Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-139-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-139-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O longo processo de trabalho que este importante relatório exigiu, incluindo os muitos compromissos alcançados, tornou-o um documento, bastante amplo e equilibrado, dos diversos interesses a que a PAC tem que dar resposta. Este relatório constitui uma boa orientação para as propostas legislativas, pelo que felicito o seu relator. Não obstante, há algumas propostas que me preocupam e que irei acompanhar com particular cuidado na sua evolução. Refiro-me à redistribuição das ajudas, que considero dever ser feita intransigentemente, apenas no âmbito do primeiro pilar e com base em critérios puramente objectivos, para que o sentido da redistribuição não venha a ser subvertido por via de critérios de correcção que apenas tenderão a manter a situação actual. Precisamos de uma PAC mais justa e orçamentada de forma adequada ao que se lhe pede. Refiro-me ainda à necessidade de colocar o castigado sector do leite na agenda política da PAC através da aprovação das alterações 16, 12 e 5."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dlouhý čas, který si vyžádala práce na této důležité zprávě, spolu s mnoha kompromisy, jichž při tom bylo dosaženo, dělají z této zprávy obsáhlý a vyvážený soupis nejrůznějších zájmů, na které musí společná zemědělská politika zareagovat. Tato zpráva poskytuje dobré vodítko k přípravě legislativních návrhů, k čemuž zpravodaji blahopřeji. Obsahuje však několik návrhů, které mě znepokojují, a určitě budu pozorně sledovat jejich další vývoj. Mám na mysli přerozdělování podpory, jež by dle mého názoru mělo probíhat výhradně v rámci prvního pilíře a na základě ryze objektivních kritérií, aby smysl přerozdělování nebyl postaven na hlavu kritériem korektnosti, jež povede pouze k udržování stávajícího stavu. Potřebujeme spravedlivější SZP s dostatečně velkým rozpočtem na požadované úkoly. Musím také zmínit, že do politické agendy SZP je třeba přijetím pozměňovacích návrhů 16, 12 a 5 zařadit také tolik zneužívané mlékárenské odvětví."@cs1
"Fru formand! Det store stykke arbejde, som denne vigtige betænkning har krævet, herunder de mange indgåede kompromiser, har gjort den til en bredt funderet, velafbalanceret samling af de forskellige interesser, som den fælles landbrugspolitik skal tage hensyn til. Betænkningen rummer gode retningslinjer for kommende lovforslag, og det lykønsker jeg ordføreren med. Der er dog nogle få forslag, som bekymrer mig, og jeg vil sørge for at følge den videre behandling af dem tæt. Her tænker jeg på omfordelingen af støtte, som efter min mening udelukkende skal foretages inden for rammerne af den første søjle og på basis af helt objektive kriterier, så målet om omfordeling ikke undergraves af korrekthedskriterier, som kun vil bevare status quo. Vi har behov for en mere retfærdig fælles landbrugspolitik med et budget, der er stort nok i forhold til, hvad vi forlanger af den. Jeg må også nævne behovet for, at vi sætter den meget misbrugte mælkesektor på dagsordenen for den fælles landbrugspolitik ved at vedtage ændringsforslag 16, 12 og 5."@da2
"Frau Präsidentin! Der lange Arbeitsprozess, den dieser wichtige Bericht unter Einschluss der vielen erzielten Kompromisse erforderte, hat ihn zu einer breit angelegten, ausgewogenen Bestandsaufnahme der verschiedenen Interessen gemacht, die die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ansprechen muss. Dieser Bericht liefert einen guten Anhaltspunkt für Legislativvorschläge, und dazu gratuliere ich dem Berichterstatter. Es gibt jedoch einige Vorschläge, die mich beunruhigen, und ich werde sicherstellen, dass ich deren Fortschritte genau verfolge. Ich beziehe mich auf die Umverteilung von Beihilfen, die meiner Ansicht nach konsequent im Rahmen der ersten Säule und auf der Grundlage von rein objektiven Kriterien erfolgen sollte, sodass das Ziel der Umverteilung nicht von Korrektheitskriterien untergraben wird, wodurch man lediglich zur Aufrechterhaltung des Status quo tendieren wird. Wir brauchen eine gerechtere GAP mit einem Haushalt, der groß genug für das von ihr Geforderte ist. Auch muss ich die Notwendigkeit erwähnen, den sehr missbrauchten Milchsektor auf die politische Agenda der GAP zu setzen, indem die Änderungsanträge 16, 12 und 5 angenommen werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η μακροχρόνια εργασία που απαίτησε η σημαντική αυτή έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των πολλών συμβιβασμών οι οποίοι επετεύχθησαν, την καθιστούν μια ευρείας αποδοχής και ισορροπημένη καταγραφή των διαφόρων συμφερόντων που πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Η παρούσα έκθεση παρέχει καλή καθοδήγηση για τις νομοθετικές προτάσεις, και συγχαίρω τον εισηγητή για αυτό. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές προτάσεις που με ανησυχούν και θα φροντίσω να παρακολουθώ στενά την εξέλιξή τους. Αναφέρομαι στην αναδιανομή των ενισχύσεων, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αυστηρά στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και με βάση καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, ούτως ώστε ο στόχος της αναδιανομής να μην υπονομευθεί από κριτήρια ορθότητας τα οποία απλώς θα τείνουν προς τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Χρειαζόμαστε μια δικαιότερη ΚΓΠ, με αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό για αυτά που της ζητούνται. Πρέπει επίσης να αναφέρω την ανάγκη να τεθεί ο πολύπαθος τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων στην πολιτική ατζέντα της ΚΓΠ εγκρίνοντας τις τροπολογίες 16, 12 και 5."@el10
"Madam President, the long process of work that this important report required, including the many compromises reached, have made it a broad-based, well-balanced record of the various interests that the common agricultural policy (CAP) has to address. This report provides good guidance for legislative proposals, and I congratulate the rapporteur on that. There are, however, a few proposals that worry me, and I will make sure I follow their progress closely. I am referring to the redistribution of aid, which I think should be done strictly within the scope of the first pillar and on the basis of purely objective criteria, so that the aim of redistribution is not subverted by criteria of correctness, which will only tend to maintain the status quo. We need a fairer CAP with a large enough budget for what is asked of it. I must also mention the need to place the much-abused dairy sector on the CAP political agenda by adopting Amendments 16, 12 and 5."@en4
"Señora Presidenta, el largo proceso de trabajo que ha necesitado este importante informe, como los muchos acuerdos alcanzados, lo ha convertido en un documento de amplio alcance y equilibrado que recoge los principales temas que debe abordar la política agrícola común (PAC). Este informe es una buena guía para las propuestas legislativas y felicito por ello al ponente. Sin embargo hay algunas propuestas que me preocupan y me aseguraré de seguir atentamente su evolución. Me refiero a la redistribución de las ayudas, lo que creo que debería hacerse estrictamente en el ámbito del primer pilar y sobre la base de criterios puramente objetivos para no alterar el propósito de la redistribución mediante criterios de corrección, que solo tenderán a mantener el . Necesitamos una PAC más justa que disponga de un presupuesto adecuado para lo que se le pide. También debo mencionar la necesidad de situar en la agenda política de la PAC al castigado sector lácteo mediante la adopción de los apartados 16, 12 y 5."@es21
"Austatud juhataja! Selle tähtsa raportiga tehti kaua tööd ning saavutati hulk kompromisse. Tulemuseks on laiapõhjaline hästi tasakaalus tekst, mis arvestab paljusid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames lahendamist vajavaid küsimusi. Raport annab suunised, millest õigusakti ettepanekus lähtuda, ning ma kiidan selle eest raportööri. Mõned ettepanekud aga teevad mind murelikuks ning ma hoian nende edasisel käekäigul hoolega silma peal. Pean silmas toetuste ümberjagamist, mis minu nägemuse kohaselt peaks toimuma rangelt esimese samba raames ning ainult objektiivsete kriteeriumide alusel, nõnda et mingite korrektsuse kriteeriumidega ei hakata ümberjagamise eesmärki õõnestama, sest siis kipuvad asjad jääma just nii, nagu nad enne olid. Vajame õiglasemat ÜPPd, millel on kõige ettenähtu saavutamiseks piisav eelarve. Samuti osutan vajadusele võtta kauakannatanud piimandussektor ÜPP poliitiliste arutelude päevakorda – selleks tuleks vastu võtta muudatusettepanekud nr 16, 12 ja 5."@et5
"Arvoisa puhemies, pitkä työprosessi, jota tämä merkittävä mietintö edellytti, sekä monet aikaansaadut kompromissit, ovat tehneet siitä laaja-alaisen ja tasapainoisen katsauksen eri eduista, joita yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) on käsiteltävä. Tässä mietinnössä annetaan oivaa ohjausta lainsäädäntöehdotuksiin, ja onnittelen siitä esittelijää. Siinä on kuitenkin joitakin minua huolestuttavia ehdotuksia, ja seuraan varmasti niiden etenemistä tiiviisti. Viittaan tuen uudelleenjakamiseen, joka minun mielestäni pitäisi tehdä tiukasti ensimmäisen pilarin puitteissa ja täysin puolueettomien kriteerien perusteella, jotta uudelleenjakamisen tavoitetta ei kaadeta korrektiutta koskevilla kriteereillä, joilla tavallisesti vain säilytetään vallitseva tilanne. Tarvitsemme aiempaa oikeudenmukaisempaa YMP:tä, jolla on riittävästi määrärahoja sen tehtävien suorittamiseksi. Minun on myös mainittava, että suuresti kaltoin kohdeltu maito- ja maitotuoteala on saatava YMP:n poliittiselle asialistalle hyväksymällä tarkistukset 16, 12 ja 5."@fi7
"Madame la Présidente, le long processus de travail que cet important rapport a nécessité, avec ses nombreux compromis, en fait un relevé général et bien équilibré des différents intérêts que la politique agricole commune (PAC) doit traiter. Ce rapport fournit une bonne orientation aux propositions législatives et je félicite le rapporteur pour cela. Toutefois, quelques propositions m’inquiètent et je veillerai à suivre leur avancement de près. Je veux parler de la redistribution de l’aide, qui, je crois, pourrait s’effectuer strictement dans le champ d’application du premier pilier et sur la base de critères purement objectifs, de sorte que le but de la redistribution ne soit pas corrompu par des critères de justesse, qui tendront seulement à maintenir le statu quo. Nous avons besoin d’une PAC plus juste avec un budget suffisamment grand pour ce qu’on lui demande. Je dois aussi mentionner la nécessité de mettre le secteur laitier tant galvaudé à l’ordre du jour politique de la PAC en adoptant les amendements 16, 12 et 5."@fr8
"Elnök asszony! E fontos jelentéshez és a számos kompromisszum eléréséhez szükséges hosszú munkafolyamat a különféle érdekek tekintetében – amelyekkel a közös agrárpolitikának (KAP) foglalkoznia kell – egy kellően megalapozott és rendkívül kiegyensúlyozott dokumentumot eredményezett. A jelentés megfelelő iránymutatásul szolgál a jogalkotási javaslatoknak, és ehhez gratulálok az előadónak. Van azonban néhány javaslat, amely aggaszt, és ügyelni fogok arra, hogy szorosan nyomon kövessem majd ezek alakulását. A támogatás újraelosztására utalok, amellyel kapcsolatban azt gondolom, hogy szigorúan az első pillér keretében és tisztán objektív kritériumok alapján kellene elvégezni, hogy az újraelosztás célját ne torzítsák el a kiigazító kritériumok, mert ez csupán a fennálló helyzet megmerevedéséhez vezetne. Igazságosabb és az elvárásoknak való megfeleléshez elegendő költségvetéssel rendelkező KAP-ra van szükségünk. Meg kell említenem annak szükségességét is, hogy a 16., a 12., és az 5. módosítás elfogadásával a sok viszontagságot megélt tejipari ágazat felkerüljön a KAP politikai napirendjére."@hu11
". Signora Presidente, il lungo processo di lavoro che questa importante relazione ha richiesto, compresi i tanti compromessi raggiunti, la ha resa un compendio equilibrato e ampio dei vari interessi ai quali la politica agricola comune (PAC) deve rispondere. La relazione contiene validi orientamenti per le proposte legislative, cosa per la quale mi complimento con il relatore. Vi sono però alcune proposte che mi preoccupano delle quali seguirò attentamente l’evoluzione. Mi riferisco in particolare alla ridistribuzione degli aiuti, che penso debba avvenire rigorosamente nell’ambito del primo pilastro e sulla base di criteri puramente oggettivi in modo che lo scopo della ridistribuzione non sia sovvertito da criteri di correttezza che tenderebbero soltanto a mantenere lo . Abbiamo bisogno di una PAC più giusta con un bilancio sufficiente per ciò che le viene chiesto. Va inoltre rammentata la necessità di inserire il settore lattiero-caseario, spesso negletto, nell’agenda politica della PAC adottando gli emendamenti 16, 12 e 5."@it12
"Ponia pirmininke, dėl ilgo darbo proceso, kurio prireikė rengiant šį svarbų pranešimą, įskaitant daugybę pasiektų kompromisų, tai tapo plataus masto, gerai subalansuotu dokumentu, kuriame suderinami įvairūs principai, kurie turi būti įgyvendinami bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP). Šis pranešimas – tai geras orientyras rengiant pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčio akto ir sveikinu su tuo pranešėją. Tačiau jame pateikiama keletas pasiūlymų, kurie man kelia nerimą, ir pasistengsiu atidžiai stebėti jų įgyvendinimo eigą. Šiuo atveju kalbu apie paramos paskirstymą, kuris, manau, turėtų būti atliekamas griežtai atsižvelgiant į pirmojo ramsčio taikymo sritį ir remiantis išimtinai objektyviais kriterijais, kad paramos paskirstymo tikslas nebūtų griaunamas remiantis teisingumo kriterijais, kuriais tik siekiama išsaugoti dabartinę padėtį. Mums reikia sąžiningesnės BŽŪP, turinčios pakankamai didelį biudžetą atsižvelgiant į tai, ko reikalaujama iš BŽŪP. Taip pat turiu paminėti poreikį įtraukti pieno sektorių, kuriuo dažnai piktnaudžiaujama, į BŽŪP politinę darbotvarkę patvirtinant 16, 12 ir 5 pakeitimus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Ilgstošais darba process, kas bija nepieciešams šim svarīgajam ziņojumam, tostarp daudzie panāktie kompromisi, ir ļāvuši ziņojumā plaši un vispusīgi raksturot dažādās intereses, kas jārisina kopējai lauksaimniecības politikai (KLP). Ziņojums sniedz labas vadlīnijas tiesību aktu priekšlikumiem, un tādēļ es apsveicu referentu. Tomēr daži priekšlikumi man rada bažas, un es cieši vērošu to virzību. Es runāju par palīdzības pārdalīšanu, kas, manuprāt, būtu jādara stingri pirmā pīlāra ietvaros, turklāt ņemot vērā tikai objektīvus kritērijus, lai pārdales mērķi neiznīcinātu pareizības kritēriji, ar kuriem tikai tiks mēģināts saglabāt . Mums vajadzīga godīgāka KLP ar pietiekamu budžetu tam, kas no tās tiek prasīts. Man jāmin arī vajadzība iekļaut KLP politiskajā darba kārtībā daudzkārt novārtā atstāto piensaimniecības sektoru, pieņemot 16., 12. un 5. grozījumu."@lv13
"O longo processo de trabalho que este importante relatório exigiu, incluindo os muitos compromissos alcançados, tornou-o um documento, bastante amplo e equilibrado, dos diversos interesses a que a PAC tem que dar resposta. Este relatório constitui uma boa orientação para as propostas legislativas, pelo que felicito o seu relator. Não obstante, há algumas propostas que me preocupam e que irei acompanhar com particular cuidado na sua evolução. Refiro-me à redistribuição das ajudas, que considero dever ser feita intransigentemente, apenas no âmbito do primeiro pilar e com base em critérios puramente objectivos, para que o sentido da redistribuição não venha a ser subvertido por via de critérios de correcção que apenas tenderão a manter a situação actual. Precisamos de uma PAC mais justa e orçamentada de forma adequada ao que se lhe pede. Refiro-me ainda à necessidade de colocar o castigado sector do leite na agenda política da PAC através da aprovação das alterações 16, 12 e 5."@mt15
"We hebben aan dit verslag heel lang moeten werken, en we zijn er daarbij in geslaagd veel compromissen te sluiten. Dat alles heeft een vrij breed opgezet en evenwichtig document opgeleverd, dat recht doet aan de uiteenlopende belangen waarmee in het kader van het GLB rekening moet worden gehouden. Dit verslag vormt een goede leidraad voor wetsvoorstellen, en met die prestatie wil ik de rapporteur graag gelukwensen. Bij een aantal voorstellen moet ik echter reserves aantekenen, en ik zal de ontwikkelingen op die punten nauwgezet volgen. Ik heb het dan over de herverdeling van de steun. Ik geloof dat we daar heel strikt in moeten zijn: herverdeling mag alleen binnen de context van de eerste pijler en dan uitsluitend op basis van objectieve criteria. Zo verhinderen we dat die herverdeling wordt ondermijnd door correctiecriteria die alleen maar tot een voortzetting van de huidige toestand zullen leiden. We hebben behoefte aan een eerlijker GLB, met een daarbij aansluitend budget. Ik wijs er verder op dat de veelgeplaagde melksector op de politieke agenda van het GLB moet worden gezet, en wel door goedkeuring van de amendementen 5, 12 en 16."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Długotrwały proces opracowywania przedmiotowego sprawozdania, w tym liczne osiągnięte kompromisy, sprawiają, że dokument ten przedstawia szeroko zakrojony, wyważony obraz różnorodnych interesów, jakim służy wspólna polityka rolna (WPR). Przedmiotowe sprawozdanie stanowi dobre źródło wytycznych dla wniosków ustawodawczych, czego należy pogratulować sprawozdawcy. Znajduje się w nim jednak kilka propozycji, które mnie niepokoją, dlatego też będę z uwagą śledziła rozwój prac nad nimi. Mam na myśli redystrybucję pomocy, która moim zdaniem powinna odbywać się ściśle w ramach pierwszego filaru w oparciu o czysto obiektywne kryteria, tak by cel redystrybucji nie spełzł na niczym z powodu kryteriów poprawności, które służą jedynie utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy. Potrzebujemy sprawiedliwszej WPR, dysponującej wystarczająco dużym budżetem, by móc sprostać stawianym wobec niej oczekiwaniom. Muszę również wspomnieć o potrzebie uwzględnienia we wspólnej polityce rolnej zaniedbywanego sektora mleka poprzez przyjęcie poprawek 16, 12 i 5."@pl16
"Dnă președintă, munca îndelungată pe care acest raport important a necesitat-o, inclusiv numeroasele compromisuri realizate, l-a transformat într-o înregistrare amplă și echilibrată a diferitelor interese pe care politica agricolă comună (PAC) trebuie să le apere. Acest raport oferă o bună orientare pentru propunerile legislative și îl felicit pe raportor pentru aceasta. Există totuși câteva propuneri care mă îngrijorează și mă voi asigura că le monitorizez progresele îndeaproape. Mă refer la redistribuirea ajutorului, care cred că ar trebui realizată strict în cadrul primului pilon și pe baza unor criterii pur obiective, astfel încât scopul redistribuirii să nu fie subminat de criterii de corectitudine, care vor tinde doar să mențină situația existentă. Avem nevoie de o politică agricolă comună mai echitabilă, cu un buget suficient de ridicat pentru a răspunde cerințelor. Trebuie, de asemenea, să menționez necesitatea de a include mult abuzatul sector al produselor lactate pe agenda politică a PAC prin adoptarea amendamentelor 16, 12 și 5."@ro18
". Dlhý proces práce, ktorý si táto dôležitá správa vyžiadala, vrátane mnohých dosiahnutých kompromisov viedol k tomu, že je širokospektrálnym a dobre vyváženým záznamom rôznych záujmov, ktorými sa spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí zaoberať. Táto správa predstavuje dobré usmernenie pre legislatívne návrhy a k tomu spravodajcovi blahoželám. Obsahuje však aj niekoľko návrhov, ktoré ma znepokojujú, a určite budem ich ďalší vývoj pozorne sledovať. Hovorím o prerozdeľovaní pomoci, ktoré by sa podľa mňa malo vykonávať výlučne v rámci prvého piliera a na základe čisto objektívnych kritérií, aby sa cieľ prerozdeľovania nenarušil kritériami korektnosti, ktorými sa len bude udržiavať súčasný stav. Potrebujeme spravodlivejšiu SPP s dostatočne veľkým rozpočtom na splnenie toho, čo od nej požadujeme. Musím tiež spomenúť potrebu dostať do politického programu SPP aj veľmi opomínaný sektor mlieka, a to prijatím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 16, 12 a 5."@sk19
"Gospa predsednica, dolg postopek dela, ki ga je to pomembno poročilo zahtevalo, in mnogi doseženi kompromisi so zagotovili, da je postalo širok in dobro uravnotežen dokument različnih interesov, ki jih mora skupna kmetijska politika (SKP) obravnavati. To poročilo zagotavlja dobre smernice za zakonodajne predloge in poročevalcu čestitam za to. Vendar pa obstajajo nekateri predlogi, zaradi katerih sem zaskrbljena in poskrbela bom, da bom pozorno spremljala njihov napredek. V mislih imam prerazporeditev pomoči, za katero mislim, da bi morala potekati strogo v okviru prvega stebra in na podlagi popolnoma objektivnih meril, da cilja prerazporeditve ne bi omajala merila pravilnosti, ki se nagibajo le k ohranjanju sedanjega stanja. Za to, kar zahtevamo od SKP, potrebujemo pravičnejšo SKP z dovolj velikim proračunom. Omeniti moram tudi potrebo, da se s sprejetjem predlogov sprememb 16, 12 in 5 v politični program umesti zelo izkoriščan sektor mleka."@sl20
"Fru talman! Den långa arbetsprocessen som detta betänkande krävde och de många kompromisser som man uppnådde har lett till att det har blivit en brett baserad och välbalanserad dokumentation av de olika intressen som den gemensamma jordbrukspolitiken har att hantera. Betänkandet ger god vägledning för lagförslag och det tackar jag föredraganden för. Det finns emellertid några få förslag som oroar mig och jag kommer att noga följa deras utveckling. Jag talar här om omfördelningen av stödet, som jag menar bör ske strikt inom ramen för den första pelaren och på grundval av helt objektiva kriterier, så att målet att omfördela inte undermineras av korrekthetskriterier, vilket bara skulle tendera att bevara status quo. Vi behöver en rättvisare gemensam jordbrukspolitik med en budget som är tillräckligt stor för vad som krävs av den. Jag måste även nämna vikten av att placera den misshandlade mejerisektorn på den jordbrukspolitiska agendan genom att anta ändringsförslagen 16, 12 och 5."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph