillväxt, inte bara i våra europeiska länder utan också i Förenta staterna. Vi behöver en solid grund, och därför gläder det mig att rådet ska tillämpa de förebyggande delarna av förslagen, nämligen att se till att medlemsstaterna stärker sitt eget nationella ansvar och engagerar sina nationella parlament i processen, tydliga tidsfrister, förfaranden och inspektionsbesök, fler offentliga rapporter, påtryckningar och offentliga debatter i kammaren i stället för enbart i rådet. Självklart är den europeiska terminen ett viktigt framsteg, eftersom vi vill ha arbetstillfällen och tillväxt. Vi står inför en viktig och historisk dag. I morgon står vi redo att ta vårt ansvar i parlamentet. Jag noterar att S&D-gruppen och gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen vill sätta käppar i hjulet. Det verkar som om de bara vill visa kompromissvilja när det gäller deras egna betänkanden. Det är ingen kompromissvilja. Jag vill uppmana alla ledamöter som anser att det är viktigt med hållbara offentliga finanser att stödja dessa sex betänkanden i morgon. De är inte slutresultatet, för i morgon kommer vi att ta ett steg i riktning mot ett samråd med rådet om hur vi ska undanröja dessa sista hinder på väg mot – det som förhoppningsvis kommer att bli – en överenskommelse i juli."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"antes"21,17
"iki"14
"pirms"13
"pred"20
"înainte"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph