Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-148-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-148-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für diese intensive Diskussion, auch für die Unterstützung, die hier gewährt worden ist. Herr Kommissar, wir freuen uns alle auf Ihre Mitteilung im Oktober und dann auf eine gute, positive Zusammenarbeit. Die europäische Landwirtschaft ist ein Positivfaktor. Sie ernährt über 500 Millionen Menschen, bewirtschaftet und pflegt über 170 Millionen Hektar Ackerland und Grünland, bietet auch im vor- und nachgelagerten Bereich viele Arbeitsplätze, ist eine wichtige Stütze des ländlichen Raums und ist bereits jetzt weltweit die nachhaltigste Landwirtschaft. Deshalb verstehe ich nicht, dass Präsident Barroso von massiven Kürzungen im Rahmen der zweiten Säule gesprochen hat. Er gefährdet damit auch die 2020-Ziele, also seine eigenen Ziele. Es ist doch nicht zuviel verlangt, wenn 14 Millionen Bauern 500 Millionen Menschen ernähren, dass mithilfe der europäischen Agrarpolitik 500 Millionen Menschen – in Anführungszeichen – auch 14 Millionen Bauern anständig ernähren. Ich möchte hier betonen – es wurde heute ein paar Mal angesprochen – dass von meinem ursprünglichen Bericht in einigen Fragen abgewichen wurde. Ich bin zu lange im politischen Geschäft und ich weiß genau, warum ich den Bericht so geschrieben habe. Hätte ich den Bericht so geschrieben, wie er heute ist, welchen Speck hätte ich für die Kompromissverhandlungen anbieten können? So war genügend Speck vorhanden, damit alle ruhiggestellt werden konnten und heute ein gutes Ergebnis herausgekommen ist. Es war ein dickes Fettpolster in meinem Bericht vorhanden. Ich wollte erreichen, dass wir ein Zeichen setzen als Parlament, dass wir die wichtigen Punkte ansprechen, die notwendig sind, dass die europäischen Bäuerinnen und Bauern eine gute Zukunft haben. Wir werden dann, wenn die legislativen Vorschläge da sind, Herr Kommissar, intensiv mitarbeiten, damit wir gemeinsam ein gutes Ziel erreichen. Ich kann Ihnen heute schon versichern, Sie werden wahrscheinlich hier im Parlament mehr Unterstützung haben, als dies bei manchem Kommissar der Fall sein wird. Das bieten wir Ihnen an."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych všem poděkovat za tuto intenzivní diskusi a také za podporu, které se mi zde dostalo. Pane komisaři, všichni se těšíme na sdělení, které předložíte v říjnu, a na následnou dobrou a konstruktivní spolupráci. Evropské zemědělství je pozitivním faktorem. Poskytuje potraviny více než 500 milionům lidí, obhospodařuje a stará se o více než 170 milionů hektarů orné půdy a pastvin, poskytuje mnoho pracovních míst v širším okolí, je důležitou oporou venkovských oblastí a v současnosti je již na celém světě nejudržitelnějším zemědělstvím. Proto nechápu, proč pan předseda Barroso hovořil o značných škrtech ve druhém pilíři. Těmito škrty ohrožuje také cíle strategie 2020 – tedy své vlastní cíle. Jestliže 14 milionů zemědělců živí 500 milionů lidí, požadujeme toho tolik, když chceme prostřednictvím společné evropské politiky zajistit, abych se také těchto 500 milionů lidí tak říkajíc řádně postaralo o těchto 14 milionů zemědělců? Zde bych chtěl zdůraznit – jak tu již několikrát zaznělo –, že v některých otázkách došlo k odklonu od mé původní zprávy. V politice se již pohybuji drahnou dobu a vím velmi dobře, proč jsem návrh zprávy vypracoval právě tak. Kdybych tuto zprávu napsal tak, jak vypadá dnes, jaké nabídky bych mohl učinit při jednáních o kompromisech? Ponechal jsem dostatečný prostor pro to, aby každý mohl být spokojen, a nyní máme před sebou dobrý výsledek. Moje zpráva tudíž měla dostatečné rezervy. Výsledek, jehož jsem chtěl dosáhnout, byl, abychom jako Parlament vyslali signál, že poukazujeme na důležité aspekty, které je nezbytné zajistit, aby evropští zemědělci před sebou měli nadějnou budoucnost. Až předložíte legislativní návrhy, pane komisaři, budeme intenzivně pracovat na tom, abychom společně dosáhli dobrého výsledku. Mohu vás již ujistit, že pravděpodobně zde v Parlamentu budete mít větší podporu, než s jakou by mohli počítat jiní členové Komise. To vám můžeme nabídnout."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke alle for denne intense forhandling og for den opbakning, som jeg har mødt her. Vi ser alle frem til kommissærens meddelelse i oktober og til et godt og positivt samarbejde. EU's landbrug er en positiv faktor. Det brødføder mere end 500 mio. mennesker, det dyrker og plejer mere end 170 mio. hektar agerjord og græsningsarealer, det skaber mange job inden for forudgående og efterfølgende produktionsområder, det er en vigtig støttepille for landdistrikterne, og det er allerede det mest bæredygtige landbrug i verden. Derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor formand Barroso har talt om meget store nedskæringer i den anden søjle. Herved bringer han også Europa 2020-målene – og dermed sine egne mål – i fare. Når nu 14 mio. landbrugere brødføder 500 mio. mennesker, mener jeg ikke, at det er for meget forlangt, at EU's landbrugspolitik bruges til at sikre, at de 500 mio. mennesker så at sige også sørger ordentligt for de 14 mio. landbrugere. Jeg vil gerne fremhæve, at der – som allerede nævnt et par gange i dag – har været afvigelser fra min oprindelige betænkning på nogle områder. Jeg har været med i det politiske spil for længe, og jeg ved præcis, hvorfor jeg udarbejdede udkastet til betænkningen således, som jeg gjorde. Hvis jeg havde skrevet betænkningen sådan, som den fremstår i dag, ville jeg ikke have haft noget at tilbyde i forhandlingerne om et kompromis. Jeg sørgede for, at der var tilstrækkeligt med spillerum til, at alle kunne stilles tilfredse, og at vi kunne opnå et godt resultat i dag. Betænkningen havde således en tilpas tyk stødpude. Det resultat, som jeg ønskede at opnå, var, at vi som parlament kunne sende et signal om, at vi behandler de vigtige aspekter, som der nødvendigvis skal tages hånd om, hvis EU's landbrugere skal have en god fremtid. Til kommissæren vil jeg sige, at når først lovforslagene er på bordet, vil vi arbejde intensivt på at opnå et godt resultat sammen. Jeg kan allerede nu forsikre Dem om, at De sandsynligvis nyder større opbakning her i Parlamentet end nogle andre kommissærer. Det kan vi tilbyde Dem."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη ζωηρή αυτή συζήτηση, αλλά και για τη στήριξη που μου παρείχατε στο Σώμα. Κύριε Επίτροπε, προσβλέπουμε όλοι στην ανακοίνωσή σας τον Οκτώβριο και, κατόπιν, στην καλή, θετική συνεργασία μας. Η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί θετικό παράγοντα. Εγγυάται τον επισιτισμό τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, εξασφαλίζει την καλλιέργεια και τη φροντίδα άνω των 170 εκατομμυρίων εκταρίων καλλιεργήσιμης γης και βοσκοτόπων, προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας σε τομείς που προηγούνται και έπονται, αποτελεί σημαντικό στήριγμα των αγροτικών περιοχών και συνιστά ήδη τον πλέον βιώσιμο γεωργικό τομέα παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο ο Πρόεδρος κ. Barroso μίλησε για τεράστιες περικοπές στον δεύτερο πυλώνα. Με τον τρόπο αυτόν, θέτει σε κίνδυνο και τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 – με άλλα λόγια, τους δικούς του στόχους. Όταν 14 εκατομμύρια γεωργοί εξασφαλίζουν τον επισιτισμό 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι υπερβολικό άραγε να ζητείται, τρόπον τινά, η χρήση της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι και οι 500 εκατομμύρια πολίτες λαμβάνουν τη δέουσα μέριμνα για τους 14 εκατομμύρια γεωργούς; Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω –όπως ήδη αναφέρθηκε μερικές φορές σήμερα– ότι υπήρξαν αποκλίσεις από την αρχική μου έκθεση σε ορισμένα θέματα. Βρίσκομαι στην πολιτική αρένα επί σειρά ετών, και γνωρίζω επακριβώς τον λόγο για τον οποίο συνέταξα την έκθεση με τον συγκεκριμένο τρόπο. Εάν είχα συντάξει εξαρχής την έκθεση ως έχει σήμερα, τι θα μπορούσα να προσφέρω στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμβιβασμού; Άφησα αρκετά περιθώρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα κατευνάσουν τα πνεύματα, και έτσι σήμερα επιτεύχθηκε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, η έκθεσή μου διαδραμάτισε ουσιαστικά ρόλο «κυματοθραύστη». Το αποτέλεσμα που επεδίωκα να επιτευχθεί ήταν να αποσταλεί από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου το μήνυμα ότι εξετάζουμε τις σημαντικές πτυχές που είναι απαραίτητες ενόψει της διασφάλισης ενός αισιόδοξου μέλλοντος για τους ευρωπαίους γεωργούς. Μόλις τεθούν προς διαπραγμάτευση οι νομοθετικές προτάσεις, κύριε Επίτροπε, θα εργαστούμε εντατικά ώστε να επιτύχουμε από κοινού ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ήδη ότι θα λάβετε πιθανότατα μεγαλύτερη στήριξη από το Σώμα σε σύγκριση ενδεχομένως με άλλους Επιτρόπους. Είμαστε σε θέση να σας την προσφέρουμε."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to thank everyone for this intense debate, and also for the support that I have been given here. Commissioner, we are all looking forward to your communication in October and then to good, positive cooperation. European agriculture is a positive factor. It feeds more than 500 million people, farms and looks after more than 170 million hectares of arable land and pasture, it provides many jobs in areas upstream and downstream, is an important buttress of rural areas and is already the most sustainable agricultural sector in the world. I therefore cannot understand why President Barroso has spoken of huge cuts in the second pillar. In so doing he is also jeopardising the EU2020 goals – in other words, his own goals. When 14 million farmers are feeding 500 million people, is it too much to ask that European agricultural policy be used to ensure that the 500 million people also provide properly for the 14 million farmers, so to speak? Here I should like to emphasise – as has been mentioned a couple of times today already – that there have been departures from my original report on some matters. I have been in the political game too long, and I know exactly why I drafted the report as I did. Had I written the report as it stands today, what would I have had to offer in the compromise negotiations? I allowed enough margin to ensure that everyone could be pacified, and a good result has been achieved today. My report therefore had a substantial buffer. The result I wanted to achieve was for us to send a signal as Parliament that we are addressing the important aspects that are necessary if European farmers are to have a good future. Once the legislative proposals are on the table, Commissioner, we will then work intensively to achieve a good outcome together. I can already assure you that you are likely to have greater support here in Parliament than some other commissioners would have. We are able to offer you that."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero agradecerles a todos este intenso debate, así como el apoyo que me han dado. Señor Comisario, todos esperamos con impaciencia su comunicación de octubre y, con posterioridad, mantener una cooperación buena y productiva. La agricultura europea es un factor positivo. Alimenta a más de 500 millones de personas, trabaja y cuida más de 170 millones de hectáreas de tierra de cultivo y pasto, proporciona muchos puestos de trabajo en los sectores iniciales y finales, es un puntal importante de las zonas rurales y ya es el sector agrícola más sostenible del mundo. Por lo tanto, no puedo entender por qué el Presidente Barroso ha hablado de grandes recortes en el segundo pilar. Al hacerlo, está poniendo también en peligro los objetivos de la Estrategia Europa 2020, es decir, sus propios objetivos. Cuando 14 millones de agricultores están alimentando a 500 millones de personas, ¿es mucho pedir que se utilice la política agrícola europea para garantizar que los 500 millones de personas también mantengan adecuadamente a los 14 millones de agricultores, por así decirlo? Me gustaría resaltar —como ya se ha mencionado hoy un par de veces— que ha habido cambios en mi informe original en algunos asuntos. Llevo en la actividad política mucho tiempo, y sé exactamente por qué redacté el informe como lo hice. Si hubiera escrito el informe tal y como está hoy, ¿qué hubiera podido ofrecer en las negociaciones mantenidas al objeto de alcanzar un acuerdo? Dejé suficiente margen para asegurarme de poder conciliar a todo el mundo, y hoy se ha conseguido un buen resultado. Por lo tanto, mi informe tenía una protección sólida. El resultado que quería conseguir era que enviáramos como Parlamento el mensaje de que estamos abordando aquellos aspectos importantes que son necesarios para que los agricultores europeos tengan un buen futuro. Una vez presentada la propuesta legislativa, señor Comisario, trabajaremos intensamente para lograr un buen resultado juntos. Ya puedo asegurarle que es probable que tenga más apoyo en el Parlamento que el que tendrían otros comisarios. Podemos ofrecerle eso."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Head kolleegid! Sooviksin tänada kõiki selle intensiivse arutelu ja samuti toetuse eest, mida mulle on siin antud. Volinik, me kõik ootame teie oktoobri teatist ja seejärel head, positiivset koostööd. Euroopa põllumajandus on positiivne tegur. See toidab üle 500 miljoni inimest, põllumajandustootjat ja hoolitseb üle 170 miljoni hektari põllumajandusmaa eest, loob paljusid töökohti ülem- ja alamjooksu piirkondades, on maapiirkondade oluline tugipost ning on juba kõige jätkusuutlikum põllumajandussektor maailmas. Seetõttu ma ei mõista, miks president Barroso on rääkinud teise samba suurtest kärbetest. Seda tehes ohustab ta ka ELi 2020. aasta strateegia eesmärke, teisi sõnu enda eesmärke. Kui 14 miljonit põllumajandustootjat toidavad ära 500 miljonit inimest, kas siis on liiga palju tahta, et Euroopa põllumajanduspoliitikat kasutataks selle tagamiseks, et 500 miljonit inimest nii-öelda varustaks 14 miljonit põllumajandustootjat? Siinkohal sooviksin rõhutada, et teatud küsimustes on minu esialgsest raportis kõrvale kaldutud, nagu on paar korda täna ka mainitud. Ma olen liiga kaua osalenud poliitilises mängus ja tean täpselt, miks koostasin raporti nii, nagu ma seda tegin. Kui ma oleksin kirjutanud raporti praeguse seisuga, siis mida oleks mul olnud pakkuda kompromissläbirääkimistel? Jätsin piisavalt varu tagamaks, et kõik oleksid rahul ja nüüdseks on saavutatud hea tulemus. Minu raportil oli seega oluline puhver. Tulemusena soovisin saavutada seda, et saadaksime parlamendina märguande, et me käsitleme olulisi aspekte, mis on tähtsad Euroopa põllumajandustootjate hea tuleviku jaoks. Kui seadusandlikud ettepanekud on tehtud, volinik, siis töötame üheskoos intensiivselt hea tulemuse saavutamise nimel. Saan teile juba kinnitada, et tõenäoliselt saate te siin parlamendis suurema toetuse, kui mõned teised volinikud oleksid saanud. Me saame seda teile pakkuda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan kiittää kaikkia tästä tiiviistä keskustelusta ja myös tuesta, jota minulle on täällä annettu. Arvoisa komission jäsen, odotamme tiedonantoanne lokakuussa ja sitten hyvää ja myönteistä yhteistyötä. Eurooppalainen maatalous on myönteinen tekijä. Sen avulla ruokitaan yli 500 miljoonaa ihmistä, tilaa ja huolehditaan yli 170 miljoonasta hehtaarista viljelymaata ja laidunta, se tarjoaa monia työpaikkoja tuotantoketjun alku- ja loppupäässä, se on merkittävä maaseutualueiden tukipilari ja se on jo maailman kestävin maatalousala. Siksi en voi ymmärtää, miksi puheenjohtaja Barroso on puhunut valtavista leikkauksista toisessa pilarissa. Niin tekemällä hän vaarantaa Eurooppa 2020 -tavoitteet – toisin sanoen omat tavoitteensa. Kun 14 miljoonaa viljelijää ruokkii 500 miljoonaa ihmistä, onko liikaa pyydetty, että EU:n maatalouspolitiikkaa käytettäisiin varmistamaan, että myös 500 miljoonaa ihmistä niin sanoakseni elättää asianmukaisesti 14 miljoonaa viljelijää? Tässä haluaisin korostaa – kuten tänään on jo muutaman kerran mainittu – että alkuperäisestä mietinnöstäni on poikettu joissakin asioissa. Minä olen osallistunut poliittisiin peleihin liian kauan, ja tiedän tarkalleen, miksi laadin mietinnön niin kuin laadin. Jos olisin laatinut sen sellaiseksi kuin se on nyt, mitä minulla olisi ollut tarjottavana kompromissineuvotteluissa? Annoin riittävästi joustovaraa varmistaakseni, että kaikki voitaisiin rauhoittaa, ja tänään on saatu aikaan hyvä tulos. Mietinnössäni oli siksi huomattavasti puskuria. Tulos, jonka halusin saavuttaa, oli se, että lähetämme parlamenttina viestin, että käsittelemme merkittäviä näkökulmia, jotka ovat välttämättömiä, jos eurooppalaisille viljelijöille halutaan hyvä tulevaisuus. Kun lainsäädäntöehdotukset esitetään, arvoisa komission jäsen, teemme sitten tiiviisti työtä saadaksemme yhdessä aikaan hyvän tuloksen. Voin vakuuttaa teille, että te saatte täällä parlamentissa luultavasti suuremman tuen kuin jotkut muut komission jäsenet saisivat. Me pystymme tarjoamaan sen teille."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier chacun pour ce débat intense et aussi pour le soutien que j’ai reçu ici. Monsieur le Commissaire, nous attendons tous votre communication en octobre et ensuite une bonne coopération positive. L’agriculture européenne est un facteur positif. Elle nourrit plus de 500 millions de personnes, exploite plus de 170 millions d’hectares de terre arable et de pâturage, elle procure de nombreux emplois en amont et en aval, elle constitue un important rempart des zones rurales et elle représente déjà le secteur agricole le plus durable au monde. Je ne comprends donc pas pourquoi le président Barroso a parlé de coupes sombres dans le deuxième pilier. Ce faisant, il menace aussi les objectifs Europe 2020 – en d’autres termes, ses propres objectifs. Est-ce trop demander, pour ainsi dire, alors que 14 millions d’agriculteurs nourrissent 500 millions de personnes, que la politique agricole européenne serve à garantir que ces 500 millions de personnes s’occupent aussi comme il se doit de 14 millions d’agriculteurs? Je voudrais souligner ici – comme cela a déjà été mentionné plusieurs fois aujourd’hui – que des modifications ont été apportées à certains points de mon rapport initial. Je fais de la politique depuis trop longtemps et je sais exactement pourquoi j’ai rédigé le rapport tel quel. Si j’avais rédigé le rapport tel qu’il existe aujourd’hui, qu’aurais-je eu à offrir lors des négociations en vue du compromis? J’ai laissé une marge suffisante pour garantir que chacun puisse être apaisé et nous avons obtenu un bon résultat aujourd’hui. Mon rapport contenait par conséquent une marge substantielle. Le résultat que je voulais obtenir consistait pour nous à signaler en tant que Parlement que nous traitons les aspects importants nécessaires pour que les agriculteurs européens aient un bon avenir. Une fois que les propositions législatives seront sur la table, Monsieur le Commissaire, nous travaillerons avec acharnement pour parvenir ensemble à un bon résultat. Je peux déjà vous assurer que vous êtes plus susceptible de recevoir un plus grand soutien du Parlement que certains de vos collègues commissaires auraient reçu. Nous sommes en mesure de vous offrir cela."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az intenzív vitáért és a kapott támogatásért. Biztos úr, mind nagyon várjuk októberi közleményét, majd az azt követő jó és támogató együttműködést. Az európai mezőgazdaság egy pozitív tényező. Több mint 500 millió embert táplál, több mint 170 millió hektár szántóföldet és legelőt művel és gondoz, számos munkahelyet biztosít a termelést megelőző és az azt követő szinteken lévő területeken, fontos támpillére a vidéki területeknek, és a fenntarthatóság tekintetében már most is a világ legmagasabb szintű mezőgazdasági ágazata. Ennélfogva nem tudom megérteni, Barroso elnök úr miért beszélt a második pillér költségvetésének jelentős mértékű csökkentéséről. Miközben ezt teszi, az Európa 2020 stratégia céljait – másként megfogalmazva: a saját céljait – is veszélyezteti. Amikor 14 millió mezőgazdasági termelő táplál 500 millió embert, akkor túl sok azt kérni, hogy az európai mezőgazdasági politikát használjuk fel annak biztosítására, hogy az az 500 millió ember – úgymond – szintén megfelelően gondoskodjon a 14 millió mezőgazdasági termelőről? Itt szeretném hangsúlyozni, hogy – miként az a mai napon már néhány alkalommal elhangzott – bizonyos kérdésekben eltávolodtunk jelentésem eredeti tartalmától. Már túl régóta foglalkozom politikával, és pontosan tudom, hogy miért úgy fogalmaztam meg a jelentést, ahogy. Ha úgy írtam volna meg a jelentést, ahogyan az ma kinéz, akkor mit ajánlhattam volna fel a kompromisszumos tárgyalásokon? Elegendő játékteret hagytam annak biztosításához, hogy mindenkit meg lehessen nyugtatni, a mai napon pedig jó eredményt értünk el. Jelentésem ennélfogva számottevő tartalékkal rendelkezett. Azt kívántam elérni, hogy Parlamentként olyan jelzést küldjük, hogy foglalkozunk azokkal a fontos kérdésekkel, amelyekre szükségünk az európai mezőgazdasági termelők megfelelő jövőjének biztosításához. Amint a jogalkotási javaslatok elénk kerülnek, biztos úr, intenzíven azon fogunk dolgozni, hogy együtt jó eredményt érjünk el. Már most arról biztosíthatom önt, hogy valószínűleg jóval nagyobb támogatást kap majd a Parlamentben annál, mint amit más biztosok kaphattak volna. Ezt tudjuk önnek felajánlani."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare tutti per questo intenso dibattito, così come per l’appoggio che mi è stato manifestato. Signor Commissario, attendiamo tutti con ansia la comunicazione di ottobre della Commissione e successivamente una collaborazione valida e costruttiva. L’agricoltura europea è un fattore positivo. Nutre più di 500 milioni di persone, coltiva e si prende cura di più di 170 milioni di ettari di terreni coltivabili e pascoli, fornisce molti posti di lavoro come indotto, è un baluardo importante delle zone rurali ed è già il settore agricolo più sostenibile al mondo. Non comprendo dunque perché il Presidente Barroso abbia parlato di ingenti tagli nel secondo pilastro. Così facendo, sta anche mettendo a repentaglio gli obiettivi della strategia UE 2020, in altre parole i suoi stessi obiettivi. Se mi consentite di esprimermi in questi termini, visto che 14 milioni di agricoltori sfamano 500 milioni di persone, è troppo chiedere che la politica agricola europea venga usata per garantire che anche questi 500 milioni di persone provvedano adeguatamente ai 14 milioni di agricoltori? Al riguardo, vorrei sottolineare, come si è già detto un paio di volte oggi, che su alcuni punti ci si è discostati dalla mia relazione originale. Sono nel gioco politico da troppo tempo ormai e so esattamente perché ho stilato la relazione nel modo in cui lo ho fatto. Se avessi scritto la relazione come oggi è formulata, che cosa avrei avuto da offrire nei negoziati sul compromesso? Ho previsto un margine tale da garantire che tutti potessero rappacificarsi e oggi abbiamo conseguito un buon risultato. La mia relazione, dunque, presentava un sostanziale margine di manovra. Il mio obiettivo era che il Parlamento trasmettesse il segnale che stiamo affrontando gli aspetti importanti e indispensabili affinché gli agricoltori europei abbiano un futuro roseo. Una volta presentate le proposte legislative, signor Commissario, lavoreremo intensamente per raggiungere insieme un esito positivo. Posso assicurarle che è probabile che lei goda qui, in Parlamento, di un appoggio maggiore di quello che potrebbe essere riservato ad altri Commissari. Siamo in grado di offrirglielo."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, norėčiau visiems padėkoti už šias aktyvias diskusijas ir taip pat už man suteiktą paramą čia, Europos Parlamente. Pone Komisijos nary, visi nekantriai laukiame jūsų komunikato spalio mėn. ir tuomet tikimės gero, tinkamo bendradarbiavimo. Europos žemės ūkis yra teigiamas veiksnys. Jis padeda išmaitinti daugiau nei 500 mln. žmonių, ūkių ir prižiūri daugiau nei 170 mln. hektarų ariamos žemės ir ganyklų, jis suteikia daugybę darbo vietų gamintojų ir vartotojų sektoriuose, yra svarbi kaimo vietovių atrama ir jau yra tvariausias žemės ūkis pasaulyje. Todėl negaliu suprasti, kodėl Pirmininkas J. M. Barroso kalbėjo apie milžinišką antrojo ramsčio finansavimo mažinimą. Tai darydamas jis taip pat pažeidžia strategijos „Europa 2020“ tikslus – kitaip tariant, savo paties tikslus. Kai 14 mln. ūkininkų išmaitina 500 mln. Žmonių, ar per daug yra prašyti, kad Europos žemės ūkio politika būtų naudojama siekiant užtikrinti, kad, šiurkščiai tariant, 500 mln. žmonių taip pat tinkamai aprūpintų 14 mln. ūkininkų? Šiuo atveju norėčiau pabrėžti – kaip jau šiandien buvo minėta keletą kartų – kad nuo mano pradinio pranešimo tam tikrais klausimais buvo nukrypta į šalį. Per ilgai dalyvauju politiniame gyvenime ir tiksliai žinau, kodėl parengiau būtent tokį pranešimo projektą. Jeigu būčiau parašęs tokį pranešimą, koks parengtas šiandien, ką būčiau galėjęs pasiūlyti derybose dėl kompromiso? Siekdamas užtikrinti, kad visi būtų patenkinti, palikau pakankamai erdvės patobulinimams ir šiandien buvo pasiektas geras rezultatas. Todėl mano pranešimas turėjo tvirtą pagrindą. Mano tikslas buvo, kad mes, kaip Parlamentas, parodytume, jog sprendžiame svarbius klausimus norėdami užtikrinti Europos ūkininkams gerą ateitį. Pone Komisijos nary, kai bus pateikti pasiūlymai dėl įstatymo galią turinčio akto, dirbsime intensyviai, kad kartu pasiektume gerus rezultatus. Jau galiu jus patikinti, kad tikėtina, jog jūs čia, Parlamente, turėsite didesnę paramą, nei kad ją turi kiti Komisijos nariai. Mes jums tai galime pasiūlyti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties visiem par šīm spraigajām debatēm, kā arī par saņemto atbalstu. Komisār, mēs visi ar nepacietību gaidām jūsu paziņojumu oktobrī, kā arī ceram uz labu un pozitīvu sadarbību. Eiropas lauksaimniecība ir pozitīvs aspekts. Ar to tiek pabaroti 500 miljoni cilvēku, apsaimniekoti un apstrādāti vairāk nekā 170 miljoni hektāru aramzemes un ganību, nodrošinātas daudzas darbavietas upju augšteces un lejteces zonās, tā sniedz būtisku atbalstu lauku apvidiem un jau ir ilgtspējīgākā lauksaimniecības nozare pasaulē. Tāpēc es nespēju saprast, kāpēc priekšsēdētājs runāja par lielu samazinājumu otrajā pīlārā. Tādējādi viņš apdraud arī stratēģijas „ES 2020” jeb, citiem vārdiem sakot, savu mērķu sasniegšanu. Ja 14 miljoni lauksaimnieku pabaro 500 miljonus cilvēku, vai ir par daudz prasīts, lai šie 500 miljoni cilvēku ar Eiropas lauksaimniecības politiku varētu, tā teikt, pienācīgi nodrošināt 14 miljonus lauksaimnieku? Es gribētu uzsvērt — kā jau šodien pāris reižu minēts —, ka dažos jautājumos ir jaušamas nobīdes no mana sākotnējā ziņojuma. Es politikā darbojos ļoti ilgi un zinu, kāpēc izstrādāju tieši tādu ziņojumu. Ja es būtu izstrādājis ziņojumu tā pašreizējā redakcijā, ko es būtu varējis piedāvāt kompromisa apspriedēs? Es atstāju pietiekami daudz vietas visu uzklausīšanai, un pašlaik ir panākts labs iznākums. Tādējādi manam ziņojumam tika nodrošināta būtiska aizsardzība. Mans mērķis bija raidīt mūsu kā Parlamenta vēstījumu, ka mēs apspriežam svarīgus aspektus, kas ir būtiski, lai Eiropas lauksaimniekiem turpmāk veiktos. Komisār, tiklīdz tiesību aktu priekšlikumi būs iesniegti, mēs spraigi strādāsim, lai kopīgi panāktu labu iznākumu. Es jau tagad varu apliecināt, ka jūs, visticamāk, saņemsiet lielāku Parlamenta atbalstu nekā citi komisāri. Mēs varam jums to piedāvāt."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für diese intensive Diskussion, auch für die Unterstützung, die hier gewährt worden ist. Herr Kommissar, wir freuen uns alle auf Ihre Mitteilung im Oktober und dann auf eine gute, positive Zusammenarbeit. Die europäische Landwirtschaft ist ein Positivfaktor. Sie ernährt über 500 Millionen Menschen, bewirtschaftet und pflegt über 170 Millionen Hektar Ackerland und Grünland, bietet auch im vor- und nachgelagerten Bereich viele Arbeitsplätze, ist eine wichtige Stütze des ländlichen Raums und ist bereits jetzt weltweit die nachhaltigste Landwirtschaft. Deshalb verstehe ich nicht, dass Präsident Barroso von massiven Kürzungen im Rahmen der zweiten Säule gesprochen hat. Er gefährdet damit auch die 2020-Ziele, also seine eigenen Ziele. Es ist doch nicht zuviel verlangt, wenn 14 Millionen Bauern 500 Millionen Menschen ernähren, dass mithilfe der europäischen Agrarpolitik 500 Millionen Menschen – in Anführungszeichen – auch 14 Millionen Bauern anständig ernähren. Ich möchte hier betonen – es wurde heute ein paar Mal angesprochen – dass von meinem ursprünglichen Bericht in einigen Fragen abgewichen wurde. Ich bin zu lange im politischen Geschäft und ich weiß genau, warum ich den Bericht so geschrieben habe. Hätte ich den Bericht so geschrieben, wie er heute ist, welchen Speck hätte ich für die Kompromissverhandlungen anbieten können? So war genügend Speck vorhanden, damit alle ruhiggestellt werden konnten und heute ein gutes Ergebnis herausgekommen ist. Es war ein dickes Fettpolster in meinem Bericht vorhanden. Ich wollte erreichen, dass wir ein Zeichen setzen als Parlament, dass wir die wichtigen Punkte ansprechen, die notwendig sind, dass die europäischen Bäuerinnen und Bauern eine gute Zukunft haben. Wir werden dann, wenn die legislativen Vorschläge da sind, Herr Kommissar, intensiv mitarbeiten, damit wir gemeinsam ein gutes Ziel erreichen. Ich kann Ihnen heute schon versichern, Sie werden wahrscheinlich hier im Parlament mehr Unterstützung haben, als dies bei manchem Kommissar der Fall sein wird. Das bieten wir Ihnen an."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, beste collega's, mijn dank voor dit intensieve debat en voor de steun die ik hier heb gekregen. Commissaris, we kijken allemaal uit naar uw mededeling in oktober en vervolgens naar een goede, positieve samenwerking. De Europese landbouw is een positieve factor. Hij voedt ruim 500 miljoen mensen, bewerkt en verzorgt meer dan 170 miljoen hectare akkergrond en grasland, levert ook en veel banen, is een belangrijke steunpilaar voor het platteland en is nu al de meeste duurzame landbouw ter wereld. Daarom begrijp ik niet dat voorzitter Barroso het had over forse bezuinigingen in de tweede pijler. Hij brengt daarmee ook de 2020-doelstellingen, dus zijn eigen doelstellingen, in gevaar. Het is toch niet te veel gevraagd dat als 14 miljoen boeren 500 miljoen mensen voeden, 500 miljoen mensen – tussen haakjes – ook 14 miljoen boeren een fatsoenlijke boterham laten verdienen via het Europese landbouwbeleid. Ik wil bij dezen benadrukken – er is vandaag al een paar keer op gewezen – dat op een paar punten van mijn oorspronkelijke verslag is afgeweken. Ik draai al te lang mee in het politieke wereldje en weet precies waarom ik het verslag zo heb geschreven. Als ik het verslag in zijn huidige vorm had opgesteld, wat had ik dan te bieden gehad bij de onderhandelingen voor een compromis? Zo had ik genoeg te bieden om iedereen gerust te stellen en vandaag met een goed resultaat te komen. Mijn verslag bevatte een flinke buffer. Ik wilde bereiken dat wij als Parlement een signaal afgeven, dat we het hebben over de belangrijke noodzakelijke punten, dat de Europese boeren een goede toekomst hebben. Als de wetgevingsvoorstellen ter tafel liggen, commissaris, zullen wij ons uiterste best doen om samen een goed resultaat te bereiken. Ik kan u nu al verzekeren dat u hier in het Parlement waarschijnlijk meer steun zult krijgen dan bij menig commissaris het geval is. Dat bieden we u aan."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym wszystkim podziękować za tę intensywną debatę, jak i za udzielone mu wsparcie. Panie Komisarzu! Wszyscy czekamy na Wasz komunikat w październiku, a następnie na dobrą, pozytywną współpracę. Rolnictwo europejskie jest pozytywnym czynnikiem. Żywi ponad 500 milionów ludzi, gospodarstw rolnych i dba o ponad 170 milionów hektarów gruntów ornych i pastwisk, zapewnia wiele miejsc pracy w sektorach wyższego i niższego szczebla, jest ważnym filarem rozwoju obszarów rolnych i już najbardziej zrównoważonym sektorem rolnym na świecie. Nie mogę zatem zrozumieć, dlaczego przewodniczący Barroso mówi o ogromnych cięciach w drugim filarze. Naraża w ten sposób na szwank cele UE 2020 – innymi słowy, swoje własne cele. W sytuacji, gdy 14 milionów rolników żywi 500 milionów ludzi, czy nadmiernie wygórowanym oczekiwaniem jest, by 500 ludzi odpowiednio zadbało o 14 milionów rolników za pośrednictwem europejskiej polityki rolnej? Chciałbym w tym miejscu podkreślić różnice w stosunku do mojego pierwotnego sprawozdania w niektórych kwestiach, o czym zresztą parokrotnie tu dziś wspomniano. Zbyt długo zajmuję się polityką, by nie wiedzieć dokładnie, dlaczego sprawozdanie zostało sformułowane w taki, a nie inny sposób. Gdybym przedstawił sprawozdanie w obecnej postaci, jaką kartą przetargową dysponowałbym podczas negocjacji? Zostawiłem wystarczająco duże pole do manewru, by wszyscy poczuli się zadowoleni i byśmy dziś mogli osiągnąć dobry rezultat. Moje sprawozdanie zawierało zatem duży bufor. Moim zamierzeniem było, byśmy my jako Parlament wysłali wyraźny sygnał, że zajmujemy się ważnymi kwestiami, które są niezbędne dla zapewnienia rolnikom europejskim dobrej przyszłości. Panie Komisarzu! Gdy przedstawione zostaną wnioski ustawodawcze, będziemy mogli przystąpić do intensywnej pracy, aby wspólnie osiągnąć dobry wynik. Już mogę Pana zapewnić, że może Pan liczyć na większe poparcie ze strony Parlamentu niż niektórzy inni komisarze. Możemy to Panu zaoferować."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a todos os presentes por este debate intenso, e também pelo apoio que aqui recebi. Senhor Comissário, aguardamos com expectativa a comunicação que a Comissão irá apresentar em Outubro e a boa e frutífera colaboração que se lhe seguirá. A agricultura europeia é um factor positivo. Fornece alimentos a mais de 500 milhões de pessoas, cultiva e preserva mais de 170 milhões de hectares de terras aráveis e de pastagem, proporciona muitos postos de trabalho nos sectores a montante e a jusante, é um pilar importante das zonas rurais e é já o sector agrícola mais sustentável do mundo. Não consigo, portanto, compreender o motivo que terá levado o Presidente Barroso a falar em cortes substanciais no segundo pilar. Ao fazê-lo, está a pôr em risco também os objectivos da Europa 2020, ou seja, os objectivos que ele próprio defende. Quando 14 milhões de agricultores fornecem alimentos a 500 milhões de pessoas, será pedir muito que a política agrícola comum seja utilizada para assegurar que esses 500 milhões de pessoas forneçam sustento condigno, digamos assim, aos 14 milhões de agricultores? Gostaria aqui de sublinhar – como já foi referido algumas vezes hoje – que em certas questões se verificou um afastamento do meu relatório original. Já ando nestas lides da política há muito tempo e sei perfeitamente porque redigi o relatório como redigi. Se tivesse escrito o relatório como ele está agora, não teria nada para oferecer nas negociações de compromisso. Deixei espaço suficiente para poder apaziguar todos os envolvidos e alcançámos um bom resultado. O meu relatório tinha, portanto, uma grande margem. O meu objective ao redigir este documento era que nós, Parlamento, enviássemos um sinal de que estamos a trabalhar em questões importantes, questões essenciais para que os nossos agricultores tenham um bom futuro. Após a apresentação das propostas legislativas, Senhor Comissário, levaremos a cabo uma colaboração intensa para alcançarmos, em conjunto, um bom resultado. Posso assegurar-lhe desde já, Senhor Comissário, que provavelmente terá mais apoio aqui no Parlamento do que outros Comissários teriam. Podemos oferecer-lhe isso."@pt17
"Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere intensă și pentru sprijinul de care am beneficiat aici. Dle comisar, așteptăm cu toții cu nerăbdare comunicarea dumneavoastră din luna octombrie, iar apoi o cooperare pozitivă. Agricultura europeană este un factor pozitiv. Aceasta hrănește peste 500 de milioane de oameni, cultivă și îngrijește peste 170 de milioane de hectare de teren arabil și pășuni, oferă numeroase locuri de muncă în zonele din amonte și din aval, este un important susținător al zonelor rurale și este deja cel mai durabil sector agricol din lume. Prin urmare, nu pot înțelege de ce președintele Barroso a vorbit despre reduceri uriașe pentru cel de-al doilea pilon. De asemenea, în acest mod, pune în pericol obiectivele UE pentru anul 2020 – cu alte cuvinte propriile sale obiective. În timp ce 14 milioane de fermieri hrănesc 500 de milioane de oameni, este prea mult să solicităm ca politica agricolă europeană să fie utilizată pentru a asigura că și cei 500 de milioane de oameni oferă sprijin corespunzător celor 14 milioane de fermieri, ca să spunem așa? Aș dori să subliniez aici – așa cum a mai fost menționat de câteva ori astăzi – că au existat abateri de la raportul meu inițial în legătură cu unele aspecte. Mă aflu de prea mult timp în jocul politic și știu exact de ce am elaborat raportul în acest mod. Dacă aș fi scris un raport în forma în care este astăzi, ce aș fi avut de oferit în negocierile de compromis? Am permis o marjă suficientă pentru a mă asigura că toată lumea este mulțumită și că, astăzi, se va obține un rezultat bun. Prin urmare, raportul meu a avut un amortizor substanțial. Rezultatul pe care am dorit să îl obțin a fost acela de a transmite un semnal, în calitate de Parlament care abordează aspectele importante, necesare pentru ca fermierii europeni să poată avea un viitor bun. De îndată ce propunerile legislative vor fi depuse, dle comisar, vom lucra intens pentru a obține împreună un rezultat bun. Vă pot asigura deja că este posibil să aveți mai mult sprijin aici, în Parlament, decât vor avea alți comisari. Vă putem oferi acest lucru."@ro18
"Chcel by som všetkým poďakovať za túto intenzívnu rozpravu a za podporu, ktorú som tu dostal. Pán komisár, všetci sa tešíme na vaše oznámenie v októbri a na dobrú a pozitívnu spoluprácu. Európske poľnohospodárstvo je pozitívnym faktorom. Živí viac ako 500 miliónov ľudí, poľnohospodárskych podnikov a stará sa o viac ako 170 miliónov hektárov ornej pôdy a pastvín, vytvára množstvo pracovných miest v odvetviach, ktoré naň v rámci výrobného reťazca nadväzujú a ktoré mu predchádzajú, podporuje vidiecke oblasti a už dnes je najudržateľnejším odvetvím poľnohospodárstva vo svete. Preto nedokážem pochopiť, prečo pán predseda Barroso hovoril o obrovských škrtoch v druhom pilieri. Ohrozuje tým aj ciele stratégie Európa 2020, inými slovami, svoje vlastné ciele. Keď 14 miliónov poľnohospodárov kŕmi 500 miliónov ľudí, je to tak veľa žiadať, aby sa európska poľnohospodárska politika použila na to, aby sa 500 miliónov ľudí takpovediac primerane postaralo o 14 miliónov poľnohospodárov? Tu by som chcel zdôrazniť – ako už dnes bolo niekoľkokrát povedané –, že v niektorých otázkach došlo k odklonu od mojej pôvodnej správy. V politickej hre som už príliš dlho a presne viem, prečo som správu napísal tak, ako som ju napísal. Keby som správu napísal tak, ako vyzerá dnes, čo by som mohol ponúknuť ako kompromis pri rokovaniach? Nechal som dostatok priestoru na to, aby bol každý spokojný, a dnes sme dosiahli dobrý výsledok. Moja správa teda obsahovala dostatočný manévrovací priestor. Výsledok, ktorý som chcel dosiahnuť, bol, aby sme ako Parlament vyslali signál, že sa zaoberáme dôležitými aspektmi, ktoré sú nevyhnutné, ak majú mať európski poľnohospodári dobrú budúcnosť. Pán komisár, keď budú na stole legislatívne návrhy, potom budeme spoločne intenzívne pracovať na dosiahnutí dobrého výsledku. Už teraz vás môžem uistiť, že pravdepodobne budete mať v tomto Parlamente väčšiu podporu, ako by mali niektorí iní komisári. To vám môžeme ponúknuť."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, vsem bi se rad zahvalil za to intenzivno razpravo in tudi za podporo, ki sem jo dobil tu. Komisar, vsi se veselimo vašega oktobrskega sporočila in nato dobrega in pozitivnega sodelovanja. Evropsko kmetijstvo je pozitiven dejavnik. Hrano daje več kot 500 milijonom ljudi, obdeluje in skrbi za več kot 170 milijonov hektarjev obdelovalne zemlje in pašnikov ter zagotavlja mnogo delovnih mest na področjih, ki so v verigi pred in za njim, je pomembna opora na podeželju in že zdaj je najbolj trajnostni kmetijski sektor na svetu. Zato ne morem razumeti, zakaj je predsednik Barroso govoril o velikih zmanjšanjih v drugem stebru. S tem ogroža tudi cilje EU 2020 – z drugimi besedami, svoje lastne cilje. Ko 14 milijonov kmetov daje hrano 500 milijonom ljudi, ali je preveč prositi, da se evropska kmetijska politika uporablja za zagotavljanje, da 500 milijonov ljudi ustrezno poskrbi za 14 milijonov kmetov, če se tako izrazimo? Tu bi rad poudaril – kakor je bilo danes že večkrat omenjeno –, da nekatere zadeve odstopajo od mojega prvotnega poročila. Predolgo sem že v politiki in dobro vem, zakaj sem poročilo oblikoval, kot sem ga. Če bi poročilo napisal takšno, kot je danes, kaj bi imel za ponuditi v pogajanjih za dosego kompromisov? Omogočil sem dovolj prostora, da bi zagotovil pomiritev za vse in dober rezultat, ki je bil dosežen danes. Zato je imelo moje poročilo znatno zaščito. Rezultat, ki sem ga želel doseči, je bil, da pošljemo signal kot Parlament, da obravnavamo pomembne vidike, ki so nujni, če želimo, da bi imeli evropski kmetje dobro prihodnost. Ko bodo zakonodajni predlogi na mizi, komisar, bomo skupaj intenzivno delali za dosego dobrega rezultata. Že zdaj vam lahko zagotovim, da je velika verjetnost, da boste imeli tu v Parlamentu večjo podporo, kot bi jo imeli nekateri drugi komisarji. To vam lahko ponudimo."@sl20
"Herr talman, kommissionsledamot Dacian Cioloş, mina damer och herrar! Jag vill tacka alla för denna intensiva diskussion, och även för det stöd jag har fått här. Kommissionsledamot Dacian Cioloş, vi ser alla fram emot ditt meddelande i oktober och sedan till gott, positivt samarbete. Det europeiska jordbruket är en positiv faktor. Det svarar för att livnära mer än 500 miljoner människor, bruka och sköta mer än 170 miljoner hektar åker- och betesmark, det ger många arbetstillfällen både i föregående och efterföljande led, det är ett viktigt stöd för landsbygden och är redan den mest hållbara jordbrukssektorn i världen. Därför kan jag inte förstå varför ordförande José Manuel Barroso har talat om stora nedskärningar inom den andra pelaren. När han gör det äventyrar han även målen i Europa 2020-strategin – med andra ord sina egna mål. När 14 miljoner jordbrukare livnär 500 miljoner människor, är det då för mycket begärt att den europeiska jordbrukspolitiken tjänar till att dessa 500 miljoner människor så att säga också sörjer ordentligt för de 14 miljoner jordbrukarna? Här vill jag framhålla – vilket redan har nämnts några gånger i dag – att det förekommer avvikelser från mitt ursprungliga betänkande på några punkter. Jag har varit med i det politiska spelet allt för länge, och jag vet precis varför jag formulerade betänkandet så som jag gjorde. Om jag hade skrivit betänkandet så som det lyder i dag, vad hade jag då haft att erbjuda i kompromissförhandlingarna? Jag lämnade tillräckligt med marginal för att se till att alla skulle bli nöjda, och i dag har vi kommit fram till ett bra resultat. Därför hade mitt betänkande en avsevärd buffert. Jag ville uppnå att vi som parlament skickar en signal om att vi tar itu med de viktiga aspekter som krävs för att europeiska jordbrukare ska få en bra framtid. När lagförslaget har lagts fram kommer vi, kommissionsledamot Dacian Cioloş, att arbeta intensivt för att tillsammans uppnå ett bra resultat. Jag kan försäkra dig att du troligen kommer att få större stöd här i parlamentet än vad en del andra kommissionsledamöter skulle få. Det är vad vi kan erbjuda dig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph