Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-168-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-168-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, nous avons eu de très nombreux trilogues, parfois nocturnes, avec les collègues, la Commission et la Présidence hongroise. Je tiens d’abord à remercier les collègues et tous ces partenaires pour le travail qui a été accompli en commun. Le message qui nous est venu du conseil Ecofin c’est que chacun doit prendre ses responsabilités. J’ai envie de répondre: «chiche, prenons vraiment nos responsabilités», pas avec des effets d’annonce, pas pour dire que nous avons eu un accord rapidement, mais en ayant à l’esprit les problèmes de la zone euro et de l’Union européenne en matière économique et en essayant d’apporter les vraies solutions. En tout cas, cela aura été le fil rouge de ces négociations pour mon groupe et je pense que ni les marchés ni les citoyens ne croiraient à des solutions rapides mais peu profondes. Notre analyse est qu’il faut une amélioration considérable. Nous avons d’ailleurs, je crois, déjà atteint un certain nombre des objectifs que nous nous étions fixés. Je rappelle d’ailleurs que nous ne sommes pas les seuls à les avoir souhaités: la Banque centrale a demandé à plusieurs reprises que le Parlement puisse renforcer encore des propositions déjà courageuses de la Commission. Nous avons donc consolidé la discipline, cela a été une de nos lignes directrices, pas pour le plaisir de la discipline, mais parce que quand des règles communes dans une communauté de droit sont violées, la monnaie commune est en danger. Nous avons introduit des sanctions pour fraude – je crois que c’est une leçon que nous avons dû malheureusement tirer des premières années de vie de l’euro. Nous avons, comme l’a dit Mme Ford, tenté aussi de mettre de l’ordre dans les procédures budgétaires nationales, ne serait-ce que pour pouvoir comparer ce qui se fait dans les différents pays. Mais pour moi, un point était très important: c’est que si nous allons devant les citoyens en disant simplement «nous avons renforcé l’automaticité», comme on dit dans les journaux, eh bien, ils auront l’impression qu’une espèce de machine incompréhensible se déclenche à Bruxelles pour leur taper dessus quand quelque chose ne va pas. Si nous voulons plus de discipline, il faut qu’elle soit plus intelligente, et surtout qu’il y ait plus de débats démocratiques et plus de discussions par-delà les frontières. C’est pourquoi nous avons proposé – et je remercie tous les collègues qui m’ont soutenue là-dessus – d’instaurer ce que l’on appelle le dialogue économique, qu’il faut ramener à ses justes proportions. Il n’y a aucun risque pour les constitutions nationales, il y a simplement la volonté que, notamment à l’intérieur de la zone euro, mais aussi dans l’Union à vingt-sept, nous nous parlions un peu plus et que ce Parlement puisse être le lieu de ce dialogue transparent entre le niveau européen et les États membres, qu’il permette notamment à ceux-ci d’exprimer leurs difficultés, d’expliquer leur situation: il y a des pays en rattrapage, il y a des pays plus avancés, il y a des pays périphériques, il y a des pays dont la démographie est plus forte, et il est important d’avoir conscience de tout cela. Je suis ravie de voir que cette semaine, dans la presse allemande, M. Habermas a encore insisté sur la nécessité absolue d’augmenter la légitimation démocratique. J’aurais envie de dire à Mme Ford: «Nous ne plaidons pas ici pour un renforcement de nos pouvoirs, nous plaidons pour un rôle accru pour ceux que le peuple envoie à Bruxelles défendre ses intérêts». Il y a d’autres points importants, notamment dans le volet macroéconomique, parce que je crois qu’il est important que tous les États membres soient soumis à cette surveillance commune. La symétrie est donc un point important, le Conseil devrait le comprendre: une symétrie intelligente, qui fasse la différence entre des situations de déficit et de surplus, mais une symétrie tout de même. Je terminerai sur les les euro-obligations, qui sont l’un des points que j’ai poussés. Je voudrais lancer un appel à tous les responsables de tous les groupes politiques: on ne peut pas dire qu’on est favorable aux euro-obligations et voter contre. On peut dire qu’on voudrait plus, et moi-même je voudrais plus, mais j’apprécie énormément les efforts que le Commissaire Rehn est prêt à faire. Il avait lui-même, en mai 2010, je le rappelle, parce qu’il s’agit du respect du droit d’initiative de la Commission, fait des propositions. Nous souhaitons les remettre en selle. Nous voulons que l’euro joue enfin son rôle de monnaie mondiale, qu’il y ait un marché liquide, important, baissant le coût de l’endettement, et que cet endettement puisse être commun, pour une partie bien sûr limitée de notre dette, à terme, avec un vrai outil de discipline sur le marché. Donc, j’espère que nous aurons demain un bon vote et que cette question sera abordée par tous ceux qui se disent favorables aux euro-obligations avec l’ouverture d’esprit nécessaire et non des biais idéologiques."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nesčetněkrát jsme jednali s ostatními poslanci, zástupci Komise i maďarského předsednictví, někdy i pozdě v noci. Na začátek bych ráda poděkovala svůj kolegům poslancům a našim partnerům za práci, kterou jsme společně dokončili. Zpráva vyslaná Radou Ecofin zní, že každý by měl nést vlastní odpovědnost. Moje bezprostřední reakce je říci: „Dobrá, snažme se tedy své odpovědnosti skutečně čelit.“ Nikoli za zvuků fanfár, ne tak, abychom mohli říkat, že jsme k dohodě dospěli rychle, ale s ohledem na finanční problémy eurozóny a Evropské unie a ve snaze přijít s dobrými řešeními. Právě tímto heslem se moje skupina při jednáních řídila. Pochybuji, že by trhy a naši občané uvěřili kvapným, avšak povrchním řešením. Podle našich odhadů jsou potřeba podstatná zlepšení. Domnívám se, že některé z cílů, jež jsme si stanovili, se nám již podařilo splnit. Dovolte mi připomenout, že nejsme jediní, kdo o tyto cíle usiluje: Evropská centrální banka při několika příležitostech vyzvala Parlament, aby už tak odvážné návrhy Komise ještě rozšířil. Proto jsme upevnili pravidla. To byla jedna ze zásad, jimiž jsme se řídili: ne pro potěšení z vytváření předpisů, ale proto, že porušování společných pravidel ve společenství založeném na právním státu ohrožuje jednotnou měnu. Zavedli jsme finanční tresty za podvody. Bohužel jde o jednu z lekcí, kterou jsme museli od raných let eura absolvovat. Jak uvedla paní kolegyně Fordová, pokusili jsme se rovněž zavést určitý pořádek ve vnitrostátních rozpočtových postupech, přinejmenším proto, abychom mohli srovnávat praxi v různých zemích. Jednu věc považuji za obzvlášť důležitou: obrátíme-li se na své občany jen s tím, že jsme dosáhli „větší automatičnosti sankcí“, jak to formulují novináři, zanechá to v nich představu, že jsme v Bruselu spustili nějaký záhadný stroj, který je klepne přes prsty, jakmile se něco pokazí. Chceme-li přísnější pravidla, musí být zároveň inteligentnější, ale především potřebujeme více demokratického vyjednávání a přeshraničních diskuzí. Proto jsme navrhli – a já bych ráda poděkovala všem poslancům, kteří mě v této věci podpořili – vznik něčeho, co označujeme jako hospodářský dialog, a ten musí být přiměřený. Ústavy jednotlivých států nejsou nijak ohroženy; chceme tak pouze vyjádřit své přání, aby se více diskutovalo, a to nejen v rámci eurozóny, ale i v celé evropské sedmadvacítce. Chceme, aby se tento Parlament stal fórem pro transparentní dialog mezi evropskými institucemi a členskými státy, a především místem, kde mohou členské státy nahlas hovořit o svých problémech a vysvětlovat svá stanoviska. Některé země zaostávají, jiné jsou daleko vepředu, některé stojí na okraji, další mají hodně obyvatel: na ty všechny musíme brát ohled. Potěšilo mě, když pan Habermas tento týden v německých médiích znovu zdůraznil, že zvýšení demokratické legitimity je naprosto nezbytné. Paní Fordové bych chtěla říci, že nebojujeme za rozšíření svých pravomocí, žádáme významnější roli pro ty, jimž lidé svěřují mandát k tomu, aby je v Bruselu zastupovali. Jsou zde i další důležité body, zejména v makroekonomické oblasti. Jsem přesvědčena, že všechny členské státy by měly podléhat společnému dohledu. Vyváženost je významná. Rada by měla pochopit, co to znamená: inteligentní rovnováha, rozlišující mezi schodkem a přebytkem, avšak stále rovnováha. Na závěr mi dovolte zmínit evropské cenné papíry, což je jedna z věcí, které prosazuji. Všem vedoucím představitelům politických skupin bych chtěla říci: nemůžete na jedné straně tvrdit, že evropské cenné papíry podporujete, a pak hlasovat proti. Můžete namítnout, že chcete víc, i já sama bych bývala ráda zašla dál, ale hluboce si vážím úsilí, jež je pan komisař Rehn ochoten vyvinout. Dovolte mi, abych vám připomněla, že sám pan komisař předložil své návrhy v květnu roku 2010, v souladu se zásadou legislativní iniciativy Komise. Tyto návrhy chceme znovu přivést k životu. Chceme, aby se euro konečně stalo světovou měnou, chceme velký a likvidní trh, který sníží náklady na půjčky. Chceme, aby byla část těchto půjček – samozřejmě, že omezená část – v dlouhodobém horizontu sdílena, a to prostřednictvím plnohodnotného nástroje pro regulaci trhu. Doufám tedy, že zítřejší hlasování dopadne příznivě a že všichni, kdo se označují za zastánce evropských cenných papírů, budou diskutovat v duchu nepředpojatosti, nikoli na základě ideologických předsudků."@cs1
"Hr. formand! Vi har haft utallige trepartsmøder, nogle af dem sent om natten, med andre medlemmer, Kommissionen og det ungarske formandskab. Jeg vil gerne indlede med at takke mine kolleger og vores modparter for det arbejde, vi har fuldført sammen. Budskabet fra Økofinrådet er, at alle skal påtage sig deres ansvar. Min umiddelbare reaktion er at sige: "Ok, så lad os da for alvor påtage os vores del af ansvaret." Ikke med en stor fanfare, ikke for at kunne sige, at vi hurtigt nåede til enighed, men med de finansielle problemer i euroområdet og i EU for øje og i forsøg på at komme frem til nogle rigtige løsninger. Det var helt klart min gruppes motto under disse forhandlinger. Jeg tvivler på, at markederne og vores borgere vil være tilhængere af hurtige, men overfladiske løsninger. Efter vores vurdering er der behov for væsentlige forbedringer. Jeg tror, vi allerede har nået en del af de mål, vi satte os. Lad mig minde Dem om, at vi ikke er de eneste med disse mål, idet Den Europæiske Centralbank ved adskillige lejligheder har opfordret Parlamentet til at styrke Kommissionens i forvejen modige forslag. Derfor har vi strammet reglerne. Det var et af vores ledende principper, ikke fordi vi ønsker at lave lovgivning, men fordi det at bryde fælles regler i et samfund, der er baseret på retsprincipper, bringer den fælles valuta i fare. Vi har indført sanktioner for svig. Dette er desværre en af de lektier, vi har måttet lære i euroens første år. Som fru Ford sagde, har vi også forsøgt at pålægge et minimum af orden i nationale budgetprocedurer, om ikke andet så for at kunne sammenligne praksis i de forskellige lande. Et bestemt punkt var særlig vigtigt for mig. Hvis vi ikke har andet at sige til vores borgere, end at vi har sikret en højere grad af automatik, som aviserne formulerer det, vil de sidde tilbage med det indtryk, at man har tændt for en mystisk maskine i Bruxelles, som vil slå dem over fingrene, så snart noget går galt. Hvis vi ønsker strengere regler, skal de være mere intelligente, men vi har frem for alt behov for mere demokratisk debat og mere debat på tværs af grænserne. Derfor har vi foreslået – og jeg vil gerne takke alle de medlemmer, der har støttet op omkring dette – at oprette det, vi har kaldt en økonomisk dialog, som skal være proportionel. Der eksisterer ingen trussel mod de nationale forfatninger. Dette er helt enkelt et udtryk for vores ønske om mere debat især inden for euroområdet, men også i alle 27 EU-lande. Vi ønsker, at Parlamentet bliver et forum for denne gennemsigtige dialog mellem de europæiske institutioner og medlemsstaterne og i særdeleshed et sted, hvor medlemsstaterne kan give udtryk for deres problemer og forklare deres holdninger. Nogle lande halter bagefter, andre er længere fremme, nogle befinder sig ude på fløjene, andre har større befolkninger, og alt dette skal vi huske på. Det glæder mig at se, at hr. Habermas i denne uge i de tyske medier endnu en gang har understreget, at det er af afgørende betydning at styrke den demokratiske legitimitet. Jeg vil gerne sige til fru Ford, at vi ikke taler for at udvide vores beføjelser, vi beder om, at de folkevalgte får mulighed for at spille en større rolle og forsvare vælgernes interesser i Bruxelles. Der er andre vigtige punkter, især omkring makroøkonomien. Efter min mening skal alle medlemsstater være genstand for en fælles overvågning. Symmetri er et vigtigt spørgsmål. Rådet burde forstå, hvad dette betyder, nemlig intelligent symmetri, der skelner mellem underskud og overskud, men dog stadig symmetri. Lad mig slutte af med at nævne euroværdipapirer, som var noget af det, jeg forsvarede. Jeg vil gerne appellere til alle gruppeformændene og sige, at De ikke kan påstå, at De støtter euroværdipapirer for derefter at stemme imod dem. De kan hævde, at De ønsker mere, jeg ville også gerne være gået meget længere, men jeg værdsætter fuldt ud den indsats, kommissær Rehn er indstillet på at yde. Lad mig minde Dem om, at kommissæren selv fremsatte forslag i maj 2010 i overensstemmelse med Kommissionens lovgivningsmæssige initiativ. Vi ønsker at få disse forslag tilbage på rette spor. Vi ønsker, at euroen nu omsider påtager sig rollen som verdensvaluta, vi ønsker et stort og smidigt marked, som kan reducere udgifterne til låntagning. Vi ønsker, at en del af denne låntagning – en begrænset mængde, selvfølgelig – skal deles på lang sigt ved at anvende et komplet markedsreguleringsinstrument. Jeg håber derfor, at der bliver flertal ved afstemningen i morgen, og at alle, der hævder, at de går ind for euroværdipapirer, vil drøfte spørgsmålet med åbent sind snarere end med udgangspunkt i ideologiske fordomme."@da2
"Herr Präsident! Wir hatten unzählige Trilog-Sitzungen mit anderen Abgeordneten, der Kommission und dem ungarischen Ratsvorsitz, von denen einige bis spät in die Nacht dauerten. Zunächst möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Ansprechpartnern für die Arbeit danken, die wir gemeinsam abgeschlossen haben. Die Botschaft des Ecofin-Rates lautet, dass jeder seine Verantwortung übernehmen muss. Meine direkte Reaktion lautet: „Na gut, dann sollten wir uns unserer Verantwortung auch wirklich stellen.“ Nicht mit großem Trara, nicht damit wir sagen können, dass wir schnell ein Ergebnis erreicht haben, sondern mit Blick auf die finanziellen Probleme im Euroraum und in der Europäischen Union und um sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Das war sicherlich das Motto meiner Fraktion bei diesen Verhandlungen. Ich bezweifle, dass die Märkte und unsere Bürgerinnen und Bürger an zügige, aber oberflächliche Lösungen glauben würden. Unserer Einschätzung nach sind erhebliche Verbesserungen erforderlich. Ich denke, wir haben bereits einige der Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreicht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir nicht die Einzigen mit diesen Zielen sind: Die Europäische Zentralbank hat das Parlament bei verschiedenen Gelegenheiten dazu aufgefordert, die ohnehin schon mutigen Vorschläge der Kommission zu verstärken. Wir haben die Regeln daher verschärft. Zu unseren Leitprinzipien gehörte Folgendes: nicht aus Freude am Erlassen von Vorschriften, sondern weil Verstöße gegen gemeinsame Bestimmungen in einer auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Gemeinschaft die Einheitswährung gefährden. Wir haben Strafmaßnahmen für Betrug eingeführt. Das war leider eine der Lehren, die wir aus den frühen Jahren des Euros ziehen mussten. Wir haben, wie Frau Ford erklärt hat, auch versucht, ein gewisses Maß an Ordnung in die nationalen Haushaltsverfahren zu bringen, allein schon, um die Praktiken in den verschiedenen Ländern vergleichen zu können. Ein Punkt war mir besonders wichtig: Wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nichts weiter sagen können als: „Wir haben den Automatismus gestärkt“, wie es einige Zeitungen nennen, werden sie den Eindruck gewinnen, dass in Brüssel eine geheimnisvolle Maschine eingeschaltet worden ist und ihnen auf die Finger hauen wird, wenn etwas schiefläuft. Wenn wir strengere Regeln wollen, müssen sie intelligenter sein, aber wir brauchen vor allem eine demokratische Debatte und mehr grenzübergreifende Diskussionen. Darum haben wir vorgeschlagen – und ich möchte allen Abgeordneten danken, die mich in diesem Punkt unterstützt haben –, einen sogenannten wirtschaftspolitischen Dialog zu schaffen, der verhältnismäßig sein muss. Es besteht keine Bedrohung für die nationalen Verfassungen; es handelt sich einfach um einen Ausdruck unseres Wunsches nach weiteren Diskussionen insbesondere im Euroraum, aber auch im Europa der 27. Wir wollen, dass dieses Parlament das Forum für diesen transparenten Dialog zwischen den europäischen Institutionen und den Mitgliedstaaten ist und insbesondere ein Ort, an dem die Mitgliedstaaten ihre Probleme ansprechen und ihre Positionen erklären können. Einige Länder liegen zurück, andere sind weiter voraus, die einen sind an den Rändern, die anderen haben größere Bevölkerungen: All das müssen wir berücksichtigen. Es freut mich, dass Herr Habermas in dieser Woche in den deutschen Medien noch einmal betont hat, dass die Steigerung der demokratischen Legitimität unbedingt notwendig ist. Ich möchte Frau Ford sagen, dass wir nicht für eine Ausdehnung der Befugnisse sind, sondern eine größere Rolle für diejenigen fordern, die von den Bürgerinnen und Bürgern beauftragt worden sind, deren Interessen in Brüssel zu verteidigen. Es gibt noch andere wichtige Punkte, insbesondere auf der makroökonomischen Seite. Ich bin der Auffassung, dass alle Mitgliedstaaten einer gemeinsamen Überwachung unterworfen werden müssen. Die Symmetrie ist ein wichtiges Thema. Der Rat sollte verstehen, was dies bedeutet: eine intelligente Symmetrie, die zwischen Defizit und Überfluss unterscheidet, und dennoch eine Symmetrie ist. Zum Schluss möchte ich auf die europäischen Schuldtitel eingehen, die zu den Dingen gehören, für die ich mich engagiert habe. Ich appelliere an alle Fraktionsvorsitzenden: Sie können nicht behaupten, europäische Schuldtitel zu unterstützen, und dann gegen sie stimmen. Sie können behaupten, dass Sie mehr wollten, ich selbst wäre gern noch weiter gegangen, aber ich weiß die Anstrengungen, die Kommissar Rehn zu unternehmen bereit ist, vollkommen zu schätzen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Herr Kommissar selbst im Mai 2010 Vorschläge gemäß dem Gesetzgebungsvorhaben der Kommission unterbreitet hat. Wir möchten diese Vorschläge wieder auf Kurs bringen. Wir wollen, dass der Euro endlich die Rolle eine Weltwährung übernimmt, wir wollen einen großen und liquiden Markt, mit dem die Kreditkosten gesenkt werden. Wir wollen, dass ein Teil dieser Kredite – natürlich in begrenztem Rahmen – langfristig gemeinsam für den Einsatz eines echten Instruments zur Marktregulierung genutzt wird. Folglich hoffe ich, dass die morgige Abstimmung positiv ausgehen wird und dass alle, die behaupten für die europäischen Schuldtitel zu sein, das Thema im Geiste der Aufgeschlossenheit erörtern werden und nicht auf der Grundlage ideologischer Vorurteile."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κάναμε αναρίθμητους τριμερείς διαλόγους, ορισμένους αργά τη νύχτα, με άλλους βουλευτές, με την Επιτροπή και με την ουγγρική Προεδρία. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους βουλευτές και τους ομολόγους μας για το έργο που ολοκληρώσαμε από κοινού. Το μήνυμα από το Συμβούλιο ECOFIN είναι ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν τις ευθύνες τους. Η άμεση αντίδρασή μου είναι να πω το εξής: «Εντάξει, λοιπόν, ας αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις ευθύνες μας». Όχι με μεγάλες τυμπανοκρουσίες, όχι για να μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε γρήγορα συμφωνία, αλλά προσέχοντας τα οικονομικά προβλήματα στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθώντας να βρούμε κάποιες σωστές λύσεις. Ασφαλώς, αυτό ήταν το σύνθημα της Ομάδας μου κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Αμφιβάλλω εάν οι αγορές και οι πολίτες μας θα πιστέψουν σε ταχείες, αλλά επιφανειακές λύσεις. Κατά την εκτίμησή μας, χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη επιτύχει ορισμένους από τους στόχους, τους οποίους οι ίδιοι θέσαμε. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι δεν έχουμε μόνο εμείς αυτούς τους στόχους: σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από το Κοινοβούλιο να ενισχύσει τις ήδη τολμηρές προτάσεις της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, έχουμε σταθεροποιήσει τους κανόνες. Αυτή ήταν μία από τις κατευθυντήριες αρχές μας: όχι επειδή αρεσκόμαστε να θεσπίζουμε κανόνες, αλλά επειδή η παραβίαση κοινών κανόνων σε μια κοινότητα η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου θέτει σε κίνδυνο το ενιαίο νόμισμα. Εισαγάγαμε κυρώσεις για απάτη. Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα μαθήματα που πήραμε κατά τα πρώτα χρόνια του ευρώ. Όπως είπε η κ. Ford, προσπαθήσαμε επίσης να επιβάλουμε κάποιο επίπεδο τάξης στις εθνικές διαδικασίες του προϋπολογισμού, αν μη τι άλλο ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις πρακτικές στις διαφορετικές χώρες. Ένα σημείο είχε ιδιαίτερη σημασία για εμένα: εάν πάμε στους πολίτες μας μην έχοντας τίποτα άλλο να πούμε εκτός από το ότι «αυξήσαμε τον αυτοματισμό», όπως το θέτουν οι εφημερίδες, θα μείνουν με την εντύπωση ότι κάποιο μυστηριώδες μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και θα τους χτυπήσει τα δάχτυλα κάθε φορά που κάτι θα πάει στραβά. Εάν επιθυμούμε πιο αυστηρούς κανόνες, αυτοί πρέπει να είναι πιο έξυπνοι, αλλά, προπαντός, χρειαζόμαστε πιο δημοκρατικό διάλογο και περισσότερες διασυνοριακές συζητήσεις. Για αυτόν τον λόγο προτείναμε –και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές οι οποίοι με υποστήριξαν σε αυτό το σημείο– τη δημιουργία αυτού που αποκαλέσαμε οικονομικό διάλογο, ο οποίος πρέπει να είναι αναλογικός. Δεν απειλούνται τα εθνικά Συντάγματα· πρόκειται απλώς για έκφραση της επιθυμίας μας για περισσότερη συζήτηση εντός της ευρωζώνης ιδίως, αλλά επίσης και στην Ευρώπη των 27. Επιθυμούμε το εν λόγω Σώμα να αποτελέσει το φόρουμ για αυτόν τον διαφανή διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, και συγκεκριμένα ένα μέρος όπου τα κράτη μέλη θα μπορούν να διατυπώνουν τα προβλήματά τους και να εξηγούν τις θέσεις τους. Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν υστέρηση, άλλες έχουν προχωρήσει, ορισμένες βρίσκονται στο περιθώριο, ορισμένες έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς: πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτήν την εβδομάδα στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κ. Habermas τόνισε και πάλι ότι η αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας συνιστά απόλυτη αναγκαιότητα. Θα ήθελα να πω στην κ. Ford ότι δεν επιχειρηματολογούμε υπέρ της ενίσχυσης των εξουσιών μας, ζητάμε σημαντικότερο ρόλο για εκείνους στους οποίους έδωσε εντολή ο λαός, ώστε να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία, ιδίως στο μακροοικονομικό πεδίο. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλονται σε κοινή εποπτεία. Η συμμετρία είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το Συμβούλιο πρέπει να κατανοήσει τι σημαίνει αυτό: ευφυής συμμετρία, η οποία κάνει διάκριση μεταξύ του ελλείμματος και του πλεονάσματος, αλλά ωστόσο συμμετρία. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια αναφορά στις κινητές ευρωαξίες, οι οποίες ήταν ένα από τα στοιχεία που προώθησα. Θα ήθελα να απευθύνω την ακόλουθη έκκληση προς όλους τους προέδρους των πολιτικών Ομάδων: δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι τάσσεστε υπέρ των κινητών ευρωαξιών, αλλά να τις καταψηφίζετε. Μπορεί να επιχειρηματολογείτε ότι θέλετε περισσότερες, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά εκτιμώ απολύτως τις προσπάθειες που είναι πρόθυμος να κάνει ο Επίτροπος Rehn. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο κ. Επίτροπος υπέβαλε προτάσεις τον Μάιο 2010 σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής. Επιθυμούμε να επαναφέρουμε τις εν λόγω προτάσεις. Επιθυμούμε να καταστεί επιτέλους το ευρώ παγκόσμιο νόμισμα, επιθυμούμε μια μεγάλη αγορά με ρευστότητα, η οποία θα μειώνει το κόστος του δανεισμού. Επιθυμούμε μέρος αυτού του δανεισμού –ένα περιορισμένο ποσό, φυσικά– να κατανεμηθεί μακροπρόθεσμα με χρήση ενός ρυθμιστικού μέσου της αγοράς μεγάλης κλίμακας. Κατά συνέπεια, ελπίζω ότι η αυριανή ψηφοφορία θα είναι ευνοϊκή και ότι όλοι όσοι διατείνονται πως τάσσονται υπέρ των κινητών ευρωαξιών θα συζητήσουν το ζήτημα με ανοικτό πνεύμα και όχι βασιζόμενοι σε ιδεολογικές προκαταλήψεις."@el10
"Mr President, we have had countless trialogue meetings, some late at night, with other Members, the Commission and the Hungarian Presidency. I would like to begin by thanking my fellow Members and our counterparts for the work that we have completed together. The message from the Ecofin Council is that everyone needs to shoulder their responsibilities. My immediate reaction is to say: ‘All right, then, let us genuinely face up to our responsibilities.’ Not with a huge fanfare, not so as to be able to say that we reached an agreement rapidly, but with an eye on the financial problems in the euro area and the European Union and in an attempt to come up with some proper solutions. Certainly, that was my group’s motto in these negotiations. I doubt that the markets and our citizens would believe in speedy but superficial solutions. In our estimation, substantial improvements are needed. We have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves. Let me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission’s already bold proposals. We have therefore firmed up the rules. That was one of our guiding principles: not for the pleasure of rule-making, but because breaking common rules in a community based on the rule of law endangers the single currency. We have introduced penalties for fraud. Unfortunately this is one of the lessons that we have had to learn from the euro’s early years. As Mrs Ford said, we have also tried to impose a degree of order on national budgetary procedures, if only so as to be able to compare practices in different countries. One point was particularly important to me: if we go to our citizens with nothing to say other than ‘we have increased automaticity’, as the newspapers are putting it, they will be left with the impression that some mysterious machine has been turned on in Brussels and will rap them on the knuckles whenever something goes wrong. If we want stricter rules, they need to be more intelligent, but above all we need more democratic debate and more cross-border discussions. This is why we have proposed – and I would like to thank all the Members who have supported me on this point – creating what we have termed an economic dialogue, which must be proportionate. There is no threat to national constitutions; it is simply an expression of our desire for more discussion within the euro area in particular, but also in the Europe of 27. We want this House to be the forum for that transparent dialogue between the European institutions and the Member States, and in particular a place where Member States can voice their problems and explain their positions. Some countries are lagging behind, others are further ahead, some are on the fringes, some have larger populations: we need to bear all that in mind. I am delighted to see that this week in the German media Mr Habermas has again stressed that increasing democratic legitimacy is a vital necessity. I would say to Mrs Ford that we are not arguing in favour of enhancing our powers, we are calling for a greater role for those mandated by the people to defend their interests in Brussels. There are other important points, particularly on the macroeconomic side. I believe that all Member States need to be subject to common surveillance. Symmetry is an important issue. The Council should understand what this means: intelligent symmetry that distinguishes between deficit and surplus, but symmetry all the same. Let me close by mentioning Eurosecurities, which were one of the things that I championed. I would like to make an appeal to all political group leaders: you cannot claim to support Eurosecurities but vote against them. You might argue that you want more, I myself would have liked to go further, but I do fully appreciate the efforts that Commissioner Rehn is willing to make. Let me remind you that the Commissioner himself put forward proposals in May 2010 in accordance with the Commission’s legislative initiative. We want to put those proposals back on track. We want the euro finally to take on the mantle of a world currency, we want a large and liquid market, which will reduce the cost of borrowing. We want part of that borrowing – a limited amount, of course – to be shared in the long term using a full-blown market regulatory instrument. Consequently, I hope that tomorrow’s vote will be favourable and that all those who claim to be in favour of Eurosecurities will discuss the issue in a spirit of open-mindedness rather than based on ideological prejudices."@en4
"Señor Presidente, hemos tenido innumerables trílogos, algunos por la noche, con otros diputados, la Comisión y la Presidencia húngara. Quiero empezar dando las gracias a mis colegas y nuestros homólogos por la labor que hemos realizado juntos. El mensaje del Consejo de Economía y Finanzas es que todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Mi reacción inmediata es decir: «de acuerdo, entonces, hagámonos realmente cargo de nuestras responsabilidades», sin mucho bombo y platillo, no para poder decir que hemos llegado a un acuerdo rápidamente, sino, más bien, sin perder de vista los problemas financieros de la zona del euro y la Unión Europea y en un intento por encontrar algunas soluciones adecuadas. Ciertamente, ese fue el lema de mi Grupo en estas negociaciones. Dudo que los mercados y nuestros ciudadanos crean en soluciones rápidas pero superficiales. En nuestra opinión, es necesario llevar a cabo mejoras sustanciales. Creo que ya hemos logrado algunos de los objetivos que nos fijamos. Quiero recordarles que no somos los únicos que tienen estas metas: en varias ocasiones, el Banco Central Europeo ha pedido al Parlamento que refuerce las ya ambiciosas propuestas de la Comisión. Por lo tanto, hemos consolidado las normas. Ese fue uno de nuestros principios rectores: no por el placer de legislar, sino porque el incumplimiento de las normas comunes en una comunidad basada en el Estado de Derecho pone en peligro la moneda única. Hemos establecido sanciones por fraude. Desgraciadamente, esta es una de las lecciones que hemos tenido que extraer de los primeros años del euro. Como ha dicho la señora Ford, hemos intentado también imponer un poco de orden en los procedimientos presupuestarios nacionales, aunque solo sea para poder comparar las prácticas de los diferentes países. Hubo un punto especialmente importante para mí: si nos dirigimos a nuestros ciudadanos sin nada que decir excepto que «hemos incrementado el automatismo», como dicen los periódicos, podrán tener la impresión de que se ha accionado algún mecanismo secreto en Bruselas y que les echará un rapapolvo cada vez que algo vaya mal. Si queremos tener normas más estrictas, tienen que ser más inteligentes, pero sobre todo es necesario un debate más democrático y deliberaciones más transfronterizas. Por esa razón, hemos propuesto —y quiero dar las gracias a todos los diputados que me han apoyado en este punto— crear lo que hemos denominado un diálogo económico, que debe ser proporcional. No supone una amenaza a las constituciones nacionales; es simplemente una expresión de nuestro deseo de que exista más debate dentro de la zona del euro en particular, pero también en la Europa de 27 miembros. Queremos que esta Cámara sea el foro de un diálogo transparente entre las instituciones europeas y los Estados miembros, y en particular un lugar donde estos puedan expresar sus problemas y explicar su situación. Algunos países se están quedando rezagados, otros avanzan más, existen países periféricos, algunos tienen una mayor población: tenemos que tener todo eso en cuenta. Me alegra observar que esta semana, en los medios de comunicación alemanes, el señor Habermas ha destacado una vez más que es absolutamente vital que se incremente legitimidad democrática. Diría a la señora Ford que no estamos abogando por reforzar nuestras competencias, estamos pidiendo un papel más destacado para aquellos que han recibido el mandato de los ciudadanos de defender sus intereses en Bruselas. Existen otros aspectos importantes, especialmente en el ámbito macroeconómico. Creo que todos los Estados miembros tienen que estar sometidos a una supervisión común. El equilibrio es importante. El Consejo debe entender su significado: un equilibrio inteligente que distingue entre déficit y superávit, pero de todos modos un equilibrio. Para concluir me gustaría hablar de los eurovalores, que son una de las cosas que defendí. Quisiera hacer un llamamiento a todos los presidentes de los grupos políticos: no pueden reclamar apoyo para los eurovalores, pero votar en contra. Pueden argumentar que quieren más, a mí también me habría gustado ir más allá, pero aprecio plenamente los esfuerzos que el Comisario Rehn está dispuesto a hacer. Permítanme recordarles que el propio Comisario presentó propuestas en mayo de 2010 de conformidad con la iniciativa legislativa de la Comisión. Queremos relanzar esas propuestas. Queremos que el euro, finalmente, asuma las responsabilidades de una moneda mundial, queremos un mercado con liquidez e importante, que reduzca el coste de los préstamos. Queremos que parte de esos préstamos —una cantidad limitada, por supuesto— se comparta a largo plazo mediante un verdadero instrumento regulador del mercado. Por consiguiente, espero que la votación de mañana sea favorable y que todos aquellos que afirman que están a favor de los eurovalores debatan la cuestión con una mentalidad abierta, y no de acuerdo con unos prejuicios ideológicos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meil on olnud mitu kolmepoolset kohtumist teiste parlamendiliikmete, komisjoni ja eesistujariigi Ungariga, millest mõned on toimunud hilja õhtul. Sooviksin kõigepealt tänada oma kaasparlamendiliikmeid ja teisi kolleege koos tehtud töö eest. Majandus- ja rahandusministrite nõukogu (Ecofin) sõnum on, et igaüks peab võtma kanda oma kohustused. Minu vahetu reaktsioon on: olgu peale siis, tegelegem siis tõepoolest enda kohustustega! Mitte tohutute fanfaaride saatel, mitte selleks, et öelda, et jõudsime kiirelt kokkuleppele, vaid hoides silma peal euroala ja Euroopa Liidu finantsprobleemidel ja püüdes pakkuda välja mõned sobivad lahendused. See oli kindlasti minu kontserni moto neil läbirääkimistel. Ma kahtlen, et turud ja meie kodanikud usuksid kiiretesse, kuid pinnapealsetesse lahendustesse. Meie hinnangul on vaja olulisi parandusi. Minu arvates oleme juba saavutanud mõned endale püstitatud eesmärgid. Lubagem mul teile meelde tuletada, et me ei ole ainukesed, kellel on sellised eesmärgid: mitmel korral on Euroopa Keskpank kutsunud parlamenti üles tugevdama komisjoni juba niigi tugevaid ettepanekuid. Seetõttu oleme tugevdanud eeskirju. See oli üks meie juhtivaid põhimõtteid: mitte uute eeskirjade koostamise rõõmuks, vaid seetõttu, et ühtsete eeskirjade rikkumine õigusriigil põhinevas kogukonnas ohustab ühisraha. Me oleme kehtestanud sanktsioonid pettuse eest. Kahjuks on see üks õppetundidest, mille oleme euroga seoses viimastel aastatel saanud. Nagu Vicky Ford ütles, püüdsime ka kehtestada teatud korra liikmesriikide eelarvemenetluste kohta kas või selleks, et oleks võimalik võrrelda eri riikide tavasid. Lubage mul rõhutada siinkohal üht iseäranis olulist momenti. Kui me pöördume oma kodanike poole ja meil ei ole midagi muud öelda peale selle, et oleme suurendanud automaatsust, nagu seda ajalehtedes väljendatakse, siis jääb neile mulje, et Brüsselis on sisse lülitatud mingi müstiline masin ja see koputab neile sõrmenukkidele, kui midagi läheb valesti. Kui soovime rangemaid eeskirju, peavad need olema arukamad, kuid eelkõige vajame demokraatlikumat väitlust ja rohkem piiriüleseid arutelusid. Sel põhjusel oleme teinud ettepaneku – ja sooviksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes on mind selles toetanud – tekitada majanduslik dialoog, nagu me seda nimetame, mis peaks olema proportsionaalne. Puudub igasugune oht liikmesriikide põhiseadustele; sellega väljendatakse vaid meie soovi pidada rohkem arutelusid eelkõige euroalal, kuid samuti 27-liikmelises Euroopas. Soovime, et täiskogu oleks foorum Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahelise läbipaistva dialoogi jaoks ning eelkõige koht, kus liikmesriigid saavad väljendada oma probleeme ja selgitada oma seisukohti. Mõned riigid on maha jäänud, mõned on kaugemal ees, mõned on äärealadel, mõnedel on suuremad elanikkonnad – peame seda kõike silmas pidama. Tunnen heameelt, et sel nädalal rõhutas Jürgen Habermas taas Saksa ajakirjanduses, et demokraatliku seaduslikkuse suurendamine on äärmiselt vajalik. Ütleksin Vicky Fordile, et me ei aruta oma volituste suurendamist, vaid nõuame suuremat rolli neile, kes on saanud rahva mandaadi oma huvide kaitsmiseks Brüsselis. On veel teisigi olulisi punkte, eriti makromajandusliku poole kohta. Usun, et kõik liikmesriigid peavad kuuluma ühise järelevalve alla. Sümmeetria on oluline küsimus. Nõukogu peaks aru saama, mida see tähendab: arukas sümmeetria, millega eristatakse puudujääki ja ülejääki, kuid siiski sümmeetria. Tahaksin mainida eurovõlakirju, mis on üks sellest, mida ma propageerisin. Sooviksin pöörduda kõikide fraktsioonide juhtide poole: Te ei saa väita, et toetate eurovõlakirju, kuid hääletate nende vastu. Te võite väita, et tahate enamat, ma ise oleksin soovinud minna kaugemale, kuid hindan täielikult jõupingutusi, mida volinik Rehn soovib teha. Lubage mul teile meelde tuletada, et volinik esitas ise 2010. aasta mais ettepanekud vastavalt komisjoni seadusandlikule algatusele. Tahame nende ettepanekutega uuesti edusamme saavutada. Soovime, et euro saaks lõpuks maailmaraha mantlipärijaks, soovime suurt ja likviidset turgu, mis vähendab laenukulusid. Soovime, et osa sellest laenust, loomulikult piiratud summat, jagataks pikaajaliselt, kasutades täiemõõdulist, turgu reguleerivat meedet. Seetõttu loodan, et homne hääletus saab olema soodne ja et kõik need, kes väidavad end olevat eurovõlakirjade poolt, arutavad seda küsimust avatuse vaimus, mitte ideoloogiliste eelarvamuste alusel."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme järjestäneet lukemattomia kolmikantakokouksia, joitakin myöhään yöllä, muiden jäsenten, komission ja puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa. Haluan aluksi kiittää kollegojani ja keskustelukumppaneitamme työstä, jonka olemme yhdessä saaneet aikaan. Ecofin-neuvoston viestin mukaan jokaisen on kannettava vastuunsa. Minun välitön reaktioni on todeta: "Hyvä on, kantakaamme sitten aidosti vastuumme". Emme tee siitä suurta numeroa, emmekä voi sanoa, että pääsimme sopimukseen nopeasti, mutta kiinnitämme huomiota euroalueen ja Euroopan unionin taloudellisiin ongelmiin ja pyrimme löytämään soveliaita ratkaisuja. Se oli todellakin ryhmäni pääperiaate näissä neuvotteluissa. En usko, että markkinat ja kansalaiset uskoisivat nopeisiin, mutta pinnallisiin ratkaisuihin. Arviomme mukaan tarvitaan merkittäviä parannuksia. Mielestäni olemme jo saavuttaneet joitakin itsellemme asettamistamme tavoitteista. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että emme ole ainoita, joilla on nämä tavoitteet: Euroopan keskuspankki on useaan otteeseen kehottanut Euroopan parlamenttia tekemään parannuksia komission jo ennestään rohkeisiin ehdotuksiin. Siksi olemme tiukentaneet sääntöjä. Se oli yksi toimintaamme ohjanneista periaatteista: emme tehneet sitä sääntöjen laatimisen ilosta vaan siksi, että yhteisten sääntöjen rikkominen oikeusvaltion periaatteisiin perustuvassa yhteisössä vaarantaa yhtenäisvaluutan. Olemme ottaneet käyttöön petoksista määrättäviä seuraamuksia. Valitettavasti se on yksi läksyistä, joka meidän on pitänyt oppia euron ensimmäisistä vuosista. Kuten jäsen Ford sanoi, olemme myös yrittäneet määrätä jonkinasteista säännönmukaisuutta kansallisiin talousarviomenettelyihin, jotta kykenisimme edes vertaamaan eri maiden menettelytapoja. Eräs seikka oli erityisen tärkeä minulle: jos meillä ei ole kansalaisille muuta sanottavaa kuin "olemme lisänneet automaattisuutta", kuten sanomalehdet asian ilmaisevat, heille jää sellainen kuva, että Brysselissä on käynnistetty jokin salaperäinen kone, joka näpäyttää heitä sormille aina kun jotain menee pieleen. Mikäli haluamme tiukempia sääntöjä, niiden on oltava harkitumpia, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme demokraattisempaa keskustelua ja lisää rajat ylittävää keskustelua. Siitä syystä olemme ehdottaneet – haluan kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat tukeneet minua tässä asiassa – että luotaisiin väline, jotka kutsumme talousalan vuoropuheluksi ja jonka on oltava oikeasuhtaista. Kansalliset perustuslait eivät ole uhattuina. Tämä on vain ilmaus halustamme lisätä keskustelua erityisesti euroalueella mutta myös 27 jäsenvaltion EU:ssa. Haluamme, että Euroopan parlamentti olisi foorumi EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä käytävälle avoimelle vuoropuhelulle ja erityisesti paikka, jossa jäsenvaltiot voisivat kertoa ongelmistaan ja ilmaista kantansa. Jotkin maat ovat jääneet jälkeen, toiset ovat edistyneet pidemmälle, jotkin sijaitsevat syrjässä, toisilla on suurempi väestö: meidän on pidettävä se kaikki mielessä. Olen mielissäni siitä, että tällä viikolla Saksan tiedotusvälineissä Habermas on jälleen kerran korostanut, että demokraattisen legitiimiyden lisääminen on välttämätöntä. Haluan sanoa jäsen Fordille, että me emme kannata toimivaltamme lisäämistä. Me peräänkuulutamme tärkeämmän aseman antamista niille, jotka kansa on valinnut puolustamaan etujaan Brysselissä. On olemassa muitakin tärkeitä näkökohtia erityisesti makrotalouden kannalta. Mielestäni kaikkiin jäsenvaltioihin on sovellettava yhteistä valvontaa. Symmetria on tärkeä asia. Neuvoston pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa: älykästä symmetriaa, joka erottaa toisistaan alijäämän ja ylijäämän, mutta kuitenkin symmetriaa. Haluan lopuksi mainita euroarvopaperit, jotka olivat yksi kannattamistani asioista. Haluan vedota kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajiin: ette voi väittää kannattavanne euroarvopapereita, mutta äänestää niitä vastaan. Saatatte väittää, että haluatte enemmän. Olisin itse halunnut mennä pidemmälle, mutta arvostan täysin ponnisteluja, joita komission jäsen Rehn on halukas tekemään. Haluan muistuttaa teitä siitä, että komission jäsen esitti itse ehdotuksia toukokuussa 2010 komission lainsäädäntöaloitteen mukaisesti. Haluamme jatkaa niiden käsittelyä. Haluamme, että eurosta tulee viimeinkin maailmanvaluutta, haluamme suuret ja likvidit markkinat, jotka vähentävät lainakustannuksia. Haluamme, että osa lainaamisesta – tietenkin rajallinen määrä – jaetaan pitkän aikavälin kuluessa käyttämällä täysimittaista markkinasääntelyvälinettä. Siksi toivon, että huomisen äänestyksen tulos on myönteinen ja että kaikki ne, jotka väittävät kannattavansa euroarvopapereita, keskustelevat asiasta avarakatseisesti eivätkä ideologisten ennakkoluulojen pohjalta."@fi7
"Elnök úr! Számtalan háromoldalú egyeztetést tartottunk, néhányat késő este, a többi képviselővel, a Bizottsággal és a magyar elnökséggel. Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok képviselőtársaimnak és partnereinknek a közösen elvégzett munkáért. Az Ecofin Tanács üzenete úgy szól, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Azonnali válaszom a következő: „rendben, akkor nézzünk valóban szembe felelősségeinkkel”. Nem nagy harsonaszóval, nem azért, hogy elmondhassuk, hogy gyors megállapodást értünk el, hanem figyelemmel az euróövezet és az Európai Unió pénzügyi problémáira, megkísérelve valamilyen megfelelő megoldást találni ezekre. Természetesen ez volt képviselőcsoportom mottója e tárgyalásokon. Kétlem, hogy a piacok és polgáraink hinnének a gyors, ám felületes megoldásokban. Megítélésünk szerint jelentős javításokra van szükség. Úgy gondolom, hogy már elértük a magunk számára kitűzött célok egy részét. Hadd emlékeztessem önöket, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a célokkal: az Európai Központi Bank több alkalommal kérte a Parlamentet, hogy javítsa fel a Bizottság már egyébként is merész javaslatait. Ezért megkeményítettük a szabályokat. Ez volt az egyik vezérelvünk: nem a szabályalkotás öröméért, hanem mert a közös szabályok megszegése egy jogállamiságon alapuló közösségben veszélyezteti a közös valutát. Szankciókat vezettünk be a csalás esetére. Sajnos ez az egyik tanulság, amelyet le kellett vonnunk az euró kezdeti éveiből. Mint Ford asszony mondta, megpróbáltunk bizonyos fokú rendet bevezetni a nemzeti költségvetési eljárásokat illetően is, még ha csak azért is, hogy össze lehessen hasonlítani a különböző országok gyakorlatait. Egy pont különösen fontos volt számomra: ha azzal fordulunk polgárainkhoz, hogy nincs más mondanivalónk, mint hogy „fokoztuk az automatizmust”, ahogyan az újságokban megjelenik, akkor az a benyomás marad meg bennük, hogy Brüsszelben bekapcsoltak egy titokzatos gépet, amely mindannyiszor, amikor valami rosszul alakul, az orrukra koppint. Ha szigorúbb szabályokat akarunk, ezeknek intelligensebbeknek kell lenniük, de mindenekelőtt több demokratikus vitára és több határokon átnyúló egyeztetésre van szükségünk. Ezért javasoltuk – és szeretném megköszönni minden képviselőnek, aki ebben támogatott – az általunk gazdasági párbeszédnek nevezett eszköz megteremtését, amelynek arányosnak kell lennie. Semmi sem fenyegeti a nemzeti alkotmányokat; ebben egyszerűen az az óhajunk nyilvánul meg, hogy több legyen a megbeszélés különösen az euróövezeten belül, de a 27 európai ország között is. Azt akarjuk, hogy ez a Parlament az európai intézmények és a tagállamok közötti átlátható párbeszéd fóruma legyen, és különösen egy olyan hely legyen, ahol a tagállamok hangot adhatnak problémáiknak és kifejthetik álláspontjukat. Egyes országok lemaradoznak, mások előrébb járnak, egyesek a peremen vannak, egyeseknek nagyobb a népességük: mindezt szem előtt kell tartanunk. Örömmel láttam, hogy ezen a héten a német médiában Habermas úr ismét hangsúlyozta, hogy a demokratikus legitimitás növelése elengedhetetlen. Azt mondanám Ford asszonynak, hogy nem amellett érvelünk, hogy növeljük hatásköreinket, hanem nagyobb szerepet kérünk azoknak, akiket az emberek bíztak meg azzal, hogy Brüsszelben védjék az érdekeiket. Vannak más fontos pontok is, különösen a makrogazdasági oldalon. Meggyőződésem, hogy minden tagállamnak közös felügyelet alatt kell állnia. A szimmetria fontos kérdés. A Tanácsnak meg kell értenie, hogy ez mit jelent: intelligens szimmetriát, amely különbséget tesz a hiány és a többlet között, de amely mindazonáltal szimmetria. Hadd fejezzem be felszólalásomat az euró-értékpapírok említésével, amely egyike volt az általam pártfogolt elképzeléseknek. Szeretnék felhívást intézni valamennyi képviselőcsoport vezetőjéhez: nem állíthatják, hogy támogatják az euró-értékpapírokat, ha ellenük szavaznak. Érvelhetnek azzal, hogy többet akarnak; jómagam is szerettem volna továbbjutni, de igazán nagyra értékelem az erőfeszítéseket, amelyekre Rehn biztos úr hajlandó. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy 2010 májusában maga a biztos úr terjesztett elő javaslatokat a Bizottság jogalkotási kezdeményezésével összhangban. Szeretnénk ezeket a javaslatokat újra sínre tenni. Szeretnénk, ha az euró végre világvalutává nőné ki magát, egy nagy és likvid piacot szeretnénk, amely csökkenteni fogja a hitelfelvétel költségét. Azt szeretnénk, ha e hitelfelvétel egy része – természetesen egy korlátozott összegről van szó –hosszú távon egy érett piaci szabályozó eszköz alkalmazásával megosztásra kerülne. Következésképpen remélem, hogy a holnapi szavazás kedvező lesz, és mindazok, akik azt állítják, hogy támogatják az euró-értékpapírokat, nem ideológiai előítéletek alapján, hanem nyitott szellemben fogják megvitatni a kérdést."@hu11
"Signor Presidente, abbiamo partecipato a innumerevoli triloghi, alcuni la sera tardi, con altri deputati, con la Commissione e con la Presidenza ungherese. Vorrei iniziare ringraziando i miei onorevoli colleghi e le nostre controparti per il lavoro che hanno portato a termine insieme. Il messaggio del Consiglio ECOFIN è che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. La mia reazione istintiva è quella di affermare: “D’accordo, allora, assumiamoci onestamente le nostre responsabilità”, ma senza voler calcare sull’annuncio stesso, non per poter dire che abbiamo raggiunto rapidamente un accordo, ma tenendo conto dei problemi finanziari dell’area dell’euro e dell’Unione europea e nel tentativo di individuare soluzioni adeguate. Questo è stato indubbiamente il motto del mio gruppo in questi negoziati. Dubito che i mercati e i nostri cittadini crederebbero a soluzioni rapide ma superficiali. La nostra stima indica che occorrono miglioramenti sostanziali. Credo che abbiamo già conseguito alcuni degli obiettivi che ci siamo posti. Mi preme ricordarvi che non siamo gli unici ad avere tali obiettivi: in diverse occasioni la Banca centrale europea ha chiesto al Parlamento di rafforzare ulteriormente le proposte già coraggiose della Commissione. Abbiamo pertanto consolidato la disciplina, uno dei nostri principi guida, non tanto per il piacere della disciplina stessa, ma perché violare norme comuni in una comunità fondata sullo Stato di diritto mette in pericolo la moneta unica. Abbiamo introdotto sanzioni per le frodi. Purtroppo è stata una delle lezioni che abbiamo dovuto imparare dai primi anni dell’euro. Come ha affermato l’onorevole Ford, abbiamo anche tentato di imporre un certo grado di ordine alle procedure di bilancio nazionali, se non altro per raffrontare le pratiche dei diversi paesi. Mi ha interessato un punto in particolare: se l’unico messaggio che potremo trasmettere ai nostri cittadini sarà il fatto di aver rafforzato l’automaticità, per usare le parole della stampa, essi avranno l’impressione che a Bruxelles sia stato messo in funzione un dispositivo misterioso che darà loro una grande lavata di capo tutte le volte che qualcosa non va. Se vogliamo imporre norme più severe, dovranno essere anche più intelligenti, ma quello che ci occorre innanzi tutto è una discussione più democratica e transfrontaliera. Per questo abbiamo proposto (e vorrei ringraziare tutti i deputati che mi hanno appoggiato in tal senso) di istituire quello che abbiamo denominato un dialogo economico, che deve essere adeguato allo scopo. Non vi è alcun rischio per le costituzioni nazionali; si tratta semplicemente dell’espressione del nostro desiderio di maggiori discussioni in seno all’area dell’euro in particolare, ma anche nell’Europa a 27. Vogliamo che quest’Assemblea sia la sede di quel dialogo trasparente tra le istituzioni europee e gli Stati membri, e in particolare che sia un luogo in cui gli Stati membri possono esprimere i loro problemi e spiegare le loro posizioni. Alcuni paesi sono in ritardo, altri sono più avanzati, altri ancora sono periferici, e altri hanno popolazioni più numerose: dobbiamo tener conto di tutto questo. Constato con piacere che questa settimana, nei media tedeschi, il professor Habermas ha sottolineato ancora una volta che accrescere la legittimità democratica è una necessità imprescindibile. Mi preme ricordare all’onorevole Ford che non ci stiamo battendo per rafforzare i nostri poteri, chiediamo un ruolo più ampio per coloro che il popolo ha incaricato della difesa dei propri interessi a Bruxelles. Vi sono altri punti importanti, in particolare sul frangente macroeconomico. Sono convinta che tutti gli Stati membri debbano essere soggetti a sorveglianza comune. La simmetria è una questione importante. Il Consiglio dovrebbe comprendere cosa significa: una simmetria intelligente che fa una distinzione tra disavanzo ed eccedenza, ma comunque una simmetria. Vorrei concludere citando gli eurobond, una delle soluzioni da me sostenute con vigore. Vorrei rivolgere un appello a tutti i leader dei gruppi politici: non potete sostenere di appoggiare gli eurobond e poi votare contro. Potreste rispondermi che non siete soddisfatti, io stessa avrei preferito che ci spingessimo oltre, ma apprezzo appieno gli sforzi che il Commissario Rehn è disposto a mettere in campo. Vi ricordo che il Commissario stesso ha presentato proposte nel maggio 2010 in linea con l’iniziativa legislativa della Commissione. Vogliamo riprendere tali proposte. Vogliamo che l’euro assuma finalmente la veste di una moneta mondiale, vogliamo un mercato grande e liquido, che riduca il costo del credito. Vogliamo che parte di tale indebitamento (naturalmente una somma limitata) venga condivisa nel lungo periodo ricorrendo a uno strumento normativo di mercato a pieno titolo. Spero pertanto che il voto di domani sia favorevole e che tutti coloro che sostengono di appoggiare gli eurobond trattino la questione animati da uno spirito di apertura invece che dai pregiudizi ideologici."@it12
"Pone pirmininke, turėjome be galo daug trišalio dialogo susitikimų, kai kurie iš jų vyko vėlų vakarą, juose dalyvavo kiti EP nariai, Komisija ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija. Pradėti norėčiau nuo padėkos savo kolegoms EP nariams ir mūsų kolegoms už kartu atliktą darbą. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos žinia tokia – kiekvienas turi prisiimti atsakomybę. Išsyk kylanti mano reakcija – pasakyti: „Gerai, tada visi nuoširdžiai pripažinkime savo atsakomybę.“ Ne su didžiulėmis fanfaromis, ne taip, kad galėtume pasakyti, kad greitai susitarėme, tačiau atsižvelgdami į euro zonos ir Europos Sąjungos finansines problemas ir bandydami rasti tinkamų sprendimų. Neabejotinai toks buvo mano frakcijos devizas šiose derybose. Abejoju, ar rinkos ir mūsų piliečiai patikėtų sparčiais, tačiau paviršutiniškais sprendimais. Mūsų vertinimu, reikia esminių patobulinimų. Mano nuomone, mes jau pasiekėme kai kuriuos nusistatytus tikslus. Leiskite jums priminti, kad mes ne vieninteliai to siekiantys – keletą kartų Europos Centrinis Bankas ragino Parlamentą sustiprinti jau ir taip drąsius Komisijos pasiūlymus. Todėl mes patikslinome taisykles. Toks buvo vienas iš mūsų principų, kuriais mes vadovavomės – ne dėl taisyklių kūrimo malonumo, o dėl to, kad bendrų bendruomenės taisyklių laužymas, remiantis įstatymais, kelia pavojų bendrai valiutai. Įvedėme baudas už sukčiavimą. Deja, tai viena iš pamokų, kurias mums teko išmokti ankstyvaisiais euro gyvavimo metais. Kaip sakė V. Ford, taip pat bandėme iki tam tikro laipsnio sutvarkyti nacionalines biudžeto procedūras, bent jau tiek, kad galėtume lyginti skirtingų valstybių praktiką. Man itin svarbus buvo vienas aspektas – jei ateisime pas savo piliečius neturėdami pasakyti nieko daugiau, išskyrus „padidinome automatiškumą“, kaip tai vadinama laikraščiuose, jiems susidarys įspūdis, kad Briuselyje įjungta kažkokia paslaptina mašina, kuri trenks jiems per pirštis, kai tik kas nors eisis ne taip. Jei norime griežtesnių taisyklių, jos turi būti išmintingesnės, tačiau, visų svarbiausia, mums reikia demokratiškesnių diskusijų ir daugiau tarpvalstybinių diskusijų. Todėl mes pasiūlėme (ir norėčiau padėkoti visiems EP nariams, kurie palaikė mane šiuo klausimu) sukurti tai, ką pavadinome terminu „proporcingas ekonominis dialogas“. Nacionalinėms konstitucijoms jokios grėsmės nėra; tai paprasčiausiai mūsų troškimo daugiau diskutuoti, ypač euro zonoje, tačiau taip pat ir 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse, išraiška. Norime, kad šis Parlamentas būtų to skaidraus Europos institucijų ir valstybių narių dialogo forumas, o ypač vieta, kurioje valstybės narės galėtų išsakyti savo problemas ir paaiškinti savo pozicijas. Kai kurios valstybės atsilieka, kitos yra toliau pažengusios į priekį, kai kurios yra pakraštyje, kai kuriose gyvena daugiau žmonių – į visa tai turime atsižvelgti. Man malonu matyti, kad Vokietijos žiniasklaidoje J. Habermas šią savaitę dar kartą pabrėžė, kad yra gyvybiškai būtina didinti demokratinį teisėtumą. V. Ford aš pasakyčiau, kad mes nesiginčijame tam, kad sustiprintume savo galias, mes raginame suteikti svarbesnį vaidmenį tiems, kuriuos žmonės įgaliojo ginti jų interesus Briuselyje. Yra ir kitų svarbių aspektų, ypač makroekonominiu požiūriu. Manau, kad visoms valstybėms narėms turi būti taikoma bendra priežiūra. Simetrija yra svarbus klausimas. Taryba turėtų suprasti, ką tai reiškia – išmintinga simetrija, kurioje atskiriamas deficitas ir perviršis, tačiau vis ta pati simetrija. Baigti norėčiau paminėdama euro vertybinius popierius, kurie buvo vienas iš mano remiamų dalykų. Norėčiau kreiptis į visų frakcijų vadovus – negalite teigti, kad palaikote euro vertybinius popierius, o balsuoti prieš juos. Galite teikti argumentus, kad norite daugiau, aš pati būčiau norėjusi žengti toliau, tačiau esu visiškai dėkinga Komisijos nariui O. Rehnui už pastangas, kurias jis nori įdėti. Leiskite jums priminti, kad 2010 m. gegužės mėn. Komisijos narys pats pateikė pasiūlymus, laikydamasis Komisijos teisės aktų leidybos iniciatyvos. Norime šiuos pasiūlymus vėl grąžinti į vėžes. Norime, kad eurui pagaliau tektų pasaulio valiutos atsakomybė, norime didelės ir likvidžios rinkos, kuri sumažintų skolinimosi išlaidas. Norime, kad dalis to, kas pasiskolinama (žinoma, ribotas kiekis) būtų padalijama ilguoju laikotarpiu, naudojant plačiai išplėtotą rinkos reguliavimo priemonę. Taigi aš tikiuosi, kad rytojaus balsavimas bus palankus ir kad visi tie, kurie teigia palaikantys euro vertybinius popierius, diskutuos dėl šio klausimo be išankstinio nusistatymo, o ne remdamiesi išankstinėmis ideologinėmis nuostatomis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mums kopā ar citiem deputātiem, Komisiju un Ungārijas prezidentūru ir notikušas neskaitāmas trialoga sanāksmes, dažas pat vēlu vakarā. Vispirms es gribētu pateikties deputātiem un mūsu kolēģiem par kopīgi paveikto darbu. padome norāda, ka ikvienam ir jāuzņemas sava atbildība. Mana tūlītējā reakcija ir šāda: „Labi, tad ļaujiet mums šo atbildību patiesi uzņemties.” Ne ar milzīgām fanfarām, ne tā, lai varētu teikt, ka esam ātri panākuši vienošanos, bet pievēršot uzmanību eiro zonas un Eiropas Savienības finanšu problēmām un cenšoties radīt dažus piemērotus risinājumus. Šajās sarunās tā, protams, bija manas grupas devīze. Es šaubos, ka mūsu tirgi un pilsoņi ticēs ātriem, bet virspusējiem risinājumiem. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami būtiski uzlabojumi. Manuprāt, mēs jau esam sasnieguši dažus pašu izvirzītos mērķus. Atgādināšu, ka mēs neesam vienīgie, kam ir šie mērķi: Eiropas Centrālā banka vairākkārt ir aicinājusi Parlamentu pastiprināt Komisijas jau tā drosmīgos priekšlikumus. Tāpēc mēs šos noteikumus esam pastiprinājuši. Tas bija viens no mūsu galvenajiem principiem: ne tiesiskā regulējuma dēļ, bet tādēļ, ka kopējo noteikumu pārkāpšana sabiedrībā, kuras pamatā ir tiesiskums, apdraud vienoto valūtu. Mēs esam ieviesuši sankcijas par krāpšanos. Diemžēl tā ir viena no mācībām, kas mums bija jāgūst no agrīnajiem eiro pastāvēšanas gadiem. Kā jau kundze teica, mēs arī centāmies valstu budžeta procedūrām piemērot kaut kādu kārtību kaut vai tādēļ, lai varētu salīdzināt dažādu valstu praksi. Man īpaši svarīgs bija viens punkts: ja griežamies pie saviem pilsoņiem, kad nav nekā cita sakāma kā tikai „mēs esam palielinājuši automātiskumu”, kā to stāsta laikraksti, viņiem radīsies iespaids, ka Briselē tika ieslēgta kaut kāda noslēpumaina ierīce un vienmēr, kad kaut kas noies greizi, paudīs nosodījumu. Ja mēs gribam bargākus noteikumus, tiem jābūt saprātīgākiem, bet vispirms mums ir nepieciešamas demokrātiskākas debates un vairāk starptautisku diskusiju. Tāpēc mēs esam ierosinājuši — un es gribētu pateikties visiem deputātiem, kuri mani šajā jautājumā atbalstīja, — izveidot to, ko mēs saucam par ekonomisko dialogu un kam ir jābūt samērīgam. Valstu konstitūcijas netiek apdraudētas; mēs vienkārši esam pauduši savu vēlmi vairāk diskutēt tieši eiro zonā un arī Eiropā, kurā ir 27 dalībvalstis. Mēs gribam, lai Parlaments ir šā Eiropas iestāžu un dalībvalstu pārredzamā dialoga forums un īpaši vieta, kur dalībvalstis var izklāstīt savas problēmas un paskaidrot savu nostāju. Dažas valstis atpaliek, citas ir pavirzījušās uz priekšu, dažas atrodas uz robežas, citām ir vairāk iedzīvotāju: mums tas viss ir jāņem vērā. Esmu gandarīta redzot, ka kungs šonedēļ Vācijas plašsaziņas līdzekļos vēlreiz uzsvēra, ka ir ārkārtīgi svarīgi palielināt demokrātisko leģitimitāti. Es kundzei teiktu, ka mēs neargumentējam par labu savas varas palielināšanai, bet gan aicinām piešķirt lielāku nozīmi tiem, kurus ievēlēja iedzīvotāji, lai Briselē aizsargātu savas intereses. Vēl ir citi svarīgi punkti, jo īpaši attiecībā uz makroekonomiku. Es uzskatu, ka visas dalībvalstis ir jāpakļauj kopējai uzraudzībai. Svarīgs jautājums ir simetrija. Padomei būtu jāsaprot, ko tas nozīmē: gudra simetrija, kas izšķir starp deficītu un pārpalikumu, bet vienalga simetrija. Nobeigumā ļaujiet pieminēt eirovērtspapīrus, kas bija viena no lietām, par ko es cīnījos. Es gribētu lūgt visu politisko grupu līderus: jūs nevarat apgalvot, ka atbalstāt eirovērtspapīrus, ja balsojat pret tiem. Jūs varat iebilst, ka vēlaties ko vairāk, es pati būtu gribējusi iet tālāk, taču es pilnīgi novērtēju centienus, kurus vēlas īstenot komisārs . Ļaujiet jums atgādināt, ka komisārs atbilstoši Komisijas likumdošanas iniciatīvai pats 2010. gada maijā izvirzīja priekšlikumus. Mēs gribam šos priekšlikumus atgriezt uz pareizā ceļa. Mēs gribam, lai eiro beidzot kļūtu par pasaules valūtu, mēs gribam milzīgu un likvīdu tirgu, kas samazinās aizņēmumu izmaksas. Mēs gribam, lai daļa no šā aizņēmuma — protams, ierobežots apjoms — tiktu ilgtermiņā sadalīta, pilnīgi izmantojot tirgu regulējošo instrumentu. Rezultātā es ceru, ka rītdienas balsojums būs labvēlīgs un ka visi tie, kuri apgalvo, ka viņi atbalsta eirovērtspapīrus, šo jautājumu pārrunās bez aizspriedumiem, nevis pamatojoties uz ideoloģiskiem pieņēmumiem."@lv13
"Monsieur le Président, nous avons eu de très nombreux trilogues, parfois nocturnes, avec les collègues, la Commission et la présidence hongroise. Je tiens d'abord à remercier les collègues et tous ces partenaires pour le travail qui a été accompli en commun. Le message qui nous est venu du conseil Ecofin c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai envie de répondre: "chiche, prenons vraiment nos responsabilités", pas avec des effets d'annonce, pas pour dire que nous avons eu un accord rapidement, mais en ayant à l'esprit les problèmes de la zone euro et de l'Union européenne en matière économique et en essayant d'apporter les vraies solutions. En tout cas, cela aura été le fil rouge de ces négociations pour mon groupe et je pense que ni les marchés ni les citoyens ne croiraient à des solutions rapides mais peu profondes. Notre analyse est qu'il faut une amélioration considérable. Nous avons d'ailleurs, je crois, déjà atteint un certain nombre des objectifs que nous nous étions fixés. Je rappelle d'ailleurs que nous ne sommes pas les seuls à les avoir souhaités: la Banque centrale a demandé à plusieurs reprises que le Parlement puisse renforcer encore des propositions déjà courageuses de la Commission. Nous avons donc consolidé la discipline, cela a été une de nos lignes directrices, pas pour le plaisir de la discipline, mais parce que quand des règles communes dans une communauté de droit sont violées, la monnaie commune est en danger. Nous avons introduit des sanctions pour fraude – je crois que c'est une leçon que nous avons dû malheureusement tirer des premières années de vie de l'euro. Nous avons, comme l'a dit M Ford, tenté aussi de mettre de l'ordre dans les procédures budgétaires nationales, ne serait-ce que pour pouvoir comparer ce qui se fait dans les différents pays. Mais pour moi, un point était très important: c'est que si nous allons devant les citoyens en disant simplement "nous avons renforcé l'automaticité", comme on dit dans les journaux, eh bien, ils auront l'impression qu'une espèce de machine incompréhensible se déclenche à Bruxelles pour leur taper dessus quand quelque chose ne va pas. Si nous voulons plus de discipline, il faut qu'elle soit plus intelligente, et surtout qu'il y ait plus de débats démocratiques et plus de discussions par-delà les frontières. C'est pourquoi nous avons proposé – et je remercie tous les collègues qui m'ont soutenue là-dessus – d'instaurer ce que l'on appelle le dialogue économique, qu'il faut ramener à ses justes proportions. Il n'y a aucun risque pour les constitutions nationales, il y a simplement la volonté que, notamment à l'intérieur de la zone euro, mais aussi dans l'Union à vingt-sept, nous nous parlions un peu plus et que ce Parlement puisse être le lieu de ce dialogue transparent entre le niveau européen et les États membres, qu'il permette notamment à ceux-ci d'exprimer leurs difficultés, d'expliquer leur situation: il y a des pays en rattrapage, il y a des pays plus avancés, il y a des pays périphériques, il y a des pays dont la démographie est plus forte, et il est important d'avoir conscience de tout cela. Je suis ravie de voir que cette semaine, dans la presse allemande, M. Habermas a encore insisté sur la nécessité absolue d'augmenter la légitimation démocratique. J'aurais envie de dire à M Ford: "Nous ne plaidons pas ici pour un renforcement de nos pouvoirs, nous plaidons pour un rôle accru pour ceux que le peuple envoie à Bruxelles défendre ses intérêts". Il y a d'autres points importants, notamment dans le volet macroéconomique, parce que je crois qu'il est important que tous les États membres soient soumis à cette surveillance commune. La symétrie est donc un point important, le Conseil devrait le comprendre: une symétrie intelligente, qui fasse la différence entre des situations de déficit et de surplus, mais une symétrie tout de même. Je terminerai sur les les euro-obligations, qui sont l'un des points que j'ai poussés. Je voudrais lancer un appel à tous les responsables de tous les groupes politiques: on ne peut pas dire qu'on est favorable aux euro-obligations et voter contre. On peut dire qu'on voudrait plus, et moi-même je voudrais plus, mais j'apprécie énormément les efforts que le Commissaire Rehn est prêt à faire. Il avait lui-même, en mai 2010, je le rappelle, parce qu'il s'agit du respect du droit d'initiative de la Commission, fait des propositions. Nous souhaitons les remettre en selle. Nous voulons que l'euro joue enfin son rôle de monnaie mondiale, qu'il y ait un marché liquide, important, baissant le coût de l'endettement, et que cet endettement puisse être commun, pour une partie bien sûr limitée de notre dette, à terme, avec un vrai outil de discipline sur le marché. Donc, j'espère que nous aurons demain un bon vote et que cette question sera abordée par tous ceux qui se disent favorables aux euro-obligations avec l'ouverture d'esprit nécessaire et non des biais idéologiques."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vele malen, soms 's nachts, hebben wij gedrieën om de tafel gezeten – wij van het Parlement, de Commissie en het Hongaarse voorzitterschap. Eerst zou ik graag de collega's en alle partners willen bedanken voor het werk dat wij gezamenlijk hebben verricht. De boodschap die wij hebben gekregen van de Raad Ecofin luidt dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zou graag willen antwoorden: "jazeker, wij nemen onze verantwoordelijkheid", niet als feestelijke aankondiging, niet om te zeggen dat wij snel een akkoord hebben bereikt, maar met in gedachten de problemen van de eurozone en de Europese Unie op economisch gebied en om te proberen echte oplossingen aan te dragen. In elk geval is dat voor mijn fractie het motto van deze onderhandelingen geweest, en ik denk dat noch de markten noch de burgers in snelle maar oppervlakkige oplossingen geloven. Uit onze beschouwing komt naar voren dat een aanzienlijke verbetering noodzakelijk is. Overigens denk ik dat we een aantal doelstellingen die we hebben vastgesteld, al hebben gehaald. Ik wijs er trouwens op dat we niet de enige zijn die deze hebben gewenst: de Europese Centrale Bank heeft er herhaaldelijk om verzocht dat het Parlement de reeds ambitieuze voorstellen van de Commissie versterkt. Wij hebben de discipline dus geconsolideerd, wat een van onze richtpunten was, niet omdat we graag discipline willen, maar omdat de gemeenschappelijke munt in gevaar komt wanneer de gemeenschappelijke regels in een rechtsgemeenschap worden overtreden. Wij hebben sancties voor fraude ingevoerd – ik denk dat het een les is die wij helaas hebben moeten trekken uit de eerste levensjaren van de euro. Wij hebben ook getracht, zoals mevrouw Ford al zei, om orde te brengen in de nationale begrotingsprocedures, al is het maar om te kunnen vergelijken wat in de verschillende landen gebeurt. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat als wij de burgers gaan vertellen: "wij hebben ervoor gezorgd dat het toezicht meer automatisch verloopt", zoals in de kranten wordt gezegd, de burgers de indruk krijgen dat in Brussel een soort onbegrijpelijke machine is opgestart om hen op de vingers te tikken als iets niet gaat zoals het hoort. Als wij strengere regels willen, moeten die regels intelligenter worden, en moeten er vooral meer democratische debatten komen en meer discussies over de grenzen heen. Daarom hebben wij voorgesteld – en ik zou alle collega's die mij daarbij hebben gesteund graag willen bedanken – de zogenaamde economische dialoog in te voeren, die we naar de juiste proporties moeten brengen. Er is geen enkel risico voor de nationale grondwetten, het gaat gewoon om de wens om, met name binnen de eurozone, maar ook in de EU-27, iets meer met elkaar in gesprek te gaan. We zouden graag zien dat dit Parlement de plek is waar deze transparante dialoog tussen het Europees niveau en de lidstaten gevoerd kan worden en dat deze daarin hun problemen op tafel kunnen leggen en hun situatie kunnen uitleggen. Want er zijn landen die achterliggen, er zijn landen die vooroplopen, er zijn perifere landen, er zijn landen met een hoog inwonertal, enzovoort. En het is belangrijk om ons van dit alles bewust te zijn. Ik ben erg blij dat de heer Habermas er deze week in de Duitse media opnieuw op heeft gehamerd dat het absoluut noodzakelijk is dat de democratische legitimiteit wordt vergroot. Tegen mevrouw Ford zou ik graag willen zeggen dat we niet pleiten voor een versterking van onze macht, maar voor een grotere rol voor degenen die door de burgers naar Brussel zijn gestuurd om hun belangen te verdedigen. Er zijn nog andere belangrijke punten, met name op macro-economisch gebied. Ik ben namelijk van mening dat het belangrijk is dat alle lidstaten worden onderworpen aan dat gemeenschappelijk toezicht. Symmetrie is dus een belangrijk punt, dat zou de Raad moeten begrijpen: een slimme symmetrie, die onderscheid maakt tussen tekorten en overschotten, maar desalniettemin een symmetrie. Tot slot wil ik het nog hebben over de eurobonds, een van de punten die ik heb aangedragen. Ik zou een oproep willen doen aan alle leiders van alle fracties: voorstander zijn van eurobonds en vervolgens tegenstemmen – dat kan niet. We kunnen zeggen dat we meer willen, en ikzelf zou ook meer willen, maar ik heb enorme waardering voor de inspanningen die commissaris Rehn bereid is te leveren. Ik wil u eraan herinneren dat hijzelf in mei 2010 voorstellen heeft gedaan in overeenstemming met het initiatiefrecht van de Commissie. Wij willen die voorstellen nieuw leven inblazen. Wij willen dat de euro nu eindelijk zijn rol gaat spelen als mondiale valuta, we willen een grote liquide markt die de kosten van krediet zal verlagen. We willen dat een deel van dat krediet – uiteraard een beperkt deel – op termijn gedeeld wordt door middel van een echt marktreguleringsinstrument. Dus ik hoop dat de stemming morgen gunstig zal uitpakken en dat al diegenen die zeggen voor de eurobonds te zijn de kwestie met de nodige openheid zullen benaderen en niet met ideologische vooroordelen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wraz z innymi posłami odbyliśmy niezliczone posiedzenia trójstronne – niektóre późno w noc – z Komisją i prezydencją węgierską. Pragnę zacząć od podziękowań dla posłów i przedstawicieli innych instytucji za wspólnie wykonaną pracę. Przesłanie płynące z Rady ECOFIN brzmi: każdy musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności. Moja natychmiastowa odpowiedź to: „Świetnie, w takim razie rzeczywiście zmierzmy się z odpowiedzialnością”. Nie chodzi tu o fanfary i ogłoszenie, że szybko osiągnęliśmy porozumienie, ale o zwrócenie uwagi na problemy finansowe w strefie euro i w Unii Europejskiej oraz podjęcie próby wypracowania właściwych rozwiązań. Tak brzmiała dewiza mojej grupy podczas negocjacji. Wątpię, aby rynki i obywatele uwierzyli w szybkie, lecz powierzchowne rozwiązania. Naszym zdaniem niezbędne są poważne usprawnienia. Jak sądzę, osiągnęliśmy już część postawionych sobie celów. Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji. Dlatego też uczyniliśmy zasady ostrzejszymi. Była to jedna z najważniejszych pobudek, jakie nami kierowały: nie chodziło o przyjemność z tworzenia przepisów, ale o to, że łamanie wspólnych zasad we wspólnocie opartej na praworządności zagraża istnieniu jednej waluty. Wprowadziliśmy kary za oszustwa. To niestety jedna z lekcji, jakie musieliśmy wyciągnąć z pierwszych lat funkcjonowania euro. Jak powiedziała pani poseł Ford, próbowaliśmy też zaprowadzić pewien porządek w krajowych procedurach budżetowych, choćby po to, by móc porównywać praktyki w poszczególnych krajach. Z mojego punktu widzenia szczególnie ważna była jedna rzecz: jeżeli powiemy naszym obywatelom tylko to, że „zwiększyliśmy automatyzm”, jak ujmują to gazety, będą oni mieli wrażenie, że w Brukseli włączono tajemniczą maszynę, która wymierzy im karę, gdy tylko coś pójdzie nie tak. Jeżeli chcemy ściślejszych zasad, muszą one też być inteligentniejsze, ale przede wszystkim potrzebujemy więcej demokratycznej debaty i więcej dyskusji transgranicznych. Dlatego zaproponowaliśmy – i pragnę podziękować wszystkim posłom, którzy mnie w tym poparli – nawiązanie czegoś, co nazywamy dialogiem gospodarczym, który musi być proporcjonalny. Nie ma zagrożenia dla konstytucji narodowych – to tylko wyraz naszego pragnienia zintensyfikowania dyskusji, zwłaszcza w strefie euro, ale też w UE-27. Chcemy, aby Parlament stał się forum przejrzystego dialogu między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi, a w szczególności miejscem, gdzie te ostatnie mogą przedstawić swoje problemy i wyjaśnić swoje stanowiska. Niektóre kraje zostają w tyle, inne wysforowały się do przodu, niektóre są na peryferiach, niektóre są ludniejsze: musimy brać to wszystko pod uwagę. Ucieszyło mnie, że w tym tygodniu w niemieckich mediach Jürgen Habermas ponownie podkreślił, iż niezbędne jest zwiększenie legitymizacji demokratycznej. Pani poseł Ford pragnę powiedzieć, że nie chodzi nam o zwiększenie swoich uprawnień – chcemy większej roli dla tych, którym ludzie powierzyli ochronę ich interesów w Brukseli. Są też inne ważne kwestie, zwłaszcza natury makroekonomicznej. Moim zdaniem wszystkie państwa członkowskie powinny podlegać wspólnemu nadzorowi. Istotna jest tu symetria. Rada powinna pojąć, co to znaczy: inteligentną symetrię, która dokonuje rozróżnienia między deficytem a nadwyżką, ale jednak symetrię. Na zakończenie pragnę wspomnieć o papierach wartościowych strefy euro, których jestem zwolenniczką. Apeluję tutaj do przywódców wszystkich grup politycznych: nie możecie twierdzić, że popieracie papiery wartościowe strefy euro, a zarazem głosować przeciw nim. Można oczywiście twierdzić, że chce się więcej. Sama chciałabym pójść dalej, ale w pełni doceniam wysiłki, które gotowy jest poczynić komisarz Rehn. Pragnę przypomnieć, że to właśnie komisarz przedstawił w maju 2010 roku wnioski zgodnie z inicjatywą legislacyjną Komisji. Chcemy, aby ponownie się nimi zajęto. Chcemy, by euro wreszcie stało się walutą światową, chcemy pokaźnego, płynnego rynku, który obniży koszt uzyskiwania pożyczek. Chcemy, aby część pożyczonych środków – oczywiście ograniczona – była w długookresowej perspektywie wykorzystywana wspólnie z użyciem pełnowartościowego instrumentu regulującego rynek. W związku z tym mam nadzieję, że wynik jutrzejszego głosowania okaże się korzystny, a wszyscy, którzy twierdzą, że opowiadają się za papierami wartościowymi strefy euro, będą dyskutować o tej kwestii w otwarty sposób, nie kierując się ideologicznymi uprzedzeniami."@pl16
"Senhor Presidente, tivemos trílogos incontáveis, por vezes à noite, com outros deputados, a Comissão e a Presidência húngara. Gostaria de começar por agradecer aos meus colegas e aos nossos parceiros pelo trabalho que concluímos juntos. A mensagem do Conselho ECOFIN é a de que todos têm de assumir as suas responsabilidades. A minha reacção imediata foi a seguinte: “Muito bem, então enfrentemos verdadeiramente as nossas responsabilidades”. Não com enorme pompa, não para podermos dizer que alcançámos um acordo rapidamente, mas tendo em mente os problemas financeiros da área do euro e da União Europeia e numa tentativa de preparar algumas soluções adequadas. Esse foi seguramente o lema do meu grupo nestas negociações. Duvido que os mercados e os nossos cidadãos acreditassem em soluções céleres mas superficiais. Do nosso ponto de vista, são necessárias melhorias substanciais. Já cumprimos, creio, alguns dos objectivos que definimos. Permitam-me que lhes recorde que não somos os únicos a ter essas metas: em várias ocasiões, o Banco Central Europeu solicitou ao nosso Parlamento que reforçasse as propostas, já de si corajosas, da Comissão. Consolidámos, portanto, as regras. Esse foi um dos nossos princípios orientadores: não o fizemos pelo prazer de criar regras, mas porque a violação de regras comuns numa comunidade baseada no Estado de direito coloca em risco a moeda única. Introduzimos sanções por fraude. Infelizmente, este é um dos ensinamentos que tivemos de retirar dos primeiros anos do euro. Como afirmou a senhora deputada Ford, também tentámos impor uma certa ordem aos procedimentos orçamentais nacionais, quanto mais não seja para podermos comparar práticas nos diferentes países. Para mim, um ponto era particularmente importante: se nos dirigimos aos nossos cidadãos sem nada mais para dizer do que “aumentámos os automatismos”, como dizem os jornais, eles ficarão com a sensação de que foi ligada em Bruxelas uma qualquer máquina misteriosa que os atingirá sempre que algo correr mal. Se pretendemos regras mais rigorosas, os procedimentos têm de ser mais inteligentes mas, acima de tudo, precisamos de mais debate democrático e de mais discussões transfronteiras. Foi por isso que propusemos – e gostaria de agradecer a todos os deputados que me apoiaram neste ponto – a criação daquilo a que chamámos diálogo económico, que tem de ser proporcionado. Não existe qualquer ameaça às constituições nacionais; trata-se simplesmente da expressão do nosso desejo de mais discussões na área do euro em particular, mas também na Europa dos 27. Queremos que esta Assembleia seja o fórum para um diálogo transparente entre as instituições europeias e os Estados­Membros e, em especial, um local onde os Estados­Membros podem dar voz aos seus problemas e explicar as suas posições. Alguns países estão a ficar para trás, outros estão mais avançados, alguns situam-se na periferia, outros têm populações maiores: devemos ter tudo isso em conta. Regozijo-me com o facto de, esta semana, nos meios de comunicação social alemães, o senhor Habermas ter salientado mais uma vez que o aumento da legitimidade democrática é uma necessidade vital. Eu diria à senhora deputada Ford que não estamos a defender o reforço dos nossos poderes, estamos a pedir um papel mais importante para quem foi mandatado pela população para defender os seus interesses em Bruxelas. Há outros pontos importantes, particularmente no lado macroeconómico. Entendo que todos os Estados­Membros têm de estar sujeitos a uma supervisão comum. A simetria é uma questão importante. O Conselho deve entender o que isto significa: é uma simetria inteligente, que distingue o défice do excedente, mas não deixa de ser uma simetria. Permitam-me que termine mencionando os eurotítulos, um dos aspectos que defendi. Gostaria de fazer um apelo a todos os líderes dos grupos políticos: os senhores não podem afirmar que apoiam os eurotítulos mas depois votar contra eles. Podem argumentar que querem mais, eu própria gostaria de ter ido mais longe, mas, na verdade, valorizo bastante os esforços que o senhor Comissário Rehn está disposto a realizar. Permitam-me que vos recorde que o próprio senhor Comissário apresentou propostas em Maio de 2010 em conformidade com a iniciativa legislativa da Comissão. Queremos colocar novamente estas propostas no caminho certo. Nós pretendemos que o euro assuma um papel de moeda mundial, pretendemos um mercado amplo e líquido, que reduza o custo do endividamento. Pretendemos que parte desse endividamento – um montante limitado, naturalmente – seja partilhada a longo prazo utilizando um instrumento que regule efectivamente o mercado. Consequentemente, espero que a votação de amanhã seja favorável e que todos aqueles que se dizem a favor dos eurotítulos discutam a questão de espírito aberto e não com base em preconceitos ideológicos."@pt17
"Dle președinte, am avut numeroase reuniuni trilaterale, unele chiar noaptea târziu, împreună alți deputați, Comisia și Președinția maghiară. Aș dori să încep prin a le mulțumi colegilor mei deputați și omologilor noștri pentru activitatea pe care am desfășurat-o împreună. Mesajul din partea Consiliului Ecofin este acela că toți trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Reacția mea imediată este următoarea afirmație: „Foarte bine, atunci, permiteți-ne să ne confruntăm direct cu responsabilitățile noastre.” Fără a face prea multă gălăgie, astfel încât să nu avem posibilitatea să spunem că am ajuns la un acord rapid, dar urmărind problemele financiare din zona euro și din Uniunea Europeană și încercând să prezentăm unele soluții adecvate. Cu siguranță, aceasta a fost deviza grupului din care și eu fac parte în cadrul acestor negocieri. Nu cred că piețele și cetățenii noștri vor crede în soluții rapide, dar superficiale. Potrivit estimărilor noastre, sunt necesare îmbunătățiri substanțiale. Cred că am atins deja unele dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit. Permiteți-mi să vă reamintesc că nu suntem singurii care avem aceste obiective: cu diverse ocazii, Banca Centrală Europeană a invitat Parlamentul să întărească propunerile deja prea îndrăznețe ale Comisiei. În consecință, am înăsprit normele. Acesta a fost unul dintre principiile noastre călăuzitoare: nu din plăcerea de a elabora reglementări, ci pentru că încălcarea normelor comune într-o comunitate bazată pe statul de drept pune în pericol moneda unică. Am introdus sancțiuni, în caz de fraudă. Din nefericire, aceasta este una dintre lecțiile pe care a trebuit să le învățăm din primii ani ai monedei euro. Așa cum a spus dna Ford, am încercat, de asemenea, să impunem un anumit grad de ordine în ceea ce privește procedurile bugetare naționale, chiar și doar pentru a putea să comparăm practicile din diverse țări. Un singur aspect a fost deosebit de important pentru mine: dacă apărem în fața cetățenilor noștri și nu vom avea nimic de spus decât că „am crescut nivelul de automatism”, așa cum scriu ziarele, vor rămâne cu impresia că la Bruxelles a fost activată o mașinărie misterioasă care le dă peste mână ori de câte ori ceva nu merge bine. Dacă ne dorim norme mai stricte, acestea trebuie să fie mai inteligente, dar mai presus de toate, avem nevoie de o dezbatere mai democratică și de mai multe discuții transfrontaliere. De aceea, am propus – și aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților care m-au susținut în acest sens – crearea unui dialog, pe care l-am numit dialog economic și care trebuie să fie proporțional. Nu există nicio amenințare la adresa constituțiilor naționale; este, pur și simplu, o exprimare a dorinței noastre de a avea mai multe discuții în cadrul zonei euro, în special, dar și în cadrul Europei cu 27 de membri. Ne dorim ca această Cameră să fie forumul despre dialogul transparent dintre instituțiile europene și statele membre și, în special, un loc unde statele membre pot să își prezinte problemele și să își explice pozițiile. Unele țări sunt în urmă, altele sunt mai avansate, unele sunt la periferie, altele au o populație mai mare: trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Sunt încântată să observ că săptămâna aceasta în mass-media din Germania, dl Habermas a subliniat din nou că o creștere a legitimității demografice este o necesitate vitală. Aș dori să îi transmit dnei Ford că nu aducem argumente în favoarea consolidării competențelor noastre, ci noi solicităm un rol mai mare pentru cei mandatați de populație să îi apere interesele la Bruxelles. Există și alte aspecte importante, în special referitoare la partea macroeconomică. Cred că toate statele membre trebuie să se supună unei supravegheri comune. Simetria este o chestiune importantă. Consiliul ar trebui să înțeleagă ce înseamnă acest lucru: simetria inteligentă care stabilește o diferență între deficit și excedent, dar simetrie totuși. Permiteți-mi să închei prin a menționa eurotitlurile, care reprezintă unul din aspectele pentru care am luptat. Aș dori să fac un apel către toți liderii grupurilor politice: nu puteți să pretindeți că susțineți eurotitlurile, dar să votați împotrivă. Ați putea argumenta că doriți mai mult; și mie mi-ar fi plăcut să avansăm, dar apreciez în totalitate eforturile pe care comisarul Rehn este dispus să le facă. Permiteți-mi să vă reamintesc că în luna mai 2010 comisarul însuși a prezentat propunerea, în conformitate cu inițiativa legislativă a Comisiei. Vrem să readucem acele propuneri pe ordinea de zi. Ne dorim ca, în cele din urmă, moneda euro să ia forma unei monede internaționale, ne dorim o piață mare și lichidă, care va reduce costul împrumuturilor. Ne dorim ca o parte a împrumuturilor – o sumă limitată, desigur – să fie atribuită pe termen lung cu ajutorul unui instrument avansat de reglementare a pieței. În consecință, sper ca votul de mâine va fi favorabil și că toți cei care pretind că sunt în favoarea eurotitlurilor vor discuta această chestiune mai degrabă cu receptivitate decât să se bazeze pe prejudecăți ideologice."@ro18
"S ostatnými poslancami, Komisiou a maďarským predsedníctvom sme viedli nespočetné trojstranné rozhovory, niektoré dokonca aj neskoro v noci. Chcela by som začať poďakovaním všetkým kolegom poslancom a našim kolegom z ostatných inštitúcií za prácu, ktorú sme spoločne dokončili. Odkaz zo zasadnutia Rady Ecofin znie, že každý musí niesť svoj diel zodpovednosti. A moja okamžitá reakcia na to je, že to je v poriadku, poďme skutočne prijať naše zodpovednosti. Nie s obrovskými fanfárami, nie preto, aby sme mohli povedať, že sa nám rýchlo podarilo dosiahnuť dohodu, ale s tým, že budeme sledovať finančné problémy v eurozóne a v Európskej únii a že sa budeme snažiť vymyslieť poriadne riešenia. To bolo jednoznačne aj motto našej skupiny počas týchto rokovaní. Pochybujem, že trhy a naši občania by uverili rýchlym, ale povrchným riešeniam. Odhadujeme, že potrebné sú výrazné zlepšenia. Domnievam sa, že sme už dosiahli niektoré z cieľov, ktoré sme si stanovili. Dovoľte mi pripomenúť vám, že nielen my máme takéto zámery. Európska centrálna banka pri niekoľkých príležitostiach vyzvala Európsky parlament, aby zlepšil už tak odvážne návrhy Komisie. Preto sme sprísnili pravidlá. Patrilo to medzi naše hlavné zásady. Nie preto, že by nám robilo radosť tvoriť pravidlá, ale preto, lebo porušovanie spoločných pravidiel v spoločenstve založenom na právnom štáte ohrozuje jednotnú menu. Zaviedli sme sankcie za podvody. Práve to, žiaľ, patrilo medzi oblasti, z ktorých sme sa museli poučiť, čo sa týka raných rokov eura. Ako povedala pani Fordová, takisto sme sa pokúsili stanoviť určitú mieru poriadku v národných rozpočtových postupoch už len preto, aby sme mohli porovnávať postupy v rôznych krajinách. Pre mňa bol mimoriadne dôležitý jeden bod. Ak predstúpime pred občanov len s tým, že povieme, že „sme zvýšili automatickosť“, ako to podáva tlač, nadobudnú dojem, že v Bruseli sa zapol nejaký tajuplný stroj, ktorý im klepne po prstoch vždy, keď sa stane niečo zlé. Ak chceme prísnejšie pravidlá, musia byť rozumnejšie, ale predovšetkým potrebujeme demokratickejšie rozhovory a viac cezhraničných diskusií. Práve preto sme navrhli – a chcela by som sa poďakovať všetkým poslancom EP, ktorí ma v tejto veci podporili – vytvorenie niečoho, čo sme nazvali hospodársky dialóg, ktorý musí byť primeraný. Nejde o žiadne ohrozenie štátnych ústav. Je to len vyjadrenie našej túžby po širšej diskusii najmä v rámci eurozóny, ale tiež v rámci Európy 27 členských štátov. Chceme, aby sa tento Parlament stal fórom pre tento transparentný dialóg medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi a najmä aby bol miestom, kde môžu členské štáty nahlas hovoriť o svojich problémoch a vysvetliť svoje stanoviská. Niektoré krajiny zaostávajú, iné sú ďaleko vpredu, niektoré sú na okraji a iné majú väčší počet obyvateľov – a na to všetko musíme pamätať. Teší ma, že tento týždeň pán Habermas v nemeckých médiách znovu zdôraznil, že nevyhnutnosťou je zvýšiť demokratickú legitímnosť. Chcela by som pani Fordovej povedať, že my nepresadzujeme rozšírenie našich právomocí, ale vyzývame na väčšiu úlohu pre tých, ktorí dostali mandát od ľudí, aby obhajovali ich záujmy v Bruseli. Sú tu aj ďalšie dôležité body najmä z hľadiska makroekonomiky. Domnievam sa, že všetky členské štáty musia podliehať spoločnému dohľadu. Symetria je dôležitá téma. Rada by mala chápať, čo to znamená: rozumná symetria, ktorá síce odlišuje deficit od prebytku, ale vždy by to bola symetria. Dovoľte mi na záver spomenúť európske cenné papiere, ktoré patria medzi myšlienky, ktoré obhajujem. Chcela by som vyzvať vedúcich predstaviteľov všetkých politických skupín: nemôžete vyhlasovať, že európske cenné papiere podporujete, a potom hlasovať proti nim. Môžete argumentovať, že chcete viac, ja sama by som uvítala, keby sme zašli ďalej, ale v plnej miere oceňujem úsilie pána komisára Rehna a to, čo chce v tomto smere podniknúť. Dovoľte mi pripomenúť, že sám pán komisár predložil v máji 2010 návrhy v súlade s legislatívnou iniciatívou Komisie. Chceme tieto návrhy vrátiť na prerokovanie. Chceme, aby euro konečne prijalo zodpovednosti svetovej meny, chceme veľký a likvidný trh, ktorý zníži náklady na získanie úverov. Chceme, aby sa časť tohto úverovania – samozrejme, obmedzená suma – z dlhodobého hľadiska rozdelila pomocou rozvinutého trhového regulačného nástroja. Dúfam teda, že zajtrajšie hlasovanie bude priaznivé a že všetci tí, ktorí tvrdia, že podporujú európske cenné papiere, budú o tejto téme diskutovať nezaujato a nie na základe ideologických predsudkov."@sk19
"Gospod predsednik, imeli smo številne tristranske pogovore, nekatere pozno ponoči, z drugimi poslanci, s Komisijo in z madžarskim predsedstvom. Najprej bi se rada zahvalila kolegom poslancem in našim kolegom za delo, ki smo ga skupaj dokončali. Sporočilo Sveta Ecofin je, da mora vsakdo nositi svoje odgovornosti. Sama se takoj odzovem z naslednjimi besedami: „Prav, torej zares prevzemimo svojo odgovornost.“ Ne z velikim pompom, ne da bomo lahko rekli, da smo hitro dosegli sporazum, ampak s posvečanjem pozornosti finančnim težavam v območju evra in Evropski uniji ter da poskusimo najti nekatere ustrezne rešitve. Res je, to je bilo geslo moje skupine v pogajanjih. Dvomim, da bi trgi in naši državljani verjeli v hitre, a površne rešitve. Po naši oceni so potrebne znatne izboljšave. Mislim, da smo že dosegli nekatere cilje, ki smo si jih postavili. Dovolite, da vas spomnim, da nismo edini, ki imamo te cilje: Evropska centralna banka je že večkrat pozvala Parlament, naj razširi že tako drzne predloge Komisije. Zato smo okrepili pravila. To je bilo eno naših vodilnih načel: ne zaradi užitka pri ustvarjanju pravil, ampak zato, ker kršenje splošnih pravil v skupnosti, ki temelji na pravni državi, ogroža enotno valuto. Uvedli smo kazni za goljufije. Žal je to eden od naukov, ki smo se jih morali naučiti od zgodnjih let evra. Kot je dejala gospa Ford, poskušali smo uvesti tudi raven reda v nacionalnih proračunskih postopkih, če nič drugega zato, da bi lahko primerjali prakse v različnih državah. Zame je bila zlasti pomembna ena točka: če gremo k našim državljanom in jim ne moremo povedati nič drugega kot „povečali smo samodejnost“, kakor to navajajo časopisi, bodo imeli vtis, da je bil v Bruslju vključen nekakšen skrivnostni stroj, ki jih bo udaril po prstih vsakič, ko bo šlo kaj narobe. Če želimo strožja pravila, morajo biti pametnejša, a predvsem potrebujemo bolj demokratično razpravo in več čezmejnih razprav. Zato smo predlagali – in rada bi se zahvalila vsem poslancem, ki so me glede tega podprli –, da se ustvari tako imenovani gospodarski dialog, ki mora biti sorazmeren. Nacionalne ustave niso ogrožene; gre preprosto za izraz naše želje po razpravi zlasti znotraj območja evra, pa tudi v Evropi 27 držav članic. Želimo, da je ta parlament forum za pregledni dialog med evropskimi institucijami in državami članicami ter zlasti kraj, kjer lahko države članice izrazijo svoje probleme in pojasnijo svoja stališča. Nekatere države zaostajajo za drugimi, druge so dlje spredaj, nekatere so na obrobju, nekatere imajo več prebivalstva: vse to moramo upoštevati. Vesela sem, da je ta teden gospod Habermas v nemških medijih spet poudaril, da je vedno večja demokratična legitimnost nujna potreba. Gospe Ford želim povedati, da ne zagovarjamo krepitve naših pristojnosti, temveč pozivamo k večji vlogi za tiste, ki so jim ljudje dodelili mandat za zagovarjanje njihovih interesov v Bruslju. Obstajajo še druge pomembne točke, zlasti v makroekonomskem smislu. Verjamem, da morajo biti vse države članice predmet skupnega nadzora. Simetrija je pomembno vprašanje. Svet bi moral razumeti, kaj to pomeni: inteligentna simetrija, ki razlikuje med primanjkljajem in presežkom, a vseeno simetrija. Dovolite mi, da zaključim z omembo evroobveznic, ki so bile ena od zadev, za katere sem se zavzemala. Rada bi pozvala vse voditelje političnih skupin: ne morete trditi, da podpirate evroobveznice, a glasovati proti njim. Lahko bi to utemeljili, da želite več, tudi sama bi rada šla dlje, a v celoti cenim prizadevanja, ki jih je pripravljen izvesti komisar Rehn. Dovolite mi, da vas spomnim, da je sam komisar maja 2010 predložil predloge v skladu z zakonodajno pobudo Komisije. Te predloge bi radi ponovno oživili. Želimo, da evro končno prevzame vlogo svetovne valute, želimo velik in likviden trg, ki bo zmanjšal stroške zadolževanja. Želimo, da se del tega zadolževanja – seveda omejeno količino – dolgoročno deli z uporabo polno razvitega regulativnega instrumenta trga. Posledično upam, da bo jutrišnje glasovanje ugodno in da bodo vsi tisti, ki trdijo, da so naklonjeni evroobveznicam, odprto razpravljali o tem vprašanju in ne na podlagi ideoloških predsodkov."@sl20
"Herr talman! Vi har haft otaliga trepartsmöten, några av dem sent på kvällen, med andra ledamöter, kommissionen och det ungerska ordförandeskapet. Jag vill börja med att tacka mina kolleger och våra motparter för det arbete vi har gjort tillsammans. Budskapet från Ekofinrådet är att alla måste ta sitt ansvar. Min omedelbara reaktion är att säga: ”Okej då, låt oss verkligen ta vårt ansvar.”. Inte med en stor fanfar, inte så att man kan säga att vi nått en överenskommelse snabbt, men med ett öga på de ekonomiska problemen i euroområdet och Europeiska unionen och i ett försök att hitta lämpliga lösningar. Det var min grupps inställning i dessa förhandlingar. Jag tvivlar på att marknaderna och våra medborgare skulle tro på snabba men ytliga lösningar. Vi anser att det krävs betydande förbättringar. Jag anser att vi redan har uppnått några av de mål som vi har satt upp. Låt mig påminna er om att vi inte är de enda som har dessa mål: vid flera tillfällen har Europeiska centralbanken uppmanat parlamentet att förstärka kommissionens redan djärva förslag. Vi har därför försökt stärka disciplinen. Det var en av våra riktlinjer: inte för att vi tycker om disciplinen i sig, utan för att den gemensamma valutan äventyras om man bryter mot de gemensamma reglerna i ett samhälle som är grundat på rättsstatsprincipen. Vi har infört sanktioner för bedrägeri. Tyvärr är detta en av de lärdomar som vi har tvingats dra under eurons första år. Som Vicky Ford sade har vi också försökt införa en viss ordning i fråga om de nationella budgetförfarandena, om så bara för att kunna jämföra praxis i olika länder. En punkt har varit särskilt viktigt för mig: om vi bara kan säga till våra medborgare att vi har stärkt de automatiska mekanismerna, såsom tidningarna framställer det, kommer de att få intrycket att någon mystisk maskin har slagits på i Bryssel som kommer att slå dem på fingrarna när något går fel. Om vi vill ha strängare regler måste de vara intelligentare, men framför allt behöver vi mer demokratisk debatt och mer gränsöverskridande diskussioner. Därför har vi föreslagit – och jag vill tacka alla kolleger som har stöttat mig på den punkten – upprättandet av en så kallad ekonomisk dialog, som måste vara proportionell. Den utgör inget hot mot de nationella grundlagarna, den är helt enkelt ett uttryck för vår önskan om mer debatt särskilt inom euroområdet, men även i hela EU. Vi vill att parlamentet blir ett forum för en öppen dialog mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna, och i synnerhet en plats där medlemsstaterna kan dela med sig av sina problem och redogöra för sina ståndpunkter. Vissa länder ligger efter, andra har kommit längre, några är på gränsen, vissa har större befolkning: vi måste ha allt detta i åtanke. Det gläder mig att se att Jürgen Habermas denna vecka återigen har betonat i tyska medier att det är absolut nödvändigt att öka den demokratiska legitimiteten. Jag vill säga till Vicky Ford att vi inte argumenterar för att stärka vår makt, vi kräver en större roll för dem som har fått mandat av folket att försvara dess intressen i Bryssel. Det finns andra viktiga punkter, framför allt på den makroekonomiska sidan. Jag anser att alla medlemsstater bör omfattas av en gemensam övervakning. Symmetrin är en viktig fråga. Rådet bör förstå vad detta innebär: en intelligent symmetri som skiljer mellan underskott och överskott, men ändå en symmetri. Låt mig avsluta med att nämna euroobligationer, som är en av de saker som jag har förespråkat. Jag vill vädja till alla politiska gruppledare: ni kan inte hävda att ni stöder euroobligationer och samtidigt rösta emot dem. Ni kanske menar att ni vill ha mer, jag själv skulle ha velat gå längre, men jag har full förståelse för de insatser som kommissionsledamot Olli Rehn är villig att göra. Låt mig påminna er om att kommissionsledamoten själv lade fram förslag i maj 2010 i enlighet med kommissionens lagstiftningsinitiativ. Vi vill se till att dessa förslag kommer på rätt spår igen. Vi vill att euron äntligen blir en världsvaluta, vi vill ha en stor och likvid marknad, vilket kommer att minska lånekostnaderna. Vi vill att en del av att denna upplåning – naturligtvis en begränsad del – delas på lång sikt med hjälp av ett fullt utvecklat instrument för reglering av marknaden. Därför hoppas jag att morgondagens omröstning ger ett positivt resultat och att alla som påstår sig vara för euroobligationer kommer att diskutera i en anda av öppenhet och inte på grundval av ideologiska fördomar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Habermas"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph