Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-159-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-159-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropský parlament se musí zasadit za silnou, spravedlivou a dostatečně financovanou SZP. Je na čase zajistit, aby se přímé platby rozdělovaly spravedlivě mezi členské státy, regiony a odvětví. Musíme evropským občanům ukázat, že evropská solidarita opravdu existuje a ne o ní pouze hovořit. Zpráva poslance Desse je malý krůček, ale správným směrem. Vítám také opatření navržená pro udržení územní rovnováhy v EU. Mám radost z toho, že ve zprávě je vyslovena podpora mladým lidem v zemědělství, protože musíme bojovat proti vylidňování venkovských oblastí. Je důležité, abychom zachovali podporu znevýhodněných oblastí a možnosti plateb vázaných na produkci pro ty regiony, kde ke konkrétní formě produkce neexistuje jiná alternativa. Jsem ráda, že mému požadavku na větší flexibilitu v rámci druhého pilíře byla také věnována pozornost. Situace v zemědělských odvětvích v jednotlivých členských státech se liší. Větší volnost v definování priorit jednotlivých zemí přinese zemědělským oblastem skutečné možnosti rozvoje. Je nicméně důležité, abychom dali pozor na to, aby navrhovaná opatření neznamenala pro zemědělské producenty další byrokratickou zátěž. Vyšleme Evropské komisi a evropským zemědělským producentům jasný vzkaz o tom, že podporujeme spravedlivější, jednodušší a flexibilnější SZP."@cs1
"Parlamentet skal forsvare en stærk, retfærdig og velfinansieret fælles landbrugspolitik. Det er på tide, at vi sikrer, at direkte betalinger bliver retfærdigt fordelt mellem medlemsstater, regioner og sektorer. Det er nødvendigt, at vi viser de europæiske borgere, at der eksisterer ægte europæisk solidaritet, og at det ikke blot er noget, vi taler om. Hr. Dess' betænkning markerer et meget lille skridt, men i den rigtige retning. Jeg bifalder ligeledes de foreslåede foranstaltninger til opretholdelse af territorial balance i EU. Det glæder mig, at der i betænkningen gives udtryk for støtte til de unge inden for landbrugssektoren, da vi skal bekæmpe affolkningen i landdistrikterne. Det er vigtigt, at vi opretholder støtten til ugunstigt stillede regioner og muligheden for produktionsstøtte i de regioner, hvor der ikke findes et alternativ til en bestemt produktionsform. Jeg bemærker med glæde, at der ligeledes blev taget hensyn til min anmodning om større fleksibilitet inden for den anden søjle. Der er forskel på situationen inden for landbrugssektorerne i de forskellige medlemsstater. Større frihed til at identificere landenes prioriteringer vil give landbrugsregioner reelle muligheder for udvikling. Vi skal imidlertid sørge for, at de foreslåede foranstaltninger ikke medfører flere bureaukratiske regler for landbrugerne. Lad os sende et kraftigt signal til Kommissionen og de europæiske landbrugere og give udtryk for, at vi støtter en mere retfærdig, mere enkel og mere fleksibel fælles landbrugspolitik."@da2
"Das Europäische Parlament muss sich für eine starke, gerechte und solide finanzierte GAP einsetzen. Es ist an der Zeit, dass wir sicherstellen, dass Direktzahlungen zwischen Mitgliedstaaten, Regionen und Sektoren gerecht aufgeteilt werden. Wir müssen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, dass es eine echte europäische Solidarität gibt und nicht nur Lippenbekenntnisse diesbezüglich. Der Bericht von Herrn Deß kennzeichnet sehr kleine Schritte, aber sie gehen in die richtige Richtung. Ich begrüße auch die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Beibehaltung des territorialen Gleichgewichts in der EU. Ich bin froh darüber, dass der Bericht die Unterstützung junger Landwirte vorsieht, da wir gegen die Landflucht vorgehen müssen. Es ist wichtig, dass wir die Unterstützung für benachteiligte Regionen und die Möglichkeit für produktionsbezogene Zahlungen in den Regionen, wo es keine Alternative zu einer bestimmten Produktionsart gibt, aufrechterhalten. Mit Freude darf ich feststellen, dass mein Antrag auf eine größere Flexibilität innerhalb der zweiten Säule ebenfalls aufgegriffen wurde. Die Situation des Agrarsektors unterscheidet sich stark von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Mehr Freiraum bei der Festlegung der Länderprioritäten wird Agrarregionen echte Entwicklungschancen bieten. Doch wir müssen aufpassen, damit die vorgeschlagenen Maßnahmen den Agrarerzeugern nicht mehr Bürokratie bescheren. Lassen Sie uns ein starkes Signal an die Europäische Kommission und an Europas Agrarerzeuger senden und damit unserer Unterstützung für eine gerechtere, einfachere und flexiblere GAP Ausdruck verleihen."@de9
") Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του για την άσκηση μιας ισχυρής, δίκαιης και άρτια χρηματοδοτούμενης ΚΓΠ. Είναι καιρός να διασφαλίσουμε ότι οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των τομέων. Πρέπει να αποδείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να μην επιδεικνύουμε απλώς προσποιητή προσήλωση σε αυτήν. Η έκθεση του κ. Dess σηματοδοτεί μεν ένα πολύ μικρό βήμα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικροτώ επίσης τα μέτρα που προτείνονται για τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας στην ΕΕ. Χαίρομαι που στην έκθεση εκφράζεται υποστήριξη προς τους νέους στον τομέα της γεωργίας, διότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη συρρίκνωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η στήριξη των μειονεκτουσών περιφερειών και η δυνατότητα παροχής ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή στις περιφέρειες όπου δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για συγκεκριμένο τύπο παραγωγής. Είμαι στην ευχάριστη θέση να επισημάνω ότι ελήφθη εξίσου υπόψη το αίτημά μου για μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Η κατάσταση στους κλάδους της γεωργίας διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των χωρών θα προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις γεωργικές περιοχές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα επισύρουν περαιτέρω γραφειοκρατία για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων. Ας αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της Ευρώπης, εκφράζοντας εμπράκτως τη θέση μας υπέρ μιας πιο δίκαιης, απλής και ευέλικτης ΚΓΠ."@el10
"The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP. It is time for us to ensure that direct payments are distributed fairly among Member States, regions and sectors. We need to show European citizens that genuine European solidarity exists and not just pay lip service to it. Mr Dess’s report marks a very small step, but it is in the right direction. I also welcome the measures proposed for maintaining territorial balance in the EU. I am pleased that support is expressed in the report for young people in the agricultural sector because we must combat depopulation of rural areas. It is important that we maintain support for disadvantaged regions and the opportunity for production-related payments in the regions where there is no alternative to a particular production type. I am pleased to note that my request for greater flexibility within the second pillar was also heeded. The situation in agricultural sectors differs in the various Member States. Greater freedom in defining countries’ priorities will offer genuine opportunities for agricultural regions to develop. However, it is important for us to take care that the proposed measures do not introduce further red tape for agricultural producers. Let us send a strong signal to the European Commission and Europe’s agricultural producers, showing our support for a fairer, simpler and more flexible CAP."@en4
"El Parlamento Europeo debe apoyar una PAC fuerte, justa y con una buena financiación. Es hora de que garanticemos que los pagos directos se distribuyan de una manera justa entre los diferentes Estados miembros, regiones y sectores. Tenemos que demostrar a los ciudadanos europeos que existe la verdadera solidaridad europea y que no es solo de boquilla. El informe del señor Dess representa un paso muy pequeño, pero en la dirección correcta. Asimismo, acojo con satisfacción las medidas propuestas para mantener el equilibrio territorial en la UE. Me alegra el apoyo expresado en el informe a los jóvenes que trabajan en el sector agrícola porque debemos luchar contra la despoblación de las zonas rurales. Es importante que sigamos apoyando a las regiones desfavorecidas y la posibilidad de realizar pagos relacionados con la producción en las regiones en las que no existan alternativas a un tipo de producción específico. Me alegra observar que se ha tenido también en cuenta mi petición de una mayor flexibilidad dentro del segundo pilar. La situación de los sectores agrícolas es diferente en cada uno de los Estados miembros. La existencia de una mayor libertad a la hora de determinar las prioridades de los países ofrecerá oportunidades reales para el desarrollo de las regiones agrícolas. Sin embargo, es importante que tengamos cuidado de que las medidas propuestas no establezcan cargas administrativas adicionales para los productores agrícolas. Enviemos un mensaje firme a la Comisión Europea y a los productores agrícolas comunitarios, que muestre nuestro apoyo a una PAC más justa, sencilla y flexible."@es21
"Euroopa Parlament peab toetama tugevat õiglast ja hästi rahastatud ühist põllumajanduspoliitikat. Meil on aeg tagada otsetoetuste õiglane jaotamine liikmesriikide, regioonide ja sektorite vahel. Peame näitama Euroopa kodanikele, et on olemas tõeline Euroopa solidaarsus, mitte andma vaid tühje lubadusi. Kolleeg Dessi raport on väga väike samm, kuid see on õiges suunas. Samuti kiidan heaks meetmed, mis on ette pandud territoriaalse tasakaalu säilitamiseks ELis. Tunnen heameelt, et raportis väljendatakse toetust põllumajandussektoris töötavatele noortele, sest peame võitlema maapiirkondade elanike arvu vähenemise vastu. On oluline, et säilitaksime toetuse ebasoodsates tingimustes olevatele piirkondadele ja tootmisega seotud toetuse andmise võimaluse piirkondades, kus ei ole alternatiivi teatud tootmisliigile. Mul on hea meel märkida, et arvesse on võetud ka minu nõuet suurema paindlikkuse järele teises sambas. Põllumajandussektorite olukord erineb liikmesriikide lõikes. Suurem vabadus riikide prioriteetide määratlemisel annab tõelised võimalused põllumajanduspiirkondade arenguks. Peame aga tagama, et ettepandud meetmed ei tooks kaasa täiendavat bürokraatiat põllumajandustootjate jaoks. Saadame Euroopa Komisjonile ja Euroopa põllumajandustootjatele tugeva sõnumi, näidates üles oma toetust õiglasemale lihtsamale ja paindlikumale ühise põllumajanduspoliitikale."@et5
"Euroopan parlamentin on puolustettava vahvaa, oikeudenmukaista ja asianmukaisesti rahoitettua YMP:tä. Meidän on aika varmistaa, että suorat tuet jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden, alueiden ja sektorien kesken. Meidän on osoitettava EU:n kansalaisille, että aitoa eurooppalaista solidaarisuutta on, eikä vain annettava siitä tyhjiä lupauksia. Albert Deßin mietintö on hyvin pieni askel, mutta se on oikeansuuntainen. Suhtaudun myös myönteisesti toimenpiteisiin, joita on ehdotettu EU:n alueellisen tasapainon säilyttämiseksi. Olen tyytyväinen, että mietinnössä ilmaistaan tukea maatalousalan nuorille, koska meidän on torjuttava maaseutualueiden autioitumista. Meidän on tärkeää säilyttää epäsuotuisien alueiden tuki ja mahdollisuus tuotantoon sidottuihin tukiin alueilla, joilla tietylle tuotantotyypille ei ole vaihtoehtoa. Panen tyytyväisenä merkille, että vaatimukseni joustavuuden lisäämisestä toisessa pilarissa otettiin myös huomioon. Maatalousalan tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. Maiden ensisijaisten tavoitteiden määrittämistä koskeva suurempi vapaus tarjoaa aidot mahdollisuudet kehittää maatalousalueita. Meidän on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että ehdotetuilla toimenpiteillä ei lisätä byrokratiaa maataloustuottajille. Lähetetään vahva viesti Euroopan komissiolle ja Euroopan maataloustuottajille ja osoitetaan tukemme aiempaa oikeudenmukaisemmalle, yksinkertaisemmalle ja joustavammalle YMP:lle."@fi7
"Le Parlement européen doit lutter pour une PAC forte, équitable et bien financée. Il est temps pour nous de garantir que les paiements directs sont distribués équitablement entre les États membres, les régions et les secteurs. Nous devons montrer aux Européens qu’il existe une véritable solidarité européenne et que nous ne la soutenons pas simplement du bout des lèvres. Le rapport de M. Dess représente un tout petit pas, mais il va dans la bonne direction. Je salue également les mesures proposées pour le maintien de l’équilibre territorial dans l’UE. Je suis heureuse que le rapport exprime son soutien aux jeunes dans le secteur agricole, car nous devons combattre l’exode rural. Il importe que nous maintenions l’aide aux régions défavorisées et la possibilité de paiements liés à la production dans les régions où il n’existe pas d’alternative à un type de production donnée. Je me réjouis de constater que ma demande d’une plus grande flexibilité au sein du deuxième pilier a été également prise en considération. La situation des secteurs agricoles diffère d’un État membre à un autre. Une plus grande liberté dans la définition des priorités des pays offrira de véritables occasions de développement aux régions agricoles. Toutefois, il importe pour nous de veiller à ce que les mesures proposées n’introduisent pas une nouvelle paperasserie pour les producteurs agricoles. Envoyons un signal fort à la Commission européenne et aux producteurs agricoles en Europe, en leur montrant notre soutien en faveur d’une PAC plus juste, plus simple et plus flexible."@fr8
"Az Európai Parlamentnek egy erős, igazságos és megfelelően finanszírozott KAP mellett kell állást foglalnia. Itt az ideje, hogy biztosítsuk, hogy a közvetlen kifizetéseket igazságosan osztják el a tagállamok, a régiók és az ágazatok között. Meg kell mutatnunk az európai polgároknak, hogy ténylegesen létezik európai szolidaritás, nem csak a szavak szintjén. Dess úr jelentése csak kis, de a helyes irányban megtett lépést jelent. Üdvözlöm az Unió területi egyensúlyának megőrzése érdekében javasolt intézkedéseket is. Örülök annak, hogy a jelentés kitér a mezőgazdasági ágazatban dolgozó fiatalok támogatására, mivel küzdenünk kell a vidéki térségek elnéptelenedése ellen. Fontos, hogy fenntartsuk a hátrányos helyzetű régiók támogatását és a termeléshez kapcsolódó kifizetések lehetőségét azokban a régiókban, ahol nincs alternatívája egy-egy konkrét termelési típusnak. Örülök annak, hogy a második pilléren belüli nagyobb rugalmasság iránti kérésem szintén meghallgatásra talált. A mezőgazdasági ágazatok helyzete eltérő a különböző tagállamokban. Az országok prioritásainak meghatározásában biztosított nagyobb szabadság valódi fejlődési lehetőségeket kínál a mezőgazdasági régióknak. Fontos ügyelnünk azonban arra, hogy a javasolt intézkedések ne eredményezzenek nagyobb bürokráciát a mezőgazdasági termelők számára. Küldjünk határozott jelzést az Európai Bizottságnak és az európai mezőgazdasági termelőknek azzal, hogy egy igazságosabb, egyszerűbb és rugalmasabb KAP-ot támogatunk."@hu11
"Il Parlamento europeo deve ergersi a difesa di una PAC forte, equa e adeguatamente finanziata. È tempo di garantire che i pagamenti diretti siano distribuiti equamente tra Stati membri, regioni e settori. Dobbiamo dimostrare ai cittadini europei che esiste una vera solidarietà europea, non soltanto a parole. La relazione dell’onorevole Dess rappresenta un passo molto piccolo, ma nella giusta direzione. Apprezzo altresì le misure proposte per mantenere l’equilibrio territoriale nell’Unione. Sono lieta che nella relazione si manifesti sostegno per i giovani nel settore agricolo perché dobbiamo combattere lo spopolamento delle zone rurali. È importante mantenere in essere il sostegno per le regioni svantaggiate e l’opportunità di pagamenti legati alla produzione nelle regioni in cui non esistono alternative a uno specifico tipo di produzione. Mi compiaccio che la mia richiesta di maggiore flessibilità all’interno del secondo pilastro sia stata accolta. La situazione nel settore agricolo varia a seconda degli Stati membri. Una maggiore libertà nella definizione delle priorità nazionali offrirà reali opportunità di sviluppo alle regioni agricole. È tuttavia importante vigilare affinché le misure proposte non comportino ulteriore burocrazia per i produttori agricoli. Trasmettiamo un segnale forte alla Commissione europea e ai produttori agricoli europei dimostrano il nostro sostegno a una PAC più equa, semplice e flessibile."@it12
"Europos Parlamentas turi kovoti už stiprią, sąžiningą ir gerai finansuojamą BŽŪP. Laikas užtikrinti, kad tiesioginės išmokos būtų sąžiningai dalijamos valstybėms narėms, regionams ir sektoriams. Turime parodyti Europos piliečiams, kad tikras Europos solidarumas egzistuoja ir tai nėra tik tuščios kalbos. A. Desso pranešimas yra labai mažas žingsnis, tačiau tinkama kryptimi. Taip pat palankiai vertinu pasiūlytas priemones dėl teritorinės pusiausvyros išsaugojimo ES. Man malonu, kad pranešime išreiškiama parama jaunimui žemės ūkio sektoriuje, nes turime kovoti su gyventojų skaičiaus mažėjimu kaimo vietovėse. Svarbu išsaugoti paramą mažiau palankiems ūkininkauti regionams ir galimybę mokėti su gamyba susijusias išmokas regionuose, kuriuose nėra kitos alternatyvos konkrečios rūšies produkcijai. Man malonu atkreipti dėmesį, kad į mano prašymą dėl didesnio lankstumo antrajame ramstyje taip pat buvo atsižvelgta. Įvairiose valstybėse narėse žemės ūkio sektoriaus padėtis yra skirtinga. Didesnė laisvė nustatant šalių prioritetus suteiks praktinių galimybių vystytis žemės ūkio regionams. Tačiau svarbu, kad pasirūpintume, kad pasiūlytose priemonėse nenustatytume papildomų biurokratinių kliūčių žemės ūkio produktų gamintojams. Nusiųskime aiškią žinią Europos Komisijai ir Europos žemės ūkio gamintojams, parodančią mūsų paramą sąžiningesnei, paprastesnei ir lankstesnei BŽŪP."@lt14
"Eiropas Parlamentam ir jāaizstāv spēcīga, taisnīga un labi finansēta KLP. Ir pienācis laiks nodrošināt, ka tiešie maksājumi starp dalībvalstīm, reģioniem un nozarēm tiek sadalīti taisnīgi. Mums Eiropas iedzīvotājiem jāpierāda, ka Eiropas solidaritāte patiesi pastāv, nevis tikai jārunā par to. kunga ziņojums ir ļoti mazs solis uz priekšu, toties pareizajā virzienā. Es atzinīgi vērtēju arī ierosinātos priekšlikumus attiecībā uz teritoriālā līdzsvara saglabāšanu Eiropas Savienībā. Priecājos par ziņojumā pausto atbalstu jauniešiem lauksaimniecības nozarē, jo mums ir jācīnās pret depopulāciju lauku apvidos. Ir svarīgi saglabāt atbalstu nelabvēlīgiem reģioniem un iespēju saņemt ar ražošanu saistītus maksājumus reģionos, kur nav alternatīvas īpašiem ražošanas veidiem. Ar prieku pamanīju, ka ir ņemts vērā arī mans lūgums pēc lielākas elastības otrajā pīlārā. Stāvoklis lauksaimniecības nozarē dalībvalstīs atšķiras. Lielāka brīvība, nosakot valsts prioritātes, nodrošinās īstas attīstības iespējas lauksaimniecības reģioniem. Tomēr ir svarīgi, lai mēs parūpētos, lai ierosinātie pasākumi lauksaimniecības produktu ražotājiem neradītu vēl vairāk birokrātisku šķēršļu. Sūtīsim spēcīgu vēstījumu Eiropas Komisijai un Eiropas lauksaimniecības produktu ražotājiem, apliecinot savu atbalstu taisnīgākai, vienkāršākai un elastīgākai KLP."@lv13
"Европейският парламент трябва да се застъпи за една силна, справедлива и добре финансирана ОСП. Време е да постигнем справедливо разпределение на директните плащания между страните-членки, регионите и секторите. Нужно е да покажем на европейските граждани, че истинската европейска солидарност съществува не само на думи. Направената крачка с доклада на Г-н Дес е много малка, но е в правилната посока! Приветствам и предложените мерки за запазването на териториалния баланс в ЕС. Щастлива съм, че подкрепянето на младите в селскостопанския сектор също е застъпено в доклада - защото ние сме длъжни да се борим с обезлюдяването на селските райони. Важно е да запазим подпомагането на необлагодетелстваните райони и възможността за плащания, свързани с производството в регионите, в които няма алтернатива на дадено производство. Щастлива съм да констатирам, че и моят призив за повече гъвкавост в рамките на втория стълб беше чут. Ситуацията в селскостопанските сектори в различните страни-членки е различна. Повече свобода при определянето на приоритетите на държавите ще даде истински възможности за развитие на селските райони. Важно е обаче да внимаваме предложените мерки да не добавят допълнителна бюрокрация за селскостопанските производители. Нека изпратим силен сигнал до Европейската Комисия и до европейските селскостопански производители - сигнал за една по-справедлива, по-опростена и по-гъвкава ОСП."@mt15
"Het Europees Parlement moet opkomen voor een sterk, rechtvaardig en terdege gefinancierd GLB. Het is tijd dat wij ervoor zorgen dat de directe steun eerlijk wordt verdeeld over de lidstaten, de regio's en de sectoren. Wij moeten de Europese burgers laten zien dat de Europese solidariteit een feit is en dat wij aan dit concept niet alleen lippendienst bewijzen. Het verslag van de heer Deß betekent slechts een kleine stap, maar het gaat wel in de goede richting. Ik verwelkom tevens de maatregelen om het territoriale evenwicht in de Europese Unie in stand te houden. Het verheugt mij dat in het verslag wordt gepleit voor ondersteuning van jonge landbouwers, want het is noodzakelijk dat wij ontvolking van het platteland tegengaan. Het is belangrijk dat wij steun blijven verlenen aan minder begunstigde regio's en dat wij de mogelijkheid van productiegerelateerde premies openlaten voor gebieden waar geen alternatief bestaat voor een specifieke productievorm. Ik stel met voldoening vast dat mijn verzoek om meer flexibiliteit in de tweede pijler in aanmerking is genomen. De situatie in de landbouwsector verschilt van lidstaat tot lidstaat. Een grotere vrijheid bij het vaststellen van de prioriteiten van elk land zal de landbouwgebieden echte ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Het is echter belangrijk dat wij waarborgen dat de voorgestelde maatregelen niet tot extra bureaucratische lasten voor de landbouwproducenten leiden. Laten wij een sterk signaal afgeven aan de Europese Commissie en de Europese landbouwproducenten door onze steun uit te spreken voor een rechtvaardiger, eenvoudiger en flexibeler GLB."@nl3
"Parlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR. Nadszedł czas, byśmy zapewnili sprawiedliwy podział płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi, regionami i sektorami. Musimy pokazać obywatelom europejskim, że solidarność europejska rzeczywiście istnieje, a nie tylko składać gołosłowne deklaracje. Sprawozdanie pana posła Dessa stanowi niewielki krok, ale w dobrym kierunku. Z zadowoleniem przyjmuję również środki zaproponowane w celu utrzymania równowagi terytorialnej w UE. Cieszę się, że w sprawozdaniu wyraża się poparcie dla młodych ludzi w sektorze rolnym, jako że musimy zwalczać zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich. Musimy koniecznie utrzymać pomoc dla regionów będących w niekorzystnym położeniu, jak również możliwość płatności powiązanych z produkcją w regionach, w których nie ma alternatywy dla danego rodzaju produkcji. Z zadowoleniem odnotowuję uwzględnienie mojego postulatu o większą elastyczność w ramach drugiego filaru. Sytuacja w sektorach rolnych różni się w zależności od państwa członkowskiego. Większa swoboda w określaniu priorytetów poszczególnych państw zapewni regionom rolniczym realną możliwość rozwoju. Musimy jednak zapewnić, by proponowane środki nie obciążały producentów rolnych ze względu na dodatkowe wymagania biurokratyczne. Wyślijmy zdecydowany sygnał Komisji Europejskiej i producentom rolnym w Europie, że popieramy sprawiedliwszą, prostszą i bardziej elastyczną WPR."@pl16
"O Parlamento Europeu deve defender uma PAC forte, justa e bem financiada. É tempo de assegurarmos uma distribuição justa dos pagamentos directos entre os Estados­Membros, as regiões e os sectores. Temos de mostrar aos cidadãos europeus que a solidariedade europeia existe de facto: que não é uma mera promessa. O relatório do senhor deputado Dess representa um passo, pequeno, mas na direcção certa. Congratulo-me igualmente com as propostas no sentido da manutenção do equilíbrio territorial na UE. Estou satisfeita com o apoio expresso no relatório aos jovens que enveredam por uma carreira na agricultura, pois considero essencial combatermos o despovoamento das zonas rurais. É importante mantermos o apoio às regiões desfavorecidas e a possibilidade de pagamentos baseados na produção nas regiões onde não há alternativas a um determinado tipo de produção. Congratulo-me também por ver atendido o meu pedido de maior flexibilidade no segundo pilar. A situação do sector agrícola difere de Estado para Estado. Uma maior liberdade na definição das prioridades de cada país irá proporcionar genuínas oportunidades de desenvolvimento para as regiões agrícolas. No entanto, temos de evitar que as medidas propostas impliquem encargos administrativos acrescidos para os produtores agrícolas. Enviemos, pois, uma mensagem forte à Comissão Europeia e aos produtores agrícolas da Europa, mostrando o nosso apoio a uma PAC mais justa, mais simples e mais flexível."@pt17
"Parlamentul European trebuie să susțină o PAC puternică, echitabilă și bine finanțată. Este timpul să ne asigurăm că plățile directe sunt distribuite echitabil între statele membre, regiuni și sectoare. Trebuie să le demonstrăm cetățenilor europeni că solidaritatea europeană există cu adevărat și nu reprezintă doar un devotament fals. Raportul dlui Dess marchează un pas foarte mic, dar este în direcția cea bună. De asemenea, salut măsurile propuse pentru menținerea echilibrului teritorial în UE. Sunt încântată că în raport este exprimată o susținere pentru tinerii din sectorul agricol, deoarece trebuie să luptăm împotriva depopulării zonelor rurale. Este important să menținem sprijinul pentru regiunile defavorizate, precum și posibilitatea de a plăti pentru producția obținută în regiunile în care nu există altă alternativă pentru un anumit tip de producție. Sunt încântată să subliniez că solicitarea mea pentru o mai mare flexibilitate cu privire la cel de-al doilea pilon a fost luată în calcul. Situația din sectoarele agricole diferă în diverse state membre. O mai mare libertate în definirea priorităților țării va oferi oportunități reale pentru dezvoltarea regiunilor agricole. Cu toate acestea, este important să avem grijă ca măsurile propuse să nu conducă la creșterea birocrației pentru producătorii agricoli. Permiteți-ne să transmitem un semnal puternic Comisiei Europene și producătorilor agricoli din Europa, arătându-le sprijinul nostru pentru o PAC mai echitabilă, mai simplă și mai flexibilă."@ro18
"Európsky parlament musí presadzovať silnú, spravodlivú a dobre financovanú SPP. Nastal čas zaistiť, aby boli priame platby spravodlivo rozdeľované medzi členské štáty, regióny a odvetvia. Musíme európskym občanom ukázať, že existuje skutočná európska solidarita, nielen rozdávať plané sľuby. Správa pána Dessa predstavuje veľmi malý krok, ale správnym smerom. Vítam aj navrhované opatrenia na zachovanie územnej rovnováhy v EÚ. Teší ma, že v správe bola vyjadrená podpora mladých ľudí v odvetví poľnohospodárstva, pretože musíme bojovať proti vyľudňovaniu vidieckych oblastí. Dôležité je, že zachovávame podporu znevýhodnených regiónov a možnosť platieb súvisiacich s výrobou v regiónoch, kde neexistuje alternatíva k nejakému konkrétnemu typu výroby. Teší ma, že sa zobrala do úvahy aj moja požiadavka na väčšiu pružnosť v druhom pilieri. Situácia v odvetví poľnohospodárstva sa v rôznych členských štátoch líši. Väčšia sloboda pri definovaní priorít jednotlivých krajín poskytne poľnohospodárskym regiónom skutočné príležitosti na rozvoj. Je však dôležité, aby sme sa postarali o to, aby navrhované opatrenia nezvyšovali byrokraciu, s ktorou sa stretávajú poľnohospodárski výrobcovia. Vyšlime Európskej komisii a európskym poľnohospodárskym výrobcom jasný signál a podporme spravodlivejšiu, jednoduchšiu a pružnejšiu SPP."@sk19
"Evropski parlament se mora zavzeti za močno, pravično in dobro financirano SKP. Čas je, da zagotovimo, da se neposredna plačila pravično porazdelijo med države članice, regije in sektorje. Evropskim državljanom moramo pokazati, da prava evropska solidarnost obstaja, ne pa jo podpirati le z besedami. Poročilo gospoda Dessa predstavlja zelo majhen korak, a gre v pravo smer. Pozdravljam tudi ukrepe, predlagane za ohranjanja ozemeljskega ravnovesja v EU. Vesela sem, da je v poročilu izražena podpora za mlade v kmetijskem sektorju, ker se moramo boriti proti upadu števila prebivalstva na podeželju. Pomembno, da ohranjamo podporo za območja z omejenimi možnostmi in priložnost za plačila, vezana na proizvodnjo, v regijah, kjer za neko vrsto proizvodnje ni drugih možnosti. Z veseljem ugotavljam, da je bila upoštevana tudi moja zahteva za večjo prožnost v drugem stebru. Razmere v kmetijskih sektorjih se v različnih državah članicah razlikujejo. Večja svoboda pri opredeljevanju prednostnih nalog držav bo ponudila prave možnosti za razvoj kmetijskih regij. Vendar pa je pomembno poskrbeti, da zaradi predlaganih ukrepov ne bo uvedena dodatna birokracija za kmetijske proizvajalce. Pošljimo močno znamenje Evropski komisiji in evropskim kmetijskim proizvajalcem, ki kaže našo podporo pravičnejši, enostavnejši in prožnejši SKP."@sl20
"Europaparlamentet måste stå upp för en stark, rättvis och välfinansierad gemensam jordbrukspolitik. Det är dags för oss att se till att direktstöden fördelas rättvist mellan medlemsstater, regioner och sektorer. Vi måste visa de europeiska medborgarna att verklig europeisk solidaritet finns och inte bara låtsas att den gör det. Albert Dess betänkande är ett mycket litet steg, men det är ett steg i rätt riktning. Jag välkomnar också de åtgärder som har föreslagits för att upprätthålla den territoriella balansen i EU. Det gläder mig att man i betänkandet uttrycker ett stöd för ungdomar inom jordbrukssektorn, eftersom vi måste bekämpa avfolkningen av landsbygden. Det är viktigt att vi behåller stödet till eftersatta regioner och möjligheten till produktionsrelaterat stöd i regioner där det inte finns något alternativ till en viss typ av produktion. Jag noterar med glädje att min begäran om större flexibilitet inom den andra pelaren också har hörsammats. Situationen i jordbrukssektorn skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. En större frihet när det gäller att definiera ländernas prioriteringar kommer att innebära att jordbruksregionerna får verkliga möjligheter att utvecklas. Det är dock viktigt för oss att se till att de föreslagna åtgärderna inte medför ytterligare byråkrati för jordbrukarna. Låt oss skicka ett tydligt budskap till Europeiska kommissionen och Europas jordbruksproducenter, där vi visar vårt stöd för en rättvisare, enklare och mer flexibel gemensam jordbrukspolitik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph