Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-166-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-166-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Este é mais um momento de um trabalho extraordinário que tem sido feito no Parlamento Europeu. Não poderia, neste momento, deixar de saudar a Corien, a Sylvie, o Carl, a Elisa e a Vicky, que foram comigo relatores em todo este pacote da governação económica. Deixo também uma palavra muito especial aos vários relatores-sombra que nos ajudaram nas nossas tarefas e, por fim, saúdo o extraordinário trabalho que o Conselho fez em relação a esta matéria, referindo, em especial, o Andràs Kármán, que muito nos acompanhou, e o seu Comissário Olli Rehn, que também teve uma participação preciosa em todo este processo. A minha primeira palavra é uma palavra de confiança, pela positiva. Este pacote da governação económica deve demonstrar que a Europa é capaz, que a Europa é capaz de ultrapassar as dificuldades, que a Europa é capaz de precaver problemas futuros. É por isso que tenho muita confiança naquilo que vai suceder nos próximos dias em relação a esta legislação sobre a governação económica. É possível, no Pacto de Estabilidade e Crescimento de que fui relator na parte correctiva, juntar à ideia de estabilidade e disciplina orçamental a ideia de crescimento. É possível inovar com o procedimento de desequilíbrios macroeconómicos. É possível ultrapassar uma lógica que seja de um simples mecanismo de sanções e é por isso mesmo que a aprovação deste pacote da governação económica levará a mais Europa e a melhor Europa. Este pacote da governação económica trouxe-nos, por exemplo, em relação à parte correctiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma aplicação mais inteligente desse mesmo Pacto: a atenção ao critério da dívida, a introdução de uma média para a redução da dívida, que seja feita em três anos, criando a possibilidade de flexibilidade no cumprimento das regras; uma lista mais detalhada e mais apropriada de factores relevantes que a Comissão deve ter em conta na análise que faz sobre a situação financeira dos Estados; a introdução de um período transitório de três anos para a implementação do critério da dívida. Mas também há outros aspectos que quero aqui salientar e que têm a ver com outros relatórios. Porque sempre trabalhámos em conjunto, eu não posso deixar de referir a importante introdução de um regime do Semestre Europeu na parte preventiva, nem de salientar que a parte preventiva é essencial e que as sanções só devem aparecer como último passo de todo este procedimento: a introdução da simetria na análise dos indicadores macroeconómicos, a possibilidade de existência de um estudo sobre os eurotítulos, pela Comissão Europeia, até ao final deste ano, uma visão integrada das sanções como último passo quer em relação aos desequilíbrios macroeconómicos quer em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e a matéria da introdução da maioria qualificada invertida nas decisões do Conselho. Todos estes passos foram dados como papel essencial do Parlamento Europeu. É por isso que, neste preciso momento, nós podemos deixar uma mensagem muito clara aos nossos cidadãos. Essa mensagem é a seguinte: estamos a preparar um aparelho institucional para prevenir futuras crises. A Europa, com este pacote da governação económica, ficará mais bem preparada. A Europa, com este pacote da governação económica, dá um passo essencial para que a nossa economia possa crescer de uma forma firme."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dosáhli jsme další etapy ve výjimečném díle, na němž v Evropském parlamentu pracujeme. Musím teď srdečně poděkovat paní Wortmann-Koolové, paní Goulardové, paní Ferreirové a paní Fordové, které se mnou spolupracovaly coby zpravodajky na celém balíku správy ekonomických záležitostí. Stejně tak musím obzvlášť poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří nám v našem úsilí pomáhali. A konečně musím zdůraznit vynikající práci odvedenou v této souvislosti Radou, zejména panem Andrásem Kármánem, naším blízkým spolupracovníkem, a panem komisařem Rehnem, jenž hrál v celém procesu neocenitelnou úlohu. Na úvod bych rád vyjádřil důvěru, pozitivního ducha. Balík správy ekonomických záležitostí musí prokázat, že Evropa je schopná: schopná překonat obtíže a schopná chránit se před budoucími problémy. Proto nemám nejmenší pochybnosti o tom, co se s právními předpisy ohledně správy ekonomických záležitostí bude v nadcházejících dnech dít. V Paktu stability a růstu, jehož nápravnou částí jsem se zabýval jakožto zpravodaj, by bylo možné k myšlence stability a rozpočtové kázně připojit myšlenku růstu. Postup pro makroekonomickou nerovnováhu umožňuje inovace. Je možné překročit rámec pouhého sankčního mechanismu, a proto přijetí balíku správy ekonomických záležitostí povede k silnější a lepší Evropě. V souvislosti s nápravnou částí Paktu stability a růstu nám tento balík přináší například inteligentnější uplatňování paktu, a to prostřednictvím pozornosti, již věnuje kritériu dluhu, zavedením průměrných hodnot pro snižování dluhu, které má být prováděno po dobu tří let s možností pružně přistupovat k plnění předpisů, prostřednictvím podrobnějšího a odpovídajícího přehledu důležitých faktorů, jež bude Komise při svém hodnocení finanční situace dotyčných zemí brát v potaz, a stanovením tříletého přechodného období pro provádění kritéria dluhu. Existují i další hlediska, na něž bych zde rád upozornil, týkající se dalších zpráv. Jelikož jsme po celou dobu vzájemně spolupracovali, musím zmínit význam zavedení režimu evropského semestru v preventivní části a zdůraznit, že preventivní část je zásadní a sankce by se měly uplatňovat pouze jako poslední krok celého postupu. Do tohoto postupu patří zavedení rovnováhy do hodnocení makroekonomických ukazatelů, možnost, že Komise do konce tohoto roku předloží studii týkající se eurobondů, ucelená představa o sankcích jakožto posledním kroku v souvislosti jak s makroekonomickou nerovnováhou, tak s Paktem stability a růstu, a otázka zavedení hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou při rozhodování Rady. Všechny tyto kroky byly přijaty coby klíčové součásti úlohy Parlamentu. Proto můžeme k našim občanům v tuto chvíli vyslat naprosto jasnou zprávu. Ta zpráva zní, že připravujeme institucionální mechanismus s cílem předcházet budoucím krizím. Díky balíku hospodářské správy bude Evropa mnohem lépe připravená. Prostřednictvím tohoto balíku jsme podnikli zásadní krok k tomu, aby naše ekonomika mohla zdárně růst."@cs1
"Hr. formand! Dette er endnu en etape i et enestående stykke arbejde, som vi har udført her i Parlamentet. I den anledning må jeg på det varmeste anerkende fru Wortmann-Kool, fru Goulard, hr. Haglund, fru Ferreira og fru Ford, som sammen med mig har været ordførere gennem hele forløbet med pakken om økonomisk styring. Jeg vil desuden rette en særlig tak til de forskellige skyggeordførere, der hjalp os med vores arbejde. Endelig vil jeg fremhæve det udmærkede stykke arbejde, der er blevet udført af Rådet på dette område, især af András Kármán, som arbejdede tæt sammen med os, samt kommissær Rehn, som ligeledes spillede en uvurderlig rolle i hele denne proces. Det første nøgleord må være tiltro, sagt i en positiv ånd. Med denne pakke om økonomisk styring skal vi vise, at Europa kan. At det kan overvinde vanskelighederne og sikre sig mod fremtidige problemer. Derfor har jeg i høj grad tiltro til det, der skal ske i de kommende dage i forbindelse med lovgivningen omkring den økonomiske styring. I stabilitets- og vækstpagten, hvor jeg var ordfører for den korrigerende del, er det muligt at forbinde vækst med stabilitet og budgetdisciplin. Det er muligt at innovere i forbindelse med proceduren omkring den makroøkonomiske ubalance. Det er muligt at gå længere end til blot at have en sanktionsmekanisme, og derfor vil vedtagelse af den økonomiske styringspakke føre til mere Europa og et bedre Europa. I forbindelse med den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten, f.eks., har vi med den økonomiske styringspakke fået en mere intelligent anvendelse af pagten, idet der sættes særlig fokus på gældskriteriet. Den har ført til indførelse af en gennemsnitssats for gældsreduktion, som skal gennemføres over tre år, samtidig med at der gives plads til fleksibilitet, når reglerne skal opfyldes. Vi har fået en mere detaljeret og hensigtsmæssig liste over relevante faktorer, som Kommissionen bør tage hensyn til i sin vurdering af de berørte landes finansielle situation, og der indføres en overgangsperiode på tre år for gennemførelse af gældskriteriet. Der er ligeledes andre aspekter, jeg gerne vil fremhæve her, som vedrører andre betænkninger. Eftersom vi arbejdede sammen gennem hele forløbet, bliver jeg nødt til at nævne den vigtige indførelse af et europæisk semester i den forebyggende del og påpege, at den forebyggende del er af central betydning, og at sanktioner kun bør anvendes som det sidste trin i hele proceduren. Proceduren omfatter indførelse af symmetri i analysen af makroøkonomiske indikatorer, mulighed for, at Kommissionen gennemfører en undersøgelse omkring euroobligationer i slutningen af indeværende år, en integreret holdning om, at sanktioner er det sidste trin både i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og med stabilitets- og vækstpagten, samt spørgsmålet om at indføre omvendt kvalificeret flertal for afgørelser i Rådet. Alle disse skridt skyldes i høj grad Parlamentets rolle i processen. Derfor kan vi nu sende et klart budskab til vores borgere. Budskabet er, at vi er i gang med at udforme en institutionel mekanisme til forebyggelse af fremtidige kriser. Europa vil være meget bedre rustet til eventuelle kriser med denne økonomiske styringspakke. Med den tager Europa et uhyre vigtigt skridt for således at sikre en sund vækst i vores økonomi."@da2
"Herr Präsident! Dies ist eine weitere Phase in einem außergewöhnlichen Stück Arbeit, die wir im Europäischen Parlament geleistet haben. An dieser Stelle muss ich Frau Wortmann-Kool, Frau Goulard, Herrn Haglund, Frau Ferreira und Frau Ford würdigen, die mit mir zusammen die Berichterstatter für dieses Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung waren. Ich richte auch ein besonderes Wort des Dankes an die verschiedenen Schattenberichterstatter, die uns bei unserer Arbeit geholfen haben. Schließlich muss ich die hervorragende Arbeit des Rates bei diesem Thema betonen, insbesondere von András Kármán, der mit uns eng zusammengearbeitet hat, und Kommissar Rehn, der auch eine unschätzbare Rolle in dem gesamten Prozess gespielt hat. Mein erstes Wort ist ein Wort der Zuversicht mit einer positiven Note. Dieses Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung muss zeigen, wozu Europa in der Lage ist: Es ist dazu in der Lage, Schwierigkeiten zu überwinden, und es ist dazu in der Lage, vor zukünftigen Problemen zu schützen. Darum bin ich über den weiteren Verlauf in Bezug auf die Rechtsvorschriften zur wirtschaftspolitischen Steuerung in den kommenden Tagen äußerst zuversichtlich. Im Stabilitäts- und Wachstumspakt, bei dem ich Schattenberichterstatter für den korrigierenden Teil war, gibt es die Möglichkeit, den Gedanken des Wachstums zu dem der Stabilität und der Haushaltsdisziplin hinzuzufügen. Es besteht die Möglichkeit, das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten zu erneuern. Es besteht die Möglichkeit, über den Ansatz eines bloßen Mechanismus für Strafmaßnahmen hinauszugehen, und darum wird die Annahme dieses Pakets über die wirtschaftspolitische Steuerung zu mehr Europa und einem besseren Europa führen. In Bezug auf den korrigierenden Teil des Stabilitäts- und Wachstumspaktes hat dieses Paket beispielsweise über die wirtschaftspolitische Steuerung aufgrund folgender Elemente zu einer intelligenteren Anwendung des Paktes geführt: die Beachtung des Schuldenstandkriteriums; die Einführung eines Durchschnittswerts für die Schuldensenkung, die innerhalb von drei Jahren erfolgt, und somit Flexibilität bei der Einhaltung der Regeln ermöglicht; eine detailliertere und angemessene Liste relevanter Faktoren, die von der Kommission bei ihrer Bewertung der finanziellen Lage der betreffenden Länder berücksichtigt werden sollten; und die Einführung eines dreijährigen Übergangszeitraums für die Umsetzung des Schuldenstandkriteriums. Es gibt noch weitere Aspekte, auf die ich hier eingehen möchte und die die anderen Berichte betreffen. Da wir die Arbeit die ganze Zeit über gemeinsam ausgeführt haben, muss ich die wichtige Einführung eines Europäischen Semesters im präventiven Teil erwähnen und darauf hinweisen, dass der präventive Teil von wesentlicher Bedeutung ist und dass Sanktionen erst im letzten Schritt des gesamten Verfahrens verhängt werden sollten. Das Verfahren beinhaltet die Einführung von Symmetrie bei der Analyse der makroökonomischen Indikatoren, die Möglichkeit, dass der Rat bis Ende des Jahres eine Studie über Eurobonds erstellt, eine integrierte Vision der Sanktionen als letzten Schritt sowohl in Bezug auf die makroökonomischen Ungleichgewichte als auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die Frage der Einführung einer umgekehrten qualifizierten Mehrheit für Beschlüsse des Rates. All diese Schritte sind als wesentliche Bestandteile der Rolle des Parlaments ergriffen worden. Daher können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nun eine sehr klare Botschaft senden. Die Botschaft lautet, dass wir einen institutionellen Mechanismus zur Verhinderung zukünftiger Krisen ausarbeiten. Europa wird mit diesem Paket über die wirtschaftspolitische Steuerung viel besser vorbereitet sein. Mit diesem Paket über die wirtschaftspolitische Steuerung unternimmt Europa einen entscheidenden Schritt, damit unsere Wirtschaft solide wachsen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα συμπληρωματικό στάδιο στο εξαιρετικό έργο, το οποίο πραγματοποιούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθώ με ιδιαίτερη θέρμη στις κ. Wortmann-Kool, Goulard, Ferreira και Ford, καθώς και στον κ. Haglund, οι οποίοι υπήρξαν εισηγητές μαζί με εμένα κατά τη διάρκεια αυτού της δέσμης μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους διάφορους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι μας βοήθησαν στο έργο μας. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσω το εξαιρετικό έργο που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το ζήτημα, ιδίως από τον András Kármán, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά, και τον Επίτροπο Rehn, ο οποίος επίσης διαδραμάτισε πολύτιμο ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία. Θα μιλήσω πρώτα για την εμπιστοσύνη με θετικό τόνο. Η εν λόγω δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι ικανή: είναι ικανή να ξεπερνά δυσκολίες και είναι ικανή να προφυλαχτεί από μελλοντικά προβλήματα. Για αυτόν τον λόγο έχω εμπιστοσύνη σε όσα πρόκειται να συμβούν με αυτήν την νομοθεσία της οικονομικής διακυβέρνησης, κατά τις προσεχείς ημέρες. Στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, για το οποίο υπήρξα εισηγητής όσον αφορά το διορθωτικό σκέλος, είναι δυνατό να προστεθεί η ιδέα της ανάπτυξης σε εκείνη της σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι δυνατό να γίνουν καινοτομίες με τη διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας. Είναι δυνατό να προχωρήσουμε πέρα από την προσέγγιση τού να υπάρχει απλώς ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων και για αυτόν τον λόγο η έγκριση της εν λόγω δέσμης μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση θα οδηγήσει σε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Σε σχέση με το διορθωτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, για παράδειγμα, η εν λόγω δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση έφερε μια πιο έξυπνη εφαρμογή του συμφώνου, μέσω της προσοχής που δίνεται στο κριτήριο του χρέους· την εισαγωγή ενός μέσου ποσοστού για μείωση των χρεών, που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρία χρόνια, το οποίο θα επιτρέπει ευελιξία στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων των κανόνων· μια πιο λεπτομερή και κατάλληλη λίστα σχετικών παραγόντων, τους οποίους η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των εμπλεκόμενων χωρών· και την εισαγωγή μιας μεταβατικής περιόδου τριών ετών για την εφαρμογή του κριτηρίου του χρέους. Υπάρχουν, επίσης, και άλλες πτυχές, τις οποίες επιθυμώ να τονίσω εδώ και οι οποίες αφορούν άλλες εκθέσεις. Επειδή συνεχώς λειτουργούμε σε συνδυασμό, πρέπει να αναφέρω τη σημαντική εισαγωγή του καθεστώτος ευρωπαϊκού εξαμήνου στο προληπτικό σκέλος και να επισημάνω ότι το προληπτικό σκέλος έχει ουσιαστική σημασία και ότι οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως τελικό βήμα όλης αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή συμμετρίας στην ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών, τη δυνατότητα να παρουσιάσει η Επιτροπή μελέτη σχετικά με τα ευρωομόλογα έως το τέλος του τρέχοντος έτους, μια ολοκληρωμένη θεώρηση των κυρώσεων ως τελικό βήμα σε σχέση και με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, και το θέμα της εισαγωγής ψηφοφορίας με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία για τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Όλα αυτά τα βήματα ελήφθησαν στο πλαίσιο των ουσιαστικών στοιχείων του ρόλου του Κοινοβουλίου. Για αυτόν τον λόγο μπορούμε τώρα να στείλουμε στους πολίτες μας ένα πολύ σαφές μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι προετοιμάζουμε θεσμικό μηχανισμό για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων. Η Ευρώπη θα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη με την εν λόγω δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Η Ευρώπη κάνει ένα βήμα ζωτικής σημασίας με αυτήν τη δέσμη μέτρων ενόψει της σταθερής ανάπτυξης της οικονομίας μας."@el10
"Mr President, this is a further stage in an exceptional piece of work that we have been doing in the European Parliament. At this point I must warmly acknowledge Mrs Wortmann-Kool, Mrs Goulard, Mr Haglund, Mrs Ferreira and Mrs Ford, who have been rapporteurs with me throughout this economic governance package. I must also offer a very special word of thanks to the various shadow rapporteurs who have helped us in our work. Lastly, I must emphasise the exceptional work carried out by the Council on this issue, especially by András Kármán, who worked closely with us, and Commissioner Rehn, who also played an invaluable part in the whole process. My first word is one of confidence, in a positive vein. This economic governance package must show that Europe is capable: it is capable of overcoming difficulties and it is capable of guarding against future problems. That is why I am highly confident about what is going to happen with this economic governance legislation in the coming days. In the Stability and Growth Pact, for which I was rapporteur for the corrective part, it is possible to add the idea of growth to that of stability and budgetary discipline. It is possible to innovate with the macroeconomic imbalance procedure. It is possible to go beyond an approach of merely having a penalty mechanism, and that is why adoption of this economic governance package will lead to more Europe and better Europe. In relation to the corrective part of the Stability and Growth Pact, for example, this economic governance package has brought us a more intelligent application of the pact, through the attention it devotes to the debt criterion; the introduction of an average rate for debt reduction, to be carried out over three years, allowing for flexibility in fulfilling the rules; a more detailed and appropriate list of relevant factors that the Commission should take into account in its assessment of the financial situation of the countries involved; and the introduction of a three-year transition period for implementation of the debt criterion. There are also other aspects that I want to highlight here, which concern other reports. Because we worked in conjunction all the time, I must mention the important introduction of a European semester regime in the preventive part, and point out that the preventive part is essential and that penalties should only be applied as the final step in this whole procedure. The procedure includes the introduction of symmetry in the analysis of macroeconomic indicators, the possibility that the Commission will produce a study on Eurobonds by the end of this year, an integrated vision of penalties as a final step in relation both to macroeconomic imbalances and to the Stability and Growth Pact, and the question of introducing reverse qualified majority voting for Council decisions. All these steps have been taken as essential parts of Parliament’s role. That is why we can send our citizens a very clear message right now. The message is that we are preparing an institutional mechanism to prevent future crises. Europe will be much better prepared with this economic governance package. Europe is taking a crucial step with this economic governance package so that our economy can grow soundly."@en4
"Señor Presidente, esta es una etapa más de un trabajo excepcional que hemos estado realizando en el Parlamento Europeo. En este momento, debo saludar calurosamente a la señora Wortmann-Kool, la señora Goulard, el señor Haglund, la señora Ferreira y la señora Ford, que han sido ponentes conmigo en todo este paquete de gobernanza económica. Asimismo, debo dar las gracias especialmente a los diferentes ponentes alternativos que nos han ayudado en nuestro trabajo. Por último, debo destacar la labor excepcional llevada a cabo por el Consejo en este tema, especialmente por András Kármán, que trabajó estrechamente con nosotros, y el Comisario Rehn, que también desempeño un papel inestimable en todo el proceso. Mi primera palabra es una palabra de confianza, en un tono positivo. Este paquete de gobernanza económica debe demostrar que Europa es capaz: es capaz de superar las dificultades y es capaz de evitar problemas futuros. Por esa razón, estoy totalmente seguro de lo que va a pasar con esta legislación relativa a la gobernanza económica en los próximos días. En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del que fui ponente del componente corrector, es posible añadir la idea del crecimiento a la de la estabilidad y la disciplina presupuestaria. Es posible innovar con el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Es posible ir más allá de un planteamiento que simplemente se refiera a la posesión de un mecanismo de sanciones, y por esta razón la aprobación de este paquete de gobernanza económica llevará a más Europa y a una Europa mejor. En relación con el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por ejemplo, este paquete de gobernanza económica nos ha aportado una aplicación más inteligente del pacto, mediante la atención que dedica al criterio de deuda; el establecimiento de un ritmo medio para la reducción de la deuda, que hay que llevar a cabo durante tres años, y que admite la flexibilidad en el cumplimiento de las normas; una lista más detallada y adecuada de los factores pertinentes que la Comisión debería tener en cuenta en su evaluación de la situación financiera de los países implicados; y el establecimiento de un período de transición de tres años para la aplicación del criterio de deuda. Asimismo, existen otros aspectos que quiero destacar aquí, que conciernen a otros informes. Ya que trabajamos juntos todo el tiempo, debo mencionar el importante establecimiento del régimen del Semestre Europeo en el componente preventivo, y señalar que este componente es esencial y que las sanciones solo se deben aplicar como último paso de todo este procedimiento. Este comprende la inclusión de la simetría en el análisis de los indicadores macroeconómicos, la posibilidad de que la Comisión elabore un estudio sobre los eurobonos para finales de este año, una visión integrada de las sanciones como último paso en relación con los desequilibrios macroeconómicos y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la cuestión del establecimiento de la votación por mayoría cualificada inversa para la adopción de decisiones en el Consejo. Todas estas medidas se han adoptado como parte esencial de la función del Parlamento. Por esa razón, en este preciso momento, podemos enviar un mensaje muy claro a nuestros ciudadanos. El mensaje es que estamos preparando un mecanismo institucional para evitar futuras crisis. Europa, con este paquete de gobernanza económica, estará mejor preparada. Europa, con este paquete de gobernanza económica, está dando un paso esencial para que nuestra economía pueda crecer de una manera sólida."@es21
"Austatud juhataja! See on järgmine samm erakordses töös, mida oleme teinud Euroopa Parlamendis. Siinkohal pean soojalt tunnustama kolleege Wortmann-Kool, Goulard, Haglund, Ferreira ja Ford, kes on olnud raportöörid koos minuga selles majanduse juhtimise paketis. Ma pean ka väljendama erilist tänu erinevatele variraportööridele, kes on meid selles töös aidanud. Lõpetuseks pean rõhutama erakordset tööd, mida selles küsimuses on teinud nõukogu, eriti András Kármán, kes tegi meiega tihedat koostööd, ja volinik Rehn, kes samuti etendas väärtuslikku osa kogu protsessis. Minu esimene sõna on usaldusväärsus, positiivses laadis. Majanduse juhtimise pakett peab näitama, et Euroopa suudab: suudab saada üle probleemidest ja suudab tagada kaitse tulevaste probleemide vastu. Sel põhjusel olen väga kindel selles, mis hakkab juhtuma nende majanduse juhtimise õigusaktidega eelolevatel päevadel. Stabiilsuse ja kasvu pakti, mille korrigeeriva osa raportöör ma olin, on võimalik lisada kasvuidee sellesse stabiilsuse ja eelarve distsipliini. Võimalik on uuendada majandusliku tasakaalunihete menetlusega. Võimalik on minna kaugemale pelgalt sanktsioonide mehhanismi meetodi kehtestamisest ja sel põhjusel nimetatud majanduse juhtimise paketi vastuvõtmine toob endaga kaasa rohkem Euroopat ja paremat Euroopat. Stabiilsuse ja kasvu pakti puhul on näiteks see majanduse juhtimise pakett andnud meile paketi arukama rakendamise, võlakriteeriumile pühendatud tähelepanu kaudu; võla vähendamise keskmise määra kasutuselevõtu, mida tuleb teostada kolme aasta jooksul, mis võimaldab paindlikkust eeskirjade täitmisel; üksikasjalikuma ja asjakohasema vastavate tegurite nimekirja, mida komisjon peaks võtma arvesse seotud riikide majandusliku olukorra hindamisel, ning kolmeaastase üleminekuperioodi kasutamise võlakriteeriumi rakendamiseks. On ja teisi tegureid, mida sooviksin siin esile tuua ja mis puudutavad teisi raporteid. Kuna töötasime kogu aeg koos, pean mainima Euroopa semestri režiimi kasutuselevõttu ennetavas osas ning märgin, et ennetav osa on oluline ja et trahve tuleb kohaldada üksnes lõppsammuna kogu menetluses. See menetlus hõlmab sümmeetria kasutuselevõttu makromajanduslike näitajate analüüsis, võimaluse arvestamist, et komisjon koostab eurovõlakirjade uuringu aasta lõpuks, ühtne visioon sanktsioonidest lõppsammuna nii makromajanduslike tasakaalunihete kui ka stabiilsuse ja kasvu pakti suhtes ning küsimus vastupidise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel nõukogu otsuste tegemisest. Kõiki neid samme on peetud parlamendi rolli olulisteks osadeks. Sel põhjusel saame praegu saata enda kodanikele väga selge sõnumi. Sõnum on see, et valmistame ette institutsionaalset mehhanismi tulevaste kriiside vältimiseks. Nimetatud majanduse juhtimise paketiga on Euroopa palju paremini ettevalmistatud. Euroopa astub olulise sammu edasi selle majanduse juhtimise paketiga, mistõttu saab meie majandus kindlalt kasvada."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on uusi vaihe poikkeuksellisessa työssä, jota olemme tehneet Euroopan parlamentissa. Minun on tässä kohdassa annettava kiitollisena tunnustusta jäsen Wortmann-Koolille, jäsen Goulardille, jäsen Haglundille, jäsen Ferreiralle ja jäsen Fordille, jotka ovat toimineet kanssani tämän talouden ohjauspaketin esittelijöinä. Minun on myös kiitettävä erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet meitä työssämme. Lopuksi haluan korostaa neuvoston tässä kysymyksessä tekemää poikkeuksellista työtä ja kiittää erityisesti András Kármánia, joka teki kanssamme tiivistä yhteistyötä, ja komission jäsentä Rehniä, jonka osuus koko prosessissa oli korvaamaton. Ensimmäiset sanani koskevat luottamusta myönteisessä mielessä. Talouden ohjauspaketin on osoitettava, mihin EU kykenee: se kykenee voittamaan vaikeudet ja suojautumaan tulevilta ongelmilta. Siksi olen hyvin luottavainen sen suhteen, mitä talouden ohjausta koskevalle lainsäädännölle tapahtuu tulevina päivinä. Vakaus- ja kasvusopimuksessa, jonka korjaavan osion esittelijänä minä toimin, vakauden ja budjettikurin ajatukseen on mahdollista lisätä kasvun ajatus. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn uudistaminen on mahdollista. On mahdollista mennä pelkkää seuraamusmekanismin lähestymistapaa pidemmälle. Siksi talouden ohjauspaketin hyväksyminen johtaa EU:n toimien lisääntymiseen ja kehittymiseen. Talouden ohjauspaketin ansiosta esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion osalta sopimuksen täytäntöönpano on viisaampaa, koska siinä kiinnitetään huomiota velkaperusteeseen, otetaan käyttöön keskimääräinen velan supistaminen, joka toteutetaan kolmen vuoden aikana ja joka mahdollistaa määräysten joustavan noudattamisen, annetaan yksityiskohtaisempi ja asianmukaisempi luettelo olennaisista tekijöistä, jotka komission pitäisi ottaa huomioon arvioidessaan asianosaisten maiden taloudellista tilannetta ja otetaan käyttöön kolmivuotinen siirtymäkausi velkaperusteen täytäntöönpanolle. Haluan korostaa myös eräitä muita näkökohtia, jotka koskevat muita mietintöjä. Koska työskentelimme yhdessä koko ajan, minun on mainittava tärkeä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönotto ennaltaehkäisevässä osiossa ja huomautettava, että ennaltaehkäisevä osio on välttämätön ja että seuraamuksia pitäisi määrätä vain koko menettelyn viimeisenä toimenpiteenä. Menettely käsittää symmetrian käyttöönoton makrotalouden indikaattoreiden analysoinnissa, mahdollisuuden, että komissio laatii euro-obligaatioita koskevan tutkimuksen tämän vuoden loppuun mennessä, yhtenäisen näkemyksen seuraamuksista viimeisenä toimenpiteenä sekä makrotalouden epätasapainon että vakaus- ja kasvusopimuksen osalta ja kysymyksen käänteisen määräenemmistöäänestyksen käyttöönotosta neuvoston päätöksissä. Kaikki nämä toimet on toteutettu olennaisina osina parlamentin asemaa. Siitä syystä voimme lähettää kansalaisille nyt erittäin selkeän viestin. Sen mukaan me olemme laatimassa institutionaalista mekanismia tulevien kriisien ennaltaehkäisemiseksi. EU on paljon paremmin varautunut talouden ohjauspaketin avulla. EU on ottamassa talouden ohjauspaketin myötä välttämättömän askeleen, jotta taloutemme voi kasvaa vakaasti."@fi7
"Monsieur le Président, il s’agit d’une nouvelle étape dans un travail exceptionnel accompli ici, au Parlement européen. Pour commencer, je tiens à féliciter chaleureusement Mme Wortmann-Kool, Mme Goulard, M. Haglund, Mme Ferreira et Mme Ford, qui ont été avec moi les rapporteurs pour ce paquet sur la gouvernance économique. Je me dois également d’adresser des remerciements tout particuliers aux divers rapporteurs fictifs qui nous ont aidés dans notre travail. Enfin, je dois souligner le travail exceptionnel effectué par le Conseil sur cette question, et notamment par András Kármán, qui a travaillé en étroite collaboration avec nous, ainsi que par M. le commissaire Rehn, qui a également joué un rôle inestimable dans l’ensemble du processus. Mes premières paroles seront des paroles de confiance, dans un esprit positif. Ce paquet sur la gouvernance économique doit montrer que l’Europe est capable: elle est capable de surmonter ses difficultés, et elle est capable de se préserver des problèmes futurs. C’est pourquoi je suis extrêmement confiant quant à la suite des événements concernant cette législation sur la gouvernance économique au cours des prochains jours. Dans le pacte de stabilité et de croissance, pour lequel j’ai été rapporteur pour la partie relative aux corrections, il est possible d’ajouter l’idée de croissance à celles de stabilité et de discipline budgétaire. Il est possible d’innover en ce qui concerne la procédure des déséquilibres macroéconomiques. Il est possible d’aller au-delà d’une approche qui se contente d’un mécanisme de sanctions, et c’est pourquoi l’adoption de ce paquet sur la gouvernance économique mènera à plus d’Europe, et à une meilleure Europe. Pour ce qui est de la partie du pacte de stabilité et de croissance corrective, par exemple, ce paquet sur la gouvernance économique a débouché sur une application plus intelligente du pacte, grâce à l’attention qu’il prête au critère de la dette; l’introduction d’un taux moyen pour la réduction de la dette, à exécuter sur trois ans, ce qui permet une certaine flexibilité dans le respect des règles; une liste plus détaillée et adéquate de facteurs pertinents que la Commission devrait prendre en considération dans son évaluation de la situation financière des pays concernés; enfin, l’introduction d’une période de transition de trois ans pour la mise en œuvre du critère de la dette. Il y a encore d’autres aspects que je voudrais souligner ici, et qui concernent d’autres rapports. Comme nous avons en permanence travaillé de concert, je dois citer la mise en place, importante, d’un régime du semestre européen dans la partie préventive, et je souligne que cette partie préventive est capitale, et que les sanctions ne doivent être appliquées que lors de la dernière étape de cette procédure. Cette procédure comprend la mise en place d’une symétrie dans l’analyse des indicateurs macroéconomiques, la possibilité que la Commission produise pour la fin de cette année une étude sur les euro-obligations, une vision intégrée des sanctions en tant qu’étape finale relativement aux déséquilibres macroéconomiques et au pacte de stabilité et de croissance, et la question d’introduire une majorité qualifiée inversée pour le vote des décisions du Conseil. Toutes ces démarches ont été entreprises en tant que partie intégrante du rôle du Parlement. C’est la raison pour laquelle nous pouvons envoyer dès maintenant à nos concitoyens un message très clair: nous sommes en train d’élaborer un mécanisme institutionnel pour prévenir les crises futures. L’Europe sera beaucoup mieux préparée grâce à ce paquet sur la gouvernance économique. L’Europe fait un pas crucial en adoptant ce paquet sur la gouvernance économique de sorte que notre économie puisse connaître une croissance saine."@fr8
"Elnök úr! Ez egy rendkívüli munka újabb szakasza, amellyel most az Európai Parlamentben foglalkozunk. E ponton hálás köszönetet kell mondanom Wortmann-Kool asszonynak, Goulard asszonynak, Haglund úrnak, Ferreira asszonynak és Ford asszonynak, akik a gazdasági kormányzási csomag kapcsán előadótársaim voltak. Nagyon hálás köszönetemről szeretném biztosítani az árnyékelőadókat is, akik segítették munkánkat. Végezetül ki kell emelnem a Tanács által e kérdést illetően végzett kivételes munkát, különösen Kármán András részéről, aki szorosan együttműködött velünk, valamint Rehn biztos úr részéről, aki szintén felbecsülhetetlen értékű szerepet játszott az egész folyamatban. Első szavaim pozitív hangnemben a bizakodásról szólnak. Ennek a gazdasági kormányzási csomagnak meg kell mutatnia, hogy Európa meg tud felelni: képes leküzdeni a nehézségeket és képes kivédeni a jövőbeni problémákat. Ezért vagyok nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkező napokban mi történik majd ezzel a gazdasági kormányzási jogszabállyal. A Stabilitási és Növekedési Paktumba, amelynek a korrekciós részéért előadóként feleltem, fel lehet venni a stabilitás és a költségvetési fegyelem mellé a növekedés elképzelését. A makrogazdasági egyensúlytalanság esetén követendő eljárást meg lehet újítani. Túl lehet lépni azon a megközelítésen, amely mindössze egy szankciós mechanizmusból áll, és ennek a gazdasági kormányzási csomagnak az elfogadása ezért fog több és jobb Európához vezetni. A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós részével kapcsolatban például ez a gazdasági kormányzási csomag elhozza számunkra a paktum intelligensebb alkalmazását, az általa az adósságkritériumnak szentelt figyelemmel; az adósságcsökkentés átlagos rátájának bevezetésével, amelyet három év alatt kell végrehajtani, lehetővé téve a szabályok teljesítése során a rugalmasságot; azoknak a vonatkozó tényezőknek a részletesebb és megfelelőbb listájával, amelyeket a Bizottságnak az érintett országok pénzügyi helyzetének értékelése során figyelembe kell vennie; valamint az adósságkritérium végrehajtására hagyott hároméves átmeneti időszak bevezetésével. Vannak más szempontok is, amelyeket szeretnék itt kiemelni, és amelyek más jelentésekre tartoznak. Mivel végig egymással karöltve dolgoztunk, meg kell említenem az európai szemeszterrendszer prevenciós részben való fontos bevezetését, és rá kell mutatnom arra, hogy a prevenciós rész alapvető fontosságú, és a szankciókat az egész folyamat során csak végső lépésként szabadna alkalmazni. Az eljárás magában foglalja a szimmetria makrogazdasági mutatók elemzésébe való bevezetését, annak a lehetőségét, hogy a Bizottság az idei év végéig egy tanulmányt készít az eurókötvényekről, a szankciók mint végső lépések makrogazdasági egyensúlytalanságokkal, illetve a Stabilitási és Növekedési Paktummal kapcsolatos integrált jövőképét, valamint a fordított minősített többségi szavazás bevezetésének kérdését a Tanács határozatait illetően. Mindezeket a lépéseket a Parlament szerepének alapvető részeiként tettük meg. Ezért most nagyon világos üzenetet tudunk küldeni polgárainknak. Az üzenet úgy szól, hogy a jövőbeni válságok megelőzésére szolgáló intézményi mechanizmust készítjük elő. Európa ezzel a gazdasági kormányzási csomaggal sokkal felkészültebb lesz. Európa egy kritikus jelentőségű lépést tesz ezzel a gazdasági kormányzási csomaggal, hogy gazdaságunk megbízhatóan növekedhessen."@hu11
"Signor Presidente, siamo entrati in una nuova fase di questo lavoro straordinario che abbiamo svolto sinora al Parlamento europeo. Giunti a questo punto, mi preme rendere omaggio agli onorevoli Wortmann-Kool, Goulard, Haglund, Ferreira e Ford, che come me hanno svolto funzione di relatori per l’intero pacchetto sulla governance economica. Vorrei inoltre esprimere un ringraziamento molto speciale ai vari relatori ombra che ci hanno aiutati in tal senso. Infine, vorrei porre l’accento sul lavoro eccezionale svolto dal Consiglio sulla questione, in particolare dal ministro Kármán, che ha collaborato strettamente con noi, e dal Commissario Rehn, che ha anch’egli ricoperto un ruolo prezioso nell’intero processo. La mia prima parola è una parola di fiducia, di sguardo positivo. Questo pacchetto sulla governance economica deve dare prova delle capacità dell’Europa, che è in grado di superare le difficoltà e di tutelarsi da problemi futuri. Per questo nutro un’immensa fiducia in quello che accadrà nei prossimi giorni in merito a questa legislazione sulla governance economica. Nel Patto di stabilità e crescita, per la cui parte correttiva ho svolto funzioni di relatore, è possibile aggiungere l’idea di crescita a quella di stabilità e di disciplina di bilancio. è possibile introdurre innovazioni in termini di procedura per gli squilibri macroeconomici. è possibile andare oltre un approccio che prevede unicamente meccanismi sanzionatori, ed è per questo che l’adozione del pacchetto sulla governance economica porterà a più Europa e a un’Europa migliore. Per quanto riguarda la parte correttiva del Patto di stabilità e crescita, ad esempio, questo pacchetto sulla governance economica ci ha regalato un’applicazione più intelligente del Patto, grazie all’attenzione che dedica al criterio del debito, all’introduzione di un tasso medio per la riduzione del debito, da applicarsi nell’arco di tre anni, creando un margine di flessibilità per il rispetto delle norme, a un elenco più dettagliato e accurato dei fattori rilevanti di cui dovrà tener conto la Commissione nella sua valutazione della situazione finanziaria dei paesi coinvolti, e all’introduzione di un periodo di transizione di tre anni per l’attuazione del criterio sul debito. Vi sono anche altri aspetti che vorrei cogliere l’occasione per sottolineare, e che riguardano altre relazioni. Poiché abbiamo sempre lavorato in maniera congiunta, mi preme citare l’introduzione importante di un regime del semestre europeo nella parte preventiva, e precisare che tale parte preventiva è essenziale e che le penali andrebbero applicate solamente nella fase finale dell’intera procedura. La stessa comprende anche l’introduzione della simmetria nell’analisi degli indicatori macroeconomici, la possibilità che la Commissione produca uno studio sugli eurobond entro la fine dell’anno, una concezione integrata delle penali quale fase finale, in relazione sia agli squilibri macroeconomici, sia al Patto di stabilità e crescita, nonché la questione dell’introduzione del voto a maggioranza qualificata inversa per le decisioni del Consiglio. Sono state introdotte tutte queste misure come parte essenziale del ruolo del Parlamento. Ecco perché adesso possiamo trasmettere un messaggio molto chiaro ai nostri cittadini, vale a dire che stiamo approntando un meccanismo istituzionale per prevenire le crisi future. L’Europa sarà molto più preparata grazie a questo pacchetto sulla governance economica. In virtù di questo pacchetto sulla governance economica, l’Europa sta compiendo un passo importante per permettere alla nostra economia di crescere solida e robusta."@it12
"Pone pirmininke, tai tolesnis išskirtinio darbo, kurį mes atliekame Europos Parlamente, etapas. Šiuo etapu privalau išreikšti šiltą pripažinimą C. Wortmann-Kool, S. Goulard, C. Haglundui, E. Ferreirai ir V. Ford, kurie buvo pranešėjai kartu su manimi rengiant visą šį ekonomikos valdysenos paketą. Taip pat noriu itin nuoširdžiai padėkoti įvairiems mūsų darbe padėjusiems šešėliniams pranešėjams. Galiausiai privalau pabrėžti išskirtinį darbą, kurį šiuo klausimu atliko Taryba, ypač András Kármán, kuris glaudžiai dirbo su mumis, ir Komisijos narys O. Rehn, kurio vaidmuo visame procese taip pat neįkainojamas. Pirmiausia norėčiau išreikšti pasitikėjimą, teigiamą aspektą. Šiuo ekonomikos valdysenos paketu reikia parodyti, kad Europa gali – ji gali įveikti sunkumus ir ji gali apsisaugoti nuo būsimų problemų. Todėl esu tvirtai įsitikinęs dėl to, kas nutiks su šiais ekonomikos valdysenos teisės aktais ateinančiomis dienomis. Stabilumo ir augimo pakte, kurio korekcinės dalies pranešėjas buvau, yra įmanoma augimo idėją pridėti prie stabilumo ir biudžetinės drausmės idėjos. Naudojantis makroekonomikos disbalanso procedūra yra įmanoma diegti naujoves. Įmanoma nueiti toliau nei vien tik baudų mechanizmo turėjimas ir todėl šio ekonomikos valdysenos paketo priėmimas sustiprins Europos europiškumą ir pagerins ją. Kalbant, pvz., apie korekcinę Stabilumo ir augimo pakto dalį, dėl šio ekonomikos valdysenos paketo mes galime išmintingiau taikyti šį paktą dėl to, kad joje skiriama daug dėmesio skolos kriterijui; įvedamas vidutinis skolos mažinimo, kurį reikia atlikti per trejus metus, procentas, dėl kurio laikantis taisyklių galimas lankstumas; nustatomi išsamesni ir tinkamesni susiję rodikliai, į kuriuos turėtų atsižvelgti Komisija, atlikdama finansinės susijusių valstybių padėties vertinimą; ir įvedamas trejų metų pereinamasis laikotarpis skolos kriterijui įgyvendinti. Taip pat yra kitų aspektų, kuriuos noriu čia pabrėžti, kurie yra susiję su kitais pranešimais. Kadangi visą laiką dirbome bendrai, turiu paminėti svarbų Europos semestro režimo įvedimą prevencinėje dalyje ir pabrėžti, kad prevencinė dalis yra labai svarbi ir kad baudos turėtų būti taikomos tik kaip galutinis visos šios procedūros etapas. Procedūra apima simetrijos įvedimą į makroekonominių rodiklių analizę, galimybę, kad Komisija parengs euroobligacijų tyrimą iki šių metų pabaigos, integruotą baudų, kaip galutinio etapo, susijusio tiek su makroekonomikos disbalansu, tiek su Stabilumo ir augimo paktu, viziją ir atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo dėl Tarybos sprendimų įvedimo klausimą. Visų šių veiksmų buvo imtasi kaip esminių Parlamento vaidmens dalių. Todėl dabar savo piliečiams galime perduoti labai aiškią žinią. Žinia yra tokia, kad mes rengiame institucinį mechanizmą, skirtą išvengti krizių ateityje. Turėdama šį ekonomikos valdysenos paketą, Europa bus daug geriau pasirengusi. Su šiuo ekonomikos valdysenos paketu Europa žengia lemiamą žingsnį tam, kad mūsų ekonomika galėtų sveikai augti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis ir Eiropas Parlamentā paveiktā izcilā darba nākamais posms. Šajā brīdī es paužu lielu atzinību kundzei kungam kundzei un kundzei, kuri kopā ar mani ir bijuši šā ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopuma referenti. Īpašus pateicības vārdus es arī veltu daudzajiem ēnu referentiem, kuri ir palīdzējuši mūsu darbā. Visbeidzot man jāuzsver Padomes izcilais darbs šajā jautājumā, jo īpaši darbs, kurš strādāja cieši kopā ar mums, un komisāra darbs, kuram arī visā šajā procesā bija nenovērtējama nozīme. Vispirms es gribu runāt par pārliecību pozitīvā nozīmē. Šim ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumam ir jāparāda, ka Eiropa ir spējīga: tā ir spējīga pārvarēt savas grūtības, un tā ir spējīga nodrošināties pret problēmām, kas sagaida nākotnē. Tāpēc es esmu ārkārtīgi pārliecināts par to, kas ar šiem ekonomikas pārvaldības tiesības aktiem notiks turpmākajās dienās. Stabilitātes un izaugsmes paktā, kura korektīvajai daļai es biju referents, ir iespējams pievienot ieceri par stabilitātes un budžeta disciplīnas izaugsmi. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūrā ir iespējams ieviest jauninājumus. Ir iespējams iet tālāk par pieeju, kurā tikpat kā nav sankciju mehānisma, un tieši tāpēc šā ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopuma pieņemšana veicinās vairāk Eiropas un labāku Eiropu. Runājot par Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvo daļu, piemēram, šis ekonomikas pārvaldes tiesību aktu kopums mums nodrošina šā pakta saprātīgāku piemērošanu, jo tas pievērš lielāku uzmanību parāda kritērijam; ievieš vidēji ātru parāda samazināšanu, ko veic trīs gadu laikā, tādējādi līdzsvarojot noteikumu īstenošanu; izveido sīkāk izstrādātu un piemērotāku to attiecīgo faktoru sarakstu, kas Komisijai būtu jāņem vērā, veicot novērtējumu; un ievieš trīs gadu pārejas periodu, lai īstenotu parāda kritēriju. Vēl ir citi aspekti, kurus es šodien vēlos uzsvērt un kuri attiecas uz citiem ziņojumiem. Tā kā mēs visu laiku strādājām kopā, man jāpiemin Eiropas pusgada režīma svarīgā ieviešana preventīvajā daļā un jāuzsver tas, ka preventīvā daļa ir būtiska un ka sankcijas visā šajā procedūrā būtu jāpiemēro tikai kā galīgais solis. Šī procedūra ietver simetrijas ieviešanu makroekonomisko rādītāju analīzē, iespēju, ka Komisija šā gada beigās izveidos pētījumu par eiroobligācijām, integrētu redzējumu par sankcijām kā galīgo soli attiecībā gan uz makroekonomisko nelīdzsvarotību, gan Stabilitātes un izaugsmes paktu, un jautājumu par Padomes lēmumos ieviesto apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu. Visi šie pasākumi tiek uzskatīti par būtisku Parlamenta uzdevuma daļu. Tāpēc mēs tieši tagad saviem pilsoņiem varam paust ļoti skaidru vēstījumu. Vēstījums ir par to, ka mēs gatavojam institucionālu mehānismu, lai novērstu turpmākas krīzes. Pateicoties šim ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumam, Eiropa būs daudz labāk sagatavota. Ar šā ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopuma izveidi Eiropa veic ārkārtīgi svarīgu pasākumu, lai veicinātu stabilu mūsu ekonomikas izaugsmi."@lv13
"Este é mais um momento de um trabalho extraordinário que tem sido feito no Parlamento Europeu. Não poderia, neste momento, deixar de saudar a Corien, a Sylvie, o Carl, a Elisa e a Vicky, que foram comigo relatores em todo este pacote da governação económica. Deixo também uma palavra muito especial aos vários relatores-sombra que nos ajudaram nas nossas tarefas e, por fim, saúdo o extraordinário trabalho que o Conselho fez em relação a esta matéria, referindo, em especial, o Andràs Kármán, que muito nos acompanhou, e o seu Comissário Olli Rehn, que também teve uma participação preciosa em todo este processo. A minha primeira palavra é uma palavra de confiança, pela positiva. Este pacote da governação económica deve demonstrar que a Europa é capaz, que a Europa é capaz de ultrapassar as dificuldades, que a Europa é capaz de precaver problemas futuros. É por isso que tenho muita confiança naquilo que vai suceder nos próximos dias em relação a esta legislação sobre a governação económica. É possível, no Pacto de Estabilidade e Crescimento de que fui relator na parte correctiva, juntar à ideia de estabilidade e disciplina orçamental a ideia de crescimento. É possível inovar com o procedimento de desequilíbrios macroeconómicos. É possível ultrapassar uma lógica que seja de um simples mecanismo de sanções e é por isso mesmo que a aprovação deste pacote da governação económica levará a mais Europa e a melhor Europa. Este pacote da governação económica trouxe-nos, por exemplo, em relação à parte correctiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma aplicação mais inteligente desse mesmo Pacto: a atenção ao critério da dívida, a introdução de uma média para a redução da dívida, que seja feita em três anos, criando a possibilidade de flexibilidade no cumprimento das regras; uma lista mais detalhada e mais apropriada de factores relevantes que a Comissão deve ter em conta na análise que faz sobre a situação financeira dos Estados; a introdução de um período transitório de três anos para a implementação do critério da dívida. Mas também há outros aspectos que quero aqui salientar e que têm a ver com outros relatórios. Porque sempre trabalhámos em conjunto, eu não posso deixar de referir a importante introdução de um regime do Semestre Europeu na parte preventiva, nem de salientar que a parte preventiva é essencial e que as sanções só devem aparecer como último passo de todo este procedimento: a introdução da simetria na análise dos indicadores macroeconómicos, a possibilidade de existência de um estudo sobre os eurotítulos, pela Comissão Europeia, até ao final deste ano, uma visão integrada das sanções como último passo quer em relação aos desequilíbrios macroeconómicos quer em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e a matéria da introdução da maioria qualificada invertida nas decisões do Conselho. Todos estes passos foram dados como papel essencial do Parlamento Europeu. É por isso que, neste preciso momento, nós podemos deixar uma mensagem muito clara aos nossos cidadãos. Essa mensagem é a seguinte: estamos a preparar um aparelho institucional para prevenir futuras crises. A Europa, com este pacote da governação económica, ficará mais bem preparada. A Europa, com este pacote da governação económica, dá um passo essencial para que a nossa economia possa crescer de uma forma firme."@mt15
"Het Europees Parlement heeft wederom een heel bijzonder werk afgeleverd. Ik wil om te beginnen Corinne, Sylvie, Carl, Elisa en Vicky bedanken. Zij hebben me als corapporteurs over dit pakket maatregelen voor economische governance bijgestaan. Verder een woord van welgemeende dank voor de schaduwrapporteurs die ons bij onze werkzaamheden hebben geholpen. Tot slot noem ik het uitzonderlijk goede werk dat de Raad met betrekking tot dit onderwerp heeft verricht. Ik bedank verder Andreas Carmen, met wie we steeds goed hebben samengewerkt, en commissaris Olli Rehn, die in deze hele procedure een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik begin positief, met een boodschap van vertrouwen. Dit pakket maatregelen voor economische governance moet aantonen dat Europa tot iets in staat is – dat het in staat is moeilijkheden te overwinnen en dat het zich kan wapenen tegen problemen in de toekomst. Ik heb dan ook alle vertrouwen in hetgeen er de komende dagen zal gebeuren met betrekking tot de wetgeving over economische governance. Ik ben rapporteur geweest voor het corrigerend onderdeel van het stabiliteits- en groeipact, en het is mogelijk de begrippen stabiliteit en begrotingsdiscipline te koppelen aan het idee van groei. We kunnen de procedures bij macro-economische onevenwichtigheden vernieuwen. En het is mogelijk een strategie in te voeren die meer inhoudt dan alleen maar een eenvoudig mechanisme voor het opleggen van sancties. Daarom zal de goedkeuring van dit pakket maatregelen voor economische governance meer Europa en een beter Europa opleveren. Om een voorbeeld te noemen: dit pakket voor economische governance heeft ons binnen het kader van het corrigerend onderdeel van het stabiliteits- en groeipact een slimmere toepassing van datzelfde pact opgeleverd. Er wordt nu beter gekeken naar het schuldcriterium, er wordt een gemiddelde geïntroduceerd voor het terugdringen van de staatsschuld – dat moet nu binnen drie jaar worden gehaald – , waardoor er mogelijkheden ontstaan voor het flexibel tegemoetkomen aan de regels. Er is nu ook een betere en meer gedetailleerde lijst factoren waarmee de Commissie rekening moet houden bij het analyseren van de financiële situatie van staten. En er wordt een overgangsperiode ingesteld voor de invoering van het schuldcriterium. Er zijn echter ook andere aspecten die ik hier wil noemen en die te maken hebben met andere verslagen. We werken altijd in teamverband, en ik moet dus verwijzen naar de invoering van een Europees Semester als belangrijk onderdeel van preventie. We moeten goed beseffen dat de preventiefase het belangrijkst is. Sancties moeten pas worden opgelegd in de laatste fase van de procedure. Er is symmetrie aangebracht bij de analyse van de macro-economische indicatoren, en de Commissie zal mogelijk voor het einde van dit jaar een onderzoek uitvoeren naar euro-obligaties. En sancties worden nu dus gezien als een laatste stap, of het nu gaat om macro-economische onevenwichtigheden of de naleving van het stabiliteits- en groeipact. Bovendien geldt bij de beslissingen van de Raad voortaan een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Het Parlement heeft bij al deze veranderingen een doorslaggevende rol gespeeld. Het is daarom van belang dat we nu een duidelijke boodschap aan onze burgers overbrengen. En die luidt als volgt: we zetten nu een institutionele structuur op om in de toekomst crises te voorkomen. Europa is daar met dit pakket maatregelen voor economische governance voortaan goed op voorbereid. Europa draagt er met dit pakket maatregelen voor economische governance toe bij dat onze economie op een gezonde wijze kan groeien."@nl3
"Panie Przewodniczący! To kolejny etap wyjątkowego zadania, jakie wykonujemy obecnie w Parlamencie Europejskim. Chciałbym tutaj gorąco podziękować pani poseł Wortmann-Kool, pani poseł Goulard, panu posłowi Haglundowi, pani poseł Ferreirze i pani poseł Ford, którzy wraz ze mną pełnili rolę sprawozdawców w odniesieniu do prezentowanego pakietu zarządzania gospodarczego. Kieruję też szczególne podziękowania do kontrsprawozdawców, którzy pomagali nam w pracy. Wreszcie, muszę podkreślić wyjątkową pracę, jaką w tej dziedzinie wykonała Rada, a zwłaszcza współpracujący ściśle z nami pan minister Kármán, i komisarz Rehn, który też wniósł bezcenny wkład w cały proces. Chciałbym zacząć od akcentu optymistycznego – musimy wykazać pewność siebie. Pakiet zarządzania gospodarczego musi dowieść, że Europa potrafi: umie przezwyciężyć trudności i uchronić się przed przyszłymi problemami. Dlatego też jestem przekonany, że w najbliższych dniach losy prawodawstwa dotyczącego zarządzania gospodarczego rozstrzygną się pomyślnie. W pakcie stabilności i wzrostu, którego sprawozdawcą byłem w odniesieniu do części naprawczej, koncepcję stabilności i dyscypliny budżetowej można uzupełnić o wzrost. Dzięki procedurze zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej możliwe są innowacje. Da się wyjść poza mechanizm służący tylko nakładaniu kar – dlatego też przyjęcie przedmiotowego pakietu zarządzania gospodarczego przyniesie nam więcej Europy i lepszą Europę. Na przykład w odniesieniu do części naprawczej paktu stabilności i wzrostu pakiet zarządzania gospodarczego czyni stosowanie paktu bardziej przemyślanym dzięki uwadze poświęconej kryterium długu; wprowadzeniu średniego tempa redukcji długu dokonywanej w trzyletnim okresie, co pozwoli na elastyczność w stosowaniu się do reguł; dokładniejszemu i właściwszemu wykazowi stosownych czynników, które Komisja powinna brać pod uwagę przy ocenie sytuacji finansowej danego kraju; oraz wprowadzeniu trzyletniego okresu przejściowego we wdrożeniu kryterium długu. Pragnę też podkreślić tu inne aspekty, które mają związek z pozostałymi sprawozdaniami. Ponieważ przez cały czas pracowaliśmy wspólnie, muszę wspomnieć o ważnym elemencie, jakim jest wprowadzenie europejskiego semestru w obrębie części zapobiegawczej, oraz wskazać, że część zapobiegawcza jest niezwykle ważna, a kary powinny być stosowane jedynie jako ostatni krok całej procedury. Wprowadzono symetrię w analizie wskaźników makroekonomicznych, pojawiła się możliwość sporządzenia przez Komisję do końca bieżącego roku studium dotyczącego euroobligacji, mamy zintegrowaną wizję kar jako ostatniego kroku w odniesieniu zarówno do zaburzeń równowagi makroekonomicznej, jak i paktu stabilności i wzrostu; pojawiła się też kwestia wprowadzenia głosowania odwrotną większością kwalifikowaną nad decyzjami Rady. Wszystkie te kroki podjęto w ramach roli Parlamentu. Dlatego możemy teraz skierować do naszych obywateli bardzo wyraźny komunikat. Brzmi on następująco: opracowujemy mechanizm instytucjonalny, który ma zapobiec przyszłym kryzysom. Dzięki pakietowi zarządzania gospodarczego będziemy znacznie lepiej przygotowani. Pakiet to przełomowy krok dla Europy – dzięki niemu nasza gospodarka będzie mogła zdrowo wzrastać."@pl16
"Dle președinte, aceasta este încă o etapă dintr-o lucrare excepțională pe care am realizat-o în Parlamentul European. În acest moment, trebuie să adresez calde mulțumiri dnei Wortmann-Kool, dnei Goulard, dlui Haglund, dnei Ferreira și dnei Ford, care au fost raportori, alături de mine, pe parcursul elaborării acestui pachet de guvernanță economică. Trebuie să le mulțumesc în mod deosebit diverșilor raportori alternativi care ne-au ajutat în activitatea noastră. În ultimul rând, trebuie să subliniez activitatea excepțională desfășurată de Consiliu privind această chestiune, în special de către dl András Kármán, care a lucrat îndeaproape cu noi, precum și activitatea comisarului Rehn, care, de asemenea, a jucat un rol extrem de util pe parcursul întregului proces. Primul meu cuvânt este unul de încredere, într-o notă pozitivă. Acest pachet de guvernanță economică trebuie să demonstreze că Europa este capabilă: este capabilă să depășească dificultățile și să ne apere împotriva viitoarelor probleme. Acesta este motivul pentru care sunt foarte încrezător în ceea ce urmează să se întâmple zilele următoare cu această legislație de guvernanță economică. În Pactul de stabilitate și de creștere, pentru care am fost raportor pentru componenta corectivă, este posibil să se adauge ideea de creștere celei de stabilitate și disciplină bugetară. Este posibil să se inoveze în legătură cu procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Este posibil să se depășească abordarea unui singur mecanism de sancționare și de aceea, adoptarea acestui pachet de guvernanță economică va duce la mai multă integrare europeană și la o Europă mai bună. În ceea ce privește, de exemplu, componenta corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere, acest pachet de guvernanță economică ne-a oferit o aplicare mult mai inteligentă a pactului, prin atenția pe care o acordă criteriului datoriei; introducerea unei rate medii pentru reducerea datoriei, care urmează să se realizeze în termen de trei ani, pentru a permite flexibilitate în îndeplinirea normelor; o listă mai detaliată și adecvată a factorilor relevanți pe care Comisia ar trebui să îi ia în considerare la evaluarea situației financiare a țărilor implicate și introducerea unei perioade de tranziție de trei ani pentru punerea în aplicare a criteriului datoriei. Există și alte aspecte pe care doresc să le subliniez aici și care se referă la alte rapoarte. Deoarece am lucrat împreună tot timpul, trebuie să menționez importanța introducerii regimului unui semestru european în componenta de prevenire și să subliniez că această componentă este esențială și că sancțiunile ar trebui aplicate numai în ultimă instanță în toată această procedură. Procedura include introducerea simetriei în analiza indicatorilor macroeconomici, posibilitatea elaborării de către Comisie a unui studiu privind euroobligațiunile până la sfârșitul acestui an, o viziune integrată asupra sancțiunilor ca etapă finală în ceea ce privește atât dezechilibrele macroeconomice, cât și Pactul de stabilitate și de creștere, precum și problema introducerii votului cu majoritate calificată inversată pentru deciziile Consiliului. Toate aceste măsuri au fost considerate elemente esențiale ale rolului Parlamentului. De aceea, putem transmite chiar acum un mesaj clar cetățenilor noștri. Mesajul se referă la faptul că pregătim un mecanism instituțional pentru a preveni viitoarele crize. Europa va fi mult mai bine pregătită datorită acestui pachet de guvernanță economică. Europa face un pas crucial odată cu acest pachet de guvernanță economică, astfel încât economia noastră să poată avea o creștere sănătoasă."@ro18
"Ide o ďalšiu etapu výnimočnej práce, ktorú v Európskom parlamente robíme. V tomto smere musím srdečne oceniť pani Wortmannovú-Koolovú, pani Goulardovú, pána Haglunda, pani Ferreirovú a pani Fordovú, ktorí počas práce na tomto balíku o správe ekonomických záležitostí pôsobili spolu so mnou ako spravodajcovia. Osobitne tiež musím poďakovať aj rôznym tieňovým spravodajcom, ktorí nám v našej práci pomáhali. A napokon musím poukázať aj na výnimočnú prácu, ktorú v tejto oblasti urobila Rada a najmä pán András Kármán, ktorý s nami úzko spolupracoval, ako aj pán komisár Rehn, ktorý v celom procese zohrával neoceniteľnú úlohu. Moje prvé slovo je slovo dôvera a pocit pozitívnej atmosféry. Tento balík o správe ekonomických záležitostí musí ukázať, že Európa je schopná, že je schopná prekonať ťažkosti a že je schopná ochrániť sa pred budúcimi problémami. Preto mám skutočnú dôveru v to, čo sa v najbližších dňoch udeje s týmto právnym predpisom v oblasti správy ekonomických záležitostí. V rámci Paktu stability a rastu, kde som pri nápravnej časti pôsobil ako spravodajca, sa k myšlienke stability a rozpočtovej disciplíny dá pridať koncepcia rastu. Dá sa inovovať pomocou postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Dá sa ísť nad rámec prístupu, ktorý spočíva len v mechanizme pokút. A práve preto prijatie tohto balíka o správe ekonomických záležitostí povedie k väčšej pôsobnosti Európy a k lepšej Európe. Čo sa týka nápravnej časti Paktu stability a rastu, tento balík o správe ekonomických záležitostí napríklad zavádza rozumnejšie uplatňovanie paktu, a to prostredníctvom pozornosti, ktorú venuje kritériu dlhu, prostredníctvom zavedenia priemerného tempa znižovania dlhu počas trojročného obdobia. Umožňuje tiež flexibilitu pri plnení pravidiel, poskytuje podrobnejší a vhodnejší zoznam relevantných faktorov, ktoré by Komisia mala zohľadňovať pri posudzovaní finančnej situácie daných krajín, a zavádza aj trojročné prechodné obdobie na plnenie kritéria dlhu. Chcel by som však poukázať aj na ďalšie aspekty, ktoré súvisia s ďalšími správami. Keďže sme po celý čas pracovali spoločne, musím spomenúť význam zavedenia režimu európskeho semestra v rámci preventívnej časti a poukázať na to, že preventívna časť je rozhodujúca a že sankcie by sa mali uplatňovať až ako posledný krok v celom tomto postupe. Postup zahŕňa zavedenie symetrie v analýze makroekonomických ukazovateľov, možnosť, že Komisia do konca tohto roka uskutoční štúdiu eurobondov, ucelenú predstavu pokút ako posledného kroku v súvislosti s makroekonomickými nerovnováhami aj Paktom stability a rastu a otázku zavedenia hlasovania podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny pri rozhodnutiach Rady. Všetky tieto kroky sa berú ako základná súčasť úlohy Parlamentu. Práve preto môžeme občanom teraz poslať veľmi jasný odkaz. Odkaz o tom, že pripravujeme inštitucionálny mechanizmus na zabránenie budúcim krízam. Európa bude s týmto balíkom o správe ekonomických záležitostí oveľa lepšie pripravená. S týmto balíkom o správe ekonomických záležitostí Európa robí rozhodujúci krok smerujúci k tomu, aby naše hospodárstvo mohlo stabilne rásť."@sk19
"Gospod predsednik, to je dodatna stopnja pri izjemnem delu, ki ga opravljamo v Evropskem parlamentu. Na tej točki moram toplo pozdraviti gospo Wortmann-Kool, gospo Goulard, gospoda Haglunda, gospo Ferreira in gospo Ford, s katerimi smo bili skupaj poročevalci pri tem svežnju ukrepov na področju gospodarskega upravljanja. Prav tako se moram še posebno zahvaliti različnim poročevalcem v senci, ki so nam pomagali pri našem delu. Nazadnje moram poudariti izjemno delo, ki sta ga v zvezi s tem vprašanjem opravila Svet, zlasti András Kármán, ki je tesno sodeloval z nami, in komisar Rehn, ki je tudi igral neprecenljivo vlogo v celotnem postopku. Moja prva beseda je beseda zaupanja s pozitivno noto. Ta sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja mora pokazati, da je Evropa sposobna: sposobna je premagovati težave in sposobna se je varovati prihodnjih problemov. Zato sem trdno prepričan glede tega, kaj se bo v prihodnjih dneh zgodilo s to zakonodajo o gospodarskem upravljanju. V paktu za stabilnost in rast, za katerega sem bil poročevalec pri korektivnem delu, je možno zamisli o stabilnosti in proračunski disciplini dodati zamisel rasti. Možno je uvesti novosti pri postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji. Možno je preseči pristop zgolj kazenskega mehanizma in zato bo sprejetje tega svežnja ukrepov na področju gospodarskega upravljanja pripeljalo do več Evrope in boljše Evrope. Na primer, v zvezi s korektivnim delom pakta za stabilnost in rast je ta sveženj ukrepov na področju gospodarskega upravljanja prinesel inteligentnejšo uporabo pakta s pozornostjo, ki jo posveča merilu dolga; uvedbo povprečne stopnje za zmanjšanje dolga, ki jo je treba izvajati tri leta in pri tem omogočati prožnost pri izpolnjevanju pravil; podrobnejši in primernejši seznam ustreznih dejavnikov, ki bi jih Komisija morala upoštevati pri svoji oceni finančnih razmer udeleženih držav; ter uvedbo triletnega prehodnega obdobja za izvajanje merila dolga. Tu želim izpostaviti tudi druge vidike, ki so povezani z drugimi poročili. Ker smo ves čas sodelovali, moram omeniti pomembno uvedbo režima evropskega semestra v preventivnem delu in izpostaviti, da je preventivni del nujen in da bi se morale kazni uporabljati le kot zadnji korak v tem celotnem postopku. Postopek vključuje uvedbo simetrije v analizo makroekonomskih kazalnikov, možnost, da bo Komisija izdelala študijo o evroobveznicah do konca tega leta, celostno vizijo kazni kot končni korak tako v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji kot s paktom za stabilnost in rast ter vprašanje uvedbe glasovanja z obratno kvalificirano večino za odločitve Sveta. Vsi ti koraki so bili narejeni kot bistveni deli vloge Parlamenta. Zato lahko našim državljanom takoj zdaj pošljemo zelo jasno sporočilo. Sporočilo je, da pripravljamo institucionalni mehanizem za preprečevanje prihodnjih kriz. Evropa bo s tem svežnjem ukrepov na področju gospodarskega upravljanja mnogo bolje pripravljena. Evropa s tem svežnjem ukrepov na področju gospodarskega upravljanja dela ključni korak, da bo lahko naše gospodarstvo solidno rastlo."@sl20
"Herr talman! Detta är ytterligare ett steg i ett enastående arbete som vi har gjort i Europaparlamentet. Jag vill tacka Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Carl Haglund, Elisa Ferreira och Vicky Ford, som har varit föredragande tillsammans med mig för hela detta paket om den ekonomiska styrningen. Jag vill också rikta ett särskilt tack till de olika skuggföredragandena som har hjälpt oss i vårt arbete. Slutligen måste jag framhålla det utomordentliga arbete som har utförts av rådet i denna fråga, särskilt av András Kármán, som har haft ett nära samarbete med oss, och kommissionsledamot Olli Rehn, som också har spelat en ovärderlig roll i hela processen. Jag vill börja med att uttrycka tillförsikt, i en positiv anda. Detta paket för den ekonomiska styrningen måste visa att Europa är i stånd att övervinna svårigheter och skydda sig mot framtida problem. Därför ser jag med stor tillförsikt på vad som kommer att hända med lagstiftningen om den ekonomiska styrningen under de närmaste dagarna. I stabilitets- och tillväxtpakten – jag var föredragande för den korrigerande delen – är det möjligt att lägga till idén om tillväxt till idén om stabilitet och budgetdisciplin. Det går att vara nyskapande när det gäller förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det är möjligt att gå längre än att bara ha en sanktionsmekanism, och därför kommer antagandet av detta paket för den ekonomiska styrningen att leda till mer Europa och ett bättre Europa. När det t.ex. gäller den korrigerande delen av stabilitets- och tillväxtpakten har detta paket för den ekonomiska styrningen givit oss en mer intelligent tillämpning av pakten, genom den uppmärksamhet som ägnas åt skuldkriteriet, införandet av en genomsnittlig takt för skuldminskningen, som ska genomföras under tre år med möjlighet till flexibilitet i fråga om att uppfylla reglerna, en mer detaljerad och lämplig förteckning över relevanta faktorer som kommissionen bör beakta i sin bedömning av den ekonomiska situationen i de berörda länderna, och införandet av en treårig övergångsperiod för genomförandet av skuldkriteriet. Det finns även andra aspekter som jag vill lyfta fram här, vilka rör andra betänkanden. Eftersom vi har jobbat tillsammans hela tiden måste jag nämna det viktiga införandet av en europeisk termin i den förebyggande delen, och påpeka att den förebyggande delen är viktig och att påföljder endast bör tillämpas som det sista steget i hela detta förfarande. Förfarandet innefattar införandet av symmetri i analysen av makroekonomiska indikatorer, möjligheten att kommissionen kommer att genomföra en undersökning om euroobligationer i slutet av detta år, en integrerad syn på påföljder som ett sista steg både i fråga om makroekonomiska obalanser och när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten, samt frågan om att införa omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar i rådet. I alla dessa steg har parlamentet haft en avgörande roll. Därför kan vi just nu skicka ett mycket tydligt budskap till våra medborgare. Budskapet är att vi håller på att utarbeta en institutionell mekanism för att förhindra framtida kriser. Europa kommer att bli mycket bättre förberett med detta paket om den ekonomiska styrningen. Europa tar ett avgörande steg i och med paketet om den ekonomiska styrningen så att vår ekonomi kan växa tryggt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph