Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-155-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-155-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wir Sozialdemokraten haben uns massiv für eine Ausrichtung der neuen EU-Agrarpolitik an ökologischen Standards eingesetzt. Aus unserer Sicht muss der Landwirt als Dienstleister an der Gesellschaft entlohnt werden. Denn nichts anderes ist er und nichts anderes wird aktuell über die am Markt erzielten Preise geringer geschätzt. Der Erhalt des Zwei-Säulen-Modells garantiert den Landwirten auch künftig einen festen Betrag, auf den sie sich verlassen können. Für die langfristige Planung sind diese Zahlungen wichtig. Durch die Koppelung der Direktzahlung an eine ökonomische Variable erreichen wir den Übergang vom Europa der fünfzehn Mitgliedstaaten hin zum Europa der 27, ohne die einen oder anderen allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Der Bericht ist ein guter Kompromiss, er ist ein europäischer Kompromiss. Fraglich ist jetzt, was die Kommission, allen voran Kommissionspräsident Barroso, daraus macht. Dass ausgerechnet die Mittel für den Umweltschutz gekürzt werden sollen, zeugt von Engstirnigkeit, die ihm Kommissar Cioloş hoffentlich noch ausreden kann."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"My, skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, jsme se všemi silami snažili zajistit, aby se nová zemědělská politika EU orientovala na ekologické standardy. Podle našeho názoru je třeba zemědělce odměňovat za služby společnosti. Právě ty ji totiž poskytuji a snad nic jiného současné tržní ceny neignorují více. Zachování dvoupilířového modelu zemědělcům zaručuje, že budou v budoucnosti nadále dostávat pevně stanovenou částku, se kterou mohou počítat. Tyto platby jsou důležité pro dlouhodobé plánování. Navázáním přímých plateb na určitou ekonomickou proměnnou můžeme přejít od Evropy 15 členských států k Evropě 27 členských států, aniž by se tím někdo musel cítit příliš dotčen. Zpráva je dobrým kompromisem, evropským kompromisem. Otázkou nyní je, co s ní udělá Komise, zejména předseda Barroso. Snížit financování, zejména financování ochrany životního prostředí, svědčí o krátkozrakosti a doufám, že pan komisař Cioloş bude schopen mu to rozmluvit."@cs1
"Vi i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har arbejdet hårdt på at sikre, at EU's nye landbrugspolitik rettes ind efter økologiske standarder. Efter vores mening skal landbrugerne belønnes for at levere ydelser til samfundet. Det er netop deres rolle, og intet kunne belønnes dårligere med de priser, som for tiden kan opnås på markedet. Ved at bibeholde modellen med to søjler sikrer vi, at landbrugerne fremover fortsat vil modtage et fast beløb, som de kan regne med. Disse betalinger er vigtige for den langsigtede planlægning. Ved at kæde den direkte betaling sammen med en økonomisk variabel kan vi opnå overgangen fra et EU med medlemsstater til et EU med 27 uden at støde nogen for meget. Betænkningen er et godt, europæisk kompromis. Spørgsmålet er nu, hvad Kommissionen, og især formand Barroso, vil gøre ved det. Det vil navnlig være et tegn på snæversynethed, hvis man skærer i midlerne til miljøbeskyttelse, og jeg håber, at kommissær Cioloş vil kunne tale formanden fra det."@da2
"Οι βουλευτές της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εργαστεί σκληρά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νέα γεωργική πολιτική της ΕΕ προσανατολίζεται προς την καθιέρωση οικολογικών προτύπων. Κατά την άποψή μας, οι γεωργοί πρέπει να ανταμείβονται για την παροχή των υπηρεσιών τους στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς πράττουν, και τίποτα δεν θα μπορούσε να ανταμείβεται λιγότερο βάσει των τιμών που διαμορφώνονται επί του παρόντος στην αγορά. Η διατήρηση του μοντέλου των δύο πυλώνων εγγυάται ότι οι γεωργοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ένα σταθερό ποσό στο μέλλον, επί του οποίου μπορούν να βασίζονται. Οι ενισχύσεις αυτές είναι σημαντικές για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Συνδέοντας τις άμεσες ενισχύσεις με μια οικονομική μεταβλητή, μπορούμε να επιτύχουμε τη μετάβαση από την Ευρώπη των 15 κρατών μελών στην Ευρώπη των 27, χωρίς αυτό να συνιστά υπερβολικό πλήγμα για κανέναν. Η έκθεση αποτελεί ικανοποιητική συμβιβαστική λύση· αποτελεί μια ευρωπαϊκή συμβιβαστική λύση. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα την χειριστεί η Επιτροπή, ειδικότερα δε ο Πρόεδρος κ. Barroso. Συγκεκριμένα, η μείωση της χρηματοδότησης για την προστασία του περιβάλλοντος αποκαλύπτει στενότητα πνεύματος, και ευελπιστώ ο Επίτροπος κ. Cioloş να είναι σε θέση να τον μεταπείσει."@el10
"We in the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament have worked hard to ensure that the new EU agricultural policy is oriented towards ecological standards. In our view, farmers must be rewarded for providing services to society. That is exactly what they do, and nothing could be rewarded less in the prices currently being achieved at market. Retaining the two-pillar model guarantees that farmers will continue to receive a fixed amount in the future that they can rely on. These payments are important for long-term planning. By linking the direct payment to an economic variable we can achieve the transition from a Europe of 15 Member States to a Europe of 27 without offending anyone too much. The report is a good compromise; it is a European compromise. The question now is what the Commission, and particularly President Barroso, will make of it. Cutting the funding for environmental protection in particular suggests narrow-mindedness, and I hope Commissioner Cioloş will be able to talk him out of it."@en4
". El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos trabajado duro para garantizar que la nueva política agrícola de la UE se oriente hacia un modelo ecológico. En nuestra opinión, se debe pagar a los agricultores por prestar servicios a la sociedad. Eso es exactamente lo que hacen, y no hay nada que se pague menos con los precios que actualmente se alcanzan en el mercado. La conservación del modelo de los dos pilares garantiza que los agricultores sigan recibiendo una cantidad fija en el futuro con la que puedan contar. Estos pagos son importantes para la planificación a largo plazo. Mediante la vinculación del pago directo a una variable económica podemos conseguir la transición de una Europa de 15 Estados miembros a una Europa de 27 sin ofender demasiado a nadie. El informe es un buen compromiso; es un compromiso europeo. La cuestión ahora es qué opinará de él la Comisión, y especialmente el Presidente Barroso. El recorte de la financiación para la protección medioambiental sugiere en particular estrechez de miras, y espero que el Comisario Cioloş pueda disuadirle."@es21
"Meie, Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon, oleme palju vaeva näinud tagamaks, et uus ELi põllumajanduspoliitika oleks suunatud ökoloogiliste standardite suunas. Meie arvates tuleb põllumajandustootjaid premeerida ühiskonnale teenuste osutamise eest. Just seda nad teevad ja midagi ei tohi premeerida vähem hindades, mis on hetkel turul saavutatud. Kahesambalise mudeli säilitamine tagab, et põllumajandustootjad saavad ka edaspidi kindlasummalise toetuse, millele nad võivad tugineda. Nimetatud toetused on olulised pikaajaliseks planeerimiseks. Ühendades otsetoetuse majandusmuutujaga, saame saavutada ülemineku 15-liikmelisest Euroopast 27-liikmelisse Euroopasse, kedagi sealjuures liialt solvamata. Raport on hea kompromiss; see on Euroopa kompromiss. Küsimus on praegu selles, mida komisjon ja eriti president Barroso sellega peale hakkavad. Eriti keskkonnakaitse rahastamise kärpimine annab tunnistust kitsarinnalisusest ning loodan, et volinik Cioloş suudab selle talle maha laita."@et5
"Me Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmässä olemme työskennelleet ankarasti taataksemme, että uudessa EU:n maatalouspolitiikassa otetaan aiempaa paremmin huomioon ympäristövaatimukset. Meidän mielestämme viljelijöitä pitää palkita palvelujen tekemisestä yhteiskunnalle. Juuri sitä he tekevät, eikä mikään voisi olla surkeampi palkkio kuin nykyisin markkinoilla saatavat hinnat. Kahden pilarin mallin säilyttämisellä taataan, että viljelijät saavat edelleen tulevaisuudessa kiinteän määrän, johon he voivat luottaa. Nämä tuet ovat tärkeitä pitkäaikaiselle suunnittelulle. Yhdistämällä suorat tuet taloudelliseen muuttujaan voimme toteuttaa siirtymisen 15 jäsenvaltion EU:sta 27 jäsenvaltion EU:hun loukkaamatta ketään kovin paljon. Mietintö on hyvä kompromissi, se on eurooppalainen kompromissi. Kysymys on nyt siitä, miten komissio ja erityisesti puheenjohtaja Barroso sitä käsittelevät. Erityisesti ympäristönsuojelun rahoituksen leikkaaminen viittaa kapeakatseisuuteen, ja toivon, että komission jäsen Cioloş kykenee saamaan hänet luopumaan siitä."@fi7
"Dans le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, nous avons travaillé dur pour garantir que la nouvelle politique agricole de l’UE soit orientée vers des normes écologiques. Selon nous, les agriculteurs doivent être récompensés pour les services qu’ils fournissent à la société. C’est exactement ce qu’ils font et rien ne pourrait être moins récompensé par les prix actuellement pratiqués sur le marché. En conservant le modèle à deux piliers, on garantit que les agriculteurs continueront à l’avenir de percevoir un montant fixe sur lequel ils pourront compter. Ces paiements sont importants pour la planification à long terme. En liant le paiement direct à une variable économique, nous pouvons obtenir la transition d’une Europe de 15 États membres vers une Europe de 27 États membres sans trop offusquer qui que ce soit. Le rapport est un bon compromis; c’est un compromis européen. La question à présent est de savoir ce que la Commission, et en particulier le président Barroso, en fera. Réduire le financement de la protection environnementale en particulier fait penser à une étroitesse d’esprit et j’espère que le commissaire Cioloş sera capable de lui faire changer d’avis."@fr8
"Mi, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjának tagjai, keményen dolgoztunk annak biztosítása érdekében, hogy az új uniós agrárpolitika az ökológiai normákat vegye célba. Véleményünk szerint a mezőgazdasági termelőket díjazás illeti azért, amiért szolgáltatásokat nyújtanak a társadalomnak. A mezőgazdasági termelők pontosan ezt teszik, és a jelenleg elért piaci áraknál semmi nem lehet alacsonyabban díjazott. A kétpilléres modell megtartása garantálja azt, hogy a mezőgazdasági termelők a jövőben is olyan állandó összeget kapjanak, amelyre támaszkodni tudnak. E kifizetések fontosak a hosszú távú tervezés szempontjából. Azzal, hogy a közvetlen kifizetést egy gazdasági változóhoz kötjük, anélkül érhetjük el a 15 tagállamú Európáról a 27 tagállamú Európára való átállást, hogy ezzel bárkit is túlságosan megsértenénk. A jelentés jó kompromisszum, európai kompromisszum. A kérdés az, hogy most mihez kezd vele a Bizottság, és különösen Barroso elnök úr. A környezetvédelem finanszírozásának csökkentése határozottan szűklátókörűségre vall, és remélem, hogy Cioloş biztos úr majd le tudja erről beszélni."@hu11
"Noi del gruppo S&D abbiamo lavorato duramente per garantire che la nuova politica agricola dell’Unione sia orientata verso standard ecologici. A nostro parere, gli agricoltori devono essere ricompensati per i servizi offerti alla società. Questo è esattamente ciò che fanno e nulla potrebbe essere meno gratificante dei prezzi attualmente raggiunti sul mercato. Mantenere il modello a due pilastri garantisce che in futuro gli agricoltori continuino a percepire un ammontare fisso sul quale poter fare affidamento, pagamenti importanti per la pianificazione a lungo termine. Collegando il pagamento diretto a una variabile economica possiamo operare la transizione da un’Europa di 15 Stati membri a un’Europa di 27 Stati membri senza offendere troppo nessuno. La relazione è un buon compromesso, un compromesso europeo. Ora la domanda è che cosa ne farà la Commissione e, specialmente, il Presidente Barroso. Tagliare in particolare i fondi per la protezione ambientale è segno di ristrettezza mentale e spero che il Commissario Cioloş riesca a dissuaderlo dal farlo."@it12
"Mes, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, sunkiai dirbome siekdami užtikrinti, kad naujoji bendra žemės ūkio politika būtų orientuota į ekologinius standartus. Mūsų nuomone, ūkininkams turi būti atlyginta už paslaugų teikimą visuomenei. Būtent tai jie daro ir mažiausiai, kaip jiems galime atsilyginti – mokėti šiuo metu rinkoje nusistovėjusias kainas. Dviejų ramsčių modelio išsaugojimas padės užtikrinti, kad ūkininkai toliau ateityje gautų pastovią sumą, kuria jie galėtų pasikliauti. Šios išmokos yra svarbios ilgalaikiam planavimui. Susiedami tiesioginę išmoką su ekonominiu kintamuoju nieko per daug nenuskriausdami galime pereiti nuo Europos, kurią sudaro 15 valstybių narių, prie Europos, kurią sudaro 27 valstybės narės. Pranešimas yra geras kompromisas; tai – Europos kompromisas. Dabar kyla klausimas, kaip su juo pasielgs Komisija, visų pirma Pirmininkas J. M. Barroso. Aplinkos apsaugai skirto finansavimo sumažinimas visų pirma reiškia siaurą mąstymą ir tikiuosi, kad Komisijos narys D. Cioloş galės jį perkalbėti."@lt14
"Mēs, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, esam daudz strādājuši, lai nodrošinātu to, ka jaunajā ES lauksaimniecības politikā ir pievērsta uzmanība ekoloģiskajiem standartiem. Mūsuprāt, lauksaimnieki ir jāatalgo par sabiedrībai sniegtajiem pakalpojumiem. Tieši to viņi dara, un nav mazāka atalgojuma par pašreizējām cenām tirgū. Saglabājot divu pīlāru modeli, lauksaimniekiem tiek nodrošināta iespēja arī turpmāk saņemt noteiktu summu, uz kuru var paļauties. Šie maksājumi ir svarīgi ilgtermiņa plānošanā. Sasaistot tiešos maksājumu ar mainīgo ekonomikas stāvokli, var panākt pāreju no Eiropas Savienības ar 15 dalībvalstīm uz Eiropas Savienību ar 27 dalībvalstīm, nevienu pārāk neaizvainojot. Šis ziņojums ir labs kompromiss — Eiropas kompromiss. Tagad jautājums ir par to, ko ar to iesāks Komisija, jo īpaši — priekšsēdētājs Finansējuma samazinājums vides aizsardzībai īpaši liecina par aprobežotību, un es ceru, ka komisārs viņu no tā atrunās."@lv13
"Wir Sozialdemokraten haben uns massiv für eine Ausrichtung der neuen EU-Agrarpolitik an ökologischen Standards eingesetzt. Aus unserer Sicht muss der Landwirt als Dienstleister an der Gesellschaft entlohnt werden. Denn nichts anderes ist er und nichts anderes wird aktuell über die am Markt erzielten Preise geringer geschätzt. Der Erhalt des Zwei-Säulen-Modells garantiert den Landwirten auch künftig einen festen Betrag, auf den sie sich verlassen können. Für die langfristige Planung sind diese Zahlungen wichtig. Durch die Koppelung der Direktzahlung an eine ökonomische Variable erreichen wir den Übergang vom Europa der fünfzehn Mitgliedstaaten hin zum Europa der 27, ohne die einen oder anderen allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Der Bericht ist ein guter Kompromiss, er ist ein europäischer Kompromiss. Fraglich ist jetzt, was die Kommission, allen voran Kommissionspräsident Barroso, daraus macht. Dass ausgerechnet die Mittel für den Umweltschutz gekürzt werden sollen, zeugt von Engstirnigkeit, die ihm Kommissar Cioloş hoffentlich noch ausreden kann."@mt15
"Wij sociaaldemocraten hebben ons sterk gemaakt voor een nieuwe koers van het EU-landbouwbeleid op basis van milieustandaarden. Onzes inziens moet de boer worden betaald als dienstverlener aan de maatschappij. Want hij is niets anders, en niets anders wordt momenteel lager gewaardeerd in prijzen die de markt betaalt. Het behoud van het tweepijlermodel garandeert de boeren ook in de toekomst een vast bedrag waar ze van op aan kunnen. Voor de langetermijnplanning zijn deze betalingen belangrijk. Door de koppeling van rechtstreekse betalingen aan een economische variabele maken we de overgang van een Europa van vijftien lidstaten naar Europa-27 mogelijk zonder dat de een of de ander te zeer voor het hoofd wordt gestoten. Het verslag is een goed compromis, een Europees compromis. Nu is het de vraag wat de Commissie, en dan vooral Commissievoorzitter Barroso, ervan maakt. Dat uitgerekend op de middelen voor milieubescherming moet worden bezuinigd, getuigt van kortzichtigheid, waar commissaris Cioloş hem hopelijk nog vanaf kan brengen."@nl3
"My, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, ciężko pracowaliśmy, aby nowa polityka rolna UE uwzględniała normy ekologiczne. Uważamy, że rolników należy nagradzać za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa. To właśnie czynią, a przy obecnych cenach rynkowych trudno jest wyobrazić sobie gorsze wynagrodzenie. Utrzymanie dwufilarowej struktury gwarantuje, że w przyszłości rolnicy będą nadal otrzymywali stałą kwotę, na którą będą mogli liczyć. Płatności te mają znaczenie dla długoterminowego planowania. Wiążąc płatności bezpośrednie ze zmienną ekonomiczną możemy dokonać przejścia od Europy 15 państw członkowskich do Europy 27 państw członkowskich, nie alienując nadmiernie nikogo. Sprawozdanie stanowi dobry kompromis – kompromis europejski. Pytanie obecnie brzmi: co Komisja, a zwłaszcza przewodniczący Barroso, zrobi z tym kompromisem? Zmniejszenie wydatków na ochronę środowiska wydaje się szczególnym przejawem zaściankowości i mam nadzieję, że komisarz Cioloş zdoła wyperswadować ten pomysł panu przewodniczącemu."@pl16
"O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu trabalhou arduamente para assegurar uma nova política agrícola da UE orientada para a aplicação de requisitos ecológicos. Na nossa opinião, os agricultores têm de ser recompensados por prestarem serviços à sociedade. É exactamente isso que fazem, mas os preços actualmente praticados no mercado estão longe de os compensar satisfatoriamente por isso. Ao mantermos o modelo de dois pilares garantimos que os agricultores continuarão a receber uma compensação fixa e segura. Estes pagamentos são importantes no contexto da planificação a longo prazo. Associando a ajuda directa a uma variável económica poderemos levar a cabo a transição de uma Europa a 15 para uma Europa a 27 com o mínimo prejuízo para todos os envolvidos. O relatório é um bom compromisso; é um compromisso europeu. A questão agora é saber o que a Comissão e, em particular, o Presidente Barroso fará dele. A redução do financiamento para a protecção ambiental, em particular, sugere falta de visão, e espero que o senhor Comissário Cioloş possa convencer o Presidente Barroso a desistir dessa ideia."@pt17
"Noi, cei din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, am muncit din greu pentru a ne asigura că noua politică agricolă a UE este orientată către standarde ecologice. În opinia noastră, agricultorii ar trebui răsplătiți pentru furnizarea de servicii către societate. Aceasta este exact ceea ce fac ei, și nimic nu ar putea fi răsplătit mai puțin prin actualele prețuri obținute pe piață. Păstrarea modelului format din cei doi piloni garantează faptul că agricultorii vor continua să primească o sumă fixă în viitor pe care se pot baza. Aceste plăți sunt importante pentru planificările pe termen lung. Prin corelarea plății directe cu un indice economic, putem realiza tranziția de la Europa cu 15 state membre la Europa cu 27 de state membre, fără a ofensa pe nimeni prea mult. Raportul este un compromis pozitiv; este un compromis european. Acum, întrebarea este ce va face Comisia și, în special, președintele Barroso cu acesta. Diminuarea fondurilor pentru protecția mediului, în special, sugerează limitare și sper că dl comisar Cioloș va fi în măsură să îl convingă să nu ia această măsură."@ro18
"My v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente usilovne pracujeme na tom, aby sa nová poľnohospodárska politika EÚ orientovala na ekologické normy. Podľa nášho názoru musia byť poľnohospodári odmenení za to, že poskytujú služby spoločnosti. Presne to robia, a pokiaľ ide o momentálne ceny na trhu, nič nie je v súčasnosti oceňované menej. Zachovanie dvojpilierového modelu zaručí, aby poľnohospodári v budúcnosti aj naďalej dostávali pevne stanovenú sumu, na ktorú sa budú môcť spoľahnúť. Tieto platby sú dôležité z hľadiska dlhodobého plánovania. Prepojením priamej platby s určitou hospodárskou premennou môžeme dosiahnuť prechod od Európy 15 členských štátov k Európe 27 členských štátov bez toho, aby sme niekoho príliš urazili. Správa je dobrým kompromisom, európskym kompromisom. Otázka teraz znie, čo s ňou urobí Komisia a najmä pán predseda Barroso. Najmä škrtanie financovania ochrany životného prostredia svedčí o úzkoprsosti a dúfam, že pánovi komisárovi Cioloşovi sa podarí odhovoriť ho od toho."@sk19
"V Skupini naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu smo trdo delali, da bi zagotovili, da bo nova kmetijska politika EU usmerjena k ekološkim standardom. Po našem mnenju je treba kmete za zagotavljanje storitev družbi nagraditi. To je natanko tisto, kar počno, in ničesar ne bi mogli manj nagraditi s cenami, ki se zdaj dosegajo na trgu. Ohranitev modela dveh stebrov zagotavlja, da bodo kmetje v prihodnosti še naprej prejemali nespremenljive zneske, na katere se lahko zanesejo. Ta plačila so pomembna za dolgoročno načrtovanje. S povezovanjem neposrednih plačil z gospodarsko spremenljivko lahko dosežemo prehod od Evrope 15 držav članic k Evropi 27 držav članic, ne da bi pri tem koga preveč užalili. Poročilo je dober kompromis; je evropski kompromis. Zdaj je vprašanje, kaj bosta o tem menila Komisija in zlasti predsednik Barroso. Zmanjšanje financiranja za varstvo okolja namiguje zlasti na ozkoglednost in upam, da ga bo komisar Cioloş lahko pregovoril, naj tega ne stori."@sl20
"Vi i gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet har arbetat hårt för att se till att EU:s nya jordbrukspolitik är inriktad på ekologiska standarder. Enligt vår uppfattning måste jordbrukare få ersättning för att de utför tjänster åt samhället. Det är precis vad de gör, och inget annat får en sämre ersättning med de priser som för närvarande erhålls på marknaden. Att behålla modellen med två pelare garanterar att jordbrukarna även fortsättningsvis får ett fast belopp som de kan räkna med. Dessa utbetalningar är viktiga för planeringen på lång sikt. Genom att knyta direkt direktstödet till en ekonomisk variabel kan vi klara övergången från ett EU med 15 medlemsstater till ett EU med 27 utan att kränka någon för mycket. Betänkandet är en god kompromiss, det är en europeisk kompromiss. Frågan är nu vad kommissionen, och särskilt ordförande José Manuel Barroso, kommer att göra med den. Att just minska på finansieringen för miljöskydd tyder på trångsynthet, och jag hoppas att kommissionsledamot Dacian Cioloş kan avråda honom från det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph