Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-137-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-137-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Este relatório não responde aos desafios do futuro que o seu título enuncia, mas sobretudo ele não responde aos graves problemas do presente, por isso apresentámos um conjunto de propostas de alteração que consideramos imprescindíveis para uma profunda modificação da actual PAC. Quero aqui salientar a defesa dos instrumentos de regulação dos mercados e os mecanismos de intervenção que garantam preços justos à produção, aos agricultores e o direito de cada país a produzir. Entre outros exemplos, propomos a manutenção do sistema de quotas de produção de leite como uma condição essencial para a defesa dos produtores dos países mais sensíveis; defendemos a manutenção dos direitos de plantação da vinha e a manutenção das ajudas à destilação em álcool de boca e à destilação de crise; propomos a criação de um seguro agrícola público, financiado por Fundos comunitários, que garanta um rendimento mínimo aos agricultores em casos de catástrofe natural; apresentámos propostas para uma agricultura social e ambientalmente sustentável, uma visão incompatível com desbragadas profissões de fé no mercado e na competitividade, como faz este relatório."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, zpráva nejen neřeší problémy uvedené ve svém názvu, ale co je důležitější, ani závažné současné problémy. Proto jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů týkajících se toho, co považujeme za nezbytné provést v rámci důkladného přepracování společné zemědělské politiky. Chtěl bych zde vyzdvihnout návrhy hájící jednak opatření pro regulaci trhu a intervenční mechanismy, jež zajistí zemědělcům spravedlivé ceny za jejich produkty, a jednak právo každé země produkovat. Mimo jiné navrhujeme zachovat systém mléčných kvót jakožto nezbytnou podmínku pro ochranu producentů v mimořádně zranitelných zemích. Hájíme zachování práv na výsadbu ve vinařství a zachování podpory na destilaci lihovin a krizovou destilaci. Navrhujeme vytvořit veřejné systém zemědělského pojištění financovaný z prostředků EU, jenž by v případě přírodních katastrof zajistil zemědělcům minimální příjem. Předložili jsme návrhy zaměřené na sociální a ekologicky udržitelné zemědělství, což je vize, která se neslučuje s bezostyšnými vyznáními víry v trh a konkurenceschopnost obsaženými v této zprávě."@cs1
"Fru formand! I denne betænkning behandler man ikke morgendagens udfordringer, som ellers anføres i overskriften. Men hvad vigtigere er, tager man ikke hånd om de alvorlige problemer, som vi står med nu og her. Derfor har vi fremlagt en række ændringsforslag, som vi betragter som afgørende for et grundigt eftersyn af den nuværende fælles landbrugspolitik. Her vil jeg gerne fremhæve de forslag, hvori vi slår til lyd for dels foranstaltninger til markedsregulering og interventionsmekanismer, der skal sikre landbrugerne rimelige priser på deres produkter og dels ethvert lands ret til at producere. Blandt andre eksempler foreslår vi at bibeholde systemet med kvoter for mælkeproduktion, som er afgørende for at beskytte producenter i særlig følsomme lande. Vi anbefaler at opretholde plantningsrettigheder i vinsektoren og bevare støtten til destillation af konsumalkohol og krisedestillation. Endvidere foreslår vi at skabe et offentligt system med landbrugsforsikring, der finansieres med EU-midler med henblik på at garantere en minimumsindkomst for landbrugere i tilfælde af naturkatastrofer. Vi har fremlagt forslag om et socialt og miljømæssigt bæredygtigt landbrug – en vision, der er uforenelig med skamløse erklæringer om tillid til markedet og konkurrenceevnen i stil med dem, der fremsættes i denne betænkning."@da2
"Frau Präsidentin! Dieser Bericht nimmt nicht die in seinem Titel erwähnten, künftigen Herausforderungen in Angriff, und geht vor allem auch die ernstzunehmenden Probleme der Gegenwart nicht an. Deshalb haben wir ein Paket von Abänderungsentwürfen vorgelegt, die unseres Erachtens von wesentlicher Bedeutung für eine tiefgreifende Umgestaltung der derzeitigen Gemeinsamen Agrarpolitik sind. Ich möchte hier die betonen, die Marktregulierungsmaßnahmen und Interventionsmechanismen befürworten, um den Landwirten gerechte Preise für ihre Erzeugnisse und das Recht jedes Landes auf Herstellung zu garantieren. Beispielsweise schlagen wir vor, das System der Milcherzeugungsquoten als entscheidende Bedingung für den Schutz von Erzeugern in besonders sensiblen Ländern beizubehalten; wir befürworten die Wahrung von Pflanzungsrechten im Weinsektor und die Erhaltung von Beihilfen für die Destillation von Trinkalkohol und für die Krisendestillation; ferner schlagen wir die Schaffung eines öffentlichen Systems der Agrarversicherung vor, welches aus EU-Geldern finanziert wird, um den Landwirten bei Naturkatastrophen ein Mindesteinkommen zu garantieren. Wir haben Vorschläge für eine sozial und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft vorgelegt, eine Vision, die mit den schamlosen Erklärungen des Glaubens an den Markt und die Wettbewerbsfähigkeit, wie die in diesem Bericht gemachten Erklärungen, unvereinbar ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση δεν εξετάζει τις μελλοντικές προκλήσεις που αναφέρονται στον τίτλο της, το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν εξετάζει τα σοβαρά προβλήματα του παρόντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταθέσαμε μια σειρά σχεδίων τροπολογιών που θεωρούμε απαραίτητες για τη διεξοδική επανεξέταση της σημερινής κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να τονίσω εν προκειμένω εκείνες που υποστηρίζουν την έγκριση μέτρων ρύθμισης της αγοράς και μηχανισμών παρέμβασης ώστε να κατοχυρώνονται δίκαιες τιμές για τα προϊόντα των γεωργών και το δικαίωμα κάθε χώρας να παράγει. Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων, προτείνουμε τη διατήρηση του συστήματος των ποσοστώσεων στην παραγωγή γάλακτος ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των παραγωγών σε ιδιαίτερα ευαίσθητες χώρες, υποστηρίζουμε τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα και τη διατήρηση της ενίσχυσης για την απόσταξη πόσιμης αλκοόλης και την έκτακτη απόσταξη και προτείνουμε τη θέσπιση δημόσιου προγράμματος γεωργικής ασφάλισης που θα χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ και θα εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα για τους γεωργούς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την καθιέρωση κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας, ένα όραμα που δεν είναι συμβατό με τις αναίσχυντες δηλώσεις πίστης προς την αγορά και την ανταγωνιστικότητα, όπως αυτές που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση."@el10
"Madam President, this report does not address the future challenges mentioned in its title, but more importantly it does not address the serious problems of the present. That is why we have tabled a set of draft amendments that we consider essential for a thorough overhaul of the current common agricultural policy. I would like to highlight here the ones advocating market regulation measures and intervention mechanisms to guarantee farmers fair prices for their produce, and every country’s right to produce. Among other examples, we propose keeping the system of milk production quotas as an essential condition for protecting producers in particularly sensitive countries; we advocate maintaining planting rights in the wine sector and maintaining aid for the distillation of potable alcohol and emergency distillation; and we propose setting up a public agricultural insurance scheme, financed from EU funds, to guarantee a minimum income for farmers in the event of natural disasters. We have tabled proposals for socially and environmentally sustainable agriculture, a vision that is incompatible with shameless declarations of faith in the market and competitiveness, like those made in this report."@en4
"Señora Presidenta, este informe no aborda los futuros retos que se mencionan en su título, pero lo que es más importante, no responde a los graves problemas actuales. Por este motivo hemos presentado una serie de proyectos de enmiendas que consideramos indispensables para una profunda revisión de la actual política agrícola común. Me gustaría destacar aquí las que promueven medidas de regulación del mercado y mecanismos de intervención para garantizar a los agricultores una remuneración justa por su producción, y el derecho a producir de todos los países. Entre otros ejemplos, proponemos mantener el sistema de cuotas a la producción de leche como condición esencial para proteger a los productores, particularmente en los países más sensibles; defendemos el mantenimiento de los derechos de plantación en el sector vitivinícola y el mantenimiento de la ayuda a la destilación del alcohol destinado a consumo humano y destilación de emergencia, y proponemos establecer un régimen público de seguros agrarios financiados con fondos de la UE para garantizar una renta mínima a los agricultores en caso de desastres naturales. Hemos puesto sobre la mesa propuestas para una agricultura social y ambientalmente sostenible, un planteamiento que es incompatible con las descaradas declaraciones de fe en los mercados y la competitividad que se hacen en este informe."@es21
"Austatud juhataja! See raport ei lahenda pealkirjas nimetatud tulevikuprobleeme, kuid hullem on see, et see ei lahenda ka suuri hetkeprobleeme. Seepärast esitasime hulga muudatusettepanekuid, mis on meie arvates praeguse ühise põllumajanduspoliitika põhjalikuks reformimiseks vajalikud. Rõhutaksin siinkohal turu reguleerimist ja sekkumist propageerivaid meetmeid, mille eesmärk on tagada toodangu eest õiglase hinna maksmine põllumajandustootjatele ning kaitsta iga riigi õigust toota. Muu hulgas toetame näiteks piimakvootide süsteemi säilitamist, kuna see on üks põhilisi tingimusi tootjate kaitseks eriti haavatavates riikides; samuti oleme istutusõiguse säilitamise poolt veinisektoris ning alkohoolsete jookide destilleerimise ja erakorralise destilleerimise toetuste allesjätmise poolt; ühtlasi pakume välja ELi rahastatava riikliku kindlustussüsteemi loomise põllumajanduse tarvis, mis tagaks põllumajandustootjatele minimaalse sissetuleku looduskatastroofide puhul. Esitasime ettepanekuid, mille eesmärgid on sotsiaalselt säästlik ja keskkonnahoidlik põllumajandus, kuigi kujutlus sellest ei sobi kuidagi kokku raportis esitatud häbitute avaldustega ainult turule ja konkurentsivõimele lootmajäämise kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä ei käsitellä sen otsikossa mainittuja tulevia haasteita, mutta etenkään siinä ei käsitellä nykyhetken vakavia ongelmia. Tästä syystä jätimme joukon tarkistuksia, jotka ovat mielestämme tärkeitä nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan muuttamiseksi perusteellisesti. Haluaisin tässä korostaa niitä, joilla edistetään markkinasääntelytoimenpiteitä ja interventiomekanismeja, joilla taataan viljelijöille oikeudenmukaiset hinnat tuotteista ja kaikkien maiden oikeus tuottamiseen. Ehdotamme muun muassa, että maidontuotantokiintiöt säilytetään tuottajien suojelun olennaisena edellytyksenä erityisesti herkissä maissa, kannatamme istutusoikeuksia viinialalla ja juotavaksi tarkoitetun alkoholin tislauksen ja erityisen tislaustoimenpiteen tuen säilyttämistä, ja ehdotamme, että perustetaan julkinen maatalouden vakuutusjärjestelmä, jota rahoitetaan EU:n varoista, takaamaan viljelijöille vähimmäistulot luonnonkatastrofin sattuessa. Olemme esittäneet ehdotuksia yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävän maatalouden puolesta, sellaisen näkemyksen puolesta, joka ei sovi yhteen markkinoille ja kilpailukyvylle tässäkin mietinnössä annettujen häpeämättömien uskontunnusten kanssa."@fi7
"Madame la Présidente, ce rapport ne traite pas les défis futurs mentionnés dans son intitulé, mais, chose plus importante encore il ne traite pas les graves problèmes du moment. C’est pourquoi nous avons déposé une série de projets d’amendement que nous considérons comme essentiels pour un remaniement approfondi de l’actuelle politique agricole commune. Je plaide ici avec insistance pour des mesures de régulation du marché et pour des mécanismes d’intervention afin de garantir aux agriculteurs des prix équitables pour leur production et le droit de chaque pays à produire. Nous proposons, entre autres exemples, de conserver le régime des quotas de production laitière comme une condition essentielle pour protéger les producteurs de pays particulièrement sensibles. Nous plaidons pour le maintien des droits de plantation de vignes et pour le maintien de l’aide à la distillation d’alcool de bouche et à la distillation de crise. Nous proposons de créer un régime public d’assurance agricole, financé à partir de fonds de l’UE, pour garantir un revenu minimum aux agriculteurs en cas de catastrophes naturelles. Nous avons déposé des propositions pour une agriculture durable du point de vue social et environnemental, une vision qui est incompatible avec les professions de foi éhontées dans le marché et la compétitivité, comme celles que l’on trouve dans ce rapport."@fr8
"Elnök asszony! A jelentés nem foglalkozik a címében említett jövőbeni kihívásokkal, de ennél sokkal fontosabb, hogy a jelenbeli komoly problémákkal sem. Ezért terjesztettünk elő olyan módosítástervezet-csomagot, amelyet alapvető fontosságúnak tartunk a hatályos közös agrárpolitika alapos átdolgozása szempontjából. Szeretném kiemelni azokat a módosításokat, amelyek a mezőgazdasági termelőknek a termékeikért járó tisztességes árak garantálására irányuló piacszabályozási intézkedéseket és intervenciós mechanizmusokat, valamint a valamennyi országnak a termeléshez való jogát támogatják. Többek között javasoljuk még a tejtermelési kvóták rendszerének a különösen érzékeny országbeli termelők védelme alapvető feltételeként való megőrzését; támogatjuk a telepítési jogok megtartását a borászati ágazatban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásra és a krízislepárlásra nyújtott támogatás fenntartását; valamint javasoljuk egy uniós forrásokból finanszírozott, természeti katasztrófa esetén a mezőgazdasági termelők számára minimumjövedelmet garantáló nyilvános mezőgazdasági biztosítási rendszer létrehozását. A társadalmilag és környezetvédelmileg fenntartható mezőgazdaságra vonatkozóan terjesztettünk be javaslatot, egy olyan látomásra vonatkozóan, amely összeegyeztethetetlen a jelentésben szereplőkhöz hasonló, piaccal és versenyképességgel kapcsolatos szemérmetlen hitnyilatkozatokkal."@hu11
". Signora Presidente, l’odierna relazione non affronta le future sfide menzionate nel suo titolo, ma, aspetto ancora più importante, non affronta i gravi problemi del presente. Per questo abbiamo presentato una serie di progetti di emendamento che reputiamo essenziali per una radicale rivisitazione dell’attuale politica agricola comune. Vorrei qui sottolineare quelli che chiedono misure di regolamentazione del mercato e meccanismi di intervento per garantire agli agricoltori prezzi equi per i loro prodotti e il diritto di ogni paese di produrre. Tra gli altri esempi, proponiamo di mantenere in essere il sistema delle quote latte come requisito essenziale per tutelare i produttori nei paesi particolarmente sensibili, chiediamo il mantenimento dei diritti di impianto nel settore vinicolo, così come il mantenimento degli aiuti per la distillazione di alcol per usi alimentari e la distillazione di emergenza, e proponiamo la creazione di un regime assicurativo pubblico per l’agricoltura finanziato con fondi comunitari, per assicurare un reddito minimo ai coltivatori in caso di calamità naturali. Abbiamo presentato proposte per un’agricoltura sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, una visione incompatibile con le spudorate dichiarazioni di fiducia nel mercato e nella competitività come quelle formulate nella presente relazione."@it12
"Ponia pirmininke, šiame pranešime nėra sprendžiami jo pavadinime paminėti uždaviniai, tačiau dar svarbiau, kad jame nėra spendžiamos dabartinės rimtos problemos. Būtent todėl pateikėme daugybę pakeitimų projektų, kurie, mūsų manymu, yra labai svarbūs siekiant kruopščiai peržiūrėti dabartinę bendrą žemės ūkio politiką. Norėčiau atkreipti dėmesį į pakeitimų projektus, kuriais raginama įgyvendinti rinkos reguliavimo priemones ir įsikišimo mechanizmus, siekiant užtikrinti ūkininkams sąžiningas kainas už jų gaminamus produktus ir kiekvienos šalies teisę gaminti produktus. Be kitų pavyzdžių, siūlome išsaugoti pieno gamybos kvotų sistemą kaip būtiną sąlygą gamintojams, visų pirma padidintos rizikos šalyse, apsaugoti; raginame išsaugoti sodinimo teises vyno sektoriuje ir toliau teikti paramą geriamojo alkoholio distiliavimui ir distiliavimui krizės atveju; ir siūlome sukurti viešą žemės ūkio draudimo schemą, finansuojamą ES lėšomis, kad būtų užtikrintos minimalios ūkininkų pajamos gaivalinių nelaimių atveju. Pateikėme pasiūlymus dėl socialiniu ir aplinkos požiūriu tvaraus žemės ūkio, t. y. viziją, kuri nesuderinama su begėdiškais pareiškimais apie tikėjimą rinka ir konkurencingumu, kaip tie, kurie buvo pateikti šiame pranešime."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šis ziņojums nepievēršas virsrakstā minētajiem nākotnes izaicinājumiem, taču, galvenais, tas nerisina pašreizējās nopietnās problēmas. Tādēļ mēs esam ierosinājuši grozījumu kopuma projektu, kas, mūsuprāt, ir svarīgs, lai pienācīgi pārskatītu pašreizējo kopējo lauksaimniecības politiku. Es vēlos uzsvērt grozījumus, kas atbalsta tirgus regulēšanas pasākumus un intervences mehānismus, lai garantētu lauksaimniekiem godīgas cenas par viņu produkciju un katras valsts tiesības uz ražošanu. Mēs, piemēram, ierosinām saglabāt piena ražošanas kvotu sistēmu kā būtisku nosacījumu ražotāju aizsardzībai īpaši jutīgās valstīs; mēs atbalstām stādīšanas tiesību saglabāšanu vīna sektorā un palīdzības saglabāšanu dzerama alkohola destilācijai un ārkārtas destilācijai; mēs ierosinām izveidot publisku lauksaimniecības apdrošināšanas plānu, ko finansētu no ES līdzekļiem, lai dabas katastrofu gadījumā garantētu lauksaimniekiem minimālos ienākumus. Mēs esam iesnieguši apspriešanai priekšlikumus ilgtspējīgai lauksaimniecībai sociālajā un vides aizsardzības jomā, tā ir vīzija, kas nav savienojama ar tādiem bezkaunīgiem uzticības apliecinājumiem tirgum un konkurētspējai, kuri minēti šajā ziņojumā."@lv13
"Este relatório não responde aos desafios do futuro que o seu título enuncia, mas sobretudo ele não responde aos graves problemas do presente, por isso apresentámos um conjunto de propostas de alteração que consideramos imprescindíveis para uma profunda modificação da actual PAC. Quero aqui salientar a defesa dos instrumentos de regulação dos mercados e os mecanismos de intervenção que garantam preços justos à produção, aos agricultores e o direito de cada país a produzir. Entre outros exemplos, propomos a manutenção do sistema de quotas de produção de leite como uma condição essencial para a defesa dos produtores dos países mais sensíveis; defendemos a manutenção dos direitos de plantação da vinha e a manutenção das ajudas à destilação em álcool de boca e à destilação de crise; propomos a criação de um seguro agrícola público, financiado por Fundos comunitários, que garanta um rendimento mínimo aos agricultores em casos de catástrofe natural; apresentámos propostas para uma agricultura social e ambientalmente sustentável, uma visão incompatível com desbragadas profissões de fé no mercado e na competitividade, como faz este relatório."@mt15
"Dit verslag biedt geen oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst, zoals de titel ervan suggereert. En het biedt al evenmin oplossingen voor de ernstige problemen waar we nu mee kampen. Daarom hebben wij een aantal amendementen voorgesteld die we voor een werkelijk diepgaande hervorming van het GLB onmisbaar achten. Ik wijs hier op ons pleidooi voor instrumenten voor marktregulering en interventiemechanismen om eerlijke prijzen voor producten en producenten te garanderen en het recht op productie van elk land veilig te stellen. We stellen – onder andere – voor om het quotasysteem voor de melkproductie voort te zetten, omdat dit systeem voor het overleven van de producenten in de wat kwetsbaardere landen een absolute voorwaarde is. We pleiten verder voor het behoud van het recht op het planten van wijnstokken en de voortzetting van de steun voor de destillatie van drinkalcohol en crisisdestillatie. We stellen verder voor een met communautaire fondsen gefinancierde landbouwersverzekering op te zetten, om landbouwers bij natuurrampen een minimuminkomen te garanderen. Tot slot hebben we voorstellen gedaan met het oog op een maatschappelijk en ecologisch duurzame landbouw – een visie die haaks staat op de schaamteloze lofzang van dit verslag op markt en mededinging."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Przedmiotowe sprawozdanie nie daje odpowiedzi nie tylko na wyzwania przyszłości, o których mowa w jego tytule, ale i co gorsza na poważne problemy dnia dzisiejszego. Z tego względu złożyliśmy komplet poprawek, które naszym zdaniem mają zasadnicze znaczenie dla gruntownej zmiany wspólnej polityki rolnej w jej obecnej postaci. Chciałbym w szczególności wskazać na poprawki, w których postuluje się wprowadzenie środków regulacji rynku oraz mechanizmu interwencyjnego w celu zagwarantowania rolnikom godziwych cen za ich produkty, a każdemu krajowi prawa do produkcji. Proponujemy również utrzymanie systemu kwot mlecznych w celu chronienia producentów w krajach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, postulujemy utrzymanie praw do nasadzeń w sektorze wina oraz pomocy w zakresie destylacji alkoholu spożywczego i destylacji interwencyjnej, jak również utworzenie systemu ubezpieczeń rolniczych, finansowanego ze środków UE, w celu zagwarantowania rolnikom minimalnego dochodu w przypadku klęsk żywiołowych. Zgłosiliśmy propozycje dotyczące rolnictwa zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym, który to postulat przeciwstawia się bezwstydnym deklaracjom wiary w rynek i konkurencyjność, głoszonym w przedmiotowym sprawozdaniu."@pl16
"Dnă președintă, acest raport nu răspunde provocărilor viitoare menționate în titlu, dar mai important, nu răspunde problemelor grave din prezent. De aceea, am depus o serie de proiecte de amendamente pe care le considerăm esențiale pentru o revizuire aprofundată a actualei politici agricole comune. Aș dori să îi menționez aici pe cei care susțin măsurile de reglementare a pieței și mecanismele de intervenție pentru a le garanta agricultorilor prețuri corecte pentru produsele lor și dreptul la producție al fiecărei țări. Printre alte exemple, propunem păstrarea sistemului de cote ale producției de lapte ca o condiție esențială pentru protejarea producătorilor din țările deosebit de vulnerabile; pledăm pentru menținerea drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol și menținerea ajutorului pentru distilarea alcoolului alimentar și pentru distilarea de criză; și propunem stabilirea unui sistem public de asigurări agricole, finanțat din fondurile UE, pentru a garanta un venit minim pentru agricultori în cazul dezastrelor naturale. Am înaintat propuneri pentru o agricultură durabilă din punct de vedere social și al mediului, o viziune incompatibilă cu declarațiile scandaloase de încredere în piață și competitivitate, precum cele incluse în acest raport."@ro18
"Táto správa nerieši budúce výzvy, ktoré sa spomínajú v jej názve, ale – čo je ešte dôležitejšie – nerieši ani vážne problémy súčasnosti. Z tohto dôvodu sme predložili súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré považujeme za nevyhnutné na dôkladnú zmenu súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Chcel by som tu zdôrazniť tie, ktoré obhajujú opatrenia na reguláciu trhu a intervenčné mechanizmy, ktoré by poľnohospodárom zaručili spravodlivé ceny za ich výrobky a všetkým krajinám právo vyrábať. Okrem iných príkladov navrhujeme zachovanie systému kvót na výrobu mlieka ako nevyhnutnú podmienku ochrany výrobcov v osobitne citlivých krajinách, obhajujeme zachovanie práv na výsadbu v odvetví vinárstva a zachovanie pomoci pre oblasť destilácie konzumného liehu a krízovej destilácie a navrhujeme vytvorenie systému verejného poľnohospodárskeho poistenia financovaného z finančných prostriedkov EÚ, ktorý by poľnohospodárom zaručil minimálne príjmy v prípade prírodnej katastrofy. Predložili sme návrhy v prospech sociálne a environmentálne udržateľného poľnohospodárstva, predstavu, ktorá nie je kompatibilná s nehanebnými vyhláseniami o viere v trh a konkurencieschopnosť, ktoré sú uvedené v správe."@sk19
"Gospa predsednica, to poročilo ne obravnava prihodnjih izzivov, ki so omenjeni v njegovem naslovu, a še pomembneje, ne obravnava resnih problemov sedanjosti. Zato smo predložili vrsto novih predlogov sprememb, za katere menimo, da so bistveni za temeljito revizijo sedanje skupne kmetijske politike. Tu bi rad izpostavil tiste, ki zagovarjajo ukrepe za pravno ureditev trgovin in intervencijske mehanizme za zagotavljanje poštenih cen kmetom za njihove pridelke ter pravico vsake države do proizvodnje. Med drugimi primeri predlagamo, da se ohrani sistem kvot za proizvodnjo mleka kot temeljni pogoj za zaščito proizvajalcev v zlasti občutljivih državah; zagovarjamo ohranjanje pravic sajenja v vinskem sektorju in ohranjanje pomoči za destilacijo pitnega alkohola ter krizno destilacijo; in predlagamo, da se ustanovi javni kmetijski zavarovalni načrt, financiran iz skladov EU, ki bo zagotovil minimalni prihodek za kmete v primeru naravnih nesreč. Predložili smo predloge za družbeno in okoljsko trajnostno kmetijstvo, vizijo, ki ni združljiva z nesramnimi izjavami o veri v trg in konkurenčnost, kot so izjave, podane v poročilu."@sl20
"Fru talman! Det här betänkandet tar inte itu med de framtida utmaningar som nämns i dess titel. Än viktigare är dock att det inte tar itu med dagens allvarliga problem. Vi har därför lagt fram ett antal ändringsförslag som vi anser är nödvändiga för en grundlig översyn av den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken. Jag vill här särskilt nämna dem som förespråkar marknadsregleringar och interventionsmekanismer för att garantera att jordbrukare får ett skäligt pris för sina produkter, samt alla länders rätt att producera. Några andra exempel är att vi föreslår att systemet med mjölkproduktionskvoter ska behållas som en nödvändig förutsättning för att skydda producenter i särskilt känsliga länder. Vi förordar att planteringsrätterna inom vinsektorn ska behållas liksom stödet till destillering av alkoholdrycker och krisdestillering, och vi föreslår att det ska inrättas ett offentligt jordbruksförsäkringssystem finansierat av EU för att garantera jordbrukare en minimiinkomst i händelse av naturkatastrofer. Vi har lagt fram förslag om ett socialt och miljömässigt hållbart jordbruk, en vision som är oförenlig med skamlösa trohetsdeklarationer för marknaden och konkurrenskraften av det slag som görs i detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph