Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-133-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă președintă, să recunoaștem că părea că ne îndreptăm spre un dezastru cu cele 1 267 de amendamente. Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European a ales, prin urmare, să depună cât mai puține amendamente cu putință. Suntem mândri că nu cedăm și rămânem uniți alături de raportorul nostru alternativ, dl Le Foll. Suntem, de asemenea, încântați că am lucrat împreună cu alte grupuri și cu raportorul pentru a realiza un compromis ambițios. În opinia mea, este vital să alocăm ajutorul în special agricultorilor activi, mai degrabă decât proprietarilor de terenuri. Acest lucru va favoriza siguranța alimentară, dar și o agricultură care să fie mai durabilă și mai ecologică, să asigure o administrare mai bună a resurselor și să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. În plus, suntem încântați deoarece componenta ecologică va reprezenta o parte obligatorie a primului pilon, în timp ce plățile directe se vor împărți mai echitabil între statele membre și diferitele sectoare agricole. Pentru prima dată în istorie, am creat un sistem degresiv de sprijin bazat pe criterii legate de ocuparea forței de muncă și considerente de mediu. În ceea ce privește tinerii agricultori, au fost instituite măsuri de sprijin și stimulente pentru a-i ajuta și încuraja să își înființeze exploatații agricole. În esență, avem toate ingredientele necesare pentru a facilita cooperarea dintre Comisie și Parlament în vederea definirii noilor politici agricole, alimentare și de mediu comune de care avem nevoie atât de urgent."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Olgem ausad, alguses paistis küll, et need 1267 muudatusettepanekut saavad meile hukatuseks! Seepärast otsustas Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis esitada nii vähe muudatusettepanekuid kui võimalik. Seisame uhkelt tugeva ja ühtsena oma variraportööri Stéphane Le Folli selja taga. Samuti oli meil hea meel töötada koos teiste fraktsioonide ja raportööriga edasipürgliku kompromissi saavutamise nimel. Minu meelest on väga tähtis anda abi esmajoones aktiivsetele põllumajandustootjatele, mitte maaomanikele. Nii toetame toiduga kindlustatust, aga ka säästvamat ja keskkonnasõbralikumat põllumajandust, kus ressursse majandatakse tõhusamalt ning antakse panus võitlusse kliimamuutusega. Ka on meil hea meel selle üle, et keskkonnahoidlikkuse komponent saab esimese samba kohustuslikuks osaks ning et otsetoetused jagunevad ühtlasemalt liikmesriikide ja eri põllumajandussektorite vahel. Esmakordselt ajaloos oleme loonud toetuste vähendamise süsteemi, mis tugineb tööhõive ja keskkonnaaspektidega seotud kriteeriumidele. Noorte põllumajandustootjate abistamiseks ja ettevõtete loomise ergutamiseks on ette nähtud toetusmeetmed ning soodustused. Põhimõtteliselt on meil kõik olemas selleks, et komisjon ja parlament võiksid üheskoos välja töötada uue ühise põllumajanduspoliitika, toidupoliitika ja keskkonnapoliitika, mida me nii hädasti vajame."@et5
lpv:translated text
"Gospa predsednica, priznajmo, da je bilo videti, kot da gremo s 1267 predlogi sprememb proti katastrofi. Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu se je zato odločila predložiti čim manj predlogov sprememb. Ponosni smo na svojo odločno in združeno držo skupaj z našim poročevalcem v senci, gospodom Le Follom. Prav tako smo veseli, da smo sodelovali z drugimi skupinami in da je poročevalec ustvaril velikopotezen kompromis. Po mojem mnenju je nujno, da se pomoč dodeljuje v prvi vrsti dejavnim kmetom in ne lastnikom zemljišč. To bo spodbudilo zanesljivo preskrbo s hrano, pa tudi kmetijstvo, ki je bolj trajnostno in prijazno okolju in ki zagotavlja boljše upravljanje sredstev ter prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega smo veseli, da bo komponenta ekologizacije obvezen del prvega stebra, hkrati pa bodo neposredna plačila prvega stebra bolj enakovredno porazdeljena med posameznimi državami članicami in različnimi kmetijskimi sektorji. V prvem zgodovinskem stebru smo ustvarili sistem zmanjševanja pomoči, ki temelji na merilih, povezanih z zaposlovanjem in okoljskimi premisleki. Za mlade kmete so bili uvedeni ukrepi za podporo in spodbude, da bi jim pomagali in jih spodbudili k ustanavljanju kmetij. V bistvu imamo vse sestavine, ki jih potrebujemo za omogočanje sodelovanja Komisiji in Parlamentu pri opredeljevanju novih skupnih kmetijskih, prehranskih in okoljskih politik, ki jih tako nujno potrebujemo."@sl20
lpv:translated text
"Madame la Présidente, avouons-le, nous avons frôlé le pire avec le dépôt de 1 267 amendements, raison pour laquelle le groupe socialiste et démocrate a opté pour le dépôt d'un minimum d'amendements. Nous nous félicitons d'avoir une position forte et unie aux côtés de notre rapporteur fictif, Stéphane Le Foll, et d'avoir pu contribuer, avec les autres groupes et le rapporteur, à un compromis ambitieux. Ce qui me paraît essentiel, c'est que les aides soient surtout dirigées vers les agriculteurs actifs, et non vers les propriétaires fonciers, pour privilégier la sécurité alimentaire, mais aussi une agriculture durable, plus respectueuse de l'environnement, veillant à une meilleure gestion des ressources et jouant un rôle contre le réchauffement climatique. Nous nous réjouissons également de l'inscription obligatoire du verdissement dans le premier pilier et d'une répartition plus équitable des paiements directs entre les États membres et entre les secteurs agricoles. Pour la première fois, et c'est historique, nous avons mis en place un système dégressif des aides sur la base de critères liés à l'emploi et aux aspects environnementaux. Quant aux jeunes agriculteurs, des mesures de soutien et d'encouragement ont été prises pour soutenir et encourager leur installation. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu'ensemble la Commission et le Parlement dessinent la nouvelle politique agricole, alimentaire et environnementale commune dont nous avons grand besoin."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, přiznejme, že 1 267 pozměňovacích návrhů nevěstilo nic dobrého. Skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu se proto rozhodla, že bude s pozměňovacími návrhy opravdu šetřit. Jsme hrdi na to, že jsme pevně a jednotně stáli za svým stínovým zpravodajem, panem poslancem Le Follem. Těšilo nás také spolupracovat s ostatními skupinami a panem zpravodajem při hledání ambiciózního kompromisu. Podle mého názoru je důležité, aby podpora byla poskytována v první řadě aktivním zemědělcům, a nikoliv vlastníkům půdy. Tím přispějeme k zajištění dodávek potravin, ale také podpoříme zemědělství, jež bude udržitelnější, ekologičtější, zajistí lepší hospodaření se zdroji a přispěje k boji proti změně klimatu. Dále jsme velmi rádi, že ekologická složka bude povinnou součástí prvního pilíře a že přímé platby budou rozdělovány mezi členské státy a jednotlivá zemědělská odvětví vyváženěji. Poprvé v historii jsme vytvořili systém degresivní podpory opírající se o kritéria spjatá se zaměstnaností a ekologickými zřeteli. Pokud jde o mladé zemědělce, zavedli jsme podpůrná opatření a pobídky, které jim pomohou při zakládání zemědělských podniků a povzbudí je k němu. V zásadě máme připraveno vše, co potřebujeme, abychom mohli s Komisí společně pracovat na formulaci tolik potřebných nových společných politik v oblasti zemědělství, potravin a životního prostředí."@cs1
lpv:translated text
"Priznajme si, že s 1267 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi to vyzeralo, že sa rútime do katastrofy. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa preto rozhodla predložiť čo najmenej pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Sme hrdí na to, že sme sa dôrazne a jednotne postavili za nášho tieňového spravodajcu pána Le Folla. Teší nás aj to, že sme spolupracovali s ostatnými skupinami a spravodajcom a dosiahli ambiciózny kompromis. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sa pomoc poskytovala predovšetkým aktívnym poľnohospodárom a nie vlastníkom pôdy. To posilní potravinovú bezpečnosť, ale aj udržateľnejšie poľnohospodárstvo šetrnejšie k životnému prostrediu, ktoré zaistí lepšie riadenie zdrojov a prispeje k boju proti zmene klímy. Okrem toho nás teší, že prvok ekologizácie bude povinnou súčasťou prvého piliera, zatiaľ čo priame platby budú medzi jednotlivé členské štáty a rôzne poľnohospodárske odvetvia rovnomernejšie rozdelené. Prvýkrát v histórii sme vytvorili degresívny systém podpory založený na kritériách spojených s otázkami zamestnanosti a životného prostredia. Čo sa týka mladých poľnohospodárov, boli zavedené podporné opatrenia a stimuly na pomoc pri zakladaní poľnohospodárskych podnikov. V podstate máme všetky potrebné zložky na to, aby Komisia a Parlament mohli spolupracovať na definovaní nových spoločných politík v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a životného prostredia, ktoré tak naliehavo potrebujeme."@sk19
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, pripažinkime, kad artėjome prie katastrofos pateikdami 1 267 pakeitimus. Todėl Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija nusprendė pateikti kuo mažiau pakeitimų. Didžiuojamės galėdami jaustis tvirti ir vieningi kartu su savo šešėliniu pranešėju S. Le Folliu. Taip pat esame patenkinti, kad galėjome bendradarbiauti su kitomis frakcijomis ir pranešėju, kad parengtume plataus užmojo kompromisą. Mano nuomone, labai svarbu, kad užuot paramą skyrę žemės savininkams, ją visų pirma turėtume skirti aktyviems ūkininkams. Tai prisidės ne tik prie aprūpinimo maistu didinimo, bet taip pat tvaresnio ir aplinkai palankesnio žemės ūkio, padedančio užtikrinti geresnį išteklių valdymą ir prisidėti prie kovos su klimato kaita. Be to, mums malonu matyti, kad ekologiškumo didinimo elementas bus privaloma pirmojo ramsčio dalis, o tiesioginės išmokos bus išdalytos tolygiau atskiroms valstybėms narėms ir skirtingiems žemės ūkio sektoriams. Pirmą kartą istorijoje sukūrėme proporcingai mažėjančią paramos sistemą, pagrįstą su užimtumu ir aplinkos klausimais susijusiais kriterijais. Kalbant apie jaunus ūkininkus, buvo nustatytos paramos priemonės ir iniciatyvos siekiant padėti ir paskatinti juos įkurti ūkius. Iš esmės turime visas sudedamąsias dalis, kurių reikia, kad Komisija ir Parlamentas galėtų dirbti nustatydami naujas bendros žemės ūkio, maisto ir aplinkos politikos sritis, kurių mums taip skubiai reikia."@lt14
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Musimy przyznać, że w sytuacji, gdy zgłoszonych zostało 1 267 poprawek, można było oczekiwać katastrofy. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim postanowiła zatem zgłosić najmniejszą możliwą liczbę poprawek. Jesteśmy dumni, że zwartym frontem wspieramy naszego kontrsprawozdawcę, pana posła Le Follema. Cieszymy się również ze współpracy z innymi grupami oraz sprawozdawcą, która doprowadziła do ambitnego kompromisu. Moim zdaniem pomoc powinna być przede wszystkim przekazywana rolnikom prowadzącym aktywną działalność, a nie właścicielom gruntów rolnych. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa żywności, ale i do rozwoju bardziej zrównoważonego i przyjaznemu środowisku rolnictwa, które zapewni lepsze gospodarowanie zasobami i wniesie wkład w zwalczanie zmian klimatu. Cieszymy się ponadto, że ekologizacja będzie obowiązkowym elementem pierwszego filaru, a płatności bezpośrednie będą równiej dzielone pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i sektorami rolniczymi. Po raz pierwszy w historii stworzyliśmy system pomocy degresywnej w oparciu o kryteria powiązane z zatrudnieniem i troską o środowisko naturalne. Jeśli chodzi zaś o młodych rolników, wprowadzone zostały środki i bodźce mające zachęcać ich do zakładania gospodarstw rolnych oraz służyć wsparciem w tym zadaniu. Dysponujemy zasadniczo wszystkimi składnikami potrzebnymi do zapewnienia współpracy Komisji i Parlamentu nad stworzeniem nowej wspólnej polityki w zakresie rolnictwa, żywności i ochrony środowiska, której tak pilnie potrzebujemy."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony! Be kell vallanom, úgy tűnt, hogy egy katasztrófa felé haladunk az 1267 módosítással. Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport ennélfogva úgy döntött, hogy a lehető legkevesebb módosítást terjeszti elő. Örömmel támogatjuk árnyékelőadónkat, Le Foll urat. Örömünkre szolgál, hogy együttműködhettünk a többi képviselőcsoporttal és az előadóval egy nagyratörő kompromisszum elérésében. Véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy a támogatást elsősorban az aktív mezőgazdasági termelőknek, ne pedig a földtulajdonosoknak osszák ki. Ez előmozdítja az élelmezésbiztonságot, de a fenntarthatóbb és környezetbarátabb mezőgazdaságot is, amely az erőforrások hatékonyabb kezelését biztosítja, és amely hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Emellett örömmel látjuk, hogy a környezetbarátabbá válást ösztönző összetevő az első pillér kötelező eleme lesz, a közvetlen kifizetések pedig egyenletesebben oszlanak majd meg az egyes tagállamok és a különböző mezőgazdasági ágazatok között. Először hoztunk létre egy olyan csökkenő támogatási rendszert, amely a foglalkoztatáshoz és a környezetvédelmi megfontolásokhoz kapcsolódó kritériumokon alapul. Fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan támogatási intézkedések és ösztönzők bevezetésére került sor, hogy segítséget nyújtsunk számukra és ösztönözzük őket a mezőgazdasági üzemek létrehozása terén. Összességében valamennyi olyan összetevő rendelkezésünkre áll, amely lehetővé teszi a Bizottság és a Parlament együttműködését azoknak a közös új agrár-, élelmiszer- és környezetpolitikáknak a meghatározásában, amelyekre olyan nagy szükségünk van."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand! Vi må indrømme, at det så ud til, at vi styrede direkte mod en katastrofe med de 1 267 ændringsforslag. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har derfor valgt at fremlægge så få ændringsforslag som muligt. Vi er stolte af at stå stærkt og forenet med vores skyggeordfører hr. Le Foll. Vi er også glade for at have arbejdet sammen med andre grupper og ordføreren om at udarbejde et ambitiøst kompromis. Efter min mening er det afgørende, at vi primært yder støtte til aktive landbrugere snarere end til jordejere. Dette vil fremme fødevaresikkerheden, men også sikre et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, som sørger for bedre forvaltning af ressourcerne og bidrager til at bekæmpe klimaændringerne. Desuden er vi meget glade for, at den grønne komponent bliver en obligatorisk del af den første søjle, mens de direkte betalinger fordeles mere jævnt blandt de enkelte medlemsstater og de forskellige landbrugssektorer. For første gang i historien har vi skabt et degressivt støttesystem baseret på kriterier med relation til beskæftigelse og miljøhensyn. Hvad angår unge landbrugere, er der indført støtteforanstaltninger og incitamenter, som skal opmuntre dem til og hjælpe dem med at etablere landbrug. I bund og grund har vi alle de ingredienser, der behøves for, at Kommissionen og Parlamentet kan arbejde sammen om at fastlægge de nye fælles landbrugs-, fødevare- og miljøpolitikker, som vi har så hårdt brug for."@da2
lpv:translated text
"Fru talman! Låt oss erkänna att det såg ut som om vi var på väg mot en katastrof med 1 267 ändringsförslag. Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet har därför valt att lägga fram så få ändringsförslag som möjligt. Vi är stolta över att stå starka och eniga med vår skuggföredragande Stéphane Le Foll. Vi är också glada över att ha samarbetat med andra grupper och med föredraganden för att få fram en ambitiös kompromiss. Det är enligt min uppfattning livsviktigt att stödet i första hand går till aktiva jordbrukare och inte till markägare. Detta främjar en tryggad livsmedelsförsörjning, men även ett jordbruk som är mer hållbart och miljövänligt och som förvaltar resurserna på ett bättre sätt och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. Vi är dessutom mycket glada över att se att det gröna inslaget ska vara en obligatorisk del av den första pelaren, medan direktstödet ska fördelas jämnare mellan enskilda medlemsstater och olika jordbrukssektorer. Vi har för första gången någonsin skapat ett system med ett gradvis minskande stöd som är grundat på kriterier som rör sysselsättning och miljöhänsyn. Beträffande unga jordbrukare har stödåtgärder införts för att hjälpa och uppmuntra dem att starta jordbruk. Vi har i grunden alla ingredienser som behövs för att kommissionen och parlamentet ska kunna arbeta tillsammans med att utforma den nya gemensamma jordbruks-, livsmedels- och miljöpolitik som vi behöver så väl."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, myöntäkäämme, että näytti siltä kuin olisimme olleet matkalla kohti katastrofia 1 267 tarkistuksella. Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä päätti siksi esittää mahdollisimman vähän tarkistuksia. Olemme ylpeitä voidessamme seisoa vahvoina ja yhtenäisinä varjoesittelijämme, Stéphane Le Follin rinnalla. Olemme myös tyytyväisiä, että olemme työskennelleet yhdessä muiden ryhmien ja esittelijän kanssa kunnianhimoisen kompromissin saamiseksi aikaan. Minun mielestäni on olennaisen tärkeää, että tukea osoitetaan pääasiassa aktiiviviljelijöille, ei niinkään maanomistajille. Sillä edistetään elintarviketurvaa ja sen lisäksi maataloutta, joka on entistä kestävämpää ja ympäristön kannalta suotuisampaa ja jolla taataan resurssien parempi hoito ja edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Olemme lisäksi iloisia siitä, että viherryttämisosa on ensimmäisen pilarin pakollinen osa ja että suorat tuet jaetaan vielä tasaisemmin yksittäisten jäsenvaltioiden ja eri maataloussektorien välillä. Olemme ensimmäistä kertaa historiassa luoneet supistuvan tukijärjestelmän, joka perustuu työllisyyteen ja ympäristönäkökohtiin liittyviin kriteereihin. Nuorten viljelijöiden osalta on otettu käyttöön tukitoimenpiteitä ja kannustimia auttamaan ja kannustamaan heitä perustamaan tiloja. Meillä on periaatteessa kaikki osat, joita tarvitaan, jotta komissio ja parlamentti voivat yhdessä työskennellen määritellä uudet yhteiset maatalous-, elintarvike- ja ympäristöpolitiikat, joita niin kipeästi tarvitsemme."@fi7
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, laten we eerlijk zijn, met 1 267 ingediende amendementen leek dit te gaan uitdraaien op een ramp. Daarom heeft de S&D-Fractie ervoor gekozen het aantal amendementen tot een minimum te reduceren. Wij zijn verheugd dat we een sterk en gemeenschappelijk standpunt hebben aan de zijde van onze schaduwrapporteur, Stéphane Le Foll, en dat we samen met de andere fracties en de rapporteur hebben kunnen bijdragen aan een ambitieus akkoord. Naar mijn mening is het essentieel dat de hulp vooral gericht is op de actieve landbouwers en niet op de grondbezitters, teneinde prioriteit te geven aan de voedselveiligheid, maar ook aan een duurzame en milieuvriendelijkere landbouw waarbij de natuurlijke hulpbronnen beter worden beheerd, en die een rol speelt in de strijd tegen de klimaatverandering. Wij zijn tevens verheugd dat de vergroening een verplicht onderdeel van de eerste pijler wordt, terwijl rechtstreekse betalingen eerlijker worden verdeeld tussen de lidstaten en tussen de diverse landbouwsectoren. Voor de eerste keer – en dat is historisch – hebben wij een degressief steunstelsel ingevoerd op basis van criteria die verband houden met werkgelegenheid en milieuaspecten. Verder zijn maatregelen genomen om jonge landbouwers te ondersteunen en aan te moedigen om hen te helpen bij de oprichting van hun onderneming. Kortom, de Commissie en het Parlement beschikken over alle benodigdheden om samen het nieuwe gemeenschappelijk landbouw-, voedsel- en milieubeleid te ontwerpen dat we zo hard nodig hebben."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, ας παραδεχτούμε ότι φαινόταν σαν να βαδίζουμε προς την καταστροφή με 1.267 τροπολογίες. Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε, ως εκ τούτου, να καταθέσει τον μικρότερο δυνατό αριθμό τροπολογιών. Είμαστε υπερήφανοι που παραμένουμε ισχυροί και ενωμένοι με τον σκιώδη εισηγητή μας κ. Le Foll. Χαιρόμαστε επίσης διότι συνεργαστήκαμε με άλλες ομάδες και τον εισηγητή ώστε να προκύψει μια φιλόδοξη συμβιβαστική λύση. Κατά την άποψή μου, είναι ζωτικής σημασίας οι ενισχύσεις να διατίθενται κατά κύριο λόγο σε ενεργούς γεωργούς, και όχι σε ιδιοκτήτες. Αυτό θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και τη γεωργία που είναι περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον και η οποία διασφαλίζει καλύτερη διαχείριση των πόρων και συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, είμαστε ευτυχείς που ο οικολογικός παράγοντας θα συνιστά υποχρεωτικό μέρος του πρώτου πυλώνα, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις θα κατανέμονται περισσότερο ομοιόμορφα μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και των διαφόρων γεωργικών τομέων. Για πρώτη φορά στην ιστορία δημιουργήσαμε ένα σύστημα σταδιακής μείωσης της στήριξης με βάση κριτήρια που συνδέονται με την απασχόληση και τα περιβαλλοντικά μελήματα. Όσο για τους νέους γεωργούς, καθιερώνονται μέτρα στήριξης και κίνητρα που τους βοηθούν και τους ενθαρρύνουν να ιδρύσουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ουσιαστικά, έχουμε όλα τα συστατικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εργαστούν από κοινού για τον καθορισμό της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής τροφίμων και της περιβαλλοντικής πολιτικής που τόσο επειγόντως χρειαζόμαστε."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze! Atzīsim, ka ar 1267 grozījumiem mēs esam ceļā uz katastrofu. Tāpēc Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa ir izvēlējusies iesniegt apspriešanai pēc iespējas mazāk grozījumu. Mēs esam lepni, ka atbalstām un piekrītam mūsu ēnu referentam kungam. Turklāt mēs priecājamies, ka sadarbojāmies ar citām grupām un referentu, lai izstrādātu vērienīgu kompromisu. Manuprāt, ļoti svarīgi atbalstu vispirms piešķirt aktīviem lauksaimniekiem, nevis zemes īpašniekiem. Tādējādi tiks veicināts pārtikas nekaitīgums, kā arī lauksaimniecība, kas būs ilgtspējīgāka un videi draudzīgāka un kas tādējādi nodrošinās resursu labāku pārvaldību un palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām. Turklāt mēs esam priecīgi, ka vides komponents kļūs par obligātu pirmā pīlāra daļu, bet tiešie maksājumi tiks vienmērīgāk sadalīti starp atsevišķām dalībvalstīm un dažādiem lauksaimniecības sektoriem. Pirmo reizi vēsturē mēs esam izveidojuši degresīvu atbalsta sistēmu, kuras pamatā ir kritēriji, kas saistīti ar nodarbinātības un vides aizsardzības apsvērumiem. Attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem ir ieviesti atbalsta pasākumi un stimuli, lai palīdzētu un mudinātu viņus izveidot saimniecības. Būtībā mums ir viss nepieciešamais, lai ļautu Komisijai un Parlamentam sadarboties un izstrādāt jaunu kopējās lauksaimniecības, pārtikas un vides politiku, kas mums tik steidzami vajadzīga."@lv13
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! Sagen wir es ruhig, es schien, als ob wir mit 1267 Abänderungen auf eine Katastrophe zusteuerten. Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament hat daher beschlossen, so wenig Änderungsanträge wie möglich vorzulegen. Wir sind stolz darauf, stark und geeint hinter unserem Schattenberichterstatter, Herrn Le Foll, zu stehen. Auch sind wir sehr froh, mit anderen Fraktionen und dem Berichterstatter zwecks Erzielung eines ehrgeizigen Kompromisses zusammengearbeitet zu haben. Meines Erachtens ist es unerlässlich, dass Beihilfen vorrangig aktiven Landwirten anstatt Grundeigentümern zugewiesen werden sollten. Dies wird die Ernährungssicherheit, aber auch eine Landwirtschaft fördern, die nachhaltiger und umweltfreundlicher ist, eine bessere Ressourcenbewirtschaftung sicherstellt und zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Zusätzlich freuen wir uns, zu sehen, dass die Ökologisierungskomponente obligatorischer Bestandteil der ersten Säule sein wird, während Direktzahlungen ausgewogener zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und verschiedenen Agrarbereichen verteilt werden. In einer historischen Premiere haben wir ein degressives Fördersystem geschaffen, welches auf Kriterien basiert, die mit Beschäftigung und Umweltbelangen verknüpft sind. Was Junglandwirte betrifft, wurden unterstützende Maßnahmen und Anreize eingeführt, um sie bei der Gründung landwirtschaftlicher Betriebe zu unterstützen und dazu zu ermutigen. Im Wesentlichen verfügen wir über alle erforderlichen Bestandteile, um der Kommission und dem Parlament eine Zusammenarbeit bei der Festlegung der unsererseits so dringend benötigten, neuen Gemeinsamen Agrar-, Lebensmittel- und Umweltpolitik zu ermöglichen."@de9
lpv:translated text
"Madam President, let us admit that it looked like we were heading for disaster with 1 267 amendments. The Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament has therefore chosen to table as few amendments as possible. We are proud to stand strong and united with our shadow rapporteur, Mr Le Foll. We are also pleased to have worked together with other groups and the rapporteur to produce an ambitious compromise. In my view, it is vital that aid should be allocated primarily to active farmers, rather than to landowners. This will foster food security, but also agriculture which is more sustainable and environmentally friendly and which ensures better management of resources and contributes to combating climate change. In addition, we are delighted to see that the greening component will be a compulsory part of the first pillar, while direct payments will be shared out more evenly between individual Member States and different agricultural sectors. In a historic first, we have created a degressive support system based on criteria linked to employment and environmental considerations. As for young farmers, support measures and incentives have been introduced to help and encourage them to set up farms. Essentially, we have all the ingredients needed to allow the Commission and Parliament to work together on defining the new common agricultural, food and environmental policies that we so urgently need."@en4
lpv:translated text
"Señora Presidenta, admitamos que, con 1 267 enmiendas, parecía que estuviéramos abocados al desastre. Por este motivo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha decidido presentar el menor número de enmiendas posible. Estamos orgullosos de mantener una postura fuerte y unida con nuestro ponente alternativo, Stéphane Le Foll. También estamos satisfechos de haber trabajado junto a otros grupos y al ponente para alcanzar un ambicioso acuerdo. En mi opinión, es fundamental que la ayuda se destine principalmente a los agricultores activos en lugar de a los propietarios de las tierras. Esto fomentará la seguridad alimentaria, pero también una agricultura más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, que garantiza una mejor gestión de los recursos y contribuye a combatir el cambio climático. Además estamos encantados de ver que el componente ecológico será parte obligatoria en el primer pilar, y que los pagos directos se compartirán de manera más equitativa entre los Estados miembros y entre los diferentes sectores agrícolas. Por primera vez en la historia hemos creado un sistema de reducción progresiva de las ayudas basado en criterios ligados al empleo y consideraciones medioambientales. Se han introducido medidas de apoyo e incentivos para ayudar a los jóvenes agricultores y animarles a poner en marcha explotaciones agrícolas. En resumen, tenemos todos los ingredientes necesarios para que la Comisión y el Parlamento puedan trabajar juntos en la definición de la nueva política agrícola, alimentaria y medioambiental común que necesitamos con tanta urgencia."@es21
lpv:translated text
"Senhora Presidente, admitamos que estivemos à beira do desastre com a apresentação de 1 267 alterações. O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu optou, pois, por apresentar o menor número possível de alterações. Orgulhamo-nos de ter mantido uma posição forte e unida em torno do nosso relator-sombra, senhor deputado Le Foll. Congratulamo-nos igualmente com o trabalho conjunto que levámos a cabo com os outros grupos e com o relator para alcançar este compromisso ambicioso. Na minha opinião, é vital que a atribuição de auxílios privilegie os agricultores activos em detrimento dos proprietários de terras. Desse modo, estaremos não só a promover a segurança alimentar, mas também uma agricultura mais sustentável e amiga do ambiente, e que assegure uma melhor gestão dos recursos e contribua para o combate às alterações climáticas. Além disso, constatamos com grande satisfação que a componente ecológica será uma parte obrigatória do primeiro pilar e que os pagamentos directos serão distribuídos de forma mais equitativa entre os Estados­Membros e os diferentes sectores da agricultura. Pela primeira vez na história, criámos um sistema de pagamentos directos degressivo baseado em critérios relacionados com emprego e ambiente. No que respeita aos jovens agricultores, foram introduzidas medidas de apoio e incentivos para os ajudar e encorajar à criação de novas explorações. No essencial, temos reunidos todos os ingredientes necessários para que a Comissão e o Parlamento possam trabalhar em conjunto na definição das novas políticas comuns nos domínios agro-alimentar e ambiental de que temos tanta urgência."@pt17
lpv:translated text
". Signora Presidente, ammettiamo che sembravamo votati alla catastrofe con 1 267 emendamenti. Il gruppo S&D ha dunque scelto di presentare il minor numero di emendamenti possibile. Siamo fieri di poterci dimostrare forti e uniti con il nostro relatore ombra Le Foll. Siamo anche lieti di aver collaborato con altri gruppi e il relatore per produrre un compromesso ambizioso. A mio parere, è fondamentale che gli aiuti siano assegnati innanzi tutto agli agricoltori attivi anziché ai proprietari terrieri. Ciò promuoverà la sicurezza alimentare, ma anche un’agricoltura più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, in grado di garantire una gestione migliore delle risorse e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Siamo inoltre lieti di vedere che la componente “ecologizzazione” sarà un elemento imprescindibile del primo pilastro, mentre i pagamenti diretti saranno ripartiti più equamente tra gli Stati membri e i diversi settori agricoli. Per la prima volta nella storia, abbiamo creato un sistema di sostegno degressivo basato su criteri legati a considerazioni ambientali e occupazionali. Quanto ai giovani coltivatori, si sono introdotti incentivi e misure di sostegno per aiutarli e incoraggiarli a creare aziende agricole. Abbiamo essenzialmente tutti gli ingredienti necessari per permettere a Commissione e Parlamento di lavorare insieme alla definizione della nuova politica agricola, alimentare e ambientale comune, di cui abbiamo estremamente bisogno."@it12
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, avouons-le, nous avons frôlé le pire avec le dépôt de 1 267 amendements, raison pour laquelle le groupe socialiste et démocrate a opté pour le dépôt d’un minimum d’amendements. Nous nous félicitons d’avoir une position forte et unie aux côtés de notre rapporteur fictif, Stéphane Le Foll, et d’avoir pu contribuer, avec les autres groupes et le rapporteur, à un compromis ambitieux. Ce qui me paraît essentiel, c’est que les aides soient surtout dirigées vers les agriculteurs actifs, et non vers les propriétaires fonciers, pour privilégier la sécurité alimentaire, mais aussi une agriculture durable, plus respectueuse de l’environnement, veillant à une meilleure gestion des ressources et jouant un rôle contre le réchauffement climatique. Nous nous réjouissons également de l’inscription obligatoire du verdissement dans le premier pilier et d’une répartition plus équitable des paiements directs entre les États membres et entre les secteurs agricoles. Pour la première fois, et c’est historique, nous avons mis en place un système dégressif des aides sur la base de critères liés à l’emploi et aux aspects environnementaux. Quant aux jeunes agriculteurs, des mesures de soutien et d’encouragement ont été prises pour soutenir et encourager leur installation. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu’ensemble la Commission et le Parlement dessinent la nouvelle politique agricole, alimentaire et environnementale commune dont nous avons grand besoin."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.15.3-133-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph