Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-147-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-147-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Après ce débat de plus d’une heure sur le rapport de M. Dess, je reste très optimiste non seulement concernant le vote qui aura lieu demain et la confortation d’un rapport qui présente – comme je l’ai dit dans mon introduction – beaucoup de similitudes avec ce que la Commission a proposé dans sa communication, à la fin de l’année dernière, mais aussi par rapport à notre future politique agricole commune. Je souhaite répéter encore une fois ici – comme je l’ai fait dans mon introduction – que je reste fidèle à mon principe de maintenir un équilibre et une complémentarité entre les deux piliers de la politique agricole commune, et de garder, au sein de la future politique agricole commune, un deuxième pilier qui reste fort. Nous avons en effet beaucoup d’ambition pour ce deuxième pilier en ce qui concerne l’équilibre de nos territoires, les questions environnementales, les jeunes agriculteurs, la petite agriculture, les marchés locaux et le développement de nos zones rurales. Je peux vous assurer que moi-même, le président Barroso et la Commission, nous accordons beaucoup d’importance au deuxième pilier et qu’il ne paiera pas le prix de discussions sur le futur budget de la politique agricole commune. Je peux vous rassurer, y compris au nom du président Barroso, sur cette question. Ensuite, je ne souhaite pas – et d’ailleurs la Commission, dans sa communication, ne le fait pas –, mettre en contradiction la question de l’alimentation, qui reste l’objectif principal et essentiel de la politique agricole commune, et la question environnementale. Ce que nous souhaitons proposer, c’est un équilibre dans les pratiques agricoles qu’on souhaite soutenir pour veiller à un équilibre entre l’ambition de la compétitivité économique et celle de maintenir et de préserver la capacité de régénération de nos ressources naturelles. En effet, je ne vois pas comment on peut obtenir une agriculture compétitive à moyen et à long terme si on ne fait pas attention aux ressources naturelles. C’est là que nous souhaitons trouver l’équilibre dans la PAC, et non pas opposer la question alimentaire à la question environnementale. Vient ensuite la question d’un meilleur ciblage dans la politique agricole commune. C’est M. Ashworth qui l’avait soulevée, mais je vois qu’il n’est plus là. La Commission propose un bien meilleur ciblage des paiements directs et d’ailleurs, là aussi, je pense que ce que propose M. Dess dans son rapport correspond tout à fait à ce que la Commission envisage de présenter dans ses propositions législatives. Nous proposerons des mesures qui permettront de faire face aux crises, qu’il s’agisse des crises liées aux marchés, des crises sanitaires ou des crises liées aux aléas climatiques. Nous allons proposer de tels instruments et je remercie aussi le Parlement pour le soutien qu’il apporte à cet objectif essentiel pour que nos agriculteurs soient, à l’avenir, rassurés à cet égard. Je veux conclure ici les quelques précisions que j’ai apportées en exprimant, encore une fois, mon optimisme par rapport au vote de demain et par rapport à la qualité du rapport Dess, et je peux vous assurer que vous allez retrouver en octobre, quand la Commission va présenter ses propositions législatives, tous les éléments essentiels de cette proposition. Je vous remercie encore une fois pour ce travail qui apporte vraiment une valeur ajoutée au paquet législatif que la Commission va proposer."@fr8
lpv:translated text
"Pane předsedající, po více než hodinové diskusi o zprávě poslance Desse zůstávám nadále optimistou, a to nejen co se týče zítřejšího hlasování a podpory této zprávy, jež se v mnoha bodech shoduje s návrhy, které Komise předložila koncem minulého roku ve svém sdělení, jak jsem již zmínil ve svém úvodním projevu, ale také pokud jde o budoucnost naší společné zemědělské politiky. Chtěl bych zopakovat, co jsem již řekl ve svém úvodu: nadále zůstanu věrný zásadě zachování rovnováhy a vzájemného doplňování obou pilířů společné zemědělské politiky. V budoucí společné zemědělské politice chci také zachovat silný druhý pilíř. Pokud jde o druhý pilíř, máme zde opravdu hodně ambicí: územní rovnováhu, environmentální otázky, mladé zemědělce, malé zemědělské podniky, místní trhy a rozvoj venkova. Vůči druhému pilíři máme skutečně mnoho očekávání: Mohu vám slíbit, že společně s panem Barrosem a Komisí považujeme druhý pilíř za svoji prioritu. V rokováních o rozpočtu budoucí společné zemědělské politiky ho nemíníme obětovat. Dovolte, abych vás o tom znovu ujistil – a hovořím rovněž za pana Barrosa. Nechci rovněž, aby vůči sobě byly stavěny otázka zajišťování potravin, jež zůstává prvořadým a základním účelem společné zemědělské politiky, a environmentální zřetele – ani sdělení Komise je totiž nestaví vůči sobě. Navrhujeme vyváženou podporu celé škále zemědělských činností. Tím zajistíme rovnováhu mezi cílem být finančně konkurenceschopní a přáním udržet a chránit regenerační schopnosti našich přírodních zdrojů. Není mi jasné, jak by vlastně zemědělství bez ohleduplného hospodaření s přírodními zdroji mohlo být ve střednědobém a dlouhodobém výhledu konkurenceschopné. Proto chceme v rámci SZP najít rovnováhu spíše než stavět zajišťování potravin proti environmentálním zřetelům. Pak je zde téma větší cílenosti společné zemědělské politiky. Poukázal na ně pan poslanec Ashworth, ale již ho zde nevidím. Komise navrhuje přímé platby konkrétněji zacílit. Zde jsem opět toho názoru, že návrhy obsažené ve zprávě poslance Desse se do značné míry shodují s tím, co chce Komise zahrnout do svých legislativních návrhů. Navrhneme opatření, která nám umožní řešit krize, ať již tržní krize, zdravotní krize nebo krize způsobené extrémním počasím. Takovéto nástroje tedy navrhneme. Také bych rád poděkoval Parlamentu, že nás podporuje v tomto klíčovém záměru, jenž zemědělcům v budoucnu poskytne jistotu. Dovolte, abych na závěr po těchto doplňujících poznámkách zopakoval, že na zítřejší hlasování hledím s důvěrou a jsem přesvědčen o kvalitě zprávy poslance Desse. Mohu vám slíbit, že až v říjnu Komise předloží své legislativní návrhy, poznáte v nich všechny tyto klíčové prvky. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za vaši práci, která legislativnímu balíčku, jenž Komise předloží, poskytla opravdovou přidanou hodnotu."@cs1
"Hr. formand! Efter mere end en times forhandling om hr. Dess' betænkning er jeg fortsat meget optimistisk, ikke kun i forhold til morgendagens afstemning og opbakningen bag en betænkning, der – som jeg sagde indledningsvis – minder meget om forslaget i Kommissionens meddelelse fra sidste år, men også i forhold til vores fremtidige fælles landbrugspolitik. Jeg vil gerne gentage, hvad jeg sagde i min indledning: Jeg forbliver tro mod princippet om at opretholde en balance og komplementaritet mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik. Jeg agter også at fastholde en stærk anden søjle i den fremtidige politik. Vi har faktisk store forhåbninger til den anden søjle, bl.a. hvad angår territorial ligevægt, miljøspørgsmål, unge landbrugere, små bedrifter, lokale markeder og udvikling af landdistrikterne. Jeg kan love Dem, at jeg i lighed med formand Barroso og resten af Kommissionen lægger stor vægt på den anden søjle. Den vil ikke blive ofret i drøftelserne om den fælles landbrugspolitiks fremtidige budget. Lad mig forsikre Dem om det – og her taler jeg også på vegne af formand Barroso. Jeg ønsker heller ikke, at spørgsmålet om fødevareforsyning, som jo er det vigtigste formål med den fælles landbrugspolitik, skal sættes op mod hensynet til miljøet, og det gør Kommissionen faktisk heller ikke i sin meddelelse. Det, som vi foreslår, er en afbalanceret støtte til en lang række former for landbrugspraksis. Dette vil sikre balance mellem målet om at være konkurrencedygtig rent økonomisk og ønsket om at opretholde og beskytte vores naturressourcers regenerative kapacitet. Faktisk kan jeg ikke se, hvordan landbruget kan være konkurrencedygtigt på mellemlang og lang sigt uden omhyggelig forvaltning af naturressourcerne. Derfor ønsker vi at finde en balance i den fælles landbrugspolitik snarere end at sætte hensynet til fødevareforsyningen op mod miljøspørgsmålene. Så er der spørgsmålet om en mere målrettet fælles landbrugspolitik. Det var hr. Ashworth, der rejste dette punkt, men jeg kan se, at han ikke længere er til stede. Kommissionen foreslår mere målrettede direkte betalinger. Her mener jeg igen, at forslagene i hr. Dess' betænkning i høj grad er på linje med det, som Kommissionen agter at medtage i sine lovforslag. Vi vil foreslå foranstaltninger, der sætter os i stand til at håndtere kriser, uanset om de vedrører markeder, sundhed eller ekstreme vejrforhold. Det er den slags instrumenter, som vi foreslår at bruge. Jeg vil også gerne takke Parlamentet for at støtte os i forhold til dette centrale mål, som bør berolige landbrugerne i fremtiden. Oven på disse yderligere bemærkninger vil jeg gerne runde af med at gentage min tiltro til morgendagens afstemning og Dess-betænkningens kvalitet. Jeg kan love Dem, at De vil kunne genkende alle de centrale elementer, når Kommissionen til oktober fremlægger sine lovforslag. Jeg vil gerne endnu en gang takke Dem for dette arbejde, som har tilført reel merværdi til den lovpakke, som Kommissionen vil fremlægge."@da2
"Herr Präsident, nach einer über einstündigen Debatte über den Bericht von Herrn Deß bin ich nach wie vor sehr zuversichtlich, und zwar nicht nur im Hinblick auf die morgige Abstimmung und die Unterstützung für einen Bericht, der, wie ich in meinen einleitenden Worten erwähnte, den Vorschlägen in der Mitteilung der Kommission vom Ende letzten Jahres sehr ähnelt, sondern auch im Hinblick auf unsere künftige Gemeinsame Agrarpolitik. Ich möchte hier wiederholen, was ich eingangs gesagt habe: Nach wie vor fühle ich mich dem Grundsatz verpflichtet, dass ein Gleichgewicht zwischen den beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik erhalten bleiben muss und sich diese beiden Säulen ergänzen sollen. Auch ist es mein Wunsch, dass wir an einer starken zweiten Säule der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik festhalten. In der Tat stellen wir viele Erwartungen an die zweite Säule: territoriales Gleichgewicht, Umweltfragen, junge Landwirte, kleine landwirtschaftliche Betriebe, lokale Märkte und ländliche Entwicklung. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich zusammen mit Präsident Barroso und der Kommission die zweite Säule als eine Priorität ansehe. Sie wird nicht geopfert in Diskussionen über den Haushaltsplan der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik. Das garantiere ich Ihnen – und ich spreche auch im Namen von Präsident Barroso. Auch möchte ich nicht, dass die Frage der Nahrungsmittel, die der vorrangige und wesentliche Zweck der Gemeinsamen Agrarpolitik ist, gegen Umweltfragen ausgespielt wird – und die Mitteilung der Kommission tut dies auch nicht. Wir schlagen eine ausgewogene Unterstützung für eine Reihe von landwirtschaftlichen Anbaupraktiken vor. Dies wird ein Gleichgewicht zwischen dem Ziel der finanziellen Wettbewerbsfähigkeit und dem Wunsch nach Aufrechterhaltung und Bewahrung der regenerativen Fähigkeiten unserer natürlichen Ressourcen schaffen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie Landwirtschaft mittel- und langfristig ohne eine umsichtige Bewirtschaftung unserer natürlichen Ressourcen wettbewerbsfähig sein könnte. Aus diesem Grund möchten wir ein Gleichgewicht innerhalb der GAP herstellen, und weniger Nahrungsmittelfragen gegen Umweltbelange ausspielen. Und dann stellt sich noch die Frage einer gezielteren Gemeinsamen Agrarpolitik. Herr Ashworth schnitt diese Frage an, doch nun muss ich feststellen, dass er nicht mehr anwesend ist. Die Kommission schlägt gezieltere Direktzahlungen vor. Auch hier bin ich der Auffassung, dass die Vorschläge in Herrn Deß' Bericht in sehr vielen Punkten mit dem übereinstimmen, was die Kommission in ihren Legislativvorschlägen zu berücksichtigen gedenkt. Wir werden Maßnahmen vorschlagen, die es uns erlauben, mit Krisen fertig zu werden, egal ob es sich um Marktkrisen, Gesundheitskrisen oder Krisen aufgrund extremer Wetterereignisse handelt. Genau diese Art von Instrumenten werden wir vorschlagen. Ich möchte auch dem Parlament für seine Unterstützung bei diesem zentralen Ziel danken; es wird den Landwirten in der Zukunft Sicherheit geben. Lassen Sie mich mit diesen zusätzlichen Anmerkungen meine Ausführungen schließen und erneut mein Vertrauen in die morgige Abstimmung und in die Qualität des Berichts Deß bekräftigen. Ich kann Ihnen versichern, dass im Oktober, wenn die Kommission ihre Gesetzvorschläge unterbreitet, Sie alle Schlüsselelemente darin wiederfinden werden. Ich möchte Ihnen erneut für diese Arbeit danken. Sie stellte einen echten Mehrwert zu dem Gesetzespaket dar, das die Kommission vorlegen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μετά από τουλάχιστον μία ώρα συζήτησης επί της έκθεσης του κ. Dess, παραμένω ιδιαίτερα αισιόδοξος, όχι μόνο για την αυριανή ψηφοφορία και τη στήριξη μιας έκθεσης που συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό, όπως ανέφερα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, προς τις προτάσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του τέλους του προηγούμενου έτους, αλλά και για το μέλλον της κοινής γεωργικής μας πολιτικής. Θα ήθελα να επαναλάβω όσα δήλωσα στην εισαγωγή μου: παραμένω προσηλωμένος στην αρχή της διατήρησης ισορροπίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο πυλώνων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Προτίθεμαι επίσης να διατηρήσω ισχυρό τον δεύτερο πυλώνα στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Πράγματι, εναποθέτουμε πολλές προσδοκίες στον δεύτερο πυλώνα: για την εδαφική ισορροπία, τα περιβαλλοντικά θέματα, τους νέους γεωργούς, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις τοπικές αγορές και την αγροτική ανάπτυξη. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρος κ. Barroso, αλλά και η Επιτροπή γενικά, θεωρούμε τον δεύτερο πυλώνα προτεραιότητα. Δεν πρόκειται να θυσιαστεί στον βωμό των συζητήσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ως προς το σημείο αυτό – ομιλώ δε εκ μέρους και του Προέδρου κ. Barroso. Επίσης, δεν θα ήθελα ούτε το θέμα των τροφίμων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τον κατεξοχήν στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής, να τεθεί σε αντιπαράθεση με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες – και η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν τα θέτει ουσιαστικά σε αντιπαράθεση. Αυτό που προτείνουμε είναι ισορροπημένη στήριξη για ευρύ φάσμα γεωργικών πρακτικών. Με τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ του στόχου της οικονομικής μας ανταγωνιστικότητας και της επιθυμίας μας να διατηρηθούν και να διαφυλαχθούν οι αναγεννητικές δυνατότητες των φυσικών μας πόρων. Στην ουσία, δεν μπορώ να σκεφθώ άλλον τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς τη συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να εξευρεθεί ισορροπία στο πλαίσιο της ΚΓΠ, αντί να υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ των επισιτιστικών προβληματισμών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Έπειτα, τίθεται και το ζήτημα της πιο στοχοθετημένης κοινής γεωργικής πολιτικής. Ο κ. Ashworth έθιξε αυτό το ζήτημα, παρόλο που διαπιστώνω ότι δεν είναι πλέον παρών. Η Επιτροπή προτείνει πιο στοχοθετημένες άμεσες ενισχύσεις. Και εν προκειμένω, θεωρώ ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του κ. Dess συνάδουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με όσα σχεδιάζει η Επιτροπή να συμπεριλάβει στις νομοθετικές της προτάσεις. Θα προτείνουμε μέτρα τα οποία θα μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε κρίσεις, είτε πρόκειται για κρίσεις της αγοράς, είτε για υγειονομικές κρίσεις ή κρίσεις που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Τέτοιου είδους μέσα θα προτείνουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξη που μας παρέχει όσον αφορά αυτόν τον στρατηγικό στόχο, ο οποίος θα προσφέρει διασφαλίσεις στους γεωργούς για το μέλλον. Μετά από τις πρόσθετες αυτές παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι έχω εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας και στην ποιότητα της έκθεσης Dess. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι, τον Οκτώβριο, κατά την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή, θα αναγνωρίσετε όλα τα στρατηγικά στοιχεία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τον παρόν έργο, το οποίο προσέδωσε πραγματική προστιθέμενη αξία στη δέσμη νομοθετικών μέτρων που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή."@el10
"Mr President, after over an hour spent debating the report by Mr Dess, I remain very optimistic, not only about tomorrow’s vote and the support for a report which, as I said in my introductory remarks, is very similar to the proposals contained in the Commission communication from the end of last year, but also about our future common agricultural policy. I would like to repeat what I said in my introduction: I remain committed to the principle of maintaining a balance and complementarity between the two pillars of the common agricultural policy. I also intend to keep a strong second pillar in the future common agricultural policy. Indeed, we have many aspirations for the second pillar: on territorial balance, environmental issues, young farmers, small farms, local markets and rural development. I can promise you that I, together with President Barroso and the Commission, see the second pillar as a priority. It will not be sacrificed in discussions on the future common agricultural policy budget. Let me reassure you on that point – and I speak for President Barroso too. Nor do I want the question of food, which remains the primary and essential purpose of the common agricultural policy, to be pitted against environmental concerns – and the Commission communication does not pit them against each other, in fact. What we are proposing is balanced support for a range of agricultural practices. This will ensure a balance between the aim of being financially competitive and the desire to maintain and conserve our natural resources’ regenerative capacities. In fact, I do not see how agriculture could be competitive in the medium and long term without careful management of natural resources. That is why we want to find a balance within the CAP, rather than pitting food concerns against environmental issues. Then there is the question of a more targeted common agricultural policy. Mr Ashworth raised this point, although I see that he is no longer here. The Commission is proposing more targeted direct payments. Here again, I consider that the proposals made in Mr Dess’s report are very much in line with what the Commission plans to include in its legislative proposals. We will propose measures that will allow us to deal with crises, be they market crises, health crises or crises related to extreme weather. That is the kind of instruments that we will be proposing. I would also like to thank Parliament for supporting us in this key aim, which will provide reassurance to farmers in the future. Having made these additional comments, let me conclude by reiterating my confidence about tomorrow’s vote and in the quality of the Dess report. I can promise you that in October, when the Commission presents its legislative proposals, you will recognise all the key elements. I would like to thank you once again for this work, which has brought real added value to the legislative package that the Commission will be tabling."@en4
"Señor Presidente, tras debatir el informe del señor Dess durante más de una hora, sigo siendo muy optimista, no solo en cuanto a la votación de mañana y el apoyo a un informe que, como he dicho en mis observaciones preliminares, es muy similar a las propuestas incluidas en la Comunicación de la Comisión de finales del pasado año, sino también respecto a nuestra futura política agrícola común. Me gustaría repetir lo que he dicho en mi introducción: sigo comprometido con el principio de mantener un equilibrio y una complementariedad entre los dos pilares de la política agrícola común. Asimismo, tengo la intención de mantener un segundo pilar sólido en la futura política agrícola común. En realidad, tenemos muchas aspiraciones para ese pilar: en cuanto al equilibrio territorial, las cuestiones medioambientales, los agricultores jóvenes, las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, los mercados locales y el desarrollo rural. Puedo asegurarles que, al igual que el Presidente Barroso y la Comisión, considero el segundo pilar como una prioridad, y no se sacrificará en las deliberaciones sobre el presupuesto de la futura política agrícola común. Quiero tranquilizarles con respecto a ese punto —y hablo también en nombre del Presidente Barroso—. Tampoco quiero confrontar la cuestión alimentaria, que sigue siendo el principal objetivo de la política agrícola común, con los problemas medioambientales —de hecho, la Comunicación de la Comisión no lo hace—. Lo que proponemos es ofrecer un apoyo equilibrado a una serie de prácticas agrícolas. Esto garantizará el equilibrio entre el objetivo de ser financieramente competitivos y el deseo de mantener y conservar la capacidad de regeneración de nuestros recursos naturales. En realidad, no comprendo cómo la agricultura puede ser competitiva a medio y largo plazo si no se gestionan de una manera prudente los recursos naturales. Por esa razón, queremos encontrar un equilibrio dentro de la PAC, en lugar de confrontar los problemas alimentarios con las cuestiones medioambientales. Después, está la cuestión relativa a una política agrícola común más concreta. El señor Ashworth ha planteado este punto, aunque veo que ya no está aquí. La Comisión propone un sistema más focalizado de pagos directos. A ese respecto también, considero que las propuestas que se hacen en el informe del señor Dess están bastante cercanas a lo que la Comisión tiene previsto incluir en sus propuestas legislativas. Propondremos medidas que nos permitan abordar las crisis, sean crisis del mercado, sanitarias o relacionadas con los fenómenos climáticos extremos. Esa es la clase de instrumentos que propondremos. Asimismo, quiero dar las gracias al Parlamento por apoyarnos en este objetivo clave, que proporcionará tranquilidad a los agricultores en el futuro. Tras estos comentarios adicionales, permítanme concluir reiterando mi confianza en la votación de mañana y en la calidad del informe Dess. Puedo asegurarles que en octubre, cuando la Comisión presente su propuesta legislativa, reconocerán todos los elementos clave. Quiero darles las gracias una vez más por su trabajo, que ha aportado un valor añadido real al paquete legislativo que presentará la Comisión."@es21
"Austatud juhataja! Pärast enam kuni tunniajalist arutelu kolleeg Dessi raporti üle jään ma väga optimistlikuks mitte üksnes homse hääletuse ja raporti toetamise suhtes, mis on väga sarnane komisjoni eelmise aasta lõpu teatises sisalduvate ettepanekutega, nagu ma mainisin oma sissejuhatavates märkustes, vaid ka tulevase ühise põllumajanduspoliitika suhtes. Sooviksin korrata seda, mida ütlesin oma sissejuhatuses: jään truuks põhimõttele säilitada tasakaal ja vastastikune täiendavus ühise põllumajanduspoliitika kahe samba vahel. Samuti kavatsen säilitada ühises põllumajanduspoliitikas tugeva teise samba. Meil on tõepoolest palju teise sambaga seotud püüdlusi: territoriaalne tasakaal, keskkonnaküsimused, noored põllumajandustootjad, väikepõllumajandustootjad ja maaelu areng. Võin teile kinnitada, et mina, president Barroso ja komisjon peame teist sammast prioriteediks. Seda ei seata ohvriks aruteludel ühise põllumajanduspoliitika eelarve kohta. Lubage mul seda teile kinnitada – ja ma kõnelen ka president Barroso nimel! Samuti ei taha ma seada toidu küsimust, mis jääb ühise põllumajanduspoliitika peamiseks ja sisuliseks eesmärgiks, vastu keskkonnaprobleemidele, ka komisjoni teatises ei seata neid teineteise vastu. Me teeme ettepaneku anda tasakaalustatud toetust mitmele põllumajandustavale. Sellega tagatakse tasakaal finantsilise konkurentsivõime eesmärgi ning oma loodusressursside taastumissuutlikkuse säilitamise ja konserveerimise soovi vahel. Tegelikult ma ei näe, kuidas põllumajandus saaks pika- ja lühiajalises perspektiivis olla konkurentsivõimeline ilma loodusressursside hoolika juhtimiseta. Sel põhjusel soovime leida tasakaalu ühise põllumajanduspoliitika sees, mitte vastandada toiduainetega seonduvaid probleeme keskkonnaküsimustega. Veel on küsimus eesmärgipärasemast ühisest põllumajanduspoliitikast. Kolleeg Ashworth tõstatas selle küsimuse, kuigi ma ei näe teda enam siin. Komisjon teeb ettepaneku eesmärgipärasemate otsetoetuste kohta. Ütlen veel kord, et minu arvates on Albert Dessi raportis tehtud ettepanekud vägagi kooskõlas sellega, mida komisjon kavatseb lisada oma seadusandlikesse ettepanekutesse. Esitame ettepanekute meetmed, mis võimaldavad meil tegeleda kriisidega, olgu nendeks turukriisid, tervisekriisid ja äärmuslike ilmastikutingimustega seotud kriisid. Esitame just seda laadi vahendite ettepanekuid. Samuti sooviksin tänada parlamenti toetamast meid selle põhieesmärgi saavutamisel, mis annab kindlustunde põllumajandustootjatele tulevikus. Pärast nende lisamärkuste tegemist lubagem mul lõpetada, kinnitades oma usku homsesse hääletusse ja Dessi raporti kvaliteeti. Ma saan teile lubada, et oktoobris, kui komisjon esitab oma seadusandlikud eesmärgid, saate te aru kõikidest põhipunktidest. Ma sooviksin teid veel kord tänada selle töö eest, mis on andnud tõelist lisaväärtust õigusaktide paketile, mille kohta esitab komisjon ettepaneku."@et5
"Arvoisa puhemies, Albert Deßin mietinnöstä käydyn yli tunnin kestäneen keskustelun jälkeen suhtaudun edelleen erittäin optimistisesti, en vain huomiseen äänestykseen ja tukeen mietinnölle, joka, kuten sanoin aloituspuheenvuorossani, on hyvin samanlainen kuin viime vuonna annetun komission tiedonannon ehdotukset, vaan myös tulevaan yhteiseen maatalouspolitiikkaamme. Haluaisin toistaa sen, mitä sanoin aloituksessani. Olen edelleen sitoutunut periaatteeseen, jonka mukaan yhteisen maatalouspolitiikan kahden pilarin välinen tasapaino ja täydentävyys säilytetään. Aion myös säilyttää vahvan toisen pilarin tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meillä on todellakin monia pyrkimyksiä toisen pilarin osalta: alueellisesta tasapainosta, ympäristökysymyksistä, nuorista viljelijöistä, pientiloista, paikallisista markkinoista ja maaseudun kehityksestä. Voin luvata teille, että minulle, yhdessä puheenjohtaja Barroson ja komission kanssa, toinen pilari on painopisteala. Sitä ei uhrata keskusteluissa tulevan yhteisen maatalouspolitiikan talousarviosta. Haluan vakuuttaa teidät siitä – ja puhun myös puheenjohtaja Barroson puolesta. En myöskään halua, että elintarvikekysymys, joka säilyy yhteisen maatalouspolitiikan ensisijaisena ja olennaisena tarkoituksena, asetetaan ympäristönäkökohtia vastaan – eikä komission tiedonannossa niitä itse asiassa asetetakaan toisiaan vastaan. Sen sijaan me ehdotamme tasapainoista tukea monille maatalouskäytännöille. Sillä taataan tasapaino taloudellista kilpailukykyä koskevan tavoitteen ja luonnonvarojemme uusiutuvien valmiuksien säilyttämistä ja suojelua koskevan halun välillä. En itse asiassa ymmärrä, miten maatalous voisi olla kilpailukykyinen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ilman luonnonvarojen huolellista hoitoa. Siksi haluamme saada tasapainon aikaan YMP:ssä, emmekä asettaa elintarvikenäkökohtia ympäristökysymyksiä vastaan. Sitten on kysymys aiempaa kohdennetummasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Richard Ashworth otti tämän kysymyksen esiin, vaikka huomaan, että hän ei ole enää täällä. Komissio ehdottaa aiempaa kohdennetumpia suoria tukia. Katson tässä taas, että Albert Deßin mietinnössä esitetyt ehdotukset vastaavat hyvin paljon sitä, mitä komissio aikoo sisällyttää lainsäädäntöehdotuksiinsa. Ehdotamme toimenpiteitä, joiden avulla voimme käsitellä kriisejä riippumatta siitä, ovatko ne markkinakriisejä, terveyskriisejä vai äärimmäisiin sääolosuhteisiin liittyviä kriisejä. Tällaisia välineitä me ehdotamme. Haluaisin myös kiittää parlamenttia sen tuesta meille tässä keskeisessä tavoitteessa, jolla viljelijöille annetaan takuu tulevaisuudesta. Esitettyäni nämä lisähuomautukset haluaisin päättää puheenvuoroni toistamalla luottamukseni huomisen äänestykseen ja Albert Deßin mietinnön laatuun. Voin luvata teille, että lokakuussa, kun komissio esittää lainsäädäntöehdotuksensa, tunnistatte kaikki keskeiset tekijät. Haluan kiittää teitä vielä kerran tästä työstä, joka on tuonut todellista lisäarvoa lainsäädäntöpakettiin, jonka komissio esittää."@fi7
"Elnök úr! Miután több mint egy órát töltöttünk a Dess-jelentés megvitatásával, nagyon optimista maradtam, és nem csak a holnapi szavazást és azon jelentés támogatását illetően, amely – ahogyan azt bevezető megjegyzéseimben is elmondtam – nagyon hasonló a tavaly év végi bizottsági közleményben szereplő javaslatokhoz, hanem a jövőbeni közös agrárpolitikánkat illetően is. Szeretném megismételni, amit a bevezetőmben elmondtam: elkötelezett vagyok a közös agrárpolitika két pillére közötti egyensúly és kiegészítő jelleg megőrzésének elve iránt. Szándékom az is, hogy megőrizzük az erős második pillért a jövőbeni közös agrárpolitikában. Számos elvárásunk van a második pillérrel kapcsolatban: a területi egyensúlyt, a környezetvédelmi kérdéseket, a fiatal mezőgazdasági termelőket, a kis mezőgazdasági üzemeket, a helyi piacokat és a vidékfejlesztést illetően. Megígérhetem önöknek, hogy – Barroso elnök úrral és a Bizottsággal együtt – prioritásként kezelem a második pillért. Nem áldozzuk fel a jövőbeni közös agrárpolitika költségvetéséről szóló viták során. Biztosíthatom önöket erről – és ezt Barroso elnök úr nevében is mondhatom. Nem akarom az élelmiszer kérdését – amely a közös agrárpolitika elsődleges és alapvető célja marad – szembehelyezni a környezetvédelmi kérdésekkel, és a bizottsági közlemény sem helyezi szembe egymással őket. Amit javaslunk, az a mezőgazdasági gyakorlatok egy sorának kiegyensúlyozott támogatása. Ez biztosítja a pénzügyi versenyképesség célja és a természeti erőforrásaink megújuló képességének fenntartására és megőrzésére irányuló törekvésünk közötti egyensúlyt. Ami azt illet, nem látom, miként tudna versenyképes lenni a mezőgazdaság közép- és hosszútávon a természeti erőforrásokkal való gondos gazdálkodás nélkül. Ez az, amiért az élelmiszerrel kapcsolatos kérdéseknek a környezetvédelmi kérdésekkel való szembehelyezése helyett egyensúlyt szeretnénk kialakítani a KAP-on belül. Itt van a célzottabb közös agrárpolitika kérdése is. Ezt a kérdést Ashworth úr vetette fel – úgy látom azonban, hogy ő már nincs itt. A Bizottság célzottabb közvetlen kifizetéseket javasol. Ismételten úgy vélem, hogy a Dess-jelentésben megfogalmazott javaslatok nagyon is összecsengenek azzal, amit a Bizottság tervez belefoglalni jogalkotási javaslataiba. Olyan intézkedéseket javaslunk majd, amelyek lehetővé teszik számunkra a válságok kezelését, legyen szó akár piaci válságról, egészségügyi válságról, vagy akár a szélsőséges időjárással kapcsolatos válságról. Ezek azok a fajta eszközök, amelyeket javasolni fogunk. Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek, amiért támogatott bennünket ezzel a fontos célkitűzéssel kapcsolatban, amely a jövőben biztosítékul szolgál a mezőgazdasági termelők számára. E további észrevételeket követően azzal szeretném felszólalásom zárni, hogy ismételten hangsúlyozom a holnapi szavazásba és a Dess-jelentés minőségébe vetett bizalmamat. Megígérhetem önöknek, hogy októberben, amikor a Bizottság előterjeszti jogalkotási javaslatait, valamennyi kulcsfontosságú elemre rá fognak tudni ismerni. Szeretnék ismételten köszönetet mondani önöknek a munkáért, amely tényleges hozzáadott értéket jelent a Bizottság által előterjeszteni kívánt jogalkotási csomag számára."@hu11
"Signor Presidente, dopo un’ora dedicata alla discussione della relazione Dess, resto molto ottimista, non soltanto rispetto al voto di domani e al sostegno alla relazione che, come ho detto nel mio intervento introduttivo, è molto simile alle proposte contenute nella comunicazione della Commissione della fine dello scorso anno, ma anche rispetto alla futura politica agricola comune. Vorrei ripetere quanto ho detto nella mia introduzione: terrò fede al principio di mantenere equilibrio e complementarietà tra i due pilastri della politica agricola comune. Intendo inoltre mantenere un secondo pilastro forte nella futura PAC. Abbiamo infatti molte aspirazioni per il secondo pilastro: equilibrio territoriale, questioni ambientali, giovani agricoltori, piccole aziende agricole, mercati locali e sviluppo rurale. Posso promettervi che, assieme al Presidente Barroso e alla Commissione, considererò prioritario il secondo pilastro, che non sarà sacrificato nelle discussioni sul bilancio della futura politica agricola comune. Consentitemi di rassicurarvi al riguardo: parlo anche a nome del Presidente Barroso. Parimenti non voglio che la questione del cibo, che resta lo scopo primario ed essenziale della politica agricola comune, sia contrapposto alle preoccupazioni ambientali, e la comunicazione della Commissione, di fatto, non contrappone i due aspetti. Ciò che proponiamo è un sostegno equilibrato per una serie di pratiche agricole, il che garantirà un equilibrio tra l’obiettivo di essere finanziariamente concorrenziali e il desiderio di mantenere e preservare le nostre capacità di rigenerare le risorse naturali. Non vedo infatti come l’agricoltura possa essere competitiva a medio e lungo termine senza un’oculata gestione delle risorse naturali. Per questo vogliamo trovare un equilibrio all’interno della PAC anziché contrapporre le preoccupazioni alimentari alle preoccupazioni ambientali. Vi è poi la questione di una politica agricola comune più mirata. L’onorevole Ashworth ha sollevato tale aspetto, anche se mi pare che il deputato non sia più presente in Aula. La Commissione propone pagamenti diretti più mirati. Anche in questo caso ritengo che le proposte formulate dalla relazione Dess siano decisamente in linea con quanto la Commissione intende inserire nelle proprie proposte legislative. Suggeriremo misure che ci consentiranno di affrontare le crisi, che si tratti di crisi di mercato, crisi sanitarie o crisi legate a condizioni meteorologiche estreme. Questo è il tipo di strumenti che proporremo. Vorrei altresì ringraziare il Parlamento per averci sostenuti in questo obiettivo fondamentale, che in futuro rassicurerà gli agricoltori. Formulati questi commenti aggiuntivi, vorrei concludere ribadendo la mia fiducia nel voto di domani e nella qualità della relazione Dess. Posso promettervi che in ottobre, quando la Commissione presenterà le proprie proposte legislative, riconoscerete tutti gli elementi essenziali. Vi ringrazio ancora una volta per questo documento che ha offerto un reale valore aggiunto al pacchetto legislativo che la Commissione presenterà."@it12
"Pone pirmininke, po maždaug daugiau nei valandą trukusių diskusijų dėl A. Desso pranešimo vis dar esu labai optimistiškai nusiteikęs ne tik dėl rytoj vyksiančio balsavimo ir paramos pranešimui, kuris, kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, yra labai panašus ne tik į praėjusių metų pabaigoje pateiktame Komisijos komunikate pateiktus pasiūlymus, bet taip pat dėl mūsų bendros žemės ūkio politikos ateities. Norėčiau pakartoti tai, ką sakiau savo įžanginėje kalboje: esu pasiryžęs toliau laikytis proporcingumo ir bendros žemės ūkio politikos dviejų ramsčių suderinamumo principo. Taip pat ketinu ateityje išsaugoti tvirtą bendros žemės ūkio politikos antrąjį ramstį. Iš tikrųjų antrajame ramstyje esame numatę daug siekių, susijusių su teritorine pusiausvyra, aplinkos klausimais, jaunais ūkininkais, mažais ūkiais, vietos rinkomis ir kaimo plėtra. Galiu jums pažadėti, kad kartu su Pirmininku J. M. Barroso ir Komisija teikiame prioritetą antrajam ramsčiui. Jis nebus aukojamas diskutuojant dėl būsimo bendros žemės ūkio politikos biudžeto. Noriu jus patikinti šiuo klausimu – ir tai sakau taip pat Pirmininko J. M. Barroso vardu. Taip pat nenoriu supriešinti maisto klausimo, kuris tebėra pagrindinis ir svarbiausias bendros žemės ūkio politikos klausimas, su aplinkos problemomis – be to, tiesą sakant, Komisijos komunikate jie nėra supriešinami. Mes siūlome subalansuotą paramą įvairiai žemės ūkio veiklai. Tai padės užtikrinti pusiausvyrą tarp tikslo, susijusio su finansiniu konkurencingumu, ir noro išsaugoti ir išlaikyti savo gamtinių išteklių atkūrimo pajėgumus. Tiesą sakant, neįsivaizduoju, kaip galima užtikrinti žemės ūkio konkurencingumą vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu, jeigu gamtiniai ištekliai nėra atsakingai valdomi. Būtent todėl, užuot priešinę maisto problemas su aplinkos klausimais, bendroje žemės ūkio politikoje norime rasti pusiausvyrą. Be to, turime išspręsti tikslingesnės bendros žemės ūkio politikos klausimą. Šį klausimą iškėlė R. Ashworth, nors matau, kad jo čia nebėra. Komisija siūlo tikslingesnes tiesiogines išmokas. Be to, šiuo atveju manau, kad A. Desso pranešime pateikti pasiūlymai iš esmės atitinka Komisijos planus rengiant savo pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčio akto. Mes pasiūlysime priemones, kurios leis mums valdyti krizes, ar tai būtų rinkos krizės, sveikatos krizės, ar su ekstremaliomis oro sąlygomis susijusios krizės. Būtent tokios rūšies priemones siūlysime. Taip pat norėčiau padėkoti Parlamentui už mums suteiktą paramą siekiant šio pagrindinio tikslo, kuris padės ateityje ūkininkams atgauti pasitikėjimą. Pateikęs šiuos papildomus komentarus kalbą baigsiu pakartodamas savo įsitikinimą dėl rytojaus balsavimo ir A. Desso pranešimo kokybės. Galiu jums pažadėti, kad spalio mėn., kai Komisija pristatys savo pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčio akto, jūs atpažinsite visus pagrindinius elementus. Norėčiau dar kartą jums padėkoti už šį darbą, kuris padėjo sukurti tikrą pridėtinę vertę teisės aktų paketui, kurį pateiks Komisija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pēc stundu ilgas kunga ziņojuma apspriešanas es joprojām esmu ļoti optimistiski noskaņots ne tikai par rītdienas balsojumu un atbalstu ziņojumam, kas, kā jau teicu savas runā sākumā, ir ļoti līdzīgs priekšlikumiem, kuri iekļauti pagājušā gada nogalē izstrādātajā Komisijas paziņojumā, bet arī par mūsu turpmāko kopējo lauksaimniecības politiku. Es gribētu atkārtot to, ko jau teicu sākumā — es joprojām pieturos pie principa saglabāt līdzsvaru un savstarpējo papildināmību starp abiem kopējās lauksaimniecības politikas pīlāriem. Mans mērķis ir arī saglabāt spēcīgu otro pīlāru turpmākajā kopējā lauksaimniecības politikā. Mums tiešām ir daudz darāmā saistībā ar otro pīlāru: teritoriālais līdzsvars, vides problēmas, jaunie lauksaimnieki, mazās saimniecības, vietējie tirgi un lauku attīstība. Varu jums apsolīt, ka mēs ar priekšsēdētāju un Komisiju otro pīlāru uzskatīsim par prioritāti. Tas netiks upurēts, apspriežot turpmākās kopējās lauksaimniecības politikas budžetu. Varu to jums apliecināt, un es runāju arī priekšsēdētāja vārdā. Es arī nevēlos bažām par vidi pretnostatīt jautājumu par pārtiku, kas joprojām ir galvenais un būtiskākais kopējās lauksaimniecības politikas mērķis, un patiesībā Komisijas paziņojumā šie abi aspekti netiek pretnostatīti. Mēs ierosinām līdzsvarotu atbalstu dažādām lauksaimniecības praksēm. Tas nodrošinās līdzsvaru starp mērķi būt finansiāli konkurētspējīgiem un vēlmi saglabāt un aizsargāt mūsu dabas resursu atjaunošanās spējas. Patiesībā es nesaprotu, kā lauksaimniecība varētu būt konkurētspējīga vidējā un ilgā laikposmā bez rūpīgas dabas resursu pārvaldības. Tāpēc mēs vēlamies atrast līdzsvaru kopējā lauksaimniecības politikā, nevis tikai pretnostatīt vides problēmām bažas par pārtiku. Vēl ir jautājums par mērķtiecīgāku kopējo lauksaimniecības politiku. Par to ieminējās kungs, lai gan viņu te vairs nemanu. Komisija ierosina mērķtiecīgāku tiešo maksājumu veikšanu. Tomēr šajā saistībā, manuprāt kunga ziņojumā paustie ierosinājumi lielā mērā ir saskaņā ar to, ko Komisija grasās iekļaut savos tiesību aktu priekšlikumos. Mēs ierosināsim pasākumus, kas mums ļaus tikt galā ar krīzes situācijām, vai tā būtu krīze tirgū, veselības aprūpes vai ārkārtēju laikapstākļu jomā. Mēs ierosināsim tādu instrumentu izveidi. Es gribētu arī pateikties Parlamentam par sniegto atbalstu šā mērķa īstenošanā, jo tādējādi turpmāk tiks nodrošināts atbalsts lauksaimniekiem. Pēc šo papildu komentāru sniegšanas ļaujiet man runas noslēgumā atkārtoti paust pārliecību par rītdienas balsojumu un kunga ziņojuma kvalitāti. Es varu jums apsolīt, ka oktobrī, kad Komisija iepazīstinās ar saviem likumdošanas priekšlikumiem, jūs atpazīsiet visus būtiskākos aspektus. Es gribētu vēlreiz pateikties jums par darbu, kas ir nodrošinājis īstu pievienoto vērtību tiesību aktu kopumam, ko Komisija iesniegs."@lv13
"Après ce débat de plus d'une heure sur le rapport de M. Deß, je reste très optimiste non seulement concernant le vote qui aura lieu demain et la confortation d'un rapport qui présente – comme je l'ai dit dans mon introduction – beaucoup de similitudes avec ce que la Commission a proposé dans sa communication, à la fin de l'année dernière, mais aussi par rapport à notre future politique agricole commune. Je souhaite répéter encore une fois ici – comme je l'ai fait dans mon introduction – que je reste fidèle à mon principe de maintenir un équilibre et une complémentarité entre les deux piliers de la politique agricole commune, et de garder, au sein de la future politique agricole commune, un deuxième pilier qui reste fort. Nous avons en effet beaucoup d'ambition pour ce deuxième pilier en ce qui concerne l'équilibre de nos territoires, les questions environnementales, les jeunes agriculteurs, la petite agriculture, les marchés locaux et le développement de nos zones rurales. Je peux vous assurer que moi-même, le président Barroso et la Commission, nous accordons beaucoup d'importance au deuxième pilier et qu'il ne paiera pas le prix de discussions sur le futur budget de la politique agricole commune. Je peux vous rassurer, y compris au nom du président Barroso, sur cette question. Ensuite, je ne souhaite pas – et d'ailleurs la Commission, dans sa communication, ne le fait pas –, mettre en contradiction la question de l'alimentation, qui reste l'objectif principal et essentiel de la politique agricole commune, et la question environnementale. Ce que nous souhaitons proposer, c'est un équilibre dans les pratiques agricoles qu'on souhaite soutenir pour veiller à un équilibre entre l'ambition de la compétitivité économique et celle de maintenir et de préserver la capacité de régénération de nos ressources naturelles. En effet, je ne vois pas comment on peut obtenir une agriculture compétitive à moyen et à long terme si on ne fait pas attention aux ressources naturelles. C'est là que nous souhaitons trouver l'équilibre dans la PAC, et non pas opposer la question alimentaire à la question environnementale. Vient ensuite la question d'un meilleur ciblage dans la politique agricole commune. C'est M. Ashworth qui l'avait soulevée, mais je vois qu'il n'est plus là. La Commission propose un bien meilleur ciblage des paiements directs et d'ailleurs, là aussi, je pense que ce que propose M. Deß dans son rapport correspond tout à fait à ce que la Commission envisage de présenter dans ses propositions législatives. Nous proposerons des mesures qui permettront de faire face aux crises, qu'il s'agisse des crises liées aux marchés, des crises sanitaires ou des crises liées aux aléas climatiques. Nous allons proposer de tels instruments et je remercie aussi le Parlement pour le soutien qu'il apporte à cet objectif essentiel pour que nos agriculteurs soient, à l'avenir, rassurés à cet égard. Je veux conclure ici les quelques précisions que j'ai apportées en exprimant, encore une fois, mon optimisme par rapport au vote de demain et par rapport à la qualité du rapport Deß, et je peux vous assurer que vous allez retrouver en octobre, quand la Commission va présenter ses propositions législatives, tous les éléments essentiels de cette proposition. Je vous remercie encore une fois pour ce travail qui apporte vraiment une valeur ajoutée au paquet législatif que la Commission va proposer."@mt15
"Na dit debat van meer dan een uur over het verslag van de heer Deß blijf ik zeer optimistisch, niet alleen over de stemming die morgen plaatsvindt en de bekrachtiging van dit verslag dat – zoals ik al in mijn inleidende toespraak zei – veel overeenkomsten vertoont met wat de Commissie eind vorig jaar in haar mededeling heeft voorgesteld, maar ook over ons toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ik wil hier nog eens herhalen – zoals ik in mijn inleiding al zei – dat ik trouw blijf aan mijn principe om evenwicht en complementariteit tussen de twee pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te houden en binnen het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid een sterke tweede pijler te behouden. Wij zijn namelijk zeer ambitieus voor de tweede pijler voor wat betreft het evenwicht tussen onze gebieden, de milieukwesties, de jonge landbouwers, kleinschalige landbouw, lokale markten en de ontwikkeling van onze plattelandsgebieden. Ik kan u beloven dat ik, samen met voorzitter Barroso en de Commissie, de tweede pijler als een prioriteit beschouw. Deze zal niet worden opgeofferd bij discussies over de toekomstige begroting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wat dat betreft wil ik u geruststellen, ook namens voorzitter Barroso. Verder wil ik ook niet dat de voedselvoorziening – die het belangrijkste doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft – tegenover milieubelangen wordt geplaatst – en dat doet de Commissie in haar mededeling ook niet. Wat wij willen voorstellen is evenwichtige steunverlening aan landbouwpraktijken. Zodoende garanderen we het evenwicht tussen het streven naar financieel concurrentievermogen en het streven om het herstelvermogen van onze natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Ik zie namelijk niet hoe we op middellange en op lange termijn tot een concurrerende landbouwsector kunnen komen als we geen aandacht besteden aan de natuurlijke hulpbronnen. Daarom willen wij een evenwicht vinden in het GLB, in plaats van de voedselvoorziening en de milieubescherming als strijdende belangen tegenover elkaar te zetten. Vervolgens is er de kwestie van een doelgerichter GLB. De heer Ashworth noemde dit al, maar ik zie dat hij er niet meer is. De Commissie stelt voor de rechtstreekse betalingen doelgerichter te maken. Overigens denk ik ook hierbij dat hetgeen de heer Deß in zijn verslag voorstelt precies overeenkomt met wat de Commissie denkt te gaan verwerken in haar wetsvoorstellen. Wij stellen maatregelen voor waarmee we crises het hoofd kunnen bieden, of het nu gaat om crises in de markten, crises in de gezondheidszorg of crises als gevolg van noodweer. Dat zijn de instrumenten die we zullen voorstellen, en ik bedank ook het Parlement voor de steun die het heeft geleverd voor dit essentiële doel, dat onze landbouwers in de toekomst zekerheid zal bieden. Na deze verduidelijkingen wil ik tot besluit nogmaals te kennen geven dat ik optimistisch ben over de stemming van morgen en over de kwaliteit van het verslag-Deß, en ik kan u verzekeren dat u in oktober, wanneer de Commissie haar wetsvoorstellen zal presenteren, alle essentiële elementen van dit voorstel zult terugvinden. Nogmaals dank voor dit werk, dat werkelijk een toegevoegde waarde vormt voor het wetgevingspakket dat de Commissie gaat voorstellen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po ponad godzinnej debacie na temat sprawozdania pana posła Dessa pozostaję optymistą, jeśli chodzi o jutrzejsze głosowanie i poparcie sprawozdania, które – jak wspomniałem na wstępie – nosi wiele podobieństw do propozycji zawartych w wydanym pod koniec zeszłego roku komunikacie Komisji, ale i o przyszłość wspólnej polityki rolnej. Chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem na wstępie: wciąż popieram zasadę utrzymania równowagi i komplementarności pomiędzy dwoma filarami wspólnej polityki rolnej. Chcę również utrzymania mocnego drugiego filaru w przyszłej wspólnej polityce rolnej. Ogólnie rzecz biorąc, mamy duże oczekiwania w stosunku do drugiego filaru, jeśli chodzi o równowagę terytorialną, kwestie środowiskowe, młodych rolników, małe gospodarstwa rolne, rynki lokalne i rozwój obszarów wiejskich. Mogę Państwu obiecać, że wraz z przewodniczącym Barroso i całą Komisją będziemy traktowali drugi filar na zasadzie priorytetu. Nie złożymy go w ofierze podczas dyskusji na temat przyszłego budżetu wspólnej polityki rolnej. Mogę Państwu ręczyć w tej kwestii – także w imieniu przewodniczącego Barroso. Nie chcę również, by kwestia żywności, która pozostaje podstawowym i zasadniczym celem wspólnej polityki rolnej, była przeciwstawiana tematyce ochrony środowiska – zresztą takiego przeciwstawienia nie ma w komunikacie Komisji. Proponujemy zrównoważone wsparcie dla szeregu praktyk rolniczych. Zapewni to równowagę pomiędzy celem konkurencyjności pod względem finansowym a pragnieniem utrzymania i ochrony zdolności regeneracji naszych zasobów naturalnych. W istocie rzeczy nie wiem, w jaki sposób rolnictwo mogłoby być konkurencyjne w średnim i długim horyzoncie czasowym bez ostrożnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dlatego chcemy znaleźć równowagę w ramach WPR, a nie przeciwstawiać problematyki żywności problematyce ochrony środowiska. Pojawia się też kwestia większego ukierunkowania wspólnej polityki rolnej. Pan poseł Ashworth podniósł ten problem, ale widzę, że nie ma go już na sali. Komisja proponuje bardziej ukierunkowane płatności bezpośrednie. Również i w tym względzie uważam, że propozycje zawarte w sprawozdaniu pana posła Dessa w dużej mierze pokrywają się z tym, co Komisja planuje uwzględnić w swoich wnioskach ustawodawczych. Zaproponujemy środki, które pozwolą nam reagować na sytuacje kryzysowe: czy to kryzysy rynkowe, kryzysy z zakresu zdrowia, czy też kryzysy wywołane skrajnymi warunkami pogodowymi. Taki właśnie rodzaj instrumentów zamierzamy zaproponować. Chciałbym również podziękować Parlamentowi za udzielone nam wsparcie w tej tak kluczowej kwestii, która pozwoli zapewnić gwarancje rolnikom w przyszłości. Po wygłoszeniu tych dodatkowych uwag chciałbym na zakończenie wyrazić raz jeszcze mój optymizm, jeśli chodzi o jutrzejsze głosowanie oraz jakość sprawozdania pana posła Dessa. Mogę Państwu obiecać, że gdy w październiku Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze, rozpoznacie w nich Państwo wszystkie kluczowe elementy. Raz jeszcze dziękuję Państwu za wykonaną pracę, która wnosi prawdziwą wartość dodaną do pakietu ustawodawczego, jaki zostanie zgłoszony przez Komisję."@pl16
"Senhor Presidente, após este debate de mais de uma hora sobre o relatório do senhor deputado Dess, continuo muito optimista não só em relação à votação de amanhã e ao apoio que receberá este relatório que, como referi nas minhas observações iniciais, se aproxima significativamente das propostas contidas na comunicação que a Comissão apresentou no final do ano passado, mas também em relação à nossa futura política agrícola comum. Gostaria de repetir o que disse na minha introdução: continuo fiel ao princípio de manter um equilíbrio e uma relação de complementaridade entre os dois pilares da política agrícola comum. Defendo igualmente a conservação de um segundo pilar forte na futura política agrícola comum. Com efeito, temos grandes ambições para o segundo pilar no que diz respeito a equilíbrio territorial, a questões ambientais, aos jovens agricultores, à pequena agricultura, aos mercados locais e ao desenvolvimento rural. Posso assegurar-vos de que eu, o Presidente Barroso e a Comissão encaramos o segundo pilar como uma prioridade. Ele não será sacrificado nas discussões sobre o futuro orçamento da política agrícola comum. Podem estar tranquilos a esse respeito – e falo também em nome do Presidente Barroso. Também não desejo pôr em confronto a questão alimentar, que permanece o objectivo primário e essencial da política agrícola comum, e as considerações ambientais, como, aliás, a Comissão, na sua comunicação, também não faz. O que estamos a propor é um apoio equilibrado a um conjunto variado de práticas agrícolas. Com isso pretendemos assegurar um equilíbrio entre a ambição de competitividade económica e a ambição de preservação da capacidade de renovação dos nossos recursos naturais. De facto, não vejo como poderemos ter uma agricultura competitiva a médio e a longo prazo sem uma gestão cuidadosa dos recursos naturais. Pretendemos, portanto, encontrar um equilíbrio no seio da PAC, e não opor a questão alimentar à questão ambiental. Depois, há a questão de garantir uma política agrícola comum mais direccionada O senhor deputado Ashworth mencionou este ponto, mas vejo que já não se encontra aqui. A Comissão está a propor pagamentos directos mais direccionados. Também neste aspecto considero que as propostas do relatório do senhor deputado Dess estão em sintonia com o que a Comissão pretende apresentar nas suas propostas legislativas. Proporemos medidas que permitam fazer face a crises, sejam crises de mercado, crises sanitárias ou crises associadas a fenómenos meteorológicos extremos. Este é o tipo de instrumentos que tencionamos propor. Gostaria também de agradecer ao Parlamento pelo seu apoio a este objectivo essencial, para que, no futuro, os nossos agricultores possam estar salvaguardados a este respeito. Gostaria de concluir estes comentários adicionais reiterando a minha confiança em relação à votação de amanhã e na qualidade do relatório do senhor deputado Dess. Posso garantir-vos que irão reconhecer todos os elementos essenciais nas propostas legislativas a apresentar pela Comissão em Outubro. Gostaria, uma vez mais, de vos agradecer por este trabalho, que traz verdadeiramente valor acrescentado ao pacote legislativo a apresentar pela Comissão."@pt17
"Dle președinte, după ce am dezbătut mai mult de o oră raportul elaborat de dl Dess, rămân foarte optimist nu numai referitor la votul de mâine și la sprijinirea unui raport care, așa cum am spus în observațiile mele de introducere, este foarte asemănător cu propunerile cuprinse în comunicarea Comisiei de la sfârșitul anului trecut, cât și referitor la viitoarea noastră politică agricolă comună. Aș dori să repet ceea ce am spus în introducere: Rămân adeptul principiului de menținere a unui echilibru și a unei complementarități între cei doi piloni ai politicii agricole comune. Intenționez, de asemenea, să mențin un al doilea pilon puternic în viitoarea politică agricolă comună. Într-adevăr, avem multe așteptări din partea celui de-al doilea pilon: privind echilibrul teritorial, aspectele legate de mediu, tinerii fermieri, fermele de mici dimensiuni, piețele locale și dezvoltarea rurală. Vă pot promite că eu, împreună cu dl președinte Barroso și Comisia, considerăm cel de-al doilea pilon o prioritate. Acesta nu va fi sacrificat în discuțiile privind bugetul viitoarei politici agricole comune. Permiteți-mi să vă reasigur cu privire la acest aspect – vorbesc și în numele dlui președinte Barroso. Nici nu doresc ca problema produselor alimentare, care rămâne obiectivul principal și esențial al politicii agricole comune, să fie instigată împotriva preocupărilor legate de mediu – iar comunicarea Comisiei nu le instigă, de fapt, una împotriva celeilalte. Ceea ce propunem este susținerea echilibrată a unei serii de practici agricole. Acest lucru va asigura un echilibru între obiectivul de a fi competitivi din punct de vedere financiar și dorința de a menține și conserva capacitățile de regenerare a resurselor noastre naturale. De fapt, nu înțeleg cum agricultura ar putea fi competitivă pe termen mediu și lung fără o gestionare atentă a resurselor naturale. De aceea, dorim să găsim un echilibru în cadrul PAC, mai degrabă decât să instigăm preocupările alimentare împotriva aspectelor legate de mediu. Apoi, există problema unei politici agricole comune mai bine direcționate. Dl Ashworth a ridicat această problemă, deși am remarcat că nu mai este aici. Comisia propune plăți directe mai bine orientate. Încă o dată, în această situație, consider că propunerile formulate în raportul dlui Dess corespund, în foarte mare măsură, cu ceea ce Comisia intenționează să includă în propunerile sale legislative. Vom propune măsuri care ne vor permite să depășim crizele, indiferent dacă acestea sunt crize ale pieței, crize în domeniul sănătății sau crize legate de fenomenele meteo extreme. Acesta este tipul de instrumente pe care îl vom propune. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în vederea acestui obiectiv-cheie, care va reprezenta în viitor o garanție pentru fermieri. După ce am formulat aceste comentarii suplimentare, permiteți-mi să închei prin a reitera încrederea pe care o am în votul de mâine și în calitatea raportului Dess. Vă pot promite că în octombrie, atunci când Comisia va prezenta propunerile sale legislative, veți recunoaște toate elementele-cheie. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru această activitate, care a adus într-adevăr valoare adăugată pachetului legislativ pe care Comisia îl va depune."@ro18
"Po viac ako hodine diskusie o správe pána Dessa zostávam veľmi optimistický, nielen pokiaľ ide o zajtrajšie hlasovanie a podporu správy, ktorá, ako som povedal vo svojich úvodných poznámkach, sa veľmi podobá návrhom obsiahnutým v oznámení Komisie z konca minulého roka, ale aj pokiaľ ide o našu budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku. Chcem zopakovať to, čo som povedal v úvode: zostávam oddaný zásade zachovania rovnováhy a komplementarity medzi dvoma piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takisto chcem v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike zachovať silný druhý pilier. Veď s druhým pilierom máme mnoho ambícií v oblasti územnej rovnováhy, životného prostredia, mladých poľnohospodárov, malých poľnohospodárskych podnikov, miestnych trhov a rozvoja vidieka. Môžem vám zaručiť, že spolu s pánom predsedom Barrosom a Komisiou považujeme druhý pilier za prioritu. Nebude obetovaný v diskusiách o rozpočte budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. O tom vás chcem uistiť a hovorím aj za pána predsedu Barrosa. Nechcem ani to, aby sa otázka potravín, ktoré zostávajú prvoradým a rozhodujúcim účelom spoločnej poľnohospodárskej politiky, stavala proti otázkam životného prostredia – a oznámenie Komisie to naozaj nerobí. Navrhujeme vyrovnanú podporu celej škály poľnohospodárskych praktík. Tým sa zaručí rovnováha medzi cieľom finančnej konkurencieschopnosti a túžbou zachovať a chrániť obnovovaciu schopnosť našich prírodných zdrojov. Naozaj si neviem predstaviť, ako by poľnohospodárstvo mohlo byť konkurencieschopné zo strednodobého a dlhodobého hľadiska bez pozorného riadenia prírodných zdrojov. Preto chceme nájsť v rámci SPP rovnováhu a nie stavať otázky potravín proti otázkam životného prostredia. Ďalej je tu otázka cielenejšej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Otvoril ju pán Ashworth, hoci vidím, že už tu nie je. Komisia navrhuje cielenejšie priame platby. Aj tu si myslím, že návrhy v správe pána Dessa sú do veľkej miery v súlade s tým, čo chce Komisia zahrnúť do svojich legislatívnych návrhov. Navrhneme opatrenia, ktoré nám umožnia riešiť krízy, či už to budú trhové krízy, zdravotné krízy, alebo krízy súvisiace s extrémnym počasím. To sú nástroje, ktoré navrhneme. Chcel by som tiež poďakovať Parlamentu za to, že nás podporil v tomto kľúčovom cieli, ktorý bude predstavovať záruky pre poľnohospodárov v budúcnosti. Po týchto dodatočných poznámkach chcem na záver zopakovať svoju dôveru v súvislosti so zajtrajším hlasovaním a s kvalitou správy pána Dessa. Môžem vám sľúbiť, že v októbri, keď Komisia predloží svoje legislatívne návrhy, budú vám povedomé všetky kľúčové prvky. Chcem vám ešte raz poďakovať za túto prácu, ktorá priniesla skutočnú pridanú hodnotu do legislatívneho balíka, ktorý bude Komisia predkladať."@sk19
"Gospod predsednik, po več kot eni uri razprav o poročilu gospoda Dessa ostajam zelo optimističen, ne le glede jutrišnjega glasovanja in podpore za poročilo, ki je, kot sem povedal v uvodnih pripombah, zelo podoben predlogom, ki jih vsebuje sporočilo Komisije s konca lanskega leta, ampak tudi o naši prihodnji skupni kmetijski politiki. Rad bi ponovil, kar sem povedal v svojem uvodu: zavezan ostajam načelu ohranjanja ravnotežja in komplementarnosti med obema stebroma skupne kmetijske politike. Prav tako nameravam v prihodnji skupni kmetijski politiki ohraniti močan drugi steber. Res imamo mnogo želja za drugi steber: glede ozemeljskega ravnotežja, okoljskih vprašanj, mladih kmetov, malih kmetij, lokalnih trgov in razvoja podeželja. Lahko vam obljubim, da skupaj s predsednikom Barrosom in Komisijo štejemo drugi steber za prednostno nalogo. Ne bomo ga žrtvovali v razpravah o proračunu prihodnje skupne kmetijske politike. Dovolite mi, da vas glede tega pomirim – in govorim tudi v imenu predsednika Barrosa. Niti ne želim, da bi se vprašanje hrane, ki ostaja primarni in temeljni namen skupne kmetijske politike, merilo z okoljskimi skrbmi – in sporočilo Komisije jih dejansko ne pomerja med sabo. To, kar predlagamo, je uravnotežena podpora za vrsto kmetijskih praks. To bo zagotovilo ravnotežje med ciljem, da smo finančno konkurenčni, in željo, da vzdržujemo in ohranjamo obnovitvene zmožnosti naših naravnih virov. Dejansko ne vidim, kako bi lahko bilo kmetijstvo brez pazljivega upravljanja naravnih virov konkurenčno v srednjeročnem in dolgoročnem smislu. Zato želimo najti ravnotežje v SKP, namesto da pomerjamo skrbi glede hrane z okoljskimi vprašanji. Potem je tu še vprašanje bolj ciljno usmerjene skupne kmetijske politike. Gospod Ashworth je izpostavil to točko, čeprav vidim, da ga ni več tu. Komisija predlaga bolj ciljno usmerjena neposredna plačila. Tu ponovno mislim, da so predlogi iz poročila gospoda Dessa zelo v skladu s tem, kar namerava Komisija vključiti v svoje zakonodajne predloge. Predlagali bomo ukrepe, ki nam bodo omogočili reševanje kriz, ne glede na to, ali so to tržne krize, zdravstvene krize ali krize, povezane z izrednimi vremenskimi razmerami. Takšne instrumente bomo predlagali. Zahvalil bi se rad tudi Parlamentu, ker nas je podprl v tem ključnem cilju, ki bo v prihodnosti zagotovil gotovost za kmete. Glede na dodatne pripombe mi dovolite, da za zaključek ponovim, da zaupam v jutrišnje glasovanje in kakovost poročila gospoda Dessa. Lahko vam obljubim, da boste oktobra, ko bo Komisija predstavila svoje zakonodajne predloge, prepoznali vse ključne elemente. Rad bi se vam ponovno zahvalil za to delo, ki je prineslo resnično dodano vrednost zakonodajnemu svežnju, ki ga bo predložila Komisija."@sl20
"Herr talman! Sedan vi nu i mer än en timme har diskuterat betänkandet av Albert Dess är jag fortfarande mycket optimistisk. Det gäller inte bara morgondagens omröstning och stödet för ett betänkande som, såsom jag sade i mina inledande kommentarer, i stor utsträckning liknar förslagen i kommissionens meddelande från slutet av förra året, utan det gäller även framtiden för vår gemensamma jordbrukspolitik. Jag vill upprepa vad jag sade i min inledning: Jag är alltjämt för principen att upprätthålla balans och komplettering mellan de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag har även för avsikt att behålla en stark andra pelare i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Ja, vi har många mål för den andra pelaren: för territoriell balans, miljöfrågor, unga jordbrukare, små jordbruk, lokala marknader och landsbygdsutveckling. Jag kan lova er att jag, tillsammans med ordförande José Manuel Barroso och kommissionen, ser den andra pelaren som en prioritet. Den kommer inte att offras i diskussionerna om den kommande budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken. Låt mig lugna er på den punkten – och jag talar även för ordförande José Manuel Barroso. Jag vill inte heller att frågan om livsmedel, som förblir det primära och väsentliga syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken, ska ställas mot miljöintressen – och i kommissionens meddelande ställs de inte heller mot varandra. Vi föreslår ett balanserat stöd för en rad jordbruksmetoder. Detta kommer att säkerställa en balans mellan målet att vara ekonomiskt konkurrenskraftig och önskan att upprätthålla och bevara våra naturtillgångars förmåga att återbildas. Jag kan inte föreställa mig att jordbruket kan vara konkurrenskraftigt på medellång och lång sikt utan omsorgsfull förvaltning av naturtillgångarna. Därför vill vi hitta en balans inom den gemensamma jordbrukspolitiken istället för att ställa livsmedelsintressen mot miljöfrågor. Sedan har vi frågan om en mer målinriktad gemensam jordbrukspolitik. Richard Ashworth tog upp denna punkt, även om jag ser att han inte längre är här. Kommissionen föreslår ett mer målinriktat direktstöd. Här anser jag åter att de förslag som framförts i Albert Dess betänkande ligger i helt linje med vad kommissionen planerar att ta med i sitt lagstiftningsförslag. Vi kommer att förslå åtgärder som gör det möjligt för oss att hantera kriser, oavsett om det är marknadskriser, hälsokriser eller kriser som har att göra med extrema väderleksförhållanden. Det är instrument av detta slag som vi kommer att föreslå. Jag vill också tacka parlamentet för att det stöder oss i detta huvudsyfte, som kommer att ge jordbrukare tillförsikt i framtiden. Låt mig nu efter dessa ytterligare kommentarer avsluta med att åter betona min tillförsikt inför morgondagens omröstning och min tillit till kvaliteten på Albert Dess betänkande. Jag kan lova er att när kommissionen i oktober lägger fram sitt lagstiftningsförslag så kommer ni att känna igen alla centrala delar. Jag vill än en gång tacka er för detta arbete som verkligen har tillfört mervärde till det lagstiftningspaket som kommissionen kommer att lägga fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ashworth "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph