Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-160-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-160-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"S potěšením beru na vědomí skutečnost, že nová společná zemědělská politika ukončuje období diskriminace zemědělců v některých členských státech včetně mé země. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci, která prozrazuje ruku člověka, který problematice rozumí. O to více jsem zděšen pokusem o vytvoření nových diskriminačních podmínek. Zastropování přímých plateb je novou diskriminací členských zemí se specifickým historickým vývojem, v jehož důsledku převažují zemědělské podniky hospodařící na větších výměrách půdy. Přitom tyto zemědělské podniky plní stejná pravidla a poskytují stejné služby jako malé podniky v jiných zemích a stejně dobře plní podmínky pro vyplácení přímých plateb. Diskriminace velkých podniků v důsledku zastropování může vyvolat ohrožení pracovních míst ve venkovských oblastech a potlačení inovačního potenciálu. Copak lze souhlasit s diskriminací některých členských států v podobě rozdílů v platbách na hektar nebo zastropování, pokud chceme věrohodně hovořit o jednotném trhu? Zemědělci z nové dvanáctky nyní stojí na konci těžkého desetiletého období, na které přistoupili s porozuměním, že jde o období přechodné, které nebude prodlouženo. Nechtějme dál pokračovat v nerovnosti odporující duchu jednání o přistoupení k EU, nenarušujme důvěryhodnost EU v očích části jejích občanů. Zahráváme si tím s budoucností samotné EU. Vyzývám proto všechny kolegy k podpoře pozměňovacích návrhů 10 a 11, které zastropování plateb odmítají."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det glæder mig, at den nye fælles landbrugspolitik vil sætte punktum for en periode, hvor landbrugere i visse medlemsstater er blevet diskrimineret, heriblandt i mit hjemland. Jeg vil gerne rette en tak til ordføreren for det arbejde, han har udført, det er tydeligt, at det er udført af én, der har forståelse for problemerne. Jeg er så meget desto mere urolig over forsøget på at oprette nye diskriminerende betingelser. Fastsættelse af en maksimumgrænse for direkte betalinger er en ny form for diskrimination mod de medlemsstater, hvor størstedelen af landbrugsvirksomhederne af historiske årsager forvalter større landområder. Disse landbrugsvirksomheder er underlagt de samme regler og yder de samme goder som små bedrifter i andre lande, og de opfylder i lige så høj grad betingelserne for direkte betalinger. Diskriminationen af store virksomheder på grund af fastsættelse af en maksimumgrænse kan bringe arbejdspladser i landdistrikterne i farezonen og kvæle et innovativt potentiale. Hvis vi ønsker at tale i klare vendinger om et indre marked, kan vi da virkelig tolerere diskrimination af visse medlemsstater i kraft af forskelle på betaling per hektar eller fastsættelse af en maksimumgrænse? Landbrugere fra de 12 nye medlemsstater vil nu endelig opleve afslutningen på en vanskelig 10års periode, som de gik med til under den forudsætning, at det kun drejede sig om en overgangsperiode, som ikke kunne forlænges. Lad os nu ikke forlænge disse uligheder, som går imod EU-tiltrædelsesforhandlingernes ånd, og lad os ikke skade EU's troværdighed over for nogle af dets borgere. Vi gambler med selve EU's fremtid. Derfor vil jeg opfordre alle mine kolleger til at støtte ændringsforslag 10 og 11, som forkaster fastsættelse af en maksimumgrænse."@da2
"Ich freue mich, festzustellen, dass die neue Gemeinsame Agrarpolitik die Zeit der Diskriminierung gegen Landwirte in einigen Mitgliedstaaten, darunter mein Heimatland, beenden wird. Ich möchte dem Berichterstatter für seine Arbeit danken, mit der er wirklich bewiesen hat, dass er versteht, worum es geht. Mit ganz großer Sorge verfolge ich allerdings den Versuch, neue diskriminierende Bedingungen zu schaffen. Die Festlegung einer Obergrenze für Direktzahlungen ist eine neue Form der Diskriminierung gegen Mitgliedstaaten, in denen aus historischen Gründen die meisten Landwirtschaftsbetriebe größere Landflächen bewirtschaften. Diese Landwirtschaftsbetriebe erfüllen die gleichen Regeln und bieten die gleichen Dienstleistungen wie kleine Betriebe in anderen Ländern an, und sie erfüllen genauso gut die Bedingungen für Direktzahlungen. Die aus der Festlegung der Obergrenzen resultierende Diskriminierung gegen Großbetriebe könnte Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten gefährden und innovatives Potenzial im Keim ersticken. Wenn wir glaubhaft über einen Binnenmarkt reden wollen, können wir dann wirklich Diskriminierung gegenüber bestimmten Mitgliedstaaten in Form von unterschiedlichen Zahlungen pro Hektar oder durch die Festlegung von Obergrenzen dulden? Die Landwirte aus den 12 neuen Mitgliedstaaten sind nun am Ende eines schwierigen 10-Jahreszeitraums angelangt, den sie als Übergangsperiode unter der Voraussetzung akzeptiert hatten, dass sie nicht verlängert werden würde. Lassen Sie uns nicht die Ungleichheiten fortsetzen, die dem Geist der EU-Beitrittsverhandlungen entgegenstehen, und lassen wir nicht zu, dass die Glaubwürdigkeit der EU in den Augen einiger europäischer Bürgerinnen und Bürger Schaden nimmt. Wir spielen mit der Zukunft der EU selbst. Deshalb möchte ich sämtlich Abgeordneten auffordern, die Änderungsanträge 10 und 11, welche die Festlegung von Obergrenzen bei den Zahlungen ablehnen, zu unterstützen."@de9
"γραπτώς. Πληροφορούμαι μετά χαράς ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα δώσει τέλος στην περίοδο διακριτικής μεταχείρισης των γεωργών σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της γενέτειράς μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, το οποίο αποτελεί σαφώς πόνημα ενός συντάκτη που έχει γνώση των σχετικών ζητημάτων. Εντείνονται, ωστόσο, οι ανησυχίες μου σχετικά με την απόπειρα καθιέρωσης νέων συνθηκών διακριτικής μεταχείρισης. Ο καθορισμός ανώτατου ορίου στις άμεσες ενισχύσεις συνιστά νέα μορφή εισαγωγής διακρίσεων εις βάρος των κρατών μελών στα οποία, για ιστορικούς λόγους, οι περισσότερες από τις γεωργικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται μεγάλες εκτάσεις γης. Οι εν λόγω γεωργικές επιχειρήσεις τηρούν τους ίδιους κανόνες και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τις μικρές επιχειρήσεις άλλων χωρών, πληρούν δε εξίσου άρτια τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Οι διακρίσεις εις βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων που απορρέουν από τον καθορισμό ανώτατου ορίου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές και να καταπνίξουν τις δυνατότητες καινοτομίας. Δεδομένης της επιθυμίας μας να είμαστε αξιόπιστοι στο όραμά μας για την ενιαία αγορά, μας επιτρέπεται άραγε να ανεχόμαστε τις διακρίσεις εις βάρος ορισμένων κρατών μελών υπό τη μορφή διαφοροποίησης των ενισχύσεων ανά εκτάριο ή καθορισμού ανώτατου ορίου; Οι γεωργοί των 12 νέων κρατών μελών έχουν φθάσει πλέον στο τέλος μιας δύσκολης δεκαετούς περιόδου, επί της οποίας συμφώνησαν υπό τον όρο ότι αποτελούσε μεταβατική περίοδο που δεν επρόκειτο να παραταθεί. Ας μην παρατείνουμε τις ανισότητες αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν στο πνεύμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ, και ας μην παραβλάπτουμε την αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια ορισμένων πολιτών της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διακυβεύεται το μέλλον της ίδιας της ΕΕ. Επομένως, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους βουλευτές να στηρίξουν τις τροπολογίες 10 και 11, οι οποίες απορρίπτουν τον καθορισμό ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις."@el10
"I am delighted to learn that the new common agricultural policy will end the period of discrimination against farmers in certain Member States, including my own. I would like to thank the rapporteur for his work, which is clearly the work of an author who understands the issues involved. I am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions. The capping of direct payments is a new form of discrimination against Member States in which, for historical reasons, most of the agricultural undertakings manage larger areas of land. These agricultural undertakings comply with the same rules and provide the same services as small undertakings in other countries, and they fulfil the conditions for direct payments equally well. The discrimination against large undertakings resulting from capping may put jobs in rural areas at risk, and stifle innovative potential. If we want to talk credibly about a single market, can we really countenance discrimination against certain Member States in the form of differences in payments per hectare or capping? Farmers from the 12 new Member States have now reached the end of a difficult 10-year period, which they agreed to on the understanding that it was a transitional period which would not be extended. Let us not prolong these inequalities contrary to the spirit of the EU accession negotiations, and let us not damage the credibility of the EU in the eyes of some of its citizens. We are gambling with the future of the EU itself. I would therefore like to call on all fellow Members to support Amendments 10 and 11, which reject the capping of payments."@en4
". Me alegra saber que la nueva política agrícola común supondrá el final del período de discriminación contra los agricultores en ciertos Estados miembros, entre ellos el mío. Quiero dar las gracias al ponente por su labor, que es claramente la de un autor que comprende las cuestiones que aborda. Me alarma sobre todo el intento de establecer nuevas condiciones discriminatorias. La limitación en los pagos directos es una nueva forma de discriminación contra los Estados miembros en los que, por razones históricas, la mayoría de las explotaciones agrícolas gestionan mayores extensiones de tierras. Estas explotaciones agrícolas cumplen las mismas normas y prestan los mismos servicios que las explotaciones pequeñas de otros países, y satisfacen las condiciones relativas a los pagos directos igual de bien. La discriminación contra las grandes explotaciones que se deriva del establecimiento de un nivel máximo puede poner en peligro el empleo en las zonas rurales, y reprimir el potencial innovador. Si queremos hablar de una manera creíble de un mercado único, ¿podemos realmente aceptar la discriminación contra ciertos Estados miembros estableciendo diferencias en los pagos por hectáreas o limitaciones? Los agricultores de los 12 nuevos Estados miembros han llegado al final de un difícil período de 10 años, al que accedieron a condición de que fuera un período de transición que no se ampliaría. No prolonguemos estas desigualdades contrarias al espíritu de las negociaciones de adhesión de la UE, y no menoscabemos su credibilidad a los ojos de algunos de sus ciudadanos. Nos estamos jugando el futuro de la propia UE. Por lo tanto, quiero pedir a todos mis colegas que apoyen las enmiendas 10 y 11, que rechazan la limitación de los pagos."@es21
". Mul on hea meel teada saada, et uus ühine põllumajanduspoliitika lõpetab põllumajandustootjate diskrimineerimise perioodi teatud liikmesriikides, sealhulgas minu enda riigis. Sooviksin tänada raportööri töö eest, mis on selgelt sellise autori töö, kes saab aru seonduvatest asjaoludest. Seda enam olen ma ärevil püüdest kehtestada uued diskrimineerivad tingimused. Otsetoetuste kärpimine on diskrimineerimise uus vorm liikmesriikide vastu, kus enamik põllumajandusettevõtjaid haldavad ajaloolistel põhjustel suuri maa-alasid. Need põllumajandusettevõtjad järgivad samu eeskirju ja osutavad samu teenuseid nagu väikeettevõtjad teistes riikides ning nad vastavad samamoodi otsetoetuste saamise tingimustele. Kärpimisest tulenev suurettevõtjate diskrimineerimine võib seada suurtes maapiirkondades töökohad ohtu ja lämmatada innovatsioonipotentsiaali. Kui soovime kõneleda usaldusväärselt ühisturust, siis kas tõepoolest saame sallida teatud liikmesriikide diskrimineerimist, kohaldades erinevaid toetusemäärasid hektari kohta või kärpides toetusi? 12 uue liikmesriigi põllumajandustootjad on nüüd jõudnud keerulise kümneaastase perioodi lõppu, see oli kokkulepitud üleminekuperiood, mis ei kuulunud pikendamisele. Ärgem pikendagem neid ebavõrdsusi vastuolus ELi liitumisläbirääkimiste vaimuga ja ärgem kahjustagem ELi usaldusväärsust mõnede tema kodanike silmis! Me mängime ELi enda tulevikuga. Seetõttu kutsun kaasparlamendiliikmeid üles toetama muudatusettepanekuid nr 10 ja 11, millega lükatakse tagasi toetuste kärpimine."@et5
"Olen iloinen huomatessani, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka päättää tiettyjen jäsenvaltioiden, myös omani, viljelijöihin kohdistetun syrjinnän aikakauden. Haluan kiittää esittelijää hänen työstään, joka on selkeästi sellaisen laatijan työtä, joka ymmärtää käsiteltävät asiat. Siksi olen sitäkin huolestuneempi yrityksestä laatia uusia syrjiviä ehtoja. Suorien tukien rajoittaminen on uusi syrjinnän muoto niitä jäsenvaltioita vastaan, joissa historiallisista syistä useimmilla maatiloilla on suuria maa-aloja. Nämä maatilat noudattavat samoja sääntöjä ja tarjoavat samoja palveluja kuin pienet tilat muissa maissa, ja ne täyttävät suoran tuen ehdot yhtä hyvin. Ylärajoista johtuva suurten tilojen syrjintä voi vaarantaa työpaikat maaseutualueilla ja hyydyttää innovatiivisen potentiaalin. Jos haluamme puhua uskottavasti sisämarkkinoista, voimmeko todella hyväksyä tiettyjen jäsenvaltioiden syrjinnän hehtaaritukien eroina tai niiden rajoittamisena? Viljelijät 12 uudesta jäsenvaltiosta ovat nyt saavuttaneet lopun vaikeasta kymmenvuotiskaudesta, johon he suostuivat siinä uskossa, että se oli siirtymäaika, jota ei jatkettaisi. Ei jatketa tätä epätasa-arvoa vastoin EU:n liittymissopimusten henkeä, eikä vahingoiteta EU:n uskottavuutta joidenkin sen kansalaisten silmissä. Pelaamme uhkapeliä itse EU:n tulevaisuudella. Kehottaisin siksi kaikkia kollegoja tukemaan tarkistuksia 10 ja 11, joissa torjutaan tukien rajoittaminen."@fi7
"Je suis heureux d’apprendre que la nouvelle politique agricole commune mettra fin à la période de discrimination à l’encontre des agriculteurs de certains États membres, y compris le mien. Je voudrais remercier le rapporteur pour son travail, qui est clairement le travail d’un auteur qui comprend les questions qui sont en jeu. Je suis d’autant plus alarmé par la tentative de créer de nouvelles conditions discriminatoires. Le plafonnement des paiements directs est une nouvelle forme de discrimination à l’encontre des États membres dans laquelle, pour des raisons historiques, la plupart des entreprises agricoles gèrent de plus vastes terres. Ces entreprises agricoles respectent les mêmes règles et fournissent les mêmes services que de petites entreprises dans d’autres pays. Elles remplissent tout aussi bien les conditions pour les paiements directs. La discrimination à l’encontre des grandes entreprises qui résulte du plafonnement peut menacer les emplois en zones rurales et étouffer le potentiel innovant. Si nous voulons parler de manière crédible d’un marché unique, pouvons-nous vraiment admettre la discrimination à l’encontre de certains États membres sous forme de différences de paiement par hectare ou de plafonnement? Les agriculteurs des 12 nouveaux États membres sont arrivés au bout d’une décennie difficile, qu’ils avaient acceptée comme une période de transition qui ne serait pas prolongée. Ne prolongeons pas ces inégalités contraires à l’esprit des négociations d’adhésion à l’UE et ne portons pas préjudice à la crédibilité de l’UE aux yeux de certains de ses citoyens. Nous jouons avec l’avenir de l’UE elle-même. Je voudrais donc demander à tous les collègues de soutenir les amendements 10 et 11, qui rejettent le plafonnement des paiements."@fr8
"Örömmel értesültem arról, hogy az új közös agrárpolitika véget vet az egyes tagállamok, így például a hazám mezőgazdasági termelőivel szembeni hátrányos megkülönböztetés időszakának. Szeretném megköszönni az előadó munkáját, amely határozottan egy olyan szerző munkájának benyomását kelti, aki érti a tárgyalt kérdéseket. Riasztónak találom azonban az új, hátrányosan megkülönböztető feltételek megállapítására tett kísérleteket. A közvetlen kifizetések felső határértékének megállapítása az olyan tagállamok hátrányos megkülönböztetésének új formáját jelenti, amelyekben – történelmi okokból – a mezőgazdasági vállalkozások többsége nagyobb földterületeken gazdálkodik. Ezek a mezőgazdasági vállalkozások ugyanazoknak az előírásoknak felelnek meg, és ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, mint a más országok kisebb vállalkozásai, és ugyanolyan jól teljesítik a közvetlen kifizetések feltételeit. A nagyvállalkozásoknak a felső határérték megállapításából eredő hátrányos megkülönböztetése veszélybe sodorhatja a vidéki térségek munkahelyeit, és elnyomhatja az innovációs potenciált. Ha hitelesen kívánunk beszélni az egységes piacról, akkor eltűrhetjük-e az egyes tagállamokkal szembeni – a kifizetések hektáronkénti különbségei vagy a felső határérték formájában jelentkező – megkülönböztetést? A 12 új tagállam mezőgazdasági termelői most érkeztek egy tíz éves nehéz időszak végére, amelyet azzal a feltétellel fogadtak el, hogy olyan átmeneti időszak lesz, amely nem hosszabbodik majd meg. Ne hosszabbítsuk meg – hátat fordítva az uniós csatlakozási tárgyalások szellemének – ezeket az egyenlőtlenségeket, és ne tegyük tönkre az EU hitelességét polgárai szemében. Magának az Uniónak a jövőjével játszunk. Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a kifizetések felső határértékének megállapítását elutasító 10. és 11. módosítást."@hu11
"Sono lieto di sentire che la nuova politica agricola comune porrà fine al periodo di discriminazione ai danni degli agricoltori di alcuni Stati membri, tra cui il mio. Vorrei ringraziare il relatore per il suo lavoro, che è chiaramente opera di un autore che comprende i vari aspetti in gioco. Sono estremamente allarmato dal tentativo di stabilire nuove condizioni discriminatorie. Il massimale imposto ai pagamenti diretti è una nuova forma di discriminazione contro gli Stati membri in cui, per motivi storici, la maggior parte delle aziende agricole gestisce appezzamenti di terreno più grandi. Queste aziende si conformano alle stesse norme e forniscono gli stessi servizi delle piccole aziende di altri paesi e parimenti soddisfano le condizioni previste per i pagamenti diretti. La discriminazione ai danni di alcune aziende agricole derivante dall’imposizione di massimali può mettere a repentaglio i posti di lavoro nelle zone rurali e soffocare il potenziale innovativo. Se vogliamo parlare in maniera credibile di mercato unico, possiamo veramente accettare una discriminazione nei confronti di taluni Stati membri sotto forma di differenze di pagamento per ettaro o massimali? Gli agricoltori dei 12 nuovi Stati membri ora sono giunti alla fine di un difficile decennio che hanno accettato con l’intesa che si trattasse di un periodo transitorio non prorogabile. Non protraiamo queste disparità contrarie allo spirito dei negoziati di adesione all’Unione e non danneggiamo la credibilità dell’Unione agli occhi di alcuni suoi cittadini. Stiamo rischiando il futuro della stessa Unione. Esorterei pertanto tutti i colleghi ad appoggiare gli emendamenti 10 e 11 che respingono l’imposizione di massimali ai pagamenti."@it12
"Man malonu žinoti, kad kartu su nauja bendra žemės ūkio politika baigsis ūkininkų diskriminacija tam tikrose valstybėse narėse, įskaitant mano paties valstybę. Norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą, nes akivaizdu, kad autorius supranta sprendžiamus klausimus. Tačiau man dar didesnį nerimą kelia bandymas nustatyti naujas diskriminacines sąlygas. Tiesioginių išmokų ribojimas yra nauja valstybių narių diskriminacijos forma, kuriose dėl istorinių priežasčių dauguma žemės ūkio įmonių valdo didesnes žemės teritorijas. Šios žemės ūkio įmonės laikosi tokių pat taisyklių ir teikia tokias pat paslaugas kaip ir mažos įmonės kitose šalyse ir jos lygiai taip pat tenkina tiesioginių išmokų sąlygas. Didelių įmonių diskriminacija, kuri atsiranda dėl ribojimo, gali kelti pavojų darbo vietoms kaimo vietovėse ir slopinti inovacinį potencialą. Jeigu norime patikimai kalbėti apie bendrąją rinką, ar iš tikrųjų galime pritarti tam tikrų valstybių narių diskriminacijai nustatydami skirtingas išmokas už hektarą arba jas ribodami? Naujų 12 valstybių narių ūkininkai dabar pasiekė sudėtingo 10 metų laikotarpio pabaigą, dėl kurio jie susitarė suprasdami, kad tai buvo pereinamasis laikotarpis, kuris nebus pratęstas. Nepratęskime šių skirtumų, kurie yra priešingi stojimo į ES derybų dvasiai, ir nepadarykime žalos ES patikimumui kai kurių jos piliečių akyse. Ant kortos statome pačios ES ateitį. Todėl norėčiau paraginti visus kolegas Parlamento narius pritarti 10-am ir 11-am pakeitimams, kuriuose atsisakoma riboti išmokas."@lt14
"rakstiski. Man prieks, ka jaunā kopējā lauksaimniecības politika pieliks punktu lauksaimnieku diskriminācijai dažās dalībvalstīs, arī manējā. Es gribētu pateikties referentam par darbu, kas nepārprotami liecina par konkrēto problēmu izpratni. Tomēr mani uztrauc centieni radīt jaunus diskriminējošus apstākļus. Tiešo maksājumu ierobežošana ir jauns diskriminējošs līdzeklis dalībvalstīm, kurās vēsturisku iemeslu dēļ vairums lauksaimniecības uzņēmumu pārvalda lielas zemes platības. Šie lauksaimniecības uzņēmumi ievēro tos pašus noteikumus un sniedz tādus pašus pakalpojumus kā mazie uzņēmumi citās valstīs, un tie tāpat ievēro tiešo maksājumu prasības. Diskriminācija pret lieliem uzņēmumiem ierobežojumu dēļ var apdraudēt darbavietas lauku apvidos un apslāpēt inovāciju potenciālu. Ja gribam ticami runāt par vienotu tirgu, vai mums tiešām jāatbalsta diskriminācija pret konkrētām dalībvalstīm, ieviešot dažādus maksājumus par hektāru vai ierobežojumus? Lauksaimnieki no 12 jaunajām dalībvalstīm ir sasnieguši grūta 10 gadu ilga laikposma beigas, kam piekrita, domājot, ka tas būs pārejas posms, kuru nepagarinās. Neturpināsim šo nevienlīdzību, kas ir pretrunā ES pievienošanās sarunu garam, un negrausim ticamību ES dažu tās iedzīvotāju acīs. Mēs uz spēles liekam ES nākotni. Tāpēc es gribētu aicināt kolēģus atbalstīt 10. un 11. grozījumu, tādējādi noraidot maksājumu ierobežojumus."@lv13
"S potěšením beru na vědomí skutečnost, že nová společná zemědělská politika ukončuje období diskriminace zemědělců v některých členských státech včetně mé země. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci, která prozrazuje ruku člověka, který problematice rozumí. O to více jsem zděšen pokusem o vytvoření nových diskriminačních podmínek. Zastropování přímých plateb je novou diskriminací členských zemí se specifickým historickým vývojem, v jehož důsledku převažují zemědělské podniky hospodařící na větších výměrách půdy. Přitom tyto zemědělské podniky plní stejná pravidla a poskytují stejné služby jako malé podniky v jiných zemích a stejně dobře plní podmínky pro vyplácení přímých plateb. Diskriminace velkých podniků v důsledku zastropování může vyvolat ohrožení pracovních míst ve venkovských oblastech a potlačení inovačního potenciálu. Copak lze souhlasit s diskriminací některých členských států v podobě rozdílů v platbách na hektar nebo zastropování, pokud chceme věrohodně hovořit o jednotném trhu? Zemědělci z nové dvanáctky nyní stojí na konci těžkého desetiletého období, na které přistoupili s porozuměním, že jde o období přechodné, které nebude prodlouženo. Nechtějme dál pokračovat v nerovnosti odporující duchu jednání o přistoupení k EU, nenarušujme důvěryhodnost EU v očích části jejích občanů. Zahráváme si tím s budoucností samotné EU. Vyzývám proto všechny kolegy k podpoře pozměňovacích návrhů 10 a 11, které zastropování plateb odmítají."@mt15
"Met genoegen constateer ik dat het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid nu eindelijk een eind maakt aan de periode van discriminatie van boeren in een aantal lidstaten, waaronder mijn eigen land. Ik wil de rapporteur hartelijk danken voor zijn werk waarin duidelijk de hand van de deskundige te lezen is. De huidige pogingen om nieuwe discriminerende voorwaarden in te voeren, schokken mij dan ook des te erger. Plafonnering van de directe betalingen is opnieuw een vorm van discriminatie van de lidstaten die als gevolg van specifieke historische ontwikkelingen met name grote landbouwondernemingen met grote stukken land herbergen. Maar moeten deze landbouwbedrijven dan voor de rest niet aan dezelfde regelgeving voldoen als kleine boerenbedrijven in andere lidstaten, en leveren zij niet dezelfde diensten en voldoen zij niet evengoed aan de voorwaarden voor directe betalingen? De door de plafonnering veroorzaakte discriminatie van grote ondernemingen kan menige arbeidsplaats op het platteland op de tocht zetten en het innovatiepotentieel ernstig schaden. Als het ons menens is met de interne markt, kunnen we toch moeilijk instemmen met discriminatie van een aantal lidstaten in de vorm van ongelijke uitbetalingen per hectare of plafonnering? De boeren in de twaalf nieuwe lidstaten staan nu aan het einde van tien moeilijke jaren die zij toentertijd zijn ingegaan in de veronderstelling dat het om een tijdelijke periode gaat die niet wordt verlengd. Laten we deze ongelijkheden die strijdig zijn met de geest van de toetredingsonderhandelingen tot de EU nu eindelijk voorgoed uit de wereld helpen, laten we alsjeblieft de geloofwaardigheid van de EU in de ogen van de burger niet schaden. Ik wil dan ook alle collega's oproepen zich aan te sluiten bij amendement 10 en 11 waarin de plafonnering van betalingen van de hand wordt gewezen."@nl3
"Z radością dowiedziałem się, że nowa wspólna polityka rolna zakończy okres dyskryminacji rolników w niektórych państwach członkowskich, w tym w moim kraju. Chciałbym podziękować sprawozdawcy za wykonaną pracę, która wyraźnie świadczy o zrozumieniu przez niego istoty problemu. Tym bardziej niepokoją mnie próby wprowadzenia nowych dyskryminujących warunków. Wprowadzenie pułapu płatności bezpośrednich jest nową formą dyskryminacji państw członkowskich, w których ze względów historycznych gospodarstwa rolne są w większości wysokoobszarowe. Gospodarstwa te spełniają te same warunki i świadczą te same usługi co małe gospodarstwa w innych krajach, dlatego w równym stopniu kwalifikują się do otrzymywania płatności bezpośrednich. Dyskryminowanie dużych gospodarstw wskutek wprowadzenia pułapów może stworzyć zagrożenie dla miejsc pracy w obszarach wiejskich oraz stłumić potencjał innowacji. Jeśli chcemy w wiarygodny sposób wypowiadać się na temat jednolitego rynku, czy naprawdę możemy poprzeć dyskryminowanie niektórych państw członkowskich poprzez różnicowanie płatności od hektara lub wprowadzenie pułapów? Rolnicy z 12 nowych państw członkowskich przeszli właśnie trudny okres 10 lat, na co zgodzili się, myśląc, że jest to okres przejściowy, który nie będzie przedłużany. Nie przedłużajmy tych nierówności wbrew duchowi negocjacji akcesyjnych i nie narażajmy na szwank wiarygodności UE w oczach niektórych obywateli. Igramy z przyszłością samej UE. Chciałbym zatem zaapelować do wszystkich kolegów i koleżanek o poparcie poprawek 10 i 11, w których odrzuca się propozycję wprowadzenia górnego pułapu płatności."@pl16
"Constato com grande satisfação que a nova política agrícola comum irá pôr termo ao período de discriminação contra os agricultores de determinados Estados­Membros, incluindo do meu país. Gostaria de agradecer ao relator pelo seu trabalho, que é claramente o trabalho de um autor que compreende as questões envolvidas. A tentativa de estabelecimento de novas condições discriminatórias deixa-me muito preocupado. A imposição de limites para os pagamentos directos é uma nova forma de discriminação contra os Estados­Membros, nos quais, por razões históricas, a maior parte das explorações agrícolas têm grandes dimensões. Estas empresas agrícolas cumprem as mesmas regras e prestam os mesmos serviços que as pequenas explorações noutros países, satisfazendo tão bem como elas os requisitos dos pagamentos directos. A discriminação das grandes explorações através da imposição de um limite máximo para os pagamentos directos pode ter como consequência a eliminação de postos de trabalho nas zonas rurais e pode asfixiar o potencial de inovação. Como poderemos falar com credibilidade num mercado único, se aceitarmos a imposição de condições discriminatórias para determinados Estados­Membros como um tratamento diferenciado nos pagamentos por hectare ou a imposição de um limite máximo para os pagamentos directos? Para os agricultores dos 12 novos Estados­Membros chegou ao fim um difícil período de 10 anos, com o qual concordaram na condição de que se trataria de uma fase de transição que não seria prolongada. Não prolonguemos estas desigualdades contrárias ao espírito das negociações de adesão à UE e não prejudiquemos a credibilidade da União aos olhos de alguns dos seus cidadãos. Está em causa o futuro da própria UE. Gostaria, pois, de pedir o apoio dos meus colegas às alterações 10 e 11, que rejeitam a imposição de limites para os pagamentos directos."@pt17
"Sunt încântat să aflu că noua politică agricolă comună va încheia perioada discriminării împotriva agricultorilor din anumite state membre, inclusiv din țara mea de origine. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, care este în mod evident munca unui autor care înțelege aspectele implicate. Sunt tot mai alarmat de încercarea de a stabili noi condiții discriminatorii. Plafonarea plăților directe este o nouă formă de discriminare împotriva statelor membre în care, din motive istorice, cele mai multe întreprinderi agricole gestionează suprafețe mari de teren. Aceste întreprinderi agricole respectă aceleași reguli și oferă aceleași servicii ca micile întreprinderi din alte țări și îndeplinesc totodată condițiile pentru plățile directe la fel de bine. Discriminarea împotriva acestor întreprinderi mari rezultată din plafonare poate să pună în pericol locurile de muncă din zona rurală și să încetinească potențialul de inovare. Dacă dorim să discutăm serios despre o piață unică, putem cu adevărat să susținem discriminarea împotriva anumitor state membre sub forma diferențierii plăților pe hectar sau prin plafonare? Agricultorii din cele 12 noi state membre au ajuns acum la sfârșitul unei perioade dificile de 10 ani, cu care au fost de acord cu condiția ca aceasta să fie o perioadă de tranziție care nu se va mai prelungi. Să nu prelungim aceste inegalități contrar spiritului negocierilor de aderare la UE și să nu deteriorăm credibilitatea UE în ochii unora dintre cetățenii săi. Ne jucăm cu viitorul Uniunii Europene înseși. Prin urmare, aș dori să îi invit pe colegii mei deputați să susțină amendamentele 10 și 11, care resping plafonarea plăților."@ro18
"S radosťou zisťujem, že nová spoločná poľnohospodárska politika ukončí obdobie diskriminácie poľnohospodárov z niektorých členských štátov vrátane toho nášho. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu, ktorá je jednoznačne prácou autora, ktorý rozumie príslušnej problematike. O to viac ma znepokojuje pokus zaviesť nové diskriminačné podmienky. Vytvorenie stropov pre priame platby je novou formou diskriminácie členských štátov, v ktorých z historických dôvodov väčšina poľnohospodárskych podnikov spravuje väčšie plochy pôdy. Tieto poľnohospodárske podniky dodržiavajú rovnaké pravidlá a poskytujú rovnaké služby ako malé podniky v iných krajinách a rovnako dobre spĺňajú podmienky pre priame platby. Diskriminácia veľkých podnikov, ktorá bude dôsledkom vytvorenia stropov, ohrozí pracovné miesta vo vidieckych oblastiach a zabrzdí inovačný potenciál. Ak chceme dôveryhodne hovoriť o jednotnom trhu, môžeme naozaj schvaľovať diskrimináciu niektorých členských štátov vo forme rozdielov v platbách na hektár či vytvárania stropov? Poľnohospodári z 12 nových členských štátov sa teraz dostali na koniec náročného 10-ročného obdobia, na ktoré pristali vo viere, že to bude prechodné obdobie, ktoré sa nebude predlžovať. Nepredlžujeme tieto nerovnosti v rozpore s duchom rokovaní o pridružení k EÚ a nepoškodzujme dôveryhodnosť EÚ v očiach niektorých jej občanov. Zahrávame sa s budúcnosťou samotnej EÚ. Preto by som chcel vyzvať všetkých kolegov poslancov, aby podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10 a 11, ktoré odmietajú stropy pre platby."@sk19
"Vesel sem, da sem ugotovil, da bo nova skupna kmetijska politika končala obdobje diskriminacije kmetov v nekaterih državah članicah, vključno z mojo. Poročevalcu bi se rad zahvalil za njegovo delo, ki je očitno delo avtorja, ki razume s tem povezana vprašanja. Toliko bolj me vznemirja poskus vzpostavitve novih diskriminacijskih pogojev. Omejevanje neposrednih plačil je nova oblika diskriminacije držav članic, v katerih zaradi zgodovinskih razlogov večina kmetijskih podjetij upravlja večje površine zemljišč. Ta kmetijska podjetja ravnajo v skladu z istimi pravili in zagotavljajo enake storitve kot mala podjetja v drugih državah in enako dobro izpolnjujejo pogoje za neposredna plačila. Diskriminacija velikih podjetij, ki je posledica omejevanja, bi lahko ogrozila mnogo delovnih mest na podeželju in zatrla inovativne možnosti. Če bi radi verodostojno govorili o enotnem trgu, ali lahko resnično dovolimo razlikovanje nekaterih držav članic v obliki razlik v plačilih na hektar ali omejevanja? Kmetje iz 12 novih držav članic so zdaj prišli do konca težkega 10-letnega obdobja, na katerega so pristali pod pogojem, da je to prehodno obdobje, ki ne bo podaljšano. Ne podaljšujmo teh neenakosti v nasprotju z duhom pogajanj za pristop k EU in ne škodujmo verodostojnosti EU v očeh nekaterih njenih državljanov. Na kocko postavljamo prihodnost same EU. Zato bi rad pozval vse naše kolege poslance, naj podprejo predloga sprememb 10 in 11, ki zavračata omejevanje plačil."@sl20
"Det gläder mig att höra att den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att sätta punkt för diskrimineringen av jordbrukare i vissa medlemsstater, inklusive min egen. Jag vill tacka föredraganden för hans arbete, det framgår tydligt att han är väl införstådd med de aktuella frågorna. Jag är däremot oroad av försöket att etablera nya diskriminerande villkor. Taket för direktstöden är en ny form av diskriminering mot medlemsstater där de flesta jordbruksföretag av historiska skäl hanterar större landområden. Dessa jordbruksföretag följer samma regler och tillhandahåller samma tjänster som små företag i andra länder, och de uppfyller villkoren för direktstöd lika bra. Diskrimineringen av stora företag till följd av taket kan innebära att arbetstillfällen på landsbygden hamnar i riskzonen och att innovationspotentialen hämmas. Om vi på ett trovärdigt sätt vill tala om en inre marknad, kan vi i så fall verkligen tolerera diskriminering av vissa medlemsstater i form av skillnader i stöd per hektar eller tak? Jordbrukarna från de tolv nya medlemsstaterna har nu nått slutet av en svår tioårsperiod, som de gick med på under förutsättning att det var en övergångsperiod som inte skulle förlängas. Låt oss inte förlänga dessa ojämlikheter som strider mot andan i EU:s anslutningsförhandlingar, och låt oss inte skada EU:s trovärdighet hos en del av dess medborgare. Vi sätter EU:s framtid på spel. Jag vill därför uppmana alla kolleger att stödja ändringsförslagen 10 och 11, där införandet av tak för direktstöd förkastas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph