Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-141-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-141-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Una din provocările viitorului este securitatea alimentară. PAC trebuie să fie un răspuns la această provocare. Noua politică trebuie să continue aspectele pozitive din politica actuală și să repare erorile. Raportul Deß cred că realizează aceste lucruri. Se propun doi piloni: plăți directe și dezvoltare rurală. Se dorește eliminarea criteriilor istorice, se doresc criterii obiective. Nu se propune o plată directă egală pentru toate statele membre, dar se dorește o diferență decentă, datorată condițiilor geografice și economice, cu limite minimă și maximă față de media europeană. Se accentuează, dar se și simplifică componenta ecologică. Se menține o componentă puternică de dezvoltare rurală, se cere includerea în bugetul după 2014 a unei finanțări cel puțin egale cu nivelul anului 2013. Îmbucurător este că primul raport al Parlamentului elaborat ulterior comunicării Comisiei are în foarte mare măsură direcții comune cu aceasta."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zajištění dodávek potravin je jednou z výzev budoucnosti. SZP musí na tuto výzvu odpovědět. Nová politika musí zachovat pozitivní vlastnosti současné politiky a napravit její chyby. Jsem přesvědčen, že zpráva poslance Desse plní tento úkol. Navrhuje dva pilíře: přímé platby a rozvoj venkova. Historická kritéria mají být opuštěna a zpráva požaduje objektivní kritéria. Nenavrhuje jednotné přímé platby pro všechny členské státy. Na základě geografických a ekonomických podmínek mají existovat přiměřené rozdíly, přičemž vzhledem k evropskému průměru se stanoví spodní a horní hranice. Zpráva klade důraz na ekologickou složku, která je také zjednodušena. Zachována zůstává silná složka pro rozvoj venkova a zpráva požaduje, aby finanční prostředky v rozpočtu po roce 2014 zůstaly zachovány alespoň ve stejné výši jako v roce 2013. Jsem rád, že první zpráva Parlamentu objevující se po sdělení Komise má velmi mnoho důležitých zásad společných se zmíněným dokumentem."@cs1
"Fru formand! Fødevaresikkerheden bliver en af fremtidens store udfordringer. Vi må tage denne udfordring op i den fælles landbrugspolitik. I den nye politik skal vi videreføre de positive elementer ved den nuværende og rette de fejl, der er. Jeg mener, at man i Dess-betænkningen gør netop dette. Man foreslår to søjler vedrørende direkte betalinger og udvikling af landdistrikterne. Historiske kriterier skal fjernes, og der er behov for objektive kriterier. Der er intet forslag om lige store direkte betalinger for alle medlemsstater. Der skal være en rimelig forskel, som baseres på geografiske og økonomiske forhold, med en minimum- og maksimumgrænse i forhold til det europæiske gennemsnit. Man lægger vægt på miljøelementet, som desuden forenkles. Man bibeholder en stærk komponent, hvad angår udvikling af landdistrikterne, og man anmoder om, at finansieringen i budgettet efter 2014 mindst svarer til 2013-niveauet. Det glæder mig, at Parlamentets første betænkning, der er udarbejdet efter Kommissionen meddelelse, rummer rigtig mange vejledende principper, som den har til fælles med sidstnævnte dokument."@da2
"Frau Präsidentin! Die Ernährungssicherheit ist eine der Herausforderungen der Zukunft. Die GAP muss sich dieser Herausforderung stellen. Die neue Politik muss die positiven Merkmale der derzeitigen Politik fortführen und die Fehler korrigieren. Ich glaube, dass der Bericht Deß dies tut. Es werden zwei Säulen vorgeschlagen: Direktzahlungen und ländliche Entwicklung. Historische Kriterien sind zu entfernen, und es sind objektive Kriterien gefordert. Es gibt keinen Vorschlag einer gleichen Direktzahlung für alle Mitgliedstaaten. Es muss eine gerechte Unterscheidung geben, die auf geografischen und wirtschaftlichen Bedingungen beruht und im Hinblick auf den europäischen Durchschnitt über einen Mindest- und einen Höchstwert verfügt. Der Nachdruck liegt auf der ökologischen Komponente, welche gleichfalls vereinfacht wird. Beibehalten wird eine starke Komponente der Entwicklung des ländlichen Raumes, und es wird gefordert, dass die Höhe der Finanzierung im Haushalt nach 2014 zumindest der Höhe von 2013 zu entsprechen hat. Ich bin erfreut, dass der erste Bericht des Parlaments, der nach der Mitteilung der Kommission erarbeitet wurde, sehr viele Leitprinzipien enthält, die mit dieser Mitteilung übereinstimmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί μία από τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Η νέα πολιτική πρέπει να συνεχίσει με τα θετικά στοιχεία της σημερινής πολιτικής και να διορθώσει τα σφάλματα. Αυτό πιστεύω ότι πράττει η έκθεση Dess. Προτείνονται δύο πυλώνες: άμεσες ενισχύσεις και ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα ιστορικά κριτήρια πρόκειται να καταργηθούν και απαιτούνται αντικειμενικά κριτήρια. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για ίση άμεση ενίσχυση προς όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται να υπάρξει μια δίκαιη διαφορά με βάση τις γεωγραφικές και οικονομικές συνθήκες και με ελάχιστο και μέγιστο όριο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική συνιστώσα, η οποία επίσης απλοποιείται. Διατηρείται η συνιστώσα της ισχυρής ανάπτυξης της υπαίθρου και προβάλλεται το αίτημα το ποσό της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό μετά το 2014 να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο του 2013. Χαίρομαι που η πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου η οποία συντάχθηκε μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής περιέχει πολλές κοινές κατευθυντήριες αρχές με το συγκεκριμένο έγγραφο."@el10
"Madam President, food security is one of the challenges of the future. The CAP must respond to this challenge. The new policy must continue with the positive features of the current policy and rectify the errors. I believe that this is what the Dess report does. Two pillars are being proposed: direct payments and rural development. Historical criteria are to be removed and objective criteria are required. There is no suggestion of an equal direct payment for all Member States. There is to be a fair difference, based on geographical and economic conditions, with a minimum and maximum limit in relation to the European average. The emphasis is on the environmental element, which is also being simplified. A strong rural development component is being retained and a request is being made for the amount of funding in the budget after 2014 to be at least equivalent to the 2013 level. I am pleased that Parliament’s first report drafted after the Commission communication features very many guiding principles in common with the latter document."@en4
"Señora Presidenta, la seguridad alimentaria es uno de los retos del futuro. La PAC debe responder a este reto. La nueva política debe continuar con los elementos positivos de la política actual y rectificar los errores. Considero que esto es lo que hace el informe Dess. Se han propuesto dos pilares: pagos directos y desarrollo rural. Hay que eliminar los criterios históricos y son necesarios criterios objetivos. El informe no propone un pago directo equitativo para todos los Estados miembros, sino que establece la necesidad de una diferencia justa, basada en condiciones geográficas y económicas, con un límite mínimo y máximo en relación con la media europea. Hace hincapié en el elemento medioambiental, que también se ha simplificado. Mantiene un componente fuerte del desarrollo rural y solicita que en el presupuesto posterior a 2014 la financiación sea al menos equivalente al nivel de 2013. Me complace que el primer informe del Parlamento, redactado tras la comunicación de la Comisión, comparta muchos principios guía con este documento."@es21
"Austatud juhataja! Toiduga kindlustatus on üks tuleviku ülesandeid. ÜPP peab selle ülesande lahendama. Uus poliitika peab praegusest kaasa võtma kõik hea ning parandama vead. Usun, et just seda Albert Dessi raport saavutabki. Pakutakse välja kaks sammast: otsetoetused ja maaelu areng. Ajaloolistest kriteeriumidest loobutakse ja hakatakse nõudma objektiivseid kriteeriume. Kõikidele liikmesriikidele võrdse otsetoetuse maksmist ette ei panda. Tuleb teha õiglaselt vahet, võttes aluseks geograafilised ja majanduslikud tingimused ning kehtestada alam- ja ülemmäärad Euroopa keskmisest lähtuvalt. Rõhk on keskkonnaaspektidel ning siingi on ette näha lihtsustamist. Alles jääb tugev maaelu arengu komponent ning taotletakse eelarve säilitamist vähemalt 2013. aasta tasemel ka 2014. aasta järel. Mul on hea meel, et esimene komisjoni teatise järel koostatud parlamendi raport sisaldab nii palju teatisega ühiseid suunised."@et5
"Arvoisa puhemies, elintarviketurva on yksi tulevaisuuden haasteista. YMP:n on vastattava tähän haasteeseen. Uudessa politiikassa on jatkettava nykyisen politiikan myönteisiä piirteitä ja korjattava virheet. Uskon, että tämän Albert Deßin mietintö tekee. On ehdotettu kahta pilaria: suoria tukia ja maaseudun kehitystä. Historialliset kriteerit poistetaan ja puolueettomia kriteerejä edellytetään. Yhdenvertaisia suoria tukia kaikille jäsenvaltioille ei ehdoteta. Eron on määrä olla oikeudenmukainen ja perustua maantieteellisiin ja taloudellisiin oloihin, ja siinä otetaan huomioon eurooppalaista keskiarvoa koskeva vähimmäis- ja enimmäisraja. Ympäristöosaa korostetaan ja myös yksinkertaistetaan. Vahva maaseudun kehittämistä koskeva osa säilytetään ja esitetään pyyntö, että rahoituksen määrä vuoden 2014 jälkeisessä talousarviossa olisi vähintään vuoden 2013 tasolla. Olen tyytyväinen, että ensimmäisessä parlamentin mietinnössä, joka on laadittu komission tiedonannon jälkeen, esitetään erittäin monia ohjaavia periaatteita, jotka vastaavat tiedonannossa esitettyjä."@fi7
"Madame la Présidente, la sécurité alimentaire est un des défis du futur. La PAC doit répondre à ce défi. La nouvelle politique doit continuer avec les caractéristiques positives de la politique actuelle et rectifier les erreurs. Je pense que c’est ce que fait le rapport Dess. Il propose deux piliers: les paiements directs et le développement rural. Les critères historiques seraient supprimés et de nouveaux critères objectifs seraient nécessaires. Il ne suggère pas un même paiement direct pour tous les États membres. Il doit y avoir une juste différence, basée sur des conditions géographiques et économiques, avec une limite minimale et maximale par rapport à la moyenne européenne. L’accent porte sur l’élément environnemental, qui est également simplifié. On conserve une forte composante de développement rural et on demande que le montant du financement dans le budget après 2014 soit au moins équivalent au niveau de 2013. Je suis heureux que le premier rapport du Parlement rédigé après la communication de la Commission présente de très nombreux principes directeurs en commun avec cette dernière."@fr8
"Elnök asszony! Az élelmezésbiztonság a jövő kihívásainak egyike. A KAP-nak válaszolnia kell erre a kihívásra. Az új politikának tovább kell vinnie a jelenlegi politika jó tulajdonságait és ki kell javítania a hibákat. Úgy vélem, ez az, amit a Dess-jelentés tesz. Két pillért javasol: a közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztést. A múltbeli kritériumokat fel kell számolni, és objektív kritériumokra van szükség. Nem javasoljuk, hogy valamennyi tagállam esetében egyenlők legyenek a közvetlen kifizetések. Igazságos, földrajzi és gazdasági feltételeken alapuló különbségtételre van szükség, az európai átlaghoz viszonyított alsó és felső határértékkel. A hangsúly a környezetvédelmi elemen van, amely szintén egyszerűsödik. Megtartjuk az erős vidékfejlesztési összetevőt, és azt kérjük, hogy a költségvetésben szereplő forrás összege 2014 után legalább egyenlő legyen a 2013-as szinttel. Nagyon örülök annak, hogy a Bizottság közleményét követően elkészített első parlamenti jelentés számos, az utóbbi dokumentummal közös irányadó elvet tartalmaz."@hu11
". Signora Presidente, la alimentare è una delle sfide del futuro. La PAC deve rispondere a tale sfida. La nuova politica deve proseguire con le caratteristiche positive dell’attuale politica e correggere gli errori. Credo che proprio questo faccia la relazione Dess. Si propongono due pilastri: pagamenti diretti e sviluppo rurale. I criteri storici vanno abbandonati e servono criteri oggettivi. Non si suggerisce in alcun modo un pagamento diretto uguale per tutti gli Stati membri. Deve esservi una giusta differenza basata sulle condizioni geografiche ed economiche, con un limite minimo e massimo rispetto alla media europea. Si pone l’accento sull’elemento ambientale, anch’esso semplificato. Si mantiene altresì una forte componente “sviluppo rurale” e si chiede che l’ammontare del finanziamento in bilancio dopo il 2014 sia almeno pari al livello del 2013. Mi compiaccio per il fatto che la prima relazione del Parlamento stilata dopo la comunicazione della Commissione contenga molti principi guida in comune con detto documento."@it12
"Ponia pirmininke, aprūpinimas maistu yra vienas iš ateities uždavinių. BŽŪP turi padėti išspręsti šį uždavinį. Naujoje politikoje toliau turi būti numatyti teigiami dabartinės politikos bruožai ir ištaisytos klaidos. Manau, kad būtent tai padaryta A. Desso pranešime. Siūloma nustatyti du – tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros – ramsčius. Istoriniai kriterijai turi būti pašalinti ir reikia nustatyti objektyvius kriterijus. Nėra jokio siūlymo visoms valstybėms narėms mokėti vienodas tiesiogines išmokas. Turi būti sąžiningi skirtumai, pagrįsti geografinėmis ir ekonominėmis sąlygomis, kartu atsižvelgiant į Europos vidurkį turi būti nustatyta mažiausia ir didžiausia riba. Dėmesys atkreipiamas į aplinkos aspektą, kuris taip pat supaprastinamas. Tvirtas kaimo plėtros komponentas išsaugomas ir prašoma, kad po 2014 m. biudžetui numatytas finansavimas bent atitiktų 2013 m. lygį. Malonu, kad pirmajame Parlamento pranešime, kurio projektas buvo parengtas po Komisijos komunikato, numatyta daug orientacinių principų, kurie taip pat numatyti Komisijos komunikate."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Viens no nākotnes izaicinājumiem ir pārtikas nekaitīgums. KLP jāreaģē uz šo izaicinājumu. Jaunajā politikā jāturpina pašreizējās politikas pozitīvie aspekti un jālabo kļūdas. Es uzskatu, ka tas ir pausts kunga ziņojumā. Ir ierosināti divi pīlāri — tiešie maksājumi un lauku attīstība. Jālikvidē tradicionālie kritēriji, un jāievieš objektīvi kritēriji. Vienlīdzīgi tiešie maksājumi visām dalībvalstīm nav ierosināti. Ņemot vērā ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļus, ir paredzēta godīga atšķirība ar minimālu un maksimālu limitu attiecībā uz Eiropas vidējo rādītāju. Ir uzsvērts vides elements, kas turklāt ir vienkāršots. Ir saglabāts spēcīgs lauku attīstības komponents un ir pieprasīts, lai pēc 2014. gada budžeta finansējuma apmērs nebūtu mazāks kā 2013. gadā. Es priecājos, ka Parlamenta pirmajā ziņojuma projektā, ko sagatavoja pēc Komisijas paziņojuma, ir iekļauti daudzi šā paziņojuma galvenie principi."@lv13
"Una din provocările viitorului este securitatea alimentară. PAC trebuie să fie un răspuns la această provocare. Noua politică trebuie să continue aspectele pozitive din politica actuală şi să repare erorile. Raportul Deß cred că realizează aceste lucruri. Se propun doi piloni: plăţi directe şi dezvoltare rurală. Se doreşte eliminarea criteriilor istorice, se doresc criterii obiective. Nu se propune o plată directă egală pentru toate statele membre, dar se doreşte o diferenţă decentă, datorată condiţiilor geografice şi economice, cu limite minimă şi maximă faţă de media europeană. Se accentuează, dar se şi simplifică componenta ecologică. Se menţine o componentă puternică de dezvoltare rurală, se cere includerea în bugetul după 2014 a unei finanţări cel puţin egale cu nivelul anului 2013. Îmbucurător este că primul raport al Parlamentului elaborat ulterior comunicării Comisiei are în foarte mare măsură direcţii comune cu aceasta."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, voedselzekerheid is een van de uitdagingen voor de toekomst. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet op deze uitdaging reageren. In het nieuwe beleid moeten de positieve kenmerken van het huidige beleid worden behouden en de fouten ervan worden gecorrigeerd. In mijn ogen is dat precies wat in het verslag-Deß wordt gedaan. In het verslag worden twee pijlers voorgesteld: rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling. Historische criteria moeten worden losgelaten, en er moeten objectieve criteria worden ingevoerd. Er wordt niet voorgesteld om alle lidstaten evenveel rechtstreekse betalingen toe te kennen. Er moet een billijke verdeling komen, op basis van geografische en economische omstandigheden, met een minimum- en een maximumlimiet ten opzichte van het EU-gemiddelde. De nadruk ligt op het milieuelement, dat ook wordt vereenvoudigd. Een sterke plattelandsontwikkelingscomponent wordt in stand gehouden, en er wordt verzocht dat de begroting na 2014 ten minste even groot blijft als die van voor 2013. Het doet me genoegen dat het eerste verslag dat na de publicatie van de mededeling van de Commissie is opgesteld veel leidende beginselen deelt met dat laatste document."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z wyzwań przyszłości. WPR musi zmierzyć się z tym wyzwaniem. W nowej polityce należy zachować pozytywne aspekty dotychczasowej polityki i skorygować błędy. Uważam, że sprawozdanie pana posła Dessa spełnia ten postulat. Proponuje się w nim dwa filary: płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich. Postuluje się odejście od kryteriów historycznych na rzecz obiektywnych. Nie ma w nim mowy o równych płatnościach bezpośrednich dla wszystkich państw członkowskich. Środki mają być sprawiedliwie rozdzielanie w oparciu o uwarunkowania geograficzne i gospodarcze oraz mają obowiązywać górne i dolne pułapy w odniesieniu do średniej europejskiej. Położono nacisk na komponent środowiskowy, który ma być także uproszczony. Zachowano mocny komponent rozwoju obszarów wiejskich i zgłoszono postulat, by finansowanie w budżecie po 2014 roku było przynajmniej na taki samym poziomie jak w 2013 roku. Cieszę się, że pierwsze sprawozdanie Parlamentu sporządzone po opublikowaniu komunikatu Komisji ma tak wiele z nim wspólnego, jeśli chodzi o główne zasady."@pl16
"Senhora Presidente, a segurança alimentar é um dos desafios que se nos colocam no futuro. A PAC tem de responder a esse desafio. A nova política deverá manter os aspectos positivos e corrigir os erros da política actual. Penso que foi isso que foi feito no relatório Dess. O relatório propõe dois pilares: pagamentos directos e desenvolvimento rural. Os valores de referência históricos devem ser abandonados e substituídos por critérios objectivos. Não há qualquer sugestão de um pagamento directo igual para todos os Estados­Membros. Os pagamentos serão diferenciados de forma justa, com base em condições geográficas e económicas, sendo fixado um limite mínimo e um limite máximo em relação à média europeia. A ênfase é colocada na componente ambiental, que deverá ser também simplificada. O documento defende a manutenção de uma componente de desenvolvimento rural forte e apela a que o financiamento para o período pós-2014 se mantenha, pelo menos, nos níveis do orçamento de 2013. Congratulo-me com o facto de o primeiro relatório elaborado pelo Parlamento na sequência da comunicação da Comissão conter muitas linhas de orientação em comum com aquele documento."@pt17
"Potravinová bezpečnosť je jedným z problémov budúcnosti. SPP musí na tento problém reagovať. Nová politika musí zachovať pozitívne vlastnosti súčasnej politiky a napraviť chyby. Domnievam sa, že práve toto robí správa pána Dessa. Navrhuje dva piliere: priame platby a rozvoj vidieka. Majú sa odstrániť historické kritériá a vyžadujú sa objektívne kritériá. Nie je tam žiaden návrh na rovnaké priame platby pre všetky členské štáty. Musí existovať spravodlivý rozdiel vychádzajúci zo zemepisných a hospodárskych podmienok s minimálnym a maximálnym limitom vzhľadom na európsky priemer. Dôraz sa kladie na prvok životného prostredia, ktorý sa tiež zjednodušuje. Zachováva sa silný prvok rozvoja vidieka a požaduje sa, aby suma finančných prostriedkov v rozpočte na obdobie po roku 2014 bola aspoň taká vysoká ako úroveň v roku 2013. Teší ma, že prvá správa Parlamentu vypracovaná po oznámení Komisie má veľmi veľa spoločných hlavných zásad so spomínaným dokumentom Komisie."@sk19
"Gospa predsednica, zanesljiva preskrba s hrano je eden od izzivov prihodnosti. SKP se mora na ta izziv odzvati. Nova politika mora nadaljevati s pozitivnimi lastnostmi sedanje politike in popraviti napake. Menim, da poročilo gospoda Dessa stori ravno to. Predlagana sta dva stebra: neposredna plačila in razvoj podeželja. Zgodovinska merila naj bi se odstranila in zahtevajo se objektivna merila. Ni predloga za enaka neposredna plačila za vse države članice. Razlikovanje naj bi bilo pošteno in temeljilo naj bi na geografskih in gospodarskih pogojih z minimalno in maksimalno omejitvijo glede na evropsko povprečje. Poudarek je na okoljskem elementu, ki se prav tako poenostavlja. Močna komponenta razvoja podeželja je ohranjena in podana je zahteva, da se znesek financiranja v proračunu po letu 2014 ohrani vsaj na enaki ravni, kot je raven do leta 2013. Vesel sem, da prvo poročilo Parlamenta, pripravljeno po sporočilu Komisije, vsebuje zelo veliko vodilnih načel, ki so skupna slednjemu dokumentu."@sl20
"Fru talman! En tryggad livsmedelsförsörjning är en av framtidens utmaningar. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste hantera denna utmaning. Den nya politiken måste fortsätta med det som är positivt med den nuvarande politiken och rätta till det som är fel. Jag anser att det är just det Dessbetänkandet gör. Man föreslår två pelare: direktstöd och landsbygdsutveckling. Historiska kriterier avskaffas och objektiva kriterier krävs. Det sägs inget om att direktstödet ska vara detsamma för alla medlemsstater. Det ska finnas en rimlig skillnad baserat på geografiska och ekonomiska villkor, med en lägsta och högsta gräns i förhållande till det europeiska genomsnittet. Tonvikten ligger på miljöinslaget, som dessutom förenklas. Landsbygdsutvecklingen fortsätter att vara ett starkt inslag och man begär att anslagen i budgeten efter 2014 åtminstone ska vara likvärdiga med nivån 2013. Det gläder mig att parlamentets första betänkande efter kommissionens meddelande innehåller väldigt många av de vägledande principerna i det sistnämnda dokumentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph