Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-167-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-167-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would like to start by thanking the European Council. We can all see the incredibly sensitive situation in Europe and especially in the eurozone which has required different countries to work together in a way that has never been seen before. We can see the vital need to improve competitiveness and rebuild public finances in a sustainable manner. This is a time to try to understand each other’s problems but also respect each other’s differences. Earlier this week I warned colleagues that heading into a direct confrontation between Parliament and the Council on an issue that I did not believe I could explain to any man on the street would not be a responsible position of this Parliament. Indeed, I said I thought it would be irresponsible. And this Parliament’s approach on that issue is not supported by many of my group’s members. I cannot support Parliament’s changes to the Council text on the macroeconomic imbalances and I would like to see in the weeks ahead more clarity on the different positions between euro zone and non-euro-zone Member States. Over recent days, weeks and months, we have constantly seen ministers from Member States coming together to try to help find ways out of each other’s individual problems. In addition, never before have I seen such a desire from members of the public to understand where public money is spent. So let me first talk about the directive that I have worked on. The directive sets out a series of requirements in accounting statistics, forecasting and budgetary processes. Let us not forget that inadequate budget planning and inaccurate information compounded this crisis. It is a Council directive, not a co-legislative report, and the Council has debated this extensively. Member States themselves have agreed that they will adopt fiscal planning horizons of at least three years to include all levels of government and government funds in their budget processes and ensure that information on, for example, contingent liabilities is disclosed. Accounting and forecasting performance will be independently evaluated. Let me say that many of the Member States already comply with large parts of this directive, but implementing this minimum series of requirements will introduce discipline and restore confidence, and is a first small step back on the path to stability in public finances. In addition, Member States themselves have agreed that they will each introduce their own legislation on fiscal rules – not necessarily German constitution debt breaks – but rules tailor-made in each country to keep them in line with their obligations under the Treaty. Now this is sensitive as well because different countries have different obligations under the Treaty and for that reason that section does not apply to the UK. During the negotiations on the wider ‘six pack’ a number of suggestions for improving this Council directive were made, many by the European Central Bank and by Members of this House. The Council has worked in good faith to try and improve the directive where appropriate and improve transparency, but without stepping on the sensitive issues relating to individual national constitutions. Briefly on the other directives. Through these negotiations I have tried to be constructive in allowing euro zone Member States in particular to set up what rules and sanctions they see necessary to underpin their stability. I have not supported colleagues who think the solution is just a stronger role for the European Parliament. Over the weekend and on Monday night, the Council tried to offer a final compromise on an outstanding issue of votes in the European Council. Whilst this is not, in my opinion, a deeply significant issue in my own Member State – as we do not intend to join the euro and resulting fines do not apply to us – it is an extremely difficult and contentious issue in many countries, including those who intend to join."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, na začátek bych chtěla poděkovat Evropské radě. V Evropě a zejména pak v eurozóně jsme svědky neuvěřitelně citlivé situace, která od nejrůznějších zemí vyžaduje, aby spolupracovaly tak jako nikdy předtím. Vidíme životně důležitou potřebu zlepšit konkurenceschopnost a udržitelným způsobem přebudovat veřejné finance. Nastal čas, abychom se pokusili navzájem pochopit své problémy, ale také respektovat vzájemné rozdíly. Na začátku tohoto týdne jsem své kolegy varovala, že pouštět se do přímé konfrontace mezi Parlamentem a Radou v souvislosti se záležitostí, kterou bych, jak se obávám, nebyla schopna běžnému občanovi srozumitelně vysvětlit, by ze strany tohoto Parlamentu nebylo zodpovědné. Ano, dokonce jsem to přímo označila za nezodpovědnost. Postoj Parlamentu k této otázce nepodporuje řada členů mé skupiny. Nemohu podpořit změny, jež Parlament v dokumentu Rady o makroekonomické nerovnováze navrhuje, a ráda bych se v nadcházejících týdnech dočkala větší přehlednosti různých názorů členů i nečlenů eurozóny. V posledních dnech, týdnech a měsících se ministři členských států neustále schází a snaží se navzájem si pomoci nalézt způsob, jak se dostat z vlastních problémů. Nikdy v minulosti jsem navíc nezažila, aby se veřejnost tak zajímala o to, jak jsou utráceny veřejné finance. Dovolte mi tedy, abych nejprve řekla něco o směrnici, na níž jsem pracovala. Směrnice stanoví řadu požadavků týkajících se účetní statistiky, prognóz a rozpočtových procesů. Nezapomínejme na to, že právě nedostatečné rozpočtové plánování a nepřesné informace tuto krizi zčásti zavinily. Jedná se o směrnici Rady, nikoli o legislativní zprávu, o čemž Rada dopodrobna diskutovala. Samy členské státy souhlasily s tím, že přijmou alespoň tříleté horizonty fiskálního plánování, jejichž prostřednictvím do rozpočtových postupů zahrnou všechny vládní úrovně a veškeré státní finanční prostředky, a zajistí přístup k informacím například o podmíněných závazcích. Výkony v oblasti účetnictví a prognóz se budou nezávisle hodnotit. Dovolte mi říci, že mnohé členské státy velkou část požadavků této směrnice splňují již nyní, ale zavedení tohoto souboru minimálních požadavků přinese rozpočtovou kázeň a obnoví důvěru, což je první drobný krůček na cestě k obnovení stability veřejných financí. Samy členské státy rovněž souhlasily s tím, že každý z nich představí vlastní právní předpisy týkající se fiskálních pravidel – nemusí nutně jít o dluhové brzdy jako v německé ústavě – pravidel střižených na míru jednotlivým zemím, která jim pomohou dodržovat jejich povinnosti v rámci Smlouvy. Jde také o citlivou záležitost, protože různé země mají v rámci Smlouvy různé povinnosti, a z toho důvodu se tato část netýká Spojeného království. Během jednání o rozšířeném souboru šesti opatření byla vyslovena řada návrhů na zlepšení směrnice; řada z nich pocházela z Evropského centrální banky nebo od poslanců tohoto Parlamentu. Rada se v dobré víře snažila vylepšit směrnici tam, kde to bylo možné, a zvětšit její transparentnost, avšak bez zasahování do citlivých otázek souvisejících s ústavami jednotlivých států. Stručně k ostatním směrnicím. Prostřednictvím zmíněných jednání jsem usilovala o konstruktivní přístup a umožnila jsem zejména členským státům eurozóny, aby určily, která pravidla a sankce považují pro upevnění své stability za nezbytná. Nepodpořila jsem ty kolegy, jež se domnívají, že řešení spočívá pouze v silnější roli Evropského parlamentu. Během víkendu a v pondělí večer se Rada pokusila nabídnout konečný kompromis ohledně nevyřešené otázky hlasů v Evropské radě. Ačkoli se podle mého názoru nejedná v mé vlastní členské zemi o příliš významnou záležitost – neboť nemáme v úmyslu připojit se k eurozóně a výsledné pokuty se nás tedy netýkají – pro mnoho států to znamená složité a sporné téma, včetně těch, které se připojit chtějí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at sige tak til Rådet. Vi kan alle se, at Europa og især eurozonen befinder sig i en følsom situation, hvilket har krævet, at de forskellige lande skulle arbejde sammen på en måde, der ikke tidligere er blevet set. Vi kan se, at der er et uopsætteligt behov for at forbedre konkurrenceevnen og genopbygge de offentlige finanser, således at de bliver bæredygtige. Det er nu, vi skal prøve at forstå hinandens problemer, men samtidig respektere hinandens forskelligheder. Tidligere på ugen advarede jeg kolleger om, at det ikke ville være ansvarlig opførsel af Parlamentet, hvis vi gik efter en direkte konfrontation mellem Parlamentet og Rådet i et spørgsmål, som jeg ikke mente, jeg ville være i stand til at forklare manden på gaden. Jeg mente helt afgjort, at det ville være uansvarligt. Og Parlamentets holdning i dette spørgsmål støttes ikke af ret mange medlemmer i min gruppe. Jeg kan ikke støtte Parlamentets ændringer til Rådets tekst om de makroøkonomiske ubalancer, og jeg ønsker mig større klarhed i de kommende uger omkring holdningsforskellene mellem medlemsstater, der deltager i euroen og dem, der ikke deltager. I de seneste dage, uger og måneder har vi hele tiden set ministre fra medlemsstaterne mødes for at forsøge at hjælpe med at finde løsninger på de problemer, de hver især står over for. Dertil kommer, at jeg aldrig før har set et så stort ønske fra offentlighedens side om at få at vide, hvordan de offentlige midler bliver anvendt. Så lad mig først tale om det direktiv, jeg har arbejdet på. I direktivet opstilles en række krav til regnskabsstatistikker, prognoser og budgetprocedurer. Lad os ikke glemme, at utilstrækkelig budgetplanlægning og ukorrekte oplysninger gjorde krisen værre. Det er et rådsdirektiv, ikke en medlovgivende betænkning, og Rådet har drøftet dette meget indgående. Medlemsstaterne er selv blevet enige om, at de vil vedtage en tidshorisont på mindst tre år for den finanspolitiske planlægning for at kunne medtage alle niveauer i administrationen og alle offentlige midler i deres budgetprocedurer og sikre, at oplysninger om f.eks. eventualforpligtelser kommer frem. Regnskabs- og prognoseresultater vil blive genstand for en uafhængig evaluering. Lad mig sige, at mange af medlemsstaterne allerede efterkommer store dele af dette direktiv, men en gennemførelse af disse få krav vil indføre disciplin og genskabe tilliden og er det første lille skridt hen mod igen at få stabilitet i de offentlige finanser. Desuden er medlemsstaterne blevet enige om, at de hver især vil indføre deres egen lovgivning omkring finanspolitiske regler – ikke nødvendigvis gældsbremser med forbillede i den tyske forfatning – men skræddersyede regler i hvert enkelt land, hvormed det sikres, at de overholder deres forpligtelser i henhold til traktaten. Dette er ligeledes følsomt, fordi forskellige lande har forskellige forpligtelser i henhold til traktaten, og derfor gælder dette afsnit ikke for Det Forenede Kongerige. Under forhandlingerne om den udvidede "six-pack" blev der stillet en række forslag til forbedring af dette rådsdirektiv, og mange af dem kom fra Den Europæiske Centralbank samt fra medlemmer her i Parlamentet. Rådet har arbejdet i god tro i forsøg på at forbedre direktivet, hvor det var hensigtsmæssigt, og forbedre gennemsigtigheden, men uden at træde på følsomme spørgsmål i forbindelse med de respektive nationale forfatninger. Ganske kort om de andre direktiver. Jeg har under disse forhandlinger forsøgt at være konstruktiv med hensyn til at tillade især medlemmer af eurozonen at opstille de regler og sanktioner, de anser for nødvendige for at underbygge deres stabilitet. Jeg har ikke støttet kolleger, der mener, at løsningen udelukkende ligger i en styrkelse af Parlamentets rolle. I løbet af weekenden og mandag aften forsøgte Rådet at tilbyde et endeliggyldigt kompromis om et uløst spørgsmål om stemmer i Rådet. Selv om dette efter min mening ikke er et meget vigtigt spørgsmål i min egen medlemsstat – da vi ikke har til hensigt at gå med i euroen, og de fastsatte bøder derfor ikke gælder os – er det et utrolig vanskeligt og omdiskuteret spørgsmål i mange lande, heriblandt dem, der agter at tilslutte sig euroen."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Europäischen Rat danken. Wir können alle die unglaublich heikle Situation in Europa und insbesondere in der Eurozone sehen, aufgrund derer verschiedene Länder in noch nie gesehener Weise zusammenarbeiten mussten. Wir können die äußerst wichtige Notwendigkeit sehen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die öffentlichen Finanzen nachhaltig zu erneuern. In dieser Zeit sollte man versuchen, die Probleme des Anderen zu verstehen und die gegenseitigen Unterschiede zu respektieren. Anfang der Woche habe ich meine Kolleginnen und Kollegen gewarnt, dass eine direkte Konfrontation zwischen dem Parlament und dem Rat wegen eines Themas, das ich dem Mann auf der Straße wohl nicht erklären könnte, keine verantwortungsvolle Position dieses Parlaments wäre. Tatsächlich habe ich erklärt, dass ich dies für verantwortungslos halten würde. Und die Herangehensweise des Parlaments zu diesem Thema wird von vielen Mitgliedern meiner Fraktion nicht unterstützt. Ich kann die Änderungen des Parlaments an dem Text des Rates über die makroökonomischen Ungleichgewichte nicht unterstützen, und ich möchte, dass es in den kommenden Wochen eine größere Klarheit über die verschiedenen Positionen zwischen den Euro-Ländern und den Nicht-Euro-Ländern gibt. In den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten haben wir ständig gesehen, dass sich Minister der Mitgliedstaaten zusammengesetzt haben, um nach Möglichkeiten für die Lösung der individuellen Probleme des Anderen zu suchen. Außerdem habe ich noch nie einen derartigen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger erlebt, verstehen zu wollen, wie die öffentlichen Gelder ausgegeben werden. Lassen Sie mich also zunächst über die Richtlinie sprechen, an der ich gearbeitet habe. Die Richtlinie legt eine Reihe von Anforderungen über die Rechnungslegungsstatistiken, die Prognosen und die Haushaltsverfahren fest. Wir dürfen nicht vergessen, dass unangemessene Haushaltsplanungen und ungenaue Informationen diese Krise verschlimmert haben. Es handelt sich um eine Richtlinie des Rates, nicht um einen mitgesetzgeberischen Bericht, und der Rat hat dies ausführlich diskutiert. Die Mitgliedstaaten selbst haben vereinbart, dass sie einen Zeithorizont für die Haushaltsplanung von mindestens drei Jahren zur Einbeziehung aller Regierungsebenen und der öffentlichen Mittel in die Haushaltsverfahren billigen werden und gewährleisten, dass Informationen zum Beispiel in Bezug auf Eventualverbindlichkeiten offengelegt werden. Die Rechnungslegung und die Prognosen werden unabhängig bewertet werden. Lassen Sie mich sagen, dass viele Mitgliedstaaten sich bereits in vielen Teilen an diese Richtlinie halten, aber die Umsetzung dieser Mindestanforderungen wird zu Disziplin und der Wiederherstellung des Vertrauens führen und stellt einen kleinen Schritt zurück auf den Weg der Stabilität der öffentlichen Finanzen dar. Außerdem haben die Mitgliedstaaten selbst vereinbart, dass sie ihre eigenen Rechtsvorschriften für haushaltspolitische Regeln einführen – nicht unbedingt die Schuldenbremse wie im deutschen Grundgesetz –, sondern maßgeschneiderte Regeln für jedes Land, damit sie ihre Verpflichtungen gemäß dem Vertrag erfüllen. Dabei handelt es sich auch um ein empfindliches Thema, da verschiedene Länder verschiedene Verpflichtungen gemäß dem Vertrag haben, und aus diesem Grund gilt dieser Abschnitt nicht für das Vereinigte Königreich. Bei den Verhandlungen über den weiteren Bereich des „Sixpacks“ sind eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung dieser Richtlinie des Rates gemacht worden, von denen viele von der Europäischen Zentralbank und Abgeordneten dieses Hauses stammen. Der Rat hat in gutem Glauben gearbeitet, um gegebenenfalls die Richtlinie und die Transparenz zu verbessern, ohne dabei die empfindlichen Themen im Zusammenhang mit den einzelnen nationalen Verfassungen zu berühren. Kurz zu den anderen Richtlinien. Ich habe bei diesen Verhandlungen versucht, konstruktiv zu sein, indem man es insbesondere den Mitgliedstaaten des Euroraums ermöglicht, festzulegen, welche Regeln und Sanktionen sie als notwendig erachten, um ihre Stabilität zu stützen. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen nicht unterstützt, die meinen, dass die Lösung einfach in einer stärkeren Rolle des Europäischen Parlaments liegt. Über das Wochenende und am Montagabend hat der Rat versucht, einen endgültigen Kompromiss über das ungeklärte Thema der Abstimmungen im Europäischen Rat anzubieten. Obwohl dies meiner Meinung nach kein wirklich bedeutendes Thema in meinem eigenen Mitgliedstaat ist – da wir nicht vorhaben, dem Euro beizutreten, und die damit zusammenhängenden Strafzahlungen für uns nicht gelten –, handelt es sich um ein äußerst schwieriges und umstrittenes Thema in vielen Ländern, auch in denen, die beitreten möchten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορούμε όλοι να δούμε την απίστευτα ευαίσθητη κατάσταση στην Ευρώπη και ιδίως στην ευρωζώνη, λόγω της οποίας διαφορετικές χώρες συνεργάστηκαν κατά τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Μπορούμε να δούμε τη ζωτική ανάγκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για την οικοδόμηση των δημόσιων οικονομικών κατά βιώσιμο τρόπο. Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, αλλά επίσης και να σεβαστούμε τις διαφορές του ενός από τον άλλο. Στις αρχές της εβδομάδας, προειδοποίησα τους συναδέλφους ότι η επιλογή της άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με ένα ζήτημα, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να εξηγήσω σε οποιονδήποτε πολίτη, δεν θα αποτελούσε υπεύθυνη θέση εκ μέρους του παρόντος Σώματος. Πράγματι, είπα ότι πίστευα πως αυτό θα ήταν ανεύθυνο. Και η προσέγγιση αυτού του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν υποστηρίζεται από πολλούς βουλευτές της Ομάδας μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τις αλλαγές του Κοινοβουλίου επί του κειμένου του Συμβουλίου σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα ήθελα να διασαφηνιστούν τις επόμενες εβδομάδες οι διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και εκείνων που είναι εκτός ευρωζώνης. Τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, βλέπαμε συνεχώς υπουργούς από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε μια προσπάθεια συμβολής στην εξεύρεση λύσεων για τα μεμονωμένα προβλήματα του καθενός. Επιπλέον, ποτέ πριν δεν συνάντησα τόσα μέλη του κοινού τα οποία να επιθυμούν να καταλάβουν πού δαπανάται το δημόσιο χρήμα. Συνεπώς, επιτρέψτε μου πρώτα να μιλήσω για την οδηγία για την οποία εργάστηκα. Η οδηγία ορίζει μια σειρά απαιτήσεων στις διαδικασίες στατιστικών λογιστικής, πρόβλεψης και προϋπολογισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ακατάλληλος δημοσιονομικός σχεδιασμός και οι ανακριβείς πληροφορίες επιδείνωσαν αυτήν την κρίση. Πρόκειται για μια οδηγία του Συμβουλίου, όχι για μια συννομοθετική έκθεση, και το Συμβούλιο έχει συζητήσει επ’ αυτού εκτενώς. Τα ίδια τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα εγκρίνουν χρονοδιαγράμματα δημοσιονομικού σχεδιασμού τριών ετών τουλάχιστον ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τα κεφάλαια της κυβέρνησης στις διαδικασίες προϋπολογισμού τους και να διασφαλιστεί ότι κοινοποιούνται πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη υποχρέωση, για παράδειγμα. Οι επιδόσεις λογιστικής και πρόβλεψης θα αξιολογούνται ανεξάρτητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι πολλά κράτη μέλη ήδη έχουν συμμορφωθεί με μεγάλα τμήματα της εν λόγω οδηγίας, αλλά η εφαρμογή αυτού του ελάχιστου αριθμού απαιτήσεων θα εισαγάγει πειθαρχία και θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη και πρόκειται για ένα μικρό βήμα επιστροφής στον δρόμο προς τη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά. Επιπλέον, τα ίδια τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι το καθένα θα εισαγάγει τη δική του νομοθεσία για τους δημοσιονομικούς κανόνες –όχι απαραίτητα μειώσεις χρέους, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα της Γερμανίας–, αλλά ειδικά προσαρμοσμένους κανόνες ανά χώρα ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συνθήκης. Τώρα και αυτό είναι ευαίσθητο θέμα, επειδή οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συνθήκης και για αυτόν τον λόγο το τμήμα αυτό δεν έχει εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της «εξάδας», υποβλήθηκε μια σειρά προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω οδηγίας του Συμβουλίου, πολλές από τις οποίες προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από βουλευτές αυτού του Σώματος. Το Συμβούλιο εργάστηκε καλή τη πίστει σε μια προσπάθεια βελτίωσης της οδηγίας όπου κρίνεται αναγκαίο, αλλά χωρίς να θίγει τα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τα επιμέρους εθνικά Συντάγματα. Εν συντομία σχετικά με τις άλλες οδηγίες. Μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων προσπάθησα με εποικοδομητικό τρόπο να επιτρέψω στα κράτη μέλη της ευρωζώνης συγκεκριμένα να δημιουργήσουν τους κανόνες και τις κυρώσεις που θεωρούν απαραίτητες ώστε να ενισχύσουν τη σταθερότητά τους. Δεν υποστήριξα συναδέλφους, οι οποίοι πιστεύουν ότι η λύση είναι απλώς ένας ισχυρότερος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα το βράδυ, το Συμβούλιο προσπάθησε να προτείνει έναν τελικό συμβιβασμό σχετικά με ένα θέμα ψήφων που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρόλο που αυτό δεν συνιστά, κατά την άποψή μου, ένα βαθιά σημαντικό ζήτημα στο δικό μου κράτος μέλος –καθώς δεν σκοπεύουμε να ενταχθούμε στο ευρώ και τα πρόστιμα τα οποία προκύπτουν δεν μας αφορούν– πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και αμφιλεγόμενο ζήτημα για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοπεύουν να ενταχθούν."@el10
". – Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Consejo Europeo. Todos podemos ver la situación tan delicada en que se encuentra Europa y especialmente la zona del euro que ha requerido que diferentes países colaboren de una forma que nunca antes se ha visto. Podemos observar la necesidad esencial de mejorar la competitividad y de reconstruir las finanzas públicas de una manera sostenible. Es el momento de intentar comprender nuestros problemas, pero también de respetar nuestras diferencias. A principios de esta semana, advertí a mis colegas que meterse en una confrontación directa entre el Parlamento y el Consejo sobre una cuestión que no creía que pudiera explicar a ninguna persona de la calle, no sería una posición responsable de este Parlamento. De hecho, dije que pensaba que sería una irresponsabilidad. Además, muchos diputados de mi Grupo no apoyan el enfoque de este Parlamento sobre esa cuestión. No puedo respaldar las modificaciones que ha realizado el Parlamento en el texto del Consejo sobre los desequilibrios macroeconómicos y me gustaría que, en las próximas semanas, las diferentes posiciones entre los Estados miembros de la zona del euro y los que no pertenecen a dicha zona fueran más claras. Durante los últimos días, semanas y meses, hemos visto constantemente a los ministros de los Estados miembros reuniéndose para tratar de ayudar a encontrar una salida a sus problemas específicos. Además, nunca antes hemos visto un deseo tal de los ciudadanos de saber en qué se gasta el dinero público. Así que, en primer lugar, voy a hablar de la Directiva en la que he trabajado. La Directiva establece una serie de requisitos para la contabilidad y las estadísticas, las previsiones y los procesos presupuestarios. No olvidemos que la planificación inadecuada del presupuesto y la información inexacta agravaron esta crisis. Es una directiva del Consejo, no un informe colegislativo, y el Consejo lo ha debatido extensamente. Los propios Estados miembros han acordado que adoptarán horizontes de planificación presupuestaria de al menos tres años para incluir todos los niveles administrativos y fondos gubernamentales en sus procesos presupuestarios y garantizar que se revele información sobre, por ejemplo, los pasivos contingentes. Se evaluará de manera independiente la eficacia de las previsiones y la contabilidad. Permítanme decir que muchos Estados miembros ya cumplen una parte importante de esta Directiva, pero la aplicación de esta serie de requisitos mínimos añadirá disciplina y restablecerá la confianza, y es un pequeño primer paso de vuelta al camino de la estabilidad de las finanzas públicas. Además, los Estados miembros han acordado que establecerán sus propias normas presupuestarias, no necesariamente los incumplimientos de la deuda previstos en la Constitución alemana, sino normas hechas a medida en cada país para que sean conformes con sus obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado. Ahora esta es también una cuestión delicada porque los diferentes países tienen diferentes obligaciones de conformidad con el Tratado y, por esa razón, ese artículo no es de aplicación para el Reino Unido. Durante las negociaciones sobre la ampliación del «paquete de seis», se hicieron varias sugerencias para mejorar esta Directiva del Consejo, muchas de estas sugerencias fueron del Banco Central Europeo y de los diputados de este Parlamento. El Consejo ha trabajado de buena fe para intentar mejorar la Directiva, en su caso, y aumentar la transparencia, pero sin meterse en cuestiones delicadas relativas a las distintas constituciones nacionales. Solo quiero añadir brevemente en cuanto a las otras Directivas, que a través de estas negociaciones he tratado de ser constructiva al permitir que los Estados miembros de la zona del euro, en particular, establezcan qué normas y sanciones consideran necesarias para apoyar su estabilidad. No he apoyado a los colegas que piensan que la solución es simplemente que el Parlamento Europeo desempeñe un papel más importante. Durante el fin de semana y el lunes a la noche, el Consejo intentó ofrecer un compromiso final sobre la cuestión pendiente de las votaciones en el Consejo Europeo. Aunque esta no es, en mi opinión, una cuestión muy importante para mi propio Estado miembro —ya que no tenemos la intención de adherirnos a la zona del euro y las consecuentes multas no son de aplicación para nosotros— es un tema extremadamente difícil y controvertido en muchos países, entre ellos aquellos que tienen la intención de adherirse."@es21
". – Austatud juhataja! Tahan kõigepealt tänada Euroopa Ülemkogu! Me võime kõik näha uskumatult tundlikku olukorda Euroopas ja eriti euroalal, mistõttu on eri riigid pidanud töötama koos viisil, mida ei ole mitte kunagi varem nähtud. Võime näha olulist vajadust parandada konkurentsivõimet ja kujundada riigirahandus jätkusuutlikult ümber. Aeg on püüda mõista üksteise probleeme, kuid samuti järgida üksteise erinevusi. Selle nädala alguses hoiatasin kolleege, et parlamendi ja nõukogu vahel otsese vastasseisu tekkimine küsimuses, mida ma ei suudaks tavainimestele selgitada, ei oleks parlamendi vastutustundlik seisukoht. Tõepoolest, ma ütlesin, et minu arvates oleks see vastutustundetu. Seda parlamendi sisukohta selles küsimuses ei toeta paljud minu fraktsiooni liikmed. Ma ei saa toetada parlamendi muudatusi nõukogu tekstis makromajanduslike tasakaalunihete kohta ja eelolevatel nädalatel sooviksin näha rohkem selgust euroala liikmesriikide ja euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide eri seisukohtade vahel. Viimaste päevade, nädalate ja kuude jooksul oleme pidevalt näinud, et liikmesriikide ministrid tulevad kokku, püüdes leida võimalusi tulla välja üksteise individuaalsetest probleemidest. Lisaks ei ole ma mitte kunagi varem näinud sellist avalikkuse soovi teada saada, kuhu riigi raha kulutati. Seega lubage mul kõigepealt rääkida direktiivist, millega ma töötanud olen. Direktiivides sätestatakse palju nõudeid raamatupidamisstatistika, prognoosimise ja eelarvestamise protsesside kohta. Ärgem unustagem, et kriisi raskendasid mittenõuetekohane eelarve planeerimine ja ebatäpne teave! See on nõukogu direktiiv, mitte kaasseadusandlik raport, ning nõukogu on seda põhjalikult arutanud. Liikmesriigid on ise kokku leppinud, et võtavad vastu vähemalt kolmeaastase eelarve planeerimise perioodi, et kaasata oma eelarvestamise protsessi valitsuse ja valitsuse vahendite kõiki tasemeid ning tagada tingimuslikke kohustusi puudutava teabe avalikustamine. Raamatupidamisarvestuse ja prognoosimise tulemusi hinnatakse erapooletult. Lubage mul öelda, et paljud liikmesriigid juba järgivad suurt osa direktiivist, kuid nõuete selle miinimumhulga rakendamisega tugevdatakse distsipliini ja taastatakse usaldus – see on esimene samm tagasi teel stabiilsuse suunas riigirahanduses. Lisaks on liikmesriigid ise kokku leppinud, et igaüks juurutab oma eelarve eeskirjade õigusaktid – mis ei pruugi olla Saksamaa põhiseadusliku võla pidur –, kuid iga riigi eripära arvestades koostatud eeskirjad, mille kaudu oleksid nad kooskõlas asutamislepingu järgsete kohustustega. See on ka tundlik küsimus, sest eri riikidel on erinevad asutamislepingu järgsed kohustused ja sel põhjusel ei kohaldu see punkt Ühendkuningriigile. Aruteludel laiema kuue meetme paketi üle tehti mitu ettepanekut selle nõukogu direktiivi parandamiseks, paljud neist tehti Euroopa Keskpanga ja täiskogu liikmete poolt. Nõukogu on töötanud heauskselt, et püüda vajaduse korral parandada direktiivi ja läbipaistvust, kuid mitte puudutada üksikute liikmesriikide põhiseadustega seotud tundlikke küsimusi. Räägin põgusalt ka teistest direktiividest. Nende läbirääkimiste kaudu püüdsin olla konstruktiivne, lubades eelkõige euroala liikmesriikidel määrata kindlaks, millised eeskirjad ja sanktsioonid on nende arvates vajalikud nende stabiilsuse toetamiseks. Ma ei ole toetanud kolleege, kelle arvates seisneb lahendus üksnes Euroopa Parlamendi tugevamas rollis. Nädalavahetusel ja esmaspäeva õhtul püüdis nõukogu pakkuda lõplikku kompromissi häälte olulise küsimuse kohta Euroopa Ülemkogus. Kuna see ei ole minu arvates väga oluline küsimus minu enda liikmesriigis, sest me ei kavatse ühineda euroga ja sellega seotud sanktsioonid ei rakendu meile, on see äärmiselt keeruline ja vaieldav küsimus mitmes riigis, kaasa arvatud ühinemiskavatsusega riikides."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Eurooppa-neuvostoa. Olemme kaikki tietoisia EU:ssa ja erityisesti euroalueella vallitsevasta uskomattoman arkaluonteisesta tilanteesta, joka on vaatinut eri maita tekemään yhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla. Olemme tietoisia välttämättömästä tarpeesta parantaa kilpailukykyä ja rakentaa julkinen talous uudelleen kestävällä tavalla. Meidän on nyt pyrittävä ymmärtämään toistemme ongelmia, mutta myös kunnioitettava toistemme eroja. Varoitin aikaisemmin tällä viikolla kollegoja siitä, että ajautuminen parlamentin ja neuvoston väliseen suoraan vastakkainasetteluun kysymyksessä, jota en usko kykeneväni selittämään yhdellekään kadunmiehelle, ei olisi vastuullista Euroopan parlamentilta. Itse asiassa sanoin, että mielestäni se olisi vastuutonta. Useat ryhmäni jäsenet eivät kannata Euroopan parlamentin lähestymistapaa tähän kysymykseen. En voi tukea muutoksia, joita parlamentti on tehnyt makrotalouden epätasapainoa koskevaan neuvoston tekstiin. Toivon myös, että tulevina viikkoina euroalueeseen kuuluvien ja siihen kuulumattomien jäsenvaltioiden erilaiset kannat selkeytyisivät. Viime päivinä, viikkoina ja kuukausina olemme todistaneet jatkuvasti, kuinka jäsenvaltioiden ministerit ovat kokoontuneet ja yrittäneet löytää tapoja toistensa yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi. En ole myöskään koskaan nähnyt kansalaisissa sellaista halua ymmärtää, mihin julkisia varoja käytetään. Kerron siksi ensin direktiivistä, jota olen käsitellyt. Direktiivissä määritellään edellytyksiä, jotka koskevat tilinpidon tilastointia, ennusteita ja talousarviomenettelyjä. Emme saa unohtaa, että puutteellinen talousarvion suunnittelu ja virheelliset tiedot syvensivät tätä kriisiä. Kyseessä on neuvoston direktiivi eikä yhteislainsäädännöllinen mietintö, ja neuvosto on keskustellut siitä kattavasti. Jäsenvaltiot itse ovat sopineet, että ne hyväksyvät vähintään kolmen vuoden pituisen aikajänteen finanssipolitiikan suunnittelussa, jotta kaikki hallinnon tasot ja valtion varat saadaan sisällytettyä niiden talousarviomenettelyihin ja jotta saadaan varmistettua, että esimerkiksi vastuusitoumuksia koskevat tiedot julkaistaan. Tilinpidon ja ennusteiden onnistuminen arvioidaan riippumattomasti. Haluan todeta, että useat jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä suurelta osin jo nyt, mutta vähimmäisvaatimusten täytäntöönpano lisää kurinalaisuutta ja palauttaa luottamuksen. Se on ensimmäinen pieni askel julkisen talouden vakauttamiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot itse ovat sopineet, että kukin niistä antaa oman finanssipolitiikan sääntöjä koskevan lainsäädäntönsä – jonka ei välttämättä tarvitse olla Saksan perustuslakiin kirjattujen velkajarrujen kaltainen – vaan jokaisessa maassa räätälöidyt säännöt, jotta ne noudattaisivat perussopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Tämäkin on arkaluonteinen kysymys, koska eri mailla on perussopimuksen nojalla erilaiset velvoitteet. Siitä syystä kyseinen osio ei koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Laajemmasta kuuden säädöksen paketista käytyjen neuvottelujen aikana tehtiin useita ehdotuksia tämän neuvoston direktiivin parantamiseksi. Useat niistä olivat Euroopan keskuspankin ja Euroopan parlamentin jäsenten tekemiä. Neuvosto on toiminut vilpittömässä mielessä pyrkiessään kehittämään direktiiviä tarvittaessa ja lisäämään avoimuutta puuttumatta kuitenkaan arkaluonteisiin kysymyksiin, jotka liittyvät yksittäisten maiden perustuslakeihin. Muutama sana muista direktiiveistä. Olen yrittänyt toimia rakentavasti näissä neuvotteluissa antamalla erityisesti euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määritellä, mitä määräyksiä ja seuraamuksia ne pitävät välttämättöminä vakautensa lisäämiseksi. En ole tukenut kollegoja, joiden mielestä ratkaisu on yksinkertaisesti Euroopan parlamentin aseman vahvistaminen. Viikonloppuna ja maanantain vastaisena yönä neuvosto yritti tarjota lopullista kompromissia Eurooppa-neuvoston äänestyksiä koskevaan avoimeen kysymykseen. Vaikka se ei ole mielestäni kovin tärkeä kysymys kotimaassani – koska me emme aio liittyä euroalueeseen ja siitä johtuvia sakkoja ei sovelleta meihin – se on äärimmäisen hankala ja kiistanalainen kysymys useissa maissa, myös niissä, jotka aikovat liittyä."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier le Conseil européen. Nous pouvons tous constater la situation incroyablement sensible en Europe, notamment dans la zone euro, qui a exigé des différents pays qu’ils collaborent d’une manière qui ne s’était encore jamais vue auparavant. Nous pouvons constater la nécessité cruciale d’améliorer la compétitivité et de reconstruire les finances publiques de manière durable. Il est temps que nous nous efforcions de comprendre les problèmes de chacun, mais que nous respections aussi les différences de chacun. Plus tôt dans la semaine, j’ai alerté nos collègues sur le fait qu’aller à une confrontation directe entre le Parlement et le Conseil sur un sujet que je me sens incapable de faire comprendre à l’homme de la rue ne constituerait pas une position responsable de la part de ce Parlement. En fait, j’ai même dit que je trouvais cela irresponsable. Beaucoup de membres de mon groupe n’apportent pas leur soutien à l’approche de ce Parlement vis-à-vis de cette question. Je ne peux soutenir les modifications apportées par le Parlement au texte du Conseil sur les déséquilibres macroéconomiques, et j’aimerais voir, au cours des semaines à venir, plus de clarté sur les différentes positions entre les États membres de la zone euro et ceux qui n’en font pas partie. Ces derniers jours, semaines et mois, nous avons constamment vu des ministres des États membres se réunir pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de chacun. En outre, je n’avais encore jamais assisté auparavant à un tel désir, de la part de l’opinion publique, de comprendre comment l’argent public était dépensé. Permettez-moi donc tout d’abord de parler de la directive sur laquelle j’ai travaillé. La directive expose une série d’exigences concernant les statistiques de comptabilité, les procédures de prévision et les procédures budgétaires. N’oublions pas que ce sont une planification budgétaire inappropriée et des informations erronées qui ont entraîné cette crise. Il s’agit d’une directive du Conseil, et non d’un rapport colégislatif, et le Conseil en a abondamment discuté. Les États membres ont eux-mêmes décidé d’adopter, en matière de planification budgétaire, des horizons d’au moins trois ans afin d’inclure tous les échelons administratifs et les fonds gouvernementaux dans leurs procédures budgétaires, et de faire en sorte que ces informations concernant, par exemple, les dettes éventuelles soient rendues publiques. Les performances en matière de comptabilité et de prévision feront l’objet d’une évaluation indépendante. Permettez-moi de dire que les États membres respectent déjà une bonne partie de cette directive, mais la mise en œuvre de cette série minimale d’exigences introduira de la discipline et rétablira la confiance, et constitue un premier pas modeste sur le chemin de la stabilité des finances publiques. De plus, les États membres ont eux-mêmes décidé qu’ils mettraient chacun en place leur propre législation en matière de règles budgétaires – pas nécessairement les freins à la dette prévus par la Constitution allemande – mais des règles établies sur mesure, dans chaque pays, pour s’efforcer de continuer à respecter les obligations découlant du traité. Toutefois, ce sujet est également sensible parce que les différents pays ont des obligations différentes en vertu du traité et que, pour cette raison, cette rubrique ne s’applique pas au Royaume-Uni. Lors des négociations sur le «paquet de six», plus étendu, une série de propositions d’amélioration de cette directive du Conseil ont été formulées, dont beaucoup par la Banque centrale européenne et les membres de cette Assemblée. Le Conseil a travaillé de bonne foi afin d’essayer d’améliorer la directive lorsque cela se révélait approprié et d’améliorer la transparence, mais sans empiéter sur les questions sensibles qui touchent aux différentes constitutions nationales. Je parlerai brièvement des autres directives. Au cours de ces négociations, je me suis efforcée de me montrer constructive quant à la question de permettre notamment aux États membres de la zone euro de mettre en place les règles et les sanctions qu’ils estiment nécessaires pour soutenir leur stabilité. Je n’ai pas soutenu mes collègues qui pensent que la solution consiste uniquement en un rôle plus fort du Parlement européen. Pendant le week-end ainsi que lundi soir, le Conseil a essayé de présenter un compromis final sur la question en suspens des votes au Conseil européen. Alors que ce n’est pas, à mon avis, un sujet d’une importance extrême dans mon propre État membre – comme nous n’avons pas l’intention d’adhérer à l’euro, et que les amendes qui en résultent ne s’appliquent pas à nous – il s’agit d’un sujet extrêmement difficile et litigieux dans de nombreux pays, y compris ceux qui ont l’intention d’adhérer."@fr8
"Elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok az Európai Tanácsnak. Mindannyian látjuk az Európában és különösen az euróövezetben kialakult hihetetlenül érzékeny helyzetet, amely megkövetelte a különböző országoktól, hogy eddig példátlan módon együtt dolgozzanak. Látjuk a versenyképesség javításának és az államháztartások fenntartható módon történő újraépítésének elengedhetetlen szükségességét. Ideje megpróbálni megérteni egymás problémáit, de emellett tiszteletben kell tartani a köztünk lévő különbségeket is. E hét folyamán korábban óva intettem képviselőtársaimat, hogy a Parlament és a Tanács közötti közvetlen konfrontációba bocsátkozni egy olyan ügy kapcsán, amelyet nem hiszem, hogy bárkinek is el tudnék magyarázni az utcán, nem lenne felelős álláspont e Parlament részéről. Sőt, azt mondtam, hogy szerintem felelőtlen lenne. E Parlament szóban forgó kérdéssel kapcsolatos megközelítését képviselőcsoportom tagjai közül sokan nem támogatják. Nem támogathatom a makrogazdasági egyensúlytalanságokat illetően a Parlament által a tanácsi szövegben eszközölt módosításokat, és az előttünk álló hetekben szeretném, ha világosabban kirajzolódnának az euróövezetbe tartozó és az euróövezeten kívüli tagállamok különböző álláspontjai. Az utóbbi napok, hetek és hónapok során állandóan azt láttuk, hogy a tagállamok miniszterei egybegyűlnek, és megpróbálnak segíteni az egyes tagállamok egyéni problémáiból való kilábalás útjainak megkeresésében. Ezen túlmenően soha nem tapasztaltam még, hogy a nyilvánosság ennyire szeretné megérteni, hogy mire költik el a közpénzeket. Nos, hadd beszéljek először az irányelvről, amelyen dolgoztam. Az irányelv egy sor követelményt határoz meg a számviteli statisztikák, az előrejelzés és a költségvetési folyamatok terén. Ne felejtsük el, hogy a nem megfelelő költségvetési tervezés és a pontatlan információk tovább mélyítették ezt a válságot. Egy tanácsi irányelvről van szó, nem egy társjogalkotói jelentésről, és a Tanács ezt széles körben megvitatta. Maguk a tagállamok vállalták, hogy legalább hároméves fiskális tervezési célokat fogadnak el, költségvetési folyamataikban szerepeltetik az összes kormányzati szintet és kormányzati forrást, továbbá biztosítják, hogy közzétegyék például a függő kötelezettségekre vonatkozó információkat is. A számviteli és előrejelzési teljesítményt független értékelés tárgyává teszik. Hadd mondjam el, hogy sok tagállam máris megfelel az irányelv jelentős részeinek, de a követelmények e minimális készletének végrehajtása fegyelmet vezet majd be és helyreállítja a bizalmat, és ez az első kis lépés az államháztartás stabilitásához vezető visszaúton. Ezen túlmenően maguk a tagállamok vállalták, hogy bevezetik a költségvetési szabályokra vonatkozó saját jogszabályaikat – nem szükségszerűen a német alkotmányból ismert adósságfelfüggesztéseket, hanem az egyes országokban testre szabott szabályokat, amelyek célja, hogy összhangban maradjanak a Szerződés szerinti kötelezettségeikkel. Ez most azért is érzékeny kérdés, mert a különböző országokra a Szerződés alapján különböző kötelezettségek hárulnak, és emiatt ez a szakasz az Egyesült Királyságra nem vonatkozik. A tágabb „hatos csomagról” folytatott tárgyalások során számos javaslatot tettek e tanácsi irányelv javítására, amelyek közül sok az Európai Központi Banktól és az európai parlamenti képviselőktől származott. A Tanács jóhiszeműen igyekezett adott esetben javítani az irányelvet és az átláthatóságot, anélkül hogy hozzányúlt volna az egyedi nemzeti alkotmányokkal kapcsolatos érzékeny kérdésekhez. Hadd szóljak röviden a többi irányelvről. E tárgyalások során próbáltam végig konstruktív lenni, lehetővé téve különösen az euróövezet tagállamainak, hogy létrehozzák a stabilitásuk megőrzéséhez általuk szükségesnek ítélt szabályokat és szankciókat. Nem támogattam azokat a képviselőtársakat, akik szerint a megoldás egyszerűen az Európai Parlament erőteljesebb szerepe. Hétvégén és hétfőn este a Tanács megpróbált egy végső kompromisszumot felajánlani az európai tanácsbeli szavazatok rendezetlen kérdését illetően. Noha véleményem szerint ez saját tagállamom szempontjából nem igazán jelentős ügy – mivel nem kívánunk csatlakozni az euróhoz, és így az ebből fakadó bírságok ránk nem vonatkoznak –, sok országban, ideértve a csatlakozni szándékozó országokat is, rendkívül nehéz és vitás kérdés."@hu11
". Signor Presidente, vorrei esordire ringraziando il Consiglio europeo. La situazione incredibilmente delicata in cui si trova l’Europa è sotto gli occhi di tutti, in particolare quella della zona dell’euro, che ha imposto a diversi paesi di collaborare in una maniera che non ha precedenti. Siamo consapevoli dell’esigenza imprescindibile di migliorare la competitività e di ricostituire le finanze pubbliche in modo sostenibile. In questo frangente, dobbiamo cercare di capire i problemi di ogni paese ma anche di rispettarne la diversità. All’inizio della settimana ho fatto presente ai colleghi che cercare il confronto diretto tra Parlamento e Consiglio su una questione che non ritenevo di poter spiegare al cittadino comune non sarebbe stata una mossa responsabile da parte del Parlamento. Anzi, l’ho definita irresponsabile. Inoltre, l’approccio di questo Parlamento alla questione non trova riscontro in molti dei membri del mio gruppo. Non posso appoggiare le modifiche del Parlamento al testo del Consiglio sugli squilibri macroeconomici, e nelle settimane a venire gradirei maggiore chiarezza sulle diverse posizioni degli Stati membri della zona dell’euro e di quelli che non ne fanno parte. Negli ultimi mesi, settimane e mesi, abbiamo assistito a incontri frequenti dei ministri degli Stati membri, al fine di trovare soluzioni ai singoli problemi di ciascuno. Inoltre, non avevo mai visto prima da parte dei cittadini un tale desiderio di capire come vengono impiegati i fondi pubblici. Consentitemi di soffermarmi innanzi tutto sulla direttiva che mi ha impegnata. La direttiva prevede tutta una serie di obblighi nella statistica contabile, nelle previsioni e nei processi di bilancio. Non dimentichiamo che questa crisi è stata il risultato di pianificazioni di bilancio inadeguate e di informazioni inaccurate. Si tratta di una direttiva del Consiglio, non di una relazione colegislativa, e il Consiglio ne ha parlato ampiamente. Gli stessi Stati membri hanno accettato di adottare orizzonti di pianificazione finanziaria di almeno tre anni, al fine di coinvolgere nei loro processi di bilancio tutti i livelli di governo e di fondi pubblici, e di garantire che vengano rese pubbliche, ad esempio, le informazioni sulle passività potenziali. I risultati contabili e di previsione saranno soggetti a una valutazione indipendente. Consentitemi di precisare che molti degli Stati membri sono già conformi a molte delle parti della direttiva, ma l’attuazione di questo insieme minimo di requisiti introdurrà la disciplina e ripristinerà la fiducia, e rappresenta un primo piccolo passo verso la stabilità delle finanze pubbliche. Inoltre, gli stessi Stati membri hanno accettato di introdurre una propria legislazione in materia di norme fiscali (non necessariamente le disposizioni sul pareggio di bilancio previste dalla costituzione tedesca), bensì norme su misura per ciascun paese per rispettare gli obblighi previsti dal trattato. Si tratta di un’altra disposizione sensata, in quanto il trattato prevede obblighi diversi per paesi diversi, e per questa ragione tale sezione non si applica al Regno Unito. Nel corso dei negoziati sul pacchetto più ampio delle sei relazioni, sono stati formulati diversi suggerimenti per migliorare questa direttiva del Consiglio, molti dei quali proposti dalla Banca centrale europea e dai deputati di quest’Assemblea. Il Consiglio ha tentato in buona fede di migliorare la direttiva ove necessario e di accrescerne la trasparenza, ma senza ignorare le questioni delicate relative alle singole costituzioni nazionali. Mi soffermo ora brevemente sulle altre direttive. Per tutta la durata dei negoziati, ho cercato di adottare un atteggiamento costruttivo e in particolare di permettere agli Stati membri dell’area dell’euro di stabilire le norme e le sanzioni da essi ritenute necessarie per favorire la stabilità. Non ho sostenuto i colleghi che ritengono che la soluzione consista semplicemente in un ruolo rafforzato del Parlamento europeo. Nel corso del fine settimana e lunedì sera il Consiglio ha tentato di proporre un compromesso finale su una questione in sospeso in materia di voti in seno al Consiglio europeo. Benché tale questione non sia, secondo me, particolarmente significativa nel paese membro da cui provengo – in quanto non intendiamo aderire all’euro e le penali che ne derivano non trovano applicazione nel nostro paese – si tratta di una problematica estremamente difficile e controversa in molti paesi, compresi quelli che hanno manifestato l’intenzione di aderire."@it12
". Pone pirmininke, norėčiau pradėti nuo padėkos Europos Vadovų Tarybai. Visi mes galime matyti neįtikėtinai delikačią Europos padėtį, ypač euro zonos padėtį, dėl kurios įvairios valstybės turėjo dirbti kartu taip, kaip iki šio nebuvo regėta. Galime matyti, kaip būtina tvariu būdu pagerinti konkurencingumą ir atkurti viešuosius finansus. Laikas pabandyti suprasti vieniems kitų problemas, tačiau taip pat gerbti vienas kito skirtumus. Anksčiau šią savaitę įspėjau kolegas, kad leistis į tiesioginę Parlamento ir Tarybos konfrontaciją dėl klausimo, kurio, mano nuomone, negalėčiau paaiškinti bet kuriam asmeniui gatvėje, nebūtų atsakinga šio Parlamento pozicija. Tiesą sakant, pasakiau, kad manau, jog tai būtų neatsakinga. Ir šio Parlamento požiūrio į šį klausimą nepalaiko daugelis mano frakcijos narių. Negaliu palaikyti Parlamento pasiūlytų Tarybos teksto dėl makroekonomikos disbalanso pakeitimų ir ateinančiomis savaitėmis norėčiau matyti daugiau aiškumo dėl skirtingų euro zonos ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių pozicijų. Pastarosiomis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais mes nuolat matėme valstybių narių ministrus, susirenkančius tam, kad padėtų surasti būdų, kaip išspręsti vieniems kitų problemas. Be to, dar niekada iki šiol nemačiau tokio visuomenės narių troškimo suprasti, kur leidžiami visuomenės pinigai. Tad pirmiausia norėčiau pakalbėti apie direktyvą, prie kurios dirbau aš. Šioje direktyvoje nustatoma nemažai apskaitos, statistikos, prognozavimo ir biudžeto procesų reikalavimų. Nepamirškime, kad ši krizė iš dalies kilo dėl netinkamo biudžeto planavimo ir netikslios informacijos. Tai Tarybos direktyva, o ne bendro įstatymų leidimo pranešimas, ir Taryba išsamiai dėl jos diskutavo. Pačios valstybės narės pritarė, kad jos patvirtins ne trumpesnę kaip trejų metų finansų planavimo trukmę ir tai apims visus jų biudžeto procesų valdžios lygmenis ir vyriausybės lėšas, taip pat bus užtikrinta, kad bus skelbiama informacija apie, pvz., neapibrėžtuosius įsipareigojimus. Bus nepriklausomai vertinama apskaitos ir prognozavimo veikla. Leiskite pasakyti, kad daug valstybių narių jau laikosi didelės šios direktyvos dalies nuostatų, tačiau būtinojo reikalavimų rinkinio įgyvendinimu bus įvesta drausmė ir atkurtas pasitikėjimas, o tai yra pirmasis žingsnelis atgal į valstybės finansų stabilumo kelią. Be to, pačios valstybės narės sutiko, kad kiekviena jų įsives savo teisės aktus dėl finansinių taisyklių – nebūtinai Vokietijos konstitucinius „skolos stabdžius“, tačiau kiekvienoje šalyje pagal jos poreikius sukurtas taisykles, dėl kurių jos galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Tai taip pat yra delikatu, nes skirtingos šalys pagal Sutartį turi skirtingus įsipareigojimus ir dėl šios priežasties ši dalis JK netaikoma. Per derybas dėl platesnio masto šešių teisės aktų paketo buvo pateikta daug pasiūlymų, kaip patobulinti šią Tarybos direktyvą, daug jų pateikė Europos Centrinis Bankas ir šio Parlamento nariai. Taryba sąžiningai dirbo stengdamasi pagerinti direktyvą, kur tai tinkama, ir padidinti skaidrumą, tačiau neliesdama opių klausimų, susijusių su atskirų valstybių nacionalinėmis konstitucijomis. Trumpai apie kitas direktyvas. Per šias derybas stengiausi būti konstruktyvi ir leisti daugiausia valstybėms narėms nustatyti, kokių taisyklių ir sankcijų, jų nuomone, būtinai reikia jų stabilumui sustiprinti. Nerėmiau kolegų, kurie mano, kad vien tik didesnis Europos Parlamento vaidmuo būtų sprendimas. Per savaitgalį ir pirmadienio vakarą Taryba bandė pasiūlyti galutinį kompromisą dėl neišspręsto balsų Europos Vadovų Taryboje klausimo. Nors tai mano pačios valstybėje narėje, mano nuomone, nėra itin reikšminga problema (nes neketiname įsivesti euro, tad susidarančios baudos mums netaikomos), daugeliui valstybių, įskaitant ketinančias prisijungti valstybes, tai yra be galo sudėtingas ir ginčytinas klausimas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es gribētu pateikties Eiropadomei. Mēs visi varam redzēt, ka Eiropā, jo īpaši eiro zonā, ir ārkārtīgi jutīga situācija, kas dažādām valstīm ir likusi strādāt kopā tā, kā vēl nekad iepriekš. Mēs redzam ļoti svarīgo nepieciešamību ilgtspējīgi uzlabot konkurētspēju un atjaunot valsts finanses. Šajā laikā ir jācenšas izprast citam cita problēmas un arī jāņem vērā mūsu atšķirības. Šīs nedēļas sākumā es brīdināju kolēģus, ka Parlaments nerīkotos atbildīgi, ja tas ierosinātu tiešu konfrontāciju ar Padomi jautājumā, kuru es, manuprāt, nevarētu izskaidrot jebkuram cilvēkam. Es patiešām teicu, ka, manuprāt, tas būtu bezatbildīgi. Un daudzi manas grupas locekļi neatbalsta Parlamenta pieeju šajā jautājumā. Es nevaru atbalstīt Parlamenta grozījumus Padomes tekstā par makroekonomisko nelīdzsvarotību, un turpmākajās nedēļās es gribētu redzēt lielāku skaidrību par dažādām nostājām starp dalībvalstīm, kuras ietilpst eiro zonā, un tām, kuras tajā neietilpst. Pēdējās dienās, nedēļās un mēnešos mēs pastāvīgi esam redzējuši, kā dalībvalstu ministri sanāk kopā, lai censtos palīdzēt rast risinājumu katra individuālajām problēmām. Turklāt vēl nekad iepriekš es neesmu redzējusi tik lielu sabiedrības locekļu vēlmi izprast to, kur tiek tērēti valsts līdzekļi. Tāpēc ļaujiet vispirms runāt par direktīvu, kuru es izstrādāju. Šī direktīva nosaka virkni grāmatvedības statistikas, prognožu izstrādes un budžeta veidošanas procesa prasību. Neaizmirsīsim, ka šo krīzi sarežģīja budžeta neatbilstoša plānošana un neprecīza informācija. Tā ir Padomes direktīva, nevis kopējs likumdošanas ziņojums, un Padomē par to ir noticis daudz diskusiju. Dalībvalstis pašas ir ar mieru pieņemt vismaz trīs gadus ilgus fiskālās plānošanas horizontus, lai savos budžeta veidošanas procesos ietvertu visus valdības līmeņus un valdības līdzekļu līmeņus un lai nodrošinātu, ka tiek atklāta informācija, piemēram, par iespējamām saistībām. Grāmatvedības un prognožu veikums tiks vērtēts atsevišķi. Atļaujiet pateikt, ka daudzas dalībvalstis jau šobrīd lielā mērā atbilst šai direktīvai, bet šo prasību minimuma īstenošana ieviesīs disciplīnu un atjaunos ticību, un tas ir pirmais solis, lai valsts finanses atgrieztos uz stabilitātes ceļa. Turklāt pašas dalībvalstis ir vienojušās, ka katra no tām ieviesīs savus fiskālo noteikumu tiesību aktus — ne obligāti Vācijas konstitūcijas „parāda bremzes”, bet katrai valstij īpaši piemērotus noteikumus, lai tās varētu izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Lūk, tas ir jutīgs jautājums arī tādēļ, ka Līgums dažādām valstīm nosaka dažādas saistības un šā iemesla dēļ tā sadaļa neattiecas uz Apvienoto Karalisti. Sarunās par plašāku sešu tiesību aktu kopumu tika iesniegti vairāki ieteikumi, lai uzlabotu šo Padomes direktīvu, daudzus no tiem iesniedza Eiropas Centrālā banka un šā Parlamenta deputāti. Padome ir cītīgi strādājusi, lai censtos uzlabot direktīvu, kur tas nepieciešams, un uzlabotu pārredzamību, neskarot jutīgos jautājumus, kuri ir saistīti ar atsevišķu valstu konstitūciju. Īsumā par citām direktīvām. Šajās sarunās es centos būt konstruktīva, jo īpaši eiro zonas dalībvalstīm ļaujot izveidot tādus noteikumus un sankcijas, ko tās uzskata par nepieciešamām, lai stiprinātu savu stabilitāti. Es neatbalstīju kolēģus, kuri uzskatīja, ka vienīgais risinājums ir piešķirt lielākas tiesības Eiropas Parlamentam. Nedēļas nogalē un pirmdienas vakarā Padome centās piedāvāt galīgo kompromisu par neiztirzāto jautājumu attiecībā uz Eiropadomes balsīm. Kaut arī es uzskatu, ka manā dalībvalstī tas nav īpaši nozīmīgs jautājums, jo mēs neplānojam pievienoties eiro un attiecīgie sodi uz mums neattiecas, daudzās valstīs — ieskaitot tās, kuras plāno pievienoties — tas ir ārkārtīgi sarežģīts un strīdīgs jautājums."@lv13
"Mr President, I would like to start by thanking the European Council. We can all see the incredibly sensitive situation in Europe and especially in the euro zone which has required different countries to work together in a way that has never been seen before. We can see the vital need to improve competitiveness and rebuild public finances in a sustainable manner. This is a time to try to understand each other’s problems but also respect each other’s differences. Earlier this week I warned colleagues that heading into a direct confrontation between Parliament and the Council on an issue that I did not believe I could explain to any man on the street would not be a responsible position of this Parliament. Indeed, I said I thought it would be irresponsible. And this Parliament’s approach on that issue is not supported by many of my group’s members. I cannot support Parliament’s changes to the Council text on the macroeconomic imbalances and I would like to see in the weeks ahead more clarity on the different positions between euro zone and non-euro-zone Member States. Over recent days, weeks and months, we have constantly seen ministers from Member States coming together to try to help find ways out of each other’s individual problems. In addition, never before have I seen such a desire from members of the public to understand where public money is spent. So let me first talk about the directive that I have worked on. The directive sets out a series of requirements in accounting statistics, forecasting and budgetary processes. Let us not forget that inadequate budget planning and inaccurate information compounded this crisis. It is a Council directive, not a co-legislative report, and the Council has debated this extensively. Member States themselves have agreed that they will adopt fiscal planning horizons of at least three years to include all levels of government and government funds in their budget processes and ensure that information on, for example, contingent liabilities is disclosed. Accounting and forecasting performance will be independently evaluated. Let me say that many of the Member States already comply with large parts of this directive, but implementing this minimum series of requirements will introduce discipline and restore confidence, and is a first small step back on the path to stability in public finances. In addition, Member States themselves have agreed that they will each introduce their own legislation on fiscal rules – not necessarily German constitution debt breaks – but rules tailor-made in each country to keep them in line with their obligations under the Treaty. Now this is sensitive as well because different countries have different obligations under the Treaty and for that reason that section does not apply to the UK. During the negotiations on the wider ‘six pack’ a number of suggestions for improving this Council directive were made, many by the European Central Bank and by Members of this House. The Council has worked in good faith to try and improve the directive where appropriate and improve transparency, but without stepping on the sensitive issues relating to individual national constitutions. Briefly on the other directives. Through these negotiations I have tried to be constructive in allowing euro zone Member States in particular to set up what rules and sanctions they see necessary to underpin their stability. I have not supported colleagues who think the solution is just a stronger role for the European Parliament. Over the weekend and on Monday night, the Council tried to offer a final compromise on an outstanding issue of votes in the European Council. Whilst this is not, in my opinion, a deeply significant issue in my own Member State – as we do not intend to join the euro and resulting fines do not apply to us – it is an extremely difficult and contentious issue in many countries, including those who intend to join."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, ik zou om te beginnen de Europese Raad willen bedanken. We kunnen allemaal de ongelooflijk gevoelige situatie in Europa zien en vooral in de eurozone, waardoor van elkaar verschillende landen op een ongekende manier hebben moeten samenwerken. We kunnen de essentiële behoefte zien om de concurrentiekracht te verbeteren en de overheidsfinanciën op een duurzame manier weer op te bouwen. Dit is een tijd waarin we moeten proberen om elkaars problemen te begrijpen, maar ook om elkaars verschillen te respecteren. Eerder deze week heb ik collega's gewaarschuwd dat het aansturen op een rechtstreekse confrontatie tussen het Parlement en de Raad over een kwestie die ik volgens mij niet aan de man in de straat kan uitleggen geen verantwoord standpunt van dit Parlement zou zijn. Sterker nog, ik heb gezegd dat ik dacht dat het onverantwoord zou zijn. En de benadering van dit Parlement van die kwestie wordt door vele leden van mijn fractie niet gesteund. Ik kan de veranderingen van het Parlement in de tekst van de Raad over de macro-economische onevenwichtigheden niet steunen, en ik zou de komende weken graag meer duidelijkheid willen zien over de verschillende standpunten van de lidstaten van de eurozone en de lidstaten die niet tot de eurozone behoren. De laatste dagen, weken en maanden hebben we continu ministers van lidstaten bijeen zien komen om manieren proberen te vinden om uit elkaars individuele problemen te komen. Daarnaast heb ik nooit eerder gezien dat gewone mensen zo graag willen snappen waar het overheidsgeld aan wordt besteed. Laat ik daarom eerst ingaan op de richtlijn waaraan ik heb gewerkt. In de richtlijn wordt een reeks eisen uiteengezet op het gebied van de boekhoudcijfers, ramingen en begrotingsprocessen. Laten we niet vergeten dat een ondeugdelijke begrotingsplanning en onjuiste informatie deze crisis hebben verergerd. Het is een richtlijn van de Raad, niet een verslag van de medewetgever, en de Raad heeft hier uitvoerig over gedebatteerd. De lidstaten zelf zijn overeengekomen dat ze een tijdhorizon van minstens drie jaar voor de begrotingsplanning zullen aannemen om alle overheidsniveaus en overheidsgelden in hun begrotingsproces op te nemen en te garanderen dat informatie over bijvoorbeeld voorwaardelijke verplichtingen naar buiten wordt gebracht. Hoe men het op boekhoudkundig gebied en wat de ramingen betreft doet, zal afzonderlijk worden beoordeeld. Ik kan wel zeggen dat veel lidstaten zich reeds aan grote delen van de richtlijn houden, maar de tenuitvoerlegging van deze minimumreeks eisen zal discipline in het proces brengen en het vertrouwen herstellen, en is een eerste kleine stap op de weg terug naar stabiele overheidsfinanciën. Daarnaast hebben de lidstaten zelf ermee ingestemd dat ze hun eigen wetgeving over begrotingsregels zullen invoeren – niet noodzakelijk de "schuldenrem" uit de Duitse grondwet – maar speciaal op elk land afgestemde regels waardoor ze zich aan de verplichtingen krachtens het Verdrag houden. Nu is dit ook een gevoelige kwestie, omdat de verschillende landen verschillende verplichtingen krachtens het Verdrag hebben, en om die reden is dat deel niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de onderhandelingen over het meer algemene 'sixpack' zijn er een aantal suggesties gedaan om deze richtlijn van de Raad te verbeteren, vele door de Europese Centrale Bank en door leden van dit Huis. De Raad heeft in goed vertrouwen gewerkt om te proberen de richtlijn te verbeteren waar dat gepast is en de transparantie te verbeteren, maar zonder aan de gevoelige kwesties te komen die te maken hebben met de individuele nationale grondwetten. Even kort iets over de andere richtlijnen. Door middel van deze onderhandelingen heb ik geprobeerd constructief te zijn door vooral de lidstaten van de eurozone de regels en sancties te laten opstellen die ze noodzakelijk achten ter ondersteuning van hun stabiliteit. Ik heb geen collega's gesteund die denken dat simpelweg een sterkere rol voor het Europees Parlement de oplossing is. In het weekend en maandagavond heeft de Raad geprobeerd een eindvoorstel voor een compromis te doen voor de nog onopgeloste kwestie van de stemmen in de Europese Raad. Hoewel dit volgens mij geen ontzettend belangrijke kwestie in mijn eigen lidstaat is – aangezien wij niet van plan zijn om ons bij de euro aan te sluiten en eruit voortvloeiende boetes niet op ons van toepassing zijn – is het in vele landen een buitengewoon moeilijke en omstreden kwestie, met inbegrip van de landen die van plan zijn om zich aan te sluiten."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę rozpocząć od podziękowań dla Rady Europejskiej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnie delikatnej sytuacji Europy, a zwłaszcza strefy euro, która wymaga od różnych krajów niespotykanej wcześniej współpracy. Dostrzegamy pilną potrzebę poprawy konkurencyjności i trwałej przebudowy finansów publicznych. Należy próbować zrozumieć wzajemne problemy, ale też szanować wzajemne różnice. Na początku tego tygodnia ostrzegłam posłów, że dążenie do bezpośredniej konfrontacji między Parlamentem a Radą w kwestii, która moim zdaniem nie obchodzi zwykłych ludzi, nie będzie działaniem odpowiedzialnym ze strony Parlamentu. Powiedziałam wręcz, że uważam to za brak odpowiedzialności. Ponadto wielu członków mojej grupy nie popiera podejścia Parlamentu do tej kwestii. Nie mogę poprzeć zmian wprowadzonych przez Parlament do dokumentu Rady dotyczącego zaburzeń równowagi makroekonomicznej; w najbliższych tygodniach pragnęłabym dalszego wyjaśnienia różniących się stanowisk państw członkowskich strefy euro i spoza niej. W ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach obserwujemy kolejne spotkania ministrów z państw członkowskich, którzy usiłują wzajemnie pomagać sobie w wyjściu z problemów. Dodatkowo nigdy wcześniej nie widziałam takiego zainteresowania społeczeństwa tym, jak wydawane są publiczne pieniądze. Chciałabym zatem najpierw opowiedzieć o dyrektywie, nad którą pracowałam. W dyrektywie tej ustanawia się pewne wymagania dotyczące statystyki rachunkowej, prognoz i procesów budżetowych. Należy pamiętać, że do zaostrzenia obecnego kryzysu przyczyniły się niedostateczne planowanie budżetowe i brak dokładnych informacji. Jest to dyrektywa Rady, która prowadziła na jej temat długie debaty, nie zaś sprawozdanie w ramach procedury współstanowienia prawa. Państwa członkowskie samodzielnie ustaliły, że przyjmą co najmniej trzyletnią perspektywę planowania budżetowego, która obejmie odnośnie do procesów budżetowych wszystkie szczeble administracji i rządowe fundusze, gwarantując ujawnienie informacji dotyczących na przykład zobowiązań warunkowych. Wyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie. Pragnę powiedzieć, że wiele państw członkowskich już teraz przestrzega znacznej części przepisów tej dyrektywy, ale wdrożenie tych minimalnych wymagań pozwoli zaprowadzić dyscyplinę i odbudować zaufanie – to pierwszy kroczek na drodze do stabilności finansów publicznych. Ponadto same państwa członkowskie zgodziły się wprowadzić własne ustawodawstwo dotyczące zasad budżetowych – niekoniecznie niemieckie konstytucyjne progi zadłużenia, ale zasady wypracowane w każdym kraju mające na celu dotrzymanie zobowiązań na mocy traktatu. Jest to kwestia delikatna, gdyż różne kraje mają odmienne zobowiązania na mocy traktatu; z tego powodu omawiana część nie dotyczy Wielkiej Brytanii. Podczas negocjacji nad ogólniejszym „sześciopakiem” pojawiły się liczne sugestie dotyczące udoskonalenia przedmiotowej dyrektywy Rady – wiele z nich zgłosił Europejski Bank Centralny i posłowie do PE. Rada pracowała w dobrej wierze, by w stosownych przypadkach udoskonalić dyrektywę i zwiększyć przejrzystość, jednak unikając delikatnych kwestii odnoszących się do konstytucji poszczególnych państw. Krótko na temat pozostałych dyrektyw. Podczas negocjacji próbowałam zachować konstruktywne stanowisko, pozwalając w szczególności państwom członkowskim strefy euro ustanawiać zasady i sankcje, które uważają za niezbędne, by zapewnić sobie stabilność. Nie poparłam natomiast posłów sądzących, że rozwiązanie polega po prostu na wzmocnieniu roli Parlamentu Europejskiego. Przez weekend i w poniedziałek wieczorem Rada starała się doprowadzić do ostatecznego kompromisu w nierozstrzygniętej kwestii głosowań w Radzie Europejskiej. Choć moim zdaniem nie jest to kwestia szczególnie ważna dla mojego własnego państwa członkowskiego – nie zamierzamy przyjąć euro i grzywny te nas nie dotyczą – jest to zagadnienie niezwykle trudne i sporne w wielu krajach, w tym także pragnących przyłączyć się do strefy."@pl16
". Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer ao Conselho Europeu. Todos temos noção da situação extremamente delicada em que a Europa, e especialmente a área do euro, se encontra, que tem obrigado vários países a unirem esforços de uma forma sem precedentes. Temos consciência da necessidade vital de melhorarmos a nossa competitividade e de reconstruirmos as nossas finanças públicas de forma sustentável. Este é o momento não só de tentarmos compreender os problemas uns dos outros, mas também de respeitarmos as diferenças que existem entre nós. No início desta semana, manifestei claramente a minha opinião de que não seria responsável da parte do Parlamento entrar em confronto directo com o Conselho sobre uma questão que eu teria dificuldade em explicar ao cidadão comum. Considero, de facto, que seria uma atitude irresponsável. E a posição deste Parlamento relativamente a essa questão não tem o apoio de muitos dos membros do meu grupo. Não posso concordar com as alterações do Parlamento ao texto do Conselho sobre os desequilíbrios macroeconómicos e gostaria de ver, nas próximas semanas, uma maior clareza nas diferentes posições dos Estados­Membros da área do euro e fora dela. Nos últimos dias, semanas e meses, os ministros dos Estados­Membros têm-se desdobrado em reuniões para tentar encontrar soluções para problemas individuais que são, simultaneamente, comuns. Além disso, nunca se tinha visto um interesse tão grande do público em saber onde são gastos os dinheiros públicos. Começo, então, por falar sobre a directiva em que tenho estado a trabalhar. A directiva estabelece um conjunto de requisitos relativos a estatísticas contabilísticas, a previsões e a processos orçamentais. Não podemos esquecer que a inadequação da planificação orçamental e a falta de rigor da informação financeira contribuíram para agravar esta crise. Trata-se de uma directiva do Conselho, e não de um relatório co-legislativo, e o Conselho debateu este assunto exaustivamente. Os Estados­Membros concordaram em adoptar horizontes de planeamento orçamental de, pelo menos, três anos, de modo a incluir todos os níveis de administração e fundos públicos nos seus processos orçamentais, bem como em assegurar a divulgação de informação sobre, por exemplo, passivos eventuais. O seu desempenho em termos de contabilidade e de previsão será objecto de avaliação independente. Gostaria de notar que muitos Estados­Membros já cumprem uma grande parte dos requisitos desta directiva, mas a implementação deste conjunto de requisitos mínimos irá introduzir disciplina e restaurar a confiança, constituindo um primeiro pequeno passo no caminho da re-estabilização das finanças públicas. Além disso, os Estados­Membros concordaram em introduzir, a nível individual, legislação própria sobre regras orçamentais: não necessariamente as normas de disciplina orçamental da Constituição alemã, mas regras específicas, à medida do país, que promovam eficazmente o cumprimento das suas obrigações nos termos do Tratado. Por outro lado, há que ter em atenção também que os países não têm todos as mesmas obrigações ao abrigo do Tratado, e, por esse motivo, esta secção não se aplica ao Reino Unido. Durante as negociações sobre o pacote mais alargado de propostas legislativas, o “pacote de seis medidas”, foram feitas sugestões de melhoria desta directiva do Conselho, muitas delas pelo Banco Central Europeu e por membros desta Assembleia. O Conselho procurou de boa-fé, e sempre que adequado, melhorar a directiva, bem como melhorar a transparência, mantendo embora uma atitude cautelosa em relação a questões sensíveis relacionadas com as constituições nacionais. Um breve comentário sobre as outras directivas. Ao longo destas negociações, procurei ter uma atitude construtiva, concedendo liberdade aos Estados­Membros da área do euro em particular para definirem as regras e as sanções que entenderem necessárias para assegurar a sua estabilidade. Não apoiei a posição dos colegas que consideram que a solução reside unicamente no reforço do papel do Parlamento Europeu. Durante o fim-de-semana e na segunda-feira à noite, o Conselho tentou obter um compromisso final relativamente ao problema dos votos no Conselho Europeu. Embora esta questão não seja, na minha opinião, muito relevante para o Estado-Membro que represento – pois não tencionamos aderir ao euro e, por conseguinte, as sanções associadas não se aplicam no nosso caso – é uma questão extremamente complexa e controversa para muitos países, incluindo para aqueles que tencionam aderir."@pt17
". Dle președinte, aș dori să încep prin a mulțumi Consiliului European. Putem observa cu toții situația incredibil de sensibilă din Europa și în special din zona euro, care a obligat diverse țări să colaboreze într-un mod care nu a mai fost întâlnit până acum. Putem observa nevoia vitală de a îmbunătăți competitivitatea și de a reconstrui finanțele publice într-o manieră durabilă. Este timpul să încercăm să ne înțelegem unii altora problemele, dar și să respectăm diferențele dintre noi. La începutul acestei săptămâni, mi-am avertizat colegii că a ne îndrepta spre o confruntare directă între Parlament și Consiliu privind o chestiune pe care nu cred că o pot explica niciunui om de pe stradă nu ar fi o poziție responsabilă a acestui Parlament. Într-adevăr, am spus că o consider a fi iresponsabilă. Iar abordarea Parlamentului privind această chestiune nu este sprijinită de mulți dintre membrii grupului din care și eu fac parte. Nu pot sprijini modificările efectuate de către Parlament asupra textului elaborat de Consiliu privind dezechilibrele macroeconomice și aș dori să observ că în următoarele săptămâni va exista mai multă claritate privind pozițiile diferite ale statelor membre din zona euro și din afara acesteia. În ultimele zile, săptămâni și luni, am văzut, în mod constant, miniștri din statele membre reunindu-se pentru a ne ajuta să găsim modalități de rezolvare a problemelor individuale ale fiecăruia. În plus, niciodată până acum nu am mai remarcat o astfel de dorință din partea publicului de a înțelege pe ce sunt cheltuiți banii publici. Permiteți-mi, deci, să vorbesc în primul rând despre directiva la care am lucrat. Directiva stabilește o serie de cerințe privind statisticile contabile, procesele de prognoză și bugetare. Să nu omitem faptul că o planificare bugetară inadecvată și informațiile inexacte au sporit gravitatea acestei crize. Aceasta este o directivă a Consiliului, nu un raport colegislativ, iar Consiliul a dezbătut pe larg această temă. Statele membre au convenit că vor adopta planificări fiscale pe o perioadă de cel puțin trei ani pentru a include în procesele lor bugetare toate nivelurile de guvernare și toate fondurile guvernamentale și pentru a se asigura că sunt prezentate informații privind datoriile contingente, de exemplu. Va exista o evaluare independentă a performanței contabile și de prognoză. Permiteți-mi să spun că multe state membre respectă deja o mare parte a acestei directive, dar aplicarea acestei serii minime de cerințe va introduce disciplina și va restabili încrederea și reprezintă un prim mic pas înapoi în vederea stabilității finanțelor publice. În plus, statele membre au convenit că fiecare țară va adopta o legislație proprie privind normele fiscale – nu neapărat amânări de la plata datoriei prevăzute în Constituția Germaniei – ci norme adaptate fiecărei țări pentru a nu se abate de la obligațiile care le revin în conformitate cu tratatul. Acest lucru este, de asemenea, sensibil deoarece diverse țări au diferite obligații în temeiul tratatului și de aceea, această secțiune nu se aplică Regatului Unit. În timpul negocierilor privind pachetul mai amplu al celor șase, au fost formulate numeroase sugestii de îmbunătățire a acestei directive a Consiliului, multe dintre acestea fiind elaborate de Banca Centrală Europeană și de deputații din această Cameră. Consiliul a lucrat cu bună-credință pentru a încerca să îmbunătățească directiva, acolo unde este necesar și să îmbunătățească transparența, dar fără a încălca aspectele sensibile referitoare la constituțiile naționale individuale. Pe scurt, referitor la celelalte directive. Prin intermediul acestor negocieri, am încercat să fiu constructiv în a permite statelor membre din zona euro, în special, să stabilească regulile și sancțiunile pe care le consideră necesare pentru a-și consolida stabilitatea. Nu i-am susținut pe colegii mei care consideră că soluția este doar un rol mai important pentru Parlamentul European. Pe parcursul finalului de săptămână și al nopții de luni, Consiliul a încercat să ofere un compromis final referitor la un aspect rămas nerezolvat, legat de voturile din Consiliul European. Chiar dacă, în opinia mea, acesta nu este un aspect foarte semnificativ în statul meu de origine – întrucât nu intenționăm să aderăm la moneda euro și amenzile rezultate nu se aplică în cazul nostru – este o chestiune extrem de dificilă și controversată în mai multe țări, inclusiv în cele care intenționează să ni se alăture."@ro18
"− Na úvod by som rada poďakovala Európskej rade. Všetci vidíme mimoriadne citlivú situáciu v Európe a najmä v eurozóne, ktorá si vyžiadala od mnohých krajín spoluprácu, akú sme predtým nezažili. Vidíme, že je rozhodujúce zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľne obnoviť verejné financie. Je čas, aby sme vzájomne pochopili svoje problémy, ale aby sme tiež vzájomne rešpektovali svoje rozdielnosti. Začiatkom tohto týždňa som vystríhala kolegov, že ísť do priamej konfrontácie medzi Parlamentom a Radou v súvislosti s témou, ktorú by som podľa mňa nedokázala vysvetliť žiadnemu človeku na ulici, by nebola od tohto Parlamentu zodpovedná pozícia. Dokonca som povedala, že podľa môjho názoru by to bolo nezodpovedné. Tento prístup Parlamentu k tejto téme navyše nepodporuje mnoho z poslancov našej skupiny. Nemôžem podporiť zmeny v texte Rady o makroekonomických nerovnováhach, ktoré urobil Parlament, a bola by som rada, keby sa v nadchádzajúcich týždňoch vyjasnili rôzne pozície medzi členskými štátmi eurozóny a štátmi, ktoré v eurozóne nie sú. Za posledné dni, týždne a mesiace sme boli neustále svedkami stretnutí ministrov z rôznych členských štátov, na ktorých sa pokúšali pomôcť vzájomne nájsť riešenia jednotlivých problémov. Okrem toho som nikdy predtým nevidela takú vôľu verejnosti pochopiť, kam idú verejné peniaze. Dovoľte mi teda najprv hovoriť o smernici, na ktorej som pracovala. Táto smernica vymedzuje skupinu požiadaviek v rámci účtovnej štatistiky, prognóz a rozpočtových procesov. Nezabúdajme, že krízu znásobili neprimerané rozpočtové plánovanie a nepresné informácie. Ide o smernicu Rady, nie o správu vypracovanú z pozície spoločného zákonodarcu, a Rada o nej podrobne hovorila. Samotné členské štáty sa dohodli, že prijmú fiškálne plánovacie horizonty v trvaní minimálne tri roky a do svojich rozpočtových postupov zahrnú všetky úrovne vlád a štátnych financií, aby sa zaistilo zverejňovanie informácií napríklad o podmienených záväzkoch. Nezávisle sa bude hodnotiť výkonnosť účtovníctva a prognózovania. Musím povedať, že mnohé členské štáty už teraz dodržiavajú veľkú časť tejto smernice, ale realizáciou tejto minimálnej skupiny požiadaviek sa zavedie disciplína a obnoví sa dôvera a je to tiež prvý malý krok späť na cestu k stabilite verejných financií. Členské štáty samotné sa navyše dohodli, že každý z nich zavedie vlastné právne predpisy týkajúce sa fiškálnych pravidiel – ktoré nemusia nevyhnutne vychádzať z nemeckej ústavnej dlhovej brzdy –, ktoré budú upravené podľa potrieb jednotlivých krajín, aby mohli dodržiavať svoje povinnosti podľa zmluvy. Je to celkom chúlostivá záležitosť, pretože rôzne krajiny majú podľa zmluvy rôzne povinnosti, a preto sa táto časť nevzťahuje na Spojené kráľovstvo. Počas rokovaní o širšom balíku šiestich legislatívnych návrhov bolo predložených mnoho návrhov na zlepšenie tejto smernice Rady, pričom mnohé z nich predstavila Európska centrálna banka a poslanci tohto Parlamentu. Rada sa v dobrej viere pokúsila zlepšiť túto smernicu tam, kde to bolo vhodné, a zlepšiť transparentnosť, ale bez toho, aby sa dotkla citlivých tém súvisiacich s ústavami jednotlivých štátov. Stručne spomeniem ostatné smernice. Počas týchto rokovaní som sa pokúšala byť konštruktívna a najmä umožniť členským štátom eurozóny, aby vymedzili pravidlá a sankcie, ktoré považujú za potrebné na podporu svojej stability. Nepodporila som kolegov, ktorí sa domnievajú, že riešením je len silnejšia úloha Európskeho parlamentu. Počas víkendu a pondelkovej noci sa Rada pokúsila ponúknuť konečný kompromis týkajúci sa nedoriešenej témy hlasovania v Európskej rade. Aj keď to podľa mňa nie je pre náš členský štát nijako významná záležitosť, keďže neplánujeme vstúpiť do eurozóny a výsledné sankcie sa na nás nevzťahujú, ide o mimoriadne náročný a sporný problém v mnohých štátoch, a to aj v tých, ktoré do eurozóny plánujú vstúpiť."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila Evropskemu svetu. Vsi lahko vidimo izredno občutljive razmere v Evropi in zlasti v območju evra, ki je od različnih držav zahtevalo takšno sodelovanje, kot mu še nismo bili priča. Vidimo lahko nujno potrebo po izboljšanju konkurenčnosti in trajnostni ponovni izgradnji javnih financ. Zdaj je čas, da poskusimo razumeti težave drug drugega, pa tudi spoštovati medsebojne razlike. V začetku tega tedna sem opozorila kolege, da od tega parlamenta ne bi bilo odgovorno, če bi se podali v neposreden spor med Parlamentom in Svetom glede vprašanja, za katerega nisem verjela, da bi ga lahko pojasnila komur koli na ulici. Res, dejala sem, da menim, da bi bilo to neodgovorno. Pristopa tega parlamenta v zvezi s tem vprašanjem ne podpira mnogo članov moje skupine. Ne morem podpreti sprememb, ki jih je Parlament predlagal za besedilo Sveta o makroekonomskih neravnovesjih in rada bi, da bi bilo v prihodnjih tednih bolj jasno, kakšna so različna stališča med državami območja evra in tistimi, ki to niso. V zadnjih dneh, tednih in mesecih smo bili neprestano priča srečevanju ministrov iz držav članic, ki so poskušali najti načine za izhod iz svojih problemov. Poleg tega nisem bila še nikoli prej priča takšni želji javnosti, da bi razumela, kje se troši javni denar. Dovolite mi torej, da najprej spregovorim o direktivi, s katero sem se ukvarjala. Direktiva določa vrsto zahtev za računovodsko statistiko, načrtovanje in proračunske postopke. Ne pozabimo, da so to krizo ustvarili neustrezno proračunsko načrtovanje in netočne informacije. To je direktiva Sveta, ne sozakonodajno poročilo, in Svet je o tem obsežno razpravljal. Same države članice so se strinjale, da bodo sprejele fiskalno načrtovanje za vsaj tri leta, da bi vključile vse ravni vlade in vladnih sredstev v proračunskem postopku ter zagotovile, da bodo predložene informacije, na primer o pogojenih obveznostih. Računovodstvo in natančnost napovedi se bosta ocenjevala neodvisno. Dovolite mi, da povem, da mnogo držav članic že zdaj ravna v skladu z velikimi deli te direktive, a uveljavljanje tega minimalnega sklopa zahtev bo uvedlo disciplino in povrnilo zaupanje ter predstavlja prvi majhen korak na poti k stabilnosti v javnih financah. Poleg tega so se same države članice strinjale, da bo vsaka uvedla svojo zakonodajo o fiskalnih pravilih – ne nujno nemška zavora zadolževanja, zapisana v ustavi –, ampak pravila, ki bodo prilagojena v vsaki državi, da bo v skladu z njihovimi dolžnosti v okviru Pogodbe. Zdaj je tudi to občutljivo področje, ker imajo različne države različne dolžnosti v okviru Pogodbe in zaradi tega ta del ne velja za Združeno kraljestvo. Med pogajanji o širšem „šesterčku“ so bili podani številni predlogi za izboljšanje te direktive Sveta, mnoge so podali Evropska centralna banka in poslanci tega parlamenta. Svet je delal v dobri veri, da bi poskušal izboljšati direktivo, kjer je to primerno, ter izboljšati preglednost, a brez obravnave občutljivih vprašanj v zvezi s posameznimi nacionalnimi ustavami. Na kratko o drugih direktivah. V teh pogajanjih sem poskušala biti ustvarjalna in dopustiti zlasti državam članicam območja evra, da same določijo, katera pravila in sankcije menijo, da so nujni za podporo njihovi stabilnosti. Nisem podprla kolegov, ki menijo, da je rešitev le močnejša vloga Evropskega parlamenta. Konec tedna in v ponedeljek zvečer je Svet poskušal ponuditi končni kompromis o nerešenem vprašanju glasov v Evropskem svetu. Medtem ko to po mojem mnenju ni zelo pomembno vprašanje v moji matični državi članici – ker se ne nameravamo pridružiti evru in posledično globe za nas ne veljajo –, pa je v mnogih državah, vključno s tistimi, ki se nameravajo pridružiti, to zelo težko in sporno vprašanje."@sl20
". − Herr talman! Jag vill börja med att tacka Europeiska rådet. Vi kan alla se den mycket känsliga situationen i Europa och särskilt i euroområdet, som har inneburit att olika länder har blivit tvungna att samarbeta på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Vi kan se det nödvändiga behovet av att förbättra konkurrenskraften och bygga upp de offentliga finanserna på ett hållbart sätt. I detta läge måste vi försöka förstå varandras problem, men också respektera varandras olikheter. Tidigare i veckan varnade jag mina kolleger för att det inte skulle vara någon ansvarsfull hållning från parlamentets sida att ge sig in i en direkt konfrontation mellan parlamentet och rådet i en fråga som jag inte ansåg att jag kunde förklara för en människa på gatan. Jag sade att jag ansåg att det vore oansvarigt. Och det är inte många av mina gruppmedlemmar som stöder parlamentets inställning i den frågan. Jag kan inte stödja parlamentets ändringar av rådets text om de makroekonomiska obalanserna, och under de kommande veckorna skulle jag vilja ha större klarhet om de olika ståndpunkterna hos medlemsstaterna i och utanför euroområdet. Under de senaste dagarna, veckorna och månaderna har vi gång på gång fått se ministrar från medlemsstaterna träffas för att försöka hitta lösningar på varandras problem. Dessutom har jag aldrig förr sett en sådan önskan från allmänheten att förstå hur offentliga medel används. Så låt mig först tala om det direktiv som jag har arbetat med. I direktivet fastställs en rad krav på redovisningsstatistik, prognoser och budgetprocesser. Låt oss inte glömma att otillräcklig budgetplanering och felaktig information har förvärrat denna kris. Det är ett direktiv från rådet, inte ett medlagstiftningsbetänkande, och rådet har diskuterat det utförligt. Medlemsstaterna har själva beslutat om en finanspolitisk planeringshorisont på minst tre år som ska omfatta alla offentliga nivåer och statliga medel i staternas budgetprocesser samt att uppgifter om t.ex. ansvarsförbindelser ska offentliggöras. Räkenskaper och prognosutfall kommer att utvärderas av oberoende instanser. Låt mig säga att många av medlemsstaterna redan uppfyller stora delar av detta direktiv, men genomförandet av dessa minimikrav kommer att kräva disciplin och återställa förtroendet, vilket utgör ett första litet steg på vägen tillbaka till stabilitet i de offentliga finanserna. Dessutom har medlemsstaterna själva kommit överens om att de ska införa sin egen lagstiftning om finanspolitiska regler – inte nödvändigtvis den skuldbroms som förts in i den tyska grundlagen, utan regler som skräddarsys i varje land för att landet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget. Detta är förstås känsligt också eftersom olika länder har olika skyldigheter enligt fördraget, och därför gäller inte detta avsnitt Storbritannien. Under förhandlingarna om det bredare ”sexpacket” gjordes ett antal förslag för att förbättra detta rådsdirektiv, många lades fram av Europeiska centralbanken och av ledamöterna i parlamentet. Rådet har arbetat med god vilja för att försöka förbättra direktivet där så är lämpligt och öka öppenheten, men utan att ge sig in på känsliga frågor som rör enskilda nationella författningar. Jag ska fatta mig kort om de övriga direktiven. Under dessa förhandlingar har jag försökt vara konstruktiv genom att låta särskilt medlemsstaterna i euroområdet utarbeta de regler och sanktioner de anser vara nödvändiga för att underbygga sin stabilitet. Jag har inte stött kolleger som anser att lösningen endast består i att Europaparlamentet får en starkare roll. Under helgen och i måndags kväll försökte rådet erbjuda en slutlig kompromiss om en olöst fråga om omröstningar i Europeiska rådet. Även om detta enligt min mening inte är någon väldigt viktig fråga i min egen medlemsstat – eftersom vi inte har för avsikt att ansluta oss till eurosamarbetet och böterna inte gäller för oss – är det en oerhört svår och omtvistad fråga i många länder, även i de länder som har för avsikt att ansluta sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Vicky Ford,"18,20,15,1,19,14,16,11,13,9,4,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph